Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/3037(RSO)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1424/2015

Texte depuse :

B8-1424/2015

Dezbateri :

Voturi :

Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0462

Texte adoptate
PDF 249kWORD 76k
Joi, 17 decembrie 2015 - Strasbourg Ediţie definitivă
Constituirea, atribuțiile, componența numerică și durata mandatului Comisiei de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor
P8_TA(2015)0462B8-1424/2015

Decizia Parlamentului European din 17 decembrie 2015 privind constituirea, atribuțiile, componența numerică și durata mandatului Comisiei de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (2015/3037(RSO))

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea prezentată de 283 de deputați privind constituirea unei comisii de anchetă însărcinate cu examinarea presupuselor acuzații privind neregulile și administrarea defectuoasă în ceea ce privește aplicarea legislației Uniunii privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor,

–  având în vedere propunerea Conferinței președinților,

–  având în vedere articolul 226 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Decizia 95/167/CE, Euratom, CECO a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei din 19 aprilie 1995 privind modalitățile de exercitare a dreptului de anchetă al Parlamentului European(1),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor(2),

–  având în vedere Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective(3),

–  având în vedere Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa și procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor aflate în curs de desfășurare(4),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunității de a reduce emisiile de CO2 generate de vehiculele ușoare(5),

–  având în vedere Rezoluția sa din 27 octombrie 2015 referitoare la măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor(6), care solicită o anchetă minuțioasă cu privire la rolul și responsabilitatea Comisiei și autorităților statelor membre, având în vedere, printre altele, problemele identificate în raportul din 2011 al Centrului Comun de Cercetare al Comisiei,

–  având în vedere proiectul de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 6) (D042120),

–  având în vedere avizul prezentat la 28 octombrie 2015 de Comitetul tehnic – autovehicule (CTAV), instituit prin articolul 40 alineatul (1) din Directiva 2007/46/CE,

–  având în vedere articolul 198 din Regulamentul său de procedură,

1.  decide să constituie o comisie de anchetă însărcinată cu examinarea presupuselor acuzații privind neregulile și administrarea defectuoasă în ceea ce privește aplicarea legislației Uniunii privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor, fără a aduce atingere competențelor instanțelor naționale sau ale Uniunii;

2.  decide ca mandatul comisiei de anchetă să fie acela de a

   investiga acuzațiile privind neîndeplinirea de către Comisie a obligației impuse prin articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 715/2007 de a monitoriza ciclurile de încercare efectuate pentru măsurarea emisiilor și de a le adapta, dacă acestea nu mai sunt adecvate sau nu mai reflectă emisiile reale, astfel încât să reflecte în mod adecvat emisiile generate de circulația reală pe șosea, în ciuda existenței informațiilor legate de depășirea gravă și constantă a valorilor limită ale emisiilor pentru autovehicule în condiții normale de utilizare, fiind încălcate obligațiile prevăzute la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 715/2007, precum și în pofida rapoartelor din 2011 și 2013 ale Centrului Comun de Cercetare al Comisiei și a studiilor realizate de Consiliul internațional pentru transportul ecologic (ICCT) disponibile din mai 2014;
   investiga acuzațiile conform cărora Comisia și autoritățile statelor membre nu au luat măsuri adecvate și eficiente pentru a monitoriza executarea și pentru a asigura punerea în aplicare a interdicției explicite privind dispozitivele de manipulare, astfel cum se prevede la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 715/2007;
   investiga acuzațiile conform cărora Comisia nu a introdus în timp util încercări care să reflecte condițiile reale de condus și nu a adoptat măsuri privind utilizarea mecanismelor de manipulare, astfel cum se prevede la articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 715/2007;
   investiga acuzațiile conform cărora statele membre nu au stabilit dispoziții referitoare la sancțiuni eficiente, proporționale și disuasive aplicabile producătorilor pentru încălcarea dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 715/2007, inclusiv pentru utilizarea dispozitivelor de manipulare, pentru refuzul de a acorda acces la informații și pentru falsificarea rezultatelor încercărilor privind omologarea de tip sau privind conformitatea în funcționare, astfel cum se prevede la articolul 13 alineatul (1) și (2) din respectivul regulament;
   investiga acuzațiile conform cărora statele membre nu au luat toate măsurile necesare pentru a se asigura că dispoziția privind sancțiunile aplicabile în caz de încălcare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 este pusă în aplicare în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din regulamentul respectiv;
   culege și analiza informații pentru a stabili dacă Comisia și statele membre dispuneau de dovezi cu privire la utilizarea mecanismelor de manipulare înainte de emiterea avizului de încălcare de către Agenția pentru protecția mediului din Statele Unite ale Americii la 18 septembrie 2015;
   culege și analiza informații privind punerea în aplicare de către statele membre a dispozițiilor Directivei 2007/46/CE, în special în ceea ce privește articolul 12 alineatul (1) și articolul 30 alineatele (1), (3) și (4);
   culege și analiza informații pentru a stabili dacă Comisia și statele membre dispuneau de dovezi privind utilizarea dispozitivelor de manipulare pentru încercările privind emisiile de CO2;
   formula recomandările pe care le consideră necesare în această privință;

3.  decide ca comisia de anchetă să prezinte un raport intermediar în termen de șase luni de la data începerii activității și să prezinte un raport final în termen de 12 luni de la data începerii activității;

4.  decide ca această comisie de anchetă să aibă 45 de membri;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a asigura publicarea prezentei decizii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(1) JO L 113, 19.5.1995, p. 1.
(2) JO L 171, 29.6.2007, p. 1.
(3) JO L 263, 9.10.2007, p. 1.
(4) JO L 152, 11.6.2008, p. 1.
(5) JO L 140, 5.6.2009, p. 1.
(6) Texte adoptate, P8_TA(2015)0375.

Notă juridică