Hakemisto 
Hyväksytyt tekstit
Keskiviikko 20. toukokuuta 2015 - StrasbourgLopullinen painos
Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen
 Etelä-Afrikan kanssa tehty kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimus (lisäpöytäkirja Kroatian unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi) ***
 Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen ***II
 Varainsiirtojen mukana toimitettavat tiedot ***II
 Maksukyvyttömyysmenettelyt ***II
 Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien tiettyjen mineraalien ja metallien tuojien omaehtoinen vakuutus ***I
 Delegoidun säädöksen vastustaminen: Poikkeus, joka koskee kadmiumia valaistussovelluksissa ja näyttöjärjestelmien valaistussovelluksissa
 Delegoidun säädöksen vastustaminen: Maatalousperäisen etyylialkoholin tuontitodistus
 Äitiysloma
 YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista
 Oliivipuita kiusaavan Xylella fastidiosa -bakteerin leviäminen

Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen
PDF 239kWORD 61k
Euroopan parlamentin päätös olla vastustamatta 27. huhtikuuta 2015 annettua komission delegoitua asetusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteen I muuttamisesta (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))
P8_TA(2015)0199B8-0439/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2015)02802),

–  ottaa huomioon komission 3. helmikuuta 2015 päivätyn kirjeen, jossa komissio pyytää parlamenttia ilmoittamaan, ettei se aio vastustaa delegoitua asetusta,

–  ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle 6. toukokuuta 2015,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013(1) ja erityisesti sen 58 artiklan 7 kohdan ja 83 artiklan 5 kohdan,

–  ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan suosituksen päätökseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan,

–  ottaa huomioon, että työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan kolmannen ja neljännen luetelmakohdan mukaisessa määräajassa, joka päättyy 19. toukokuuta 2015, ei ole esitetty vastalauseita,

A.  ottaa huomioon, että neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 19 artiklan 1 kohdassa säädetään monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamisesta siirtämällä varainhoitovuonna 2014 käyttämättä jääneet määrärahat seuraaville vuosille vastaavien menojen enimmäismääriä kasvattamalla, jos Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta hyväksytään uudet yhteistyössä hallinnoitavat ohjelmat 1 päivän tammikuuta 2014 jälkeen;

B.  toteaa, että Bulgarian, Tšekin tasavallan, Irlannin, Kreikan, Espanjan, Kroatian, Italian, Kyproksen, Luxemburgin, Unkarin, Maltan, Romanian ja Ruotsin maaseudun kehittämisohjelmat sekä tietyt Belgian, Saksan, Ranskan, Yhdistyneen kuningaskunnan alueelliset ohjelmat eivät olleet valmiita hyväksyttäviksi vuoden 2014 lopulla;

C.  toteaa, että asetusta (EU, Euratom) N:o 1311/2013 on tarkistettu vastaavasti neuvoston asetuksella (EU, Euratom) N:o 2015/623, jolla siirretään Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston osalta vastaavat varainhoitovuonna 2014 käyttämättä määrärahat vuosien 2015 ja 2016 enimmäismääriin;

D.  katsoo, että asetuksen (EU) N:o 1305/2013, jossa säädetään unionin maaseudun kehittämiseen osoittaman tuen jakautumisesta kaudella 2014–2020, liitettä I olisi sen vuoksi tarkistettava vastaavasti;

E.  katsoo, että delegoitu asetus on tärkeä maaseudun kehittämisohjelmien joustavan ja nopean hyväksymisen kannalta ja että sen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

1.  ilmoittaa, ettei se vastusta delegoitua asetusta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487.


Etelä-Afrikan kanssa tehty kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimus (lisäpöytäkirja Kroatian unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi) ***
PDF 234kWORD 59k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 20. toukokuuta 2015 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan väliseen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevaan sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta (07657/2015 – C8-0103/2015 – 2014/0236(NLE))
P8_TA(2015)0200A8-0146/2015

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (07657/2015),

–  ottaa huomioon luonnoksen lisäpöytäkirjaksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan väliseen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevaan sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (13175/2014),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 217 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0103/2015),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan ja 2 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kehitysvaliokunnan suosituksen (A8-0146/2015),

1.  antaa hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Etelä-Afrikan tasavallan hallituksille ja parlamenteille.


Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen ***II
PDF 235kWORD 61k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 20. toukokuuta 2015 neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (05933/4/2015 – C8-0109/2015 – 2013/0025(COD))
P8_TA(2015)0201A8-0153/2015

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (05933/4/2015 – C8‑0109/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan keskuspankin 17. toukokuuta 2013 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 23. toukokuuta 2013 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(3) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0045),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan työjärjestyksen 55 artiklan mukaisen yhteisen käsittelyn,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A8-0153/2015),

1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 166, 12.6.2013, s. 2.
(2)EUVL C 271, 19.9.2013, s. 31.
(3)Hyväksytyt tekstit, 11.3.2014, P7_TA(2014)0191.


Varainsiirtojen mukana toimitettavat tiedot ***II
PDF 234kWORD 60k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 20. toukokuuta 2015 neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi varainsiirtojen mukana toimitettavista tiedoista ja asetuksen (EY) N:o 1781/2006 kumoamisesta (05932/2/2015 – C8-0108/2015 – 2013/0024(COD))
P8_TA(2015)0202A8-0154/2015

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (05932/2/2015 – C8‑0108/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan keskuspankin 17. toukokuuta 2013 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 23. toukokuuta 2013 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(3) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0044),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan työjärjestyksen 55 artiklan mukaisen yhteisen käsittelyn,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A8-0154/2015),

1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 166, 12.6.2013, s. 2.
(2)EUVL C 271, 19.9.2013, s. 31.
(3)Hyväksytyt tekstit, 11.3.2014, P7_TA(2014)0190.


Maksukyvyttömyysmenettelyt ***II
PDF 231kWORD 59k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 20. toukokuuta 2015 neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi maksukyvyttömyysmenettelyistä (uudelleenlaadittu) (16636/5/2014 – C8‑0090/2015 – 2012/0360(COD))
P8_TA(2015)0203A8-0155/2015

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (16636/5/2014 – C8‑0090/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 22. toukokuuta 2013 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(2) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0744),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A8-0155/2015),

1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 271, 19.9.2013, s. 55.
(2)Hyväksytyt tekstit, 5.2.2014, P7_TA(2014)0093.


Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien tiettyjen mineraalien ja metallien tuojien omaehtoinen vakuutus ***I
PDF 513kWORD 170k
Euroopan parlamentin tarkistukset 20. toukokuuta 2015 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien tinan, tantaalin ja volframin, niiden malmien ja kullan toimitusketjuun sovellettavan, vastuullisten tuojien omaehtoiseen vakuutukseen perustuvan unionin due diligence -järjestelmän perustamisesta (COM(2014)0111 – C7‑0092/2014 – 2014/0059(COD))(1)
P8_TA(2015)0204A8-0141/2015

