Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/3037(RSO)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1424/2015

Esitatud tekstid :

B8-1424/2015

Arutelud :

Hääletused :

Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0462

Vastuvõetud tekstid
PDF 155kWORD 66k
Neljapäev, 17. detsember 2015 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjoni moodustamine, volitused, liikmete arv ja ametiaeg
P8_TA(2015)0462B8-1424/2015

Euroopa Parlamendi 17. detsembri 2015. aasta otsus autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjoni moodustamise, volituste, liikmete arvu ja ametiaja kohta (2015/3037(RSO))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse 283 parlamendiliikme esitatud taotlust moodustada uurimiskomisjon, et uurida liidu õiguse kohaldamisel toimunud väidetavaid rikkumisi ja haldusomavoli seoses heitkoguste mõõtmisega autotööstuses,

–  võttes arvesse esimeeste konverentsi ettepanekut,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 226,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 19. aprilli 1995. aasta otsust 95/167/EÜ, Euratom, ESTÜ Euroopa Parlamendi uurimisõiguse kasutamise erisätete kohta(1),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2007. aasta määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust(2),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiivi 2007/46/EÜ, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta(3),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2008. aasta direktiivi 2008/50/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta(4) ning sellega seotud jätkuvaid rikkumismenetlusi,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 443/2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioksiidiheite vähendamist käsitleva ühenduse tervikliku lähenemisviisi raames(5),

–  võttes arvesse oma 27. oktoobri 2015. aasta resolutsiooni heitkoguste mõõtmise kohta autotööstuses(6), milles nõutakse komisjoni ja liikmesriikide ametiasutuste rolli ja vastutuse põhjalikku uurimist, pidades muu hulgas silmas komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse 2011. aasta aruandes tuvastatud probleeme,

–  võttes arvesse komisjoni määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 692/2008 seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) heitega (D042120),

–  võttes arvesse direktiivi 2007/46/EÜ artikli 40 lõike 1 alusel loodud mootorsõidukite tehnilise komitee 28. oktoobri 2015. aasta arvamust,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 198,

1.  otsustab moodustada uurimiskomisjoni, et uurida liidu õiguse kohaldamisel toimunud väidetavaid rikkumisi ja haldusomavoli seoses heitkoguste mõõtmisega autotööstuses, ilma et see piiraks siseriiklike või liidu kohtute pädevust;

2.  otsustab teha uurimiskomisjonile ülesandeks

   uurida väidetavat komisjonipoolset kohustuse täitmata jätmist seoses määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 14 lõikega 3 komisjonile pandud kohustusega jälgida heitmete mõõtmiseks kasutatavaid katsetsükleid ja kui need ei ole enam piisavad või ei kajasta enam tegelikke heitkoguseid, kohandada neid nii, et need peegeldaksid piisavalt tegelikus liikluses tekkivaid heitkoguseid, vaatamata asjaolule, et oli olemas teave määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 5 lõikes 1 kehtestatud kohustusega vastuollu minevate sõidukitele normaalse kasutamise korral ette nähtud heite piirnormide tõsiste ja pidevate ületamiste kohta, nagu ilmneb ka komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse 2011. ja 2013. aasta aruannetest ja Rahvusvahelise Puhta Transpordi Nõukogu (ICCT) 2014. aasta mais avaldatud uuringust;
   uurida seda, et väidetavalt komisjon ja liikmesriikide ametiasutused ei võtnud asjakohaseid ja tõhusaid meetmeid, et jälgida jõustamist ja keelata sõnaselgelt katkestusseadmete kasutamine, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 5 lõikes 2;
   uurida seda, et väidetavalt komisjon ei kehtestanud õigeaegselt katseid, mis peegeldavad tegelikke sõidutingimusi, ja ei võtnud vastu meetmeid seoses katkestusseadmete kasutamisega, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 5 lõikes 3;
   uurida seda, et väidetavalt liikmesriigid ei kehtestanud õigusaktidega tõhusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi tootjatele määruse (EÜ) nr 715/2007 sätete rikkumiste korral, sh katkestusseadmete kasutamine, teabele juurdepääsu tagamisest keeldumine ning tüübikinnituse saamiseks või kasutusel olevate sõidukite vastavuse kontrollimiseks katsetulemuste võltsimine, nagu on sätestatud kõnealuse määruse artikli 13 lõigetes 1 ja 2;
   uurida seda, et väidetavalt liikmesriigid ei võtnud kõiki vajalikke meetmeid, et tagada määruse (EÜ) nr 715/2007 rikkumiste eest ette nähtud karistuste rakendamine, nagu on sätestatud kõnealuse määruse artikli 13 lõikes 1;
   koguda ja analüüsida teavet ning selgitada välja, kas komisjonil ja liikmesriikidel oli tõendeid katkestusseadmete kasutamise kohta enne seda, kui Ameerika Ühendriikide Keskkonnakaitseamet 18. septembril 2015. aastal rikkumisteatise väljastas;
   koguda ja analüüsida teavet selle kohta, kuidas liikmesriigid rakendavad direktiivi 2007/46/EÜ sätteid, eelkõige artikli 12 lõiget 1 ja artikli 30 lõikeid 1, 3 ja 4;
   koguda ja analüüsida teavet ning selgitada välja, kas komisjonil ja liikmesriikidel oli tõendeid selle kohta, et CO2 heitkoguste mõõtmise katsetel kasutatakse katkestusseadmeid;
   esitada mis tahes soovitusi, mida ta selles küsimuses vajalikuks peab;

3.  otsustab, et uurimiskomisjon esitab vahearuande kuue kuu jooksul alates töö alustamisest ning lõpparuande 12 kuu jooksul alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest;

4.  otsustab, et uurimiskomisjoni kuulub 45 liiget;

5.  teeb presidendile ülesandeks korraldada käesoleva otsuse avaldamine Euroopa Liidu Teatajas.

(1) EÜT L 113, 19.5.1995, lk 1.
(2) ELT L 171, 29.6.2007, lk 1.
(3) ELT L 263, 9.10.2007, lk 1.
(4) ELT L 152, 11.6.2008, lk 1.
(5) ELT L 140, 5.6.2009, lk 1.
(6) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0375.

Õigusalane teave