Показалец 
Приети текстове
Вторник, 19 май 2015 г. - СтрасбургОкончателна версия
Предпазни мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария ***I
 Европейската конвенция за правната защита на услуги, основаващи се на или състоящи се от достъп под условие ***
 Искане за снемане на парламентарния имунитет на Виктор Успаских
 Искане за снемане на парламентарния имунитет на Жером Лаврийо
 Искане за снемане на парламентарния имунитет на г-н Януш Корвин-Мике
 Искане за снемане на парламентарния имунитет на Теодорос Загоракис
 Индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори ***I
 Финансиране на развитието
 По-безопасно здравно обслужване в Европа
 Възможности за „зелен“ растеж за МСП

Предпазни мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария ***I
PDF 469kWORD 64k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 май 2015 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предпазните мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария (кодифициран текст) (COM(2014)0305 – C8-0009/2014 – 2014/0158(COD))
P8_TA(2015)0189A8-0145/2015

(Обикновена законодателна процедура — кодификация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2014)0305),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0009/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(1),

—  като взе предвид членове 103 и 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8‑0145/2015),

A.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 19 май 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2015/... на Европейския парламент и на Съвета относно защитните мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария (кодифициран текст)

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2015/1145.)

(1) ОВ С 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Европейската конвенция за правната защита на услуги, основаващи се на или състоящи се от достъп под условие ***
PDF 455kWORD 63k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 май 2015 г. относно проекта за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп (07597/1/2014 – C8-0286/2014 – 2010/0361(NLE))
P8_TA(2015)0190A8-0071/2015

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (07597/1/2014),

—  като взе предвид Директива 98/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 1998 г. относно правната защита на услуги, основаващи се на или състоящи се от достъп под условие(1),

—  като взе предвид Европейската конвенция за правната защита на услуги, основаващи се на или състоящи се от достъп под условие, от 24 януари 2001 г.(2),

—  като взе предвид Решение 2014/243/ЕС на Съвета от 14 април 2014 г. относно подписването от името на Европейския съюз на Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп(3),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 207, параграф 4, първа алинея и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на ЕС (C8‑0286/2014),

—  като взе предвид решението на Съда от 22 октомври 2013 г.(4),

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинеи, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по правни въпроси (А8‑0071/2015),

1.  Дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Съвета на Европа.

(1) OВ L 320, 28.11.1998 г., стр. 54.
(2) ОВ L 336, 20.12.2011 г., стр. 2.
(3) ОВ L 128, 30.4.2014 г., стр. 61.
(4) Решение на Съда от 22 октомври 2013 г. по дело Комисия/Съвет (C‑137/12, ECLI:EU:C:2013:675).


Искане за снемане на парламентарния имунитет на Виктор Успаских
PDF 469kWORD 67k
Решение на Европейския парламент от 19 май 2015 г. относно искане за снемане на имунитета на Виктор Успаских (2014/2203(IMM))
P8_TA(2015)0191A8-0149/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Виктор Успаских, отправено на 1 октомври 2014 г. от главния прокурор на Литва и обявено на пленарно заседание на 12 ноември 2014 г.,

—  като изслуша Виктор Успаских на 10 октомври 2011 г., съгласно член 9, параграф 5 от своя правилник,

—  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

—  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.(1),

—  като взе предвид член 62 от Конституцията на Република Литва,

—  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8‑0149/2015),

A.  като има предвид, че главният прокурор на Република Литва поиска снемането на парламентарния имунитет на Виктор Успаских, член на Европейския парламент, във връзка с досъдебно разследване относно предполагаемо престъпление;

Б.  като има предвид, че член 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз гласи, че членовете на Европейския парламент притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

В.  като има предвид, че член 62 от Конституцията на Република Литва и член 22, параграф 3 от Правилника за дейността на Сейма гласят, че без съгласие от страна на Сейма срещу член на Сейма не може да бъде образувано наказателно производство, както и че той не може да бъде задържан или свободата му да бъде ограничавана по друг начин, освен в случаите на заварени престъпления (in flagrante delicto);

Г.  като има предвид, че Виктор Успаских е обвинен в престъпление по член 232 от Наказателния кодекс на Република Литва — неуважение на съда;

Д.  като има предвид, че липсват доказателства за fumus persecutionis, по-конкретно обосновано в достатъчна степен подозрение, че съдебното производство е било образувано с намерение да причини политическа вреда на члена на ЕП;

1.  Решава да снеме имунитета на Виктор Успаских;

2.  Възлага на своя председател да предаде незабавно настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на главния прокурор на Литва и на Виктор Успаских.

(1) Решение на Съда на Европейските общности от 12 май 1964 г., Wagner с/у Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда на Европейските общности от 10 юли 1986 г. по дело Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г. по дело Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда на Европейските общности от 21 октомври 2008 г. по дело Marra/De Gregorio и Clemente, C-200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г. по дело Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда на ЕС от 6 септември 2011 г. по дело Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г. по дело Gollnisch/Парламент, T-346/11 and T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Искане за снемане на парламентарния имунитет на Жером Лаврийо
PDF 472kWORD 69k
Решение на Европейския парламент от 19 май 2015 г. относно искане за снемане на парламентарния имунитет на Жером Лаврийо (2015/2014(IMM))
P8_TA(2015)0192A8-0152/2015

Европейският парламент,

—  като има предвид искането за снемане на парламентарния имунитет на Жером Лаврийо, представено на 23 декември 2014 г. от френския министър на правосъдието по искане на главния прокурор на Парижкия апелативен съд и обявено на пленарно заседание на 15 януари 2015 г.,

—  като изслуша Жером Лаврийо съобразно член 9, параграф 5 от своя правилник,

—  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

—  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.,(1)

—  като взе предвид член 26 от Конституцията на Френската република,

—  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0152/2015),

A.  като има предвид, че главният прокурор на Парижкия апелативен съд е изискал снемане на парламентарния имунитет на Жером Лаврийо, член на Европейския парламент, във връзка с текущо съдебно разследване по обвинения в подправяне на документи, използване на подправени документи, злоупотреба на доверие, опит за измама и съучастие в тези нарушения и тяхното укриване, незаконно финансиране на избирателна кампания и укриване и съучастие в това нарушение; и като има предвид, че френските съдии желаят, във връзка с това, да наложат мярка на задържане или полу-свободен режим по отношение на Жером Лаврийо;

Б.  като има предвид, че съобразно член 9 от Протокол №7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз членовете на Европейския парламент притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

В.  като има предвид, че член 26, параграфи 2 и 3 от Френската конституция предвиждат, че член на Френския парламент не може да бъде задържан за сериозно престъпление или друго сериозно нарушение, нито да бъде подложен на каквато и да е мярка на задържане или полу-свободен режим, без разрешение от страна на Бюрото на парламента, чийто член е той; като има предвид, че такова разрешение не се иска при заварено тежко престъпление или нарушение или при осъждане с влязла в сила присъда; наред с това, че Френският парламент може да изиска преустановяване на задържане, мерки на лишаване от свобода или на полу-свободен режим или на производство срещу негов член;

Г.  като има предвид, че Жером Лаврийо е заподозрян в участие в система на фалшиво фактуриране за разходите по избирателна кампания;

Д.  като има предвид, че снемането на имунитета на Жером Лаврийо следва да подлежи на условията, посочени в член 9, параграф 6 от Правилника за дейността;

Е.  като има предвид, че предполагаемите обвинения не са свързани с длъжността на Жером Лаврийо като член на Европейския парламент, а произтичат от предходната му длъжност като заместник-директор на кампания в последните избори за президент във Франция;

Ж.  като има предвид, че преследването не се отнася до изразени мнения или гласувания на Жером Лаврийо като член на Европейския парламент при изпълнението на задълженията му по смисъла на член 8 от Протокол №7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

З.  като има предвид, че в настоящия случай Парламентът не следва да установява дали е налице fumus persecutionis, т.е. достатъчно сериозно и точно предположение, че производството е образувано с намерение да се навреди на политическата дейност на депутата,

1.  Решава да снеме имунитета на Жером Лаврийо;

2.  Възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на компетентния орган на Френската република и на Жером Лаврийо.

(1) Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C‑200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Искане за снемане на парламентарния имунитет на г-н Януш Корвин-Мике
PDF 473kWORD 69k
Решение на Европейския парламент от 19 май 2015 г. относно искане за снемане на имунитета на Януш Корвин-Мике (2015/2049(IMM))
P8_TA(2015)0193A8-0150/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Януш Корвин-Мике, изпратено на 29 декември 2014 г. от главния прокурор на Република Полша във връзка с наказателно производство, заведено от Окръжната прокуратура във Варшава (дело № V Ds 223/14) и обявено на пленарно заседание на 28 януари 2015 г.

—  като изслуша Януш Корвин-Мике съгласно член 9, параграф 5 от своя правилник,

—  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюзи член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

—  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.(1),

—  като взе предвид член 105, параграф 2 от Конституцията на Република Полша, член 7б, параграф 1 и член 7в, параграф 1 от полския закон от 9 май 1996 г. относно упражняването на мандата на член на Сейма и член на Сената,

—  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8‑0150/2015),

А.  като има предвид, че главният прокурор на Република Полша е препратил искане от Окръжна прокуратура, Варшава за съгласие за възбуждане на наказателно преследване срещу члена на Европейския парламент Януш Корвин-Мике във връзка с престъпление съгласно член 222, параграф 1 от полския наказателен кодекс; като има предвид по-специално, че производството се отнася за предполагаемо нарушаване на физическата неприкосновеност на длъжностно лице;

Б.  като има предвид, че съгласно член 8 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани под каквато и да било форма на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им;

В.  като има предвид, че съгласно член 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз членовете на Европейския парламент трябва да се ползват на територията на тяхната собствена държава с имунитетите, предоставяни на членовете на съответния национален парламент;

Г.  като има предвид, че съгласно член 105, параграф 2 от Конституцията на Република Полша депутатите могат да бъдат привлечени към наказателна отговорност единствено със съгласието на Сейма;

Д.  като има предвид, че единствено Парламентът може да решат дали имунитетът следва или не следва да бъде снет в даден случай; като има предвид, че Европейският парламент може на разумни основания да вземе предвид позицията на члена на ЕП при вземането на решение дали да снеме имунитета му(2);

Е.  като има предвид, че както бе потвърдено по време на изслушването му, предполагаемото престъпление няма пряка или очевидна връзка с изпълнението на задълженията на г-н Корвин-Мике в качеството му на член на Европейския парламент, нито пък представлява изразено мнение или подаден глас при изпълнение на задълженията му като член на Европейския парламент по смисъла на член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

Ж.  като има предвид, че в този случай Парламентът не можа да установи наличие на fumus persecutionis, т.е. на достатъчно сериозна и точна презумпция, че производството е образувано с намерение да се навреди на политическата дейност на члена на ЕП;

1.  Решава да снеме имунитета на Януш Корвин-Мике;

2.  Възлага на своя председател да предаде незабавно настоящото решение и доклада на компетентната комисия на компетентния орган на Република Полша и на Януш Корвин-Мике.

(1) Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C‑200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Дело T-345/05 Mote/Парламент (цитирано по-горе), точка 28.


Искане за снемане на парламентарния имунитет на Теодорос Загоракис
PDF 468kWORD 68k
Решение на Европейския парламент от 19 май 2015 г. относно искане за снемане на имунитета на Теодорос Загоракис (ІІ) (2015/2071(IMM))
P8_TA(2015)0194A8-0151/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Теодорос Загоракис, изпратено на 10 март 2015 г. от заместник-прокурора на Върховния съд на Гърция във връзка с производство № ΑΒΜ Δ2011/5382, Β2012/564, заведено пред първоинстанционния съд на Солун и и обявено на пленарно заседание на 25 март 2015 г.

—  като взе предвид факта, че г-н Загоракис се отказа от правото си на изслушване в съответствие с член 9, параграф 5 от Правилника за дейността на ЕП,

—  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

—  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г. и 6 септември 2011 г.(1),

—  като взе предвид член 62 от Конституцията на Република Гърция,

—  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8‑0151/2015),

A.  като има предвид, че заместник-прокурорът на Върховния съд на Гърция е внесъл искане за снемане на имунитета на Теодорос Загоракис, член на Европейския парламент във връзка с възможното предприемане на правни действия, свързани с предполагаемо наказуемо деяние;

Б.  като има предвид, че член 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз гласи, че членовете на Европейския парламент притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

В.  като има предвид, че съгласно член 62 от Конституцията на Република Гърция по време на парламентарния мандат членовете на парламента не могат да бъдат подлагани на преследване, задържане, лишаване от свобода или ограничаване на свободата по друг начин без предварително разрешение, дадено от парламента;

Г.  като има предвид, че г-н Загоракис е обвинен за това, че носи отговорност за финансови нарушения, извършени в периода между 2007 и 2012 г. във футболен клуб PAOK, на който той е бил председател в посочения период;

Д.  като има предвид, че предполагаемото деяние явно няма връзка с поста на г-н Загоракис като член на Европейския парламент, а е свързано с неговата длъжност като председател на футболен клуб PAOK;

Е.  като има предвид, че производството не засяга изразено мнение или подаден глас във връзка с изпълнението на задълженията на член на Европейския парламент по смисъла на член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

Ж.  като има предвид, че няма основания за подозрение, че намерението на наказателното производство е да се навреди на политическата дейност на члена на ЕП (fumus persecutionis) предвид това, че производството е заведено няколко години преди членът на ЕП да встъпи в длъжност;

1.  Решава да снеме имунитета на Теодорос Загоракис;

2.  Възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада от водещата комисия на прокурора на Върховния съд на Гърция и на Теодорос Загоракис.

(1) Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C 200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори ***I
PDF 1175kWORD 524k
Текст
Консолидиран текст
Изменения, приети от Европейския парламент на 19 май 2015 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори (COM(2013)0641 – C7-0301/2013 – 2013/0314(COD))(1)
P8_TA(2015)0195A8-0131/2015

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

[Изменение № 1]

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,(2)
P8_TA(2015)0195A8-0131/2015
към предложението на Комисията
P8_TA(2015)0195A8-0131/2015
---------------------------------------------------------
P8_TA(2015)0195A8-0131/2015
Предложение за
P8_TA(2015)0195A8-0131/2015

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
относно индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(3),

като взеха предвид становището на Европейската централна банка(4),

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)  Ценообразуването на много финансови инструменти и финансови договори зависи от точността и достоверността на референтните показатели. Сериозните случаи на манипулиране на референтни показатели, като лихвените проценти EURIBOR и LIBOR, и на валутни референтни показатели, довели до значителни загуби за потребителите и инвеститорите и до допълнително сриване на доверието на гражданите във финансовия сектор, както и твърденията, че референтни показатели за цената на енергията, нефта и валутни референтни показатели са били манипулирани показват, че по отношение на референтните показатели може да има конфликти на интереси и те да подлежат на дискреционни и слаби режими на управление, за които съществува риск да бъдат манипулирани. Слабости или съмнения в точността и достоверността на индекси, използвани като референтни показатели, могат да подкопаят доверието в пазара, да причинят загуби за потребителите и инвеститорите и да нарушат функционирането на реалната икономика. Следователно е необходимо да се гарантират точността, сигурността и достоверността на показателите и на процеса за тяхното определяне.

(2)  Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти(5) съдържа някои изисквания по отношение на надеждността на показателите, използвани при ценообразуването на финансов инструмент, допуснат за търговия на регулиран пазар. Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване(6), съдържа определени изисквания относно показателите, използвани от страна на емитентите. Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК)(7) съдържа някои изисквания относно използването на показатели от страна на инвестиционни фондове от типа ПКИПЦК. Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета на пазара за търговия на едро с енергия(8) съдържа някои разпоредби, с които се забранява манипулирането на референтните показатели, които се използват за енергийните продукти на едро. Тези законодателни актове обаче обхващат само някои аспекти на определени референтни показатели и не отстраняват всички слабости в процеса на изработване на всички референтни показатели.

(3)  Референтните показатели са от решаващо значение за ценообразуването на трансграничните сделки и по този начин способстват за функционирането на вътрешния пазар за широка гама от финансови инструменти и услуги. Много референтни показатели, които се използват за определяне стойността на финансови договори, по-специално при ипотечните кредити, са изработени в една държава членка, а се използват от кредитните институции и потребители в други държави членки. В допълнение кредитните институции често хеджират рисковете си или получават финансиране на трансграничния междубанков пазар, за да могат да предоставят тези финансови договори. Само две държави членки са приели национално законодателство в областта на референтните показатели, но съответните им правни уредби в тази област вече показват различия относно аспекти като обхвата на прилагането. Освен това Международната организация на комисиите по ценни книжа (IOSCO) ▌постигна съгласие за принципи за референтните показатели през 2013 г., но тъй като тези принципи предоставят известна гъвкавост по отношение на точния си обхват и средствата за своето прилагане, ▌държавите членки е вероятно да приемат законодателство на национално ниво, което да доведе до разнопосочно прилагане на тези принципи.

(3a)  Използването на финансови референтни показатели не е ограничено до емитирането и създаването на финансови инструменти и договори. Финансовата индустрия разчита също така и на показатели за оценяване на резултатите от дейността на инвестиционните фондове с цел наблюдение на възвръщаемостта, определяне на разпределението на активите на даден портфейл или изчисляване на таксите за постигнати резултати. Определянето и преразглеждането на тежестта, които се отдава на различните индекси в дадена комбинация от индекси с цел определяне на плащането или стойността на финансов инструмент или финансов договор или с цел измерване на резултатите от дейността на инвестиционен фонд също представлява използване, тъй като тази дейност не включва право на преценка, за разлика от дейността по изработване на референтни показатели. Притежанието на финансови инструменти, чиято стойност се определя въз основа на даден референтен показател, не следва да се счита за използване на референтния показател.

(4)  Подобни несъгласувани подходи могат да предизвикат раздробяване на вътрешния пазар, тъй като в различните държави членки ще се прилагат различни правила за администраторите и ползвателите на референтни показатели. По този начин е възможно референтните показатели, изработени в една държава членка, да не могат да се използват в други държави членки. При липсата на хармонизирана уредба, която да осигури точността и достоверността на референтните показатели, използвани за целите на финансови инструменти и финансови договори в Съюза, е възможно държавите членки да приемат разнородни мерки на национално равнище, което може да възпрепятства правилното функциониране на вътрешния пазар в областта на референтните показатели.

(5)  Нормите на ЕС за защита на потребителите не засягат конкретния въпрос за целесъобразността на референтните показатели, използвани във връзка с финансови договори. Вследствие на жалби на потребители и съдебни спорове, свързани с използването на неподходящи референтни показатели в няколко държави членки, е възможно на национално равнище да бъдат приети разнородни мерки, продиктувани от основателни притеснения относно защитата на потребителите, което може да доведе до раздробяване на вътрешния пазар поради различните условия на конкуренция, обусловени от различната степен на защита на потребителите.

(6)  Ето защо, за да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар и подобряването на условията за неговото функциониране, по-специално по отношение на финансовите пазари, както и за да се осигури висока степен на защита на потребителите и инвеститорите, е целесъобразно на равнището на Съюза да се въведе обща регулаторна уредба за референтните показатели.

(7)  Целесъобразно и необходимо е тези правила да бъдат въведени под формата на регламент, за да се гарантира, че разпоредбите, с които се налагат преки задължения на лицата, участващи в изработването на показатели, предоставящи входящи данни за тях или използващи показателите, се прилагат по еднообразен начин в целия Съюз. Тъй като правната уредба за изработването на референтни показатели трябва да включва мерки, с които се уточняват изискванията за всички различни аспекти, свързани с изработването на референтни показатели, дори малки разлики в подхода, възприет по отношение на един от тези аспекти биха могли да доведат до значителни затруднения при изработването на трансгранични референтни показатели. Следователно използването на регламент, който е пряко приложим, без да се изисква приемането на национално законодателство, следва да намали възможността за предприемане на несъгласувани мерки на национално равнище и да осигури последователен подход, по-голяма правна сигурност и да предотврати значителни трудности при изработването на трансгранични референтни показатели.

(8)  Приложното поле на настоящия регламент следва да бъде толкова широко, колкото е необходимо, за да се създаде превантивна регулаторна уредба. При изработването на референтни показатели се използва преценка и неизбежно възникват определени видове конфликти на интереси, което е предпоставка за наличието на възможности и стимули за манипулиране на тези референтни показатели. Тези рискови фактори са общи за всички референтни показатели, поради което изискванията за адекватно управление и контрол следва да се прилагат за всички показатели. Степента на риска обаче е променлива и поради това подходът, използван във всеки отделен случай, следва да бъде съобразен с конкретните обстоятелства. Тъй като уязвимостта и значимостта на референтен показател се променя с течение на времето, ограничаването на обхвата до понастоящем важни или уязвими индекси не отстранява рисковете, които даден референтен показател може да предизвика в бъдеще. По-специално референтни показатели, които понастоящем не са широко използвани, могат да се използват в бъдеще, така че дори малка манипулация, свързана с тях, може да има значително въздействие.

(9)  От решаващо значение при определяне на обхвата на настоящия регламент следва да бъде дали крайната стойност на референтния показател влияе на стойността на даден финансов инструмент или финансов договор ▌. Следователно обхватът не следва да зависи от естеството на входящите данни. Затова следва да бъдат включени референтни показатели, изчислени въз основа на входящи данни от икономически характер, като например цените на акциите, и на неикономическа единица или стойност като параметрите на климата. Нормативната уредба следва да обхваща референтните показатели, предразположени към такива рискове, а също така да признае съществуването на голям брой референтни показатели, които се изработват по света, и различните въздействия, които те имат върху финансовата стабилност и реалната икономика. Настоящият регламент следва също така да предвижда пропорционални мерки срещу рисковете, свързани с отделни референтни показатели. Настоящият регламент следва да обхваща всички референтни показатели, които се използват за ценообразуване на финансови инструменти, които са регистрирани или се търгуват на регулирани места за търгуване. Всички позовавания на дни в настоящия регламент следва да означават календарни дни.

(10)  Голям брой потребители са страни по финансови договори, по-специално договори за потребителски кредити, обезпечени с ипотеки, чиято стойност се определя въз основа на референтни показатели, които са предмет на същите рискове. Поради това настоящият регламент следва да обхваща и индексите или референтните стойности, посочени в Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(9).

(11)  Индекс или комбинация от съществуващи индекси, в които не са включени никакви нови входящи данни и които се използват за измерване на резултатите от дейността на фонд или на финансов продукт, следва да се разглежда като случай на използване на референтен показател.

(12)  Всички администратори на референтни показатели могат да бъдат изложени на конфликти на интереси, да действат по своя преценка и да имат неподходящи системи за управление и контрол. Освен това, имайки предвид че администраторите контролират процеса на изработване на референтния показател, изискване за получаване на лиценз и упражняването на надзор или изискване на регистрация по отношение на администраторите е най-ефективният начин за гарантиране на достоверността на референтните показатели.

(13)  Доставчиците на входящи данни могат да бъдат изложени на конфликти на интереси, да действат по своя преценка и по този начин може да станат източник на манипулация. Предоставянето на входящи данни за референтен показател се извършва на доброволен принцип. Ако някоя инициатива задължи доставчиците на входящи данни да променят значително своите бизнес модели, те могат да престанат да предоставят входящи данни. Въпреки това за субекти, които вече подлежат на регулиране и надзор, не се очаква изискването за въвеждане на системи за добро управление и контрол да доведе до значителни разходи или прекомерна административна тежест. Следователно настоящият регламент налага някои задължения на поднадзорните доставчици на входящи данни.

(14)  Администраторът е физическо или юридическо лице, което притежава доброволен контрол върху предоставянето на референтен показател, по-специално който администрира референтния показател, събира и анализира входящите данни, определя референтния показател и или пряко публикува референтния показател, или възлага публикуването на референтния показател на трета страна. Независимо от това, когато дадено лице просто публикува или се позовава на референтен показател, като част от журналистическата си дейност, но няма контрол върху изработването на референтния показател, това лице не следва да бъде предмет на изискванията, наложени на администраторите с настоящия регламент.

(15)  Индексът се изчислява посредством формула или някаква друга методика въз основа на базовите стойности. При конструирането на тази формула, извършването на изчислението или определянето на входящите данни се използва преценка. Използването на преценка поражда риск от манипулиране и следователно всички референтни показатели, носещи тази характеристика, следва да бъдат включени в приложното поле на настоящия регламент. Когато обаче единична цена или стойност се използва като референтна стойност за финансов инструмент, например когато цената на единична ценна книга е референтната цена за опция, не се използват изчисление, входящи данни или преценка. Следователно единична цена или референтни цени въз основа на единична стойност не следва да се считат за референтни показатели за целите на настоящия регламент. Референтни цени или цените на сетълмент, изработени от страна на централните контрагенти (ЦК), не следва да се считат за референтни показатели, тъй като се използват за целите на сетълмент, маржове и управление на риска, и по този начин не определят сумата, дължима по даден финансов инструмент или стойността на даден финансов инструмент.

(16)  Независимостта на Европейската централна банка и на националните централни банки от Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) при упражняването на техните правомощия, задачи и отговорности, възложени им съгласно Договорите, както и независимостта на националните централи банки, заложена в конституционните уредби на съответната държава членка или трета държава, следва да се зачитат изцяло при прилагането на настоящия регламент.

(17)  ▌С цел да се гарантира достоверността на референтните показатели, администраторите на показатели следва да бъдат задължени да въведат подходящи управленски мерки за контрола на тези конфликти на интереси и за запазване на доверието в достоверността на показателите. Дори в условията на ефективно управление повечето администратори са изправени пред конфликти на интереси и може да им се наложи да вземат решения и да използват преценка, които засягат различни заинтересовани страни. Следователно е важно администраторите да имат независима функция, която да осигурява ефективен надзор над прилагането и механизмите за управление.

(18)  Ако референтните показатели са манипулирани или не са надеждни, това може да породи вреди за инвеститорите и потребителите. Поради това в настоящия регламент следва да се въведат изисквания за съхраняване на документацията от администраторите и доставчиците на входящи данни, както и да се предвиди прозрачност относно целта и входящите данни на даден референтен показател, което позволява по-ефективното и справедливо разрешаване на всякакви потенциални искове в съответствие с националното законодателство или законодателството на Съюза.

(19)  За нуждите на одита и ефективното прилагане на настоящия регламент се изисква извършването на последващи анализи и представяне на доказателства. Поради тази причина настоящият регламент следва да установи рамка за адекватното съхраняване на документация, свързана с изчисляването на показателя, от страна на администраторите на референтния показател за достатъчно дълъг период от време. Икономическата действителност, която референтният показател се стреми да измери, и условията, при които се извършва измерването, е вероятно да се променят с течение на времето. Поради това е необходимо всички процеса и методики за изработване на референтни показатели да бъдат подлагани на одит или на периодичен преглед за установяване на слабости и необходимостта от евентуални подобрения. Грешките в изработването на референтните показатели могат да засегнат много от заинтересованите страни, поради което те са заинтересовани тези слабости да бъдат установени и могат да помогнат за това. Следователно настоящият регламент следва да установи рамка за създаването на независима процедура за обжалване от администраторите, за да се даде възможност на заинтересованите страни ▌да подават жалби пред администратора на референтни показатели и за да се гарантира, че администраторът разглежда обективно основанията за жалбата.

(20)  Изработването на референтни показатели, често е свързано с възлагането на подизпълнител на важни функции, като например изчисляването на показателя, събиране на входящи данни и разпространение на референтния показател. С цел да се осигури ефективността на управленските процедури е необходимо да се гарантира, че всяко подобно възлагане на външни изпълнители не освобождава администратора на референтния показател от неговите задължения и отговорности и се извършва по начин, който не възпрепятства администратора да изпълнява тези задължения или отговорности, нито способността на съответния компетентен орган да контролира тяхното изпълнение.

(21)  Администраторът на референтен показатели е централният получател на входящи данни и винаги е в състояние да оцени тяхната достоверност и точност.▌

(22)  Служителите на администратора може да установят евентуални нарушения на разпоредбите на настоящия регламент или пропуски, които биха могли да доведат до манипулация или опит за манипулация. Следователно с настоящия регламент следва да се въведе рамка, която позволява на служителите да предупреждават администраторите при запазване на поверителност за възможни нарушения на разпоредбите на настоящия регламент.

(23)  Всяко използване на преценка при предоставянето на входящи данни създава възможност за манипулиране на референтния показател. Когато входящите данни са въз основа на данни за сделка, преценката играе по-малка роля и поради това възможността за манипулиране на данни е по-малка. Като общо правило администраторите на референтни показатели следва да използват входящи данни за действителни сделки, когато това е възможно, но в случаите, в които данните за сделки не са достатъчни да гарантират достоверността и надеждността на референтния показател, могат да се използват и други данни.

(24)  Точността и надеждността, с която даден референтен показател представя икономическата действителност, която измерва, зависи от използваните входящи данни и методика. Следователно е необходимо да се приеме прозрачна методика, която гарантира надеждността и точността на показателя.

(25)  Възможно е да се наложи методиката да бъде променена, за да се гарантира, че референтният показател ще остане точен, но всяка промяна в методиката оказва въздействие върху ползвателите и лицата, проявяващи интерес към показателя. Ето защо е необходимо да се определят процедурите, които се прилагат при промяна на методиката за изработване на референтния показател, включително изискването за провеждане на консултации, така че ползвателите и заинтересованите лица да могат да предприемат необходимите действия с оглед на тези промени или да уведомяват администратора планираните промени предизвикват безпокойство.

(26)  Достоверността и точността на референтните показатели зависи от достоверността и точността на данните, получени от доставчиците на входящи данни. Изключително важно е задълженията на доставчиците във връзка с подобни входящи данни да са ясно определени, да са надеждни и в съответствие с контролните механизми и методиката на администратора на показателя. Следователно, когато е уместно и възможно и в сътрудничество с доставчиците на данни, администраторът на референтен показател следва да изработи кодекс за поведение, в който да бъдат уточнени тези изисквания и отговорностите на доставчиците на входящи данни по отношение на предоставянето на подобни данни.

(27)  Много показатели се определят чрез прилагане на формула, изчислена въз основа на входящи данни, които се осигуряват от регулирани места, одобрени агенти по публикуването или механизми за докладване, енергийни борси или търгове за квоти за емисии. В тези случаи съществуващото регулиране и надзор осигуряват достоверността и прозрачността на входящите данни и предвиждат изисквания по отношение на управлението и процедури за уведомяване за нарушения. Затова, при условие че базовите входящи данни изцяло произхождат от места, обхванати от изискванията за прозрачност след сключването на сделките, включително на пазара на трети държави, който се счита за еквивалентен на регулиран пазар в Съюза, тези референтни показатели не следва да подлежат на някои задължения по настоящия регламент, за да се избегне двойно регламентиране и тъй като техният надзор осигурява достоверността на използваните входящи данни.

(28)  Доставчиците на входящи данни могат да бъдат обект на конфликт на интереси и може да действат по своя преценка при определяне на входящите данни. Поради това е необходимо по отношение на всички доставчици на входящи данни, когато това е възможно и целесъобразно, да се прилагат управленски мерки, посредством които да се гарантира, че тези конфликти са управлявани и че входящите данни са точни, съответстват на изискванията на администратора и могат да бъдат проверени.

(29)  Различните видове референтни показатели и различните сектори от показатели имат различни характеристики, слабости и рискове. Разпоредбите на настоящия регламент следва да бъдат допълнително уточнени за конкретните видове и сектори показатели. Стоковите референтни показатели се използват широко и се отличават със специфични за сектора характеристики, поради което е необходимо да се уточни как разпоредбите на настоящия регламент ще се прилагат по отношение на тези референтни показатели. Освен това в настоящия регламент следва да се предвиди известна степен на гъвкавост, за да се даде възможност за навременно актуализиране на диференцираните изисквания, приложими към различните сектори от референтни показатели, в контекста на текущите промени в международен план, особено що се отнася до работата на Международната организация на комисиите по ценни книжа (IOSCO).

(29a)  За да може даден показател да се счита за критичен съгласно настоящия регламент, той трябва да бъде считан за системен по своето естество или да бъде използван по системен начин и да съществува риск той да бъде манипулиран, като целта е да се осигури регулаторна пропорционалност.

(30)  Грешките в някои критични показатели могат да засегнат съществено финансовата стабилност, правилното функциониране на пазара или инвеститорите, поради което е необходимо да се въведат допълнителни изисквания, за да се гарантира достоверността и стабилността на тези критични референтни показатели. Тези потенциално дестабилизиращи ефекти на критичните референтни показатели може да се проявят по отношение на една-единствена или на повече от една държава членка. Националните компетентни органи и ЕОЦКП ще решават кои референтни показатели ще бъдат определени като критични.

(30a)  Като се има предвид стратегическото значение на критичните референтни показатели за доброто функциониране на вътрешния пазар, ЕОЦКП трябва да има правомощието да приема решения, които са пряко приложими за администратора, и където е уместно, за доставчиците на данни за показателя, когато националният компетентен орган не е приложил настоящия регламент или е нарушил правото на Съюза, като се следва процедурата по член 17 от Регламент (EС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета(10).

(31)  Ако доставчиците на входящи данни престанат да предоставят такива данни, това може да наруши надеждността на критичните референтни показатели, тъй като способността на тези показатели за измерване на базовия пазар или икономическата действителност би се нарушила. С цел да се отстрани тази опасност, е необходимо да се предвиди правомощие за съответния компетентен орган да изисква задължително предоставяне от поднадзорните субекти на входящи данни за критичните показатели, за да се запази надеждността на съответния показател. Задължителното предоставяне на входящи данни няма за цел да наложи задължение на поднадзорните субекти да сключван или да се ангажират да сключват сделки.

(31a)  Когато даден референтен показател бъде определен като критичен, администраторът на показателя би могъл да се възползва от монопола по отношение на ползвателите му. В този смисъл е необходимо колегиумът на компетентните органи за този критичен референтен показател да упражнява надзор върху продажната цена и разходите на администратора, за да се избегне пазарна злоупотреба.

(32)  За да могат ползвателите на референтни показатели да направят подходящ избор и да разберат свързаните с референтните показатели рискове, те трябва да знаят какво измерва показателят и неговите слабости. Затова администраторът на референтен показател следва да публикува декларация, в която се уточняват тези елементи▌. Администраторът следва да предостави входящите си данни на съответния компетентен орган при поискване в контекста на дадено разследване.

(34)  Настоящият регламент следва да вземе предвид принципите за финансовите референтни показатели, издадени на 17 юли 2013 г. от Международната организация на комисиите за ценни книжа (IOSCO) („принципите на IOSCO за финансовите референтни показатели“), както и принципите за агенциите за докладване на цените на петрола, издадени от IOSCO на 5 октомври 2012 г. („принципите на IOSCO за агенциите за докладване на цените на петрола“), които служат като световен стандарт за нормативните изисквания за референтните показатели.

(34a)  Пазарите на физически стоки имат уникални характеристики, които трябва да бъдат взети под внимание, за да се избегне компрометирането на достоверността на стоковите референтни показатели и отрицателното въздействие върху прозрачността на стоковите пазари, сигурността на доставките в Европа, конкурентоспособността и интересите на потребителите. Поради това не е подходящо някои разпоредби в настоящия регламент да бъдат прилагани по отношение на стоковите референтни показатели. Принципите, разработени за стоковите референтни показатели от IOSCO в сътрудничество с Международната агенция по енергетика и с Международния енергиен форум, наред с други участници, са специално предназначени да се прилагат към всички стокови референтни показатели, поради което в настоящия регламент се предвижда, че някои негови изисквания не се прилагат по отношение на стоковите референтни показатели.

(34б)  С настоящия регламент също така се въвежда режим за признаване, който позволява на администраторите на референтни показатели, разположени в трета държава, да предоставят своите референтни показатели в Съюза, при условие че те изцяло съответстват на изискванията, посочени в настоящия регламент, или на разпоредбите в приложимите принципи на IOSCO.

(34в)  С настоящия регламент се въвежда режим за одобряване, който позволява на администратори, разположени в Съюза и лицензирани или регистрирани съгласно неговите разпоредби, да одобряват при определени условия референтни показатели, изработвани в трети държави. Такъв режим за одобряване следва да бъде въведен и за администратори в трети държави, които са свързани или работят в тясно сътрудничество с администратори, разположени в Съюза. Администратор, който е одобрил референтни показатели, изработвани в трета държава, следва да носи отговорност за одобрените референтни показатели и да гарантира, че те отговарят на приложимите условия, посочени в настоящия регламент или че изцяло отговарят на изискванията на приложимите принципи на IOSCO.

