Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 19 Μαΐου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 Μέτρα διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία με την Ελβετική Συνομοσπονδία ***I
 Ευρωπαϊκή σύμβαση για τη νομική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους ***
 Αίτηση άρσεως της βουλευτικής ασυλίας του Viktor Uspaskich
 Αίτηση άρσεως της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Jérôme Lavrilleux
 Αίτηση άρσεως της βουλευτικής ασυλίας του Janusz Korwin-Mikke
 Αίτηση άρσεως της βουλευτικής ασυλίας του Θεόδωρου Ζαγοράκη
 Δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ***I
 Χρηματοδότηση της ανάπτυξης
 Ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη
 Ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης για τις ΜΜΕ
Κείμενα
Οριστική έκδοση (742 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου