Indeks 
Usvojeni tekstovi
Srijeda, 27. svibnja 2015. - BruxellesZavršno izdanje
Program potpore za dostavu voća i povrća, banana te mlijeka u obrazovnim ustanovama (odluka o početku i mandatu međuinstitucijskih pregovora)

Program potpore za dostavu voća i povrća, banana te mlijeka u obrazovnim ustanovama (odluka o početku i mandatu međuinstitucijskih pregovora)
PDF 575kWORD 266k
Odluka Europskog parlamenta od 27. svibnja 2015. o otvaranju međuinstitucijskih pregovora i o mandatu za njih o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1308/2013 i Uredbe (EU) br. 1306/2013 u vezi s programom potpore za dostavu voća i povrća, banana te mlijeka u obrazovnim ustanovama (COM(2014)0032 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD))
P8_TA(2015)0216B8-0362/2015

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj,

–  uzimajući u obzir članak 73. stavak 2. i članak 74. Poslovnika,

odlučio je otvoriti međuinstitucijske pregovore na temelju sljedećeg mandata:

MANDAT

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 2
(2)   Iskustvo stečeno u primjeni trenutačnih programa te zaključci vanjskih evaluacija i naknadna analiza različitih opcija politike ukazuju na zaključak da je razlog zbog kojeg su uspostavljena ta dva programa u školama još uvijek relevantan. U trenutačnom kontekstu opadajuće potrošnje voća i povrća, uključujući banane, te mliječnih proizvoda, koju, među ostalim, pogoršavaju suvremeni trendovi potrošnje usmjereni prema prerađevinama koje često sadržavaju velike količine dodanog šećera, soli i masti, trebala bi dalje postojati potpora Unije za financiranje opskrbe djece u obrazovnim ustanovama odabranima poljoprivrednim proizvodima.
(2)   Iskustvo stečeno u primjeni trenutačnih programa te zaključci vanjskih evaluacija, naknadna analiza različitih opcija politike, kao i socijalne poteškoće s kojima su suočene države članice ukazuju na zaključak da su daljnje provođenje i jačanje oba programa u školama od iznimne važnosti. U trenutačnom kontekstu opadajuće potrošnje svježeg voća i povrća, uključujući banane, te mliječnih proizvoda, posebice među djecom, te sve učestalije dječje pretilosti koja je prouzročena trendovima potrošnje usmjerenima prema prerađevinama koje često sadržavaju velike količine dodanog šećera, soli, masti i/ili aditiva, potpora Unije za financiranje opskrbe djece odabranim poljoprivrednim proizvodima u obrazovnim ustanovama trebala bi više doprinositi promicanju zdravih prehrambenih navika i potrošnji lokalnih proizvoda.
Justification
AGRI Compromise Amendment 6. This compromise emphasises the importance of the school schemes, as well as the reasons why it should continue and be reinforced. Furthermore, following the Commission's decision to revaluate the proposal, it is important that the Parliament adopts a strong position in favour of the continuation of the schemes.
Amandman 2
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 3
(3)   Analiza različitih opcija politike ukazuje na to da je jedinstveni pristup u okviru zajedničkog pravnog i financijskog okvira primjereniji i učinkovitiji u ostvarenju posebnih ciljeva koje zajednička poljoprivredna politika nastoji postići programom distribucije proizvoda u školama. To bi državama članicama omogućilo da u najvećoj mogućoj mjeri povećaju učinak distribucije unutar nepromijenjenog proračuna te povećaju učinkovitost upravljanja. Međutim, kako bi se uzele u obzir razlike između voća i povrća, uključujući i banane, te mliječnih proizvoda i njihovih lanaca opskrbe, neki elementi, kao što su proračunske omotnice, trebali bi ostati odvojeni. U svjetlu iskustva s trenutačnim programima sudjelovanje u programu trebalo bi i dalje ostati dobrovoljno za države članice. Uzimajući u obzir da u državama članicama vladaju različite situacije u pogledu potrošnje, državama članicama koje sudjeluju u programima trebalo bi dati mogućnost da odaberu žele li distribuirati sve ili samo jedan od proizvoda prihvatljivih za opskrbu djece u obrazovnim ustanovama.
(3)   Analiza različitih opcija politike ukazuje na to da je jedinstveni pristup u okviru zajedničkog pravnog i financijskog okvira primjereniji i učinkovitiji u ostvarenju posebnih ciljeva koje zajednička poljoprivredna politika nastoji postići programom distribucije proizvoda u školama. To bi državama članicama omogućilo da u najvećoj mogućoj mjeri povećaju učinak distribucije unutar nepromijenjenog proračuna te povećaju učinkovitost upravljanja. Međutim, kako bi se uzele u obzir razlike između voća i povrća, uključujući i banane, te mliječnih proizvoda i njihovih lanaca opskrbe, neki elementi, kao što su proračunske omotnice, trebali bi ostati odvojeni. U svjetlu iskustva s trenutačnim programima sudjelovanje u programu trebalo bi i dalje ostati dobrovoljno za države članice. Uzimajući u obzir da u državama članicama vladaju različite situacije u pogledu potrošnje, državama članicama koje sudjeluju u programima trebalo bi dati mogućnost da u dogovoru sa zainteresiranim regijama odaberu žele li distribuirati sve ili samo jedan od proizvoda prihvatljivih za opskrbu djece u obrazovnim ustanovama. Države članice također bi mogle razmotriti uvođenje ciljanih mjera kako bi riješile problem sve manje potrošnje mlijeka među adolescentima.