(35)  Компетентният орган на държавата членка, в която е разположен администраторът на критичен референтен показател, следва да издава лиценза и да упражнява надзора над дейността му. Администратор, предоставящ само показатели, които се определят чрез прилагането на формула, използваща входящи данни, осигурени изцяло и пряко от регулирани места за търговия, одобрени механизми за публикуване или механизми за докладване, енергийни борси и търгове за квоти за емисии, и/или администратор, предоставящ само показатели, които не са критични, следва да бъдат регистрирани към компетентния орган и да подлежат на надзор от него. Регистрацията на администратор няма за цел да засегне надзора от страна на съответните компетентни органи. ЕОЦКП следва да поддържа регистър на администраторите на равнището на Съюза.

(36)  При някои обстоятелства дадено лице може да изработи индекс, но да не знае, че той се използва за определяне на стойността на финансов инструмент. Това важи с особена сила, когато ползвателите и администраторът на референтния показател се намират в различни държави членки. Поради това е необходимо да се повиши равнището на прозрачност относно това кой референтен показател се използва. Това може да бъде постигнато чрез подобряване на съдържанието на проспектите или на документите с ключова информация, изисквани от правото на Съюза, и съдържанието на уведомленията и списъка на финансовите инструменти, изисквани съгласно Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета(11).

(37)  За да могат да упражняват ефективен надзор, компетентните органи на държавите членки и ЕОЦКП следва да разполагат с набор от ефективни правомощия, инструменти и ресурси. Затова настоящият регламент следва да предвижда по-специално ▌минимален набор от надзорни и разследващи правомощия, които следва да се предоставят на компетентните органи на държавите членки в съответствие с националното право, както и на ЕОЦКП. При упражняване на своите правомощия съгласно настоящия регламент компетентните органи и ЕОЦКП следва да действат обективно и безпристрастно и да бъдат независими в процеса на вземане на решения.

(38)  За целите на разкриване на нарушения на настоящия регламент е необходимо компетентните органи и ЕОЦКП да имат достъп в съответствие с националното право до помещенията на физическите и юридическите лица, за да могат да изземват документация. Достъпът до такива помещения е необходим при основателно подозрение, че съществуват документи и други данни, свързани с предмета на проверката или разследването, които могат да бъдат приложими за доказването на нарушение на настоящия регламент. Освен това достъпът до такива помещения е необходим, когато лицето, към което вече е било отправено искане за информация, не е изпълнило искането или когато има разумни основания да се смята, че ако бъде отправено искане, то няма да бъде спазено, или че документите или данните, за които се отнася искането за информация, биха били укрити, фалшифицирани или унищожени. Ако в съответствие с националното право е необходимо предварително разрешение от съдебен орган на съответната държава членка, правомощието за достъп до помещенията се упражнява след получаване на предварително съдебно разрешение.

(39)  Съществуващите записи на телефонни разговори и пренос на данни от поднадзорни субекти може да се окажат решаващите и често единствените доказателства, с помощта на които се открива или доказва нарушение на настоящия регламент, по-специално що се отнася до спазването на изискванията във връзка с управлението и вътрешния контрол. Подобни записи могат да помогнат да се провери самоличността на лицето, отговарящо за подаването на данните, лицата, отговорни за тяхното одобрение, и да се установи дали съществува организационно разделение между служителите. Следователно компетентните органи следва да могат да изискват съществуващи записи на телефонни разговори, електронни съобщения или записи за пренос на данни, съхранявани от поднадзорни субекти, когато съществува основателно подозрение, че такива записи, свързани с предмета на проверката или разследването, може да бъдат важни за доказване на нарушение на настоящия регламент.

(40)  Някои от разпоредбите на настоящия регламент се прилагат спрямо физически или юридически лица в трети държави, които могат да използват референтни показатели, да предоставят входящи данни за тях или могат по друг начин да участват в процеса на изработване на референтни показатели. Затова компетентните органи следва да сключат споразумения с надзорните органи на трети държави. ЕОЦКП следва да координира изготвянето на тези споразумения за сътрудничество и обмена между компетентните органи на получената от трети държави информация.

(41)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати в Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и в Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“), и по-специално правото на зачитане на личния и семейния живот, защитата на личните данни, правото на свобода на изразяването на мнение и получаване на информация, правото на свободна стопанска инициатива, правото на собственост, правото на защита на потребителя, правото на ефективно средство на правна защита и правото на защита. Съответно настоящият регламент следва да бъде тълкуван и прилаган в съответствие с тези права и принципи. По-специално, когато настоящият регламент се позовава на правилата за свободата на изразяване в други медии, както и на правилата или кодексите, уреждащи журналистическите професии, тези свободи следва да се вземат предвид във вида, в който са гарантирани в Съюза и в държавите членки и признати съгласно член 11 от Хартата и съгласно други приложими разпоредби. Настоящият регламент не следва да се прилага по отношение на печата, други медии и журналисти, когато те просто публикуват или посочват даден референтен показател като част от журналистическата си дейност, без да имат контрол върху изработването на този референтен показател.

(42)  Правото на защита на засегнатите лица се зачита напълно. По-специално лицата, по отношение на които е започнато производство, получават достъп до констатациите, въз основа на които компетентните органи са взели решението, и имат право да бъдат изслушани.

(43)  Необходима е прозрачност по отношение на референтните показатели, за да се гарантира стабилността на финансовия пазар и защитата на инвеститорите. Всеки обмен или предаване на информация от компетентните органи следва да се извършва в съответствие с правилата относно предаването на лични данни, определени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. относно защита на физическите лица при обработването на лични данни и за движението на тези данни(12). ЕОЦКП следва да обменя или предава информация в съответствие с правилата за предаване на лични данни, установени в Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни(13).

(44)  Като вземат предвид принципите, определени в съобщението на Комисията за по-строги наказателни разпоредби за сектора на финансовите услуги и правните актове на Съюза, приети в отговор на това съобщение, държавите членки следва да установяват правила за санкциите и административните мерки, приложими при нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, и да гарантират, че те се прилагат. Тези санкции и административни мерки трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

(45)  Следователно следва да бъде предвиден набор от административни мерки, санкции и глоби, за да се гарантира общ подход в държавите членки и да се подсили възпиращото им действие. Санкциите, които се прилагат в конкретните случаи, следва да се определят, като се вземат предвид по целесъобразност фактори като наличие или липса на умисъл, възстановяване на установената финансова печалба, тежестта и продължителността на нарушението, утежняващите или облекчаващите обстоятелства, необходимостта глобите да имат възпиращ ефект и когато е уместно, следва да се предвиди намаление на глобите при оказване на съдействие на компетентните органи.▌

(46)  Решенията, взети от компетентните органи, следва обикновено да се публикуват, за да се постигне възпиращ ефект по отношение на широката общественост. Публикуването на решенията е важен инструмент и за компетентните органи, като по този начин те информират участниците на пазара кой вид поведение представлява нарушение на настоящия регламент и насърчават по-добро поведение сред участниците на пазара. Ако съществува риск публикуването на тази информация да причини неоправдано голяма вреда на заинтересованите страни, да застраши стабилността на финансовите пазари или текущо разследване, компетентният орган следва да публикува мерките и санкциите, без да съобщава имената на нарушителите или да отложи публикуването. Компетентните органи следва да имат възможността да не публикуват санкциите, ако преценят, че анонимното или отложеното публикуване не са достатъчни да гарантират, че стабилността на финансовите пазари не е застрашена. Компетентните органи не са задължени да публикуват мерките, за които се смята, че са от несъществен характер, когато публикуването би представлявало прекомерна мярка.

(47)  Критичните показатели може да са свързани с доставчици на входящи данни, администратори и ползватели в повече от една държава членка. Поради това, ако такъв референтен показател престане да се изработва или настъпят събития, които значително подкопават достоверността на показателя, това може да окаже въздействие в повече от една държава членка, което означава, че надзорът, упражняван от държавата членка, в която е разположен критичният показател, сам по себе си няма да бъде ефикасен и ефективен за отстраняване на рисковете, свързани с критичния референтен показател. За да се гарантира ефективният обмен на информация в областта на надзора между компетентните органи, координация на техните дейности и надзорните мерки, следва да се създадат колегиуми на компетентните органи, водени от ЕОЦКП. Работата на колегиумите следва да допринася за хармонизираното прилагане на правилата, определени в настоящия регламент, както и за сближаването на надзорните практики. Посредническата роля на ЕОЦКП с правно обвързващ характер е важен елемент за постигане на координация, последователност и сближаване на надзорните практики. Референтните показатели може да се използват за определяне на стойността на дългосрочни финансови инструменти и финансови договори. В някои случаи след влизане в сила на настоящия регламент тези референтни показатели няма да може повече да се изработват, тъй като имат характеристики, които не могат да бъдат приведени в съответствие с изискванията на настоящия регламент. Забраната за изработване на подобен референтен показател може обаче да доведе до прекратяване на финансови инструменти или да направи невъзможни за изпълнение финансови договори и по този начин да навреди на инвеститорите. Следователно е необходимо да се предвиди, че такива референтни показатели ще продължат да се изработват за определен преходен период.

(47a)  В случаите, когато настоящият регламент обхваща или потенциално обхваща поднадзорните субекти и пазарите, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета(14) (REMIT), ЕОЦКП следва да се консултира цялостно с Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER), за да се възползва от нейните експертни знания в областта на енергийните пазари и за да намали евентуалното двойното регулиране.

(47б)  Когато съществуващ референтен показател не отговаря на изискванията на настоящия регламент, но ако този референтен показател бъде променен за привеждането му в съответствие с изискванията на настоящия регламент, това би довела до събитие от непреодолима сила или би нарушило условията на финансов договор или финансов инструмент, съответният компетентен орган може да разреши референтният показател да продължи да бъде използван до момент, в който е възможно да се прекрати използването на референтния показател или заместването му с друг референтен показател за избягване на неблагоприятното въздействие върху потребителите, причинено от неорганизирано и внезапно прекратяване на референтния показател.

(48)  С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент и да се уточнят допълнително техническите елементи от предложението, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС ▌. При предлагането на тези актове следва да се вземат предвид преобладаващите международни стандарти за администриране, предоставяне и използване на референтни показатели, и най-вече резултатите от работата на IOSCO. Пропорционалността, особено по отношение на некритичните референтни показатели и стоковите референтни показатели, следва да бъде спазвана.

(49)  Посредством делегирани актове в съответствие с член 290 от ДФЕС и в съответствие с членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 Комисията следва да приеме проекти на регулаторни технически стандарти, изготвени от ЕОЦКП, които се отнасят до изискванията относно управлението и контрола и с които се определят минималните изисквания за съдържанието на споразуменията за сътрудничество, наред с другото, с компетентните органи на трети държави.

(50)  На Комисията следва да се делегират правомощия с цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент по отношение на някои от неговите аспекти, по-специално: за установяване на еквивалентността на правната уредба, приложима за ▌ администраторите на референтни показатели от трети държави, а също и за определяне на това, кои референтни показатели са критични по своя характер. Посочените правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г.(15) за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията.

(51)  На Комисията следва също така да се предоставят правомощия да приема чрез актове за изпълнение съгласно член 291 от ДФЕС и член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 технически стандарти за изпълнение, изготвени от ЕОЦКП, с които се определят процедурите и формулярите за обмен на информация между компетентните органи и ЕОЦКП. Тъй като целите на настоящия регламент – по-специално да се установи последователен и ефективен режим за отстраняване на слабостите, свързани с референтните показатели – не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, като се има предвид, че цялостното въздействие на проблемите, свързани с референтните показатели, може да бъде напълно ефективно само в контекста на целия Съюз, и тези цели могат следователно да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ 1:

ПРЕДМЕТ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се установява обща уредба за осигуряване на точността и достоверността на индексите, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори в Съюза. По този начин регламентът спомага за правилното функциониране на вътрешния пазар, като същевременно се постига висока степен на защита на потребителите и инвеститорите.

Член 2

Приложно поле

1.  Настоящият регламент се прилага за изработването на референтни показатели, предоставянето на входящи данни за тях и използването на референтните показатели в рамките на Съюза.

2.  Настоящият регламент не се прилага за изработването на референтни показатели от:

а)  ▌централните банки, когато те упражняват своите правомощия или изпълняват своите задачи и отговорности, възложени им съгласно Договорите и съгласно устава на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и на ЕЦБ, или за които е присъща независимост, заложена в конституционните структури на съответната държава членка или трета държава;

aa)  публичните органи, когато те изработват или имат контрол върху изработването на референтни показатели за целите на публичната политика, включително мерки по отношение на заетостта, икономическата активност и инфлацията;

aб)  централните контрагенти;

aв)  администраторите, когато те изработват единични цени или референтни цени въз основа на единична стойност;

aг)  печата, другите медии и журналистите, когато те просто публикуват или посочват даден референтен показател като част от журналистическата си дейност, без да имат контрол върху изработването на този референтен показател;

aд)  кредитните кооперации по смисъла на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(16).

2a.  Член 5, параграфи 1, 2а, 3б, 3в и 3г, членове 5a и 5б, член 5г, букви б) – ж) член 7, параграф 1, букви аa), б), бб), бв) и в), член 7, параграфи 2а, 3а и 3б, член 7а, член 8, параграфи 1 и 2, член 9, параграфи 1 и 2, член 11 и член 17, параграф 1 не се прилагат за администраторите по отношение на техните некритични референтни показатели.

Член 3

Определения

1.  За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)  „индекс“ е стойност,

a)  която се публикува или е публично достъпна;

б)  която се определя редовно, изцяло или частично чрез прилагане на формула или друг начин за изчисляване, или чрез оценка; и

в)  която се определя въз основа на стойността на един или повече базови активи или цени, включително прогнозни цени, реални или прогнозни лихвени проценти или други стойности или проучвания;

1a)  „доставчик на индекс“ означава физическо или юридическо лице, което има контрол върху изработването на референтен показател;

2)  „референтен показател“ означава всеки индекс, чрез който се уточнява сумата, дължима по даден финансов инструмент или финансов договор, или се определя стойността на даден финансов инструмент ▌;

2a)  „група от референтни показатели“ означава група от референтни показатели, изработвани от един и същ администратор и определяни въз основа на входящи данни от сходно естество, с които се предоставят конкретни измервания на един и същ или сходен пазар или икономическа действителност;

3)  „изработване на референтен показател“ означава:

a)  администриране на процедурите за определянето на референтен показател; ▌

б)  събиране, анализиране или обработка на входящите данни с цел определяне на референтния показател; както и

в)  определяне на референтния показател чрез прилагане на формула или друг метод на изчисление или чрез оценка на предоставените за тази цел входящи данни;

4)  „администратор“ означава физическо или юридическо лице, което притежава контрол върху изработването на референтен показател;

5)  „използване на референтен показател“ означава:

a)  емитиране на финансов инструмент, чиято стойност се определя въз основа на индекс или комбинация от индекси;

б)  определяне на сумата, дължима по даден финансов инструмент или финансов договор, чрез позоваване на индекс или комбинация от индекси;

в)  участие като страна по финансов договор, чиято стойност се определя въз основа на индекс или комбинация от индекси;

г)  определяне на резултатите от дейността на инвестиционен фонд посредством индекс или комбинация от индекси с цел проследяване на възвръщаемостта от такъв индекс или такава комбинация от индекси, определяне на разпределението на активи на портфейл или изчисляване на таксите за постигнати резултати;

6)  „предоставяне на входящи данни“ означава предаване на входящи данни, които не са обществено достъпни, на даден администратор или на друго лице с цел да ги предаде на администратора, което се налага във връзка с определянето на референтен показател и с тази цел;

7)  „доставчик на входящи данни“ означава физическо или юридическо лице, което предоставя входящи данни, различни от регулирани данни;

8)  „поднадзорен доставчик на входящи данни“ означава поднадзорен субект, който предоставя входящи данни на администратор, разположен в Съюза;

9)  „вносител“ е физическо лице, наето от доставчик на входящи данни, с цел да предоставя входящи данни;

9a)  „оценител“ означава служител на администратора на стоков референтен показател или друго физическо лице или трета страна, чиито услуги са предоставени на разположение на администратора или са под негов контрол, и който/което е отговорен/отговорно за прилагане на методика или съждение по отношение на входящите данни и на друга информация, за да достигне до окончателна оценка за цената на определена стока;

10)  „входящи данни“ означава данни за стойността на един или повече базови активи или цени, включително прогнозни цени, или други стойности, използвани от администратора за определяне на референтния показател;

11)  „регулирани данни“ означава:

i)   входящи данни, които са предоставени изцяло от:

a)   място на търговия, както е определено в член 4, параграф 1, точка 24 от Директива 2014/65/ЕС, но само по отношение на данни за финансови инструменти;

б)   одобрен механизъм за публикуване, както е определен в член 4, параграф 1, точка 52 от Директива 2014/65/ЕС, или доставчик на консолидирани данни, както е определен в член 4, параграф 1, точка 53 от Директива 2014/65/ЕС в съответствие със задължителните изисквания за прозрачност след приключване на сделката, но единствено по отношение на данни за сделки, свързани с финансови инструменти, които се търгуват на място на търговия;

в)  одобрен механизъм за докладване, както е определен в член 4, параграф 1, точка 54 от Директива 2014/65/ЕС, но единствено по отношение на данни за сделки, свързани с финансови инструменти, които се търгуват на място на търговия, като това трябва да бъде оповестено в съответствие с изискванията за прозрачност след приключване на сделката;

г)   енергийна борса, както е посочено в член 37, параграф 1, буква й) от Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(17);

д)   борса за търговия на природен газ, както е посочено в член 41, параграф 1, буква й) от Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(18);

е)   тръжна платформа, както е посочено в член 26 или член 30 от Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията(19);

ж)  данни, предоставени съгласно член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 и посочени подробно в Регламент за изпълнение (ЕС) № 1348/2014 на Комисията(20); или

з)  място на търговия, тръжна платформа, борса, механизъм за публикуване или механизъм за докладване на трета държава, равностойни на посочените в букви от а) до ж) по-горе, или всеки друг субект, като оператор, обобщаващ данни за сделки, или оператор, събиращ данни за сделки, чийто принос на входящи данни вече е предмет на подходящ контрол; както и

ii)  стойността на нетните активи на дяловете на предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), както е определено в член 1, параграф 2 от Директива 2009/65/ЕО(21).

12)  „данни за сделка“ означава актуални цени, тарифи, индекси или стойности, които представляват сделки между несвързани контрагенти на активен пазар, функциониращ при конкурентни условия на търсене и предлагане;

13)  „финансов инструмент“ означава всеки от инструментите, изброени в раздел В от приложение I към Директива 2014/65/ЕС, за който е подадено искане за допускане до търговия на място на търговия, както е определено в член 4, параграф 1, точка 24 от Директива 2014/65/ЕС, или който се търгува на място на търговия, както е определено в член 4, параграф 1, точка 24 от Директива 2014/65/ЕС;

14)  „поднадзорен субект“ означава всеки от следните субекти:

a)  кредитни институции по смисъла на член 3, точка 1 от Директива 2013/36/ЕС;

б)  инвестиционни посредници, както са определени в член 4, параграф 1, точка 1 от Директива 2014/65/ЕС;

в)  застрахователни предприятия съгласно определението в член 13, точка 1 от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(22);

г)  презастрахователни предприятия, както са определени в член 13, точка 4 от Директива 2009/138/EО;

д)  предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), както е определено в член 1, параграф 2 от Директива 2009/65/ЕС(23);

е)  лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (ЛУАИФ), съгласно определението в член 4, параграф 1, буква б) от Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(24);

ж)  централни контрагенти съгласно определението в член 2, точка 1 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета(25);

з)  регистри на трансакции, както е определено в член 2, точка 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012;

и)  администратори;

15)  „финансов договор“ означава:

a)  кредитно споразумение, както е определено в член 3, буква в) от Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(26);

б)  всяко кредитно споразумение, както е определено в член 4, точка 3 от Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(27);

16)  „инвестиционни фондове“ означава АИФ, както са определени в член 4, параграф 1, буква а) от Директива 2011/61/ЕС, или ПКИПЦК, попадащи в приложното поле на Директива 2009/65/ЕС;

17)  „управителен орган“ означава ръководен орган, изпълняващ надзорни и управленски функции, който има правомощията да взема окончателни решения и да определя стратегията, целите и цялостната политика;

18)  „потребител“ означава всяко физическо лице, което при финансови договори, попадащи в приложното поле на настоящия регламент, действа за цели, различни от неговата търговска, стопанска или професионална дейност;

19)  „референтен показател на междубанковия лихвен процент“ означава референтен показател, при който базовият актив за целите на точка 1, буква в) от настоящия член е процентът, при който банките могат да отпускат заеми на други банки или да получават заеми от други банки;

19a)  „референтен показател за валутния курс“ означава референтен показател, чиято стойност се определя по отношение на цена, изразена в една валута, на една валута или валутна кошница;

20)  „стоков референтен показател“ означава референтен показател, при който базовият актив за целите на точка 1, буква в) от настоящия член е стока по смисъла на член 2, точка 2 от Регламент (ЕО) № 1287/2006 на Комисията(28), с изключение на квотите за емисии, посочени в точка 11 от раздел В на приложение I към Директива 2014/65/ЕС;

20a)  „базисен риск“ означава рискът, свързан с точността на описанието чрез референтния показател на базовия пазар или икономическата действителност, която референтният показател има за цел да измери;

21)  „критичен референтен показател“ означава:

a)   референтен показател, който не е базиран на регулирани данни и чиято референтна стойност надвишава 500 милиарда евро, както е определено в член 13, параграф 1; или

б)  референтен показател, чието прекратяване би оказало значително неблагоприятно въздействие върху финансовата стабилност, правилното функциониране на пазарите и реалната икономика в една или повече държави членки;

Даден критичен референтен показател е „национален“ по своето естество, ако неблагоприятното въздействие, произтичащо от преустановяването на изработването му или от изработването му с употреба на непредставителен набор доставчици или данни, се ограничава до една държава членка. В такъв случай се прилагат разпоредбите по член 13, параграфи 2а – 2г.

Даден критичен референтен показател е „европейски“ по своето естество, ако неблагоприятното въздействие, произтичащо от преустановяването на изработването му или от изработването му с употреба на непредставителен набор доставчици или данни, не се ограничава до една държава членка. В такъв случай се прилагат разпоредбите, предвидени в член 13, параграфи 2д, 2е и 2ж.

21a)  „некритичен референтен показател“ означава референтен показател, който не изпълнява критериите за критичен референтен показател, посочени в член 13.

22)  „разположен“ означава по отношение на юридическо лице държавата членка или третата държава, в която се намира главното му управление или друг официален адрес, а по отношение на физическо лица — държавата членка или третата държава, в която лицето е постоянно пребиваващо за данъчни цели;

22a)  „публичен орган“ означава:

a)  всяко правителство или всяка публична администрация;

б)  всеки субект или всяко лице, изпълняващ(о) публични административни функции съгласно националното право или с публични отговорности или функции, или предоставящ(о) публични услуги, включително измервания във връзка с инфлацията и трудовите и икономическите дейности, под контрола на правителство или на публичен орган.

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 37 с цел да се уточнят по-нататъшни технически елементи на определенията по параграф 1, по-конкретно да се изясни какво означава „публично достъпни“ за целите на определението на понятието „индекс“ ▌. В тези делегирани актове Комисията гарантира, че понятията „публикуван“ и „публично достъпен“ се разбират в смисъл на „предоставен за достъп на широката публика от ползватели или потенциални ползватели“.

Комисията взема предвид по целесъобразност пазарните или технологичните новости и сближаването в международен аспект на надзорните практики в областта на референтните показатели.

2a.  Комисията приема актове за изпълнение за съставяне и преразглеждане на списък с публичните органи в Съюза, посочени съгласно параграф 1, точка 22а от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 38, параграф 2.

Член 4

Освобождаване на доставчиците на индекси, които не знаят за използването на изработените от тях референтни показатели ▌

▌Настоящият регламент не се прилага за доставчик на индекс във връзка с изработен от него индекс, ако доставчикът на индекс не знае и не може разумно да се очаква да е знаел, че индексът се използва за целите, посочени в член 3, параграф 1, точка 2.

ДЯЛ ІІ

ДОСТОВЕРНОСТ И НАДЕЖДНОСТ НА РЕФЕРЕНТНИЯ ПОКАЗАТЕЛ

Глава 1

Управление и механизми за вътрешен контрол на администраторите

Член 5

Изисквания по отношение на управлението и конфликтите на интереси

1.  ▌Администраторът трябва да има строги правила за управление, включващи ясна организационна структура с добре определени, прозрачни и последователни роли и отговорности на всички лица, участващи в изработването на референтен показател.

Администраторът предприема всички необходими мерки за идентифициране и предотвратяване или управление на конфликти на интереси между него, включително неговите управители, служители или други физически лица или трети страни, които му предоставят услуги или са под негов контрол, и доставчиците на входящи данни или ползвателите, а също и за гарантиране, че в случаите, когато в процеса на изработване на референтния показател се изисква използването на преценка или съждение, преценката или съждението се извършва независимо и безпристрастно.

2a.  Изработването на референтен показател е оперативно отделено от всяка друга част от стопанската дейност на администратора, която може да създаде действителен или потенциален конфликт на интереси. Когато е възможно да възникнат конфликти на интереси в рамките на структурата на администратора поради структурата му на собственост, контролиращи участия или други дейности, провеждани от субект, който притежава или контролира администратора или от субект, който е собственост или е контролиран от администратора или някой от неговите филиали, администраторът установява независима надзорна функция, която включва балансирано представителство на набор от акционери, когато акционерите са известни, абонати и доставчици на входящи данни. Ако подобни конфликти не могат да бъдат адекватно управлявани, администраторът прекратява всякакви дейности или правоотношения, пораждащи тези конфликти, или престава да изработва референтния показател.

3a.  Администраторът оповестява публично или уведомява ползвателите на показателя и съответния компетентен орган и където е приложимо, доставчиците на входящи данни, за всички съществуващи или потенциални конфликти на интереси, включително конфликти на интереси, произтичащи от собствеността или контрола на администратора.

3б.  Администраторът установява и изпълнява подходящи политики и процедури, както и ефективни организационни правила за установяване, оповестяване, управление, смекчаване и предотвратяване на конфликтите на интереси, за да се защити достоверността и независимостта на процеса на определяне на референтния показател. Тези политики и процедури се преразглеждат и актуализират редовно. Политиките и процедурите отчитат и са съобразени с конфликтите на интереси, степента, до която в процеса на определяне на референтния показател се използва преценка, и рисковете, свързани с референтния показател, и:

a)  гарантират поверителността на информацията, предадена на администратора или изработена от администратора, като се спазват задълженията за оповестяване и прозрачност на информацията съгласно настоящия регламент; както и

б)  конкретно ограничават конфликтите, дължащи се на собствеността или контрола на администратора или на други интереси в неговата група, или на други лица, които могат да упражняват влияние или контрол върху администратора във връзка с изработването на референтния показател.

3в.  Администраторът гарантира, че служителите и другите физически лица, чиито услуги той ползва или контролира и които участват пряко в изработването на референтен показател:

a)  имат необходимите умения, знания и опит за изпълнение на възложените им задължения и са обект на ефективно управление и надзор;

б)  не са обект на неправомерно влияние или конфликти на интереси и че възнагражденията и оценката на работата на тези лица не поражда конфликт на интереси и не засяга по друг начин интегритета на процеса на определяне на референтния показател;

в)  нямат интереси и делови контакти, които да нарушават функциите на администратора;

г)  нямат право да подават входящи данни за определяне на референтен показател, като участват в оферти за закупуване, за продажба или сключват сделки за лична сметка или от името на участници на пазара; както и

д)  са обект на ефективни процедури за контрол на обмена на информация с другите служители и не участват в дейности, които биха могли да създадат риск от конфликти на интереси.

3г.  Администраторът установява специални процедури за контрол, за да гарантира лоялността и надеждността на служителя или лицето, определящо референтния показател, като това може да включва вътрешни процедури, изискващи подписа на представител на ръководството преди разпространението на референтния показател, или друг подходящ механизъм, например в случай на референтен показател, който се актуализира в рамките на деня или в реално време.

3д.  Несъществени промени в референтния показател във връзка с разпоредбите в настоящия член не се считат за нарушение на финансов договор или финансов инструмент, чиято стойност е определена въз основа на този референтен показател. Когато става дума за критичен референтен показател, съответният компетентен орган има правомощието да счете промяната за съществена.

Член 5a

Изисквания във връзка с функцията по надзора

1.  Администраторът установява и поддържа постоянна и ефективна функция по надзора, за да осигури надзор на всички аспекти на изработването на референтните си показатели.

2.  Администраторът разработва и поддържа строги процедури във връзка със своята надзорна функция, които се предоставят на съответните компетентни органи.

Основните характеристики на процедурите включват:

a)  общите условия на функцията по надзора;

б)  критериите за подбор на членовете на функцията по надзора;

в)  обобщената информация за членовете на съвет или комитет, натоварен с функцията по надзора, заедно с евентуални декларации за конфликт на интереси и процедури за избор, назначаване или отстраняване и заместване на членове на комитета.

3.  Функцията по надзора действа независимо и включва следните задължения, които се регулират спрямо сложността, използването и уязвимостта на референтния показател:

a)  преглед поне веднъж годишно на определението и методиката за референтния показател;

б)  надзор на всички промени в методиката за изработване на референтния показател и упълномощаване на администратора да се консултира относно тези промени;

в)  надзор на рамката за вътрешен контрол на администратора, управлението и функционирането на референтния показател и когато даден референтен показател използва доставчици на входящи данни, кодекса за поведение, посочен в член 9, параграф 1;

г)  преразглеждане и одобряване на процедурите за преустановяване на изработването на референтния показател, включително консултация относно възможността за прекратяване;

д)  надзор върху трета страна, участваща в изработването на референтния показател, включително агентите, извършващи изчисляването или разпространението;

е)  оценка на вътрешните и външните одити или прегледи и наблюдение на прилагането на корективните действия, набелязани в резултатите от тези одити;

ж)  в случаите, когато референтният показател използва доставчици на входящи данни, контрол на входящите данни и доставчиците на входящи данни, както и на действията на администратора при оспорване или валидиране на доставките на входящи данни;

з)  в случаите, когато референтният показател използва доставчици на входящи данни, предприемане на ефективни мерки по отношение на всички нарушения на кодекса за поведение; както и

и)  в случаите, когато референтният показател използва доставчици на входящи данни, докладване до съответните компетентни органи за неправомерно поведение от страна на доставчици на данни или администратори, за което надзорната функция научи, и за всички потенциално необичайни или подозрителни входящи данни.

4.  Функцията за надзор се упражнява или от отделен комитет, или с помощта на друг подходящ механизъм за управление.

ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, за да се определят характеристиките, които трябва да притежава надзорната функция, по отношение на състава и позиционирането в организационната структура на администратора, така че да се гарантира интегритетът на функцията и липсата на конфликти на интереси.

ЕОЦКП прави разграничение между различни видове референтни показатели и сектори, както е посочено в настоящия регламент, и взема предвид различията в собствеността и структурата на контрол на администраторите, естеството, мащаба и сложността на изработването на референтния показател и риска и въздействието на показателя, също и в контекста на сближаването в световен мащаб на надзорните практики във връзка с изискванията за управление на референтните показатели.

ЕОЦКП представя тези проекти на регулаторни технически стандарти на Комисията до [ххх].

На Комисията се делегират правомощия да приема регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, в съответствие с процедурата, предвидена в членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

5.  Функцията по надзора може да упражнява надзор над повече от един референтен показател, изработван от администратора, при условие че той спазва другите изисквания съгласно дял І и дял ІV.

6.  Несъществени промени в референтния показател във връзка с разпоредбите в настоящия член не се считат за нарушение на финансов договор или финансов инструмент, чиято стойност е определена въз основа на този референтен показател. При критичен референтен показател съответният компетентен орган има правомощието да счете промяната за съществена.

Член 5б

Изисквания за механизмите за вътрешен контрол

1.  Администраторът има механизми за вътрешен контрол, които гарантират, че референтният показател се изработва и публикува в съответствие с настоящия регламент.

2.  Механизмите за вътрешен контрол са съобразени с нивото на установените конфликти на интереси, със степента, в която при изработването на референтния показател се използва преценка, и с естеството на входящите данни и включват:

a)  управление на оперативния риск;

б)  процедурите при извънредни обстоятелства и по възстановяване, които са налице в случай на прекъсване на изработването на референтния показател.

3.  Когато използваните входящи данни не са данни от сделки, администраторът:

a)  установява мерки, гарантиращи, доколкото е възможно, че доставчиците на входящи данни спазват кодекса за поведение, посочен в член 9, параграф 1, и приложимите стандарти за входящи данни;

б)  установява мерки за наблюдение на входящите данни, включително наблюдението им преди публикуването на референтния показател и валидирането им след публикуването му, с цел установяване на грешки и аномалии.

4.  Механизмите за вътрешен контрол се документират, преразглеждат и актуализират, когато това е необходимо, и се предоставят на разположение на съответния компетентен орган и при поискване – на ползвателите.

5.  Несъществени промени в референтния показател във връзка с разпоредбите в настоящия член не се считат за нарушение на финансов договор или финансов инструмент, чиято стойност е определена въз основа на този референтен показател. При критичен референтен показател съответният компетентен орган има правомощието да счете промяната за съществена.

Член 5в

Изисквания във връзка със системата за отчетност

1.  Администраторът има система за отчетност, която обхваща съхраняването на документация, одита и прегледите и процесите за разглеждане на жалби, която доказва, че изискванията на настоящия регламент са спазени.

2.  Администраторът назначава независима вътрешна или външна функция, която има необходимите правомощия да прави преглед и да докладва дали администраторът е постигнал съответствие с методиката за определяне на референтния показател и с настоящия регламент.

3.  По отношение на некритичните референтни показатели администраторът публикува и поддържа декларация за съответствие, в която докладва относно това как спазва изискванията на настоящия регламент. Декларацията за съответствие обхваща поне изискванията, посочени в член 5, параграфи 1, 2а, 3б, 3в и 3г, членове 5a и 5б, член 5г, букви б) – ж), член 7, параграф 1, букви аa), б), ба), бб), бв) и в), член 7, параграфи 2а, 3а и 3б, член 7а, член 8, параграфи 1 и 2, член 9, параграфи 1 и 2, член 11 и член 17, параграф 1.

Когато администраторът не отговаря на изискванията, посочени в член 5, параграфи 1, 2а, 3б, 3в и 3г, членове 5a и 5б, член 5г, букви б) – ж), член 7, параграф 1, букви аa), б), ба) бб), бв) и в), член 7, параграфи 2а, 3а и 3б, член 7а, член 8, параграфи 1 и 2, член 9, параграфи 1 и 2, член 11 и член 17, параграф 1, в декларацията за съответствие ясно се посочва защо е уместно администраторът да не спазва тези изисквания.

4.  Администраторът на некритичен референтен показател назначава независим външен одитор, който да извърши преглед и да докладва за точността на декларацията за съответствие на администратора. Такъв одит се извършва най-малко веднъж на две години и когато настъпят съществени промени в референтния показател.

5.  Администраторът предоставя одитите по параграф 4 на съответния компетентен орган. При поискване администраторът предоставя или публикува подробна информация от одитите по параграф 4 за всеки ползвател на референтния показател. При поискване от съответния компетентен орган или ползвател на референтния показател администраторът осигурява или публикува подробности относно прегледите по параграф 4.

6.  Съответният компетентен орган може да поиска допълнителна информация от администратора по отношение на неговите некритични референтни показатели съгласно член 30 и/или да издаде препоръка за администратора относно спазването от администратора на разпоредбите, обхванати от декларацията за съответствие, докато компетентният орган не остане изцяло удовлетворен. Компетентният орган може да публикува препоръката на своя уебсайт.

Член 5г

Изисквания за съхраняване на документация

1.  Администраторът поддържа документация за:

a)  всички входящи данни;

б)  всяко съждение или използване на преценка от администратора и когато е приложимо, от оценителите при определяне на референтния показател;

в)  отбелязване на случаите, когато входящите данни не са взети под внимание, по-специално когато те са били в съответствие с изискванията на методиката за определяне на показателите, и причината, поради която не са използвани;

г)  други промени или отклонения спрямо стандартните процедури и методики, включително тези, осъществени в периоди на напрежение или смущения на пазара;

д)  самоличността на вносителите и на физическите лица, наети от администраторите за определяне на референтните показатели;

е)  всички документи, свързани с жалби; както и

ж)  записи на съответни съобщения между всяко лице, наето от администратора, и доставчиците на входящи данни или вносителите по отношение на референтния показател.

2.  Когато референтният показател се основава на входящи данни от доставчици на входящи данни, доставчикът на входящи данни също съхранява документацията за всякаква съответна комуникация, включително с други доставчици на входящи данни.