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Luonnon mineraalivarat konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla voivat – vaikkakin niillä on suurta potentiaalia kehityksen kannalta – olla kiistanaihe, jos niistä saatavia tuloja käytetään ruokkimaan väkivaltaisen konfliktin puhkeamista tai jatkumista ja vaikeutetaan näin kehitystä, hyvää hallintotapaa ja oikeusvaltiota koskevia kansallisia pyrkimyksiä. Näillä alueilla konfliktien ja mineraalien laittoman hyödyntämisen välisen yhteyden katkaiseminen on ratkaisevaa rauhan ja vakauden kannalta.
(1)  Luonnon mineraalivarat konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla voivat – vaikkakin niillä on suurta potentiaalia kehityksen kannalta – olla kiistanaihe, jos niistä saatavia tuloja käytetään ruokkimaan väkivaltaisen konfliktin puhkeamista tai jatkumista ja vaikeutetaan näin kehitystä, hyvää hallintotapaa ja oikeusvaltiota koskevia pyrkimyksiä. Näillä alueilla konfliktien ja mineraalien laittoman hyödyntämisen välisen yhteyden katkaiseminen on ratkaiseva tekijä rauhan, kehityksen ja vakauden takaamisessa.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
(1 a)  Ihmisoikeusloukkaukset ovat yleisiä kaivannaisteollisuuden alalla, ja niihin saattaa liittyä lapsityövoiman käyttöä, seksuaalista väkivaltaa, tahdonvastaisia katoamisia, pakkosiirtymisiä sekä rituaalisesti tai kulttuurisesti merkittävien paikkojen tuhoamista.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Tämä koskee runsaasti luonnonvaroja sisältäviä alueita, joilla aseistettujen ryhmien ja turvallisuusjoukkojen rahoituksen minimoimiseen liittyvään haasteeseen ovat tarttuneet hallitukset ja kansainväliset organisaatiot yhdessä liike-elämän toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa.
(2)  Tämä koskee runsaasti luonnonvaroja sisältäviä alueita, joilla aseistettujen ryhmien ja turvallisuusjoukkojen rahoituksen estämiseen liittyvään haasteeseen ovat tarttuneet hallitukset ja kansainväliset organisaatiot yhdessä liike-elämän toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa, mukaan lukien naisjärjestöt, jotka kehottivat ensimmäisinä kiinnittämään huomiota näiden ryhmien luomiin riisto-olosuhteisiin sekä raiskauksiin ja väkivaltaan, joita käytetään paikallisväestön hallitsemiseen.
(Sanan “alueita” osalta tarkistus ei koske suomenkielistä versiota.)
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
(5 a)  Tämä asetus on yksi välineistä, joilla pyritään estämään aseistettujen ryhmien rahoittaminen valvomalla konfliktialueiden mineraaleilla käytävää kauppaa. Tämä ei kuitenkaan muuta sitä tosiseikkaa, että Euroopan unionin ulko- ja kehityspolitiikan toimissa olisi keskityttävä paikallisen korruption ja rajojen vuotamisen torjuntaan sekä koulutuksen tarjoamiseen paikallisväestölle ja sen edustajille väärinkäytösten esille tuomiseksi.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  Euroopan parlamentti hyväksyi 7 päivänä lokakuuta 2010 päätöslauselman, jossa kehotettiin unionia antamaan lainsäädäntöä konfliktialueen mineraaleja koskevan Yhdysvaltojen lain eli Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act -lain 1502 §:n mukaisesti, ja komissio ilmoitti vuosina 2011 ja 2012 annetuissa tiedonannoissaan, että se aikoo tarkastella tapoja parantaa avoimuutta koko toimitusketjussa, mukaan luettuna due diligence -näkökohdat. Jälkimmäisessä tiedonannossa komissio – toukokuussa 2011 OECD:n ministerikokouksessa antamansa sitoumuksen mukaisesti – toi esiin, että OECD:n toimintaohjeille monikansallisille yrityksille ja OECD:n due diligence ‑ohjeille olisi annettava enemmän tukea ja niitä olisi hyödynnettävä enemmän, myös järjestön ulkopuolisissa maissa.
(7)  Euroopan parlamentti kehotti 7 päivänä lokakuuta 2010, 8 päivänä maaliskuuta 2011, 5 päivänä heinäkuuta 2011 ja 26 päivänä helmikuuta 2014 antamissaan päätöslauselmissa unionia antamaan lainsäädäntöä konfliktialueen mineraaleja koskevan Yhdysvaltojen lain eli Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act -lain 1502 §:n mukaisesti, ja komissio ilmoitti vuosina 2011 ja 2012 annetuissa tiedonannoissaan, että se aikoo tarkastella tapoja parantaa avoimuutta koko toimitusketjussa, mukaan luettuna due diligence -näkökohdat. Jälkimmäisessä tiedonannossa komissio – toukokuussa 2011 OECD:n ministerikokouksessa antamansa sitoumuksen mukaisesti – toi esiin, että OECD:n toimintaohjeille monikansallisille yrityksille ja OECD:n due diligence ‑ohjeille olisi annettava enemmän tukea ja niitä olisi hyödynnettävä enemmän, myös OECD:n ulkopuolisissa maissa.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
(8)  Unionin kansalaiset ja kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat lisänneet tietoisuutta unionin toimivallan piiriin kuuluvista yrityksistä, joita ei ole asetettu vastuuseen mahdollisista yhteyksistä konfliktialueilta peräisin olevien mineraalien laittomaan louhintaan ja kauppaan. Seurauksena on, että tällaiset mineraalit, joita saattaa olla kulutustuotteissa, yhdistävät kuluttajat unionin ulkopuolisiin konflikteihin. Tämän vuoksi kansalaiset ovat laatineet vetoomuksia ja pyytäneet, että Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotettaisiin lainsäädäntöä yritysten pitämisestä vastuuvelvollisina YK:n ja OECD:n vahvistamien suuntaviivojen mukaisesti.
(8)  Unionin kansalaiset ja kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat lisänneet tietoisuutta unionin toimivallan piiriin kuuluvista yrityksistä, joita ei ole asetettu vastuuseen mahdollisista yhteyksistä konfliktialueilta peräisin olevien mineraalien laittomaan louhintaan ja kauppaan. Seurauksena on, että tällaiset mineraalit, joita saattaa olla kulutustuotteissa, yhdistävät kuluttajat unionin ulkopuolisiin konflikteihin. Kuluttajat yhdistetään näin välillisesti konflikteihin, joilla on vakavia vaikutuksia ihmisoikeuksiin, etenkin naisten oikeuksiin, sillä aseistetut ryhmät käyttävät usein joukkoraiskauksia tietoisena strategiana paikallisväestön pelottelemiseksi ja hallitsemiseksi suojellakseen omia etujaan. Tämän vuoksi kansalaiset ovat laatineet vetoomuksia ja pyytäneet, että Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotettaisiin lainsäädäntöä yritysten pitämisestä vastuuvelvollisina YK:n ja OECD:n vahvistamien suuntaviivojen mukaisesti.
Tarkistukset 71, 91 ja 112
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)
(9 a)  Tämä asetus kuvastaa sitä, että due diligence on tarpeen koko toimitusketjussa hankintapaikasta lopputuotteeseen, ja siinä vaaditaan kaikkia yrityksiä, jotka saattavat ensimmäisenä asetuksen soveltamisalaan kuuluvia luonnonvaroja – mukaan lukien kyseisiä luonnonvaroja sisältävät tuotteet – EU:n markkinoille, panemaan täytäntöön toimitusketjun due diligence ‑järjestelmän ja raportoimaan siitä julkisesti. Due diligence -järjestelmän luonteen mukaisesti tämän asetuksen sisältämien yksittäisten due diligence ‑velvoitteiden olisi kerrottava due diligence -prosessien asteittaisesta ja joustavasta luonteesta ja siitä, että tarvitaan yritysten yksittäisiin olosuhteisiin asianmukaisesti muokattuja velvoitteita. Velvoitteita olisi muokattava yrityksen koon, vaikutusvallan ja sen mukaan, mikä sen asema toimitusketjussa on.
Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)
(11 a)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/95/EU1a säädetään, että yritysten, joiden palveluksessa on yli 500 työntekijää, on julkistettava tietoja muun muassa ihmisoikeuksia, korruption torjuntaa ja toimitusketjunsa due diligence -prosesseja koskevista toimintaperiaatteistaan. Kyseisessä direktiivissä kehotetaan komissiota laatimaan suuntaviivoja näiden tietojen julkistamisen helpottamiseksi. Komission olisi harkittava mineraalien ja metallien vastuullista hankintaa koskevien tulosindikaattoreiden sisällyttämistä kyseisiin suuntaviivoihin.
__________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/95/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, neuvoston direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta tietyiltä suurilta yrityksiltä ja konserneilta edellytettävien muiden kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistamisen osalta (EUVL L 330, 15.11.2014, s. 1).
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)
(11 b)  Tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamista voitaisiin edistää useiden olemassa olevien toimitusketjun due diligence -järjestelmien avulla. Toimialakohtaisia järjestelyjä, joilla pyritään katkaisemaan konfliktien sekä tinan, tantaalin, volframin ja kullan hankinnan välinen yhteys, on jo olemassa. Kyseisissä järjestelmissä käytetään riippumattomia kolmannen osapuolen suorittamia tarkastuksia sellaisten sulattamoiden ja jalostamoiden sertifioimiseksi, jotka ovat ottaneet käyttöön järjestelmiä ainoastaan vastuullisen mineraalien hankinnan varmistamiseksi. Kyseiset toimialakohtaiset järjestelyt voitaisiin tunnustaa unionin järjestelmässä. On kuitenkin selvennettävä kriteerejä ja menettelyjä, joiden perusteella tällaiset järjestelyt voidaan tunnustaa tämän asetuksen vaatimuksia vastaaviksi, jotta voidaan täyttää tiukat vaatimukset ja välttää kaksinkertaiset tarkastukset.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Unionin yritykset ovat ilmaisseet julkisen kuulemisen kautta halukkuutensa mineraalien vastuulliseen hankintaan ja raportoineet nykyisistä järjestelmistä, joiden tarkoituksena on saavuttaa yritysten yhteiskuntavastuuta koskevat tavoitteet, täyttää asiakkaiden toiveet tai turvata hankinnat. Unionin yritykset ovat kuitenkin myös raportoineet lukuisista vaikeuksista toimitusketjun due diligence -periaatteiden noudattamisessa pitkien ja monimutkaisten globaalien toimitusketjujen vuoksi, joissa on mukana paljon toimijoita, jotka eivät useinkaan ole riittävästi tietoisia asiasta tai ovat eettisesti piittaamattomia. Komission olisi seurattava vastuullisten hankintojen kustannuksia ja niiden mahdollista vaikutusta etenkin pk-yritysten kilpailukykyyn.
(12)  Unionin yritykset ovat ilmaisseet julkisen kuulemisen kautta halukkuutensa mineraalien vastuulliseen hankintaan ja raportoineet nykyisistä järjestelmistä, joiden tarkoituksena on saavuttaa yritysten yhteiskuntavastuuta koskevat tavoitteet, täyttää asiakkaiden toiveet tai turvata hankinnat. Unionin yritykset ovat kuitenkin myös raportoineet lukuisista vaikeuksista ja käytännön haasteista toimitusketjun due diligence -periaatteiden noudattamisessa pitkien ja monimutkaisten globaalien toimitusketjujen vuoksi, joissa on mukana paljon toimijoita, jotka eivät useinkaan ole riittävästi tietoisia asiasta tai ovat eettisesti piittaamattomia. Komission olisi seurattava tiiviisti vastuullisten hankintojen ja kolmannen osapuolen suorittamien tarkastusten kustannuksia, niiden hallinnollisia seurauksia ja niiden mahdollista vaikutusta etenkin pk-yritysten kilpailukykyyn ja raportoitava niistä. Komission olisi annettava mikro- ja pk-yrityksille teknistä ja taloudellista apua ja helpotettava tietojenvaihtoa tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi. Unioniin sijoittautuneille pk-yrityksille, jotka tuovat mineraaleja ja metalleja ja jotka perustavat due diligence ‑järjestelmiä, olisi myönnettävä taloudellista tukea komission COSME-ohjelman kautta.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)
(12 a)  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi myönnettävä merkinnän muodossa oleva todistus unioniin sijoittautuneille toimitusketjun loppupään yrityksille, jotka perustavat vapaaehtoisesti vastuullisen mineraalien ja metallien hankintajärjestelmän. Komission olisi tukeuduttava OECD:n due diligence -ohjeisiin määrittäessään todistuksen myöntämistä koskevat kriteerit, ja se voi tätä varten kuulla OECD:n sihteeristöä. ”EU:n vastuullisuussertifikaatin” myöntämisedellytysten olisi oltava yhtä tiukkoja kuin niiden, joita sovelletaan OECD:n sertifiointijärjestelmässä. Yrityksiä, joilla on ”EU:n vastuullisuussertifikaatti”, kannustetaan ilmoittamaan siitä verkkosivustollaan ja sisällyttämään se eurooppalaisille kuluttajille annettaviin tietoihin.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  Sulattamot ja jalostamot ovat tärkeitä kohtia mineraalien globaaleissa toimitusketjuissa, koska tyypillisesti ne ovat viimeinen vaihe, jossa due diligence voidaan tosiasiallisesti varmistaa keräämällä, paljastamalla ja todentamalla tiedot mineraalien alkuperästä ja alkuperäketjusta. Tämän muuntamisvaiheen jälkeen katsotaan usein, että mineraalien alkuperää on mahdotonta jäljittää. Unionin luettelo vastuullisesti toimivista sulattamoista ja jalostamoista voisi näin ollen tarjota avoimuutta ja varmuutta toimitusketjun loppupään yrityksille toimitusketjun due diligence ‑käytäntöjen osalta.
(13)  Sulattamot ja jalostamot ovat tärkeitä kohtia mineraalien globaaleissa toimitusketjuissa, koska tyypillisesti ne ovat viimeinen vaihe, jossa due diligence voidaan tosiasiallisesti varmistaa keräämällä, paljastamalla ja todentamalla tiedot mineraalien alkuperästä ja alkuperäketjusta. Tämän muuntamisvaiheen jälkeen katsotaan usein, että mineraalien alkuperää on mahdotonta jäljittää. Sama huomio koskee myös kierrätettyjä metalleja, jotka ovat käyneet läpi vielä pidemmän muuntamisprosessin. Unionin luettelo vastuullisesti toimivista sulattamoista ja jalostamoista voisi näin ollen tarjota avoimuutta ja varmuutta toimitusketjun loppupään yrityksille toimitusketjun due diligence -käytäntöjen osalta. OECD:n due diligence -ohjeiden mukaisesti toimitusketjun alkupään yritysten, kuten sulattamoiden ja jalostamoiden, olisi teetettävä toimitusketjunsa due diligence ‑käytännöistä riippumattoman kolmannen osapuolen suorittama tarkastus, jotta myös ne voitaisiin sisällyttää vastuullisten sulattamoiden ja jalostamoiden luetteloon.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)
(13 a)  Sulattamoilla ja jalostamoilla, joissa mineraaleja ja niiden rikasteita jalostetaan ja jotka tuovat niitä, olisi oltava velvollisuus soveltaa toimitusketjun due diligence ‑periaatteita koskevaa unionin järjestelmää.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)
(13 b)  Kaikkia tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia mineraaleja ja metalleja olisi käytettävä tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaisesti. On tärkeää, että tuojat noudattavat tämän asetuksen säännöksiä.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)
(15 a)  Tämän asetuksen tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi olisi säädettävä kahden vuoden siirtymäajasta, jotta komissio voi perustaa järjestelmän kolmansien osapuolten suorittamia tarkastuksia varten ja jotta vastuulliset tuojat voivat perehtyä tämän asetuksen mukaisiin velvoitteisiinsa.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)
(15 b)  Komission olisi tarkasteltava säännöllisesti uudelleen sellaisille konfliktialueille ja korkean riskin alueille antamaansa rahoitusapua ja poliittisia sitoumuksia, joilla louhitaan tinaa, tantaalia, volframia ja kultaa, erityisesti Suurten järvien alueelle, jotta varmistetaan politiikan johdonmukaisuus sekä kannustetaan ja vahvistetaan hyvän hallintotavan, oikeusvaltioperiaatteen ja ennen kaikkea eettisen kaivostoiminnan periaatteiden noudattamista.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
(16)  Komissio raportoi neuvostolle ja Euroopan parlamentille säännöllisesti järjestelmän vaikutuksista. Komissio tarkastelee viimeistään kolme vuotta asetuksen voimaantulosta ja joka kuudes vuosi sen jälkeen asetuksen toimintaa ja vaikuttavuutta, mukaan luettuna sen soveltamisalaan kuuluvien mineraalien vastuullisen hankinnan edistäminen konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta. Kertomuksiin liitetään tarvittaessa asiaankuuluvia säädösehdotuksia, joihin saattaa sisältyä pakollisia toimenpiteitä,
(16)  Komissio raportoi Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti järjestelmän vaikutuksista. Komissio tarkastelee kaksi vuotta asetuksen soveltamispäivästä ja joka kolmas vuosi sen jälkeen asetuksen toimintaa ja vaikuttavuutta ja järjestelmän viimeisimpiä vaikutuksia paikan päällä asetuksen soveltamisalaan kuuluvien mineraalien vastuullisen hankinnan edistämiseen konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta ja raportoi Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Kertomuksiin liitetään tarvittaessa asiaankuuluvia säädösehdotuksia, joihin saattaa sisältyä lisää pakollisia toimenpiteitä.
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)
(16 a)  Komissio sekä komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja sitoutuivat 5 päivänä maaliskuuta 2014 antamassaan yhteisessä tiedonannossa panemaan täytäntöön yhtä aikaa tämän asetuksen kanssa liitännäistoimenpiteitä, jotka johtavat vastuullista hankintaa koskevaan EU:n yhteiseen lähestymistapaan ja joilla ei pyritä ainoastaan siihen, että suuri osa yrityksistä osallistuu tässä asetuksessa säädettyyn unionin järjestelmään, vaan pyritään myös varmistamaan, että omaksutaan kokonaisvaltainen, johdonmukainen ja kattava lähestymistapa vastuullisen hankinnan edistämiseksi konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta.
Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
1.  Tällä asetuksella perustetaan omaehtoiseen vakuutukseen perustuva toimitusketjun due diligence -periaatteita koskeva unionin järjestelmä, jotta voidaan estää aseistettujen ryhmien ja turvallisuusjoukkojen12 tinalla, tantaalilla, volframilla ja niiden malmeilla sekä kullalla käymä kauppa. Sen tarkoituksena on tarjota avoimuutta ja varmuutta konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta hankintoja tekevien tuojien, sulattamojen ja jalostamojen hankintakäytäntöjen osalta.
1.  Tällä asetuksella perustetaan sertifiointiin perustuva toimitusketjun due diligence -periaatteita koskeva unionin järjestelmä, jotta voidaan estää aseistettujen ryhmien ja turvallisuusjoukkojen12 tinalla, tantaalilla, volframilla ja niiden malmeilla sekä kullalla käymä kauppa. Sen tarkoituksena on tarjota avoimuutta ja varmuutta konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta hankintoja tekevien tuojien, sulattamojen ja jalostamojen hankintakäytäntöjen osalta.
__________________
__________________
12 ’Aseistetut ryhmät ja turvallisuusjoukot’ sellaisina kuin ne on määritelty OECD:n ohjeiden OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition liitteessä II; OECD Publishing, OECD, 2013. http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.
