Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/3037(RSO)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1424/2015

Podneseni tekstovi :

B8-1424/2015

Rasprave :

Glasovanja :

Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0462

Usvojeni tekstovi
PDF 318kWORD 73k
Četvrtak, 17. prosinca 2015. - Strasbourg Završno izdanje
Osnivanje, ovlasti, brojčani sastav i trajanje mandata Istražnog odbora za mjerenje emisija u automobilskom sektoru
P8_TA(2015)0462B8-1424/2015

Odluka Europskog parlamenta od 17. prosinca 2015. o osnivanju, ovlastima, brojčanom sastavu i trajanju mandata Istražnog odbora za mjerenje emisija u automobilskom sektoru (2015/3037(RSO))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir zahtjev 283 zastupnika da se osnuje istraživački odbor radi istraživanja navodnih kršenja i nepravilnosti u primjeni zakonodavstva Unije pri mjerenju emisija u automobilskom sektoru,

–  uzimajući u obzir prijedlog Konferencije predsjednika,

–  uzimajući u obzir članak 226. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Odluku 95/167/EZ, Euratom, EZUČ Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije od 19. travnja 1995. o detaljnim odredbama o izvršavanju prava Europskog parlamenta na istragu(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila(2),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila(3),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu(4) te aktualne postupke zbog povrede obveza koje iz nje proizlaze,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nove osobne automobile u okviru integriranog pristupa Zajednice smanjenju emisija CO2 iz lakih vozila(5),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 27. listopada 2015. o mjerenjima emisija u automobilskom sektoru(6), u kojoj poziva na temeljitu istragu uloge i odgovornosti Komisije i tijela država članica, vodeći računa između ostalog o problemima iznesenim u izvješću Zajedničkog istraživačkog centra Komisije iz 2011.,

–  uzimajući u obzir nacrt uredbe Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 692/2008 u pogledu emisija iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 6) (D042120),

–  uzimajući u obzir mišljenje koje je 28. listopada 2015. dostavio Tehnički odbor – motorna vozila (TCMV) osnovan na temelju članka 40. stavka 1. Direktive 2007/46/EZ,

–  uzimajući u obzir članak 198. Poslovnika,

1.  odlučuje osnovati Istražni odbor kako bi istraživao navodna kršenja i nepravilnosti prilikom primjene zakonodavstva Unije pri mjerenju emisija u automobilskom sektoru, ne dovodeći u pitanje nadležnost nacionalnih sudova ili sudova Unije;

2.  odlučuje da je Istražni odbor zadužen za

   istraživanje navodnog neizvršavanja obveze Komisije iz članka 14. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 715/2007 da preispituje cikluse ispitivanja koji se upotrebljavaju za mjerenje emisija te, ako više ne odgovaraju ili ne odražavaju emisije u stvarnim okolnostima, da ih prilagođava tako da na odgovarajući način odražavaju emisije koje stvarno nastaju u cestovnom prometu unatoč informacijama o ozbiljnom i stalnom prekoračenju graničnih vrijednosti emisija pri uobičajenoj uporabi vozila, što je u suprotnosti s obvezama navedenima u članku 5. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 715/2007, uključujući izvješća Zajedničkog istraživačkog centra Komisije iz 2011. i 2013. godine te istraživanje Međunarodnog vijeća za čisti prijevoz (ICCT) provedeno u svibnju 2014.;
   istraživanje navoda da Komisija i tijela država članica ne poduzimaju odgovarajuće i učinkovite mjere za nadgledanje provedbe i za samu provedbu izričite zabrane uređaja za ometanje, koja je predviđena u članku 5. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 715/2007;
   istraživanje navoda da Komisija nije pravovremeno uvela ispitivanja koja odražavaju emisije u stvarnim okolnostima i da nije donijela mjere za rješenje problema uporabe uređaja za ometanje, kao što je predviđeno u članku 5. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 715/2007;
   istraživanje navoda da države članice nisu donijele propise o učinkovitim, proporcionalnim i odvraćajućim sankcijama koji bi se primjenjivali na proizvođače u slučaju kršenja odredbi Uredbe (EZ) br. 715/2007, uključujući uporabu uređaja za ometanje, neomogućavanje pristupa informacijama i krivotvorenje rezultata homologacijskih ispitivanja tipa ili provjere sukladnosti u uporabi, kao što je propisano člankom 13. stavcima 1. i 2. te Uredbe;
   istraživanje navoda da države članice nisu poduzele sve potrebne mjere kojima se jamči provedba odredbi o sankcijama za kršenje Uredbe (EZ) br. 715/2007, kao što je propisano člankom 13. stavkom 1. te Uredbe;
   prikupljanje i analiziranje informacija kako bi se utvrdilo jesu li Komisija i države članice posjedovale dokaze o uporabi uređaja za ometanje prije nego što je Agencija za zaštitu okoliša Sjedinjenih Američkih Država 18. rujna 2015. izdala obavijest o kršenju;
   prikupljanje i analiziranje informacija o provedbi odredbi Direktive 2007/46/EZ u državama članicama, a posebno provedbi njezina članka 12. stavka 1. i članka 30. stavaka 1., 3. i 4.;
   prikupljanje i analiziranje informacija kako bi se utvrdilo jesu li Komisija i države članice posjedovale dokaze o uporabi uređaja za ometanje pri ispitivanjima emisije CO2;
   daje prijedloge koje smatra potrebnima u tom pogledu;

3.  odlučuje da Istražni odbor predstavi privremeno izvješće u roku od šest mjeseci nakon što započne s radom i da podnese svoje konačno izvješće u roku od 12 mjeseci od početka svog rada;

4.  odlučuje da Istražni odbor broji 45 članova;

5.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku dȃ na objavu u Službenom listu Europske unije.

(1)SL L 113, 19.5.1995., str. 1.
(2) SL L 171, 29.6.2007., str. 1.
(3) SL L 263, 9.10.2007., str. 1.
(4)SL L 152, 11.6.2008., str. 1.
(5)SL L 140, 5.6.2009., str. 1.
(6)Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0375.

Pravna napomena