3.  Администраторът съхранява документацията, посочена в параграф 1, за най-малко пет години в такава форма, че да може да се копира и позволява да се разбере напълно как е изчисляван показателят, както и да се направи одит или оценка на входящите данни, на изчисленията, съжденията и личната преценка. Записите на телефонни разговори или електронни съобщения се предоставят при поискване на лицата, участвали в разговорите или съобщенията, и се съхраняват за срок от три години.

Член 5д

Разглеждане на жалби

Администраторът въвежда и публикува писмени процедури за приемане, разследване и съхраняване на документация относно жалби срещу процеса на администратора за изчисляване на показателя. Този механизъм за подаване на жалби гарантира, че:

a)  администраторът разполага с механизъм, изложен подробно в писмена форма, за разглеждане на жалби, чрез който лицата, абонирани за референтния показател, могат да подават жалби относно това, дали изчислението на определен референтен показател е представително за пазарната стойност, относно предложени промени в изчисляването на показателя, прилагането на методиката във връзка с изчисляването на конкретен референтен показател и други решения за изменения в процеса на изчисляване на референтния показател;

б)  съществуват процедура и целеви графици за разглеждане на жалбите;

в)  администраторът разследва своевременно и справедливо официални жалби, подадени срещу него и неговия персонал;

г)  разследването се извършва независимо от евентуални лица от персонала, които може да са свързани с предмета на жалбата;

д)  администраторът се стреми да приключи разследването бързо.

Член 5е

Регулаторни технически стандарти относно изискванията за управление и контрол

ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти с цел допълнително уточняване и приспособяване на изискванията относно управлението и контрола по член 5, параграфи 2а и 3а – 3г, член 5а, параграфи 2 и 3, член 5б, параграфи 2 и 3, член 5в, параграф 2, член 5в, параграфи 1 – 3. ЕОЦКП взема предвид следното:

a)  новостите в областта на референтните показатели и финансовите пазари предвид сближаването в световен мащаб на надзорните практики във връзка с изискванията за управление на референтните показатели;

б)  специфичните характеристики на различните видове референтни показатели и администратори, включително секторни характеристики и видове входящи данни, които са използвани;

в)  разграничението между критичните и некритичните референтни показатели;

г)  дали изискванията вече са частично или изцяло покрити от други приложими регулаторни изисквания, по-специално за референтни показатели, основаващи се на регулирани данни и по-специално, но не само, изискванията по Директива 2014/65/EС или Регламент (EС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета(29), за да се гарантира, че не се създава дублиране на изисквания или други ненужни тежести за администраторите.

ЕОЦКП представя на Комисията проектите на регулаторни технически стандарти до […].

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първи параграф регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 6

Възлагане на подизпълнител

1.  Администраторите не могат да възлагат на подизпълнители функции по изработване на референтен показател по начин, който съществено влошава контрола на администратора върху изработването на референтния показател или способността на компетентния орган да упражнява надзор върху референтния показател.

3.  Когато администратор възлага на доставчик на услуги функции или всякакви важни услуги и дейности по изработването на референтен показател, той запазва изцяло отговорността за изпълнението на всички свои задължения съгласно настоящия регламент.

3a.   При възлагане на дейности на подизпълнители администраторът гарантира, че са спазени следните условия:

a)  доставчикът на услуги разполага със способност, капацитет, както и с всички разрешения, изисквани по закон, за надеждно и професионално извършване на възложените функции, услуги или дейности;

б)  администраторът предоставя на съответните компетентни органи самоличността и задачите на доставчика на услуги, който участва в процеса на определяне на референтния показател;

в)  администраторът предприема подходящи действия, ако изглежда, че доставчикът на услуги може да не изпълнява възложените му функции ефективно и в съответствие с приложимите закони и регулаторни изисквания;

г)  администраторът запазва необходимия експертен опит, за да упражнява ефективно надзор над възложените на подизпълнителя функции и да управлява рисковете, свързани с възлагането на подизпълнител;

д)  доставчикът на услуги информира администратора за всяка промяна, която може да има съществено въздействие върху неговата способност да изпълнява възложените му функции ефективно и в съответствие с приложимото законодателство и с нормативните изисквания;

е)  доставчикът на услуги си сътрудничи със съответния компетентен орган във връзка с възложените дейности, а администраторът и съответният компетентен орган имат ефективен достъп до информацията, свързана с възложените на подизпълнителя дейности, както и до работните помещения на доставчика на услуги, и съответният компетентен орган е в състояние да упражни тези права на достъп;

ж)  при необходимост администраторът има възможност да прекрати договореностите;

з)  администраторът взема разумни мерки, включително планове за действие при непредвидени обстоятелства, за да избегне неоправдан оперативен риск, свързан с участието на доставчика на услуги в процеса на определяне на референтния показател.

Глава 2

Входящи данни, методика и докладване на нарушения

Член 7

Входящи данни ▌

1.  При изработването на референтни показатели се съблюдават следните изисквания по отношение на използваните входящи данни ▌:

a)  Входящите данни са данни за сделки или, когато е по-уместно, данни, които не се основават на сделки, включително определени котировки и проверими прогнози, при условие че те представляват точно и надеждно пазара или икономическата дейност, която референтният показател е предназначен да измерва ▌;

aa)  Входящите данни по буква а) са проверими.

б)  Администраторът получава входящите данни от надеждна и представителна група или извадка от доставчици на входящи данни, за да се гарантира, че определеният в резултат на това референтен показател е надежден и представителен за пазара или икономическата действителност, която той е предназначен да измерва ▌.

бa)  Администраторът използва само входящи данни от доставчици на данни, които са в съответствие с кодекса за поведение, посочен в член 9.

бб)  Администраторът поддържа списък на лица, които могат да предоставят входящи данни на администратора, включително процедури за преценка на самоличността на доставчика и евентуалните вносители.

бв)  Администраторът гарантира, че доставчиците на входящи данни предоставят всички приложими входящи данни, а също и

в)  когато входящите данни за референтния показател не са данни за сделки и доставчикът на данните е страна по сделки, чиято стойност надхвърля 50% от стойността на сделките на пазара, измерван с този показател, администраторът проверява, когато е възможно, дали входящите данни са представителни за пазар, на който съществуват конкурентно търсене и предлагане. Когато администраторът прецени, че входящите данни за референтния показател не са представителни за пазар, на който съществуват конкурентно търсене и предлагане, той или променя входящите данни, доставчиците на данни или методиката, за да гарантира, че входящите данни са представителни за пазар, на който съществуват конкурентно търсене и предлагане, или престава да изработва референтния показател ▌.

2a.  Администраторът гарантира, че проверките по отношение на входящите данни включват:

a)  критерии, които определят кой може да доставя входящи данни на администратора, както и процедура за подбор на доставчиците на входящи данни;

б)  процес за оценка на входящите данни, получени от доставчика на данни, и възпрепятстване на доставчика да предоставя по-нататъшни входящи данни или при необходимост прилагане на други санкции при неспазване на изискванията от страна на доставчика на данни; както и

в)  процес за валидиране на входящите данни, включително спрямо други показатели или данни, за да се гарантира тяхната достоверност и точност. Когато референтен показател отговаря на критериите по член 14а, това изискване се прилага само в случаи, при които е възможно разумно спазване.

3a.  Когато входящите данни за референтен показател са предоставени от функция „фронт-офис“, което означава отдел, управление, група или персонал на доставчиците на входящи данни или техни филиали, които извършват дейности по ценообразуване, търговия, продажби, маркетинг, реклама, агитиране, структуриране или брокерски услуги, администраторът:

a)  набавя данни от други източници, които потвърждават тези входящи данни;

б)  гарантира, че доставчиците на входящи данни имат подходящи процедури за вътрешен надзор и проверка, които дават възможност за следното:

i)  валидиране на доставените входящи данни, включително процедури за нееднократни прегледи от висши служители за проверка на входящите данни и вътрешни процедури, изискващи подписа на представител на ръководството, за да се разреши предаването на входящите данни;

ii)  физическо разделяне на служителите във функцията „фронт-офис“ и структура на отчетност;

iii)  пълно разглеждане на мерките за управление на конфликти, с помощта на които се установяват, разкриват, управляват, смекчават и избягват съществуващи или потенциални стимули за манипулиране или оказване по друг начин на въздействие върху входящите данни, включително чрез политики за възнагражденията и конфликти на интереси между дейностите по предоставяне на входящите данни и други стопански дейности на доставчика на данни, неговите филиали или съответни техни клиенти.

Разпоредбите по първа алинея, букви а) и б) се прилагат за референтни показатели, които отговарят на критериите по член 14а само в случаи, при които е възможно в разумни граници спазването на тези разпоредби.

3б.  Несъществени промени в референтния показател във връзка с разпоредбите в настоящия член не се считат за нарушение на финансов договор или финансов инструмент, чиято стойност е определена въз основа на този референтен показател. При критичен референтен показател съответният компетентен орган има правомощието да счете промяната за съществена.

3в.  ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти с цел допълнително уточняване на процедурите за вътрешен надзор и процедурите за проверка на доставчика на входящи данни, които администраторът трябва да изисква, в съответствие с параграфи 2а и 3а, за да се гарантира достоверността и точността на входящите данни.

ЕОЦКП взема предвид принципа на пропорционалност по отношение на некритичните и стоковите референтни показатели; спецификата на различните видове референтни показатели, по-специално тези показатели, основаващи се на принос от субекти, които отговарят на критериите по член 14а; естеството на входящите данни, това дали изискванията вече са частично или изцяло покрити от други приложими регулаторни изисквания, по-специално, но не само изискванията по Директива 2014/65/EС или Регламент (EС) № 600/2014, за да се гарантира, че не се създава дублиране на изисквания или други ненужни тежести за администраторите и че се постига международно сближаване на надзорната практика по отношение на референтните показатели.

ЕОЦКП представя тези проекти на регулаторни технически стандарти на Комисията до [ХХХ].

На Комисията се делегират правомощия да приеме регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, в съответствие с процедурата, предвидена в членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 7a

Методика

1.  Администраторът използва методика за определяне на референтния показател, която:

a)  е сигурна и надеждна;

б)  има ясни правила, които определят как и кога при изработването на референтния показател може да бъде използвана преценка;

в)  е строга, постоянна и може да бъде валидирана, включително чрез бек-тестове;

г)  е устойчива и способства за изчисляването на референтния показател при най-широк набор от възможни обстоятелства;

д)  е проследима и проверима.

2.  При разработването на методика за референтните показатели администраторът:

a)  взема предвид фактори като размера и нормалната ликвидност на пазара, прозрачността на търговията и позициите на участниците на пазара, концентрацията на пазара, пазарната динамика и това, доколко са адекватни извадките като представителност за пазара или икономическата действителност, които се измерват с референтния показател;

б)  определя какво представлява активен пазар за целите на този референтен показател; както и

в)  определя приоритетността на различните видове входящи данни.

3.   Администраторът разполага с ясни публикувани правила, които определят обстоятелствата, при които количеството или качеството на входящите данни са под стандартите, необходими, за да може чрез методиката точно и надеждно да се определи референтният показател, като в правилата е описано дали и как при такива обстоятелства ще се изчислява референтният показател.

4.  Несъществени промени в референтния показател във връзка с разпоредбите в настоящия член не се считат за нарушение на финансов договор или финансов инструмент, чиято стойност е определена въз основа на този референтен показател. При критичен референтен показател съответният компетентен орган има правомощието да счете промяната за съществена.

Член 7б

Прозрачност на методиката

1.  Администраторът разработва, прилага и управлява прозрачно данните и методиката за изработване на референтния показател.

Администраторът публикува по начин, който гарантира справедлив и лесен достъп, следното:

i)  методиката, използвана за всеки от референтните показатели или група от референтни показатели; както и

ii)  процедурата за консултация относно и основанията за всяко предложено съществено изменение в използваната от него методика и основанията за подобна промяна, включително определение на това какво представлява съществено изменение и сроковете, в които уведомява потребителите за всяка промяна.

2.  В случаите, когато даден референтен показател изпълнява посочените в член 14а критерии, администраторът описва и публикува с всяко изчисление, доколкото това е разумно възможно и без това да засяга надлежното публикуване на референтния показател, следното:

a)  кратко описание, достатъчно да улесни лицето, абонирало се за показателя, или компетентния орган да разберат как е направено изчислението, включително като минимално изискване размера и ликвидността на физическия пазар, който се оценява (като броя и обема на подадените сделки), интервала и средния обем, интервала и средната цена и индикативния процент за всеки вид входящи данни, които са отчетени при изчисляването; включват се определения, свързани с методиката за ценообразуване, като „въз основа на сделка“, „въз основа на спред“ или „интерполирани или екстраполирани“; както и

б)  кратко обяснение на това до каква степен и поради каква причина при изчисляването е било взето решение, включително всяко решение да не бъдат използвани данни, които иначе отговарят на изискванията на съответната методика за изчисляване; базиране на цените на спредове или интерполации, екстраполации или придаване на по-висока относителна тежест на офертите за закупуване или продажба, отколкото на сключените сделки.

3.  В случай че публикуването би било несъвместимо с приложимото законодателство в областта на интелектуалната собственост, методиката се предоставя на разположение на съответния компетентен орган.

4.  В случаите, когато се изменя съществено методиката на критичен референтен показател, администраторът уведомява съответния компетентен орган за промяната. Компетентният орган разполага с 30 дни, за да одобри промяната.

Член 7в

Регулаторни технически стандарти относно входящите данни и методиката

ЕОЦКП разработва регулаторни технически стандарти с цел уточняване на контрола по отношение на входящите данни, обстоятелствата, при които данни за сделки могат да не бъдат достатъчни, и начина, по който това може да бъде доказано пред съответните компетентни органи, както и изискванията за разработване на методики, като се прави разлика за различни видове референтни показатели и сектори, изложени в настоящия регламент. ЕОЦКП взема предвид следното:

a)  новостите в областта на референтните показатели и финансовите пазари предвид сближаването в световен план на надзорните практики във връзка с изискванията за управление на референтните показатели;

б)  специфичните характеристики на различните референтни показатели и различните видове референтни показатели;

в)  принципа на пропорционалност по отношение на некритичните референтни показатели;

г)  степента, до която референтните показатели се поддават на манипулиране, предвид използваните методики и входящи данни.

д)  ползвателите следва да получат достъп до достатъчно много подробности, за да имат възможност да разберат как се изработва даден референтен показател, с цел да оценят неговата приложимост и целесъобразност като референтна точка.

е)  дали изискванията вече са частично или изцяло покрити от други приложими регулаторни изисквания, по-специално за референтни показатели, основаващи се на регулирани данни и по-специално, но не само, изискванията по Директива 2014/65/EС или Регламент (EС) № 600/2014, за да се гарантира, че не се създава дублиране на изисквания или други ненужни тежести за администраторите.

ЕОЦКП представя на Комисията проектите на регулаторни технически стандарти до […].

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първи параграф регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 8

Докладване на нарушения

1.  Администраторът разполага с процедури за управителите, служителите и другите физически лица, чиито услуги той ползва или контролира, посредством които може вътрешно да докладва за нарушения на настоящия регламент и на друго относимо приложимо законодателство.

2.  Администраторът разполага с процедури за докладване на нарушения на настоящия регламент и на друго относимо приложимо законодателство пред компетентните органи.

Глава 3

Кодекс за поведение и изисквания за доставчиците на входящи данни

Член 9

Кодекс за поведение

1.  Когато даден референтен показател се основава на входящи данни от доставчици на входящи данни, администраторът изготвя, когато е възможно в сътрудничество с доставчиците, кодекс за поведение за всеки референтен показател, в който ясно се посочват отговорностите ▌на ▌доставчиците на входящи данни по отношение на предоставянето на входящи данни и гарантира, че подателите потвърждават ежегодно спазването от тяхна страна на кодекса за поведение и препотвърждават спазването в случай на всякакви промени в него.

2.  Кодексът за поведение включва най-малко следните елементи:

a)  ясно описание на входящите данни, които трябва да бъдат предоставени, както и изискванията, необходими да се гарантира, че входящите данни се предоставят в съответствие с членове 7 и 8;

б)  политики, които гарантират, че доставчиците на входящи данни предоставят всички съответни входящи данни; както и

в)  системите и контролните функции, които доставчикът на входящи данни трябва да въведе, включително:

i)  процедури за предаване на входящи данни, включително изисквания доставчикът на данните да посочи дали входящите данни са данни за сделки и дали отговарят на изискванията на администратора;

ii)  политики относно използването на лична преценка при предоставянето на входящи данни;

iii)  всяко изискване за валидиране на входящите данни, преди те да бъдат предадени на администратора;

iv)  политики за документиране на процеса;

v)  изисквания за докладване на подозрителни входящи данни;

vi)  изисквания за управление на конфликти

2a.  Администраторът може да разработи единен кодекс за поведение за всяка група от референтни показатели, които предоставя.

2б.  В рамките на 20 дни след датата на прилагане на решението за включване на критичен референтен показател в списъка по член 13, параграф 1, администраторът на този критичен референтен показател представя проект на кодекс за поведение на съответния компетентен орган. Съответният компетентен орган проверява в рамките на 30 дни дали съдържанието на проекта на кодекса за поведение съответства на настоящия регламент.

3.  ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, с които да се уточнят допълнително посочените в параграф 2 елементи на кодекса за поведение за различните видове референтни показатели, и с цел да се отчетат новостите в областта на референтните показатели и финансовите пазари.

При разработването на тези проекти на регулаторни технически стандарти ЕОЦКП взема предвид принципа на пропорционалност във връзка с различните особености на референтните показатели и на доставчиците на данни, по-специално по отношение на различните входящи данни и методики, рисковете от манипулиране на входящите данни и сближаването на надзорните практики в международен аспект в областта на референтните показатели. ЕОЦКП си сътрудничи с АСЕР по отношение на приложимостта на кодексите за поведение, и по-специално във връзка със съответните референтни показатели.

ЕОЦКП представя тези проекти на регулаторни технически стандарти на Комисията до [ххх].

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първия параграф регулаторни технически стандарти в съответствие с процедурата, предвидена в членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 11

Изисквания за поднадзорните доставчици на входящи данни

1.  Изискванията по отношение на управлението и контролните механизми, посочени в параграфи 2а и 3, се прилагат към поднадзорен доставчик на входящи данни, предоставящ входящи данни за критичен референтен показател.

2.  Поднадзорният доставчик на входящи данни разполага с ефективни системи и механизми за вътрешен контрол, с които гарантира достоверността и надеждността на всички предоставени на администратора входящи данни, включително:

a)  механизми за вътрешен контрол относно това кой може да подава входящи данни на администратора, включително, когато е целесъобразно, процедура за полагане на подпис на физическо лице, заемащо по-висока длъжност от подателя;

б)  подходящо обучение за податели, обхващащо най-малко настоящия регламент и Регламент (ЕС) № 596/2014;

в)  мерки за управление на конфликти, включително организационно отделяне на служителите, когато това е целесъобразно, и идеи по какъв начин да се премахнат свързаните с политиката за възнаграждения стимулите за манипулиране на референтните показатели;

г)  съхраняване за подходящ период от време на записи на съобщения във връзка с изработването на входящи данни;

д)  съхраняване на записи във връзка с експозиции на самостоятелни търговци и бюра на инструменти, свързани с референтни показатели, за да се улеснят одити, разследвания, и за целите на управлението на конфликти на интереси;

е)  съхраняване на записи във връзка с вътрешни и външни одити.

2a.  Когато входящите данни не са данни за сделки или определени котировки, поднадзорните доставчици на данни установяват в допълнение към системите и механизмите за вътрешен контрол по параграф 2 политики, уреждащи вземането на решение или използването на лична преценка, и документират мотивите при всяко вземане на такова решение или използване на преценка, когато това е целесъобразно, като се вземат предвид естеството на референтният показател и на входящите данни.

3.  Поднадзорният доставчик на входящи данни си сътрудничи активно с администратора и съответния компетентен орган при одита и надзора над изработването на даден референтен показател, включително за изложените в член 5в, параграф 3 цели, и предоставя информацията и записите, съхранявани в съответствие с параграфи 2 и 2а.

4.  ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, с които да се уточнят допълнително посочените в параграфи 2, 2а и 3 изисквания за управлението и контролните механизми за различни видове референтни показатели.

ЕОЦКП представя тези проекти на регулаторни технически стандарти на Комисията до [ххх].

На Комисията се делегират правомощия да приеме регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, в съответствие с процедурата, предвидена в членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

ДЯЛ ІІІ

▌ИЗИСКВАНИЯ ЗА КРИТИЧНИ РЕФЕРЕНТНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Глава 1

Регулирани данни

Член 12а

Регулирани данни

Когато референтните показатели се определят чрез прилагане на формула към посочените в член 3, параграф 1, точка 11, подточка i) или точка 11, подточка ii) данни, член 7, параграф 1, буква б), член 7, параграф 1, буква ба), член 7, параграф 1, буква в), член 7, параграф 2а, член 7, параграф 3а, член 8, параграф 1, член 8, параграф 2, и членове 11 и 13а не се прилагат за предоставянето на и приноса към тези референтни показатели. Член 5г, параграф 1, буква а) не се прилага спрямо предоставянето на подобни референтни показатели с позоваване на входящи данни, които са предоставени изцяло, както е уточнено в член 3, параграф 1, точка 11. Тези изисквания също не се прилагат за целите на член 5в, параграф 3а.

Глава 2

Критични референтни показатели;

Член 13

Критични референтни показатели;

1.  Референтен показател, който не се основава на регулирани данни, се счита за критичен референтен показател при следните обстоятелства:

a)  референтният показател се използва като референция за финансови инструменти и финансови договори със средна стойност от най-малко 500 000 000 000 EUR, измерени в течение на подходящ период от време;

б)  референтният показател се признава за критичен в съответствие с процедурата, посочена в параграфи 2а, 2в и 2д – 2ж.

ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, с които:

–  да се уточни по какъв начин се изчислява пазарната стойност на финансовите инструменти;

–  да се уточни по какъв начин се изчислява брутната условна стойност на дериватите;

–  да се уточни продължителността на периода, който ще се използва за измерването по подходящ начин на стойността на референтния показател;

–  преразглеждане на прага от 500 000 000 000 EUR, поне веднъж на всеки [три] години след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

ЕОЦКП представя тези проекти на регулаторни технически стандарти на Комисията до [ххх].

На Комисията се делегират правомощия да приеме регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, в съответствие с процедурата, предвидена в членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

2a.  Компетентният орган на държава членка може да счете за критичен даден референтен показател, предоставен в рамките на неговата юрисдикция, в случаите, когато показателят има средна условна стойност, чийто общ размер е под сумата, посочена в параграф 1, алинея първа, буква а), ако прецени, че прекратяването на този референтен показател би имало значително неблагоприятно въздействие върху целостта на пазарите, финансовата стабилност, потребителите, реалната икономика или финансирането на домакинствата и предприятията в рамките на неговата юрисдикция. В такъв случай той уведомява ЕОЦКП за своето решение в срок от пет дни.

2б.  В срок от 10 дни след получаване на уведомлението, предвидено в параграф 2а от настоящия член, ЕОЦКП публикува на уебсайта си и актуализира регистъра, посочен в член 25а.

2в.  Когато национален компетентен орган счита, че решение, взето по силата на параграф 2а от друг компетентен орган в Съюза, ще има значително неблагоприятно въздействие върху стабилността на финансовия пазар, реалната икономика или поднадзорните доставчици на входящи данни за съответния референтен показател в неговата юрисдикция, той отправя искане до този компетентен национален орган да преразгледа решението си. Компетентният орган, взел решението съгласно параграф 2а, уведомява компетентния орган, представил искането, относно отговора си в рамките на 30 дни от датата на получаване на искането.

2г.  При липса на съгласие между компетентните органи, отправилият искането компетентен орган може да отнесе въпроса до ЕОЦКП. В срок от 60 дни от получаването на такова искане за препращане, ЕОЦКП предприема действия в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

2д.  Когато компетентен орган на държава членка или ЕОЦКП счита, че референтен показател, предоставен в друга държава членка, със средна условна стойност с общ размер под сумата, посочена в параграф 1, алинея първа, буква а), следва все пак да се счита за критичен, тъй като прекратяване на този референтен показател би имало значително неблагоприятно въздействие върху целостта на пазарите, финансовата стабилност, потребителите, реалната икономика или финансирането на домакинствата и предприятията в рамките на неговата юрисдикция, той отправя искане до компетентния национален орган на съответния администратор на референтния показател да категоризира референтния показател като критичен. Компетентният орган на съответния администратор на референтния показател информира компетентния орган, отправил искането, относно своя отговор в срок от 30 дни след датата на получаване на искането.

2е.  Следвайки процедурата, посочена в параграф 2д, и при липса на съгласие между компетентните органи, отправилият искането компетентен орган може да отнесе въпроса до ЕОЦКП. Той изпраща документирана оценка на въздействието от прекратяването на референтен показател в неговата юрисдикция, която включва най-малко следното:

a)  разнообразните употреби от гледна точка на пазарните участници, както и използване на пазарите на дребно;

б)  наличието на подходящ пазарно ориентиран заместител на референтния показател;

в)  стойността на финансовите инструменти и финансовите договори, чиято стойност е определена въз основа на референтния показател в държава членка, и неговото значение от гледна точка на брутния национален продукт на държавата членка;

г)  концентрацията на употреба и където е приложимо, на приноса към референтния показател сред държавите членки;

д)  всеки друг показател за оценка на потенциалното въздействие на прекъсването или ненадеждността на референтния показател върху интегритета на пазарите, финансовата стабилност или финансирането на домакинствата и предприятията на държава членка.

Когато ЕОЦКП е отправилият искането компетентен орган, той разглежда искането и представя обвързващо становище.

2ж.  В срок от [10] седмици от получаване на уведомлението, посочено в параграф 2г, и след провеждане на консултации с ЕССР и другите съответни национални компетентни органи, ЕОЦКП представя обвързващо становище относно значимостта на референтния показател. ЕОЦКП изпраща своето становище на Комисията, на националните компетентни органи и на администратора, заедно с резултатите от консултациите. ЕОЦКП основава своето становище на критериите, изброени в параграф 2е, и други съответни критерии.

2з.  Когато показателят бъде определен като „критичен“, се сформира колегиумът на компетентните органи по член 34.

За целта колегиумът на компетентните органи трябва да поиска информацията, необходима за издаване на лиценз, който позволява изработването на този референтен показател при допълнителните условия, изисквани от настоящия регламент поради неговото критично естество, както е предвидено в член 23.

2и.  Колегиумът на компетентните органи разглежда най-малко на всеки две години класификацията като критични на така определените преди това референтни показатели.

2й.  Държавите членки могат, при извънредни обстоятелства, да налагат допълнителни изисквания на всеки администратор на референтни показатели във връзка с въпросите, обхванати от настоящия член.

Член 13а

Задължителна администрация на входящи данни за критичен референтен показател

1.  Ако администратор на критичен референтен показател възнамерява да престане да изработва критичния си референтен показател, той:

a)  незабавно уведомява своя компетентен орган; както и

б)  в рамките на четири седмици след това уведомление представя оценка на начина, по който референтният показател трябва да бъде прехвърлен на нов администратор; или

в)  в рамките на четири седмици след такова уведомление представя оценка на начина, по който изработването на показателя трябва да бъде преустановено, като взема под внимание процедурата, установена в член 17, параграф 1.

През този период администраторът не преустановява изработването на референтния показател.

2.  При получаване на оценката на администратора, посочен в параграф 1, компетентният орган в рамките на четири седмици:

a)  информира ЕОЦКП; както и

б)  прави своя собствена оценка на начина, по който референтният показател ще се прехвърли на нов администратор или ще престане да се изработва, като взема под внимание процедурата на администратора за преустановяване на изработването на референтния му показател, установена в съответствие с член 17, параграф 1.

През този период администраторът не преустановява изработването на референтния показател.

3.  След извършване на оценката по параграф 2, компетентният орган разполага с правомощието да задължи администратора да продължи да публикува референтния показател до момента, когато:

a)  предоставянето на референтния показател е прехвърлено на нов администратор; или

б)  изработването на референтния показател може да бъде преустановено по надлежния ред; или

в)  референтният показател вече не е критичен.

Компетентният орган може да задължи администратора да продължи да публикува референтния показател за ограничен период от време, не по-дълъг от шест месеца, който компетентният орган при необходимост може да удължи с до още шест месеца.

Член 13б

Намаляване на пазарната сила на администраторите на критични референтни показатели

1.  При контролиране на изработването на критичния референтен показател администраторът надлежно съблюдава принципите за интегритет на пазара и приемственост на референтните показатели, включително необходимостта от правна сигурност за договори, които се основават на референтния показател.

2.  Когато предоставя критичния референтен показател за използване във финансов договор или финансов инструмент, администраторът гарантира, че на всички ползватели се предоставят лицензи или информация, свързани с референтния показател, на справедлива, разумна и недискриминационна основа, както се посочва в член 37 от Регламент (EС) № 600/2014.

Член 14

Задължително предоставяне на входящи данни за критичен референтен показател

1.  Администраторът на един или повече критични показатели, основани на входящи данни, представени от доставчици, повечето от които представляват поднадзорни лица, представят на всеки две години пред своя компетентен орган оценка на способността на всеки критичен референтен показател, който той предвижда за измерване на основния пазар или икономическа реалност.

2.  Ако един или повече поднадзорни доставчици на входящи данни за този критичен референтен показател възнамеряват да спрат да предоставят входящи данни, те незабавно уведомяват администратора на референтния показател и съответния компетентен орган в писмена форма. В срок от 14 дни от получаването на такова уведомление, администраторът информира компетентния орган и представя оценка на последиците от прекратяването на способността на показател за измерване на основния пазар или икономическата реалност. Администраторът също така информира останалите поднадзорни доставчици на входящи данни за критичния референтен показател относно уведомлението да преустанови предоставянето на входящи данни и се стреми да определи дали други възнамеряват да преустановят предоставянето на такива данни.

Компетентният орган незабавно уведомява колегиума на компетентните органи и извършва своя собствена оценка на въздействието на прекратяването в разумен срок от време. Компетентният орган разполага с правомощието да изисква от доставчиците на входящи данни, извършили уведомяването, които имат намерение да спрат да предоставят входящи данни за критичен референтен показател, да продължат да предоставят такива данни до момента, когато компетентният орган приключи своята оценка.

3.  В случай че компетентният орган счита, че представителността на критичен референтен показател е изложена на риск, той има правомощия да:

a)  изиска от поднадзорните субекти в съответствие с параграф 4, включително доставчици на входящи данни, които вече не са доставчици на данни за съответния критичен референтен показател, да предоставят входящи данни на администратора в съответствие с методиката за изработване на показателя, кодекса за поведение или други правила. Подобно изискване остава в сила за подходящ преходен период, в зависимост от средната продължителност на договора, чиято стойност се определя от референтния показател, но не по-дълъг от 12 месеца от датата, на която е било взето първоначалното решение за предоставянето на данни;

б)  след прегледа по параграф 5б на преходния период, посочен в буква а) от настоящия параграф, да удължи срока на предоставяне на данни с не повече от 12 месеца;

в)  определя срока, в който входящите данни се предоставят, без да задължава поднадзорните субекти да извършват търговия или да поемат ангажимент за извършване на търговия;

г)  изисква от администратора да направи промени в кодекса за поведение, методиката или другите правила във връзка с критичния референтен показател с цел увеличаване на представителността и надеждността на референтния показател, след обсъждане с администратора;

д)  изисква от администратора да осигури и предостави на разположение на ползвателите на референтния показател писмен доклад за мерките, които администраторът възнамерява да приеме, за да увеличи представителността и надеждността на референтния показател.

4.  Поднадзорните субекти, посочени в параграф 4, буква а), се определят от компетентния орган за администратора със съдействието на компетентния орган на поднадзорните субекти, въз основа на размера на участие на поднадзорния субект на пазара, който референтният показател цели да измери, както и опита на доставчика на входящи данни на този пазар и способността му да предостави входящи данни с необходимото качество. Надлежно внимание трябва да се обърне на наличието на подходящи алтернативни референти показатели, към които биха могли да преминат финансовите договори и финансовите инструменти, чиято стойност се определя въз основа на критичния референтен показател.

5.  Когато даден референтен показател се счита за критичен в съответствие с процедурата, предвидена в параграфи 2а – 2г от член 13, компетентният орган за администратора има правомощие да изисква предоставянето на входящи данни в съответствие с букви а), б) и в) от параграф 3 от настоящия член само за поднадзорните доставчици на входящи данни, които се намират в същата държава членка.

5a.  Компетентният орган на поднадзорен субект, посочен в параграф 3, оказва съдействие на компетентния орган за администратора при изпълнението на мерките съгласно параграф 3.

5б.  На края на преходния период, посочен в буква а) от параграф 3, компетентният орган за администратора, в сътрудничество с колегиума на компетентните органи разглежда въпроса за непрекъснатата необходимост от мерките, посочени в параграф 3, буква а), и представя заключенията си в писмен доклад. Компетентният орган за администратора отменя мерките, ако прецени:

a)  че изработването на референтния показател може да продължи и след като доставчиците, на които е било възложено да предоставят входящите данни, спрат да ги предоставят;

б)  че доставчикът е склонен да продължи да предоставя входящи данни за поне една година, ако правомощието бъде отменено;

в)  след консултация с доставчиците на входящи данни и ползвателите, че съществува приемлив заместващ референтен показател и ползвателите на критичния референтен показател могат да преминат към този заместител при приемливи разходи. Подобна промяна не се счита за нарушение на действащ договор; или

г)  че не могат да бъдат установени подходящи алтернативни доставчици на входящи данни и преустановяването на предоставянето на данни от съответните поднадзорни субекти би отслабило референтния показател достатъчно, за да наложи неговото спиране.

В случай, че се прилагат букви а) и б) от алинея първа, поднадзорните субекти, които възнамеряват да преустановят предоставянето на входящи данни, трябва да направят това на една и съща дата, която трябва да бъде определена от компетентния орган за администратора, но ненадхвърляща сроковете, посочени в буква б) от параграф 3.

5в.  В случай че изработването на даден критичен референтен показател следва да бъде преустановено, всеки поднадзорен доставчик на входящи данни за критичния референтен показател продължава да предоставя входящи данни за подходящ преходен период, определен от компетентния орган, но ненадхвърлящ сроковете, посочени в буква б) от параграф 3. Промяна или преминаване към друг референтен показател не се счита за нарушение на действащ договор.

5г.  Администраторът, веднага щом е практически възможно, уведомява съответния компетентен орган, в случай че доставчик на входящи дан ни нарушава изискванията на параграф 2.

Член 14a

Стокови референтни показатели, основаващи се на входящи данни от субекти, които не са поднадзорни

В случаите на стокови референтни показатели, които се основават на входящи данни от доставчици, по-голямата част от които не са поднадзорни субекти, при които основната стопанска дейност на групата е предоставянето на инвестиционни услуги по смисъла на Директива 2014/65/ЕС или банкови дейности съгласно Директива 2013/36/ЕС, членове 5a, 5б, 5в, параграф 1, член 5в, параграф 2, член 5г, параграф 2, член 7, параграф 1, буква бa), член 7, параграф 1, буква бв) и член 9 не се прилагат.

ДЯЛ ІV

ПРОЗРАЧНОСТ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Член 15

Декларация за референтния показател

1.  В рамките на две седмици от включването в регистъра, посочен в член 25а, администраторът публикува декларация за всеки референтен показател, или, когато е приложимо, за всяка група от референтни показатели, изработени и публикувани с цел получаване на разрешение или регистрация, или за да бъдат одобрени съгласно член 21б, или признати в съответствие с член 21а. Администраторът актуализира декларацията за всеки референтен показател или група от референтни показатели най-малко на всеки две години. Декларацията:

a)  ясно и недвусмислено определя пазарите или икономическата действителност, която той измерва, и обстоятелствата, при които това измерване може да престане да бъде надеждно;

в)  ▌ясно и недвусмислено посочва елементите от референтния показател, за които може да се използва лична преценка и критериите, приложими за упражняването на такава лична преценка ▌;

г)  предоставя информация за възможността фактори, включително външни фактори извън контрола на администратора, да наложат промени в референтния показател или неговото прекратяване; както и

д)  предупреждава, че за всички финансови договори или други финансови инструменти, чиято стойност е определена въз основа на референтния показател, трябва да бъде предвиден вариант за адаптиране или друга реакция в случай на промени в референтния показател или неговото прекратяване.