12 ’Aseistetut ryhmät ja turvallisuusjoukot’ sellaisina kuin ne on määritelty OECD:n ohjeiden OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition liitteessä II; OECD Publishing, OECD, 2013. http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.
Tarkistus 154
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
2.   Tässä asetuksessa vahvistetaan sellaisia unionin tuojia koskevat toimitusketjun due diligence -velvoitteet, jotka omaehtoisen vakuutuksensa mukaisesti ilmoittavat olevansa sellaisten mineraalien tai metallien vastuullisia tuojia, jotka sisältävät tinaa, tantaalia, volframia ja kultaa tai koostuvat niistä liitteen I mukaisesti.
2.   Tässä asetuksessa vahvistetaan kaikkia sellaisia unionin tuojia koskevat toimitusketjun due diligence -velvoitteet, jotka hankkivat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia mineraaleja ja metalleja OECD:n ohjeiden mukaisesti. Nämä ohjeet on laadittu konfliktialueilla tai korkean riskin alueilla toimivien tuojien harjoittaman hankintatoiminnan avoimuuden ja jäljitettävyyden varmistamiseksi, jotta minimoidaan tai estetään väkivaltaiset konfliktit ja ihmisoikeusloukkaukset rajoittamalla OECD:n due diligence -ohjeiden liitteessä II määriteltyjen aseistettujen ryhmien ja turvallisuusjoukkojen mahdollisuuksia saattaa markkinoille näitä mineraaleja ja metalleja.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Metallit, joiden voidaan kohtuudella olettaa olevan kierrätettyjä, eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan.
Tarkistukset 76, 97, 117 ja 135
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 b kohta (uusi)
2 b.  Tahattomien markkinahäiriöiden välttämiseksi tässä asetuksessa erotetaan toisistaan toimitusketjun alku- ja loppupäässä olevien yritysten roolit. Due diligence -velvoitteiden noudattaminen on mukautettava yrityksen toimintaan ja kokoon sekä sen asemaan toimitusketjussa.
Tarkistukset 77, 98, 118 ja 136
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 c kohta (uusi)
2 c.  Komissio voi yhteistyössä toimialakohtaisten järjestelyjen kanssa ja OECD:n ohjeiden mukaisesti antaa lisäohjeita velvoitteista, jotka yritysten on täytettävä, sen mukaan, mikä niiden asema toimitusketjussa on, sen varmistamiseksi, että järjestelmä sisältää joustavan menettelyn, jossa otetaan huomioon pk-yritysten asema.
Tarkistus 155
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 d kohta (uusi)
2 d.  Toimitusketjun loppupään yritysten on tämän asetuksen puitteissa ja OECD:n ohjeiden mukaisesti ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiin toimiin määrittääkseen riskit ja käsitelläkseen niitä tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien mineraalien ja metallien hankintaketjussaan. Tässä yhteydessä ne ovat velvollisia antamaan tietoja vastuullista hankintaa koskevista due diligence -käytännöistään.
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – b a alakohta (uusi)
b a)  ’kierrätetyillä metalleilla’ loppukäyttäjän tai kuluttajakäytön jälkeen uusiokäytössä hyödynnettäviä tuotteita tai tuotteiden valmistuksen yhteydessä syntyneitä käsiteltyjä romumetalleja; kierrätettyjä metalleja ovat muun muassa ylijäämämetallimateriaalit, käytöstä poistetut metallimateriaalit, vialliset ja romumetallimateriaalit, jotka sisältävät tinan, tantaalin, volframin ja/tai kullan tuotannon yhteydessä kierrätettäviksi soveltuvia jalostettuja tai käsiteltyjä metalleja; kierrätettyjä metalleja eivät ole osittain käsitellyt tai käsittelemättömät mineraalit tai toisesta malmista saadut sivutuotteet;
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – e alakohta
e)   ’konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla’ alueita, joilla on käynnissä aseellinen konflikti tai jotka ovat epävakaassa konfliktinjälkeisessä tilanteessa ja joiden hallinto ja turvallisuus ovat heikolla pohjalla tai puuttuvat kokonaan, kuten toimintakyvyttömät valtiot, ja joilla kansainvälistä lakia rikotaan laajasti ja järjestelmällisesti, mukaan luettuna ihmisoikeusrikkomukset;
e)   ’konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla’ alueita, joilla on käynnissä aseellinen konflikti, joilla esiintyy laajoja väkivaltaisuuksia, joiden siviili-infrastruktuuri on luhistunut tai jotka ovat epävakaassa konfliktinjälkeisessä tilanteessa ja joiden hallinto ja turvallisuus ovat heikolla pohjalla tai puuttuvat kokonaan, kuten toimintakyvyttömät valtiot, joille on ominaista kansainvälisessä oikeudessa vahvistettujen ihmisoikeuksien laaja ja järjestelmällinen rikkominen;
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – g alakohta
g)   ’tuojalla’ kaikkia luonnollisia tai oikeushenkilöitä, jotka ilmoittavat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia mineraaleja tai metalleja luovutettaviksi vapaaseen liikkeeseen neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/199213 79 artiklan mukaisesti;
g)   ’tuojalla’ kaikkia unioniin sijoittautuneita luonnollisia tai oikeushenkilöitä, jotka tekevät omissa nimissään ilmoituksen tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien mineraalien tai metallien luovuttamisesta vapaaseen liikkeeseen, tai henkilöitä, joiden puolesta tällainen ilmoitus tehdään; tätä asetusta sovellettaessa tuojana pidetään yhtä lailla edustajaa, joka tekee ilmoituksen toisen henkilön nimissä ja puolesta, tai edustajaa, joka toimii omissa nimissään ja toisen henkilön puolesta;
__________________
13 Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, yhteisön tullikoodeksista (EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1).
Tarkistus 100
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – h alakohta
h)  ’vastuullisella tuojalla’ tuojaa, joka päättää antaa omaehtoisen vakuutuksen tämän asetuksen sääntöjen mukaisesti;
Poistetaan.
Tarkistus 138
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – i alakohta
i)  ’omaehtoisella vakuutuksella’ sen ilmoittamista, että taho noudattaa hallintojärjestelmiin, riskinhallintaan, kolmannen osapuolen suorittamiin tarkastuksiin ja tietojen ilmoittamiseen liittyviä velvoitteita tämän asetuksen mukaisesti;
Poistetaan.
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin.)
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – q a alakohta (uusi)
q a)  ’toimialakohtaisella järjestelyllä’ asianomaisten toimialajärjestöjen kehittämää ja valvomaa vapaaehtoisuuteen perustuvien toimitusketjun due diligence ‑menettelyiden, -välineiden ja ‑mekanismien yhdistelmää, mukaan lukien kolmansien osapuolten suorittamat vaatimustenmukaisuuden arvioinnit;
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – q b alakohta (uusi)
q b)  ’aseistetuilla ryhmillä ja turvallisuusjoukoilla’ OECD:n due diligence -ohjeiden liitteessä II tarkoitettuja ryhmiä;
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – a alakohta
a)  laadittava konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta mahdollisesti peräisin olevien mineraalien ja metallien toimitusketjua koskevat toimintalinjansa ja ilmoitettava ne selkeästi tavarantoimittajille ja julkistettava ne,
a)  laadittava konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta mahdollisesti peräisin olevien mineraalien ja metallien toimitusketjua koskevat toimintalinjansa ja ilmoitettava ne selkeästi ja järjestelmällisesti tavarantoimittajille ja julkistettava ne,
Tarkistukset 85, 126 ja 145
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)
Kun joku yritys voi kohtuudella päätellä, että varat on johdettu vain kierrätys- tai romulähteistä, sen on liikesalaisuus ja kilpailunäkökohdat asianmukaisesti huomioon ottaen
a)  julkaistava määrityksensä; ja
b)  kuvattava kohtuullisen yksityiskohtaisesti määrityksen tekemisessä käyttämänsä due diligence ‑toimenpiteet.
Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)
Vastuullisiksi tuojiksi sertifioidut sulatettujen ja jalostettujen metallien tuojat vapautetaan tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan mukaisesta velvollisuudesta toteuttaa riippumattoman kolmannen osapuolen suorittama tarkastus, jos ne voivat toimittaa konkreettiset todisteet siitä, että niiden toimitusketjuun kuuluvat sulattamot ja jalostamot ovat tämän asetuksen säännösten mukaisia.
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)
7 a artikla
Vastuullisten tuojien luettelo
1.  Komissio hyväksyy ja asettaa julkisesti saataville jäsenvaltioiden 15 artiklassa tarkoitetuissa kertomuksissa toimittamien tietojen perusteella päätöksen, jossa luetellaan tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien mineraalien ja metallien vastuullisten tuojien nimet ja osoitteet.
2.  Komissio hyväksyy luettelon liitteessä I a esitetyn mallin mukaisesti ja 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.
3.  Komissio päivittää luetteloon sisältyvät tiedot säännöllisesti ja julkistaa ne, myös internetissä. Komissio poistaa luettelosta niiden tuojien nimet, joita jäsenvaltiot eivät vastuullisten tuojien toteuttamien korjaavien toimien riittämättömyyden vuoksi enää tunnusta 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuiksi vastuullisiksi tuojiksi.
Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
7 b artikla (uusi)
7 b artikla
Sulattamoiden ja jalostamoiden due diligence -velvoitteet
1.  Unioniin sijoittautuneet sulattamot ja jalostamot, joissa mineraaleja ja niiden rikasteita jalostetaan ja jotka tuovat niitä, ovat velvollisia soveltamaan toimitusketjun due diligence -periaatteita koskevaa unionin järjestelmää tai due diligence -järjestelmää, jonka vastaavuuden komissio on tunnustanut.
2.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että sulattamot ja jalostamot soveltavat asianmukaisesti unionin due diligence ‑järjestelmää. Jos velvoitteita ei noudateta, viranomaisten on ilmoitettava siitä sulattamolle tai jalostamolle ja kehotettava sitä ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin unionin due diligence ‑järjestelmän noudattamiseksi. Jos velvoitteiden noudattamatta jättäminen jatkuu, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on määrättävä seuraamuksia tämän asetuksen rikkomisesta. Näiden seuraamusten voimassaolo lakkaa, kun sulattamo tai jalostamo noudattaa tämän asetuksen säännöksiä.
Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta
1.  Komissio hyväksyy ja antaa julkisesti saataville jäsenvaltioiden 15 artiklassa tarkoitetuissa kertomuksissa toimittamien tietojen perusteella päätöksen, jossa luetellaan tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien mineraalien vastuullisten sulattamoiden ja jalostamoiden nimet ja osoitteet.
1.  Komissio hyväksyy ja antaa julkisesti saataville jäsenvaltioiden 15 artiklassa tarkoitetuissa kertomuksissa toimittamien tietojen perusteella päätöksen, jossa luetellaan vastuullisten sulattamoiden ja jalostamoiden nimet ja osoitteet.
Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta
2.  Komissio yksilöi 1 kohdassa tarkoitetusta luettelosta ne vastuulliset sulattamot ja jalostamot, jotka suorittavat hankintoja – ainakin osittain – konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta.
2.  Komissio yksilöi 1 kohdassa tarkoitetusta luettelosta ne vastuulliset sulattamot ja jalostamot, jotka suorittavat hankintoja – ainakin osittain – konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta. Luettelo laaditaan ottamalla huomioon olemassa olevat vastaavat toimialakohtaiset, valtiolliset tai muut due diligence ‑järjestelyt, jotka kattavat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat mineraalit ja metallit.
Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta
3.  Komissio hyväksyy luettelon liitteessä II esitetyn mallin ja 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun sääntelymenettelyn mukaisesti. Asiassa kuullaan OECD:n sihteeristöä.
3.  Komissio hyväksyy luettelon liitteessä II esitettyä mallia käyttäen ja 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen. Asiassa kuullaan OECD:n sihteeristöä.
Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta
4.  Komissio päivittää luetteloon sisältyvät tiedot säännöllisesti. Komissio poistaa luettelosta sellaisten sulattamoiden ja jalostamoiden nimet, joita jäsenvaltiot eivät enää tunnusta 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti vastuullisiksi tuojiksi, tai sellaisten sulattamoiden ja jalostamoiden nimet, jotka kuuluvat sellaisten tuojien toimitusketjuun, joita ei enää tunnusteta vastuullisiksi tuojiksi.
4.  Komissio päivittää luetteloon sisältyvät tiedot säännöllisesti ja julkistaa ne, myös internetissä. Komissio poistaa luettelosta sellaisten sulattamoiden ja jalostamoiden nimet, joita jäsenvaltiot eivät enää tunnusta 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti vastuullisiksi tuojiksi, tai sellaisten sulattamoiden ja jalostamoiden nimet, jotka kuuluvat sellaisten tuojien toimitusketjuun, joita ei enää tunnusteta vastuullisiksi tuojiksi.
Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta
2.  Komissio tekee päätöksen toimivaltaisten viranomaisten luettelon julkaisemisesta, myös internetissä, liitteessä III esitetyn mallin ja 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun sääntelymenettelyn mukaisesti. Komissio päivittää luettelon säännöllisesti.
2.  Komissio tekee päätöksen toimivaltaisten viranomaisten luettelon julkaisemisesta, myös internetissä, liitteessä III esitettyä mallia käyttäen ja 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen. Komissio päivittää luettelon säännöllisesti.
Tarkistus 151
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on suoritettava asianmukaisia jälkitarkastuksia sen varmistamiseksi, että tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien mineraalien tai metallien vastuullisiksi tuojiksi ilmoittautuneet tuojat noudattavat tämän asetuksen 4, 5, 6 ja 7 artiklan mukaisia velvoitteitaan.
1.  Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on suoritettava asianmukaisia jälkitarkastuksia sen varmistamiseksi, että tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien mineraalien tai metallien vastuulliset tuojat noudattavat tämän asetuksen 4, 5, 6 ja 7 artiklan mukaisia velvoitteitaan.
Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tarkastukset on suoritettava riskipohjaista lähestymistapaa noudattaen. Lisäksi tarkastuksia voidaan tehdä, kun toimivaltaisella viranomaisella on asiaa koskevia merkityksellisiä tietoja siitä, noudattaako vastuullinen tuoja tätä asetusta, mukaan lukien tiedot, jotka perustuvat kolmansien osapuolten ilmaisemiin perusteltuihin huoliin.
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tarkastukset on suoritettava riskipohjaista lähestymistapaa noudattaen. Lisäksi tarkastuksia on tehtävä, kun toimivaltaisella viranomaisella on asiaa koskevia merkityksellisiä tietoja siitä, noudattaako vastuullinen tuoja tätä asetusta, mukaan lukien tiedot, jotka perustuvat kolmansien osapuolten ilmaisemiin perusteltuihin huoliin.
Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
12 a artikla (uusi)
12 a artikla
Oikeudellisen selkeyden ja oikeusvarmuuden luomiseksi sekä talouden toimijoiden, varsinkin pk-yritysten, keskinäisen yhtenäisyyden varmistamiseksi, komissio laatii Euroopan ulkosuhdehallintoa ja OECD:tä kuullen ei-sitovia suuntaviivoja yrityksille tarkoitetun ohjekirjan muodossa ja selittää, miten kriteerejä sovelletaan parhaiten niillä aloilla, jotka saattavat kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan. Ohjekirjan on perustuttava tämän asetuksen 2 artiklan e alakohdassa vahvistettuun konfliktialueiden ja korkean riskin alueiden määritelmään, ja siinä on otettava huomioon OECD:n due diligence -ohjeet.
Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
Kun komitean lausunto on määrä antaa kirjallisella menettelyllä, menettely päätetään tuloksettomana, jos komitean puheenjohtaja lausunnon antamiselle asetetussa määräajassa niin päättää tai komitean jäsenten yksinkertainen enemmistö sitä pyytää.
Poistetaan.
Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.
Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)
15 a artikla
Liitännäistoimenpiteet
1.  Komissio toimittaa tarvittaessa siirtymäajan kuluessa lainsäädäntöehdotuksen, jolla otetaan käyttöön liitännäistoimenpiteitä, joilla lisätään tämän asetuksen vaikuttavuutta Euroopan parlamentille ja neuvostolle annetun yhteisen tiedonannon ”Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien vastuullinen hankinta – Yhteinen lähestymistapa EU:lle” (JOIN(2014)0008) mukaisesti.
Liitännäistoimenpiteisiin, joilla varmistetaan vastuullista hankintaa koskeva EU:n yhteinen lähestymistapa, on sisällyttävä
a)  tuki vastuullisia hankintoja tekeville yrityksille niille annettavien aloitteiden, teknisen tuen ja neuvonnan muodossa ottaen huomioon pk-yritysten tilanne ja niiden asema toimitusketjussa, jotta voidaan helpottaa tämän asetuksen mukaisten vaatimusten noudattamista,
b)  kolmansien maiden ja muiden sidosryhmien kanssa käytävä jatkuva toimintapoliittinen vuoropuhelu, mukaan lukien mahdollisuus yhdenmukaistamiseen kansallisten ja alueellisten sertifiointijärjestelmien kanssa ja yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin aloitteiden kanssa,
c)  kohdennetun kehitystyön jatkaminen kolmansien maiden kanssa, erityisesti apu konflikteihin liittymättömien mineraalien kaupalle ja paikallisten toimijoiden valmiuksien vahvistaminen tämän asetuksen säännösten noudattamisessa,
d)  tiivis yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan ottaa käyttöön täydentäviä aloitteita tietojen antamisessa kuluttajille, sijoittajille ja asiakkaille sekä muita kannustimia vastuulliseen yritystoimintaan ja niiden hankintasopimusten täytäntöönpanoa koskevien lausekkeiden noudattamiseen, joita kansalliset viranomaiset ovat tehneet Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU1a mukaisesti.
2.  Komissio esittää vuosittain kertomuksen 1 kohdan mukaisten liitännäistoimenpiteiden täytäntöönpanosta sekä niiden vaikutuksesta ja vaikuttavuudesta.
__________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65).
Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)
Tätä asetusta sovelletaan ... päivästä ...kuuta ...*.
___________________________
*Kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.
Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Sarake C a (uusi)
Sarake C a: mineraalityyppi

