Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2728(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1346/2015

Predkladané texty :

B8-1346/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0475

Prijaté texty
PDF 288kWORD 105k
Štvrtok, 17. decembra 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Ochrana Národného parku Virunga v Konžskej demokratickej republike
P8_TA(2015)0475B8-1346/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2015 o ochrane národného parku Virunga v Konžskej demokratickej republike (2015/2728(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, ktorý 16. novembra 1972 prijala v Paríži Generálna konferencia UNESCO,

–  so zreteľom na to, že UNESCO zaradilo v roku 1979 národný park Virunga na zoznam svetového dedičstva a v roku 1994 na zoznam svetového dedičstva v ohrození,

–  so zreteľom na Dohovor o biologickej diverzite prijatý 5. júna 1992 na samite Zeme v Riu de Janeiro,

–  so zreteľom na Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva prijatý v roku 1971 v Ramsare,

–  so zreteľom na usmernenia OECD pre nadnárodné spoločnosti prijaté v roku 1976 (a ich aktualizácie) a na hlavné zásady OSN v oblasti podnikových a ľudských práv prijaté v roku 1971,

–  so zreteľom na záverečné vyhlásenie po dosiahnutí dohody vo veci sťažnosti organizácie WWF International voči spoločnosti SOCO International plc z júla 2014,

–  so zreteľom na právny a zmluvný rámec pre odvetvie uhľovodíkov v Konžskej demokratickej republike vrátane zákona č. 81-013 o všeobecných predpisoch v oblasti baníctva a uhľovodíkov, banského kódexu a prípadného budúceho konžského kódexu pre oblasť uhľovodíkov, ako aj na zmluvu o deľbe a výrobe uhľovodíkov,

–  so zreteľom na otázku Komisii o ochrane národného parku Virunga v Konžskej demokratickej republike (O-000108/2015 – B8-1111/2015),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre rozvoj,

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

A.  keďže národný park Virunga, ktorý sa nachádza v Konžskej demokratickej republike v provinciách Severné Kivu a vo Východnej provincii na hranici s Rwandou a Ugandou, je najstarší národný park Afriky, súčasť svetového dedičstva UNESCO a oblasť celosvetovo známa vďaka svojim jedinečným biotopom a bohatej biodiverzite, čím sa považuje za biologicky najrozmanitejší park v Afrike; park je známy predovšetkým vďaka horským gorilám, ktoré sú kriticky ohrozeným druhom, ktorý je na zozname v prílohe I Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov (CITES) z roku 1973;

B.  keďže podľa Dohovoru o biologickej diverzite, ktorý Konžská demokratická republika podpísala a ratifikovala, je ochrana biologickej diverzity spoločným záujmom ľudstva a neoddeliteľnou súčasťou rozvojového procesu; keďže dohovor je právne záväzný, pričom svojim signatárom ukladá povinnosť vykonávať jeho ustanovenia;

C.  keďže národný park Virunga je chránený aj Ramsarským dohovorom a zákonmi KDR; keďže Európska komisia a niektoré členské štáty EÚ podporujú zachovanie parku už 25 rokov;

D.  keďže národný park Virunga je jednou z troch lokalít Konžskej demokratickej republiky, na ktoré sa vzťahuje Ramsarský dohovor (č. 787); keďže Konžskej demokratickej republike vyplýva z Ramsarského dohovoru viacero záväzkov, ktoré sa týkajú lokalít zaradených na zoznam tohto dohovoru, ako napríklad povinnosť sformulovať a následne zrealizovať plány na podporu ochrany mokradí nachádzajúcich sa v zozname a podľa možnosti rozumne využívať mokrade na svojom území (článok 3 ods. 1 Ramsarského dohovoru);

E.  keďže podľa správy organizácie WWF z roku 2013 s názvom Ekonomická hodnota parku Virunga národný park Virunga generuje v súčasnosti hodnotu vo výške 48,9 milióna USD ročne; keďže park by mohol za stabilnej situácie prispieť k hospodárskemu rastu a rozsiahlejšiemu cestovnému ruchu, generovať hodnotu v ročnej výške jednej miliardy USD a zabezpečiť 45 000 pracovných miest;

F.  keďže napriek tomu, že park má štatút chránenej divočiny, už po desaťročia ho ohrozujú ozbrojené skupiny, ktoré sa venujú pytliactvu, odlesňovaniu a ďalším neudržateľným a nezákonným formám využívania zdrojov; keďže park Virunga sa v dôsledku toho dostal do zoznamu lokalít svetového dedičstva v ohrození; keďže ropná horúčka v kontexte obrovskej chudoby, slabého štátu, zlého spravovania verejných vecí a regionálnej neistoty by mohla mať vážne destabilizujúce sociálne a ekologické následky;

G.  keďže vláda Konžskej demokratickej republiky udelila koncesie na ťažbu ropy pokrývajúce 85 % parku; keďže spoločnosť SOCO International plc (ďalej len SOCO) je zatiaľ jedinou spoločnosťou, ktorá vykonala v parku prieskumné práce;

H.  keďže Konžská demokratická republika má síce zákon, ktorý zakazuje ekologicky nevyhovujúce aktivity v chránených oblastiach, ale SOCO v licencii na prieskum využíva výnimku z tohto zákona, ktorá umožňuje uskutočňovanie „vedeckých aktivít“ v chránených oblastiach;

I.  keďže SOCO International už nie je držiteľkou licencie na blok V v národnom parku Virunga;

J.  keďže výsledky systémovej štúdie poukazujú na prítomnosť ropy v národnom parku Virunga; pripomína, že ťažba (a prieskum) sú nezlučiteľné so zachovaním parku, ktorý je na zozname svetového dedičstva;

K.  keďže zodpovednosť za dodržiavanie ľudských práv je celosvetovou normou očakávaného správania všetkých firiem a podnikov bez ohľadu na to, kde vykonávajú svoju činnosť, ako sa pripomína v hlavných zásadách OSN týkajúcich sa podnikania a ľudských práv a v usmerneniach OECD pre nadnárodné podniky;

L.  keďže v národnom parku Virunga a v jeho okolí pokračuje už vyše dvoch desaťročí násilný konflikt; keďže povstalci a oficiálna armáda získavajú finančné prostriedky najmä z nezákonnej ťažby nerastov, nezákonného využívania jeho prírodných zdrojov (dreva, drevného uhlia atď.), z pytliackeho lovu ohrozených zvierat, ako aj z iného nezákonného obchodovania s prírodnými zdrojmi, pričom prieskum a využívanie prípadných zdrojov ropy pravdepodobne podnietia ďalšie násilie a závažné porušovanie ľudských práv a znečistia oblasť;

M.  keďže medzi najzávažnejšie environmentálne riziká spojené s rozvojom ťažby ropy v oblastiach bez riadnej verejnej správy patrí veľkoplošné odstraňovanie vegetácie, zavádzanie invazívnych rastlín, fragmentácia biotopov, väčšia pravdepodobnosť pytliactva a znečistenia spôsobeného únikom ropy, spaľovaním plynu a vznikom skládok; keďže nebezpečenstvo „ropnej kliatby“ by mohlo vyústiť do prehlbovania chudoby a ukazovateľov nerovnosti, ako dokumentujú prípadové štúdie, napríklad štúdia o delte rieky Niger;

N.  keďže udržateľný manažment pôdy, vody a voľne žijúcej zveri v parku Virunga prinesie priamy aj nepriamy hospodársky úžitok komunitám, ktoré sú veľmi závislé od prírodných zdrojov parku; keďže podľa údajov WWF by len cestovný ruch zameraný na horské gorily mohol zarobiť 30 miliónov amerických dolárov ročne a vytvoriť tisícky pracovných miest;

1.  zdôrazňuje, že je bezpodmienečne potrebné zabrániť nenapraviteľným škodám v národnom parku Virunga, ktorý UNESCO zaradilo v roku 1979 do zoznamu svetového dedičstva a v roku 1994 do zoznamu svetového dedičstva v ohrození;

2.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že tento park sa zároveň stal jedným z najnebezpečnejších miest na svete, pokiaľ ide o ochranu voľne žijúcich druhov; konštatuje s hlbokým znepokojením, že ozbrojené skupiny sa podieľajú na nezákonnom využívaní prírodných zdrojov parku, a to ťažobnými činnosťami a produkciou drevného uhlia, na podporu vojenských operácií, ako aj na osobný zisk; odsudzuje aj skutočnosť, že ozbrojené skupiny sa venujú rozsiahlemu pytliactvu s cieľom získavať potravu a obchodovať so slonovinou a s mäsom divých zvierat; navyše s hlbokým znepokojením konštatuje, že slabá disciplína, nepravidelné výplaty a nedostatok potravín spôsobili, že čoraz viac vojenského personálu sa zapája do nezákonných činností vrátane remeselnej ťažby, výroby drevného uhlia a pytliackeho lovu divých zvierat; konštatuje, že park je oblasťou s veľkým počtom voľne žijúcich druhov, pričom jeho rozloha dvoch miliónov akrov (790 000 hektárov) predstavuje obrovský problém z hľadiska ochrany, najmä pri obmedzenom vládnom financovaní; konštatuje, že 15. apríla 2014 traja ozbrojenci vážne zranili hlavného správcu parku belgického princa Emmanuela z Merode a za uplynulé desaťročie bolo v parku zavraždených vyše 140 správcov v aktívnej službe;