2.  Декларацията за референтния показател съдържа най-малко:

a)  определения за всички основни понятия във връзка с референтния показател;

б)  мотивите за приемането на методика за референтния показател и процедурите за преглед и одобрение на методиката;

в)  критериите и процедурите, използвани за определяне на референтния показател, включително описание на входящите данни и приоритетното подреждане на различните видове входящи данни, минималните данни, необходими за определянето на референтен показател, използването на модели и методи за екстраполация и процедури за възстановяване на равновесието между елементите на даден индекс, използван за определяне на референтния показател;

г)  проверките и правилата, които уреждат използването на преценка или решение от администратора или доставчика на входящи данни, за да се гарантира съгласуваност при използването на подобна преценка или решение;

д)  процедурите, които уреждат определянето на показателя в период на криза или периоди, когато източниците, осигуряващи данни за сделки, може да бъдат недостатъчни, неточни или ненадеждни и потенциалните ограничения върху определянето на показателя през тези периоди;

е)  процедурите за отстраняване на грешки във входящите данни или при определянето на референтния показател, включително случаите, при които се налага ново определяне на показателя; както и

ж)  идентификацията на потенциалните ограничения на референтен показател, включително неговото функциониране на неликвидните и разпокъсаните пазари и потенциалната концентрация на входящи данни.

Член 17

Преустановяване на изработването на референтен показател

1.  Администраторът публикува, заедно с декларацията за референтния показател, посочена в член 15, процедура относно действията, които трябва да бъдат предприети от администратора в случай на промени в референтен показател или неговото прекратяване, или в случай на прекратяване на признаването на даден референтен показател съгласно член 21а, или одобряване съгласно член 21б. Процедурата също се включва в кодекса за поведение, посочен в член 9, параграф 1. Процедурата може да бъде изготвена, когато това е приложимо, за групи от референтни показатели и се актуализира и публикува при всяка съществена промяна.

2.  Поднадзорните субекти, които използват референтен показател, изготвят в писмена форма и поддържат строги планове, в които излагат действията, които ще предприемат в случай, че този референтен показател се промени съществено или вече не се изработва. Когато е възможно и целесъобразно, тези планове следва да определят един или няколко алтернативни референтни показатели, които биха могли да бъдат използвани, като посочва защо тези референтни показатели ще бъдат подходящи алтернативи. Поднадзорните субекти предоставят при поискване тези планове на съответния компетентен орган и когато това е възможно, ги отразяват в договорните отношения с клиенти.

Член 17а

Целесъобразност на референтен показател

Администраторът гарантира точността на референтния показател във връзка с описанието на пазара или икономическата действителност, която референтният показател има за цел да измери в съответствие с изискванията за декларацията за референтния показател, определена в член 15.

ЕОЦКП публикува насоки в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент, като посочва определение за целесъобразност във връзка с приемливите нива на базов риск.

До декември 2015 г. Комисията публикува доклад, в който се анализират съществуващите практики по отношение на управлението на базисния риск, свързан с финансовите договори, във връзка с използването на референтни показатели като референтни показатели за междубанковия лихвен процент и валутен референтен показател, и се оценява дали изпълнението на разпоредбите за стопанската дейност, установени в Директива 2008/48/ЕО и Директива 2014/17/ЕС, са достатъчни, за да намалят базисния риск, свързан с референтните показатели, използвани във финансови договори.

ДЯЛ V

ДЯЛ V ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ПОКАЗАТЕЛИ, ИЗРАБОТЕНИ ОТ ЛИЦЕНЗИРАНИ ИЛИ РЕГИСТРИРАНИ АДМИНИСТРАТОРИ ИЛИ ОТ АДМИНИСТРАТОРИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

Член 19

Използване на референтен показател

1.   Поднадзорен субект може да използва референтен показател или комбинация от показатели в Съюза за определяне на стойността във финансов договор или финансов инструмент, ако те са изработени от администратор, лицензиран или регистрирани съгласно съответно член 23 или член 23а, или от администратор, намиращ се в трета държава, съгласно членове 20, 21а или 21б.

2.  Когато предмет на проспекта, който следва да се публикува съгласно Директива 2003/71/ЕО или Директива 2009/65/ЕО, са прехвърлими ценни книжа или други инвестиции, чиято стойност се определя въз основа на референтен показател, емитентът, лицето, предлагащо ценните книжа, или лицето, кандидатстващо за допускане до търговия на регулиран пазар, гарантират, че проспектът съдържа също така на видно място ясна информация, посочваща дали референтният показател е бил регистриран или е изработен от администратор, регистриран в съответствие с публичния регистър, посочен в член 25а от настоящия регламент.

3.  ЕОЦКП отменя или привежда в съответствие с параграф 1 от настоящия член параграфи 49 – 62 от насоките на ЕОЦКП за компетентните органи и управляващите дружества на ПКИПЦК, насоките относно борсово търгуваните фондове и други емисии на ПКИПЦК (Guidelines on ETFs and other UCITS issues)(30).

Член 20

Еквивалентност

1.  Референтни показатели, изработвани от администратор, намиращ се в трета държава, могат да бъдат използвани от поднадзорни субекти в Съюза, при условие че са изпълнени следните условия, освен ако се прилага член 21а или член 21б:

a)  Комисията е приела решение за еквивалентност в съответствие с параграф 2 или параграф 2а;

б)  администраторът е лицензиран или регистриран в тази трета държава и подлежи на надзор в нея;

в)  администраторът е уведомил ЕОЦКП за съгласието си неговите съществуващи или бъдещи референтни показатели да се използват от поднадзорни субекти в Съюза ▌;

г)  администраторът е надлежно регистриран съгласно член 25а; както и

д)  споразуменията за сътрудничество, посочени в параграф 3 от настоящия член, са в сила.

2.  Комисията може да приеме акт, в който се посочва, че правната уредба и надзорната практика в третата държава гарантират, че:

a)  лицензираните или регистрираните в тази трета държава администратори спазват задължителни изисквания, които са еквивалентни на изискванията по настоящия регламент, по-специално като се има предвид, че правната уредба и надзорната практика на тази трета държава съблюдава принципите на IOSCO за финансовите референтни показатели, публикувани на 17 юли 2013 г., както и принципите на IOSCO за агенциите за докладване на цените на петрола, публикувани на 5 октомври 2012 г.; както и

б)  задължителните изисквания подлежат на ефективен текущ надзор и прилагане в тази трета държава.

бa)  налице е ефективен обмен на информация с чуждестранни данъчни органи;

–  не липсва прозрачност в законодателните, съдебните или административните разпоредби;

–  налице е изискване за съществено присъствие на местно равнище;

–  третата държава не играе ролята на офшорен финансов център;

–  третата държава не прилага данъчни мерки, които водят до липса на данъчна основа или до номинална данъчна основа, и не се предоставят предимства дори без реална стопанска дейност и значително икономическо присъствие в третата държава, която предоставя подобни данъчни предимства;

–  третата държава не е посочена като неоказваща съдействие държава или територия в списъка на Специалната група за финансови действия;

–  третата държава спазва напълно стандартите, установени в член 26 от Модела на ОИСР на данъчна конвенция относно доходите и капитала, и осигурява ефективен обмен на информация по данъчни въпроси, в т.ч. евентуални многостранни данъчни спогодби.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 38, параграф 2.

2a.  Като алтернатива Комисията може да приеме решение, в което посочва, че специфични правила или изисквания в трета държава по отношение на отделни и специфични администратори или отделни и специфични референтни показатели, както и на групи от референтни показатели са еквивалентни на правилата и изискванията на настоящия регламент, и че тези индивидуални и специфични администратори или отделни и специфични референтни показатели, както и групи от референтни показатели могат да бъдат използвани от поднадзорни субекти в Съюза.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 38, параграф 2.

3.  ЕОЦКП сключва споразумения за сътрудничество със съответните компетентни органи на трети държави, чиито правни уредби и надзорни практики са били признати за еквивалентни в съответствие с параграф 2 или параграф 2а. В тези споразумения се посочва най-малко:

a)  механизмът за обмен на информация между ЕОЦКП и компетентните органи на съответните трети държави, в т.ч. достъпът до цялата поискана от ЕОЦКП съответна информация за администратор, лицензиран в третата държава;

б)  механизмът за бързо уведомяване на ЕОЦКП, когато компетентният орган на третата държава счете, че лицензираният от тази държава администратор, върху когото тя упражнява надзор, нарушава условията на своя лиценз или други разпоредби на националното законодателство;

в)  процедурите относно координацията на надзорните дейности ▌.

4.  ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, за да се определи минималното съдържание на посочените в параграф 3 споразумения за сътрудничество, за да се гарантира, че компетентните органи и ЕОЦКП могат да упражняват всичките си надзорни правомощия по настоящия регламент.

ЕОЦКП представя тези проекти на регулаторни технически стандарти на Комисията до [ххх].

На Комисията се делегират правомощия да приеме регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, в съответствие с процедурата, предвидена в членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 21

Отнемане на регистрация на администратор, намиращ се в трета държава

2.  ЕОЦКП отнема регистрацията на администратор по член 20, параграф 1, буква г), когато ЕОЦКП има основателни причини, подкрепени с доказателства, че администраторът:

a)  ▌действа по начин, който безспорно накърнява интересите на ползвателите на референтните му показатели или правилното функциониране на пазарите; или

б)  ▌ е нарушил сериозно националното законодателство или други разпоредби, приложими в третата държава и въз основа на които Комисията е приела решение в съответствие с член 20, параграф 2 или член 20, параграф 2а.

3.  ЕОЦКП взема решение по параграф 2 само ако са изпълнени следните условия:

a)  ЕОЦКП е отнесъл въпроса до компетентния орган на третата държава и компетентният орган не е взел подходящите мерки, необходими за защитата на инвеститорите и нормалното функциониране на пазарите в Съюза, или не е успял да докаже, че този администратор отговаря на изискванията, приложими в третата държава;

б)  ЕОЦКП е информирал компетентния орган на третата държава за намерението си да отмени регистрацията на администратора, най-малко 30 дни преди отмяната.

4.  ЕОЦКП информира незабавно другите компетентни органи за всяка мярка, приета в съответствие с параграф 2, и публикува решението си на своя уебсайт.

Член 21а

Признаване на администратор в трета държава

1.  Докато бъде прието решение за еквивалентност в съответствие с член 20, параграф 2, референтните показатели, изработвани от администратор, намиращ се в трета държава, могат да бъдат използвани от поднадзорни субекти в Съюза, при условие че администраторът е получил предварително признаване от ЕОЦКП в съответствие с настоящия член.

2.  Администратор, намиращ се в трета държава, който възнамерява да получи предварително признаване съгласно параграф 1, трябва да отговаря на всички изисквания, установени с настоящия регламент, но се освобождава от изискванията на членове 11, 13а и 14. Когато администраторът е в състояние да докаже, че изработен от него референтен показател се основава на регулирани данни или е стоков референтен показател, който не се основава на входящи данни, предоставени от доставчици на входящи данни, повечето от които не са поднадзорни субекти, при които основната стопанска дейност на групата се състои в предоставянето на инвестиционни услуги по смисъла на Директива 2014/65/ЕС или банкови дейности съгласно Директива 2013/36/ЕС, по отношение на този администратор се прилагат изключенията за подобни референтни показатели, както е предвидено съответно в членове 12а и 14а.

3.  Администратор, намиращ се в трета държава, който възнамерява да получи предварително признаване съгласно параграф 1, трябва също да отговаря на всички изисквания, установени в принципите на IOSCO за финансовите референтни показатели, или в случаите, когато администраторът отговаря на критериите, посочени в член 14а, параграф 1, и принципите на IOSCO за агенциите за докладване на цените на петрола. Спазването на изискванията се разглежда и удостоверява от независим външен одитор най-малко веднъж на две години, както и когато се прави съществено изменение на референтния показател, а докладите за одита се изпращат на ЕОЦКП, и при поискване, се предоставят на ползвателите.

4.  Администратор, намиращ се в трета държава, който възнамерява да получи предварително признаване съгласно параграф 1, трябва да има представител, установен в Съюза. Представителят е физическо лице с местоживеене в Съюза или юридическо лице със седалище в Съюза. Представителят е изрично упълномощен от администратора, намиращ се в трета държава, да действа от негово име във връзка с всички контакти с органите, включително ЕОЦКП и съответните компетентни органи и всяко друго съответно лице в Съюза, относно задълженията на администратора съгласно настоящия регламент.

5.  Администратор, намиращ се в трета държава, който възнамерява да получи предварително признаване съгласно параграф 1, трябва да подаде заявление за признаване пред ЕОЦКП. Подаващият заявление администратор осигурява цялата информация, както е посочено в член 23 или член 23а, необходима да увери ЕОЦКП, че той е установил, в момента на признаването, всички необходими правила и мерки за спазване на изискванията, посочени в параграф 2 или параграф 2а, както и посочва списъка със своите съществуващи или бъдещи референтни показатели, които могат да се използват в Съюза, а когато администраторът е поднадзорен субект за орган от трета държава, също и компетентния орган, отговарящ за неговия надзор в третата държава.

В рамките на [90] дни след получаване на заявлението, посочено в алинея първа, ЕОЦКП, след консултации със съответните компетентни органи, проверява дали са изпълнени условията, определени в параграфи 2 или 2а, 3 и 4. ЕОЦКП може да делегира тази задача на съответните национални компетентни органи.

Ако ЕОЦКП счита, че това не е така, той отхвърля искането за признаване, като обяснява причините за отказа.

Без да се засяга трета алинея, признаване не се издава, освен в случай че са изпълнени следните допълнителни условия:

i)  когато администраторът, намиращ се в трета държава, е поднадзорен субект за орган от трета държава, подходящо споразумение за сътрудничество между съответния компетентен орган или ЕОЦКП и органът за администратора на третата държава, за да се гарантира поне ефективен обмен на информация;

ii)  ефективното упражняване от компетентния орган или ЕОЦКП на надзорните му функции съгласно настоящия регламент не е възпрепятствано от законовите, подзаконовите или административните разпоредби на третата държава, в която се намира администраторът.

6.  Когато администратор, намиращ се в трета държава, възнамерява да получи предварително признаване посредством спазване на изискванията на настоящия регламент, както е посочено в параграф 2 от настоящия член, и когато администраторът счита, че референтният показател, който той изработва, може да подлежи на освобождаване от изискванията на член 12а и 14а, администраторът без неоправдано забавяне информира ЕОЦКП за това. Той представя документални доказателства в подкрепа на твърдението си.

7.  Когато администратор, намиращ се в трета държава, счита, че прекратяването на референтен показател, който той изработва, би имало значително неблагоприятно въздействие върху целостта на пазарите, финансовата стабилност, потребителите, реалната икономика или финансирането на домакинствата и предприятията в една или повече държави членки, той може да подаде заявление пред ЕОЦКП, за освобождаване от едно или повече от приложимите изисквания на настоящия регламент или съответните принципи на IOSCO за определен и ограничен период от време, който не превишава 12 месеца. Той представя документални доказателства в подкрепа на заявлението си.

ЕОЦКП разглежда заявлението в срок от 30 дни и информира администратора от трета държава дали е освободен от изпълнението на едно или повече изисквания, както е посочено в неговото заявление, както и относно продължителността на периода на освобождаване.

ЕОЦКП може да удължи периода на освобождаването след изтичането му най-много с още 12 месеца, когато за това е налице основателна причина.

8.  ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти с цел допълнително уточняване на процеса на признаване, формата и съдържанието на заявлението, посочено в параграф 4, представянето на изискваната по параграф 5 информация, както и всяко делегиране на задачи и отговорности на националните компетентни органи относно тези параграфи.

ЕОЦКП представя на Комисията проектите на регулаторни технически стандарти до […].

На Комисията се делегират правомощия да приеме регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, в съответствие с процедурата, предвидена в членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 21б

Одобряване

1.  Администратор, който се намира в Съюза и е лицензиран в съответствие с член 23 или регистриран в съответствие с член 23а, може да подаде заявление пред своя компетентен орган за одобрение на референтен показател или група референтни показатели, изработен/и в трета държава, за използване в Съюза, при условие че са изпълнени следните условия:

a)  одобряващият администратор е проверил и е в състояние да докаже във всеки момент пред своя компетентен орган, че изработването на референтния показател или на групата от референтни показатели за одобрение отговаря на изисквания, които:

i)  са поне толкова строги, колкото изискванията, определени в настоящия регламент;

ii)  гарантират пълното спазване на принципите на IOSCO за финансовите показатели, което се проверява и удостоверява от независим външен одитор най-малко веднъж на две години, както и когато се прави съществено изменение на референтния показател; или

iii)  гарантират пълното спазване на принципите на IOSCO за надзор над агенциите, докладващи цените на петрола, което се проверява и удостоверява от независим външен одитор най-малко веднъж на две години, както и когато се прави съществено изменение на референтния показател, в случаите, когато референтният показател, който трябва да се одобри, изпълнява критериите, посочени в член 14а, параграф 1;

б)  одобряващият администратор разполага с необходимите експертни познания, за да следи ефективно дейностите по изработване на референтни показатели, извършвани в трета държава, и да управлява свързаните с това рискове;

2.  Администраторът, подаващ заявлението, предоставя цялата необходима информация, с която да убеди компетентните органи, че към момента на подаване на заявлението всички условия, посочени в параграф 1, са изпълнени, включително одитните доклади, които се изискват съгласно буква а), подточки ii) и iii) от посочения параграф.

3.  Съответният компетентен орган разглежда заявлението за одобряване в срок от 90 дни от получаването му и приема решение за неговото утвърждаване или отхвърляне. Съответният компетентен орган уведомява ЕОЦКП за всички референтни показатели или група от референтни показатели, които са утвърдени за одобряване, и за одобряващия администратор.

4.  Одобрен референтен показател или одобрена група от показатели се считат за референтен показател или група от референтни показатели, изработен/и от одобряващия администратор.

5.  Администраторът, който е одобрил референтен показател или група от референтни показатели, изработени в трета държава, остава отговорен за това да гарантира, че одобреният референтен показател или одобрената групата от референтни показатели отговаря на условията, определени в параграф 1.

6.  Когато компетентният за администратора орган има основателни причини да счита, че условията, предвидени в параграф 1, вече не се изпълняват, той трябва да разполага с правомощия да оттегли своето одобрение и да информира ЕОЦКП. Член 17 се прилага в случай на прекратяване на одобряването.

ДЯЛ VІ

ЛИЦЕНЗИРАНЕ И НАДЗОР НА АДМИНИСТРАТОРИТЕ

Глава 1

Лицензиране

Член 23

Процедура за лицензиране на критичен референтен показател

1.  Физическо или юридическо лице, намиращо се в Съюза, което възнамерява да функционира като администратор на поне един критичен референтен показател, подава заявление пред компетентния орган, определен съгласно член 29 за държавата членка, в която това лице е установено.

2.  Заявлението за лицензиране, предвидено в параграф 1, се подава ▌в срок от 30 ▌ дни от сключването на споразумение между поднадзорен субект за използването на индекс, изработен от това лице като референтна стойност за целите на финансов инструмент или финансов договор. ▌

2a.  Когато даден референтен показател бъде определен като критичен, било то на национално или на европейско равнище, и когато бъде сформиран съответният компетентен орган отговаря за издаването на лиценз за изработване на този показател в неговото ново правно естество, след като се убеди, че са изпълнени всички изисквания.

3.  Администраторът, подаващ заявлението, предоставя цялата необходима информация, с която да убеди компетентните органи, че е към момента на лицензирането е предприел всички необходими мерки за изпълнение на предвидените в настоящия регламент изисквания. Той също така предоставя необходимите данни за изчисляване на стойността, посочена в член 13, параграф 1, или прогноза, когато е възможно, за всеки референтен показател.

4.  В срок от 20 дни от получаване на заявлението компетентният орган преценява дали то е пълно и уведомява съответно подателя на заявлението. Ако заявлението е непълно, тогава администраторът подава допълнителната информация, изисквана от съответния компетентен орган.

5.  ▌Съответният компетентен орган разглежда заявлението за лицензиране и взема решение, по силата на което да издаде или откаже лиценз, в срок от 60 дни от получаване на пълното заявление.

В срок от 5 ▌ дни от вземането на решение относно издаването или отказа на лиценз компетентният орган уведомява съответния подал заявлението администратор ▌. Когато компетентният орган откаже да издаде лиценз на подалия заявление администратор, той излага мотивите за решението си.

5a.  Ако съответният компетентен орган реши да откаже да издаде лиценз за изработването на критичен референтен показател, който вече се предоставя без този статус, съответният компетентен орган може да издаде временно разрешение за срок от не повече от шест месеца, по време на който референтният показател може да продължи да бъде предоставян въз основа на предходния модел в очакване на изпълнението на съответните изисквания за неговото лицензиране като критичен референтен показател.

Съответният компетентен орган може да поднови разрешението за допълнителен срок, не по-дълъг от шест месеца.

5б.  Ако администраторът и/или участниците не успеят да изпълнят изискванията да продължат да предоставят референтен показател, определен като критичен, до края на този период, изработването на референтния показател ще бъде прекратено в съответствие с член 17.

6.  Компетентният орган уведомява ЕОЦКП за всяко решение да издаде лиценз на администратор ▌в срок от 10 дни.

7.  На Комисията се предоставя правомощие да приема делегирани актове в съответствие с член 37 относно мерки, с които да се уточни информацията, която трябва да бъде предоставена при подаване на заявление за лиценз и заявление за регистрация, като се вземе предвид принципът на пропорционалност и разходите на заявителите и компетентните органи.

Член 23a

Процес на регистрация за некритичен референтен показател

1.  Физическо или юридическо лице, намиращо се в Съюза, което възнамерява да функционира изключително като администратор на некритични референтни показатели, подава заявление пред компетентния орган, определен съгласно член 29 за държавата членка, в която това лице е установено.

2.  Регистрираният администратор спазва във всеки един момент условията, предвидени в настоящия регламент, и уведомява компетентния орган за всякакви съществени изменения.

3.  Заявлението по параграф 1 се подава в срок от 30 работни дни от сключването на споразумение между поднадзорен субект за използването на индекс, изработен от това лице като референтна стойност за целите на финансов инструмент или финансов договор или за измерване на резултатите от дейността на инвестиционен фонд.

4.  Подаващият заявлението администратор предоставя:

a)  документация, за да убеди компетентния орган, че отговаря на изискванията, установени в член 5, параграф 3а, член 5в и член 6, където е приложимо, член 7б и член 15; както и

б)  общата референтна стойност или прогноза, когато е възможно, за всеки референтен показател.

5.  В срок от 15 работни дни от получаване на заявлението компетентният орган преценява дали то е пълно и уведомява съответно подателя на заявлението. Ако заявлението е непълно, тогава администраторът подава допълнителната информация, изисквана от съответния компетентен орган.

6.  Съответният компетентен орган извършва регистрация на заявителя в срок от 15 дни от получаване на пълното заявление за регистрация.

7.  Когато съответният компетентен орган счита, че даден референтен показател следва да бъде категоризиран като критичен съгласно член 13, параграф 1, той уведомява ЕОЦКП и администратора в рамките на 30 дни от получаване на пълното заявление.

8.  Когато регистриращият компетентен орган счита, че даден референтен показател следва да бъде категоризиран като критичен съгласно член 13, параграф 2а или член 13, параграф 2в, той уведомява ЕОЦКП и администратора в рамките на 30 дни от получаване на пълното заявление, и представя на ЕОЦКП своята оценка съгласно член 13, параграф 2а или член 13, параграф 2в.

9.  Когато референтен показател на регистриран администратор е категоризиран като критичен, администраторът подава заявление за издаване на лиценз в съответствие с член 23 в срок от 90 дни от получаване на уведомлението, посочено в член 13, параграф 2б, или становището, предвидено в член 13, параграф 2 ж.

Член 24

Отнемане или прекратяване на лиценз или регистрация

1.  Компетентният орган може да отнема или прекратява лиценза или регистрацията на администратор, ако администраторът:

a)  изрично се откаже от лиценза или ако не е изработил никакви референтни показатели за предходните дванадесет месеца;

б)  е получил лиценза или регистрацията посредством неверни твърдения или по всякакъв друг неправомерен начин;

в)  вече не отговаря на условията, при които е бил лицензиран или регистриран; или

г)  е нарушил сериозно или нееднократно разпоредбите на настоящия регламент.

2.  Компетентният орган уведомява ЕОЦКП за своето решение в срок от седем дни.

2a.  След приемането на решение за прекратяване на лиценза или регистрацията на администратор и когато прекратяването на референтен показател би довело до форсмажорни обстоятелства или би възпрепятствало или по друг начин би нарушило условията на финансов договор или финансов инструмент, чиято стойност се определя въз основа на референтен показател, изработването на референтния показател може да бъде разрешено от съответния компетентен орган на държавата членка, в която се намира администраторът, докато решението за прекратяване не е отменено. По време на този срок използването на такъв показател от поднадзорни субекти се разрешава само за финансови инструменти и финансови договори, чиято стойност вече се определя въз основа на референтен показател. Нови финансови договори или финансови инструменти не трябва да се позовават на референтния показател.

2б.  След приемането на решение за отмяна на лиценза или регистрацията на даден администратор се прилага член 17, параграф 2.

Глава 2

Уведомяване за референтни показатели

Член 25а

Регистър на администраторите и първоначално използване на референтен показател

1.  ЕОЦКП създава и поддържа публичен регистър, който съдържа следната информация:

a)  самоличността на администраторите, лицензирани или регистрирани съгласно разпоредбите на членове 23 и 23а, и компетентния орган, отговорен за надзора върху тях;

б)  самоличността на администраторите, които са уведомили ЕОЦКП за своето съгласие по член 20, параграф 1, буква в), и компетентния орган на третата държава, отговорен за надзора върху тях;

в)  самоличността на администраторите, които са получили признаване в съответствие с член 21а, и компетентния орган на третата държава, отговорен за надзора върху тях;

г)  референтните показатели, одобрени в съответствие с процедурата, изложена в член 21б и идентичността на одобряващите администратори.

2.  Преди поднадзорен субект да използва индекс като референтен показател в Съюза, субектът проверява дали лицето, предоставящо съответния индекс, е посочено на уебсайта на ЕОЦКП като лицензиран, регистриран или признат администратор в съответствие с настоящия регламент.

Глава 3

Сътрудничество в областта на надзора

Член 26

Делегиране на функции между компетентните органи

1.  В съответствие с член 28 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 компетентен орган може да делегира предвидените в настоящия регламент задачи на компетентния орган на друга държава членка с предварителното му писмено съгласие. Компетентните органи уведомяват ЕОЦКП за всякакво планирано делегиране на задачи, 60 дни преди то да влезе в сила.

2.  Даден компетентен орган може да делегира на ЕОЦКП ▌ своите задачи съгласно настоящия регламент при съгласие от страна на ЕОЦКП. ▌

3.  ЕОЦКП уведомява държавите членки за предложеното делегиране в рамките на седем работни дни. ЕОЦКП публикува подробностите за всяко договорено делегиране в срок от седем дни от уведомяването.

Член 26а

Нарушение на законодателството на Съюза от страна на националните компетентни органи

1.  В случаите, когато даден национален компетентен орган не е приложил настоящия регламент, или го е приложил по начин, който, изглежда, е в нарушение на правото на Съюза, ЕОЦКП може да използва правомощията си съгласно член 17 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 в съответствие с процедурите, установени в същия член, и може, за целите на член 17, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1095/2010, да приеме индивидуални решения, насочени към администраторите на референтни показатели, които са обект на надзор от съответния национален компетентен орган, както и доставчиците на входящи данни за даден референтен показател – обект на надзор от този национален компетентен орган, в случаите, когато тези доставчици са поднадзорни лица.

2.  В случаите, когато съответният референтен показател е критичен референтен показател, ЕОЦКП гарантира сътрудничество с колегиума на компетентните органи в съответствие с процедурата, определена в член 34.

Член 27

Оповестяване на информация, получена от друга държава членка

1.  Компетентният орган може да оповести информация, получена от друг компетентен орган, само ако:

a)  е получил писменото съгласие на компетентния орган и информацията се оповестява единствено за целите, за които този орган е дал съгласието си; или

б)  ▌оповестяването на информацията е необходимо за целите на съдебно производство.

Член 28

Сътрудничество относно разследвания

1.  Съответният компетентен орган може да поиска съдействие от друг компетентен орган за провеждане на проверки на място или разследвания. Компетентният орган, който получава искането, сътрудничи, доколкото това е възможно и целесъобразно.

2.  Компетентният орган, отправил искането по параграф 1, уведомяват ЕОЦКП за това. При разследване или проверка от трансграничен мащаб компетентните органи могат да поискат от ЕОЦКП да координира проверката на място или разследването.

3.  Когато даден компетентен орган получи искане от друг компетентен орган да извърши проверка на място или разследване, той може:

a)  да извърши самостоятелно проверката на място или разследването;

б)  да позволи на компетентния орган, който е отправил искането, да участва в проверката на място или разследването;

в)  да назначи одитори или експерти, които да подпомогнат или да извършат проверката на място или разследването.

Глава 4

Роля на компетентните органи

Член 29

Компетентни органи

1.  Всяка държава членка посочва компетентния орган, отговорен за изпълнението на произтичащите от настоящия регламент задължения по отношение на администраторите и поднадзорните доставчици на входящи данни, и информира Комисията и ЕОЦКП за това.

2.  Ако държавата членка определи няколко компетентни органи, тя ясно определя съответните им функции и посочва един орган, който е отговорен за координиране на сътрудничеството и обмена на информация с Комисията, ЕОЦКП и компетентните органи на останалите държави членки.

3.  ЕОЦКП публикува на своя уебсайт списъка на компетентните органи, определени в съответствие с параграф 1 от настоящия член и съгласно член 25а, параграф 1, буква а).

Член 30

Правомощия на компетентните органи

1.  За да могат да изпълняват задълженията си съгласно настоящия регламент компетентните органи разполагат в съответствие с националното право най-малко със следните надзорни и разследващи правомощия:

a)  достъп до съответните документи и друга информация във всякаква форма и право да получават копие от тях;

б)  право да изискват или получават сведения от всички лица, ▌участващи в изработването и приноса към референтен показател, включително всеки доставчик на услуги съгласно член 6, параграф 3а, както и от техните началници и, ако е необходимо, да призовават и разпитват тези лица с оглед получаването на информация;

в)  по отношение на стоковите референтни показатели ▌— да изискват информация от доставчиците на входящи данни за свързани спот пазари съобразно, когато е приложимо, стандартизирани формати и информация за сделките, и да имат пряк достъп до системите на борсовите агенти;

г)  да извършват проверки на място или разследвания на място в обекти, различни от частни жилища на физически лица;

д)  да влизат в помещенията на физически и юридически лица с цел изземване на документи и друга информация в каквато и да е форма, когато съществува основателно подозрение, че документите и другата информация, свързани с предмета на проверката или разследването, може да бъдат използвани като доказателство за манипулиране на пазара или нарушаване на разпоредбите на настоящия регламент. Ако в съответствие с националното право е необходимо предварително разрешение от съдебен орган на съответната държава членка, правомощието за достъп до помещенията се упражнява след получаване на предварително съдебно разрешение;

е)  да изискват предаването на съществуващи записи на телефонни разговори, електронни съобщения или други записи за пренос на данни, притежавани от поднадзорни субекти;

ж)  да изискват блокирането или конфискуването на активи, или и двете;

и)  да изискват временно преустановяване на всяка практика, която компетентният орган счита за противоречаща на настоящия регламент;

й)  да налагат временна забрана за упражняване на професионална дейност;

к)  да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че обществеността е правилно информирана относно изработването на референтния показател, включително като изискват от лицето, което е публикувало или разпространило референтния показател, да публикува коригирана декларация за входящи данни или цифри, използвани при определянето на референтния показател;

ка)  да извършват преглед и да изискват промени в декларацията за съответствие.

2.  Компетентните органи изпълняват функциите и правомощията си, посочени в параграф 1, и правомощията за налагане на санкции, посочени в член 31, в съответствие с техните национални нормативни уредби, по един от следните начини:

a)  пряко;

б)  в сътрудничество с други органи или с пазарни предприятия;

в)  на своя отговорност чрез делегиране на правомощия на други органи или на пазарни предприятия;

г)  чрез сезиране на компетентните съдебни органи.

За упражняването на тези правомощия компетентните органи са установили адекватни и ефективни защитни мерки по отношение на правото на защита и основните права.

3.  Държавите членки гарантират, че са предприети подходящи мерки, така че компетентните органи да се ползват с всички надзорни и разследващи правомощия, необходими за изпълнение на техните задължения.

4.  Счита се, че лице, което предоставя информация в съответствие с параграф 2, не нарушава ограниченията за оповестяване на информация, наложени по силата на договор или на законодателна, подзаконова или административна разпоредба.

Член 31

Административни мерки и санкции

1.  Без да се засягат надзорните правомощия на компетентните органи в съответствие с член 34, държавите членки в съответствие с националното законодателство предоставят на компетентните органи правомощието да предприемат подходящи административни мерки и да налагат поне следните административни мерки и санкции за:

a)  нарушенията на членове 5, 5а, 5б, 5в, 5г, 6, 7, 7a, 7б, 8, 9, ▌11, 14, 15, 17, ▌19, ▌23 и 23а от настоящия регламент; както и

б)  отказ да се окаже съдействие или възпрепятстване на разследване или проверка или искане по член 30.

2.  В случай на нарушение по параграф 1, в съответствие с националното законодателство държавите членки оправомощават компетентните органи да прилагат най-малко следните административни мерки и санкции:

a)  заповед, с която се изисква администраторът или поднадзорният субект, отговорен за нарушението, да преустанови поведението, водещо до нарушението, и да се въздържа от повтаряне на това поведение;

б)  принудителното възстановяване на реализираната вследствие на нарушението печалба или нереализираната загуба, когато размерът им може да бъде определен;

в)  публично предупреждение, в което се посочват администраторът или поднадзорният субект, отговорен за нарушението, и естеството на нарушението;

г)  отнемане или временно прекратяване на лиценза на администратор;

д)  временна забрана за всяко физическо лице, което носи отговорност за такова нарушение, да изпълнява управленски функции в администратори или доставчици на входящи данни;

е)  налагането на максимални административни финансови санкции в размер на най-малко три пъти размера на реализираната вследствие на нарушението печалба или нереализираната загуба, когато размерът им може да бъде определен; или

1)  по отношение на физическо лице максимални административни финансови санкции в размер най-малко до:

i)  за нарушения по членове 5, 5а, 5б, 5в, 5г, 6, 7, 7а, 7б, 8, 9, ▌11, член 12а, параграф 2, членове 14, 15, ▌ 17, 18, 19 ▌ и 23, както и приложение Іа — 500 000 EUR или в държавите членки, в които еврото не е официална парична единица — равностойността в националната парична единица към датата на влизане в сила на настоящия регламент; или

ii)  за нарушения на член 7, параграф 1, буква б) или на член 7, параграф 4 — 100 000 EUR или в държавите членки, където еврото не е официална парична единица — равностойността в националната парична единица към датата на влизане в сила на настоящия регламент;

2)  по отношение на юридическо лице максимални административни финансови санкции до най-малко:

i)  за нарушения по членове 5, 5а, 5б, 5в, 5г, 6, 7, 7а, 7б, 8, 9, ▌ 11, 14, 15, ▌17, 18, 19▌ и 23 — по-високата стойност от 1 000 000 EUR или 10 % от общия годишен оборот според последните налични отчети, одобрени от управителния орган. Когато юридическото лице е предприятие майка или дъщерно предприятие на предприятие-майка, което трябва да изготвя консолидирани финансови отчети, както е определено в Директива 2013/34/ЕС, за съответен общ годишен оборот се приема общият годишен оборот или съответния вид доход съгласно Директива 86/635/ЕИО за банките и Директива 91/674/ЕИО за застрахователните дружества според последните налични консолидирани отчети, които са одобрени от управителния орган на крайното предприятие-майка, или ако лицето е асоциация — 10 % от общия оборот на своите членове; или

ii)  за нарушения на член 7, параграф 1, букви б) и в) — по-високата сумата от 250 000 EUR или 2 % от общия годишен оборот според последните налични отчети, одобрени от управителния орган; когато юридическото лице е предприятие майка или дъщерно предприятие на предприятие-майка, което трябва да изготвя консолидирани финансови отчети, както е определено в Директива 2013/34/ЕС, за съответен общ годишен оборот се приема общият годишен оборот или съответния вид доход съгласно Директива 86/635/ЕИО за банките и Директива 91/674/ЕИО за застрахователните дружества според последните налични консолидирани отчети, които са одобрени от управителния орган на крайното предприятие-майка, или ако лицето е асоциация — 10 % от общия оборот на своите членове.