(1)Asia päätettiin palauttaa valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 61 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti (A8-0141/2015).


Delegoidun säädöksen vastustaminen: Poikkeus, joka koskee kadmiumia valaistussovelluksissa ja näyttöjärjestelmien valaistussovelluksissa
PDF 263kWORD 75k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 20. toukokuuta 2015 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee kadmiumia valaistussovelluksissa ja näyttöjärjestelmien valaistussovelluksissa, 30. tammikuuta 2015 annetusta komission delegoidusta direktiivistä (C(2015)00383 – 2015/2542(DEA))
P8_TA(2015)0205B8-0464/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission delegoidun direktiivin (C(2015)00383),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 8. kesäkuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU ja erityisesti sen 4 artiklan, 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan sekä 22 artiklan(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun direktiivin 2011/65/EU 4 artiklan 1 kohdassa rajoitetaan muun muassa kadmiumin käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (ks. tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun direktiivin liitteessä II oleva luettelo);

B.  ottaa huomioon, että tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun direktiivin liitteessä III vahvistetaan poikkeuksia, joita voidaan tehdä 4 artiklan 1 kohdassa säädetyistä rajoituksista;

C.  ottaa huomioon, että liitteen III poikkeus 39 mahdollistaa kadmiumin käytön väriä muuntavissa II–VI-ledeissä (< 10 μg Cd/mm2 valoa emittoivaa pinta- alaa), joita käytetään puolijohdevalaistus- tai näyttöjärjestelmissä, ja että poikkeus on päättynyt 1. heinäkuuta 2014;

D.  ottaa huomioon, että 5 artiklassa säädetään poikkeusten lisäämisestä ja poistamisesta liitteen III mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen;

E.  ottaa huomioon, että komissio on ilmoittanut vastaanottaneensa joulukuussa 2012 poikkeuksen 39 uusimista koskevan hakemuksen sekä toukokuussa 2013 tähän hakemukseen liittyvän toisen hakemuksen, joka koskee suppeampaa, erityisesti kadmiumia sisältäviä kvanttipisteitä näyttöjärjestelmissä koskevaa poikkeusta;

F.  ottaa huomioon, että 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa todetaan, että poikkeukset on sisällytettävä liitteeseen III, jos tällainen sisällyttäminen ei vaikuta heikentävästi asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaiseen ympäristön- ja terveydensuojeluun ja kun jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy: niiden poistaminen tai korvaaminen suunnittelumuutoksilla tai materiaaleilla ja komponenteilla, jotka eivät edellytä liitteessä II lueteltujen materiaalien tai aineiden käyttöä, on tieteellisistä tai teknisistä syistä mahdoton toteuttaa, korvaavien aineiden luotettavuutta ei pystytä varmistamaan tai korvaamisesta ympäristölle, terveydelle ja kuluttajien turvallisuudelle aiheutuvat kokonaishaitat ovat todennäköisesti merkittävämpiä kuin niistä ympäristölle, terveydelle ja kuluttajien turvallisuudelle koituvat kokonaishyödyt;