3.  zdôrazňuje, že v dôsledku prieskumu a ťažby ropy alebo ďalších nezákonných aktivít by mohlo dôjsť k nenapraviteľnému poškodeniu národného parku; považuje za neprijateľné, že v roku 2007 boli udelené koncesie na prieskum nálezísk ropy a jej ťažbu v národnom parku Virunga francúzskej ropnej spoločnosti TOTAL a britskej ropnej spoločnosti SOCO International, čo predstavuje porušenie Parížskeho dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, Dohovoru o biologickej diverzite z roku 1992, Ramsarského dohovoru a konžských právnych predpisov; pripomína, že spoločnosť TOTAL síce súhlasila s tým, že nebude nikdy vykonávať prieskum na území národného parku Virunga (a to ani v prípade, že konžská vláda zmení hranice parku), spoločnosť SOCO International však v národnom parku uskutočnila prieskum ropných nálezísk a v júli 2014 dokončila seizmický prieskum, ktorého výsledky boli predložené konžskej vláde a svedčia o prítomnosti ropy; vyzýva vládu Konžskej demokratickej republiky, aby neudelila licenciu inému prevádzkovateľovi;

4.  upozorňuje, že vláda Ugandy je v procese udeľovania licencie pre blok Ngaji, ktorý susedí s národným parkom Virunga a zahŕňa Edwardovo jazero, a zdôrazňuje, že k nevratným škodám v národnom parku Virunga by mohlo dôjsť aj v dôsledku prieskumu ložísk a ťažby;

5.  berie na vedomie dohodu, ktorú v júni 2014 dosiahli SOCO Internatioanl a ochranárska skupina WWF, v súvislosti so sťažnosťou WWF adresovanou národnému kontaktnému miestu (NKM) Veľkej Británie na to, že SOCO nedodržiava usmernenia OECD pre nadnárodné podniky, podľa ktorých sa spoločnosť zaväzuje, že nevykoná žiadny prieskum ani iné vrty v národnom parku Virunga ani nimi nepoverí inú spoločnosť, pokiaľ UNESCO a vláda Konžskej demokratickej republiky neuznajú, že tieto činnosti nie sú nezlučiteľné so štatútom svetového dedičstva; konštatuje, že táto podmienečná dohoda neposkytuje záruky na zastavenie prípadnej ropnej činnosti v parku; upozorňuje, že nejednoznačná pozícia SOCO International ponecháva priestor na to, aby sa park v plnej miere alebo čiastočne preklasifikoval a umožnil ťažbu ropy; konštatuje, že lokalita, ktorú spoločnosť SOCO na základe koncesie skúmala, pokrýva Edwardovo jazero a jeho okolie, pričom táto oblasť je domovom desiatok známych (a niektorých ohrozených) druhov vrátane šimpanzov, slonov, krokodílov a levov; preto vyzýva spoločnosť SOCO International plc a jej spoločnosť registrovanú v Konžskej demokratickej republike, aby natrvalo zastavili akýkoľvek prieskum na území parku Virunga a využívanie jeho prírodných zdrojov a aby rešpektovali súčasné hranice parku; okrem toho vyzýva vládu Konžskej demokratickej republiky, aby zrušila povolenia na ropný prieskum, ktoré udelila na území národného parku Virunga, ako požaduje Výbor svetového dedičstva;

6.  zdôrazňuje, že rybolov v Edwardovom jazere vynáša podľa odhadov okolo 30 miliónov USD ročne, z čoho profituje miestna komunita, ktorá žije v okolí národného parku Virunga, a že navyše, ako vyplýva z nezávislej analýzy, ktorú dala vypracovať organizácia WWF, sa viac ako 50 000 rodín spolieha na Edwardovo jazero ako na zásobáreň sladkej vody;