3.  Държавите членки уведомяват Комисията и ЕОЦКП до [12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент] за правилата, посочени в параграф 1 и 2.

Държавите членки могат да решат да не установяват правила за административни санкции за нарушения, които подлежат на наказателноправни санкции съгласно националното право. В този случай държавите членки уведомяват Комисията и ЕОЦКП за съответните разпоредби на наказателното право, заедно с уведомлението, посочено в първата алинея.

Те уведомяват незабавно Комисията и ЕОЦКП за всякакви последващи изменения на тези правила.

4.  Държавите членки могат съгласно националното законодателство да предоставят на компетентните органи други правомощия за налагане на санкции в допълнение към посочените в параграф 1 и могат да предвидят по-големи размери на санкциите от установените в същия параграф.

Член 32

Упражняване на надзорни правомощия и правомощия за налагане на санкции и задължение за сътрудничество

1.  Държавите членки гарантират, че при определяне на вида, размера и пропорционалността на административните санкции, компетентните органи вземат предвид всички съществени обстоятелства, включително по целесъобразност:

а)  тежестта и продължителността на нарушението;

aa)  степента, в която референтният показател е критичен за финансовата стабилност и реалната икономика;

б)  степента на отговорност на отговорното лице;

в)  ▌общия оборот на отговорното юридическо лице или годишния доход на отговорното физическо лице;

г)  размерът, когато може да бъде определен, на реализираната вследствие на нарушението печалба или нереализираната загуба;

д)  степента на сътрудничество на отговорното лице с компетентния орган, без да се засяга необходимостта за осигуряване на принудително връщане от това лице на реализираните печалби или нереализираните загуби;

е)  предишни нарушения от страна на съответното лице;

ж)  мерки, предприети от отговорното лице след нарушението, за предотвратяване на повторно извършване на нарушението.

2.  При упражняването на правомощията си за налагане на санкции съгласно обстоятелствата, определени в член 31, компетентните органи си сътрудничат тясно, за да се гарантира, че надзорните и разследващите правомощия и административните санкции постигат желаните съгласно настоящия регламент резултати. Те също така координират действията си с цел да се избегне евентуално дублиране и припокриване на надзорни и разследващи правомощия и на административни санкции и глоби при трансгранични случаи.

2a.  Когато държавите членки са решили, в съответствие с член 31, да определят наказателни санкции за нарушения на разпоредбите, посочени в този член, те правят необходимото за въвеждане на подходящи мерки, така че компетентните органи да разполагат с всички необходими правомощия за установяване на връзка със съдебните органи в рамките на своята юрисдикция с цел да получат конкретна информация за наказателните разследвания или производства, започнати във връзка с евентуални нарушения на настоящия регламент, както и да предоставят тази информация на други компетентни органи и ЕОЦКП в изпълнение на задължението за сътрудничество помежду си и с ЕОЦКП за целите на настоящия регламент.

2б.  Компетентните органи оказват помощ на компетентните органи на други държави членки. По-специално, те обменят информация и си сътрудничат във всякакви дейности, свързани с разследване или с надзорни дейности. Компетентните органи могат също да сътрудничат с компетентните органи на други държави членки по отношение на улесняването на събирането на глоби.

Член 33

Публикуване на решения

1.  Решение за налагане на административна санкция или мярка за нарушение на настоящия регламент се публикува от компетентните органи на официалната им интернет страница, веднага след като санкционираното лице бъде уведомено за това решение. При публикуването се дава най-малко информация за вида и естеството на нарушението и самоличността на отговорните лица. Това задължение не се отнася до решенията за налагане на мерки, свързани с разследване.

2.  Когато след оценка за всеки отделен случай на пропорционалността на публикуването на данни, компетентният орган прецени, че публикуването на самоличността на юридическите лица или личните данни на физическите лица е непропорционално, или когато публикуването застрашава стабилността на финансовите пазари или текущо разследване, компетентните органи:

a)  или отлагат публикуването на решението за налагане на санкция или мярка до момента, когато причините за отлагането на публикацията престават да съществуват;

б)  или публикуват решението за налагане на санкция или мярка без да посочват нарушителите по начин, който е в съответствие с националното законодателство, ако това анонимно публикуване осигурява ефективна защита на съответните лични данни; Ако бъде взето решение дадена санкция или мярка да бъдат публикувани без да се посочват нарушителите, публикуването на съответните данни може да бъде отложено за разумен период от време, ако се очаква, че в рамките на този период причините за анонимното публикуване ще престанат да съществуват;

в)  или решението за налагане на санкция или мярка може въобще да не бъде публикувано, в случай че се счита, че вариантите, посочени в букви а) и б) по-горе, не са достатъчни, за да се гарантира:

i)  че стабилността на финансовите пазари няма да бъде изложена на риск; или

ii)  пропорционалността на публикуването на такива решения по отношение на мерките, за които се смята, че са от незначителен характер.

3.  Когато решението за налагане на санкция или мярка подлежи на обжалване пред компетентен съдебен или друг орган, компетентните органи също незабавно публикуват на своя официален уебсайт тази информация, както и всяка последваща информация относно резултата от това обжалване. Освен това се публикува и всяко решение, с което се отменя предишно решение за налагане на санкция или мярка.

4.  Компетентните органи гарантират, че всяка публикация в съответствие с настоящия член се съхранява на официалния им уебсайт за срок от най-малко пет години след публикуването ѝ. Личните данни, съдържащи се в публикацията, се съхраняват на официалния уебсайт на компетентния орган само за период, който е необходим в съответствие с приложимите правила за защита на данните.

4a.  Държавите членки предоставят ежегодно на ЕОЦКП съвкупна информация за всички санкции и мерки, наложени в съответствие с член 31. Това задължение не се прилага за мерки за целите на разследване. ЕОЦКП публикува тази информация в годишен доклад.

Когато държавите членки са избрали, в съответствие с член 31, да определят наказателноправни санкции за нарушения на разпоредбите, посочени в този член, техните компетентни органи ежегодно предоставят на ЕОЦКП анонимни и обобщени данни относно всички предприети наказателни разследвания и всички наложени наказателноправни санкции. ЕОЦКП публикува информацията за наложените наказателноправни санкции в годишен доклад.

Член 34

Колегиум на компетентните органи

1.  В рамките на 30 ▌дни от включването на референтен показател в списъка на критичните референтни показатели съгласно член 25а, с изключение на критични референтни показатели, които са национални по характер, както е посочено в член 3, параграф 1, точка 21, съответният компетентен орган сформира колегиум на компетентните органи.

2.  Колегиумът се състои от компетентния орган за администратора, ЕОЦКП и компетентните органи за основните доставчици на входящи данни.

3.  Компетентните органи на други държави членки имат право да станат членове на колегиума, ако евентуално прекратяването на изработването на референтния показател би имало силно неблагоприятно въздействие върху финансовата стабилност, правилното функциониране на пазарите, потребителите или реалната икономика в тези държави членки.

Когато компетентен орган възнамерява да стане член на колегиума по силата на първа алинея, той отправя заявление до компетентния орган за администратора, съдържащо доказателства, че изискванията на тази разпоредба са изпълнени. Съответният компетентен орган за администратора разглежда заявлението и в срок от 30 работни дни от получаването му уведомява запитващия орган дали счита, че изискванията са изпълнени. Когато се прецени, че тези изисквания не са изпълнени, запитващият орган може да отправи въпроса до ЕОЦКП в съответствие с параграф 10.

4.  В съответствие с член 21 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 ЕОЦКП насърчава и наблюдава ефикасното, ефективно и последователно функциониране на предвидените в настоящия член колегиуми на надзорните органи. За целта ЕОЦКП участва по целесъобразност и се счита за компетентен орган.

5.  ЕОЦКП председателства заседанията на колегиума на компетентните органи, координира действията му и осигурява ефикасния обмен на информация между членовете.

6.  Компетентният орган за администратора установява писмени процедури в рамките на колегиума по отношение на следните въпроси:

a)  информацията, която се обменя между компетентните органи;

б)  процеса на вземане на решение между компетентните органи;

в)  случаите, в които компетентните органи трябва да се консултират помежду си;

г)  съдействието, което се предоставя по член 14, параграф 5а при прилагането на мерките, посочени в член 14, параграф 14, параграф 3.

Ако администраторът изработва повече от един референтен показател, ЕОЦКП може да сформира един колегиум по отношение на всички референтни показатели, изработвани от тази администратор.

7.  При разногласия относно процедурите по параграф 6 всеки член на колегиума, различен от ЕОЦКП, може да отнесе въпроса до ЕОЦКП. Компетентният орган на администратора надлежно взема предвид становището на ЕОЦКП във връзка с писмените правила за координация, преди да се съгласува окончателният текст. Писмените правила за координация се излагат в един документ, който съдържа пълна обосновка на всяка съществена разлика от становището на ЕОЦКП. Компетентният орган за администратора предава писмените правила за координация на членовете на колегиума и на ЕОЦКП.

8.  Преди да предприеме някоя от мерките, посочени в член ▌24 и ▌ когато е приложимо, членове 14 и 23, компетентният орган за администратора се консултира с членовете на колегиума. Членовете на колегиума полагат всички разумни усилия да постигнат съгласие в рамките на своите правомощия в рамките на срока, уточнен в писмените договорености, посочени в параграф 6. Установява се механизъм за посредничество, който да подпомага намирането на общо становище на компетентните органи в случай на несъгласие.

9.  При липса на съгласие между членовете на колегиума ▌, компетентните органи, различни от ЕОЦКП, могат да отправят въпроса към ЕОЦКП за всяка от следните ситуации:

a)  когато компетентен орган не е съобщил съществена информация;

б)  когато вследствие на искане, отправено съгласно параграф 3 компетентният орган на администраторът е уведомила органа заявител, че изискванията на този параграф, не са изпълнени, или когато той не се е произнесъл по силата на това искане в разумен срок;

в)  когато компетентните органи не са постигнали съгласие по въпросите, посочени в параграф 6;

г)  ▌когато съществува несъгласие с мярката, предприета в съответствие с членове ▌23 и 24 ▌.

Ако 20 дни след отнасянето на въпроса до ЕОЦКП съгласно първа алинея, той все още не е решен, компетентният орган за администратора взема окончателно решение и представя подробно писмено обяснение за своето решение на органите, посочени в първа алинея, и на ЕОЦКП.

Когато ЕОЦКП счита, че компетентният орган за администратора е взел мерки, които може да не са в съответствие с правото на Съюза, той действа съгласно член 17 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

9a.  Всеки от компетентните органи в рамките на колегиум, който не успява да постигне съгласие по някоя от мерките, които трябва да се предприемат съгласно член 13а или член 14, може да отнесе въпроса до ЕОЦКП. Без да се засягат разпоредбите на член 258 от ДФЕС, ЕОЦКП може да действа в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

9б.  Всички мерки, предприемани по член 13а или по член 14, трябва да останат в сила поне до постигане на съгласие в рамките на колегиума, в съответствие с параграфи 8a и 9a.

Член 35

Сътрудничество с ЕОЦКП

1.  За целите на настоящия регламент компетентните органи си сътрудничат с ЕОЦКП в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010.

2.  Компетентните органи без неоправдано забавяне предоставят на ЕОЦКП цялата информация, необходима на органа, за да изпълнени задълженията си в съответствие с член 35 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

2a.  При изпълнение на своята роля в прилагането и мониторинга на Регламент (ЕС) № 1227/2011, Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (АСЕР) и други съответни надзорни органи си сътрудничат с ЕОЦКП за целите на настоящия регламент и следва да бъдат консултирани по време на изготвянето на всички регулаторни технически стандарти, и незабавно предоставят цялата информация, необходима за изпълнение на задълженията му.

3.  ЕОЦКП разработва проекти на технически стандарти за изпълнение, с които се определят процедурите и формулярите за обмена на информация, предвиден в параграф 2.

ЕОЦКП представя на Комисията проектите на посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение до [ххх].

В съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 Комисията се оправомощава да приеме техническите стандарти за изпълнение, посочени в първа алинея.

Член 36

Професионална тайна

1.  Всякаква поверителна информация, получена, обменена или предадена съгласно настоящия регламент, подлежи на посочените в параграф 2 условия за професионалната тайна.

2.  Задължението за професионална тайна се прилага по отношение на всички лица, които работят или са работили за компетентния орган или за друг орган, или пазарно предприятие, или физическо или юридическо лице, на което компетентният орган е делегирал правомощията си, включително одитори и експерти, с които компетентният орган е сключил договори.

3.  Сведенията, представляващи професионална тайна, не могат да бъдат съобщавани на което и да е друго лице или орган, освен по силата на законодателни разпоредби.

4.  Цялата информация, обменяна между компетентните органи по силата на настоящия регламент, която се отнася до бизнес или оперативни условия и други икономически или лични въпроси, се счита за поверителна информация и подлежи на изискванията за професионална тайна с изключение на случаите, когато компетентният орган посочи в момента на предаването ѝ, че тази информация може да бъде разкрита, или разкриването на информацията се налага във връзка със съдебни производства.

ДЯЛ VІІ

ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ И АКТОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Член 37

Упражняване на делегирането

1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 2 ▌и член 23, параграф 7, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент].

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 2 ▌и член 23, параграф 7, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне на правомощията се прекратява делегирането на правомощията, посочени в това решение. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в него по-късна дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 2 ▌и член 23, параграф 7, влиза в сила само ако Европейският парламент или Съветът не са повдигнали възражения в срок от два месеца след като са получили нотификация за него или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 38

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от Европейския комитет по ценни книжа. Комисията е подпомагана от Европейския комитет по ценни книжа Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

ДЯЛ VІІІ

Преходни и заключителни разпоредби

Член 39

Преходни разпоредби

1.  Администратор, изработващ референтен показател към [датата на влизане в сила на регламента], подава заявление за издаване на лиценз или за регистрация в съответствие с член 23 или член 23а в рамките на [12 месеца след началото на прилагането на регламента].

1a.  Националните компетентни органи трябва да анализират кои от регистрираните показатели ще се считат за „критични“. Тези показатели трябва да преминат процедурата по издаване на лиценз, определена в член 23.

2.  Физическо или юридическо лице, което е подало заявление за издаване на лиценз или за регистрация в съответствие с параграф 1, може да продължи да изработва съществуващия референтен показател, който може да бъде използван от поднадзорни субекти, освен ако и докато не му бъде отказан лиценз.

3.  Когато съществуващ референтен показател не отговаря на изискванията на настоящия регламент, но смяната на този референтен показател с друг, който отговаря на изискванията на настоящия регламент, би довело до събитие от непреодолима сила, направило неизпълними или по друг начин нарушило условията на финансов договор или финансов инструмент, чиято стойност е определена въз основа на този референтен показател, съответният компетентен орган на държавата членка, в която се намира физическото или юридическото лице, изработващо референтния показател, разрешава референтният показател да продължи да бъде използван в съществуващите финансови договори и финансови инструменти, до момента, когато компетентният орган счита, че е възможно референтният показател да престане да бъде използван или да бъде заменен от друг показател, без това да е в ущърб на другата страна по договора.

3а.  Новите финансови инструменти или финансови договори не се позовават на съществуващ референтен показател, който не отговаря на изискванията на настоящия регламент, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент].

3б.  Чрез дерогация от параграф 3а, нови финансови инструменти могат да се позовават на съществуващ референтен показател, който не отговаря на изискванията на настоящия регламент за срок от една година след [датата на прилагане на настоящия регламент], при условие че финансовият инструмент е необходим за целите на хеджирането с оглед на управление на риска на съществуващ финансов инструмент, позоваващ се на този референтен показател.

4.  Освен ако Комисията не е приела решение за еквивалентност, както е посочено в параграф 2 или параграф 2а от член 2, поднадзорни субекти в Съюза могат да използват референтен показател, изработван от администратор, намиращ се в трета държава единствено когато той се използва като референтен за съществуващите финансови инструменти и финансови договори ▌към момента на влизане в сила на настоящия регламент ▌ или в случаите, когато се използва в нови финансови инструменти и финансови договори за срок от три години от датата на прилагане на настоящия регламент.

Член 39а

Срок за актуализиране на проспекти и основни информационни документи

Член 19, параграф 2 не засяга съществуващите проспекти, одобрени съгласно Директива 2003/71/ЕО [преди влизането в сила на настоящия регламент]. За проспекти, одобрени [преди влизането в сила на настоящия регламент] съгласно Директива 2009/65/ЕО, свързаните с тях документи се актуализират при първа възможност и при всички случаи, най-късно до…* [[дванадесет] месеца след влизане в сила на настоящия регламент].

Член 40

Преглед

1.   До 1 януари 2018 г. Комисията разглежда и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно настоящия регламент и по-специално:

a)  функционирането и ефективността на критичния референтен показател, режима за задължително подаване на входящи данни съгласно членове 13 и 14, както и определението на критичен референтен показател по член 3; както и

б)  ефективността на надзорния режим по дял VI и колегиумите по силата на член 34, и целесъобразността на упражняването на надзор от орган на Съюза върху определени референтни показатели.

1a.  Комисията прави преглед на развитието на международните принципи, приложими към стоковите референтни показатели на агенциите за докладване на цените, както и на развитието на нормативните уредби и надзорните практики в трети държави, засягащи изработването на референтни показатели, и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета в срок от …* [четири години след датата на влизане в сила на настоящия регламент] и на всеки четири години след това. Докладите се придружават от законодателно предложение по целесъобразност.

Член 41

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага след изтичането на месеца от [влизането в сила на делегираните актове, приети от Комисията съгласно настоящия регламент].

Член 13, параграф 1 и членове 14 и 34 се прилагат от ...[6 месеца след влизане в сила].

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) Въпросът е върнат за ново разглеждане в компетентната комисия съгласно член 61, параграф 2, втора алинея (А8-0131/2015).
(2) Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.
(3)OВ C 177, 11.6.2014 г., стр. 42.
(4) OВ C 113, 15.4.2014 г., стр. 1.
(5)ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1.
(6)ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 64.
(7)ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32.
(8)ОВ L 326, 8.12.2011 г., стр. 1.
(9) Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 (OВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 34).
(10) Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).
(11) Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (OВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 1).
(12)ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.
(13)ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.
(14). Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г.относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (OВ L 326, 8.12.2011 г., стр. 1).
(15)ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(16) Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (OВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).
(17)Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО (OВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 55).
(18)Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО (ОВ L 9, 14.8.2009 г., стр. 112).
(19) Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията от 12 ноември 2010 г. относно графика, управлението и други аспекти на търга на квоти за емисии на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (OB L 302, 18.11.2010 г., стр. 1).
(20) Регламент за изпълнение (ЕС) № 1348/2014 на Комисията от 17 декември 2014 година за прилагане на член 8, параграфи 2 и 6 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия по отношение на докладването на данни (ОВ L 363, 18.12.2014 г., стр. 121).
(21) Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), (ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32).
(22)Директива 2009/138/EО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност ІІ) (OВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1).
(23)ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32.
(24)Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (OВ L 174, 1.7.2011 г., стp. 1).
(25) Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (OВ L 201, 27.7.2012 г., стp. 1).
(26)Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета (OВ L 133, 22.5.2008 г., стp. 66).
(27) Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 34).
(28)Регламент (ЕО) № 1287/2006 на Комисията от 10 август 2006 г. за прилагане на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на задълженията за водене на регистри за инвестиционните посредници, отчитането на сделките, прозрачността на пазара, допускането на финансови инструменти за търгуване, както и за определените понятия за целите на посочената директива (ОВ L 241, 2.9.2006 г., стр. 1).
(29) Регламент (EС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за пазарите на финансови инструменти и за изменение на регламент (EС) № 648/2012 (OВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84).
(30)1.8.2014г., ESMA/2014/937.


Финансиране на развитието
PDF 683kWORD 154k
Резолюция на Европейския парламент от 19 май 2015 г. относно финансиране на развитието (2015/2044(INI))
P8_TA(2015)0196A8-0143/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид заключителните документи от Първата и Втората международна конференция относно финансирането за развитие, по-специално консенсуса от Монтерей от 2002 г. и Декларацията от Доха от 2008 г.,

—  като взе предвид Резолюции 68/204 и 68/279 на Общото събрание на ООН относно Третата международна конференция относно финансирането за развитие, която ще се проведе в Адис Абеба (Етиопия) от 13 до 16 юли 2015 г.,

—  като взе предвид документа от 21 януари 2015 г., озаглавен „Елементи“, представен от съпредседателите на процеса на подготовка за Третата международна конференция относно финансирането за развитие,

—  като взе предвид обобщителния доклад на генералния секретар на ООН от декември 2014 г. относно програмата за периода след 2015 г., озаглавен „Пътят към достоен живот до 2030 г.: край на бедността, преобразяване на живота на всички и опазване на планетата“,

—  като взе предвид доклада от август 2014 г. на междуправителствения експертен комитет на ООН относно финансирането на устойчивото развитие,

—  като взе предвид доклада от юли 2014 г. на отворената работна група на ООН по въпросите на целите за устойчиво развитие,

—  като взе предвид Доклада за инвестициите по света за 2014 г. на Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД) „Инвестиране в устойчиво развитие: план за действие“(1),

—  като взе предвид заключителния документ на Конференцията на ООН по въпросите на устойчивото развитие (Рио+20) от юни 2012 г., озаглавен „Бъдещето, което искаме“,

—  като взе предвид резолюцията на Общото събрание на ООН „За създаване на многостранна правна рамка за преструктуриране на държавния дълг“ от септември 2014 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 5 февруари 2015 г., озаглавено „Световно партньорство за изкореняване на бедността и устойчиво развитие след 2015 г.“ (COM(2015)0044)(2),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 2 юни 2014 г., озаглавено „Достоен живот за всички: от общо виждане към общи действия“ (COM(2014)0335)(3),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 16 юли 2013 г., озаглавено „Към изграждането на цялостен и интегриран подход към финансирането на изкореняването на бедността и на устойчивото развитие след 2015 г.“ (COM(2013)0531)(4),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 27 февруари 2013 г., озаглавено „Достоен живот за всички: премахване на бедността и осигуряване на устойчиво бъдеще за света“ (COM(2013)0092)(5),

—  като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 12 декември 2013 г. относно съгласуваността на политиката за развитие,

—  като взе предвид заключенията на Съвета по общи въпроси от 16 декември 2014 г. относно преобразяваща програма за периода след 2015 г.(6),

—  като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 12 декември 2013 г. относно финансирането на изкореняването на бедността и на устойчивото развитие след 2015 г.(7),

—  като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 12 декември 2014 г. относно засилена роля на частния сектор в сътрудничеството за развитие,

—  като взе предвид заключенията на Съвета по общи въпроси от 25 юни 2013 г. относно всеобхватната програма за периода след 2015 г.(8),

—  като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2014 г. относно ЕС и рамката за световно развитие в периода след 2015 г.(9),

—  като взе предвид своята резолюция от 23 септември 2008 г. относно последващите действия във връзка с Конференцията в Монтерей относно финансирането за развитие(10), проведена през 2002 г.,

—  като взе предвид резолюциите си от 26 ноември 2014 г. относно Конференцията на ООН по изменението на климата за 2014 г. — 20-а конференция на страните (COP 20) в Лима, Перу (1—12 декември 2014 г.)(11), от 26 февруари 2014 г. относно насърчаването на развитието чрез отговорни стопански практики, в това число ролята на добивната промишленост в развиващите се страни(12), от 8 октомври 2013 г. относно корупцията в публичния и частния сектор: въздействието върху правата на човека в трети държави(13), от 21 май 2013 г. относно борбата срещу данъчните измами, укриването на данъци и данъчните убежища(14); и от 16 април 2013 г. относно напредъка в развитието чрез търговията(15),

—  като взе предвид Решение № 472/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2015 г. относно Европейската година за развитие (2015 г.)(16),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 11/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие за периода 2020—2020 г.,

—  като взе предвид член 208 от ДФЕС, който установява изкореняването на бедността като най-важна цел на политиката за развитие на ЕС и принципа на съгласуваност на политиките за развитие,

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по развитие и становището на комисията по бюджети (A8‑0143/2015),

А.  като има предвид, че 2015 г. е решаваща година за усилията за развитие в световен мащаб, с приемането на целите за устойчиво развитие (ЦУР) и споразумение за действия в областта на климата в световен мащаб, като и двете ще бъдат валидни до 2030 г.;

Б.  като има предвид, че Третата международна конференция относно финансирането за развитие, която ще се проведе в Адис Абеба, Етиопия, от 13 до 16 юли 2015 г., трябва да създаде необходимите условия за финансиране и изпълнение на програмата за периода след 2015 г. и като има предвид, че успехът на тази програма ще зависи от равнището на амбиция, демонстрирано на конференцията;

В.  като има предвид, че 1,5 милиарда души все още живеят в бедност и лишения в областта на здравеопазването, образованието и стандарта на живот, по-специално в засегнатите от конфликти и нестабилните държави; като има предвид, че това е недопустимо предвид наличието на достатъчно ресурси в света за постепенното прекратяване на това положение;

Г.  като има предвид, че премахването на бедността и неравенството може да се постигне единствено чрез мобилизирането на достатъчни и подходящи средства за всички и по-доброто целево разглеждане на маргинализирани групи като децата, жените, възрастните хора или хората с увреждания; като има предвид, че въпреки значителното намаляване на крайната бедност, напредъкът, отбелязван по отношение на децата е по-бавен, което прави необходимостта от инвестиции в децата – както чрез мобилизиране на вътрешни ресурси, така и чрез международното публично финансиране — ключов фактор;

Д.  като има предвид, че устойчивото развитие е невъзможно без мир и сигурност, както се признава в Европейския консенсус за развитие от 2015 г.;

Е.  като има предвид, че три четвърти от най-бедните хора на света, които се изчисляват на 960 милиона, живеят понастоящем в държави със средно равнище на доходите, и че следователно новата парадигма за развитие налага програми, насочени както към бедните хора, така и към бедните държави;

Ж.  като има предвид, че УНКТАД оценява финансовите нужди на развиващите се страни за нововъзникващите ЦУР на около 3,9 билиона щатски долара годишно, като понастоящем липсват 2,5 билиона щатски долара годишно; като има предвид, че разходите, породени от недостатъчните действия, в крайна сметка ще бъдат много по-големи от разходите за решителни действия за устойчиво развитие;

З.  като има предвид, че мащабът на предизвикателството да се финансират ЦУР изисква силно партньорство в световен мащаб и използването на всички форми на финансиране (национално, международно, публично, частно и такова от иновативни източници), както и на нефинансови средства; като има предвид, че частното финансиране може да допълни, но не и да замести публичното финансиране;

И.  като има предвид, че мобилизацията на вътрешните ресурси и официалната помощ за развитие (ОПР) са незаменими опори на финансирането за развитие, които трябва да бъдат засилени;

Й.  като има предвид, че потенциалът на развиващите се страни за мобилизиране на вътрешни ресурси е значителен, но че съществуват ограничения в настоящата ситуация по отношение на това, което страните могат да постигнат самостоятелно; като има предвид, че в повечето от развиващите се държави равнището на данъчните ресурси остава ниско в сравнение с БВП и поради това е от съществено значение да се насърчава една добре балансирана, справедлива и ефикасна данъчна система, основаваща се на способността за заплащане на отделните данъкоплатци и предприятия; като има предвид, че мобилизацията на вътрешните ресурси налага също така справедливо и прозрачно разпределение на ползите от природните ресурси;

К.  като има предвид, че много малко от развитите страни изпълняват своя ангажимент за предоставяне на 0,7% от брутния си национален доход (БНД) като официална помощ за развитие, включително 0,15—0,20% от БНД за най‑слаборазвитите страни; като има предвид, че държавите членки, които се присъединиха към ЕС през 2004 г. или по-късно, се ангажираха да се стремят към целта от 0,33% от БНД, но нито една от тях не е постигнала досега тази цел;

Л.  като има предвид, че много от по-слабо развитите държави са уязвими или станаха уязвими в резултат от външни събития, например конфликти, епидемии като ебола и природни бедствия, и като има предвид, че те се нуждаят от по-голяма подкрепа;

М.  като има предвид, че намаляването на бедността, икономическият растеж и сигурността зависят до голяма степен от способността на дадена държава да упражнява своите суверенни функции за гарантиране на принципите на правовата държава и да предоставя основни обществени услуги, като например достъп до образование и здравеопазване, като същевременно зачита принципа на собственост; като има предвид, че тези държави се нуждаят по-специално от по-голяма подкрепа за въвеждането на солидни здравни системи;

Н.  като има предвид, че програмата за развитие става все по-всеобхватна и поради това е важно да се признаят и да се стимулират допълнително усилията, полагани извън ОПР; като има предвид, че независимо от трудните фискални обстоятелства в много държави от ОИСР, бяха запазени високи равнища на ОПР, а официалната помощ за развитие достигна рекордното равнище от 134,8 милиарда щатски долара през 2013 г.; като има предвид, че ОПР може да бъде катализатор за привличане на частни инвестиции и че в този контекст следва да се отбележи уместността на иновативните финансови инструменти;

О.  като има предвид, че частният сектор и преките чужди инвестиции — ако се регулират правилно и бъдат свързани с конкретни подобрения в националната икономика, притежават важен потенциал за принос към постигането на ЦУР, както се посочва в предложението на УНКТАД за план за действие за инвестиции за ЦУР;

П.  като има предвид, че частните капиталови потоци засягат развиващите се страни по много различни начини, както положителни, така и отрицателни; като има предвид, че финансовите потоци, предназначени за развиващите се страни от частни източници, са значителни, но много променливи, неравномерно разпределени и често са свързани с изходящи парични потоци, като репатриране на печалбата, които от 2010 г. насам надхвърлиха новите входящи парични потоци за ЦУР;

Р.  като има предвид, че гражданското общество играе ключова роля в осигуряването на универсален и приобщаващ процес както на национално, така и на световно равнище, и допринася за доброто управление и отчетността; като има предвид, че помощта за развитие и корупцията се изключват взаимно;

С.  като има предвид, че е важно да се насърчава използването на банковите услуги в развиващите се държави;

Т.  като има предвид, че ЕС и неговите държави членки, в качеството си на най-голям донор на помощ за развитие, трябва да играят водеща роля в процеса на финансиране за развитие и да съдействат за даването на надежден отговор на предизвикателствата пред финансирането на развитието, като осигурят последователност на политиките за развитие в рамките на програмата за периода след 2015 г.; като има предвид, че други развити държави и държави с бързоразвиващи се икономики би трябвало да последват примера на ЕС;

Световно партньорство

1.  Приветства „нулевия“ проект на заключителния документ на Третата конференция относно финансирането за развитие и призовава ЕС и неговите държави членки да го подкрепят;

2.  Приветства обобщаващия доклад на генералния секретар на ООН и неговия преобразяващ, цялостен и интегриран подход за постигане на амбициозно световно партньорство за нови цели за развитие и свързаната с тях финансова рамка, съсредоточена върху изкореняването на бедността, универсалността на правата на човека и равенството между половете; заявява настоятелно, че без всеобхватни и съществени средства за прилагане това амбициозно партньорство няма да постигне успех;

3.  Настоятелно призовава ЕС да затвърди своята водеща политическа роля в целия подготвителен процес за определяне на рамка за устойчиво развитие, подновено съгласие относно финансирането за развитие и други средства за прилагане, в съответствие с ангажиментите и ценностите, посочени в Договорите за създаването на ЕС; счита, че предоставянето на помощ за развитие от страна на ЕС не следва да бъде обвързано с условия, наложени от други донори партньори;

4.  Настоява, че ЕС и неговите държави членки следва да запазят позицията си на основен донор на помощ за развитие, като същевременно се стремят към споделена отговорност; призовава държавите с висок доход, със среден доход и с бързо развиващи се икономики да поемат значителни ангажименти;

5.  Приветства неотдавнашното съобщение на Комисията, озаглавено „Световно партньорство за изкореняване на бедността и устойчиво развитие след 2015 г.“, за неговата пълнота, фокуса към съгласуваност на политиката и потвърждаването, че ЕС е решен да играе пълноценно своята роля в това световно партньорство; при все това изразява съжаление относно липсата на ангажимент по отношение на графика за бъдещите финансови цели;

Международно публично финансиране

6.  Подчертава, че официалната помощ за развитие остава основен инструмент за финансиране на развитието; настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да се ангажират повторно, без забавяне, с целта за 0,7% от БНД за ОПР, като най-малко 50% от ОПР и 0,2% от БНД бъдат предназначени за най-слабо развитите страни, и да представят многогодишни бюджетни графици за увеличаването на тези нива до 2020 г., като вземат предвид бюджетните ограничения; приветства твърдата позиция на ЕС относно усилията, свързани с количеството и качеството на помощта за развитие; призовава останалите партньори — развити държави и държави с бързоразвиващи се икономики, да увеличат своята помощ, и призовава Комисията и държавите членки да убеждават публичните и частните донори по света да спазват финансовите си обещания и да поемат нови ангажименти; подчертава, че следва всички донори да гарантират, че ОПР представляват действителни преводи към развиващите се страни;

7.  Подчертава, че ЕС и другите развити държави трябва да изпълнят ангажимента си да предоставят мащабно, ново и допълнително финансиране за борбата с изменението на климата, за да се постигне до 2020 г. целта за съвместно мобилизиране на 100 милиарда щатски долара годишно от различни източници, публични и частни, двустранни и многостранни, включително алтернативни източници; изразява съжаление относно липсата на напредък по отношение на допълняемостта на финансиране в областта на изменението на климата за ОПР; призовава за съвместни международни усилия на развитите страни и страните с бързо развиващи се икономики за намиране на ново и допълнително финансиране в областта на изменението на климата за развиващите се страни — макар и не за сметка на бюджета за развитие – в споразумението за действия в областта на климата в световен мащаб, което предстои да бъде сключено по време на конференцията в Париж през декември 2015 г.; счита, че ЕС следва да предложи междинни стъпки по пътя към цялостната допълняемост; настоятелно призовава държавите членки да използват приходите, събрани от пазарите на въглеродни емисии, за действия в областта на изменението на климата в развиващите се страни; призовава също така държавите с бързо развиващи се икономики да мобилизират финансиране в областта на изменението на климата за развиващите се страни;

8.  Подкрепя иновативните източници на допълнително финансиране за развитие и за борба с изменението на климата, включително данъци върху финансовите сделки, данъци върху въглеродните емисии от международния въздушен и морски транспорт и автоматично разпределение на приходите от пазарите на въглеродни емисии; приветства по-нататъшните усилия на европейско и международно равнище за откриване на други допълнителни източници;

9.  Подчертава, че ОПР следва да остане стандартна мярка за положените финансови усилия; подкрепя въвеждането на допълнителен показател за обща официална помощ за устойчиво развитие (ООПУР), при условие че бъде ясно определено, че този показател няма в никакъв случай да замени мярката за ОПР или да намали нейното значение;

10.  Отбелязва, че макар най-голямата част от ОПР да се предоставя чрез безвъзмездни помощи, преференциалните заеми са също така важни, но увеличават дълговата тежест и създават риск за поява на балон на задлъжнялостта, най-вече в страните от Африка на юг от Сахара и Карибския басейн, които разполагат с ограничени ресурси за обслужване на дълга; призовава съответно донорите да предоставят помощ на най-слаборазвитите страни под формата на безвъзмездни средства; счита, че преференциалните заеми може да се окажат неподходящи за инвестиции в социалните сектори, в които не се търси генериране на печалби; приветства споразумението на Комитета за подпомагане на развитието на ОИСР (ОИСР—КПР) да се модернизира отчитането на преференциалните заеми чрез въвеждане на система на еквиваленти на безвъзмездна помощ за целите на изчисляването на стойностите на ОПР;

11.  Посочва, че ЕС е водещият световен донор на помощ за развитие, като допринася с почти 60% от световната официална помощ за развитие; въпреки това призовава Комисията да представи ясни и прозрачни данни относно дела от общия бюджет, предназначен за помощта на ЕС за развитие, така че да може да се направи оценка на предприетите последващи действията във връзка с Консенсуса от Монтерей от всички европейски донори; също така изразява съжаление, че на равнището на финансовите помощи на ЕС за развиващите се страни липсва публичност, и приканва Комисията да разработи подходящи и целеви инструменти за комуникация и информиране с цел повишаване на публичността на помощта на ЕС за развитие;

12.  Призовава ЕС да вземе под внимание дългосрочните финансови изисквания, като предпочете и води по-стратегически, амбициозен и универсален подход в съответствие с ЦУР;