G.  ottaa huomioon, että komission delegoidussa direktiivissä poikkeuksen 39 voimassaoloa jatketaan 30. kesäkuuta 2017 asti poikkeuksena numero 39 a ja että siinä otetaan käyttöön aihetta ”Kadmium valon taajuutta alentavissa (downshifting) kadmiumpohjaisissa puolijohde-nanokristalli-kvanttipisteissä, joita käytetään näyttöjärjestelmien valaistussovelluksissa (< 0,2 μg Cd/mm2 näyttöruutualuetta)” koskeva uusi, täsmällisempi poikkeus 39 b, jonka voimassaolo päättyy 30. kesäkuuta 2018;

H.  ottaa huomioon, että poikkeuksen 39 jatkaminen ja uusi poikkeus 39 b koskevat kumpikin kadmiumpohjaisia kvanttipisteitä, vaikkakin kvanttipisteisiin viitataan vain poikkeuksessa 39 b;

I.  ottaa huomioon, että poikkeuksen 39 jatkaminen koskee kadmiumpohjaisten kvanttipisteiden kahta eri käyttötarkoitusta: yksi koskee niiden käyttöä puolijohdevalaistusjärjestelmissä (jäljempänä ”valaistus”) ja toinen näyttöjärjestelmiä;

J.  ottaa huomioon, että uusi poikkeus 39 b koskee ainoastaan näyttöjärjestelmiä;

K.  ottaa huomioon, että komissio toteaa täysin yksiselitteisesti, ettei valaistukseen käytettäviä kvanttipisteledejä (kadmiumia sisältäviä tai sisältämättömiä) vielä ole saatavilla, ja että se myöntää, ettei niiden myönteisiä ympäristövaikutuksia ole vielä voitu osoittaa; ottaa huomioon, että komissio on kuitenkin jatkanut kadmiumpohjaisiin kvanttipisteisiin perustuvia valaistussovelluksia koskevaa yleistä poikkeusta 30. kesäkuuta 2017 asti, jotta valaistusteollisuus voi hakea poikkeusta, koska tällaiset sovellukset olisivat jo tuotantoa edeltävässä vaiheessa;

L.  ottaa huomioon, että hakemuksia komission puolesta evaluoineet riippumattomat konsultit päätyivät siihen lopputulokseen, ettei saatujen tietojen perusteella voitu tehdä sellaista johtopäätöstä, että poikkeuksen myöntäminen valaistukselle olisi tällä hetkellä perusteltua, ja ilmaisivat selkeästi vastustavansa poikkeusta(2);

M.  katsoo, että komission 12. toukokuuta 2015 antamat epäviralliset tiedot eivät muuta tilannetta, koska kyseisten tuotteiden saatavuudesta Euroopan markkinoilla ei ole todisteita ja koska niiden ominaisuuksia ei ole arvioitu 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyjen edellytysten valossa;

N.  ottaa huomioon, että koska asianmukaisia valaistustuotteita ei ollut saatavilla, hakemuksen esittäjä ei pystynyt todistamaan, että 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyisivät käytettäessä kadmiumpohjaisia kvanttipisteitä valaistussovelluksissa; katsoo näin ollen, ettei ole perusteltua jatkaa valaistusjärjestelmiä koskevaa poikkeusta;

O.  katsoo, että tällainen poikkeus voisi olla tarkoituksenmukainen tulevaisuudessa, mutta se voidaan myöntää ainoastaan asianmukaisen arvioinnin perusteella ja että sellaista ei vielä ole suoritettu;

P.  ottaa huomioon, että delegoidussa direktiivissä komissio myönsi lisäksi uuden poikkeuksen kadmiumpohjaisten kvanttipisteiden käytölle näyttöjärjestelmissä todeten, että niitä käytettiin jo näyttöjärjestelmissä, että niiden käytöllä olisi myönteinen kokonaisvaikutus niiden alhaisesta energiankulutuksesta johtuen ja että kadmiumia sisältämättömiä kvanttipisteitä ei ole vielä saatavilla teknisistä syistä johtuen;

Q.  ottaa huomioon, että hakemuksia komission puolesta evaluoineet riippumattomat konsultit suosittelivat huhtikuussa 2014 poikkeuksen myöntämistä kadmiumpohjaisten kvanttipisteiden käytölle näyttöjärjestelmissä lyhyemmäksi ajaksi, kuin mitä hakemuksessa pyydettiin (30. kesäkuuta 2017 saakka eli yksi vuosi vähemmän kuin komission hyväksymä ajanjakso), olettaen, että kadmiummäärien vähenemiseen johtavat sovellukset ja kadmiumia sisältämättömät korvaavat aineet olivat tutkimusvaiheessa loppusuoralla; toteaa, että toisin sanoen suositus perustui siihen, ettei näyttöjärjestelmissä tuolloin käytetty kadmiumia sisältämättömiä kvanttipisteitä;

R.  ottaa kuitenkin huomioon, että markkinoilla on sittemmin tapahtunut merkittävää kehitystä; ottaa huomioon, että vuonna 2015 yksi maailman johtavista televisionvalmistajista saattoi unionissa markkinoille joukon uusia televisiomalleja, jotka perustuvat kadmiumia sisältämättömiin kvanttipisteisiin ja joita on saatavilla suurimmissa vähittäismyymälöissä useissa jäsenvaltioissa (ainakin Saksassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa sekä Belgiassa);

S.  toteaa toisaalta, ettei kadmiumpohjaisia kvanttipisteitä sisältäviä televisioita tunnu enää olevan myynnissä unionin markkinoilla, ja ottaa huomioon, että on vaikeaa löytää vähittäiskauppiaita, jotka myisivät sitä ainoaa sylimikroa, jonka näyttöjärjestelmä perustuu kadmiumpohjaisiin kvanttipisteisiin;

T.  katsoo, että voidaan olettaa, että kadmiumia sisältämättömien kvanttipisteiden energiasäästöominaisuudet ovat vastaavat kuin kadmiumpohjaisten kvanttipisteiden; ottaa huomioon, että ympäristömerkintätietojen mukaan samankokoisia televisiovastaanottimia verrattaessa kadmiumia sisältämättömiä kvanttipisteitä sisältävä televisioruutu kuluttaa vähemmän energiaa kuin kadmiumpohjaisiin kvanttipisteisiin perustuva malli; ottaa huomioon, että teollisuuden ilmoittamien tietojen mukaan verrattaessa televisioruutujen värien tarkkuutta asiaa koskevien standardien perusteella on ilmennyt, että kadmiumia sisältämättömiä kvanttipisteitä sisältävät televisioruudut ovat yhtä hyviä elleivät jopa parempia kuin kadmiumpohjaisiin kvanttipisteisiin perustuvat mallit;

U.  ottaa huomioon, että komission pääasiallinen perustelu uuden poikkeuksen myöntämiselle on, että ”kadmiumia sisältämättömiä kvanttipisteitä ei ole vielä saatavilla”;

V.  ottaa huomioon, että kyseinen perustelu on selvästi virheellinen, koska kadmiumia sisältämättömiä kvanttipisteitä on saatavilla ja koska kyseiseen tekniikkaan perustuvia televisiomalleja on saatettu laajasti markkinoille unionissa ja että niitä on saatavilla tunnetuissa suurissa vähittäismyymälöissä;

W.  katsoo, että komission 12. toukokuuta 2015 antamat epäviralliset tiedot eivät muuta kyseistä tilannetta; toteaa, että komission luettelossa tuotteista, joiden näyttöjärjestelmät perustuvat kadmiumpohjaisiin kvanttipisteisiin, mainittuja esimerkkejä ei tällä hetkellä ole saatavilla (TCL:n 55 tuuman televisio) tai niitä on saatavilla vain Yhdysvalloissa (ASUS:n sylimikro, Sonyn televisio), taikka kyseessä ovat tuotteet, jotka vasta aiotaan lanseerata markkinoille (Konka, Phillips, AOC);

X.  ottaa huomioon, että nykyisen poikkeuksen 39 jatkaminen ja uuden poikkeuksen 39 b käyttöönotto eivät ole 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyjen edellytysten mukaisia ja että ne eivät niin ollen ole perusteltuja; katsoo, etteivät suhteellisen lyhyet voimassaoloajat riitä perustelemaan sitä, etteivät 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyt edellytykset täyty;

Y.  ottaa huomioon, että tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun direktiivin 5 artiklan 5 kohdan mukaan voimassa oleva poikkeus 39 pysyy voimassa, kunnes komissio tekee päätöksen hakemuksesta poikkeuksen uusimiseksi;

Z.  ottaa huomioon, että tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun direktiivin 5 artiklan 6 kohdassa todetaan, että mikäli hakemus poikkeuksen uusimiseksi hylätään tai poikkeus peruutetaan, poikkeuksen voimassaolo päättyy aikaisintaan 12 kuukauden ja viimeistään 18 kuukauden kuluttua päätöksentekopäivästä;

AA.  toteaa, ettei delegoidun direktiivin hylkääminen näin ollen johda kadmiumpohjaisten kvanttipisteiden kieltämiseen vaan ainoastaan uuden arvioinnin tekemiseen; toteaa, ettei markkinoiden vääristymistä näin ollen aiheudu, koska nykyinen poikkeus pysyy voimassa peruuttamiseen asti, minkä jälkeen myönnetään vielä uusi suoja-aika;

AB.  toteaa, että kadmiumia sisältämättömiä kvanttipisteitä hyödyntävien tuotteiden kaupallisessa saatavuudessa on tapahtunut merkittävää uutta kehitystä, joka edellyttää uutta arviointia;

1.  vastustaa komission delegoitua direktiiviä;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja ilmoittamaan sille, että delegoitu direktiivi ei voi tulla voimaan;

3.  katsoo, ettei komission delegoitu direktiivi ole direktiivin 2011/65/EU 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyjen edellytysten mukainen direktiivin 2011/65/EU liitteeseen III lisättävien poikkeuksen 39 a ja poikkeuksen 39 b osalta;

4.  katsoo erityisesti, että poikkeukselle 39 b esitetty perustelu pohjautuu vanhentuneeseen tietoon siitä, missä määrin kadmium voidaan korvata muilla aineilla kvanttipisteissä; kehottaa näin ollen arvioimaan viipymättä uudelleen direktiivin 2011/65/EU liitteessä III olevaa nykyistä poikkeusta 39 mainitun direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyjen edellytysten valossa kyseisen poikkeuksen peruuttamiseksi;

5.  kehottaa komissiota esittämään uuden delegoidun säädöksen, jossa otetaan huomioon parlamentin kanta;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)EUVL L 174, 1.7.2011, s. 88.
(2)Öko-Institut, Fraunhofer, Eunomia (2014): Assistance to the Commission on technological socio-economic and cost-benefit assessment related to exemptions from the substance restrictions in electrical and electronic equipment (p.89) - http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/RoHS_IX/20140422_RoHS2_Evaluation_Ex_Requests_2013-1-5_final.pdf.


Delegoidun säädöksen vastustaminen: Maatalousperäisen etyylialkoholin tuontitodistus
PDF 233kWORD 60k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 20. toukokuuta 2015 asetuksen (EY) N:o 376/2008 muuttamisesta siltä osin kuin kyseessä on vaatimus esittää maatalousperäisen etyylialkoholin tuontitodistus sekä maatalousperäisen etyylialkoholin markkinoihin liittyvistä erityistoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 670/2003 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2336/2003 kumoamisesta 20. helmikuuta 2015 annetusta komission delegoidusta asetuksesta (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))
P8_TA(2015)0206B8-0440/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2015)00861),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013(1) ja erityisesti sen 177 artiklan 1 kohdan a alakohdan, 223 artiklan 2 kohdan ja 227 artiklan 5 kohdan,

–  ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan,

A.  toteaa, että maatalousperäiseen etyylialkoholiin liittyvien tietojen seurannalla varmistetaan markkinoiden kehitystä koskeva avoimuus ja tietämys, kun markkinat ovat edelleen epävakaat ja erityisesti kolmansista maista peräisin olevan tuonnin vuoksi niillä vallitsee kova kilpailu;

B.  toteaa, että tällaiset tiedot ovat myös äärimmäisen hyödyllisiä kansainvälisissä sopimusneuvotteluissa ja polkumyyntitutkimuksissa;

C.  toteaa, että Eurostat ei tuota tällaisia tarkkoja tietoja, joten toimijoilla, jäsenvaltioilla ja EU:n toimielimillä ei ole vaihtoehtoisia menetelmiä saada täydellisiä tietoja markkinatilanteesta;

1.  vastustaa komission delegoitua asetusta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja ilmoittamaan sille, että delegoitu asetus ei voi tulla voimaan;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.