Amandman 3
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4
(4)   Utvrđen je trend opadanja potrošnje svježeg voća i povrća, uključujući banane, te konzumnog mlijeka. Stoga je primjereno usredotočiti distribuciju u okviru školskih programa na te proizvode. Time bi se pomoglo i smanjenju organizacijskog opterećenja za škole, povećao bi se učinak distribucije u okviru ograničenog proračuna i to bi bilo u skladu s trenutačnom praksom jer se upravo ti proizvodi najčešće distribuiraju.
(4)   Utvrđen je trend opadanja potrošnje svježeg voća i povrća, uključujući banane, te konzumnog mlijeka. Stoga je primjereno usredotočiti distribuciju u okviru školskih programa u prvom redu na te proizvode. Time bi se pomoglo i smanjenju organizacijskog opterećenja za škole i povećao bi se učinak distribucije u okviru ograničenog proračuna i to bi bilo u skladu s trenutačnom praksom jer se upravo ti proizvodi najčešće distribuiraju. Ipak, kako bi se pratile nutricionističke preporuke o apsorpciji kalcija te zbog sve učestalijih problema povezanih s intolerancijom laktoze u mlijeku, države članice trebale bi smjeti distribuirati druge mliječne proizvode kao što su jogurt i sir, koji dokazano povoljno djeluju na zdravlje djece. Nadalje, trebaju se uložiti napori kako bi se zajamčila distribucija lokalnih i regionalnih proizvoda.
Justification
AGRI Compromise Amendment 1 - part 3.
Amandman 4
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5
(5)   Obrazovne mjere kojima se podupire distribucija potrebne su kako bi program bio učinkovit u ostvarenju kratkoročnih i dugoročnih ciljeva povećanja potrošnje odabranih poljoprivrednih proizvoda i oblikovanja zdravije prehrane. S obzirom na njihovu važnost, tim bi se mjerama trebalo podupirati i distribuciju voća i povrća, uključujući banane, te distribuciju mlijeka. Trebale bi biti prihvatljive za potporu Unije. Kao prateće mjere one predstavljaju presudan način povezivanja djece s poljoprivredom i njezinim raznolikim proizvodima te ispunjavanja ciljeva koji se žele postići programom, pa bi državama članicama trebalo dopustiti da uključe veći izbor poljoprivrednih proizvoda u svoje tematske mjere. Međutim, kako bi se promicale zdrave prehrambene navike, nacionalna zdravstvena tijela trebala bi biti uključena u proces te bi trebala odobriti popis tih proizvoda i dviju skupina proizvoda prihvatljivih za distribuciju te odlučivati o njihovim nutritivnim aspektima.
(5)   Prateće obrazovne mjere kojima se podupire distribucija potrebne su kako bi program bio učinkovit u ostvarenju kratkoročnih i dugoročnih ciljeva povećanja potrošnje odabranih poljoprivrednih proizvoda i oblikovanja zdravije prehrane. S obzirom na njihovu važnost, tim bi se mjerama trebalo podupirati i distribuciju voća i povrća, uključujući banane, te mlijeka i mliječnih proizvoda. One bi trebale biti prihvatljive za potporu Unije. Kao prateće obrazovne mjere one predstavljaju presudan način povezivanja djece s poljoprivredom i raznolikošću poljoprivrednih proizvoda Unije, posebice s onim proizvodima koji su proizvedeni u njihovoj regiji, uz pomoć, primjerice, nutricionističkih stručnjaka i poljoprivrednika, te ispunjavanja ciljeva koji se žele postići programom, pa bi državama članicama trebalo dopustiti da u svoje tematske mjere uključe veći izbor poljoprivrednih proizvoda, kao što su proizvodi nastali preradom voća i povrća bez dodatka šećera, soli, masnih tvari ili sladila i drugi specifični lokalni, regionalni ili nacionalni specijaliteti kao što su med, stolne masline, maslinovo ulje i sušeno voće. Međutim, kako bi se promicale zdrave prehrambene navike, nacionalna tijela koja su nadležna za prehranu i/ili zdravlje trebala bi biti uključena u proces te bi trebala odobriti popis tih proizvoda i dviju skupina proizvoda prihvatljivih za distribuciju te bi trebala odlučivati o njihovim nutritivnim aspektima.
Justification
AGRI Compromise Amendment 2 - part 5.
Amandman 5
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6
(6)   Kako bi se osiguralo dobro proračunsko upravljanje, treba predvidjeti gornju granicu potpore Unije za distribuciju voća i povrća, uključujući i banane, te mlijeka, prateće obrazovne mjere i s tim povezane troškove. Ta bi gornja granica trebala odražavati trenutačno stanje. Na temelju stečenog iskustva i radi pojednostavljenja upravljanja, modele financiranja treba uskladiti i temeljiti na jedinstvenom pristupu što se tiče razine financijskog doprinosa Unije. Primjereno je stoga ograničiti razinu potpore Unije za cijenu proizvoda maksimalnom potporom Unije po obroku kako za voće i povrće, uključujući i banane, tako i za mlijeko te ukinuti načelo obveznog sufinanciranja voća i povrća, uključujući banane. S obzirom na promjenjivost cijene predmetnih proizvoda, Komisiji treba delegirati ovlast za donošenje određenih akata u pogledu mjera kojima se određuju razine potpore Unije za cijenu obroka proizvoda te utvrđuje definicija obroka.