13.  Припомня приноса на бюджета на ЕС за финансирането на развитието в размер на 19,7 милиарда евро за сътрудничество за развитие и на 6,8 милиарда евро за хуманитарна помощ за периода 2014—2020 г. в допълнение към сумата от 2,2 милиарда евро от резерва за спешна помощ; също така насочва вниманието към Европейския фонд за развитие (ЕФР) в размер на 30,5 милиарда евро; застъпва се за включване на ЕФР в бюджета, което би имало такива предимства като повишена прозрачност, видимост, ефективност и ефикасност; приветства възможността, предоставена от следизборния средносрочен преглед и преразглеждането на многогодишната финансова рамка, да бъдат взети под внимание нарастващите структурни нужди от хуманитарна помощ, както и нуждите за развитие на най-бедните и най-нестабилните държави;

14.  Отбелязва, че в бюджета за 2015 г. са отделени 2,4 милиарда евро поети задължения (2,1 милиарда евро плащания) за сътрудничество за развитие и 928,8 милиона евро поети задължения (918,8 милиона евро плащания) за хуманитарна помощ; подкрепя стъпките, предприети за намаляване на натрупването на неплатени сметки, особено с оглед на поддържането на финансовата жизнеспособност на най-уязвимите партньори, и подчертава значението на принципа на равнопоставеност между поетите задължения и плащанията във връзка с хуманитарната помощ, тъй като кризите възникват по-често и средствата трябва да бъдат отпускани бързо;

15.  Призовава ЕС да обезпечи, че преговорите по програмата за световно развитие за периода след 2015 г., финансирането на развитието и изменението на климата са свързани по надежден начин с Рамковата програма от Сендай за намаляване на риска от бедствия (2015—2030 г.), за да се изгради устойчивост и готовност и същевременно се постигне световната цел никой да не бъде изоставен;

16.  Припомня, че сътрудничеството за развитие е споделена отговорност на ЕС и държавите членки и че то трябва да съответства на концепциите за допълняемост и координация; набляга на необходимостта от ангажиране на гражданското общество и местните органи в процеса на координиране;

17.  Призовава ЕС и неговите държави членки да насърчат програма за ефективност на помощта, основаваща се на ангажиментите в Партньорството от Пусан за ефективно сътрудничество за развитие, чрез намаляване на фрагментацията на помощта посредством механизъм за обединено финансиране и по-добра координация между различните механизми за помощ и донорите; подчертава, че всяко финансиране на развитието следва да бъде в полза на бедните, полово специфично, екологосъобразно и устойчиво на климатичните влияния;

18.  Припомня, че съгласно ДФЕС намаляването и евентуалното премахване на бедността е основната цел на ЕС в областта на развитието, а защитата на правата на човека, равенството между половете, социалното сближаване и борбата срещу неравенствата следва да продължат да бъдат в ядрото на дейностите за развитие;

19.  Набляга на важността на определянето на ясни приоритети за разходите, със специално внимание към мерките в сферата на здравеопазването, образованието, енергетиката, водоснабдяването и инфраструктурата; подчертава необходимостта от допълнителни усилия и подобрения в областта на ефективността на помощта чрез по-висока степен на координиране между различните механизми за помощ и донорите;

20.  Подчертава, че ОПР следва да дава приоритет на основните социални услуги за всички и на „обществените блага“, които се предоставят по-неефективно от частния сектор, като начално образование, мрежи за социална сигурност, здравеопазване и инфраструктура за канализация, водоснабдяване и енергетика, за да могат развиващите се страни да достигнат пълния си потенциал; подчертава, че достъпността следва да бъде ключов критерий в международното публично финансиране, за да се стимулират всеобщи и приобщаващи услуги и инфраструктури;

21.  Подчертава необходимостта да се гарантира, че най-уязвимото население има достъп до възможности за развитие; в тази връзка припомня, че канализирането на помощта само чрез правителствата води до риск от недостатъчно финансиране за маргинализираните или уязвими общности;

22.  Изтъква, че е важно банките за развитие да мобилизират допълнителни средства за намаляване на пропуските във финансирането за инфраструктура и в достъпа до кредити в развиващите се страни с механизми за мониторинг и оценка на въздействието;

23.  Подчертава абсолютната необходимост ЕС да се стреми към най-високо равнище на координация, за да се постигне съгласуваност с други области на политиката (околна среда, миграция, международна търговия, права на човека, селско стопанство и др.) и да се избегне дублиране в работата и несъгласуваност на дейностите; припомня, че с Договора от Лисабон (член 208 от ДФЕС) съгласуваността на политиките за развитие стана договорно задължение;

Мобилизиране на вътрешни ресурси и международно сътрудничество в областта на данъчното облагане

24.  Подчертава, че мобилизирането на вътрешни ресурси е по-предвидимо и по-устойчиво от чуждестранната помощ и трябва да бъде основен източник на финансиране; насърчава усилията на развиващите се страни да засилят такова мобилизиране; набляга на важността на подобреното събиране на данъци в развиващите се страни и на необходимостта от стабилни, балансирани, справедливи и ефективни данъчни системи, които са в интерес на бедните, отчитат потребностите на най-уязвимите групи и спазват международните ангажименти за устойчиво развитие; призовава за премахване на вредните субсидии в областта на енергетиката (особено за изкопаеми горива), рибното и селското стопанство;

25.  Изисква от Комисията да засили помощта си за изграждане на капацитет в сферите данъчна администрация, финансово управление, управление на публичните финанси, антикорупционни мерки, възстановяване на откраднати активи и борба с данъчните измами и манипулирането на трансферните цени; счита, че тук Съюзът трябва да играе ключова роля; припомня значението на разпределението на данъчните приходи от природни ресурси, особено чрез създаването на държавни инвестиционни фондове; набляга на необходимостта да се ускорят и засилят продължаващите усилия за подобряване на бюджетната отчетност и призовава за по-голямо хармонизиране на практиките на бюджетна отчетност в различните страни;

26.  Призовава ЕС и неговите държави членки активно да се борят с данъчните убежища, отклонението от данъчно облагане и незаконните финансови потоци, които изяждат помощта за развитие и допринасят за задлъжняването на развиващите се страни, да сътрудничат на развиващите се страни за противодействие на агресивните практики за избягване на данъци от страна на някои транснационални дружества и да търсят начини да помагат на развиващите се страни да удържат на натиска да се включат в данъчна конкуренция, тъй като това подкопава мобилизирането на вътрешни ресурси за развитие;

27.  Подкрепя създаването на междуправителствен орган за данъчно сътрудничество под егидата на ООН; насърчава автоматичния обмен на информация; призовава за създаването на публични регистри на ефективната собственост и за задължително докладване по страни за транснационалните дружества във всички сектори, както и за гарантиране на справедливо разпределение на правата на данъчно облагане при договарянето на данъчни и инвестиционни споразумения с развиващите се страни;

28.  Счита, че международните разпоредби за облагане с корпоративен данък следва да включват принципа за плащане на данъците там, където се създава или извлича стойността;

29.  Набляга на решаващото значение на доброто управление, защитата на правата на човека, принципите на правовата държава, институционалната рамка и регулаторните инструменти; по-специално подкрепя инвестициите в изграждане на капацитет, в основни социални услуги като образование и здравеопазване (гарантиране на всеобщо здравно осигуряване), в т.ч. сексуално и репродуктивно здраве и права, хранене, обществени услуги и социална закрила и борба с бедността и неравенството, включително сред децата и от гледна точка на половете; признава необходимостта от достъпни инфраструктури и селективни публични инвестиции, както и от устойчиво използване на природните ресурси, включително от страна на добивната промишленост;

30.  Подчертава, че финансирането за развитие трябва да засили ресурсите, налични за насърчаване на равенството между жените и мъжете, правата на жените и оправомощаването на жените; набляга на специфичната роля на жените в обществото и подчертава, че това следва да включва прилагане на бюджетиране, свързано с измерението на пола, целенасочено инвестиране в ключови сектори като здравеопазване и образование и мерки, гарантиращи, че всяко финансиране за развитие отчита изцяло положението на жените и момичетата;

31.  Призовава за по-голямо финансиране на изследователската и развойна дейност в областта на науката, технологиите и иновациите в развиващите се страни, като същевременно отчита, че финансирането следва да бъде както вътрешно, така и международно; призовава настоятелно за насърчаване на изследователската и развойна дейност, която може да доведе до напредък в справянето с комплексните предизвикателства и до добро управление на световните обществени блага, като например здравни технологии и иновации; отбелязва важната роля на микро-, малките и средните предприятия (ММСП) в този контекст; призовава за преразглеждане на режимите за правата на интелектуална собственост, въведени в развиващите се страни чрез споразумения за свободна търговия, за да се идентифицират всякакви отрицателни въздействия върху публичното здраве, околната среда или трансфера на технологии;

Частен сектор и гражданско общество

32.  Набляга на голямото значение да бъдат установени благоприятни условия за частните предприятия и предприемачеството в развиващите се страни, особено за ММСП, тъй като те играят основна роля като двигател за създаване на работни места и приобщаващ растеж; по-конкретно призовава за по-нататъшно засилване на системите за заеми за микрофинансиране и гарантиране; настоява, че е необходимо по-нататъшно развитие на местните и регионалните банки и кредитни съюзи, за да се намалят чувствително прекомерните лихвени проценти за пазарни заеми с цел по-добро подпомагане на развитието на общностите на местно равнище(17); призовава за привеждане на частния сектор в съответствие с целите за устойчиво развитие посредством подходящи партньорства, финансови инструменти, стимули, рамка за отчетност и ефективна корпоративна социална отговорност (КСО); припомня необходимостта от спазване на договорените международни стандарти, като стандартите на Международната организация на труда (МОТ) и ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека;

33.  Набляга, че е необходимо да бъде насърчавано предоставянето на предприятията на инструменти за информация, обучение и платформи за съвети, които са съществено важни за тяхното развитие;

34.  Подчертава, че за да се даде дългосрочен тласък на икономиката, е важно на младите хора и на жените да бъде даден достъп до кредитиране за подпомагане на новосъздадени предприятия;

35.  Подчертава ролята за социалното сближаване, която колективното предприемачество на сдруженията на производителите играе за предотвратяване на етнически и религиозни конфликти;

36.  Настоява, че подкрепата на ЕС за частния сектор и сътрудничеството с него могат и трябва да допринасят за намаляване на бедността и неравенството и за спазване и насърчаване на правата на човека, екологичните стандарти, ангажиментите относно климата и социалния диалог; призовава за установяването на правно обвързваща рамка за дружествата, в т.ч. транснационалните корпорации, с механизъм за жалби;

37.  Призовава ЕС, заедно с развиващите се страни, да създаде нормативна рамка, в съответствие с цялостната рамка на УНКТАД за инвестиционна политика за устойчиво развитие, която да стимулира по-отговорни, прозрачни и подлежащи на отчет инвестиции, допринасящи за развитието на социално отговорен частен сектор в развиващите се страни;

38.  Призовава Комисията да подкрепи увеличен достъп до финансиране за ММСП и кооперативите в развиващите се страни; подчертава значението на системите за заеми за микрофинансиране, особено за жените; насърчава по-нататъшното развитие на местните и регионалните банки и кредитни съюзи; изисква от Комисията да насърчи развиващите се страни да установят политики и правни рамки, благоприятстващи развитието на банковите услуги; посочва необходимостта — на различни равнища, в т.ч. сред бедните, жените и други уязвими групи — от информация и обучение по финансови въпроси, използването на банкови продукти и застраховки и важни нови технологии;

39.  Припомня, че публичната помощ сама по себе си далеч не е достатъчна да покрие всички нужди от инвестиции в развиващите се страни; поради това настоява смесеното финансиране и публично-частните партньорства (ПЧП) да играят своята ролята на лост като начин за засилване на въздействието на помощта за развитие, привличане на частни средства и подпомагане на местни предприятия; при все това подчертава, че смесеното финансиране не трябва да замества отговорността на държавата да отговаря на обществените потребности и следва да бъде съгласувано с националните цели за развитие и с принципите за ефективност на развитието; насърчава публично-частните партньорства, по-специално в областта на научните изследвания, свързани с инициативата за иновативни лекарства, като програмата „Ебола+“;

40.  Призовава за приемане на международни стандарти и критерии и анализ на риска от задлъжняване за проектите със смесено финансиране и публично-частните партньорства, които привличат частни средства и подкрепят местни предприятия, като същевременно спазват договорените стандарти на МОТ, СЗО и международните стандарти за правата на човека; настоятелно призовава Комисията, предвид желанието й да разшири чувствително използването на смесено финансиране през идващите години, да прилага препоръките, изказани в Специалния доклад на Европейската сметна палата относно използването на смесено финансиране, и да извърши оценка на механизма за комбиниране на заеми и безвъзмездни средства, по-специално по отношение на развитието и на финансовата допълняемост, прозрачност и отчетност; призовава ЕИБ и други финансови институции в сферата на развитието да дадат приоритет на инвестирането в дружества и фондове, които оповестяват публично ефективната собственост и прилагат докладване по страни;

41.  Подкрепя увеличаването на пазарния достъп за развиващите се страни, и особено най-слабо развитите страни, тъй като той може да засили частния сектор и да създаде стимули за реформа; настоятелно призовава Комисията да гарантира, че търговските и инвестиционните споразумения, особено с развиващите се страни, най-слабо развитите страни и нестабилните държави, са съгласувани с целите за устойчиво развитие и насърчават правата на човека и регионалната интеграция; подчертава, че такива споразумения следва да бъдат подлагани на оценки на въздействието във връзка с ЦУР; подкрепя предложението на Комисията да актуализира своята стратегия за подпомагане на търговията в светлината на резултатите от преговорите за периода след 2015 г. и да предостави специално и диференцирано третиране на развиващите се страни, най-слабо развитите страни и нестабилните държави при търговските споразумения, като зачита политическото им право да вземат самостоятелни решения в съответствие с техните национални условия и потребностите на населението им;

42.  Призовава за действия за засилване на използването и прозрачността на националните системи за възлагане на обществени поръчки в дейности, управлявани от публичния сектор, и за укрепване на органите по защита на конкуренцията в развиващите се страни;

43.  Подчертава положителния принос на мигрантите за развитието на техните държави на произход и призовава за по-ефективни и новаторски форми на сътрудничество в миграционната политика между държавите на произход и на дестинация; обръща внимание на значителните и нарастващи финансови потоци, представлявани от паричните преводи от диаспорите, и подкрепя създаването на фондове на диаспорите; призовава за по-нататъшни усилия за намаляване на разходите за преводи на средства, за да се увеличи въздействието върху местното развитие в държавите на произход;

44.  Призовава за засилено участие на местните органи и гражданското общество, включително НПО от различните общности, в обсъждането на приоритетите на развитието, и по-конкретно на конференцията в Адис Абеба, както и за по-приобщаващо и подлежащо на отчет изпълнение на програмата за периода след 2015 г.; подчертава ролята на НПО за изпълнение на операциите по места и за развитие на механизми за отчетност, наблюдение и преразглеждане; признава, че ролята на местните органи за изпълнението на целите за устойчиво развитие изисква заделяне на необходимите средства; призовава за повече допитване до младите хора при обсъжданията на програмата за периода след 2015 г., и по-специално чрез иновативни комуникационни технологии; подчертава ролята на делегациите на ЕС като посредници за подобни диалози;

Глобално управление

45.  Припомня основната роля на ООН, заедно с други съществуващи институции и форуми като ОИСР, в глобалното икономическо управление и развитие; призовава за равнопоставено и полово балансирано представителство на всички страни в многостранните институции и други органи, които определят норми и стандарти, в т.ч. във финансовите институции; припомня, че всички международни финансови институции следва да спазват основните стандарти за прозрачност, определени в Хартата за прозрачност за международните финансови институции, и да осъществяват политики за публично оповестяване;

46.  Настоява, че трябва да бъдат улеснени устойчиви решения за дълговете, включително стандарти за отговорно получаване и отпускане на заеми, чрез многостранна правна рамка за процеси за преструктуриране на държавен дълг с оглед на облекчаване на дълговата тежест и избягване на неустойчив дълг; отправя искане към ЕС да се ангажира конструктивно в преговорите в ООН по тази рамка; призовава ЕС да настоява за прилагане на принципите на УНКТАД за отговорни трансакции, свързани с държавния дълг, както за кредитополучателите, така и за кредиторите;

47.  Приветства международните усилия за облекчаване на международните задължения, свързани с дълговете, на засегнатите от ебола държави, за да им се помогне да посрещнат икономическите кризи, породени от епидемията;

48.  Призовава за преглед на програмите и инструментите за финансова помощ за развитие на международните организации с цел привеждането им в съответствие с новите цели за устойчиво развитие; настоятелно призовава, по-специално, Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, Международния валутен фонд и Световната банка да установят най‑високи стандарти за отговорно финансиране и да ориентират ресурсите си в по‑голяма степен към потребностите на развиващите се страни, включително чрез взаимно ефективни кредитни инструменти в полза на бедните; призовава по‑конкретно за увеличаване на сумите, които са на разположение на Европейската инвестиционна банка, над настоящия й мандат, за да се засили допълнително финансирането й за страни с ниски доходи;

Мониторинг, отчетност и преразглеждане

49.  Призовава за постигане на споразумение на конференцията в Адис Абеба относно солидна, прозрачна и достъпна рамка за наблюдение и отчетност за ефективно проследяване и последващи действия във връзка с инвестирането и напредъка по конкретни ангажименти и цели; призовава за международна инициатива за подобряване на качеството на статистическите данни и информация, включително данни, разбити по доход, пол, възраст, раса, етнически произход, миграционен статус, увреждане, географско положение и други показатели, които имат значение в национален контекст; отправя искане към всички страни да осигурят прозрачно и ефикасно прилагане на помощта и финансирането, по-специално чрез подписване и ефективно прилагане на разпоредбите на Конвенцията на ООН срещу корупцията и чрез ангажиране за систематично публикуване на точни, навременни и сравними данни за приходите и разходите, както и бюджетни документи; по-конкретно, призовава Комисията да наблюдава по-нататък и да контролира финансирането на програмите и проектите си за оказване на помощ и да взема подходящи мерки при наличие на доказателства за корупция и лошо управление; настоятелно призовава Комисията също така да увеличи своята помощ за укрепване на съдебните органи и органите за борба с корупцията в развиващите се страни;

50.  Призовава за международна инициатива за подобряване на качеството на статистическите данни и информация, за да се проследява изразходването, инвестирането и напредъка по конкретни ангажименти и цели; приветства глобалните усилия да се гарантира, че използваните при изпълнението на ЦУР данни са разбити в достатъчна степен по доход, пол, възраст и други показатели, така че въздействието от политиките да може да бъде ефективно наблюдавано;

51.  Отново заявява, че е необходим нов набор от показатели в допълнение към БВП, за да се отчетат новите социални и екологически предизвикателства, и че този набор следва да включва в частност индекса на човешкото развитие, коефициента на Джини, мярка за равенство между половете, въглеродния отпечатък и екологичния отпечатък;

o
o   o

52.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на генералния секретар на ООН и на посредниците за процеса на подготовка за Третата международна конференция относно финансирането за развитие.

(1) http://unctad.org/en/publicationslibrary/wir2014_en.pdf
(2) http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:afc5ef38-ad24-11e4-b5b2-01aa75ed71a1.0019.03/DOC_1&format=PDF
(3) http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:441ba0c0-eb02-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_1&format=PDF
(4) http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/BG/1-2013-531-BG-F1-1.Pdf
(5) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0092&qid=1430912136809&from=BG
(6) http://eu-un.europa.eu/articles/en/article_15873_en.htm
(7) http://eu-un.europa.eu/articles/en/article_14363_en.htm
(8) http://eu-un.europa.eu/articles/en/article_13692_en.htm
(9) Приети текстове, P8_TA(2014)0059.
(10) ОВ C 8 Е, 14.1.2010 г., стр. 1.
(11) Приети текстове, P8_TA(2014)0063.
(12) Приети текстове, P7_TA(2014)0163.
(13) Приети текстове, P7_TA(2013)0394.
(14) Приети текстове, P7_TA(2013)0205.
(15) Приети текстове, P7_TA(2013)0119.
(16) OВ L 136, 9.5.2014 г., стр. 1.
(17) Доклад относно подкрепата за МСП в развиващите се страни чрез финансови посредници, Далберг, ноември 2011 г., www.eib.org


По-безопасно здравно обслужване в Европа
PDF 673kWORD 206k
Резолюция на Европейския парламент от 19 май 2015 г. относно по-безопасно здравно обслужване в Европа: подобряване на безопасността на пациентите и борбата с антимикробната резистентност (2014/2207(INI))
P8_TA(2015)0197A8-0142/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид своята позиция от 23 април 2009 г. относно предложението за препоръка на Съвета относно безопасността на пациентите, включително профилактиката и контрола на инфекциите, свързани със здравни грижи(1),

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 9 юни 2009 г. относно безопасността на пациентите, включително профилактиката и контрола на инфекциите, свързани със здравни грижи(2),

—  като взе предвид Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 15 ноември 2011 г., озаглавено „План за действие срещу нарастващите опасности от антимикробна резистентност“ (COM(2011)0748),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 22 юни 2012 г. относно влиянието на антимикробната резистентност в сектора на хуманното здравеопазване и във ветеринарния сектор — аспект „Едно здраве“,

—  като взе предвид своята резолюция от 11 декември 2012 г., озаглавена „Предизвикателството на микробите — нарастваща заплаха за здравето на човека“(3),

—  като взе предвид докладите 13 ноември 2012 г. и от 19 юни 2014 г. на Комисията до Съвета въз основа на докладите на държавите членки относно изпълнението на Препоръката на Съвета (2009/C 151/01) относно безопасността на пациентите, включително профилактиката и контрола на инфекциите, свързани със здравни грижи (COM(2012)0658 и COM(2014)0371),

—  като взе предвид своята резолюция от 22 октомври 2013 г. относно доклада на Комисията до Съвета въз основа на докладите на държавите членки относно изпълнението на Препоръката на Съвета (2009/C 151/01) относно безопасността на пациентите, включително профилактиката и контрола на инфекциите, свързани със здравни грижи(4),

—  като взе предвид Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и Съвета от 22 октомври 2013 г. относно сериозните трансгранични заплахи за здравето,

—  като взе предвид Специалния 411-ти доклад на Евробарометър „Безопасност на пациентите и качество на здравните грижи“,

—  като взе предвид Доклада за напредъка относно плана за действие срещу нарастващите опасности от антимикробна резистентност (SANTE/10251/2015),

—  като взе предвид предложението от 10 септември 2014 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ветеринарномедицинските продукти (2014/0257(COD)),

—  като взе предвид „концептуалната рамка за международна класификация за безопасността на пациентите“, изготвена от Световната здравна организация (СЗО),

—  като взе предвид усилията на латвийското председателство за справяне с проблема с антимикробната резистентност, по-специално по отношение на туберкулозата и мултирезистентната туберкулоза (MDR-TB),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 1 декември 2014 г. относно безопасността на пациентите и качеството на здравните грижи, включително профилактиката и контрола на инфекциите, свързани със здравни грижи и антимикробна резистентност,

—  като взе предвид първия съвместен доклад на ECDC/ЕОБХ/EMA относно интегриран анализ на консумацията на антимикробни агенти и проявите на антимикробна резистентност при бактериите при хората и животните, отглеждани за производство на храни (съвместен междуведомствен анализ на консумацията на антимикробни средства и резистентността към тях — JIACRA),

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8‑0142/2015),

А.  като има предвид, че основното измерение на качеството на здравните грижи е безопасността на пациентите, чиито основни аспекти са културата на безопасност при здравните грижи и управлението на инциденти, които излагат на риск безопасността на пациентите;

Б.  като има предвид, че обемът на наличните данни за разпространението и честотата на нежеланите инциденти в системите на здравеопазване на държавите членки на ЕС, понастоящем е ограничен, но непрекъснато нараства, и като има предвид, че последните налични данни датират от 2008 г.;

В.  като има предвид, че по оценки между 8% и 12% от пациентите, приети в болница в ЕС, страдат от нежелани инциденти по време на лечението си, и като има предвид, че близо половината от тези инциденти биха могли да бъдат избегнати;

Г.  като има предвид, че най-честите нежелани събития, свързани със здравни грижи, са под формата на свързани със здравни грижи инфекции, свързани с лекарствени средства събития и усложнения по време или след хирургическа интервенция;

Д.  като има предвид, че безопасността на пациентите и качеството на здравните грижи изискват достойни условия на труд и безопасност на работното място за професионалистите в областта на здравеопазването, и като има предвид, че, по‑специално, гарантирането на безопасността на пациентите, на профилактиката и контрола на инфекциите, свързани със здравни грижи, и предотвратяването на разпространението на резистентните на множество медикаменти бактерии е много трудно в пренаселени и страдащи от недостиг на персонал здравни заведения;

Е.  като има предвид, че настоящата икономическа криза оказа увеличен натиск върху бюджетите за здравеопазване на държавите членки, което оказва отражение върху безопасността на пациентите, тъй като много на брой държави членки, вместо да предприемат мерки по отношение на ефикасността, са намалили бюджетите и числеността на персонала в своите системи на здравеопазване, като това се придружава от доста сурови съкращения;

Ж.  като има предвид, че икономическата криза допълнително задълбочи съществуващата неравнопоставеност по отношение на достъпа до здравни услуги;

З.  като има предвид, че непрекъснатото обучение на лекари и други здравни специалисти е от решаващо значение за избягване на нежелани събития, включително нежелани събития, свързани с лекарства (ADEs), които съгласно оценките струват на системите за здравеопазване в ЕС около 2,7 млрд. евро годишно в разходи за грижи и представляват 1,1% от всички хоспитализации в Съюза;

И.  като има предвид, че ориентираното към пациента електронно здравеопазване (e‑Health) и медицинско лечение в домашни условия имат голям потенциал за подобряване на качеството и ефективността на медицинското лечение и същевременно допринасят за по-добри здравни резултати;

Й.  като има предвид, че наличието на мултидисциплинарен подход увеличава възможността за положителен резултат от медицинското лечение;

К.  като има предвид, че пациентите, семействата и пациентските организации изпълняват ключова роля за отстояването на по-безопасно здравно обслужване и тяхната роля следва да бъде насърчавана чрез предоставяне на права на пациентите и тяхното участие в здравния процес и политика на всички равнища;

Л.  като има предвид, че медицинското лечение в домашни условия може да помогне психологически на пациентите и да доведе до по-добри здравни резултати;

М.  като има предвид, че се отчита повишаване на използването на антибиотици сред хората с по- ниска информираност и че пълното познаване на антибиотиците може да доведе до тяхното по-отговорно потребление от страна на гражданите;

Н.  като има предвид, че между 30 и 50% от пациентите не вземат предписаните лекарства от лекарите или ги вземат, без да спазват лекарското предписание;

О.  като има предвид, че в болниците, сред общопрактикуващите лекари и сред ветеринарните лекари съществуват конфликти на интереси, свързани с фармацевтичната индустрия;

П.  като има предвид, че инфекциите, свързани със здравни грижи, са основен проблем за здравеопазването в държавите членки (според данни на Европейския център за превенция и контрол на болестите, 1 от всеки 20 хоспитализирани пациенти страда от инфекции, свързани с медицинско обслужване, т.е. годишно 4,1 милиона пациенти, а 37 000 души умират в резултат на инфекции, свързани с медицинско обслужване в ЕС, въпреки че 20 – 30% от тези инфекции се считат за предотвратими с помощта на интензивни програми за хигиена и контрол), като това представлява сериозна тежест за ограничените бюджети за здравни услуги;

Р.  като има предвид, че онова, което пациентите изживяват и изпитват, често се различава от впечатленията на здравните специалисти и че тези усещания могат да се окажат изключително важни за откриването на нови начини за намаляване и предотвратяване на инфекциите, свързани със здравни грижи;

С.  като има предвид, че нараства броят на свързаните със здравни грижи инфекции, причинени от устойчиви на полимедикаментозно лечение бактерии;

Т.  като има предвид, че антимикробната резистентност се е увеличила в световен мащаб по отношение на бактериалните патогени, което води до увеличаване на разпространението на инфекциите, свързани със здравни грижи и несполучливо лечение на инфекциозни болести при хора и животни на национално, европейско и международно равнище;

У.  като има предвид, че според оценките до 2050 г. в света ще умират по 10 милиона души всяка година вследствие на антимикробна резистентност;

Ф.  като има предвид, че резистентността към антибиотици, широко използвани за лечение на бактерии, причиняващи заболявания, достига 25% или повече в няколко държави членки; като има предвид, че е налице все по-растяща разлика между антимикробната резистентност и разработването на нови антибиотици и въвеждането им в клиничната практика, като това е свързано с научни, регулаторни и икономически предизвикателства;

Х.  като има предвид, че последните проучвания сочат, че, като се предвиди възможност за някои изключения, антимикробната резистентност в болниците в се е увеличила навсякъде в ЕС през последните години;

Ц.  като има предвид, че съгласно оценките на ЕС най-малко 25 000 души умират от инфекции, причинени от резистентни бактерии, което струва на системите за обществено здравеопазване приблизително 1,5 милиарда евро по данни от 2011 г., събрани от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC);

Ч.  като има предвид, че разходите, направени във връзка с инфекциите, резистентни към лекарства, са в размер на приблизително 1,5 млрд. евро годишно поради увеличаването на стойността на разходите за здравеопазване и загубите на производителност; като има предвид, че пациенти, които са се заразили с резистентни бактерии, трябва да бъдат изолирани при лечение в болница и че тази допълнителна разпоредба струва 900 милиона евро и до 2,5 милиона допълнителни легло дни годишно;

Ш.  като има предвид, че една от основните причини за разпространението на антимикробната резистентност в болниците е неспазването на общоприетите практики за профилактика и контрол на инфекциите;

Щ.  като има предвид, че ефективността на лекарствата от първа група върху бактериалните патогени става все по-ограничена вследствие на тяхната резистентност, а лекарствата от втора или трета група не винаги са налични и често са по-токсични, по-скъпи и по-слабо ефективни от лекарствата от първа група;

АА.  като има предвид, че една от основните причини за антимикробната резистентност е неправилната употреба на антимикробни средства, включително антибиотици, и по-специално тяхното системно и прекомерно използване;

АБ.  като има предвид, че високото ниво на мобилност, което съществува между европейските системи на здравеопазване, и все по-нарастващият трансграничен характер на здравното обслужване в Европа могат да спомогнат за разпространението на резистентни микроорганизми от една държава членка в друга;

АВ.  като има предвид, че програмите за ваксинация са един ефективен инструмент в усилията за борба с резистентността към антибиотици, тъй като те могат да играят роля в ограничаването на употребата на антибиотици и по този начин да ограничават развитието на антимикробна резистентност;

АГ.  като има предвид, че научноизследователската и развойната дейност в областта на антибактериалните средства представя уникални предизвикателства, което означава, че е необходима дългосрочна перспектива за развиването на експертен опит и прилагането на същия в лабораториите, и като има предвид, че е достоен за съжаление факта, че много изследователи с такъв опит са се ориентирали към други области поради липсата както на частно, така и на държавно финансиране;

АД.  като има предвид, че неспазването на основни предпазни хигиенни мерки за хората, както в болнична обстановка, така и извън здравните заведения, може да води до разпространение на патогени, и по-конкретно на такива, които са резистентни към антимикробните агенти;

АЕ.  като има предвид, че все повече научни доказателства сочат, че добрата хигиена на ръцете в здравните заведения налага използването на методи за изсушаване на ръцете, които не благоприятстват кръстосаното микробно заразяване чрез разпространение по въздуха и аерозолизация;

АЖ.  като има предвид наличието на резистентни бактерии върху медицинското оборудване, дори когато то е било стерилизирано съгласно спецификациите на производителя;

АЗ.  като има предвид, че използването на антимикробни средства в хуманната и ветеринарната медицина допринася за развитието на обща резистентност в околната среда, която може да служи като източник на развитие на резистентност както при хората, така и при животните; като има предвид, че едни и същи класове антибиотици се използват и във ветеринарната, и в хуманната медицина, и сходни механизми на резистентност са се появили и в двата сектора;

АИ.  като има предвид, че интензивното отглеждане може да означава, че антибиотиците са неправилно и редовно използвани за храна за животни, домашни птици и риба във ферми, за насърчаване на по-бърз растеж и са широко използвани и за профилактични цели, за да се предотврати разпространението на болести поради тесни, ограничени и стресиращи условия, в които се отглеждат животните и които инхибират тяхната имунна система, и за да се компенсират нездравословните условия, в които те са поставени;

АЙ.  като има предвид, че концепцията за „едно здраве“, одобрена от Световната здравна организация (СЗО) и Световната организация за здравеопазване на животните (СОЗЖ), признава, че здравето на човека, здравето на животните и екосистемите са взаимосвързани; като има предвид по-специално, че животните и храните, добити от животни, могат да служи като пряк основен източник на резистентните патогени, причиняващи зоонози; като има предвид, че поради това използването на антибиотици при животните, по-специално онези, които са предназначени за потребление и са поставени в условия на интензивно отглеждане, може да засегне устойчивостта срещу антибиотици при хората;

АК.  като има предвид, че в контекста на концепцията за „едно здраве“ подходът, при който специалистите както от хуманната, така и от ветеринарната медицина предприемат инициативи за профилактика на резистентните инфекции и намаляване на използването на антибиотици, може да предотврати както вътреболничните, така и извънболничните инфекции, свързани със здравни грижи;

АЛ.  като има предвид, че според СЗО използването на антимикробни средства в животновъдството е категорично по-разпространено от използването им при хората в много от държавите от държавите — членки на ЕС;(5)

АМ.  като има предвид, че според европейските асоциации на потребителите повече от 70% от месните продукти, тествани в шест държави — членки на ЕС, са дали положителни резултати за резистентни на антибиотици бактерии, докато в други осем държави тези бактерии присъстват в 50% от пробите;(6)

АН.  като има предвид, че се наблюдават високи нива на резистентност на Campylobacter към флуорохинолони и че повечето от инфекциите от Campylobacter при хората са следствие от обработка, приготвяне и консумация на пилешко месо; като има предвид, че тези високи нива на резистентност намаляват ефективните възможности за лечение на инфекции от Campylobacter при хората;

АО.  като има предвид, че в ЕС субтерапевтичното използване на антибиотици, при което ниски дози продукт се прилагат за насърчаване на растежа на животните, е забранено от 2006 г. насам;

АП.  като има предвид, че повечето медикаментозни фуражи за отглеждани животни съдържат антимикробни лекарствени продукти;

АР.  като има предвид, че употребата на антимикробни средства при домашните любимци е допълнителен рисков фактор за развитие и предаване на антимикробната резистентност при хората и че темповете на нарастване на резистентността към антибиотици във ветеринарните клиники за домашни любимци са подобни на тези в болниците;

АС.  като има предвид, че рискът от предаване на АМР от домашни любимци към хората не може да бъде цялостно измерен и че въпросът се нуждае от допълнителни проучвания;

АТ.  като има предвид, че се признава, че настоящото законодателство в областта на ветеринарномедицинските продукти не осигурява достатъчно инструменти за гарантиране на адекватното управление на рисковете за здравето на човека, произтичащи от използването на антимикробни средства;

АУ.  като има предвид, че въпросът за несъобразеното с предписанията използване на антибиотици е повод за притеснение както за ветеринарната, така и за хуманната медицина;

АФ.  като има предвид, че фармацевтичните предприятия имат склонност по-скоро да добавят нови антибиотици в рамките на съществуващите класове антибиотици, а не да откриват и разработват истински нови антибактериални агенти, и че в резултат на това устойчивостта срещу тези нови вещества ще се прояви по-бързо, отколкото при лекарствените продукти с истински нов механизъм на действие;

АХ.  като има предвид, че е необходимо да се насърчават фармацевтичните лаборатории за разработването на нови антибиотици, като се обмисля създаването на стимули и алтернативни бизнес модели, за да се поощряват иновациите;

АЦ.  като има предвид, че е от първостепенно значение фармацевтичните компании да бъдат насърчавани да инвестират и да продължават да инвестират в разработването на нови антимикробни агенти, по-специално тези, които действат срещу болести, за които антимикробната резистентност е сериозен проблем, по-специално:

   широко разпространени заболявания, причинени от полирезистентни грам-отрицателни бактерии (като например K. pneumoniae и Acinetobacter или E. coli) или от други подобни полирезистентни бактерии, като например Staphylococcus aureus или туберкулоза;
   други заболявания, причинени от вируси (като ХИВ), или от паразити (като малария);

както и разработване на други методи за борба с инфекциите, свързани със здравни грижи, без да се използват антибиотици;

АЧ.  като има предвид, че това може да бъде постигнато чрез решаване на някои от основните научни, регулаторни и икономически предизвикателства, които са възпрепятствали развитието на антимикробни средства, и по-специално чрез стимулиране на инвестициите в научноизследователската и развойната дейност и поставяне на акцента върху най-големите публични здравни потребности, като същевременно се запазва устойчивостта на националните системи за здравеопазване;

