Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2936(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1347/2015

Predkladané texty :

B8-1347/2015

Rozpravy :

PV 15/12/2015 - 3
CRE 15/12/2015 - 3

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0469

Prijaté texty
PDF 244kWORD 71k
Štvrtok, 17. decembra 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Dobudovanie hospodárskej a menovej únie v Európe
P8_TA(2015)0469B8-1347/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2015 o dobudovaní hospodárskej a menovej únie v Európe (2015/2936(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 21. októbra 2015 s názvom Na ceste k dobudovaniu hospodárskej a menovej únie (COM(2015)0600),

–  so zreteľom na rozhodnutie Komisie z 21. októbra 2015, ktorým sa zriaďuje nezávislá Európska fiškálna rada s poradnou funkciou (C(2015)8000),

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie z 21. októbra 2015 Rade týkajúce sa zriadenia rád pre konkurencieschopnosť v členských štátoch eurozóny (COM(2015)0601),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 21. októbra 2015 s názvom Plán na postupné dosiahnutie konzistentnejšieho vonkajšieho zastúpenia eurozóny na medzinárodných fórach (COM(2015)0602),

–  so zreteľom na návrh Komisie z 21. októbra 2015 na rozhodnutie Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia na postupné vytvorenie jednotného zastúpenia eurozóny v rámci Medzinárodného menového fondu (COM(2015)0603),

–  so zreteľom na správu s názvom Dobudovanie hospodárskej a menovej únie v Európe (správa piatich predsedov),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 24. júna 2015 o preskúmaní rámca správy hospodárskych záležitostí: zhodnotenie situácie a výzvy(1),

–  so zreteľom na nariadenia (EÚ) č. 1173/2011(2), (EÚ) č. 1174/2011(3), (EÚ) č. 1175/2011(4), (EÚ) č. 1176/2011(5) a (EÚ) č. 1177/2011(6), smernicu 2011/85/EÚ(7) a nariadenia (EÚ) č. 472/2013(8) a (EÚ) č. 473/2013(9) (balík šiestich legislatívnych aktov a balík dvoch legislatívnych aktov),

–  so zreteľom na smernicu 2014/49/EÚ o systémoch ochrany vkladov(10),

–  so zreteľom na otázku Komisii o dobudovaní hospodárskej a menovej únie (O-000152/2015 – B8-1113/2015),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže správa piatich predsedov o dobudovaní hospodárskej a menovej únie v Európe obsahuje návrhy na dobudovanie hospodárskej a menovej únie v Európe;

B.  keďže Európsky parlament vo svojom uznesení o preskúmaní rámca správy hospodárskych záležitostí: zhodnotenie situácie a výzvy vyzdvihol potrebu ambiciózneho a urýchleného pokroku pri posilňovaní eurozóny;

C.  keďže Komisia v rámci prvej fázy plánu obsiahnutého v správe piatich predsedov uverejnila 21. októbra 2015 balík, ktorý obsahuje kroky smerujúce k dobudovaniu hospodárskej a menovej únie (HMÚ), pozostávajúce z dvoch oznámení, jedného odporúčania na odporúčanie Rady, návrhu rozhodnutia Rady a rozhodnutia Komisie;

Všeobecné hodnotenie

1.  berie na vedomie návrhy Komisie na posilnenie HMÚ a hoci uznáva, že sa už podnikli určité kroky správnym smerom, konštatuje, že je potrebné ďalšie úsilie, aby sa odstránili súčasné nedostatky inštitucionálneho rámca eurozóny;

2.  ako uvádza vo svojom uznesení o preskúmaní rámca správy hospodárskych záležitostí: zhodnotenie situácie a výzvy, Európsky parlament trvá na plnení ustanovení balíka šiestich legislatívnych aktov a balíka dvoch legislatívnych aktov, a zároveň zdôrazňuje, že existujúce zmluvy a nástroje by umožnili prijatie potrebných dodatočných krokov k dobudovaniu HMÚ;

3.  ľutuje, že balík, ktorý uverejnila Komisia, nenecháva dostatočný priestor pre parlamentný dohľad a diskusiu na celoeurópskej úrovni, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie demokratickej zodpovednosti nad rozhodnutiami prijatými v súvislosti s HMÚ, a tým aj na zaručenie podielu občanov na správe eurozóny;

4.  žiada Komisiu, aby v súlade so správou piatich predsedov včas konzultovala s Európskym parlamentom v kontexte príprav bielej knihy o prechode z prvej fázy do druhej fázy reforiem HMÚ;

Európsky semester

5.  žiada Komisiu, aby v súlade so správou piatich predsedov začala rokovania s Európskym parlamentom, Radou a Euroskupinou o medziinštitucionálnej dohode (MID) o správe európskych hospodárskych záležitostí vrátane európskeho semestra, a tiež o kontrole vykonávania programu makroekonomických úprav; trvá na tom, aby táto medziinštitucionálna dohoda v rámci zmlúv zaručila, že štruktúra európskeho semestra umožní zmysluplnú a pravidelnú parlamentnú kontrolu tohto procesu, najmä pokiaľ ide o odporúčania týkajúce sa eurozóny;

Európska fiškálna rada a rady pre konkurencieschopnosť v členských štátoch

6.  ľutuje, že Komisia sa rozhodla nevyužiť riadny legislatívny postup pre rozhodnutia týkajúce sa rád pre konkurencieschopnosť v členských štátoch a vyzýva Komisiu, aby na tento účel prijala legislatívny návrh;

7.  zdôrazňuje, že Európska fiškálna rada by sa mala ako poradný orgán Komisie zodpovedať Európskemu parlamentu a že jej hodnotenia by preto mali byť zverejňované a transparentné;

Vonkajšie zastúpenie eurozóny

8.  žiada Komisiu, aby zaručila, že medzinárodné zastúpenie eurozóny bude podliehať demokratickej kontrole Európskeho parlamentu;

o
o   o

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2015)0238.
(2) Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 8.
(4) Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 12.
(5) Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 25.
(6) Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 33.
(7) Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 41.
(8) Ú. v. EÚ L 140, 27.5.2013, s. 1.
(9) Ú. v. EÚ L 140, 27.5.2013, s. 11.
(10) Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 149.

Právne oznámenie