(6)   Kako bi se osiguralo dobro proračunsko upravljanje, treba predvidjeti gornju granicu potpore Unije za distribuciju voća i povrća, uključujući i banane, te mlijeka, prateće obrazovne mjere i s tim povezane troškove. Ta bi gornja granica trebala odražavati trenutačno stanje. Na temelju stečenog iskustva i radi pojednostavljenja upravljanja, modele financiranja treba uskladiti i temeljiti na jedinstvenom pristupu što se tiče razine financijskog doprinosa Unije. Primjereno je stoga ograničiti razinu potpore Unije za cijenu proizvoda maksimalnim iznosom potpore Unije po djetetu i po operaciji distribucije kako za voće tako i za povrće, uključujući banane, i za mlijeko te ukinuti načelo obveznog sufinanciranja voća i povrća, uključujući banane. S obzirom na promjenjivost cijene predmetnih proizvoda Komisiji treba delegirati ovlast za donošenje određenih akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu mjera kojima se određuju maksimalne potpore Unije.
Amandman 6
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7
(7)   Kako bi se osiguralo učinkovito i ciljano korištenje sredstava Unije, Komisiji treba delegirati ovlast za donošenje određenih akata u pogledu mjera kojima se određuju indikativne raspodjele potpore Unije državama članicama te metoda preraspodjele potpore među državama članicama na temelju primljenih zahtjeva za potporu. Indikativne raspodjele treba odrediti odvojeno za voće i povrće, uključujući i banane, te za mlijeko u skladu s dobrovoljnim pristupom distribuciji. Ključ za raspodjelu sredstava za voće i povrće, uključujući i banane, trebao bi odražavati trenutačne raspodjele po državama članicama, i to prema objektivnim kriterijima koji se temelje na broju djece u dobi od šest do deset godina izraženom kao udjelu u populaciji, uzimajući u obzir i stupanj razvoja predmetnih regija. Kako bi se državama članicama omogućilo zadržavanje opsega trenutačnih programa te potaknulo druge na distribuciju mlijeka, za raspodjelu sredstava za mlijeko primjereno je koristiti kombinaciju dvaju ključeva, to jest dosadašnje korištenje sredstava od strane država članica u okviru Programa distribucije mlijeka u školama i broj djece u dobi od šest do deset godina izražen kao udjel u populaciji koji se kao objektivan kriterij koristi za raspodjelu sredstava za voće i povrće, uključujući i banane. Kako bi se odredio ispravan omjer tih dvaju ključeva, Komisiji treba delegirati ovlast za donošenje određenih akata u vezi s donošenjem dodatnih pravila o ravnoteži između tih dvaju kriterija. Nadalje, s obzirom na stalne promjene demografskog stanja i stupnja razvoja regija u državama članicama Komisiji treba delegirati ovlast za donošenje određenih akata u vezi s ocjenjivanjem koje se provodi svake tri godine kako bi se odredilo na temelju tih kriterija jesu li sredstva koja su dodijeljena državama članicama još uvijek u skladu s postojećim stanjem.
(7)   Kako bi se osiguralo učinkovito i ciljano korištenje sredstava Unije, Komisiji treba delegirati ovlast za donošenje određenih akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu mjera kojima se određuju indikativne raspodjele potpore Unije državama članicama te metode preraspodjele potpore među državama članicama na temelju primljenih zahtjeva za potporu. Indikativne raspodjele treba odrediti odvojeno za voće i povrće, uključujući i banane, te za mlijeko u skladu s dobrovoljnim pristupom distribuciji. Ključ za raspodjelu sredstava za voće i povrće, uključujući i banane, trebao bi odražavati trenutačne raspodjele po državama članicama, i to prema objektivnim kriterijima koji se temelje na broju djece u dobi od šest do deset godina izraženom kao udjelu u populaciji, uzimajući u obzir i stupanj razvoja predmetnih regija. Kako bi se državama članicama omogućilo zadržavanje opsega trenutačnih programa te potaknulo druge na distribuciju mlijeka, za raspodjelu sredstava za mlijeko primjereno je koristiti kombinaciju četiriju ključeva, a to su dosadašnje korištenje sredstava od strane država članica u okviru Programa distribucije mlijeka u školama, osim u slučaju Hrvatske za koju je potrebno odrediti poseban paušalni iznos na temelju ove Uredbe, broj djece u dobi od šest do deset godina izražen kao udjel u populaciji koji se kao objektivan kriterij koristi za raspodjelu sredstava za voće i povrće, uključujući i banane, razina razvoja regija unutar država članica i utvrđivanje minimalnog iznosa potpore Unije po djetetu i po godini. Kako bi se odredio ispravan omjer tih četiriju ključeva Komisiji treba delegirati ovlast za donošenje određenih akata u vezi s donošenjem dodatnih pravila o ravnoteži između tih četiriju kriterija. Nadalje, s obzirom na stalne promjene demografskog stanja i stupnja razvoja regija u državama članicama, Komisiji treba delegirati ovlast za donošenje određenih akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s ocjenjivanjem koje se provodi svake tri godine kako bi se odredilo na temelju tih kriterija jesu li sredstva koja su dodijeljena državama članicama još uvijek u skladu s postojećim stanjem. Potporu Unije potrebno je povećati za 5 % kad se taj program provodi u najudaljenijim regijama zbog njihove ograničene poljoprivredne raznolikosti i zbog toga što u njima često nije moguće pronaći određene proizvode, što uključuje veće troškove prijevoza i skladištenja.
Justification
AGRI Compromise Amendment 4 - part 3.
Amandman 7
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 8
(8)   Kako bi se državama članicama koje su ograničene demografske veličine omogućila provedba isplativog programa, Komisiji treba delegirati ovlast za donošenje određenih akata u vezi s određivanjem minimalnog iznosa potpore Unije koji države članice imaju pravo primiti za voće i povrće, uključujući banane, te za mlijeko.
(8)   Kako bi se državama članicama koje su ograničene demografske veličine omogućila provedba isplativog programa, Komisiji treba delegirati, u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, ovlast za donošenje određenih akata u vezi s određivanjem minimalnog iznosa potpore Unije koji države članice imaju pravo primiti za voće i povrće, uključujući banane, te za mlijeko i mliječne proizvode.