Äitiysloma
PDF 159kWORD 65k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 20. toukokuuta 2015 äitiyslomasta (2015/2655(RSP))
P8_TA(2015)0207B8-0453/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan ja 3 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 8 ja 294 artiklan,

–  ottaa huomioon 19. lokakuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/85/ETY toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi(1) (äitiyslomaa koskeva direktiivi),

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi äitiyslomaa koskevan direktiivin muuttamisesta (COM(2008)0637),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä 20. lokakuuta 2010 vahvistamansa kannan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/…/EU antamiseksi äitiyslomaa koskevan direktiivin muuttamiseksi(2),

–  ottaa huomioon aiheesta toistuvasti esitetyt Euroopan parlamentin kannanotot, myös 10. maaliskuuta 2015 hyväksytyn päätöslauselman naisten ja miesten tasa-arvon edistymisestä Euroopan unionissa vuonna 2013(3),

–  ottaa huomioon toimielinten välisen sopimuksen paremmasta lainsäädännöstä(4) sekä samaa aihetta koskevan tulevan sopimuksen,

–  ottaa huomioon komissiolle ja neuvostolle esitetyt kysymykset äitiyslomasta (O‑000049/2015 – B8 0119/2015 sekä O-000050/2015 – B8 0120/2015),

–  ottaa huomioon unionin tuomioistuimen tuomion 14. huhtikuuta 2015 muun muassa komission oikeudesta peruuttaa ehdotus (asia C-409/13),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että naisten ja miesten tasapuolista kohtelua koskeva periaate pitää sisällään sen, että minkäänlainen syrjintä, oli se sitten suoraa tai epäsuoraa, ei ole sallittua, ei myöskään äitiyden, isyyden tai perhevelvollisuuksien hoitamisen perusteella;

B.  ottaa huomioon, että älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevassa Eurooppa 2020 -strategiassa on asetettu kunnianhimoisia tavoitteita, kuten työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin ja köyhyydestä ja sosiaalisesta syrjäytymisestä kärsivien henkilöiden, tai henkilöiden, jotka ovat tässä vaarassa, määrän vähentäminen vähintään 20 miljoonalla vuoteen 2020 mennessä;

C.  ottaa huomioon, että köyhyydessä ja syrjäytyneenä elää enemmän naisia kuin miehiä ja että tällaisia naisia ovat erityisesti ikääntyneet naiset, joiden saama eläke on keskimäärin 39 prosenttia pienempi kuin miesten eläke, ja yksinhuoltajaäidit; toteaa, että naiset tekevät miehiä useammin osa-aikatyötä tai työskentelevät määräaikaisessa tai tilapäisessä työsuhteessa, ja ottaa huomioon, että naisten köyhyys johtuu suurelta osin naisten epävakaista työoloista;

D.  ottaa huomioon, että kriisi on kiihdyttänyt syntyvyyden laskua, sillä työttömyys, epävarmat olosuhteet ja epätietoisuus tulevaisuudesta ja taloudesta saavat pariskunnat ja etenkin nuoret naiset siirtämään lasten hankintaa, mikä vahvistaa entisestään koko EU:ssa havaittavaa väestön ikääntymistä koskevaa suuntausta;

E.  ottaa huomioon, että naiset käyttävät kolme kertaa enemmän aikaa kotitaloustöihin kuin miehet (s.o. lastenhoitoon, ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden hoitoon sekä kotitöihin); toteaa, että naisten työttömyysaste on esitettyjä arvioita korkeampi, kun otetaan huomioon, että monet naiset, erityisesti naiset, jotka ovat omistautuneet yksinomaan kotitöihin ja lastenhoitoon, eivät ole ilmoittautuneet työttömiksi;

F.  katsoo, että perheeseen ja kotiin liittyvien vastuiden jakaminen naisten ja miesten välillä on olennaisen tärkeää sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamiseksi; ottaa huomioon, että neljäsosassa jäsenvaltioita ei ole mahdollista käyttää isyyslomaa;

G.  ottaa huomioon, että neuvosto ei ole edelleenkään antanut virallista vastausta parlamentin 20. lokakuuta 2010 ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamaan kantaan ehdotukseen äitiyslomadirektiivin muuttamiseksi;

1.  pitää hyvin valitettavana neuvostossa äitiyslomadirektiivin osalta vallitsevaa pattitilannetta; kehottaa jäsenvaltioita käynnistämään neuvottelut uudelleen;

2.  pitää valitettavana neuvoston toimimatta jättämisestä johtuvaa toimielinten välistä epävakautta, sillä vaikka parlamentti on saanut päätökseen ensimmäisen käsittelynsä, keskustelut ovat jäissä neuvostossa, mikä vaarantaa koko lainsäädäntömenettelyn;

3.  toteaa jälleen olevansa halukas päättämään pattitilanteen, ja kehottaa komissiota hoitamaan ”vilpittömän välittäjän” tehtävänsä ja käynnistämään rakentavan keskustelun lainsäädäntövallan käyttäjien kanssa parlamentin ja neuvoston kantojen sovittamiseksi yhteen ottaen asianmukaisesti huomioon toimielinten välisen tasapainon ja perussopimuksissa sille annetun tehtävän;

4.  pitää valitettavana, että komissio saattaa vetää REFIT-ohjelman puitteissa direktiiviehdotuksen takaisin, ja pyytää, jos näin todellakin tapahtuu, komissiota käynnistämään neuvoston direktiivin 92/85/ETY tarkistamista koskevan lainsäädäntöaloitteen välittömänä, Luxemburgin unionin neuvoston puheenjohtajakaudella käynnistettävänä vaihtoehtona raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamiseksi, ja katsoo, että näin voidaan vastata väestörakenteeseen liittyviin haasteisiin samalla kun tasoitetaan naisten ja miesten välistä epätasa-arvoa;

5.  panee merkille komission oikeudesta peruuttaa ehdotus 14. huhtikuuta 2015 annetun unionin tuomioistuimen tuomion (asia C‑409/13), jossa vahvistetaan erityiset ehdot, jotka komission on täytettävä, kuten komission velvollisuus ilmoittaa parlamentille ja neuvostolle peruuttamisen syyt ja velvollisuus noudattaa annettua toimivaltaa ja toimielinten välistä tasapainoa sekä vilpitöntä yhteistyötä koskevia periaatteita Euroopan unionista tehdyn sopimuksen mukaisesti;

6.  toteaa uudelleen olevansa valmis laatimaan erillisen direktiivin, jolla otetaan käyttöön vähintään 10 työpäivän pituinen palkallinen isyysloma ja jolla kannustetaan toteuttamaan sekä lainsäädännön alalla että muilla aloilla toimenpiteitä, joilla miehille ja erityisesti isille annetaan mahdollisuus käyttää oikeuttaan saattaa työ- ja perhe-elämä tasapainoon;

7.  odottaa vanhempainvapaata koskevan neuvoston direktiivin 2010/18/EU lopullista arviointia ja kehottaa saatavilla olevat väliarvioinnit huomioon ottaen tarkistamaan kyseistä direktiiviä, koska siinä asetettuja tavoitteita ei ole saavutettu yksityis- ja työelämän yhteensovittamiseksi, jotta molempien vanhempien ja erityisesti naisten – jotka kärsivät palkoissa, eläkkeissä ja köyhyydessä ilmenevistä sukupuolten välisistä eroista – työ- ja yksityiselämä saadaan tasapainoon;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1)EYVL L 348, 28.11.1992, s. 1.
(2)EUVL C 70 E, 8.3.2012, s. 163.
(3)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0050.
(4)EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.


YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista
PDF 177kWORD 77k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 20. toukokuuta 2015 vammaisten henkilöiden oikeuksia käsittelevän Yhdistyneiden kansakuntien komitean hyväksymästä Euroopan unionin ensimmäiseen kertomukseen liittyvästä asialuettelosta (2015/2684(RSP))
P8_TA(2015)0208B8-0460/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista (UNCRPD) ja sen voimaantulon unionissa 21. tammikuuta 2011 vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta 26. marraskuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2010/48/EY(1) mukaisesti,

–  ottaa huomioon neuvoston, jäsenvaltioiden ja komission väliset käytännesäännöt sisäisistä järjestelyistä vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen täytäntöönpanoa varten Euroopan unionissa ja Euroopan unionin edustamista varten kyseiseen yleissopimukseen liittyen(2),

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, Euroopan ihmisoikeussopimuksen sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ”Report on the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) by the European Union” (SWD(2014)0182),

–  ottaa huomioon vammaisten henkilöiden oikeuksia käsittelevän Yhdistyneiden kansakuntien komitean hyväksymän Euroopan unionin ensimmäiseen kertomukseen liittyvän asialuettelon(3),

–  ottaa huomioon 15. marraskuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Euroopan vammaisstrategia 2010–2020: Uudistettu sitoutuminen esteettömään Eurooppaan” (COM(2010)0636),

–  ottaa huomioon 25. lokakuuta 2011 antamansa päätöslauselman vammaisten liikkuvuudesta ja osallistamisesta sekä Euroopan vammaisstrategiasta 2010–2020(4),

–  ottaa huomioon Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksen 2013,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 2, 9, 10, 19 ja 168 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 3, 15, 21, 23 ja 26 artiklan,

–  ottaa huomioon yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27. marraskuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY(5),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että yhdenvertaisina kansalaisina vammaisilla henkilöillä on yhtäläiset oikeudet sekä luovuttamaton oikeus ihmisarvoon, yhdenvertaiseen kohteluun ja itsenäiseen elämään sekä oikeus osallistua täysimääräisesti yhteiskuntaan;

B.  toteaa, että arviolta 80 miljoonalla ihmisellä Euroopan unionissa on jokin vamma;

C.  toteaa, että Euroopan unionin perusoikeusviraston tiedot osoittavat johdonmukaisesti, että vammaiset henkilöt kohtaavat syrjintää ja esteitä, jotka estävät heitä käyttämästä oikeuksiaan tasavertaisesti muiden kanssa;

D.  toteaa, että vammaiset henkilöt ovat yksi haavoittuvimmista ryhmistä yhteiskunnassa ja heidän pääsynsä työmarkkinoille on yksi suurimmista sosiaali- ja työmarkkinapolitiikkojen haasteista;

E.  toteaa, että vammaisten henkilöiden täysi osallisuus ja yhdenvertainen osallistuminen voidaan saavuttaa vain noudattamalla ihmisoikeusperusteista lähestymistapaa vammaisuuteen kaikilla EU:n päätöksenteon, täytäntöönpanon ja seurannan tasoilla myös instituutioiden sisällä, ja katsoo, että komission on otettava tämä asianmukaisesti huomioon tulevissa ehdotuksissa;

F.  toteaa, että EU:n perusoikeusviraston mukaan 21 jäsenvaltiota 28:sta rajoittaa edelleen täyttä oikeustoimikelpoisuutta;

G.  toteaa, että komissio ehdotti EU:n syrjinnän vastaista direktiiviä vuonna 2008 mutta että se ei edelleenkään etene neuvostossa;

H.  toteaa, että vammaisyleissopimuksen periaatteet ulottuvat selvästi syrjintää laajemmalle ja näyttävät tietä kohti kaikkien vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien täysimääräistä toteutumista osallistavassa yhteiskunnassa ja niiden tarkoituksena on myös tarjota tarvittavaa suojelua ja tukea, jotta perheet voivat edistää vammaisten henkilöiden täysimääräistä ja tasavertaista oikeuksien käyttämistä;

I.  toteaa, että EU on muodollisesti ratifioinut vammaisyleissopimuksen, jonka kaikki EU:n 28 jäsenvaltiota ovat myös allekirjoittaneet ja 25 niistä ratifioineet;

J.  toteaa, että parlamentin vetoomusvaliokunta saa vuosittain vetoomuksia, jotka koskevat vammaisuuden perusteella tapahtuvaa syrjintää työn saannissa, itsenäisessä ammatinharjoittamisessa, julkisissa palveluissa ja koulutuksessa;

K.  ottaa huomioon, että vammaiset eivät ole homogeeninen ryhmä, ja katsoo, että heidän hyväkseen toteutetuissa toimintalinjoissa ja toimissa olisi otettava huomioon tämä moninaisuus sekä se, että jotkut ryhmät, kuten naiset, lapset ja henkilöt, jotka tarvitsevat enemmän tukea, kohtaavat muita enemmän vaikeuksia ja monenlaista syrjintää;

L.  katsoo, että parlamentin on otettava huomioon, että vammaisyleissopimuksen määräykset ovat vähimmäisvaatimuksia, jotka antavat unionin toimielimille mahdollisuuden mennä niitä pidemmälle vammaisten henkilöiden suojelemisessa ja syrjinnän torjumisessa;

M.  toteaa, että mahdollisuus työhön, johon yhdistyy syrjinnän kieltäminen työpaikalla, on omaehtoisen ja itsenäisen elämän perusedellytys; toteaa, että kaikista nykyisistä EU:n tasoisista ohjelmista, aloitteista ja strategioista huolimatta 20–64-vuotiaiden henkilöiden työllisyysaste on yli 70 prosenttia, kun taas vammaisten henkilöiden työllisyysaste on alle 50 prosenttia; toteaa, että työllisyysaste naisilla, jotka eivät ole vammaisia, on 65 prosenttia vammaisten naisten 44 prosenttiin verrattuna;

N.  toteaa, että palkallinen työ on hyvin tärkeää, jotta vammaiset henkilöt voivat elää itsenäistä elämää, ja katsoo, että jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi pyrittävä laajentamaan vammaisten työnsaantimahdollisuuksia, jotta he voivat osallistua yhteiskuntaan, jossa he elävät, ja tarjottava ennakkoedellytyksenä osallistavaa koulutusta kaikille vammaisille lapsille, oppimisvaikeuksista kärsivät lapset mukaan luettuina, jotta heitä voidaan auttaa hankkimaan hyvä koulutuspohja ala-asteen koulutuksesta alkaen ja jotta he voivat noudattaa heidän oppimiskykyihinsä soveltuvaa asianmukaista opetusohjelmaa, ja näin annettava heille mahdollisuus saavuttaa vankka koulutuspohja, jonka avulla he voivat kehittyä urallaan tai varmistaa hyvän työpaikan, mikä antaa heille mahdollisuuden elää jatkossa itsenäistä elämää;

O.  ottaa huomioon, että vammaisuus on alati muuttuva käsite, joka muodostuu vuorovaikutuksesta vammaisten henkilöiden sekä sellaisten asenteisiin ja ympäristöön liittyvien esteiden välillä, jotka estävät vammaisia osallistumasta täysimääräisesti ja tehokkaasti yhteiskuntaan muiden kanssa yhdenvertaisesti ja yhtä arvokkaasti;

P.  toteaa, että yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 7 artiklan perusteella erityisesti esteettömyys vammaisten henkilöiden kannalta on otettava huomioon kaikkien Euroopan rakenne- ja investointirahastoista rahoitettavien ohjelmien valmistelussa ja täytäntöönpanossa, ja toteaa, että samat seikat olisi otettava huomioon EU:n muiden ohjelmien valmistelussa ja täytäntöönpanossa;

Q.  ottaa huomioon, että joissakin jäsenvaltioissa sosiaalipalvelujen kysyntä kasvaa väestörakenteen ja yhteiskunnan muutosten vuoksi siten, että työttömyysaste, köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen lisääntyvät, vammaisille henkilöille tarkoitettujen laadukkaiden palveluiden puute mukaan luettuna, millä on kielteisiä vaikutuksia vammaisten henkilöiden mahdollisuuteen elää itsenäisesti, vailla syrjintää ja tasavertaisesti muiden kanssa;

R.  toteaa, että vammaisten henkilöiden oikeuksiin liittyvää EU:n nykyistä lainsäädäntöä olisi pantava täytäntöön ja noudatettava entistä tehokkaammin vammaisten henkilöiden mahdollisuuksien parantamiseksi kaikkialla EU:ssa;

S.  toteaa, että parlamentti muodostaa osan EU:n puitteista, joilla edistetään, suojellaan ja valvotaan vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanoa vammaisyleissopimuksen 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

T.  toteaa, että useat kansalaisyhteiskunnan järjestöt ovat toimittaneet vammaisyleissopimuksesta vastaavalle komitealle tietoja asialuetteloon liittyen;

U.  toteaa, että komissio on vammaisyleissopimuksen 33 artiklan 1 kohdan tärkeimpien seikkojen mukaisesti määrätty vastaamaan vammaisyleissopimuksesta vastaavan komitean hyväksymästä asialuettelosta;

V.  toteaa, että parlamentti on Euroopan unionin ainoa suoraan valittu elin, joka edustaa Euroopan kansalaisia ja sen vuoksi noudattaa täysimääräisesti Pariisin periaatteita vammaisyleissopimuksen 33 artiklan mukaisesti;

1.  vakuuttaa vammaisyleissopimuksesta vastaavalle komitealle, että Euroopan parlamentti vastaa sille suoraan esitettyihin kysymyksiin, ja kehottaa myös komissiota ottamaan parlamentin näkemykset huomioon, kun se laatii omia vastauksiaan komitealle;

2.  pitää valitettavana, että komissio ja neuvosto hyväksyivät käytännesäännöt ilman parlamentin osallistumista, mistä on seurauksena se, että parlamentilla on rajalliset valtuudet vammaisyleissopimuksen seurannassa;

3.  kehottaa komissiota asialuetteloa koskevassa vastauksessaan kuulemaan virallisesti kaikkia olennaisia toimielimiä, Euroopan parlamentti, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, alueiden komitea, Euroopan oikeusasiamies ja Euroopan perusoikeusvirasto mukaan luettuina;

4.  kehottaa komissiota pyytämään EU:n toimijoita osallistumaan virallisesti rakentavaan vuoropuheluun;

5.  korostaa, että ehdotuksella syrjinnän vastaiseksi EU:n direktiiviksi pyritään suojelemaan vammaisia henkilöitä syrjinnältä, joka liittyy sosiaaliturvaan, terveydenhoitoon ja kuntoutukseen sekä koulutukseen ja hyödykkeiden sekä palveluiden, kuten asumisen, liikenteen ja vakuutusten, saantiin ja tarjontaan; pahoittelee, ettei neuvostossa ole edistytty tämän ehdotuksen käsittelyssä, ja kehottaa jäsenvaltioita toimimaan niin, että yhteinen kanta voitaisiin hyväksyä viipymättä;

6.  huomauttaa, että erityisiä vammaisryhmiä koskevien eriteltyjen tietojen ja tilastojen puute estää asianmukaisten toimintapolitiikkojen laatimisen; kehottaa komissiota sen vuoksi keräämään ja levittämään vammaisuutta koskevia tilastotietoja, jotka on eritelty iän ja sukupuolen mukaan, jotta vammaisten henkilöiden tilannetta voidaan seurata EU:ssa tärkeillä jokapäiväisen elämän alueilla eikä ainoastaan työllisyyden alalla;

7.  panee merkille, että useat kansalaisyhteiskunnan järjestöt ovat toimittaneet vammaisyleissopimuksesta vastaavalle komitealle tietoja asialuetteloon liittyen; kehottaa komissiota sen vuoksi entisestään kehittämään jäsenneltyä vuoropuhelua sekä kuulemaan vammaisia henkilöitä edustavia järjestöjä ja tekemään niiden kanssa yhteistyötä tarkistamisprosessin puitteissa, mukaan luettuna vastauksen laatiminen vammaisyleissopimuksen komitean asialuetteloon sekä tätä alaa koskevien EU:n politiikkatoimien kehittäminen, täytäntöönpano ja seuranta;

8.  kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole ratifioineet vammaisyleissopimusta, ratifioimaan sen viipymättä;

9.  kehottaa komissiota laatimaan kunnianhimoisen ehdotuksen esteettömyyttä koskevaksi unionin säädökseksi siten, että vammaiset henkilöt osallistuvat täysimääräisesti koko lainsäädäntöprosessiin, ja korostaa, että tähän ehdotukseen on sisällytettävä kaikki politiikan alueet, jotka koskevat tavaroiden ja palvelujen saatavuutta EU:n kaikkien kansalaisten näkökulmasta, ja sillä on edistettävä vammaisten henkilöiden itsenäistä elämää ja täyttä osallisuutta sekä perustettava jatkuva, tehokas ja riippumaton seuranta- ja täytäntöönpanomekanismi;

10.  kehottaa jäsenvaltioita siirtämään kansallisen lainsäädännön osaksi velvoitteet, jotka johtuvat vammaisyleissopimuksen 12 artiklasta, ja kehottaa erityisesti lieventämään rajoituksia, jotka koskevat vammaisten henkilöiden oikeutta äänestää ja asettua ehdolle;

11.  kehottaa neuvostoa nopeuttamaan julkisen sektorin elinten verkkosivustojen käyttöä koskevan direktiiviehdotuksen parissa tekemäänsä työtä, jotta saavutetaan yhteinen kanta ja edistytään lisää tämän säädöksen hyväksymisessä ja siten lisätään asiakirjojen, videoiden ja verkkosivustojen käyttömahdollisuuksia ja tarjotaan vaihtoehtoisia formaatteja ja viestintämenetelmiä;

12.  suosittelee, että EU:n varoja käytetään esteettömyyden ja sähköisen esteettömyyden edistämiseen vammaisten henkilöiden kannalta, laitoshoidosta avohoitoon siirtymisen edistämiseen, laadukkaiden sosiaalipalvelujen ja terveydenhoitopalvelujen kehittämiseen sekä vammaisia henkilöitä edustavien järjestöjen valmiuksien lisäämiseen;

13.  panee merkille EU:n ensimmäiseen kertomukseen liittyvän, osana vammaisyleissopimuksen uudelleentarkastelua esitetyn asialistan ja toteaa vastanneensa siihen itse seuraavasti:

   a. se on perustanut valiokuntien välisen koordinoinnista vastaavan työryhmän, joka koostuu asiasta vastaavien valiokuntien jäsenistä ja joka on järjestänyt tiedotustapahtumia, jotka ovat avoimia henkilöstölle ja parlamentin jäsenille, mukaan luettuina viittomakielen kurssien järjestäminen osana ammatillista koulutusta;
   b. se on korostanut yleishyödyllisen palvelun ja 112-hätänumeron käyttömahdollisuutta 5. heinäkuuta 2011 antamassaan päätöslauselmassa(6) ja 17. marraskuuta 2011 hyväksytyssä kannanotossaan(7), joka oli virstanpylväs ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän kehittämisen kannalta;
   c. vammaisten parlamentin jäsenten lukumäärä nousi merkittävästi vuoden 2014 vaalien seurauksena;
   d. se sitoutuu työskentelemään aktiivisesti asianomaisten toimijoiden kanssa löytääkseen käytännön ratkaisun Marrakeshin yleissopimukseen liittymiseksi;
   e. se korostaa tarvetta parantaa EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoa, joitta voidaan varmistaa, että vammaiset henkilöt voivat matkustaa itsenäisesti ja käyttää kaikkia liikennemuotoja, julkinen liikenne mukaan luettuna;
   f. se kehottaa komissiota toimittamaan pyydetyn selityksen siihen, miten se voi varmistaa nykyisessä ja tulevassa lainsäädännössä, että vammaisille henkilöille taataan tasavertaiset mahdollisuudet, perusoikeudet, tasavertainen palvelujen käyttömahdollisuus ja pääsy työmarkkinoille sekä samat oikeudet ja velvollisuudet sosiaaliturvan käyttömahdollisuuksissa kuin kansalaisilla on jäsenvaltioissa, joissa heillä on sosiaaliturva, tasavertaisen kohtelun ja syrjinnän kieltämisen periaatteen mukaisesti, jotta kaikki vammaiset henkilöt voivat käyttää kaikkien EU:n kansalaisten oikeutta liikkua vapaasti;
   g. se kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota varmistamaan, että EU:n lainsäädännön mukainen oikeusavun saanti on täysin yhdenmukainen vammaisyleissopimuksen kanssa, jotta perusoikeudet ovat kaikkien käytettävissä;

14.  korostaa tarvetta tehostaa poliittista yhteistyötä EU:n puitteissa, mukaan luettuina tarvittavat taloudelliset ja inhimilliset resurssit, joilla varmistetaan, että se voi täyttää tehtävänsä edellä mainitussa neuvoston päätöksessä kuvatulla tavalla, ja kehottaa EU:n toimijoita myöntämään vaadittavat resurssit tätä varten;

15.  suhtautuu myönteisesti parlamentin jäsenten aloitteeseen, jonka mukaisesti pyydetään, että kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta, työllisyys- ja sosiaalivaliokunta sekä vetoomusvaliokunta laativat säännöllisesti yhteisen kertomuksen vastaukseksi vammaisyleissopimusta käsittelevän komitean suosituksiin;

16.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, vammaisten henkilöiden oikeuksia käsittelevälle komitealle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)EUVL L 23, 27.1.2010, s. 35.
(2)EUVL C 340, 15.12.2010, s. 11.
(3)CRPD/C/EU/Q/1.
(4)EUVL C 131 E, 8.5.2013, s. 9.
(5)EUVL L 303, 2.12.2000, s. 16.
(6)EUVL C 33 E, 5.2.2013, s. 1.
(7) EUVL C 153 E, 31.5.2013, s. 165.


Oliivipuita kiusaavan Xylella fastidiosa -bakteerin leviäminen
PDF 163kWORD 68k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 20. toukokuuta 2015 oliivipuita kiusaavan Xylella fastidiosa -bakteerin leviämisestä (2015/2652(RSP))
P8_TA(2015)0209RC-B8-0451/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY(1),

–  ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) 26. marraskuuta 2013 ja 6. tammikuuta 2015 julkaistut tieteelliset lausunnot, joissa käsiteltiin Xylella fastidiosa ‑bakteerin kasvien terveydelle aiheuttamia riskejä unionin alueella sekä eriteltiin ja arvioitiin eri vaihtoehtoja riskin pienentämiseksi,

–  ottaa huomioon komission 13. helmikuuta ja 23. heinäkuuta 2014 sekä 28. huhtikuuta 2015 tekemät täytäntöönpanopäätökset liittyen toimiin, joilla estetään Xylella fastidiosa -bakteerin kulkeutuminen unioniin ja leviäminen unionissa,

–  ottaa huomioon elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston (FVO) helmikuussa ja marraskuussa 2014 tekemiä tarkastuksia koskevat raportit,

–  ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen oliivipuita kiusaavan Xylella fastidiosa ‑bakteerin leviämisestä (O-000038/2015 – B8-0117/2015),

–  ottaa huomioon yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi annetun direktiivin 2009/128/EY(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  toteaa, että Xylella fastidiosa -bakteeri on erittäin vaarallinen välitön uhka tiettyjen viljelykasvien ja esimerkiksi oliivi-, manteli- ja persikkapuiden sekä koristekasvien tuotannolle Etelä-Euroopassa; toteaa, että se on bakteerin tyypistä riippuen mahdollinen uhka viinitarhoille, sitruspuille ja muille viljelykasveille ja voi johtaa ennennäkemättömiin ja tuhoisiin menetyksiin, joilla on dramaattisia taloudellisia, ympäristöön liittyviä sekä sosiaalisia vaikutuksia; toteaa, että Apulian alueella oliivipuita kiusaava bakteerikanta on erilainen kuin kannat, jotka aiheuttavat tauteja viiniköynnöksille tai sitruspuille muualla maailmassa;

B.  ottaa huomioon, että bakteeri on jo aiheuttanut vakavia vahinkoja Etelä-Italian Apulian alueen oliivilehdoille uhaten mahdollisesti muita viljelykasveja ja alueita;

C.  ottaa huomioon, että Apulian alueen oliivituotanto on yksi sen tärkeimmistä maataloustuotannon aloista ja sen osuus alueen maataloustuotannon kokonaisarvosta vuonna 2013 oli 11,6 prosenttia (522 miljoonaa euroa) ja 30 prosenttia Italian oliivituotannon arvosta;

D.  ottaa huomioon, että Xylella fastidiosa aiheuttaa vakavia taloudellisia vahinkoja paitsi oliivintuottajille myös koko tuotantoketjulle, mukaan luettuina osuustoiminnalliset ja yksityiset puristamot, sekä matkailulle ja markkinoinnille;

E.  toteaa, että ensimmäisen ilmoituksen Xylella fastidiosan leviämisestä tekivät Italian viranomaiset 21. lokakuuta 2013, minkä jälkeen hälyttävä määrä puita on saanut tartunnan;

F.  ottaa huomioon, että komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston (FVO) Italiassa helmi- ja marraskuussa 2014 tekemät tarkastukset osoittavat, että tilanne on pahentunut dramaattisesti eikä bakteerin leviämistä edelleen voida sulkea pois;

G.  toteaa, ettei sairastuneiden kasvien parantamiseen paikalla ole tällä hetkellä keinoa ja että bakteerin saaneet kasvit yleensä joko kärsivät bakteerista koko elinikänsä tai kuolevat nopeasti;

H.  ottaa huomioon, että unionissa suuri määrä erilaisia kasveja voi kantaa sairautta, mukaan luettuina oireettomat villit kasvit;

I.  toteaa EFSAn korostaneen, että etusijalle olisi asetettava maahantuontiin ja epidemioiden rajaamiseen keskittyvät ennaltaehkäisevät toimenpiteet, koska Xylella fastidiosa -bakteerin leviämistä on hankala pysäyttää sen päästyä vaikuttamaan tuotantoalueeseen, ja toteaa myös, että tutkimustulosten jakamista on tehostettava;

1.  toteaa, että komission ennen huhtikuuta 2015 tekemissä täytäntöönpanopäätöksissä keskityttiin pääasiassa bakteerin leviämistä torjuviin sisäisiin toimiin eikä niihin sisältynyt tehokkaita toimenpiteitä, joilla estettäisiin taudin leviämistä kolmansista maista EU:hun;

2.  kehottaa komissiota toteuttamaan Xylella fastidiosan vastaisia kohdennettuja toimia, joilla estetään infektoituneen materiaalin tuonti EU:hun; on tyytyväinen komission huhtikuussa 2015 tekemään päätökseen pysäyttää tartunnan saaneiden kahvipensaiden tuonti Costa Ricasta ja Hondurasista sekä käyttöön otettuihin rajoituksiin, jotka koskevat kasvien tuontia muissa kolmansissa maissa olevilta alueilta, joilla tautia esiintyy; pyytää tarvittaessa toteuttamaan tehokkaampia toimenpiteitä mukaan luettuna tuonnin salliminen ainoastaan tuotantoalueilta, joilla tuholaisia ei esiinny;

3.  pitää valitettavana, että hyvin usein komissio ei reagoi riittävän nopeasti estääkseen kasvitautien leviämisen kolmansista maista unioniin; kehottaa siksi komissiota selvittämään tartuntalähteen ja tarkistamaan EU:n virallista kasvinsuojelua koskevaa valvontajärjestelmää alueemme suojelemiseksi;

4.  kehottaa komissiota erityisesti kesän lähestyessä toteuttamaan tehokkaita toimia, joiden avulla estetään Xylella fastidiosan leviäminen EU:ssa; kehottaa ottamaan toimien yhteydessä huomioon erityisesti kaikkein riskialttiimmat viljelykasvit mutta myös muut kasvit, joihin tauti voi vaikuttaa vakavasti; pitää tässä suhteessa hyvin tärkeinä vuonna 2015 tehdyn täytäntöönpanopäätöksen 9 artiklan määräyksiä;

5.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita korvaamaan tuottajille hävittämistoimenpiteistä aiheutuneet kustannukset ja tulojen menetykset, joihin kuuluvat paitsi maataloustuotannon menetykset myös kulttuuriperintöä, historiaa ja matkailuun liittyviä toimintoja koskevat vahingot;

6.  kehottaa komissiota ja asiasta vastaavia viranomaisia käyttämään kaikkia mahdollisia rahastoja ja välineitä auttaakseen ongelmasta kärsivien alueiden taloudellista elpymistä; kehottaa komissiota esittämään kannustimia tuottajille, jotka panevat täytäntöön ehkäiseviä toimenpiteitä;

7.  kehottaa komissiota varmistamaan, että käytettävissä on riittävät varat ja henkilöstöresurssit asiaa koskevien strategioiden toteuttamiseksi, ja kehottaa myös tukemaan viljelijöitä asianmukaisten viljelykäytäntöjen soveltamisessa Xylella fastidiosan ja sen kantajien käsittelemiseksi; kehottaa komissiota edistämään tehostettua tutkimusta viipymättä esimerkiksi lisäämällä kansainvälistä verkostoitumista ja asettamalla varoja tutkimuslaitosten käyttöön, jotta voidaan lisätä tieteellistä tietämystä Xylella fastidiosa -bakteerista ja varmuudella määrittää patogeenin, oireiden ja taudin kehittymisen välisen yhteyden luonne;

8.  korostaa, että on toteutettava tiedotuskampanjoita EU:n mahdollisesti taudille alttiilla alueilla, jotta voidaan lisätä asianomaisten toimijoiden paitsi maataloudessa, myös puutarha-alalla sekä koristekasvien jälleenmyyjien, ammattimaisten puutarhureiden sekä näiden asiakkaiden keskuudessa;

9.  katsoo, että erityisesti kesän lähestyessä komission ja jäsenvaltioiden olisi varoitettava matkailijoita vaaroista, joita Xylella fastidiosa -bakteerista kärsivistä maista tuotavien tartunnan saaneiden kasvien tuonti unioniin voi aiheuttaa;

10.  kehottaa lisäämään käytettävissä olevia keinoja, joiden avulla voidaan varmistaa haitallisten organismien havaitseminen rajanylityspaikoissa, joiden kautta ne saapuvat unionin alueelle; kannustaa jäsenvaltioita myös lisäämään säännöllisiä tarkastuksia, jotta estetään Xylella fastidiosa -bakteerin leviäminen rajattujen alueiden ulkopuolelle;

11.  kehottaa komissiota perustamaan avoimen tietokannan, josta löytyy luettelo unionin ja jäsenvaltioiden tason toimielimistä ja toimivaltaisista viranomaisista ja jolla helpotetaan tietojen ja kokemusten vaihtoa, parhaat käytännön mukaan lukien, sekä nopeaa varoituksen antamista toimivaltaisille viranomaisille ja tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista;

12.  kehottaa komissiota antamaan avoimella tavalla laaditut ja kattavat ohjeet, jotka koskevat sellaisten kertyneisiin kokemuksiin ja parhaisiin käytäntöihin perustuvien ehkäisy- ja taudintorjuntatoimenpiteiden täytäntöönpanoa, joita jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ja yksiköt voivat käyttää tukivälineenä, ja määrittämään kyseisissä ohjeissa selvästi toimenpiteiden soveltamisalan ja keston;

13.  kehottaa komissiota raportoimaan Euroopan parlamentille vuosittain tai aina tilanteen muuttuessa uhasta, jonka Xylella fastidiosa -bakteeri ja muut maataloustuotantoa uhkaavat organismit aiheuttavat EU:n tuottajille;

14.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1)EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.
(2)EYVL L 309, 24.11.2009, s. 71.

Oikeudellinen huomautus