7.  poukazuje na to, že podľa správy organizácie Global Witness zverejnenej v septembri 2014 v časopise Der Spiegel, v novinách Telegraph a New York Times existujú obvinenia, že SOCO International a jej dodávatelia uskutočnili nezákonné platby, pričom sa zdá, že platili ozbrojených povstalcov a profitovali zo strachu a násilia podporovaného vládnymi bezpečnostnými silami vo východnej časti Konžskej demokratickej republiky, keď žiadali o prístup do najstaršieho národného parku Afriky na účely prieskumu ťažby ropy;

8.  víta strategické environmentálne hodnotenie (SEA) týkajúce sa prieskumu/ťažby ropy v severnom regióne Albertínskej priekopovej prepadliny vrátane národného parku Virunga; domnieva sa, že na základe tohto hodnotenia by príslušné vlády vrátane vlády Konžskej demokratickej republiky mali byť schopné prijímať informované rozhodnutia vychádzajúce z riadnej analýzy vplyvu prieskumu a ťažby ropy; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že proces SEA sa značne oneskoril a prieskum ropy v národnom parku Virunga sa už začal, hoci proces hodnotenia ešte nebol dokončený;

9.  zdôrazňuje, že otázka ťažby ropy v Konžskej demokratickej republike je poznačená nedostatočným a neúčinným legislatívnym a regulačným systémom; vyzýva vládu Konžskej demokratickej republiky, aby presadzovala a dodržiavala právo a predpisy Konžskej demokratickej republiky, ktorými sa zakazujú aktivity poškodzujúce životné prostredie, ako sú ropný prieskum a ťažba ropy v chránených oblastiach vrátane parku Virunga, a aby odstránila existujúce medzery v návrhu zákona o uhľovodíkoch a ochrane, ktoré umožňujú prieskum a využívanie prírodných zdrojov v národných parkoch a lokalitách svetového dedičstva;

10.  oceňuje riadiace orgány parku za ich úsilie o zabezpečenie udržateľného príjmu z výroby slnečnej a vodnej energie, čo zlepšuje príjem mnohých miestnych obyvateľov bez toho, aby sa ničila prírodná oblasť, a čo je povolené pri rozvoji územia s významom svetového dedičstva;

11.  poukazuje na to, že od začiatku 90. rokov 20. storočia dochádza v dôsledku konfliktov s ozbrojenými partizánmi, ktorí žijú v parku alebo v jeho okolí, k závažnému porušovaniu ľudských práv a mnohým aktom násilia; upozorňuje, že členovia Demokratických síl za oslobodenie Rwandy (FDLR), čo je partizánska skupina obvinená z páchania brutálnych činov počas genocídy v Rwande, ku ktorej došlo na jar 1994 a ktorá sa rozšírila aj na východ Konžskej demokratickej republiky, žijú v parku od roku 1996 a stále sa ukrývajú na druhej strane hranice v parku Virunga, pričom sa objavili správy, že aj milície Mai-Mai na území parku zabili, znásilnili a zranili mnoho ľudí a zničili celé dediny; naliehavo vyzýva vládu Konžskej demokratickej republiky, aby odzbrojila povstalcov a obnovila bezpečnosť v oblasti parku; okrem toho vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa zintenzívnili represie voči aktivistom v oblasti ľudských práv a novinárom v Konžskej demokratickej republike; znovu naliehavo vyzýva vládu Konžskej demokratickej republiky, aby uznávala a rešpektovala slobodu tlače a médií a presadzovala zásady právneho štátu a dodržiavala ľudské práva;

12.  pripomína, že podľa Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva z Paríža je prieskum a ťažba ropy v rozpore so štatútom lokality patriacej do svetového dedičstva; okrem toho zdôrazňuje, že národný park Virunga je domovom mnohých ohrozených druhov, napríklad známych horských goríl, ktoré patria k posledným na planéte, a okapií, a že biotopy ohrozených druhov by sa mali prísne chrániť; víta rozhodnutie vlády KDR zriadiť osobitnú brigádu bojujúcu proti pytliactvu, vyzýva ju však, aby v spolupráci so sekretariátom CITES stanovila a podnikla dodatočné právne kroky s cieľom potláčať zločinecké siete zapojené do nezákonného obchodu; naliehavo vyzýva vládu Konžskej demokratickej republiky, pokiaľ ide o širšie hľadisko, aby posilnila úlohu strážcov parku a postihovala nezákonné činnosti páchané v parku;