Amandman 8
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 9
(9)   U interesu dobrog upravljanja i gospodarenja proračunom države članice koje žele sudjelovati u distribuciji voća i povrća, uključujući banane, i/ili mlijeka, svake bi godine trebale podnijeti zahtjev za potporu Unije. Radi pojednostavljenja postupaka i upravljanja, taj zahtjev treba podnijeti na temelju odvojenih zahtjeva za potporu. Nakon što primi zahtjeve država članica Komisija bi trebala odlučiti o konačnim dodjelama sredstava za voće i povrće, uključujući banane, te za mlijeko u okviru odobrenih sredstava dostupnih u proračunu i nakon što uzme u obzir ograničene prijenose među alokacijama koji potiču određivanje prioriteta u distribuciji na temelju prehrambenih potreba. Komisiji treba delegirati ovlast za donošenje određenih akata u vezi s mjerama kojima se određuju uvjeti i ograničenja povezana s tim prijenosima.
(9)   U interesu dobrog upravljanja i gospodarenja proračunom države članice koje žele sudjelovati u distribuciji voća i povrća, uključujući banane, i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda svake bi godine trebale podnijeti zahtjev za potporu Unije. Radi pojednostavljena postupaka i upravljanja takve zahtjeve treba podnijeti kao odvojene zahtjeve za potporu. Nakon što primi zahtjeve država članica Komisija bi trebala odlučiti o konačnim dodjelama sredstava za voće i povrće, uključujući banane, i/ili za mlijeko i mliječne proizvode u okviru odobrenih sredstava dostupnih u proračunu i nakon što uzme u obzir ograničene prijenose među alokacijama koji potiču određivanje prioriteta u distribuciji na temelju prehrambenih potreba. Komisiji treba delegirati ovlast za donošenje određenih akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s mjerama kojima se određuju uvjeti i ograničenja povezana s tim prijenosima.
Amandman 9
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (nova)
(9a)  Kako bi se pojednostavnili administrativni i operativni postupci u školama koje sudjeluju u dvama programima, Komisiji treba, u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, delegirati ovlast za donošenje određenih akata o uspostavi jedinstvenih postupaka za podnošenje zahtjeva škola za sudjelovanje te za praćenje.
Justification
It is important to reduce red tape which deters schools from participating, especially so that schools seeking to participate in both programmes should not be obliged to fill out two separate sets of forms or be subject to a variety of monitoring procedures.
Amandmani 10 i 57
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10
(10)   Nacionalnu strategiju treba smatrati uvjetom za sudjelovanje država članica u programu te strateškim višegodišnjim dokumentom u kojemu se određuju ciljevi koje države članice trebaju ostvariti i njihovi prioriteti. Državama članicama treba dopustiti da ih redovito ažuriraju, osobito u svjetlu evaluacijama i ponovnih procjena prioriteta ili ciljeva.
(10)   Nacionalnu strategiju treba smatrati uvjetom za sudjelovanje države članice u programu. Države članice koje žele sudjelovati u programu trebaju priložiti strateški dokument za razdoblje od šest godina kojim se brojčano utvrđuju postojeći problemi i određuju ciljevi koje države članice trebaju ostvariti, kao i metodologije u skladu s utvrđenim problemom i njihovi prioriteti. Državama članicama treba dopustiti da ih redovito ažuriraju, osobito u vezi s evaluacijama i ponovnim procjenama prioriteta ili ciljeva te uspješnosti njihovih programa. Kada države članice ažuriraju svoju nacionalnu strategiju trebale bi biti obvezne formalno se savjetovati s dionicima unutar svoje države članice.
Amandman 11
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (nova)
(11a)  Kako bi se osigurala vidljivost programa među njegovim korisnicima u cijeloj Uniji, treba stvoriti njegov zajednički identitet i osmisliti logotip Unije čija će uporaba biti obavezna na plakatima škola koje sudjeluju u programima i na informativnom materijalu koji će u okviru pratećih obrazovnih mjera biti podijeljen učenicima. U tu svrhu Komisiji treba delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije kako bi se utvrdili specifični kriteriji koji se odnose na prezentaciju, sastav, veličinu i izgled zajedničkog identiteta i logotipa Unije.
Justification
Amendment in line with AGRI compromise 5.
Amandman 12
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 12
(12)   Kako bi se osiguralo da cijena proizvoda koji se daju djeci u okviru programa u potpunosti odražava iznos pružene potpore te da se subvencionirani proizvodi ne upotrebljavaju u druge svrhe, Komisiji treba delegirati ovlast za donošenje određenih akata u vezi s uspostavljanjem praćenja cijene u okviru programa.
(12)   Kako bi se osiguralo da cijena proizvoda koji se daju djeci u okviru programa u potpunosti odražava iznos pružene potpore te da se subvencionirani proizvodi ne upotrebljavaju u druge svrhe, Komisiji treba delegirati, u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, ovlast za donošenje određenih akata u vezi s uspostavljanjem praćenja cijene u okviru programa. Ti akti ne smiju odvraćati države članice od nabave lokalnih proizvoda.
Justification
Amendment in line with AGRI compromise 5.
Amandman 13
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (nova)
(12a)  Kako bi se provjerila učinkovitost programa u državama članicama treba zajamčiti financiranje inicijativa za praćenje i ocjenjivanje postignutih rezultata, s posebnim naglaskom na srednjoročnim promjenama u potrošnji.
Amandman 14
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (nova)
(13a)  Ova Uredba ne bi smjela utjecati na podjelu regionalne i lokalne nadležnosti unutar države članice, uključujući regionalnu i lokalnu samoupravu.