АШ.  като има предвид, че член 4, параграф 2 на Директива 2001/18/ЕО определя краен срок за използването на гени, които прехвърлят резистентност към антибиотици на трансгенни растения;

АЩ.  като има предвид, че специалистите по продуктите никога не трябва да провеждат терапевтично лечение, а само да оказват съдействие на медицинския персонал когато и ако медицинският персонал поиска такова, напр. за сглобяването или разглобяването на специфични инструменти;

БА.  като има предвид, че разпоредбите на Директива 2011/24/ЕС относно мобилността на пациентите се прилагат в целия ЕС, в резултат на което е по-уместно европейските пациенти да са запознати с въпроса за безопасността на пациентите в различните държави членки;

ББ.  като има предвид, че от съществено значение е да се гарантират правата на пациентите и общественото доверие в здравните услуги посредством гарантиране, че държавите членки разполагат със системи, осигуряващи справедливо парично обезщетение в случай на в случай на небрежност, произтичаща от предоставяне на лошокачествени медицински услуги;

БВ.  като има предвид, че интернет е най-големият нерегулиран пазар на фармацевтични продукти в света; като има предвид, че 62% от лекарствата, закупени онлайн, се оказват фалшиви или несъответстващи на стандартите; като има предвид, че изключително голям фармацевтични оператори работят незаконно онлайн и че годишният оборот на световно равнище, произтичащ от незаконната продажба онлайн на лекарствени средства по лекарско предписание, се оценява на 200 милиарда щатски долара;

БГ.  като има предвид, че член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз предвижда, че действията на Съюза трябва да допълват националните политики и да са насочени към подобряването на общественото здраве, предотвратяването на болестите и заболеваемостта при хората и избягването на източниците на опасност за физическото и психичното здраве;

Прилагане на препоръките на Съвета относно безопасността на пациентите

Обратна връзка относно втория доклад на Комисията относно изпълнението

1.  Припомня, че законодателството на ЕС в областта на фармацевтичните продукти беше създадено с цел защита на безопасността на пациентите; припомня своята резолюция от 22 октомври 2013 г., упомената по‑горе, относно доклада на Комисията до Съвета въз основа на докладите на държавите членки относно изпълнението на Препоръката на Съвета (2009/C 151/01) относно безопасността на пациентите, включително профилактиката и контрола на инфекциите, свързани със здравни грижи;

2.  Приветства подобряването на системата за наблюдение на инфекциите, свързани със здравни грижи, в ЕС и неотдавнашните мерки, въведени от редица държави членки, за да се подобри общата безопасност на пациентите и да се намали появата на инфекции, свързани със здравни грижи, и по-специално напредъка, постигнат от държавите членки в разработването на стратегии и програми за безопасност на пациентите, включително безопасност на пациентите в законодателството в областта на здравеопазването, и на системи за докладване и извличане на поуки;

3.  Отбелязва обаче, че вторият доклад по прилагането показва продължаващия неравномерен напредък в държавите членки по отношение на безопасността на пациентите, и изразява съжаление от факта, че някои държави членки очевидно са забавили, наред с другото, прилагането на препоръките на Съвета, може би вследствие на финансови ограничения, произтичащи от икономическата криза;

4.  Изразява съжаление, че мерките за строги икономии доведоха до намаляване на броя на отговарящия за почистването персонал в болниците и другите здравни заведения в Европа предвид решаващото значение на този персонал за осигуряването на високо равнище на хигиена;

5.  Призовава държавите членки да гарантират, че в настоящия период на икономическа криза здравето на пациентите не е засегнато от мерките за строги икономии и че системите на здравеопазване продължават да бъдат адекватно финансирани, по-специално за да се избегне предприемането на изключително вредни мерки, като например краткосрочни икономии, които ще доведат до високи разходи в среден и дългосрочен план, и вместо това да се съсредоточават върху по-нататъшното разработване на висококачествени и високоефективни системи на здравеопазване; призовава държавите членки да гарантират, че са налице достатъчен брой обучени здравни специалисти или специалисти по профилактика и контрол на инфекциозните болести, както и болничната хигиена с цел прилагане на подход, насочен в по-голяма степен към пациентите;

6.  Призовава държавите членки да определят конкретни и амбициозни количествени цели за намаляване на употребата на антибиотици;

7.  Приветства дейността на работната група на ЕС относно безопасността на пациентите и качеството на грижите, която включва представители от всички 28 държави — членки на ЕС, държавите от ЕАСТ, международни организации и органи на ЕС, и която съдейства за разработването на програма на ЕС за безопасност на пациентите и качество на грижите;

8.  Призовава Комисията да продължава да следи за прилагането на разпоредбите за безопасност на пациентите в държавите членки и при необходимост да разработва съответно нови насоки;

Насоки за подобрения

9.  Приветства работата, съфинансирана от ЕС и извършвана от ОИСР, относно сравними показатели за оценка на безопасността на пациентите; призовава държавите членки да прилагат тези показатели с цел оценяване на безопасността на пациентите;

10.  Отбелязва значението на включването на безопасността на пациентите в образованието, обучението на работното място и продължаващото обучение на работещите в сферата на здравеопазването във всички държави членки;

11.  Подчертава потенциалните ползи от електронното здравеопазване за намаляване на нежеланите събития чрез проследяване на информационните потоци и подобряване на разбирането на медицинските процеси, както и чрез цифрови рецепти и сигнали относно взаимодействието на лекарствените продукти; призовава Комисията и държавите членки да продължават да проучват възможностите, предлагани от електронното здравеопазване, в областта на безопасността на пациентите, включително въвеждането на електронни досиета на пациентите, и да повишават нивото на сътрудничество чрез обмен на опит, знания и най-добри практики в тази област;

12.  Призовава Комисията и държавите членки да направят оценка на потенциала на мобилното здравеопазване (mhealth) във връзка с ефикасността на полаганите грижи, случаите на хоспитализация и намаляването на годишните разходи за здравеопазване на глава от населението;

13.  Отбелязва, че равнището на използване на антибиотици и на разпространение на антимикробна резистентност е твърде различно в отделните държави членки, и насърчава държавите членки да прилагат най-добрите практики;

14.  Подчертава спешната необходимост от насърчаване на научноизследователските дейности и иновациите в областта на ветеринарната медицина на равнището на ЕС и на национално равнище;

15.  Настоятелно призовава държавите членки да прилагат или да разработят следните мерки:

   а) да продължават да полагат усилия за подобряване на безопасността на пациентите и да предприемат необходимите мерки с цел цялостно прилагане на препоръките на Съвета;
   б) да събират редовно данни в съответствие със стандартизираните проучвания за разпространението и честотата на нежеланите събития на тяхна територия, да повишават качеството на системите за ранно предупреждение и да координират ефективно обмена на тези данни;
   в) да гарантират, че ръководните кадри в системата на здравеопазването се назначават въз основа на заслуги, а не въз основа на политическа принадлежност;
   г) да гарантират непрекъснато подобряване и оценяване на условията на работа за здравните специалисти с оглед на повишаването на безопасността на пациентите;
   д) да гарантират основно обучение на целия здравен персонал, дори на служителите, които не са в пряк контакт с пациентите, в областта на профилактиката и контрола на инфекциите, преди те да започнат да работят в болница или друго здравно заведение и редовно след това;
   е) да осигурява подходящо и актуализирано обучение на лекарите и другите здравни специалисти, както и обмен на най-добри практики, за да се върви в крак с най-новите технологии и най-новите практики за болнична хигиена, както и да създадат системи за наблюдение, за да се гарантира, че техните умения са актуални, особено по отношение на прилагането на контролния лист на СЗО за хирургическа безопасност; това би ограничило случаите на лекарски грешки (включително инфекциите, свързани със здравни грижи), причинени от частични познания и от липса на съответствие с последните постижения на технологичния напредък;
   ж) да гарантират въвеждането на мултидисциплинарен подход в медицинското лечение;
   з) да гарантират по-добра съгласуваност и последователност на пътеките за полагане на грижи за пациентите, по-специално при преминаването от един сектор за предоставяне на здравни грижи към друг, както и при прехвърлянето на информация, например между болничното заведение и сектора за първично лечение;
   и) да полагат усилия за намаляване на пренаселеността на здравните заведения, като насърчават медицински грижи и лечение в домашни условия;
   й) да гарантират, че медицинските специалисти информират пациентите при използването на лекарствен продукт не по лекарско предписание и предоставят на пациентите информация относно потенциалните рискове, за да им се даде възможност за даване на информирано съгласие;
   к) да обменят информация относно най-добрия начин за намаляване на резистентността към антибиотици, така че в ЕС да се прилага най-ефективният подход;
   л) да гарантират равен достъп до здравни услуги и медицинско лечение за пациентите с цел премахване на съществуващата неравнопоставеност в сферата на здравеопазването;
   м) да насърчават информационни кампании за пациентите относно рисковете от увреждания на здравето и възможните мерки за превенция, като се започне от основните хигиенни правила, и да провеждат разяснителни кампании и здравно-образователни курсове в училищата във връзка с рационалното използване не само на антибиотиците, но на всички видове лекарства, както и относно риска, свързан с повишаването на резистентността към антибиотиците; тези кампании следва да са насочени към родителите и лицата, полагащи грижи за малки деца и възрастни хора, и следва винаги да бъдат следвани от оценка на тяхната ефективност;
   н) да поставят акцент върху значението на профилактиката на инфекциите, свързани със здравни грижи, в здравните заведения, чрез ограничаване на разпространението посредством проверки на пациентите и контактите, както и мерки за контрол на инфекциите, и да продължават да насърчават добрите хигиенни практики (като миенето на ръцете);
   о) да повишават хигиенните предпазни мерки, като засилват ролята на специалиста по хигиена, така че да контролират всички хигиенно-санитарни аспекти на здравните заведения, на пациентите и отношенията между пациентите и външните „гости“;
   п) да ангажират активно и официално организации и представители на пациентите на всички етапи и равнища на разработването на политики и програми;
   р) да разработят насоки на ЕС за участие на пациентите в стратегиите и действията за безопасност на пациентите, в сътрудничество със заинтересованите страни, по-специално организациите на пациентите;
   с) да им оказват подходяща подкрепа за изпълнението на дейностите, свързани с безопасността на пациентите;

16.  Призовава държавите членки да разследват евентуалната порочна практика, свързана с регенерирането и повторното използване на медицински изделия, които първоначално са били предназначени и определени за еднократно ползване;

17.  Настоятелно призовава държавите членки да подобрят информационните програми за медицинските специалисти, другите работещи в сферата на здравеопазването, ветеринарните лекари и широката общественост, като се съсредоточат върху използването на антибиотици и профилактиката на инфекции;

18.  Призовава Европейската агенция по лекарствата (EMA) да разработи насоки за използването на неодобрени/нелицензирани лекарствени средства въз основа на медицинските потребности, както и да състави списък на неодобрените лекарствени средства, които се използват въпреки лицензирани алтернативи;

19.  Призовава Европейската комисия и Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) да разработят насоки за здравните специалисти, пациентите и техните семейства относно ефективното миене и изсушаване на ръцете и да насърчават използването на методи за изсушаване на ръцете, които не благоприятстват кръстосаното микробно заразяване чрез разпространение по въздуха и аерозолизация;

20.  Подчертава, че са необходими значителни подобрения в областта на комуникацията и в областта на образованието и обучението, насочени както към ветеринарните лекари, така и към земеделските производители;

21.  Настоятелно призовава Комисията още веднъж да представи във възможно най-кратък срок законодателно предложение за задължително добавяне на карето с факти за медикамента към упътванията в опаковките;; предоставяната в карето с факти за медикамента информация следва да бъде представяна във вид, който е четлив, открояващ се и ясно различим от останалия текст; карето с факти за медикамента следва да съдържа кратко описание на необходимите факти за лекарството, с цел пациентът да може да разбере ползата и евентуалните рискове от него и с оглед безопасното и правилно прилагане на лекарствения продукт; това включва, наред с другото, препоръки за правилното и подходящо използване на антибиотици;

22.  Призовава Европейската комисия и държавите членки да насърчават въвеждането на европейско лого, предвидено от Регламент за изпълнение (ЕС) № 699/2014, за да се определят ясно онлайн аптеките, които пускат в продажба за обществеността продукти от разстояние, като се предоставят гаранции за потребителите срещу закупуването на фалшиви лекарства, често опасни за здравето;

23.  Напомня, че съгласно Решение № 1082/2013/ЕС относно сериозните трансгранични заплахи за здравето държавите членки трябва да предоставят на Комисията актуализиране на плановете за подготовка и планираните ответни действия на национално равнище, и настоятелно призовава държавите членки да представят съответната информация в определените в решението срокове;

Въпроси, свързани с докладването и отчетността/отговорността

24.  Настоятелно призовава държавите членки да насърчават редовното подаване на информация от здравните специалисти, съдържаща препоръки към пациентите как да свеждат до минимум рисковете за тяхната безопасност чрез свързване със системата на здравеопазване;

25.  Насърчава държавите членки да създадат независими органи, които да осъществяват връзка с професионалистите, за да гарантират повишаване на осведомеността и разпространението на сигнали относно заплахи за безопасността на пациентите;

26.  Приканва държавите членки да подобрят своите системи за докладване на нежелани събития и медицински грешки чрез разработване на мерки, които насърчават точно, безупречно и анонимно докладване от здравни специалисти и пациенти, както и да обмислят идеята за създаване на електронна система, която би могла да улесни и да подобри докладването от страна на пациентите;

27.  Призовава държавите членки да приемат мерки, които биха подобрили качеството, а не само количеството, на докладването на нежелани събития, така че докладването да съдържа ясна информация, която би подобрила реално безопасността на пациентите, и да създадат система, в която данните могат лесно да се извличат и биха осигурили цялостна и систематична оценка;

28.  Призовава Комисията да разработва стандартизирани проучвания за събиране на данни относно инфекциите, свързани със здравни грижи;

29.  Призовава държавите членки да бъдат по-строги по отношение на проверките и налагането на забрана за извършване на медицинско лечение от немедицински външен персонал;

30.  Призовава държавите членки да информират пациентите за рисковете и превантивните мерки, свързани с нежелани събития в здравното обслужване, за процедурите за подаване на жалби и наличните правни възможности при настъпване на нежелано събитие, например, посредством представител на правата на пациентите;

31.  Призовава държавите членки да предприемат необходимите мерки за избягване на конфликт на интереси от страна на лекарите и ветеринарните лекари във връзка с предписването и продажбата на лекарствени средства;

32.  Призовава държавите членки да осигуряват цялостна информация относно съществуващите механизми за подаване на жалби и правна защита да бъде лесно достъпна за пациентите, станали жертва на инфекциите, свързани с медицинско обслужване или медицински грешки;

33.  Приканва Комисията да докладва относно националните практики на колективно обезщетение в случаите с инфекциите, свързани със здравни грижи;

34.  Признава стойността на гражданските инициативи, като например Европейската харта за правата на пациентите въз основа на Хартата на основните права на Европейския съюз, и на Европейския ден на правата на пациента, който се организира всяка година на 18 април от 2007 г. насам; призовава Комисията и държавите членки да подкрепят Европейския ден за правата на пациентите на местно, национално и европейско равнище;

Борба срещу антимикробната резистентност

Актуално състояние и обещаващи решения

35.  Приветства работата на Комисията в областта на антимикробната резистентност и профилактиката и контрола на инфекциите, свързани със здравни грижи, както и координационната и надзорна дейност на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), по-специално в рамките на Европейската мрежа за надзор на антимикробната резистентност (EARS-Net), Европейската мрежа за надзор на консумацията на антимикробни средства (ESAC-Net) и Мрежата за наблюдение на инфекциите, свързани със здравни грижи (HAI-Net);

36.  Приветства съвместната работа за координация и наблюдение в областта на антимикробната резистентност на ECDC, Европейската агенция по лекарствата (EMA) и Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ);

37.  Отбелязва със загриженост, че между 2010 г. и 2013 г. делът на К. pneumoniae, устойчиви на флуорохинолоните, цефалоспорините от трето поколение и аминогликозидите, както и комбинираната резистентност към всички три групи антибиотици и резистентността към карбапанеми се е увеличил значително в много държави членки и на равнище на ЕС; също така отбелязва, че през същия период в много държави членки и на равнище на ЕС се е увеличила резистентността към цефалоспорини от трето поколение за E. coli; отбелязва също така, че в някои региони на Европа мултирезистентната туберкулоза (MDR-TB) е отговорна за приблизително 20% от всички нови случаи, като същевременно ефективността на лечението на MDR-TB е обезпокоително ниска;

38.  Отбелязва със загриженост, че в държави с високо ниво на полимедикаментозна резистентност, включително резистентност към карбапанеми, съществуват много малко на брой терапевтични възможности, като полимиксините са една от тях; подчертава, че в тези държави наличието на бактерии, които са устойчиви на полимиксини, е важно предупреждение, че възможностите за лечение на заразени пациенти стават все по-ограничени;

39.  Отбелязва, че инфекциите, причинени от резистентни на антимикробни средства бактерии, е много вероятно да доведат до скъпи и продължителни престои в болница, както и до използването на алтернативни и по-скъпи терапевтични лечения, които ще увеличават тежестта върху здравните системи на държавите членки;

40.  Изразява съжаление, че през последните 25 години се наблюдава липса на осведоменост за значението на разумното използване на антимикробни агенти, по-специално на антибиотици, и стагнация в разработването на лекарства в областта на антимикробните лекарства, което се дължи най-вече на едновременно възникналите научни, икономически и регулаторни пречки;

41.  Отбелязва, че програмата „Хоризонт 2020“ и Третата програма на ЕС в областта на общественото здраве са поставили акцент върху инфекциите, свързани със здравни грижи, и върху антимикробната резистентност;

42.  Отбелязва, че някои съществуващи и ефикасни антибиотици не са на разположение в няколко държави членки, което води до неподходящ избор на антимикробна терапия, и затова призовава държавите членки и Комисията да разгледат въпроса как да поддържат на пазара ефикасните антибиотици;

43.  Отбелязва, че резистентността към антибиотици често забавя предписването на подходяща антибиотична терапия и че прилагането на неподходяща или закъсняла антибиотична терапия предизвиква сериозни усложнения при пациенти със сериозни инфекциозни заболявания и понякога може да причини смърт;

44.  С голяма загриженост отбелязва големия брой животни, заразени с бактерии, които са резистентни на антибиотици, и риска за пренасяне на тези бактерии към потребителите чрез заразено месо;

45.  С голяма загриженост отбелязва връзката между ветеринарната употреба на антимикробни средства и развиването на резистентност у земеделските стопани към тези средства, както и риска от разпространение на тази резистентност чрез болнично лечение;

46.  Приветства инициативите и действията, предприети от държавите членки, специалистите в областта на здравеопазването на животните и собствениците на животни, имащи за цел отговорно използване на антимикробни средства и намаляване на използването на антимикробни средства в животновъдството;

47.  Счита изследователската дейност за нови антимикробни лекарства за изключително важна и призовава Комисията да използва Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) за стимулиране на тази дейност, например чрез подпомагане на съществуващи структури като инициативата за иновативни лекарства (ИИЛ);

48.  Призовава да се обръща по-голямо внимание на разработването на нови антимикробни агенти, предназначени за нови цели;

49.  Приветства и насърчава по-нататъшната изследователска дейност за нови антимикробни лекарства, по-специално антибиотици с широко разпространена дейност срещу полирезистентни грам-отрицателни бактерии и срещу болести, които се харектеризират с висока степен на антимикробна резистентност, като например K. pneumoniae, E. Coli, Acinetobacter, staphylococcus aureus, ХИВ/СПИН, туберкулоза и малария; настоява обаче, че от първостепенно значение преди всичко да се гарантира отговорното и разумно използване на антимикробни средства; приветства и насърчава по-нататъшната научноизследователска работа по алтернативни методи, насочени към борбата с инфекциите, свързани със здравни грижи, без да се използват антибиотици, и към борбата с мултирезистентната туберкулоза (MDR-TB);

50.  Призовава Комисията и държавите членки да ускорят научноизследователските и развойните дейности, за да предложат нови инструменти за борба с бактериалните инфекции, които се наблюдават все по-често в Европа;

51.  Призовава Комисията и държавите членки да увеличат стимулите за сътрудничество в публичния и частния сектор, за да се даде нов тласък на антибиотичната научноизследователска и развойна дейност (НИРД);

52.  Призовава държавите членки да увеличат нивото на сътрудничество в областта на безопасността на пациентите и борбата срещу антимикробната резистентност, за да се ограничи и намали разпространението на резистентни микроорганизми от една държава членка в друга;

53.  Призовава Комисията и държавите членки да използват схеми на адаптивни решения и други регулаторни инструменти за ранен достъп на пациентите до иновативни антибактериални средства за лечение на резистентни инфекции;

54.  Призовава Комисията и държавите членки да се възползват от програмата „адаптивни пътеки“ на Европейската агенция по лекарствата и да използват всички регулаторни инструменти, с които разполагат, за да се осигури по-бърз достъп на пациентите до иновативни антибактериални лечения;

55.  Подчертава необходимостта пациентите да бъдат в центъра на всяка здравна политика и насърчава здравната грамотност и участието на пациентите във вземането на решения относно лечението;

56.  Счита, че е от първостепенно значение Комисията да гарантира продължаването на плана за действие на ЕС относно антимикробната резистентност след 2016 г., като се поставя акцент върху това как да се преодолеят научните, регулаторните и икономическите предизвикателства, свързани с антимикробната резистентност, като същевременно се включи профилактиката и контрола на инфекциите, свързани със здравни грижи;

Препоръки относно използването на антибиотици в хуманната медицина

57.  Припомня, че самолечението с антибиотици следва да бъде строго забранено, и подчертава необходимостта националните компетентни органи на държавите членки да налагат политика „само с рецепта“ за антибактериалните средства;

58.  Призовава държавите членки да предприемат подходящи действия, за да се гарантира отговорно и разумно използване в хуманната медицина на всички антимикробни агенти и в частност на антибиотици, които се считат за последно средство за лечение на бактериални инфекции в болници, като се има предвид, че неправилната употреба на антибиотици с профилактична цел (включително в болници) е един от основните фактори, които допринасят за появата на резистентност към антибиотици;

59.  Призовава държавите членки да насърчават достъпа до висококачествени лекарства и придържане към пълен цикъл на лечение за всички пациенти, с конкретно подпомагане на най-уязвимите, като начин за предотвратяване на развиването на резистентност;

60.  Настоятелно призовава държавите членки да обърнат внимание и на „забравените“ антибиотици, с цел да се разширява изборът по отношение на средствата за действие;

61.  Призовава Комисията да участва в работата на СЗО за разработване на нов икономически модел с цел отчитане на опасенията и нуждите от гледна точка на общественото здраве;

62.  Призовава държавите членки и Комисията да започнат процес на обмисляне на разработването на нов икономически модел, който прекъсва връзката между обема на продажбите и възнаграждението, платено за нов антибиотик, който да отразява обществената стойност на нов антибиотик и да позволява достатъчно възвращаемост на инвестициите за дружеството, като купувачът получава правото да използва продукта и да има пълен контрол върху обемите;

63.  Настоятелно призовава държавите членки да прилагат или да разработят следните мерки:

   а) да припомнят на лекарите, че е от първостепенно значение да се гарантира, че предписването на антибиотици за лечение е уместно и отговорно;
   б) да гарантират, че при всяка възможност преди предписване на антибиотици се извършва систематично подходяща микробиологична диагноза, например чрез използване на нови диагностични инструменти за предоставяне на здравни грижи, които биха могли да позволяват бързо диагностициране преди момента на самото лечение, и/или антибиограми, особено в случай на болести, които имат тенденция да се развиват повторно, както и усилия за премахване на препятствията, които пречат на правилната микробиологична диагноза, особено в амбулаторни условия;
   в) да регламентират предписването на антибиотици за лечение, и по-специално да прилагат стриктно законите, забраняващи предоставянето на антибиотици за лечение без рецепта, така че да се гарантира подходящо използване на лекарствата, като се определя целта на лечението и се подбират подходяща лекарствена терапия;
   г) да прилагат отговорни търговски практики, като се избягват конфликти на интереси между производителите и лицата, предписващи лекарствени средства;
   д) да насърчават разработването на нови модели на приходи, чрез които икономическата възвращаемост за дружествата се отделя от предписаните обеми антибиотици, като същевременно насърчават фармацевтичните иновации и балансирането им с устойчивостта на здравните системи;
   е) да регламентират продажбата и разпространението на антибиотици, така че пациентите да могат да получават единствено специфичното количество антибиотици, предписано от техния лекар, тъй като в някои държави членки все още съществуват правила, които разрешават продажбата на антибиотици в опаковки с размери, които са по-големи от необходимото за извършване на специфичното лечение количество;
   ж) да гарантират по-високи равнища на спазването от пациентите на антибиотичното лечение и на други подходящи методи за лечение, предписани от работещи в сферата на здравеопазването, и да разработват стратегии, насочени към повишаване на разбирането от страна на пациента на значението на отговорното използване на лечението с антибиотици и рисковете от повишаване на антимикробната резистентност;
   з) да следят антибиотичната резистентност и използването на антибиотици в болниците и да гарантират, че когато се използва в болници, антибиотиците се използват само в съответствие с точните указания, при правилната доза и за най-краткия възможен период, както се препоръчва от практическите указания;
   и) да засилват контрола на инфекциите, по-специално от трансгранична гледна точка, и особено чрез внимателно наблюдение на потенциален пренос на устойчиви на полимедикаментозно лечение бактерии, чрез подходящ скрининг на пациенти, прехвърлени от държава/регион/болница, известна със своето голямо разпространение на устойчиви на полимедикаментозно лечение бактерии, и изолиране на пациенти в отделни помещения или чрез прилагане на „групови здравни грижи“;
   й) да разработят стратегия за различни заинтересовани страни относно MDR-TB, която да обхваща ключови аспекти като профилактика, повишаване на информираността, диагностициране, подходящо лечение и спазване на предписаното лечение;
   к) да подобряват стандартите за безопасност, особено по отношение на медицински изделия, които са устойчиви на стерилизация (като например ендоскопите), и внимателно да следят медицинските изделия, които първоначално са били създадени и етикетирани с маркировката CE за еднократна употреба, ако бъдат регенерирани, да отговарят на всички стандарти за безопасност, с цел гарантиране на здравето на потребителите;
   л) да дават ход на информационни кампании, насочени към широката общественост, включително образователни здравни програми в училищата, относно разумното използване на антибиотици и рисковете, свързани с увеличаването на резистентността към антибиотици, и значението на развитието на добри лични хигиенни практики; тези кампании следва да бъдат предназначени за младите и възрастните, за родителите и за лицата, полагащи грижи, и те следва да бъдат последвани от оценки на резултатите, като се държи сметка за възможностите, предлагани в това отношение от електронните здравни системи;
   м) да увеличават публичното финансиране и да създават нови академични постове, за да се съсредоточават върху проучване и утвърждаване на нови подходи за лечение на бактериални инфекции;
   н) да увеличават по-специално стимулите за научноизследователска и развойна дейност в областта на антимикробните средства;
   о) да приканват ECDC да провежда мисии на място, които да предоставят на държавите членки научно и техническо съдействие, включително обучение за антимикробната резистентност, както е предвидено в член 9 от Регламента за ECDC (Регламент (ЕО) № 851/2004); настоятелно изисква онези държави членки, които все още не са сторили това, и специално държавите членки, в които антимикробната резистентност е вече висока или нараства с тревожни темпове, да приканват ECDC да осъществява такива мисии;
   п) да оповестяват публично архивите на болниците и други лечебни заведения по отношение на инфекциите, свързани със здравни грижи, за да могат пациентите да направят информиран избор;

64.  Призовава Комисията да помисли за последствията от по-голямата мобилност, предвидена в Директива 2011/24/ЕС, по отношение на по-голямата антимикробна резистентност, която би могла да последва от пътуването на пациентите за лечение в цяла Европа;

Препоръки относно използването на антибиотици във ветеринарната медицина като цяло и в частност в животновъдството

65.  Изразява загриженост, че съвместният доклад от ЕОБХ и ECDC относно антимикробната резистентност показва, че бактерии, които най-често причиняват хранителни инфекции, например Salmonella и Campylobacter, показват значителна резистентност към традиционните антимикробни средства;

66.  Отново отправя призива си, приет с резолюцията от 27 октомври 2011 г. относно антимикробната резистентност(7) като заплаха за общественото здраве, за поетапно премахване на профилактичната употреба на антибиотици в животновъдството, като подчертава, че секторите на животновъдството и интензивното рибно стопанство следва да се съсредоточат върху превенция на заболеваемостта чрез добра хигиена и добри условия на живот и развъждане, както и върху стриктни мерки за биологична сигурност, вместо върху профилактичната употреба на антибиотици;

67.  Призовава държавите членки да прилагат или да разработят следните мерки:

   а) да популяризират и насърчават отговорно и разумно използване на антимикробни средства във ветеринарната медицина, включително медикаментозните фуражи, на всички антимикробни агенти, като позволяват тяхното използване единствено за лечение след ветеринарна диагностика, като се обръща допълнително специално внимание на антибиотиците, които фигурират в списъка на СЗО с особено важните антимикробни средства за хуманна медицина;
   б) да въвеждат правни инструменти за ограничаване на употребата на антибиотици при животните, ако е установен значителен риск за общественото здраве;
   в) да прилагат по-строг контрол за ограничаване използването на антибиотици във ветеринарната медицина; един от начините за постигане на това е чрез ограничаване на правото да се предписват антибиотици на професионално квалифицирани ветеринарни лекари и чрез разделяне на правото на ветеринарните лекари да предписват и продават антибиотици, така че да се отстранят всички икономически стимули;
   г) да дават ход на кампании за повишаване на осведомеността за отговорната употреба на антимикробни средства за животни, включително домашни любимци;
   д) да намаляват необходимостта от антибиотици чрез подобряване здравето на животните посредством мерки за биологична сигурност, профилактика на болестите и добри управленски практики, и да създадат стабилни и по-ясни методологии и приоритети в борбата срещу развиването на антимикробна резистентност;
   е) да гарантират, че секторите на животновъдството и на аквакултурата се съсредоточават върху превенция на заболеваемостта чрез добра хигиена и добри условия на живот и развъждане, както и чрез прилагане на стриктни мерки за биологична сигурност, вместо посредством профилактичната употреба на антибиотици; известно е, че по-доброто управление на стопанствата и по-добрите процедури в животновъдството могат да се постигнат чрез преразглеждане на разпоредбите за максималната гъстота при отглеждането на животни, тъй като в момента размерът на стадата често пречи на индивидуалното лечение или лечението на по-малки групи животни, като по този начин се стимулира профилактичната употреба на антимикробни средства;
   ж) да ограничават употребата на антибиотици в интензивните стопанства и да насърчават биологичните или екстензивни модели на животновъдство;
   з) да ограничават употребата на антибиотици при животните чрез постепенно премахване на използването им за профилактични цели, когато антибиотици се дават на животните с цел профилактика, както и да свеждат до възможния минимум случаите на метафилактика, тоест масово медикаментозно третиране на животни, насочено към лечение на болните екземпляри в стопанствата и предотвратяване на инфекциите при здравите животни;
   и) да разработят и прилагат национални стратегии или планове за действие с цел противодействие на AMR, които, наред с другото, да съдържат:
   i) прилагане на национални насоки относно лечението на животни с антимикробни средства, за да се гарантира отговорното им използване въз основа на конкретните доказателства и условия в съответните държави членки;
   ii) прилагане на политики за профилактика в областта на здравето на животните, които имат за цел подобряване на здравословното състояние на животните и намаляване на необходимостта от използване на антимикробни средства в животновъдството;
   iii) определяне на отговорностите на ветеринарните лекари по отношение на управлението на здравето на животните и вземането на решения за използването на антимикробни средства;
   iv) прилагане на непрекъснато обучение за специалисти в областта на здравеопазването на животните и собственици на животни;
   й) да потвърдят забраната за използване на антибиотици за насърчаване на растежа на животните;

68.  Настоятелно призовава държавите членки да регулират всички конфликти на интереси и финансови стимули, включващи ветеринарни лекари, които продават и предписват антибиотици;

69.  Призовава Европейската агенция по лекарствата да изготви списък на антибиотиците, които се използват при животните и при които е открит значителен риск за общественото здраве;

70.  Настоятелно призовава националните органи и ЕМА да прилагат или да разработят следните мерки:

   а) Да засилят съществуващата оценка на риска на нови ветеринарни антимикробни вещества чрез идентифициране на основните потенциални рискове за общественото здраве на много ранен етап от разрешаването им;
   б) Да наблюдават развиването на резистентност при конкретни бактерии съгласно плановете, договорени между регулаторните органи и дружествата, когато ново антимикробно вещество се одобрява за първи път във ветеринарната медицина;
   в) Да наблюдават промени в употребата на антимикробни средства при животните като част от проекта за Европейската мрежа за надзор на потреблението на антимикробни средства във ветеринарната медицина (ESVAC) (ръководен от ЕМА), с цел измерване на въздействието на прилаганите действия;

71.  Призовава съзаконодателя при воденето на преговори относно предложението за регламент относно лекарствените продукти за ветеринарна употреба (2014/0257(COD)), да следва курс на действие, който е в съответствие с принципа „едно здраве“, и по-специално:

   да приеме разпоредби за забрана на употребата при животни на антимикробни средства не по лекарско предписание, които са разрешени само в хуманната медицина;
   да подкрепя задължителното регистриране на количествата от всички антимикробни средства, използвани в животновъдството, да бъде съобщавано на компетентните национални органи и ежегодно публично оповестявано от тях;
   да гарантира, че стандартите за качеството, безопасността и ефикасността на ветеринарномедицински продукти няма да се понижат с новото законодателство за ветеринарномедицинските продукти, и да гарантира, че тези високи стандарти са гарантирани през целия жизнен цикъл на тези продукти;
   да създаде база данни на ЕС с информация за това кога, къде, как и при кои животни са използвани антимикробни средства;
   да забранят онлайн продажбата на антимикробни средства;

72.  Призовава съзаконодателя, когато води преговорите по предложението за регламент относно производството, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи и за отмяна на Директива 90/167/ЕИО на Съвета (2014/0255(COD)), да гарантира, че то предвижда разпоредби, насочени към значително ограничаване на използването на съдържащи антимикробни средства медикаментозни фуражи за животни, отглеждани за производството на храни, и по-специално към строга забрана на профилактичната употреба на антимикробни средства, включени в медикаментозните фуражи;

73.  Призовава Комисията и ECDC да извършат изследване на потенциалните преки или косвени вреди, произтичащи от използването на антимикробни средства при отглеждането на домашни любимци, и да разработят мерки за намаляване на риска от предаване на антимикробна устойчивост от домашни любимци към хора;

74.  Отбелязва, че някои държави членки на ЕС, вече са премахнали успешно и поетапно профилактичната употреба на равнище стопанства; поради това призовава Комисията да предложи законодателство за поетапно премахване на профилактичната употреба на антибиотици;

Подходи за сътрудничество в Европейския съюз

75.  Насърчава държавите членки да си сътрудничат при определянето на минимални стандарти за безопасност на пациентите и показатели за безопасност и качество на здравеопазването на равнището на ЕС, след консултации с всички заинтересовани страни, включително организации на пациентите;

76.  Призовава Комисията и държавите членки да се ангажират да водят диалог с всички заинтересовани страни и да разработват координирана, всеобхватна и устойчива стратегия на ЕС за безопасност на пациентите, както и да представят конкретни решения, които да се прилагат на равнище на ЕС, на национално, регионално и местно равнище и/или на равнище на първични грижи;

77.  Призовава държавите членки и Комисията да стартират процес на обмисляне заедно със СЗО за разработване на нов икономически модел, който прекъсва връзката между обема на продажбите и възнаграждението, платено за нов антибиотик, гарантирайки справедлива възвращаемост на инвестициите за дружествата, като същевременно предпазват устойчивостта на националните здравни системи;

78.  Призовава Комисията, държавите членки и фармацевтичния бранш да оптимизират европейските партньорства между академичните среди и фармацевтичния бранш, пример за което е Инициативата за иновативни лекарства (ИИЛ);

79.  Насърчава фармацевтичните дружества, правителствата и научните среди да допринасят със своите най-силни активи (инфраструктура, съединения, идеи и финансови ресурси) за особено значими фундаментални научни изследвания и предконкурентни съвместни проекти; счита, че инициативата за иновации в медицината (IMI) следва да разполага с гъвкавост да проучва всички нови открития, произтичащи от тези проекти;

80.  Призовава Комисията да разгледа възможностите за законодателна рамка, насърчаваща разработването на нови антибиотици, например под формата на инструмент, уреждащ употребата на антибиотици за хуманна употреба, подобен на този, който вече е предложен за употребата на антибиотици при животните;

81.  Насърчава продължаването на публично-частните партньорства, като инициативата за иновативни лекарства (ИИЛ), програмите „New Drugs for Bad Bugs“, „COMBACTE“, „TRANSLOCATION“, „Drive AB“ и „ENABLE“, с цел използване на силата на сътрудничеството;

82.  Приветства съвместната програмна инициатива относно антимикробната резистентност, която позволява на държавите членки да се споразумяват относно нуждата от научни изследвания с цел избягване на дублиране и призовава за увеличаване на финансирането за разработване на нови лекарства и други алтернативни на антибиотиците методи за борба с антимикробната резистентност;

83.  Насърчава Европейския съюз да се присъедини към глобалния фонд за иновации, предложен от прегледа на резистентността към антибиотици, извършен в Обединеното кралство, с цел подпомагане на научните изследвания, които нямат непосредствено практическо приложение (blue sky science);

84.  Изисква Комисията и държавите членки да подпомагат въвеждането на лесни за използване инструменти за диагностика, за да се гарантира по-голяма наличност на правилна диагноза преди предписването или даването антибиотик, особено в амбулаторния сектор;

85.  Насърчава ЕС да подкрепя и участва във всяка глобална инициатива, насочена към подобряване на начините за борба с резистентността към антибиотици, и да подкрепя научните изследвания в тази област;

86.  Призовава Комисията, в сътрудничество с държавите членки, да подготви препоръки относно стандарти за безопасност на храните, които да се прилагат по отношение на наличието на устойчиви на (поли)медикаментозно лечение патогени и/или определени детерминанти на резистентност;

87.  Подчертава, че антимикробната резистентност се е превърнала в сериозен проблем, който трябва да бъде спешно решен; призовава Комисията да разгледа възможностите за предлагане на законодателство относно разумното използване на антибиотици, ако след публикуването на настоящите препоръки в държавите членки бъде постигнат слаб или не бъде постигнат никакъв напредък;

o
o   o

88.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Комитета на регионите и на правителствата на държавите членки.

