Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/3037(RSO)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1424/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1424/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0462

Hyväksytyt tekstit
PDF 155kWORD 66k
Torstai 17. joulukuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkintavaliokunnan asettaminen ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittely
P8_TA(2015)0462B8-1424/2015

Euroopan parlamentin päätös 17. joulukuuta 2015 autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkintavaliokunnan asettamisesta ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittelystä (2015/3037(RSO))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 283 jäsenen esittämän pyynnön tutkintavaliokunnan asettamisesta tutkimaan autoalan päästömittauksia koskevan unionin lainsäädännön soveltamiseen liittyviä väitettyjä rikkomuksia ja hallinnollisia epäkohtia,

–  ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen ehdotuksen,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 226 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin tutkintaoikeuden käyttämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 19. huhtikuuta 1995 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission päätöksen 95/167/EY, Euratom, EHTY(1),

–  ottaa huomioon moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta 20. kesäkuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007(2),

–  ottaa huomioon puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle 5. syyskuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY(3),

–  ottaa huomioon ilmanlaadusta ja sen parantamisesta 21. toukokuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/50/EY(4) sekä sitä koskevat meneillään olevat rikkomusmenettelyt,

–  ottaa huomioon päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille osana yhteisön kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi 23. huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 443/2009(5),

–  ottaa huomioon 27. lokakuuta 2015 autoalan päästömittauksista antamansa päätöslauselman(6), jossa kehotettiin suorittamaan perinpohjainen tutkimus komission sekä jäsenvaltioiden viranomaisten roolista ja vastuusta ottaen huomioon esimerkiksi ongelmat, jotka tuotiin esiin komission yhteisen tutkimuskeskuksen vuonna 2011 laatimassa raportissa,

–  ottaa huomioon komission asetusluonnoksen asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen osalta (Euro 6) (D042120),

–  ottaa huomioon direktiivin 2007/46/EY 40 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustetun moottoriajoneuvoja käsittelevän teknisen komitean (TCMV) 28. lokakuuta 2015 antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 198 artiklan,

1.  päättää asettaa tutkintavaliokunnan tutkimaan väitettyjä rikkomistapauksia ja huonoa hallintoa autoalan päästömittauksia koskevaa unionin lainsäädäntöä sovellettaessa, tämän rajoittamatta kuitenkaan kansallisten tai unionin tuomioistuinten toimivaltaa;

2.  päättää, että tutkintavaliokunnan tehtävänä on

   tutkia komission väitettyä laiminlyöntiä sen asetuksen (EY) N:o 715/2007 14 artiklan 3 kohdan mukaisen velvoitteen noudattamisessa, jonka mukaan on seurattava päästömittauksissa käytettyjä testisyklejä ja mukautettava niitä, jos ne eivät ole enää asianmukaisia eivätkä vastaa todellisia päästöjä, vastaamaan tieliikenteessä ajamisesta todellisuudessa syntyviä päästöjä, huolimatta tiedoista, jotka liittyvät ajoneuvojen päästörajojen vakavaan ja jatkuvaan ylittymiseen normaalikäytössä, mikä olisi vastoin asetuksen (EY) N:o 715/2007 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja velvoitteita sekä komission yhteisen tutkimuskeskuksen vuosina 2011 ja 2013 esittämiä kertomuksia sekä Kansainvälisen puhtaiden liikennevälineiden neuvoston (ICCT) toukokuussa 2014 julkistamia tutkimustuloksia;
   tutkia komission sekä jäsenvaltioiden viranomaisten väitettyä laiminlyöntiä asianmukaisten ja tehokkaiden toimien toteuttamisessa täytäntöönpanon valvomiseksi ja manipulointilaitteiden nimenomaisen kiellon valvomisessa asetuksen (EY) N:o 715/2007 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti;
   tutkia komission väitettyä laiminlyöntiä todellisia ajo-olosuhteita vastaavien testien nopeassa käyttöönotossa ja manipulointilaitteiden käyttöä koskevien toimien hyväksymisessä asetuksen (EY) N:o 715/2007 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti;
   tutkia jäsenvaltioiden väitettyä laiminlyöntiä säännösten antamisessa tehokkaista, oikeasuhteisista ja varoittavista seuraamuksista, joita sovelletaan valmistajiin asetuksen (EY) N:o 715/2007 säännösten rikkomisesta esimerkiksi käyttämällä manipulointilaitteita, epäämällä tietojen saanti ja väärentämällä tyyppihyväksyntään tai normien noudattamiseen todellisessa käytössä liittyviä testituloksia, ja joita kyseisen asetuksen 13 artiklan 1 kohta ja 13 artiklan 2 kohta edellyttävät;
   tutkia jäsenvaltioiden väitettyä laiminlyöntiä toteuttaa kaikki tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että säännökset asetuksen (EY) N:o 715/2007 rikkomisesta aiheutuvien seuraamusten soveltamisesta pannaan täytäntöön kyseisen asetuksen 13 artiklan 1 kohdan edellyttämällä tavalla;
   kerätä ja analysoida tietoja sen selvittämiseksi, oliko komissiolla ja jäsenvaltioilla todisteita manipulointimekanismien käytöstä ennen kuin Amerikan Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluvirasto ilmoitti sääntöjen noudattamatta jättämisestä 18. syyskuuta 2015;
   kerätä ja analysoida tietoja siitä, miten jäsenvaltiot ovat panneet täytäntöön direktiivin 2007/46/EY säännökset ja etenkin 12 artiklan 1 kohdan sekä 30 artiklan 1, 3 ja 4 kohdan;
   kerätä ja analysoida tietoja sen selvittämiseksi, oliko komissiolla ja jäsenvaltioilla tietoja manipulointilaitteiden käytöstä hiilidioksidipäästötesteissä;
   esittää asiaan liittyviä tarpeellisiksi katsomiaan suosituksia;

3.  päättää, että tutkintavaliokunta antaa välikertomuksen kuuden kuukauden kuluessa työnsä aloittamisesta ja lopullisen kertomuksen 12 kuukauden kuluessa työnsä aloittamisesta;

4.  päättää, että tutkintavaliokuntaan kuuluu 45 jäsentä;

5.  kehottaa puhemiestä huolehtimaan tämän päätöksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(1)EYVL L 113, 19.5.1995, s. 1.
(2)EUVL L 171, 29.6.2007, s. 1.
(3)EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1.
(4)EUVL L 152, 11.6.2008, s. 1.
(5)EUVL L 140, 5.6.2009, s. 1.
(6)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0375.

Oikeudellinen huomautus