Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2936(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-1347/2015

Teksty złożone :

B8-1347/2015

Debaty :

PV 15/12/2015 - 3
CRE 15/12/2015 - 3

Głosowanie :

Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0469

Teksty przyjęte
PDF 400kWORD 72k
Czwartek, 17 grudnia 2015 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Dokończenie budowy europejskiej unii gospodarczej i walutowej
P8_TA(2015)0469B8-1347/2015

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie dokończenia budowy europejskiej unii gospodarczej i walutowej (2015/2936(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie działań na rzecz dokończenia budowy unii gospodarczej i walutowej (COM(2015)0600);

–  uwzględniając decyzję Komisji z dnia 21 października 2015 r. ustanawiającą niezależną doradczą Europejską Radę Budżetową (C(2015)8000),

–  uwzględniając zalecenie Komisji z dnia 21 października 2015 r. dotyczące zalecenia Rady w sprawie ustanowienia w strefie euro krajowych rad ds. konkurencyjności (COM(2015)0601),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie planu działania na rzecz bardziej spójnej zewnętrznej reprezentacji strefy euro na forach międzynarodowych (COM(2015)0602),

–  uwzględniając wniosek Komisji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie decyzji Rady określającej środki na rzecz stopniowego ustanowienia jednolitej reprezentacji strefy euro w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (COM(2015)0603),

–  uwzględniając sprawozdanie zatytułowane „Dokończenie budowy europejskiej unii gospodarczej i walutowej” (sprawozdanie pięciu przewodniczących),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przeglądu ram zarządzania gospodarczego: sytuacja obecna i wyzwania(1),

–  uwzględniając rozporządzenia (UE) nr 1173/2011(2), (UE) nr 1174/2011(3), (UE) nr 1175/2011(4), (UE) nr 1176/2011(5) i (UE) nr 1177/2011(6) oraz dyrektywę 2011/85/EU(7), a także rozporządzenia (UE) nr 472/2013(8) i (UE) nr 473/2013(9) (sześciopak i dwupak),

–  uwzględniając dyrektywę 2014/49/UE w sprawie systemów gwarancji depozytów(10),

–  uwzględniając pytanie skierowane do Komisji na temat dokończenia budowy europejskiej unii gospodarczej i walutowej (O-000152/2015 – B8-1113/2015),

–  uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w sprawozdaniu pięciu przewodniczących zatytułowanym „Dokończenie budowy europejskiej unii gospodarczej i walutowej” przedstawiono propozycje dotyczące dokończenia budowy europejskiej unii gospodarczej i walutowej;

B.  mając na uwadze, że w rezolucji w sprawie przeglądu ram zarządzania gospodarczego: sytuacja obecna i wyzwania podkreślono konieczność dokonania ambitnych i szybkich postępów w umacnianiu strefy euro;

C.  mając na uwadze, że w dniu 21 października 2015 r. Komisja opublikowała – jako element pierwszego etapu planu działania zawartego w sprawozdaniu pięciu przewodniczących – pakiet, składający się z dwóch komunikatów, zalecenia dotyczącego zalecenia Rady, wniosku w sprawie decyzji Rady i decyzji Komisji, w których określono kolejne działania na rzecz dokończenia budowy unii gospodarczej i walutowej (UGW);

Ocena ogólna

1.  odnotowuje wnioski Komisji mające wzmocnić UGW i – przyznając, że poczyniono pewne kroki w słusznym kierunku – zauważa, iż konieczne będą dalsze działania, aby wyeliminować braki, którymi obecnie cechują się ramy instytucjonalne strefy euro;

2.  zgodnie z tym, co stwierdzono w rezolucji w sprawie przeglądu ram zarządzania gospodarczego: sytuacja obecna i wyzwania, nalega na realizację postanowień sześciopaku i dwupaku, podkreślając, że obowiązujące traktaty i istniejące instrumenty pozwolą na podjęcie pewnych niezbędnych dodatkowych kroków w kierunku dokończenia budowy UWG;

3.  ubolewa, że pakiet opublikowany przez Komisję nie pozostawia wystarczająco wiele miejsca na nadzór parlamentarny i debatę na szczeblu europejskim, które są niezbędne do zapewnienia demokratycznej rozliczalności decyzji podejmowanych w związku z UGW, a co za tym idzie do zapewnienia obywatelskiego poczucia odpowiedzialności za zarządzanie strefą euro;

4.  zwraca się do Komisji, aby w związku z przygotowaniem białej księgi na temat przejścia z etapu 1 do etapu 2 reformy UGW w odpowiednim czasie skonsultowała się z Parlamentem, jak przewidziano w sprawozdaniu pięciu przewodniczących;

Europejski semestr

5.  wzywa Komisję, by zainicjowała negocjacje z Parlamentem, Radą i Eurogrupą, dotyczące porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie europejskiego zarządzania gospodarczego, obejmujące europejski semestr i kontrolę realizacji programu dostosowań makroekonomicznych, zgodnie z tym, co przewidziano w sprawozdaniu pięciu przewodniczących; utrzymuje, że porozumienie międzyinstytucjonalne powinno zapewniać – w ramach traktatów – taką strukturę europejskiego semestru, która umożliwiałaby merytoryczną i regularną kontrolę parlamentarną tego procesu, w szczególności jeśli chodzi o zalecenia dla strefy euro;

Europejska Rada Budżetowa i krajowe rady ds. konkurencyjności

6.  ubolewa, że Komisja postanowiła nie stosować zwykłej procedury ustawodawczej do decyzji w sprawie krajowych rad ds. konkurencyjności oraz wzywa Komisję, aby sporządziła wniosek ustawodawczy w tej sprawie;

7.  podkreśla, że jako organ doradczy Komisji Europejska Rada Budżetowa powinna odpowiadać przed Parlamentem oraz że w związku z tym jej oceny powinny być dostępne publicznie i przejrzyste;

Zewnętrzna reprezentacja strefy euro

8.  zwraca się do Komisji o dopilnowanie, aby reprezentacja strefy euro na forum międzynarodowym podlegała demokratycznej kontroli Parlamentu;

o
o   o

9.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.

(1) Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0238.
(2) Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 1.
(3) Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 8.
(4) Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 12.
(5) Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 25.
(6) Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 33.
(7) Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 41.
(8) Dz.U. L 140 z 27.5.2013, s. 1.
(9) Dz.U. L 140 z 27.5.2013, s. 11.
(10) Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 149.

Informacja prawna