(1) ОВ C 184 E, 8.7.2010 г., стр. 395.
(2) OВ C 151, 3.7.2009 г. , стp. 1.
(3) Приети текстове, P7_TA(2012)0483.
(4) Приети текстове, P7_TA(2013)0435.
(5) Tackling antibiotic resistance from a food safety perspective in Europe („Справянето с резистентността към антибиотици от гледна точка на безопасността на храните в Европа“), СЗО Европа, 2011 г.
(6) „Използване на антибиотици в животновъдството: Време за предприемане на действия, BEUC (Европейско бюро на съюзите на потребителите).
(7) ОВ C 131 E, 8.5.2013 г., стр. 116.


Възможности за „зелен“ растеж за МСП
PDF 599kWORD 139k
Резолюция на Европейския парламент от 19 май 2015 г. относно „зелен“ растеж и възможности за МСП (2014/2209(INI))
P8_TA(2015)0198A8-0135/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид своята резолюция от 5 февруари 2013 г. относно улесняване достъпа на МСП до финансиране(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2014 г. относно повторна индустриализация на Европа за насърчаване на конкурентоспособността и устойчивостта(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 27 ноември 2014 г. относно преразглеждането на насоките на Комисията за оценка на въздействието и ролята на теста за МСП(3),

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Мисли първо за малките!“ — „Small Business Act“ за Европа“ (COM(2008)0394),

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Преглед на „Small Business Act“ за Европа“ (COM(2011)0078),

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Възможности за ресурсна ефективност в строителния сектор“ (COM(2014)0445),

—  като взе предвид проучването на Евробарометър относно МСП, ресурсна ефективност и „зелени“ пазари (Флаш Евробарометър № 381), и проучването на Евробарометър относно ролята на публичната подкрепа за въвеждането на иновациите на пазара (Флаш Евробарометър № 394),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите (прието на 109-тата пленарна сесия на 3 и 4 декември 2014 г.) относно „Пакет за индустриалната политика“,

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „План за инвестиции за Европа“ (COM(2014)0440),

—  като взе предвид манифеста на Европейската платформа за ефективно използване на ресурсите и препоръките за политиката, март 2014 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Към кръгова икономика: програма за Европа с нулеви отпадъци“ (COM(2014)0398),

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Иновации за устойчиво развитие – План за действие за екологични иновации (ПДЕИ)“ (COM(2011)0899),

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на комисията по бюджети и на комисията по регионално развитие (A8-0135/2015),

A.  като има предвид, че МСП представляват над 98% от предприятията в ЕС и създават над 67% от съвкупната заетост в Съюза и 58% от брутната добавена стойност; като има предвид, че те са гръбнакът на икономиката на Европейския съюз и са най-важните двигатели на възможностите за европейски дългосрочен икономически растеж и за създаване на устойчиви работни места в 28-те държави членки; като има предвид, че заетостта в сектора на екологичните стоки и услуги в периода 2007—2011 г. е нараснал с 20% въпреки кризата и дава възможност на МСП да извършват все по-голяма икономическа дейност и да създават работни места, включително в райони, засегнати от обезлюдяване и застаряване на населението; като има предвид, че по този начин те играят важна роля в промишлената екосистема, заедно с дружествата със средна пазарна капитализация и многонационалните дружества; като има предвид, че девет от всеки десет МСП са малки предприятия, които наемат 10 души или по-малко и че тези микропредприятия осигуряват 53% от всички работни места в Европа;

Б.  като има предвид, че в момента световният пазар за екологични стоки и услуги се оценява на 1000 милиарда евро годишно и се очаква тази стойност да се удвои и дори утрои до 2020 г., като това ще създава огромни възможности за МСП от ЕС и икономически растеж в Европейския съюз като цяло; като има предвид, че Европейският съюз е световен лидер във вноса и износа на екологични стоки; като има предвид, че услугите са неразривно свързани с тези стоки, но че все още съществуват нетарифни бариери за доставчиците на екологични услуги;

В.  като има предвид, че Европейският съюз се ангажира с повторна индустриализация на Европа чрез инвестиции и подкрепа за принципите на устойчивостта, конкурентоспособността и иновациите, за да се постигне дял от поне 20% в промишленото производство като част от европейския БВП на държавите членки на ЕС, до 2020 г.; като има предвид, че Европейският съвет пое ангажимент за намаляване на вътрешните емисии на парникови газове с поне 40%, увеличаване на дела на възобновяемата енергия най-малко до 27% и повишаване на енергийната ефективност с поне 27% до 2030 г., като се цели повишаване на целта до 30%; като има предвид, че МСП трябва да допринасят за постигането на тези цели, тъй като 93%(4) от МСП вече предприемат стъпки за по-ефективно използване на ресурсите ; като има предвид, че съгласно Комисията по-добрият екодизайн, предотвратяването, рециклирането и повторното използване на отпадъци биха могли да доведат до нетни икономии за предприятията от ЕС, които се очаква да бъдат в размер до 600 млрд. евро или 8% от годишния оборот, като в същото време ще доведат до намаление на общите емисии на парникови газове с 2 до 4%;

Г.  като има предвид, че даването на възможност на МСП да превръщат екологичните предизвикателства в икономически възможности при едновременно извършване на устойчива стопанска дейност е един от принципите на „Small Business Act“ за Европа, но като има предвид, че не е бил постигнат съществен напредък на политиката и че МСП често се сблъскват с непоследователни политики при започването на стопанска дейност и прилагането на стандарти в областта на околната среда;

Д.  като има предвид, че спазването на все по-многобройните екологични стандарти от страна на МСП ще бъде насърчавано както от страна на пазара, така и от законодателството;; като има предвид, че ЕС и държавите членки следва да свеждат до минимум административната тежест в новата и съществуващата нормативна уредба и че следва да се стремят да избягват създаването на допълнителни разходи за предприятията за постигане на съответствие с тази нормативна уредба; като има предвид, че са предложени нови инициативи за намаляване на регулаторната тежест върху МСП и върху други сектори и че те следва да се прилагат от Комисията и държавите членки;

Е.  като има предвид, че 90% от предприятията в ЕС са микропредприятия; като има предвид, че въпреки неотдавнашните усилия МСП и микропредприятията продължават да изпитват затруднения с достъпа до, умения, информация и финансиране, както и до достатъчно разнообразен избор на капиталови и дългови инструменти, необходими за растежа на дадено дружество, и като има предвид, че програмите на ЕС все още са далеч от оказване на значителен принос за иновациите; като има предвид, че процедурите за подаване на заявления за финансиране от ЕС за МСП все още са твърде бюрократични и следователно недостижими за повечето МСП;

Ж.  като има предвид, че следва да се отчете потенциалът на бюджета на ЕС, в качеството на бюджет, стимулиран от инвестициите, за да се улесни достъпът до финансиране на МСП от ЕС чрез намаляването на бюрокрацията и посредством конкретно заделени финансови средства и за да се увеличи финансирането за LEO (местни служби за предприемачество); като има предвид, че следва да се засили разработването на лесни за използване процедури за различните форми на подпомагане;

З.  като има предвид, че малките предприятия печелят пропорционално повече от големите дружества от действията за подобряване на ефективното използване на ресурсите и че те следва да получават повече внимание по отношение на политиките; като има предвид, че потенциалните брутни ползи от подобряването на ефективното използване на ресурсите е 10-17% от оборота, в зависимост от сектора на стопанска дейност;

И.  като има предвид, че цифровите технологии са важен инструмент за използване от страна на МСП при реализиране на ползите, очаквани от оптималното използване на ресурсите, и сектор, в който новите МСП могат лесно да се появяват и развиват;

Й.  като има предвид, че вниманието е съсредоточено основно върху високотехнологични МСП, които доставят пряко „зелени“ иновации, но че съществува необходимост от подкрепа за други дружества за спазването на нормативната уредба в областта на околната среда, за прилагането на мерки за „зелени“ иновации и за подобряване на техните екологични показатели; като има предвид, че екоиновациите могат да служат като идея за създаване на ново дружество, но че те също така са мярка за подобряване на съществуващите предприятия в рамките на „зелената“ икономика;

К.  като има предвид, че въпреки че не съществува международно признато определение за „зелен“ растеж, съществува консенсус, че то е съчетание от икономически растеж и устойчивост по отношение на околната среда; като има предвид, че повишаването на уменията и обучението е основно предизвикателство за МСП, на което следва да се отделя особено внимание, особено по отношение на иновациите и ефективното използване на ресурсите; като има предвид, че недостатъчният достъп до рисков капитал, по-конкретно в началните етапи, продължава да бъде една от основните пречки за създаването и развитието на дружества, ориентирани към растеж;

Л.  като има предвид, че като се има предвид, че микропредприятията създават хиляди работни места и 53% от заетостта в цяла Европа и че поради това те се нуждаят от различна рамка за работа, е спешно необходимо последователно използване на определението за микропредприятия; като има предвид, че микропредприятията са изправени пред редица сериозни затруднения, като например пречки в правилата за възлагане на обществени поръчки, излишна регулаторна тежест и достъп до финансиране;

Общи въпроси

1.  Подкрепя концепцията за „зелен“ растеж и кръгова икономика и отбелязва, че произтичащите от нея възможности се отнасят до различни области от съществено значение, като например възобновяемите източници на енергия, и по-специално на икономически жизнеспособно производство на вятърна, слънчева, водна и геотермална енергия, енергийна ефективност, ефективно използване на ресурсите, управление на отпадъците, намаляване на емисиите, електрификация и системата „от люлка до люлка“; изтъква огромния икономически потенциал и потенциал за създаване на заетост, който тези сфери имат за различните сектори; отбелязва, че „зеленият“ растеж трябва да бъде част от по-широка стратегия за насърчаване на създаването на работни места и икономически растеж сред МСП;

2.  Подчертава, че „зеленият“ растеж трябва да бъде разглеждан в по-широка перспектива и че той следва да включва действия, разгръщани в цялата верига на стойността и в цялата предприемаческата екосистема, включително усилията на участници в промишленото производство, за намаляване на екологичния отпечатък на техните продукти, производствени процеси, бизнес практики и услуги; припомня препоръките на Европейската платформа за ефективно използване на ресурсите, като подчертава, че ефективността на ресурсите изисква динамична регулаторна рамка, която дава подходящи сигнали на производителите и потребителите за подобряване на характеристиките на продуктите през целия техен жизнен цикъл; призовава Комисията да създаде всеобхватна рамка на политиката, включително конкретни цели на политиката и по-добро интегриране и рационализиране на съществуващите инструменти на политиката, за да се гарантират възможности и участие на МСП в „зелената“ и кръговата икономика;

3.  Подчертава факта, че световната икономика ще трябва да предвижда едно непрекъснато нарастващо население — 9 милиарда души до 2050 г. — и че нашите природни ресурси са ограничени и следователно следва да бъдат използват по устойчив и много ефикасен начин; посочва нови иновативни, „зелени“ и устойчиви решения за тези предизвикателства, като например създаването на нови продукти, производствени процеси, бизнес практики и услуги, като например чрез интегриране на новаторски цифрови технологии, както и нова подпомагаща правна рамка;

4.  Напомня на Комисията и на държавите членки, че МСП в ЕС са изключително разнородни и че те варират от силно традиционни, семейни дружества до бързоразвиващи се предприятия, високотехнологични дружества, микропредприятия, социални и стартиращи предприятия и че подходът за тяхното подпомагане трябва да бъде също толкова разнообразен;

5.  Счита, че ЕС трябва да промени драстично своята предприемаческа култура с цел да подпомага икономически растеж чрез наличието на повече хора, които откриват собствени предприятия и търсят по-добри възможности за извършване на стопанска дейност, по-специално в „зелен“ растеж, и чрез приемане на неуспеха и поемането на рискове; подчертава, че е важно този въпрос да бъде поставян в центъра на формулирането на политиките; призовава държавите членки да осигуряват условия за „по-меко кацане“ след фалит в съответните изготвени от тях законодателни рамки, за да се даде възможност на хората да започват нов бизнес скоро след неуспеха на предишно предприятие, особено в нови и иновативни сектори; призовава Комисията да облекчи страха от неуспех чрез кампании за повишаване на осведомеността и образование;

6.  Изтъква добавената стойност на бюджета на ЕС за подпомагането на МСП, микропредприятията, социалните предприятия и кооперациите в получаването на достъп до финансиране и до финансовите пазари, по-специално посредством програмата за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните предприятия COSME, както и по програмата „Хоризонт 2020“ и европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ); подчертава необходимостта от ясно и единно за целия ЕС тълкуване от националните регулатори и за открити правила за обществените поръчки;

7.  Отбелязва, че много европейски МСП днес се конкурират в международен план за решения, които включват и продукти, и т.нар. „зелени услуги“, като строителство, инсталации, ремонти и управление; отбелязва, че тези услуги са централни за развитието, продажбите и износа на „зелени“ продукти; призовава Комисията да включи „зелените“ услуги в текущите преговори по споразумението за екологичните стоки, както и в двустранните търговски споразумения като ТПТИ, за да се намалят бариерите пред европейските МСП и доставчици на услуги, които искат да развиват международна дейност;

8.  Набляга на важността на доброто управление, независимата съдебна система, прозрачността и принципите на правовата държава в целия ЕС за създаването на благоприятен за бизнеса климат и на пазар с равнопоставени условия на конкуренция за МСП;

Финансиране на „зелени“ инициативи

9.  Посочва, че при сегашните обстоятелства, при които недостатъчният достъп до подходящи източници на рисков капитал, по-специално на ранния етап, продължава да бъде една от най-значимите пречки за създаването и развиването на дружества, ориентирани към растеж, планът за действие на Комисията за подобряване на достъпа до финансиране за МСП поставя изричен акцент върху рисковия капитал като възможност за финансиране на растеж; при все това подчертава, че този вид финансиране е подходящ само за ограничен брой МСП и че банковите кредити все още са важен източник на финансиране, както и че алтернативите следва да бъдат разработвани от частния сектор; в този контекст отбелязва, че е важно да се насърчават алтернативни форми на кредитиране на МСП като кредитните съюзи; изтъква възможностите за финансиране, които трябва да бъдат проучвани посредством Европейския фонд за стратегически инвестиции;

10.  Насърчава държавите членки да стимулират чуждестранните инвеститори, като премахнат езиковите бариери; отбелязва, че приемането на заявления и предоставянето на данни на английски език в допълнение към официалния език (официалните езици) на дадена държава членка, е крачка в тази посока;

11.  Подчертава, че не съществува универсален механизъм на финансиране, и призовава Комисията да отчита интересите на МСП във всички съществуващи и евентуални бъдещи програми, инструменти и инициативи, особено за нови бизнес модели в областта на „зелената“ икономика, обхващащи капиталови инструменти (като например бизнес ангели, групово финансиране и многостранни търговски системи), квазикапиталови инструменти (финансиране тип „мецанин“) и дългови инструменти (като например дружествени облигации на малка стойност, гаранционни механизми и платформи) и партньорства между банки и други оператори, участващи във финансирането на МСП (специалисти в областта на счетоводството, бизнес сдружения или асоциации на МСП или търговски камари) за подпомагане на предприятията на етапа на тяхното създаване, растеж и трансфер, като вземат предвид техния размер, оборот и нужди от финансиране; призовава държавите членки и местните и регионалните органи да гарантират адекватни стимули и да предоставят фискални стимули за тези модели на финансиране; подчертава значението на преразглеждането на съществуващите инструменти за подпомагане на МСП, така че те да включват допълнителни възможности за „зелен“ растеж;

12.  Изтъква нуждата да се гарантира координираност и взаимно допълване между финансовите инструменти в бюджета на ЕС, по-специално по европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Програмата на ЕС за заетост и социални иновации (EaSI) и програмата LIFE;

13.  Призовава Комисията и държавите членки да наблюдават резултатите, постигнати от МСП, които са имали достъп до финансиране за екологосъобразни иновации, за да оценят ефективността на такова финансиране; призовава настоятелно Комисията да не губи време и да въведе необходимите промени, за да бъде финансирането по-ефективно, ако резултатите се окажат незадоволителни;

14.  Отбелязва, че поради изключително техническия характер на множество „зелени“ инвестиционни планове е от изключително значение да се изтъкне значението на стандартизираните модели за риска и възвръщаемостта, както и на разработването на нови модели за новите предизвикателства и сектори;

15.  Припомня, че от МСП може да се очаква да играят важна роля в кръговата икономика, като осигуряват устойчиви, но трудоемки услуги като ремонт, обновяване и рециклиране; отбелязва, че Комисията, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Международният валутен фонд (МВФ), Международната организация на труда (МОТ), Парламентът и Еврогрупата подкрепят в общ план принципа на прехвърляне на данъчната тежест от труда към потреблението и използването на природни ресурси; изисква Комисията да направи оценка на въздействието на изместването на данъчната тежест от труда към използването на природните ресурси;

16.  Изтъква, че предприемачите, МСП, бизнес сдруженията и организациите за подкрепа следва да са по-добре осведомени за възможностите за финансиране за по-ефективните технологии или за договорните услуги, като например консултантски услуги, наставничество и обучение в областта на екодизайна, управление на ресурсите и „зелено“ предприемачество и наличност на „зелени“ технологии, продукти и услуги, които биха могли да бъдат от полза за тяхната стопанска дейност; призовава държавите членки да засилят предоставянето на услуги за МСП в тези области и също така подчертава необходимостта от прости и достъпни източници на информация и бази данни за тези продукти и услуги; припомня на Комисията и на държавите членки, че тази информация трябва да бъде съобщавана по начин, който отговаря най-добре на логиката и методите на работа на МСП;

17.  Отбелязва, че програмите на ЕС не успяват да допринесат в значителна степен за екоиновациите и кръговата икономика и че следователно Комисията трябва да съсредоточи в по-голяма степен своето внимание върху финансирането по Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) и „Хоризонт 2020“ върху разработването на екоиновативни решения от и за МСП и да подкрепя финансирането за подобряване на проектирането на продуктите и резултатите от процесите, като се надгражда върху успешния опит на миналата МФР; счита, по-специално, че инструментът за МСП по „Хоризонт 2020“ трябва да бъде изцяло приложен;

18.  Призовава Комисията и ЕИБ да гарантират, че на етапа на прилагане на „плана за инвестиции за Европа“ МСП, включително „зелените“ и новаторските МСП, ще бъдат основните получатели на подкрепата, предвидена съгласно настоящото предложение; настоява, че трябва да се разработят ясни критерии, включително европейска добавена стойност, за постигането на тази цел, и че трябва да се засили предоставянето на консултативни услуги за ефективност на ресурсите и екоиновации за МСП; призовава ЕИБ и Комисията да гарантират, че всички категории, включени в препоръката на Комисията за определяне на микро-, малки и средни предприятия (C (2003) 1422), се възползват в еднаква степен; изтъква значението на „Хоризонт 2020“ и COSME за подкрепата за МСП и необходимостта от пълно прилагане на инструмента за МСП в рамките на „Хоризонт 2020“;

19.  Счита, че за да се гарантира взаимно допълване на финансовите схеми за МСП, от съществено значение е да се координират мерките, предприемани в рамките на политиката на сближаване и на други програми, като програмата „Хоризонт 2020“, както на национално, така и на регионално равнище; подчертава, че е важно законодателството да се създава така, че да позволява на МСП да запазят своята конкурентоспособност;

20.  Призовава Комисията и държавите членки да намерят бързо и трайно решение на въпроса с огромното количество забавени плащания във връзка с регионалната политика и по отношение на обработването на помощта от ЕСИ фондове за предходния период на финансиране, така че да се гарантира, че като партньори по проекти МСП няма да бъдат възпрепятствани от участие в програми за подпомагане и проекти поради забавяне на плащанията;

Управление на знанията

21.  Подчертава значението на активното осъществяване на сътрудничеството между секторите, по веригите на стойността, както и в географските области, което предлага потенциал за стимулиране на иновациите и новите възможности за растеж чрез взаимно обогатяване с идеи и новаторски концепции; приветства действието по „Хоризонт 2020 “, озаглавено „Осъществени с помощта на клъстери проекти за нови промишлени вериги за създаване на стойност“, имащо за цел по-ефективното разгръщане на потенциала за иновации на МСП, включително новаторски в екологично отношение и ресурсно ефективни решения, които те предлагат;

22.  Приветства създаването на Европейски център за високи научни постижения в областта на ефективността на ресурсите, който да консултира и подпомага МСП, които се стремят да подобрят резултатите си в областта на ефективността на ресурсите; подчертава необходимостта той да се установи като силна мрежа от партньори от различните региони на ЕС и да надгражда върху доказания опит в държавите членки; счита, че той следва да напътства МСП към европейски, национални и регионални програми в тази област на действие, както и да предоставя достъп до експертен опит, мрежи и инфраструктура;

23.  Подчертава значението на трансфера на знания и включващия множество заинтересовани участници обмен на знания, включително в трансграничен план, чрез неформални мрежи, особено за МСП и микропредприятията, с цел повишаване на осведомеността за съществуващите и нови иновационни техники, добри практики, начини за придобиване на подходящо финансиране, възможни държавни схеми за подпомагане и съответните законодателни рамки, които предполагат най-малко бюрократична администрация, и припомня, че съществуващите национални звена за контакт за програмите за финансиране на ЕС и мрежата Enterprise Europe (EEN) трябва да бъдат напълно включени в подкрепата за МСП и проактивно да информират, обучават и подкрепят МСП да намират възможности за финансиране на равнището на ЕС или на национално или регионално равнище; Подкрепя организирането на европейска кампания за ефективно използване на ресурсите с цел информиране на МСП относно ползите и възможностите, предлагани от ефективното използване на ресурсите и начините на взаимодействие в промишлеността по отношение на рециклирането; призовава Европейската комисия и EEN да си сътрудничат по въпросите на ефективността на ресурсите с отраслови сдружения, професионални съюзи, МСП, НПО, академични среди, както и с регионални инициативи; приветства във връзка с това съсредоточаването на вниманието на Комисията върху симбиози и клъстери и я насърчава да представи конкретни инициативи за улесняване на транссекторното сътрудничество и управление на ресурсите;

24.  Призовава настоятелно отрасловите федерации да играят по-водеща роля за предоставянето на подходяща информация и експертни съвети относно „зелени“ технологии, възможности за финансиране и съответните процедури; призовава Комисията и държавите членки да коригират пропуските в случаите, когато тази подкрепа е недостатъчна, и в сътрудничество с отраслови сдружения и дружества да проучват допълнително какви възможности съществуват, да ускоряват вземането на устойчиви решения и да инвестират в екологосъобразни технологии, ефективното използване на ресурсите и в отрасъла на рециклирането; отбелязва нарастващата разлика между потребностите на МСП и уменията на служителите; отбелязва, че 26% от работодателите в Европа срещат трудности в намирането на служители с правилните умения;

Научни изследвания, развойна дейност, иновации и умения

25.  Подчертава необходимостта от по-ефективно разработване на научноизследователски и развойни дейности, от цялостно включване на МСП в този процес и от активна подкрепа за допълнително преобразуване на резултатите от основни научноизследователски и развойни дейности в по-нататъшен технологичен напредък; подчертава значението на повторната индустриализация на Европа, като се има предвид значението на производството за научноизследователските и развойни дейности и по този начин конкурентното предимство на ЕС в бъдеще; счита, че следва също така да се отделя достатъчно внимание на нетехнологичните, организационни, системни иновации и иновациите в публичния сектор, наред с решенията въз основа на технологии;

26.  Подчертава значението на търговското разпространение и остойностяване от дружествата в ЕС на резултатите от научноизследователските и развойни дейности; призовава Комисията и държавите членки да осигуряват по-стабилна регулаторна рамка и подходящи финансови схеми, за да се даде възможност за икономическа инициатива и предприемачество и за да бъде ограничено времето за пускане на пазара на новите продукти, услуги и бизнес практики, особено в сферата на „зелената“ икономика;

27.  Подчертава потенциала за иновации и „зелен“ растеж, който се намира в новата европейска космическа инфраструктура; призовава Комисията да насърчава използването от МСП на данните, получени от тази инфраструктура, в бизнес образователни центрове и инкубатори; призовава Комисията да учреди режим за МСП, който да позволява безпрепятствен достъп до данни от тази инфраструктура на етапите на изследването, разработването и пускането на пазара;

28.  Отбелязва, че според Инобарометър от май 2014 г. едва 9% от всички дружества заявяват, че са се ползвали от публична финансова подкрепа за техните научноизследователски и развойни дейности от януари 2011 г. насам; подчертава необходимостта от разработване на лесни за използване процедури за различните форми на подпомагане;

29.  Отбелязва ползите, които единният европейски патент носи на МСП, особено в областта на „зелените“ технологии; призовава всички държави членки да се присъединят към единната европейска патентна система; призовава държавите членки да ратифицират незабавно Споразумението относно Единен патентен съд, което е необходимо за прилагането на единния европейски патент; призовава Комисията да предложи опростена процедура за използване от МСП при завеждане на дела за нарушения пред Единния патентен съд;

30.  Призовава за подобрена политическа рамка за кръговата икономика, включително приемането и прилагането на интелигентно регулиране, стандарти и кодекси за поведение, насочени към поемане на външните фактори, преодоляване на ресурсно интензивните продукти, създаване на равнопоставени условия за конкуренция, възнаграждаване на лидерите и ускоряване на прехода към ресурсно ефективна и устойчива икономика;

31.  Призовава Комисията да включи като част от пакета за кръговата икономика разширяването на инструмента за екодизайна, така че да включва измерение, свързано с ефективността на ресурсите; счита, че екодизайнът следва да разглежда трайността, пригодеността за поправяне и пригодеността за рециклиране на продукта, включително стандарти за гарантиран минимален срок на годност и разглобяване;

32.  Насърчава разширяването на иновативните схеми за подпомагане, като например ваучери за „зелени“ иновации, които могат да стимулират въвеждането на устойчиви технологии и решения, съобразени с околната среда и устойчиви спрямо изменението на климата; що се отнася до подаването на заявления за подкрепа, счита, че правилата трябва да бъдат прости и ясни и не следва да представляват административен товар; освен това приканва Комисията и държавите членки да намерят иновативни решения за финансиране за МСП и да предоставят изцяло достъпни финансови инструменти; припомня, че капацитетът за устойчив растеж и иновации на европейските МСП е едно от основните конкурентни предимства на ЕС в глобализираните пазари;

(Де)регулацията като двигател на растежа

33.  Призовава държавите членки да избягват създаването на препятствия за вътрешния пазар чрез допълнително регулиране на национално равнище, да преразгледат действащите си регулаторни режими и да премахнат всички излишни или неефективни разпоредби, които представляват пречки на пазара, и да гарантират последователно транспониране в националното законодателство; призовава Комисията да гарантира, че тестът за МСП се прилага изцяло във всички оценки на въздействието; приканва Комисията да увеличи усилията си за справяне с прекомерното регулиране в отделни държави членки; подчертава необходимостта от ясно и единно за целия ЕС тълкуване от националните регулатори и за открити правила за обществените поръчки, включително за „зелените“ обществени поръчки и електронното възлагане на обществени поръчки, което към момента представлява значителна пречка за МСП, които желаят да се интернационализират, и в същото време предлага огромни възможности за държавите членки, които са го въвели на ранен етап, включително в ресурсно и енергийно ефективни продукти и решения;

34.  Приветства решението на Комисията за оттегляне на остарели или прекомерно обременителни законодателни предложения; очаква от Комисията да представи по-амбициозно предложение за законодателство в областта на отпадъците, както беше обявено от заместник-председателя Тимерманс в Парламента на пленарната сесия през декември 2014 г.; призовава Комисията да се въздържа от законодателни предложения, които ще доведат до ненужна административна тежест за предприятията и МСП, и да преразглежда непрекъснато съществуващото законодателство с цел намаляване на съществуващата административна тежест, подобряване на ефективността на законодателството и адаптиране към новите бизнес модели; при все това подчертава необходимостта от амбициозни действия, адекватно и навременно прилагане на съществуващото законодателство и своевременно участие на заинтересованите страни от съответните сектори на промишлеността и МСП, включително в рамките на оценката на въздействието, за да се постигнат целите на ЕС в областта на околната среда;

35.  Припомня значението на неутрално по отношение на технологията и насърчаващо новаторството законодателство, което позволява разработването на различни нови технологии, които ще бъдат изпитвани и оценявани от пазара; приветства разработването на механизъм за екологичен одит на МСП като нов инструмент, помагащ на иновативните екологични технологии да стигнат до пазара; призовава държавите членки да използват по подходящ начин пазарни инструменти в своите схеми за държавно подпомагане и да се въздържат от използване на вредни за околната среда нарушаващи пазара субсидии; припомня, че публичната интервенция, следва да се използват за преодоляване на случаите на неефективност на пазара, като например невключването на външните фактори в цената; призовава Комисията да изготви общи насоки за националните схеми за публично подпомагане за „зелени“ инвестиционни проекти с цел създаването на по-уеднаквен набор от мерки;

36.  Отбелязва, че създаващите нестабилност индустрии и технологии често показват пропуски в съществуващото законодателство; подчертава необходимостта от непрекъснато наблюдение и актуализиране на съществуващото законодателство и неговото прилагане, така че устойчивите или екоиновационните технологии и новите технологични развития да не срещат пречки;

Други мерки за подпомагане

37.  Счита, че развиването на предприемачески умения и разработването на програми, чрез които да се учи как функционират и си взаимодействат пазарът, икономиката и финансовата система, както и осведомеността по въпросите на околната среда и начините, по които новите технологии могат да стимулират ефективни, новаторски и екологични възможности, следва да бъдат включени в системите за основно и висше образование и също така да бъдат насърчавани чрез извънучебни занимания и учене през целия живот; счита, че един добре изготвен бизнес план е първата стъпка към по-добър достъп до финансиране и икономическа жизнеспособност; призовава Комисията и държавите членки да включат без отлагане предприемаческото, финансовото, икономическото и екологичното образование в образователните си програми; във връзка с това подкрепя програмата „Еразъм за млади предприемачи“, предназначена да насърчава предприемаческата култура и да развива единния пазар и конкурентоспособността;

38.  Подчертава, че микропредприятията и новосъздадените дружества също следва да получават помощ и насоки за развитие в посока устойчив „зелен“ растеж; призовава Комисията да гарантира, че тези предприятия ще бъдат адекватно включени в новите инициативи, фокусирани върху възможностите за „зелен“ растеж за МСП;

39.  Отбелязва, че програма „Еразъм +“ дава възможност на студентите и младите хора да развиват предприемачески умения чрез, наред с другото, финансирането на стажове; подкрепя програмата „Еразъм за млади предприемачи“, предназначена да насърчава предприемаческата култура и да развива единния пазар и конкурентоспособността;

40.  Отбелязва, че е важно да бъдат преодолявани неустойчивите модели на потребление и да бъде насърчавана промяната в поведението на потребителите; изтъква необходимостта от подходящо обучение на потребителите и необходимостта да се насърчават стимули за по-устойчиво потребление; призовава Комисията и държавите членки да засилят мерките, свързани с търсенето, като използването на възлагането на обществени поръчки с цел засилване на навлизането на ресурсно- и енергийноефективни продукти и решения; подчертава, че е важно използването на ресурсите да се включи в информацията за продукта и екомаркировката, за да се дадат повече възможности на потребителите;

41.  Подчертава значението на улесняването на нови и съпътстващи предприятия чрез сътрудничество с научноизследователските и технологичните институти, университети и учреждения за професионално обучение;

42.  Подчертава значението на износа за създаването на работни места и растеж в Европа; призовава Комисията да ускори висящите търговски споразумения с нашите партньори, за да се улесни достъпът на европейски МСП до нови пазари;

43.  Счита, че предприемачеството сред жените е все още недостатъчно използван актив за растеж и конкурентоспособност на ЕС, който следва да бъде насърчаван и засилван, и че всички препятствия, като например дискриминацията по отношение на заплащането, по-конкретно пред жените, включително в „зелената“ икономика, следва да бъдат премахнати, така че жените и мъжете да се възползват в еднаква степен; счита, че редовното събиране на хармонизирани статистически данни, включително относно свързаното с пола въздействие на законодателството, и на категоризирани по пол данни за работната сила, би улеснило основаното на факти създаване на политики и наблюдение и би запълнило празнотите в познанията в „зеления“ дискурс;

44.  Призовава Комисията да проучи и определи отраслите на европейската промишленост и географските райони, където са налице условия за създаване на нови клъстери и центрове, и да подкрепя тяхното развитие;

45.  Призовава Комисията и държавите членки да обръщат особено внимание на възможностите и предизвикателствата, създавани от селските райони по отношение на МСП, „зеления“ растеж и екоиновациите, и да отговорят на тези възможности и предизвикателства;

46.  Призовава държавите членки (на равнището на лицата, определящи политики, и управляващите органи на национално, регионално и местно равнище) да насърчават непрестанно устойчивия растеж в рамките на стратегиите за интелигентно специализиране с участието на ключовите заинтересовани страни, с което да се благоприятства създаването на клъстери, полезни взаимодействия и мрежи във връзка с дейностите на „зелената“ икономика; отправя искане до Комисията да докладва пред Парламента относно изпълнението на стратегиите за интелигентно специализиране на национално и/или регионално равнище, когато това е целесъобразно, и по-специално по отношение на различните модели на „низходящи дейности“, използвани в ЕС и на равнището на държавите членки; призовава Комисията и държавите членки да предоставят информация относно практическите мерки, предприети с цел развиване на компетентност за новаторски в екологично отношение МСП чрез взаимно свързване на регионалните центрове за иновации и ключовите мрежи за подпомагане;

47.  Призовава Комисията в рамките на регионалната политика да изготви специфични програми, които олицетворяват всички подходящи елементи на „зеления растеж“ за МСП; подчертава необходимостта да се използва докрай младежкият предприемачески потенциал в контекста на „зеления“ растеж на МСП; призовава Комисията да подготви мерки, които биха свързали образователните институции с европейските програми, и мерки за подкрепа на „зелената“ икономика; отправя искане до Комисията и държавите членки да използват всички средства, с които разполагат, за предоставяне на съвети на работниците и служителите в МСП и за повишаване на тяхната осведоменост, за да се подобрят техните знания и умения; призовава подкрепата за обучение да се съсредоточава върху младежите и най-необлагодетелстваните групи;

o
o   o

48.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) Приети текстове, P7_TA(2013)0036.
(2) Приети текстове, P7_TA(2014)0032.
(3) Приети текстове, P8_TA(2014)0069
(4) http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_381_en.pdf

Правна информация