13.  zdôrazňuje, že podľa správ sa na rokovaniach konžskej vlády a SOCO International hovorilo o otázke zmeny hraníc národného parku Virunga s cieľom znížiť klasifikáciu častí parku alebo parku ako celku, aby sa zlegalizovali práce na ropných vrtoch, hoci sa nezdá, že by vláda v tejto fáze oficiálne požiadala UNESCO o takúto zmenu;

14.  vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby koordinovala diplomatickú reakciu zo strany členských štátov EÚ a prípadných iných darcov činných v Konžskej demokratickej republike s cieľom pomôcť konžskej vláde, aby odmietla prieskum a ťažbu ropy v parku, zrušila povolenia na prieskum ropy udelené na území národného parku Virunga, ako požadoval Výbor pre svetové dedičstvo, ako aj v iných konžských oblastiach patriacich do svetového dedičstva UNESCO, a odmietla zmeny hraníc parku a jeho zmenšenie;

15.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zachovali celistvosť parku, napríklad tým, že zvýšia svoje záväzky týkajúce sa financovania udržateľnej ochrany životného prostredia, trvalo udržateľného hospodárskeho rozvoja a diverzifikácie priľahlého regiónu; vyzýva EÚ, aby predovšetkým podporovala vládu KDR pri vývoji trvalo udržateľných energetických a ekonomických alternatív k ťažobnému priemyslu, pri zlepšovaní mobilizácie domácich zdrojov – najmä prostredníctvom spravodlivých a progresívnych daňových systémov –, v správe vecí verejných a v boji proti pytliactvu, nelegálnej ťažbe dreva, nelegálnej ťažbe nerastných surovín a korupcii, čo sú pretrvávajúce problémy, ktorú môžu park nenávratne poškodiť;

16.  vyzýva Komisiu a členské štáty na prijatie všetkých vhodných opatrení s cieľom zabezpečiť, aby sa z projektu SEA stal skutočný nástroj použiteľný na rozhodovanie;

17.  zdôrazňuje, že členské štáty EÚ sú podľa medzinárodných a európskych právnych predpisov v oblasti ľudských práv povinné zabezpečiť, aby spoločnosti, ktoré vykonávajú činnosť v ich jurisdikciách, neporušovali ľudské práva alebo k takému porušovaniu priamo alebo nepriamo neprispievali prostredníctvom svojich obchodných činností a aby konali v súlade s prijatými kódexmi správania, ktoré podrobne uvádzajú normy pre sociálne a environmentálne správanie, aj v súlade s nástrojmi, ako je Dohovor Medzinárodnej organizácie práce č. 169, usmernenia OECD pre nadnárodné podniky a všeobecné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali právne záväzné opatrenia s cieľom vziať účinne na zodpovednosť tie spoločnosti, ktoré preukázateľne obchádzajú vnútroštátne právne predpisy a medzinárodné zmluvy;

18.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali účinné opatrenia na riešenie hlavných príčin ozbrojených konfliktov a korupcie a podporovali trvalo udržateľný rozvoj a stratégie a projekty na budovanie mieru v národnom parku Virunga a v okolitom regióne;

19.  naliehavo vyzýva Komisiu, členské štáty, KDR a ropné spoločnosti zainteresované na ťažbe, aby chránili existujúce hranice parku Virunga a susediace územia pred ťažbou fosílnych palív;

20.  vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť na prijatie všetkých potrebných krokov s cieľom presvedčiť vládu Konžskej demokratickej republiky, aby prešetrila akty násilia voči obhajcom ľudských práv, ktorí v nej pôsobia, najmä v národnom parku Virunga, vrátane správcov parku, a podporovať vládu v čo najväčšom úsilí o zabránenie opakovania týchto aktov násilia;

21.  vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby prijala všetky opatrenia potrebné na to, aby sa zabezpečilo, že Úrad Veľkej Británie pre boj proti závažným podvodom (Serious Fraud Office) ako orgán so základnou právomocou a akýkoľvek ďalší príslušný orgán v plnej miere vyšetria všetky obvinenia z úplatkárstva a korupcie, ktoré im boli predložené a ktoré sa týkajú spoločnosti SOCO International plc a jej dcérskej spoločnosti registrovanej v KDR pod názvom SOCO Exploration and Production DRC SPRL (SOCO);

22.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, vládam a parlamentom členských štátov a Konžskej demokratickej republiky, Ugandskej republiky a Rwandskej republiky, Výboru svetového dedičstva UNESCO, Programu OSN pre životné prostredie a sekretariátu Ramsarského dohovoru.

Právne oznámenie