Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2936(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1347/2015

Texte depuse :

B8-1347/2015

Dezbateri :

PV 15/12/2015 - 3
CRE 15/12/2015 - 3

Voturi :

Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0469

Texte adoptate
PDF 318kWORD 73k
Joi, 17 decembrie 2015 - Strasbourg Ediţie definitivă
Finalizarea uniunii economice și monetare a UE
P8_TA(2015)0469B8-1347/2015

Rezoluţia Parlamentului European din 17 decembrie 2015 referitoare la finalizarea uniunii economice și monetare a Europei (2015/2936(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 21 octombrie 2015 privind măsurile care trebuie întreprinse în vederea finalizării Uniunii economice și monetare (COM(2015)0600),

–  având în vedere Decizia Comisiei din 21 octombrie 2015 de instituire a unui Consiliu bugetar european independent cu rol consultativ (C(2015)8000),

–  având în vedere Recomandarea Comisiei din 21 octombrie 2015 de recomandare a Consiliului privind instituirea de consilii naționale de competitivitate în cadrul zonei euro (COM(2015)0601),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 21 octombrie 2015 privind o foaie de parcurs în vederea unei reprezentări externe mai coerente a zonei euro în forurile internaționale (COM(2015)0602),

–  având în vedere Propunerea Comisiei din 21 octombrie 2015 de decizie a Consiliului de stabilire a unor măsuri în vederea instituirii treptate a unei reprezentări unificate a zonei euro în cadrul Fondului Monetar Internațional (COM(2015)0603),

–  având în vedere raportul referitor la finalizarea uniunii economice și monetare a Europei („raportul celor cinci președinți”),

–  având în vedere rezoluția sa din 24 iunie 2015 referitoare la evaluarea cadrului de guvernanță economică: bilanț și provocări(1),

–  având în vedere Regulamentele (UE) nr. 1173/2011(2), (UE) nr. 1174/2011(3), (UE) nr. 1175/2011(4), (UE) nr. 1176/2011(5) și (UE) nr. 1177/2011(6), Directiva 2011/85/UE(7) și Regulamentele (UE) nr. 472/2013(8) și (UE) nr. 473/2013(9) („pachetul de șase” și „pachetul de doi”),

–  având în vedere Directiva 2014/49/UE privind schemele de garantare a depozitelor(10),

–  având în vedere întrebarea adresată Comisiei privind finalizarea uniunii economice și monetare a Europei (O-000152/2015 – B8‑1113/2015),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Raportul celor cinci președinți referitor la finalizarea uniunii economice și monetare a Europei a cuprins propuneri pentru finalizarea uniunii economice și monetare a Europei;

B.  întrucât în rezoluția sa referitoare la „evaluarea cadrului de guvernanță economică: bilanț și provocări” a subliniat necesitatea realizării de progrese ambițioase și rapide în vederea consolidării zonei euro;

C.  întrucât Comisia, în cadrul primei etape a foii de parcurs din Raportul celor cinci președinți, a publicat la 21 octombrie 2015 un pachet care conține măsuri vizând finalizarea uniunii economice și monetare, compus din două comunicări, o recomandare de recomandare a Consiliului, o propunere de decizie a Consiliului și o decizie a Comisiei,

Observații generale

1.  ia act de propunerile Comisiei de consolidare a UEM și, cu toate că recunoaște că s-au făcut unii pași în direcția bună, constată că vor fi necesare eforturi suplimentare pentru a elimina deficiențele actuale ale cadrului instituțional pentru zona euro;

2.  astfel cum a afirmat în rezoluția sa referitoare la evaluarea cadrului de guvernanță economică: bilanț și provocări, insistă asupra punerii în aplicare a dispozițiilor din pachetul de șase și din pachetul de două măsuri, subliniind totodată că tratatele și instrumentele existente ar permite luarea unora dintre măsurile suplimentare necesare în vederea finalizării UEM;

3.  regretă faptul că pachetul publicat de Comisie nu lasă o marjă suficientă pentru controlul parlamentar și dezbateri la nivel european, elemente necesare pentru asigurarea responsabilității democratice în cazul deciziilor luate în contextul UEM și, implicit, pentru asigurarea faptului că guvernanța zonei euro reflectă voința cetățenilor;

4.  solicită Comisiei, astfel cum se prevede în Raportul celor cinci președinți, să consulte Parlamentul în timp util în contextul pregătirilor Cărții albe privind trecerea de la etapa 1 la etapa 2 a reformelor privind UEM;

Semestrul european

5.  îndeamnă Comisia să lanseze negocieri privind un acord interinstituțional (AII) pentru guvernanța economică europeană, care să includă și semestrul european și controlul implementării programului de ajustare macroeconomică, cu participarea Parlamentului, Consiliului și Eurogrupului, astfel cum se prevede în Raportul celor cinci președinți; insistă asupra faptului că acest AII ar trebui să asigure, în cadrul stabilit de tratate, că structura semestrului european permite un control parlamentar semnificativ și regulat al procesului, în special în ceea ce privește recomandările privind zona euro;

Consiliul bugetar european și consiliile naționale de competitivitate

6.  regretă faptul că Comisia a ales să nu recurgă la procedura legislativă ordinară în cazul deciziilor privind consiliile naționale de competitivitate și invită Comisia să prezinte o propunere legislativă în acest sens;

7.  subliniază că Consiliul bugetar european, în calitate de consiliu consultativ al Comisiei, ar trebui să răspundă în fața Parlamentului și că, în acest context, evaluările sale ar trebui să fie publice și transparente;

Reprezentarea externă a zonei euro

8.  solicită Comisiei să se asigure că reprezentarea zonei euro pe plan internațional este supusă controlului democratic din partea Parlamentului;

o
o   o

9.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2015)0238.
(2) JO L 306, 23.11.2011, p. 1.
(3) JO L 306, 23.11.2011, p. 8.
(4) JO L 306, 23.11.2011, p. 12.
(5) JO L 306, 23.11.2011, p. 25.
(6) JO L 306, 23.11.2011, p. 33.
(7) JO L 306, 23.11.2011, p. 41.
(8) JO L 140, 27.5.2013, p. 1.
(9) JO L 140, 27.5.2013, p. 11.
(10) JO L 173, 12.6.2014, p. 149.

Notă juridică