Amandman 15
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Uredba (EU) br. 1308/2013
Članak 23. – naslov
Potpora za opskrbu voćem i povrćem, bananama i mlijekom te za prateće obrazovne mjere i s tim povezane troškove
Potpora za opskrbu voćem i povrćem, bananama, mlijekom i određenim mliječnim proizvodima te za prateće obrazovne mjere i s tim povezane troškove
Justification
AGRI Compromise Amendment 1 - part 1.
Amandman 16
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Uredba (EU) br. 1308/2013
Članak 23. – stavak 1. – točka a
(a)   za opskrbu voćem i povrćem, bananama te mlijekom;
(a)   za opskrbu voćem i povrćem, uključujući banane, te mlijekom i mliječnim proizvodima kako je navedeno u stavku 2.;
Justification
AGRI Compromise Amendment 1 - part 1. This compromise supports the Commission proposal that Member States should still be allowed to distribute fresh products. The formulation "fruits and vegetables" covers fresh and chilled products, ready to eat portions (such as peeled/ sliced carrots in small bags) and also allows schools to squeeze the products in order to make fresh juices. It is up to Member States to decide and put in their strategy which (and how) fresh products should be distributed.
Amandman 17
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Uredba (EU) br. 1308/2013
Članak 23. – stavak 1. – točka b
(b)   za prateće obrazovne mjere i
(b)   za prateće obrazovne mjere i
Justification
AGRI Compromise Amendment 2 - part 1. Replacing "supporting" by "accompanying" aims at clarifying that educational measures supported by the EU under the school schemes are not the responsibility of school teachers but of external speakers like nutritionists, farmers etc.
Amandman 18
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Uredba (EU) br. 1308/2013
Članak 23. – stavak 1. – točka c
(c)   za pokriće određenih, s tim povezanih troškova logistike i distribucije, opreme, promidžbe, praćenja i ocjenjivanja.
(c)   za pokriće s tim povezanih troškova logistike i distribucije, opreme, komunikacije i promidžbe, praćenja, ocjenjivanja i ostalih radnji izravno povezanih s provođenjem programa.
Amandman 19
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Uredba (EU) br. 1308/2013
Članak 23. – stavak 2.
2.   Države članice koje žele sudjelovati u programu potpore uspostavljenom u stavku 1. („školski program”) mogu distribuirati ili voće i povrće, uključujući banane, ili mlijeko obuhvaćeno oznakom KN 0401, ili oboje.
2.   Države članice koje žele sudjelovati u programu potpore uspostavljenom u stavku 1. („školski program”) mogu distribuirati:
(a)  voće i povrće, uključujući banane, i/ili
(b)  mlijeko i mliječne proizvode iz sljedećih kategorija („mliječni proizvodi”):
(i)  mlijeko i vrhnje koji su obuhvaćeni oznakom KN 0401;
(ii)  mlaćenicu, kiselo mlijeko, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje obuhvaćeno oznakom KN 0403, osim onih koja sadrže arome ili dodane nemliječne sastojke obuhvaćene oznakom KN 0403 10 51 do 99 i KN 0403 90 71 do 99;
(iii)  sir i skutu koji su obuhvaćeni oznakom KN 0406;
(iv)  mlijeko koje ne sadrži laktozu, čiji je prirodni sastav izmijenjen u pogledu količine laktoze i koje ne sadrži druge nemliječne sastojke obuhvaćene oznakom KN 0404 90.”
Justification
AGRI Compromise Amendment 1 - part 2. The purpose of these schemes is to encourage the consumption of agricultural products and install healthy eating habits. Furthermore, we have concrete arguments to justify that the consumption of drinking milk is falling; cheese and natural yoghurts are second best alternative due to intolerances to lactose.
Amandman 20
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Uredba (EU) br. 1308/2013
Članak 23. – stavak 3.
3.   Kao uvjet za sudjelovanje u školskom programu, države članice sastavljaju na nacionalnoj i regionalnoj razini, prije sudjelovanja u školskom programu i potom svakih šest godina, strategiju provedbe programa. Države članice mogu izmijeniti strategiju, posebno na temelju rezultata praćenja i ocjenjivanja. U strategiji se moraju obavezno utvrditi potrebe koje treba zadovoljiti, rangirati potrebe u smislu prioriteta, odrediti ciljana populacija te očekivani rezultati i kvantificirani ciljevi koje treba ostvariti u odnosu na početno stanje te utvrditi najprikladniji instrumenti i mjere za postizanje tih ciljeva.
3.   Kao uvjet za sudjelovanje u školskom programu, države članice sastavljaju na nacionalnoj i regionalnoj razini, prije sudjelovanja u školskom programu i potom svakih šest godina, strategiju provedbe programa. Države članice ili regionalno nadležno tijelo mogu izmijeniti strategiju, posebno na temelju rezultata praćenja i ocjenjivanja, kao i postignutih rezultata, koristeći se pravilno sredstvima Unije. U strategiji se moraju, kao minimalna mjera, utvrditi potrebe koje treba zadovoljiti, rangirati potrebe u smislu prioriteta, odrediti ciljana populacija te očekivani rezultati i kvantificirani ciljevi koje treba ostvariti u odnosu na početno stanje te se moraju utvrditi najprikladniji instrumenti i mjere za postizanje tih ciljeva.
Justification
Allowing greater scope for sub-national authorities to control the scheme in line with the constitutional distribution of competences within Member States. This Amendment also reflects the opinion of the Committee of the Regions.
Amandman 21
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Uredba (EU) br. 1308/2013
Članak 23. – stavak 4.
4.   Kako bi školski program učinile učinkovitim, države članice predviđaju prateće obrazovne mjere, koje mogu uključivati mjere i aktivnosti čiji je cilj povezati djecu s poljoprivredom i većim izborom poljoprivrednih proizvoda te ih obrazovati o srodnim pitanjima kao što su zdrave prehrambene navike, sprečavanje rasipanja hrane, lokalni prehrambeni lanci ili ekološka poljoprivreda.
4.   Kako bi školski program učinile učinkovitim, države članice donose prateće obrazovne mjere, koje mogu uključivati mjere i aktivnosti čiji je cilj povezati djecu s poljoprivredom, poput posjeta poljoprivrednim gospodarstvima, i s distribucijom većeg izbora poljoprivrednih proizvoda kao što su proizvodi nastali preradom voća i povrća i drugi lokalni, regionalni ili nacionalni specijaliteti poput meda, maslina, maslinovog ulja i sušenog voća. Na taj se način doprinosi obrazovanju o srodnim pitanjima kao što su zdrave prehrambene navike, sprečavanje rasipanja hrane, lokalni prehrambeni lanci, ekološka poljoprivreda i održiva proizvodnja.
Justification
AGRI Compromise Amendment 2 - part 2. Taking into account that educational measures allow for the occasional distribution of other products, the compromise includes here Amendments related to local, regional and national specialities such as honey, olives, olive oil and dried fruits.
Amandman 50
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Uredba (EU) br. 1308/2013
Članak 23. – stavak 5.
5.  Pri sastavljanju strategija države članice određuju popis proizvoda, osim voća i povrća, banana i mlijeka, koji se povremeno mogu uključiti u okviru pratećih obrazovnih mjera.
5.  Pri sastavljanju strategija države članice određuju popis poljoprivrednih proizvoda, osim voća i povrća, banana te mlijeka i mliječnih proizvoda, koji se povremeno mogu uključiti u distribuciju u okviru pratećih obrazovnih mjera. Kada je riječ o prerađenom voću i povrću, nisu dopušteni proizvodi koji sadrže dodani šećer, dodanu mast, dodanu sol, dodana sladila i/ili umjetne pojačivače okusa (oznake umjetnih dodataka hrani E620 – E650).
Justification
Food additives numbered E620-E650 have harmful effects to consumers health if consumed in more significant quantities. Since the programme is aimed at promoting healthy food, allowing additives with dubious health effects would go against its goals.
Amandman 23
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Uredba (EU) br. 1308/2013
Članak 23. – stavak 6.
6.   Države članice odabiru proizvode koje će distribuirati ili uključiti u prateće obrazovne mjere na temelju objektivnih kriterija koji mogu uključivati zdravstvene i okolišne aspekte, kao i dostupnost tijekom sezone, raznolikost ili raspoloživost lokalnih proizvoda, dajući prednost, koliko je to moguće, proizvodima podrijetlom iz Unije te osobito domaćoj kupnji, ekološkim proizvodima, kratkim lancima opskrbe ili koristima za okoliš.
6.   Države članice odabiru proizvode koje će distribuirati ili uvrstiti u prateće obrazovne mjere na temelju objektivnih kriterija koji uključuju zdravstvene, okolišne i etičke aspekte, kao i dostupnost tijekom sezone, raznolikost ili raspoloživost lokalnih proizvoda, dajući prednost proizvodima podrijetlom iz Unije te osobito lokalnoj ili regionalnoj proizvodnji i kupnji, ekološkim proizvodima, kratkim lancima opskrbe ili koristima za okoliš i kvalitetnim proizvodima kako je određeno Uredbom (EU) br. 1151/2012. U slučaju banana, može se dati prednost proizvodima iz trećih zemalja iz pravedne trgovine samo ako isti proizvodi podrijetlom iz Unije nisu dostupni.
Justification
AGRI Compromise Amendment 3.
Amandman 24
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Uredba (EU) br. 1308/2013
Članak 23. – stavak 7.
7.   Kako bi promicale zdrave prehrambene navike, države članice osiguravaju da njihova nadležna tijela za zdravstvo odobre popis svih proizvoda koji se isporučuju u okviru programa i da odluče o njihovim nutritivnim aspektima.
7.   Kako bi promicale zdrave prehrambene navike, između ostalog među djecom s intolerancijom laktoze, države članice osiguravaju da njihova nadležna tijela za prehranu i/ili zdravstvo prihvate popis proizvoda koji se isporučuju u okviru programa i da odluče o njihovim nutritivnim aspektima.
Amandman 25
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.
Uredba (EU) br. 1308/2013
Članak 23.a – stavak 1. – podstavak 1. – uvodni dio
1.   Potpora koja se u okviru školskog programa dodjeljuje za distribuciju proizvoda, prateće obrazovne mjere i s tim povezane troškove iz članka 23. stavka 1., ne dovodeći u pitanje odredbe stavka 4., ne smije premašiti:
1.   Potpora koja se u okviru školskog programa dodjeljuje za distribuciju proizvoda, prateće obrazovne mjere i s tim povezane troškove iz članka 23. stavka 1., ne dovodeći u pitanje odredbe stavka 4. ovog članka, ne smije premašiti:
Justification
Amendment in line with AGRI Compromise Amendment 2.
Amandman 26
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.
Uredba (EU) br. 1308/2013
Članak 23.a – stavak 1. – podstavak 1. – točka b
(b)   za mlijeko: 80 milijuna EUR po školskoj godini.
(b)   za mlijeko i mliječne proizvode: 100 milijuna EUR po školskoj godini.
Justification
AGRI Compromise Amendment 4 - part 4. An increase of 20 million euros for the milk envelop is foreseen in order to allow the introduction of a minimum spending per child per year for all the Member States and in order to ensure that no Member State loses as a result of the introduction of the new criteria.
Amandman 27
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.
Uredba (EU) br. 1308/2013
Članak 23.a – stavak 1. – podstavak 2.
Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 227. kojima se određuje razina potpore Unije koja se može isplatiti za pokriće cijene obroka voća i povrća, uključujući banane te mlijeka i utvrđuje definicija obroka. Komisiju se ovlašćuje i za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 227. kojima se utvrđuje najmanji i najveći iznos financiranja pratećih obrazovnih mjera iz konačne godišnje raspodjele sredstava državama članicama.
Briše se.
Justification
Powers set out in Article 24(1a) instead for the sake of consistency.
Amandman 28
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.
Uredba (EU) br. 1308/2013
Članak 23.a – stavak 2. – podstavak 1. – točka a
(a)  za voće i povrće, uključujući banane:
(a)  za voće i povrće, uključujući banane: objektivne kriterije koji se temelje na:
(i)   broju djece starosti od šest do deset godina, kao udjelu u populaciji;
(i)   broju djece starosti od šest do deset godina, kao udjelu u stanovništvu države članice o kojoj je riječ;
(ii)   stupnju razvoja regija unutar države članice kako bi se osigurala veća potpora slabije razvijenim regijama u smislu članka 3. stavka 5. ove Uredbe, najudaljenijim regijama navedenima u članku 349. Ugovora ili manjim egejskim otocima u smislu članka 1. stavka 2. Uredbe (EU) br. 229/2013 i
(ii)   stupnju razvoja regija unutar države članice kako bi se osiguralo pružanje veće potpore slabije razvijenim regijama u smislu članka 3. stavka 5. ove Uredbe, najudaljenijim regijama navedenima u članku 349. UFEU-a i/ili manjim egejskim otocima u smislu članka 1. stavka 2. Uredbe (EU) br. 229/2013 i
(iii)  dodatnom porastu potpore Unije od 5 % za najudaljenije regije, uz daljnje povećanje od 5 % ako te regije uvoze proizvode iz drugih najudaljenijih regija koje se nalaze u njihovoj blizini; te da
Justification
AGRI Compromise Amendment 4 - part 1. Objective criteria based on the number of 6-10 years as proportion of the population and the degree of development of the regions within a Member State should be kept as it appears to be a fair system corresponding to the needs of Member States.
Amandman 29
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.
Uredba (EU) br. 1308/2013
Članak 23.a – stavak 2. – podstavak 1. – točka b
(b)   za mlijeko: prethodno korištenje sredstava u okviru prijašnjih programa opskrbe djece mlijekom i mliječnim proizvodima i objektivne kriterije koji se temelje na udjelu djece starosti od šest do deset godina.
(b)   za mlijeko i mliječne proizvode, kombinacija sljedećih kriterija koji se moraju primjenjivati tijekom prijelaznog razdoblja od šest godina počevši od datuma provedbe programa:
(i)  broj djece starosti od šest do deset godina kao udio u stanovništvu države članice o kojoj je riječ;
(ii)  stupanj razvoja regija unutar države članice kako bi se osiguralo pružanje veće potpore slabije razvijenim regijama u smislu članka 3. stavka 5. ove Uredbe, najudaljenijim regijama navedenima u članku 349. UFEU-a i/ili manjim egejskim otocima u smislu članka 1. stavka 2. Uredbe (EU) br. 229/2013;
(iii)  prethodno korištenje sredstava u okviru prijašnjih programa opskrbe djece mlijekom i mliječnim proizvodima, uz izuzetak Hrvatske za koju će se uvesti sustav paušalnog plaćanja; kako bi se zajamčila pravedna raspodjela sredstava među državama članicama, protuteža ovom kriteriju bit će uvođenje minimalnog godišnjeg iznosa potpore Unije po djetetu u dobnoj skupini navedenoj u točki (i) i definiranoj na temelju prosječnog korištenja sredstvima po djetetu po državi članici;
(iv)  dodatni porast potpore Unije od 5 % za najudaljenije regije, uz daljnje povećanje od 5 % ako te regije uvoze proizvode iz drugih najudaljenijih regija koje se nalaze u njihovoj blizini;
Justification
AGRI Compromise Amendment 4 - part 2. Taking into account the Amendments tabled, in particular those deleting the historical criteria for milk, the objective of this compromise is to set a fairer allocation system without penalising Member States that used efficiently the school milk scheme up to now and received larger amounts of aid. This compromise is based upon calculations that DG AGRI produced at the request of the rapporteur.
Amandman 30
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.
Uredba (EU) br. 1308/2013
Članak 23.a – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)
Nakon završetka prijelaznog razdoblja navedenog u točki (b), mlijeko i mliječni proizvodi podliježu kriterijima iz podtočaka (i) i (ii) točke (a).
Justification
AGRI Compromise Amendment 4 - part 2.
Amandman 31
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.
Uredba (EU) br. 1308/2013
Članak 23.a – stavak 2. – podstavak 2.
Najmanje svake tri godine Komisija ocjenjuje jesu li indikativne raspodjele sredstava za voće i povrće, uključujući i banane te za mlijeko i dalje u skladu s objektivnim kriterijima iz ovog stavka.
Najmanje svake tri godine Komisija ocjenjuje jesu li indikativne raspodjele sredstava za voće i povrće, uključujući i banane, te za mlijeko i mliječne proizvode i dalje u skladu s objektivnim kriterijima iz ovog stavka.
Justification
Amendment in line with AGRI Compromise Amendment 1.
Amandman 32
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.
Uredba (EU) br. 1308/2013
Članak 23.a – stavak 2.a (novi)
2a.  Države članice moraju zajamčiti da će se minimalno 10 %, a maksimalno 20 % sredstava koja su im dodijeljena prema programu staviti u pričuvu za prateće obrazovne mjere.
Justification
AGRI Compromise Amendment 2 - part 4. Taking into account the fundamental importance of educational measures under the new scheme, and the Amendments tabled, the compromise establishes a minimum of 10% and a maximum of 20% for the financing of educational measures.
Amandman 33
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.
Uredba (EU) br. 1308/2013
Članak 23.a – stavak 4.
4.   Ne premašujući sveukupnu gornju granicu od 230 milijuna EUR koja proizlazi iz iznosa iz stavka 1. točaka (a) i (b), države članice mogu prenijeti do 15 % svojih indikativnih alokacija za voće i povrće, uključujući i banane, te za mlijeko na druge sektore u skladu s uvjetima koje određuje Komisija delegiranim aktima donesenima u skladu s člankom 227.
4.   Ne premašujući sveukupnu gornju granicu od 250 milijuna EUR koja proizlazi iz iznosa iz stavka 1. točaka (a) i (b), države članice mogu prenijeti do 10 % svojih indikativnih alokacija za voće i povrće, uključujući i banane, te za mlijeko i mliječne proizvode na druge sektore, a navedeni prijenos može se povećati do 20 % u slučaju najudaljenijih regija, u skladu s uvjetima koje određuje Komisija delegiranim aktima donesenima u skladu s člankom 227.
Justification
AGRI Compromise Amendment 4 - part 5. An increase of 20 million euros for the milk envelope is foreseen in order to allow the introduction of a minimum spending per child per year for all the Member States and in order to ensure that no Member State loses as a result of the introduction of the new criteria. On budgetary transfers, the compromise is a middle way between Amendments tabled on this issue.
Amandman 34
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.
Uredba (EU) br. 1308/2013
Članak 23.a – stavak 5.a (novi)
5a.  Potpora Unije predviđena stavkom 1. ne smije zamijeniti financijska sredstva za bilo koji postojeći nacionalni program dostave voća ili mlijeka u školama kojim je predviđena raspodjela voća i povrća, prerađenog voća i povrća, banana, mlijeka i mliječnih proizvoda ili za druge programe distribucije tih proizvoda u školama. Potpora Unije pruža se kao dodatak državnom financiranju.
Justification
Reintroducing Article 23, paragraph 6 from the CMO: EU funds should be genuinely additional to national financing, to avoid a deadweight effect.
Amandman 35
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.
Uredba (EU) br. 1308/2013
Članak 23.a – stavak 6.a (novi)
6a.  Države članice mogu u skladu sa svojom strategijom odlučiti da ne dodijele traženu potporu ako je iznos tražene potpore niži od najmanjeg iznosa koji određuje država članica o kojoj je riječ.
Amandman 36
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.
Uredba (EU) br. 1308/2013
Članak 23.a – stavak 7.
7.   Unija isto može financirati, na temelju članka 6. Uredbe (EU) br. 1306/2013, mjere za informiranje, praćenje i ocjenjivanje vezane uz školski program, uključujući mjere osvješćivanja javnosti i odgovarajuće mjere umrežavanja.
7.   Unija isto može financirati, na temelju članka 6. Uredbe (EU) br. 1306/2013, mjere za informiranje, komunikaciju i promidžbu, praćenje i ocjenjivanje vezane uz školski program, uključujući mjere osvješćivanja javnosti, osobito roditelja i predavača, o njegovim ciljevima i odgovarajuće mjere umrežavanja te ostale aktivnosti izravno povezane s provedbom programa.
Amandman 37
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.
Uredba (EU) br. 1308/2013
Članak 23.a – stavak 8.
8.   Države članice koje sudjeluju u programu promoviraju, na mjestima gdje se distribuira hrana, svoju uključenost u program potpore i činjenicu da ga subvencionira Unija. Države članice osiguravaju dodanu vrijednost i vidljivost školskog programa Unije u odnosu na druga jela koja se dijele u obrazovnim ustanovama.
8.   Države članice koje sudjeluju u programu promoviraju, na mjestima gdje se distribuira hrana, svoju uključenost u program potpore i činjenicu da ga subvencionira Unija, plakatima na ulazima u škole. Države članice mogu uz to koristiti bilo koji prikladni komunikacijski medij poput tematskih internetskih stranica, informativnih grafičkih materijala, informativnih kampanja i kampanja za podizanje svijesti. Zajednički znak i logotip Unije moraju se koristiti na svim pratećim informativnim materijalima. Države članice jamče dodanu vrijednost i vidljivost školskog programa Unije u odnosu na druga jela koja se serviraju u obrazovnim ustanovama.
Justification
AGRI Compromise Amendment 5 - part 1. Member States distributing the EU aid should use posters at school entrances in order to ensure a better visibility of the EU action as foreseen in the existing implementing regulations for the schemes. Taking into account the EU added value of the scheme, it is important to strengthen its visibility and public awareness, especially at a time when the disillusionment on Europe is increasing.
Amandman 38
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 5.
Uredba (EU) br. 1308/2013
Članak 24. – stavak 1. – točka c
(c)   sastavljanju nacionalnih ili regionalnih strategija i o pratećim obrazovnim mjerama.
(c)   sastavljanju nacionalnih ili regionalnih strategija i o pratećim obrazovnim mjerama.
Justification
Amendment in line with AGRI Compromise Amendment 2.
Amandman 39
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 5.
Uredba (EU) br. 1308/2013
Članak 24. – stavak 2. – uvodni dio
2.   Kako bi se osiguralo učinkovito i usmjereno korištenje sredstava Unije, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 227. o:
2.   Kako bi se osiguralo učinkovito i usmjereno korištenje sredstava Unije, jamčila njihova ravnomjerna raspodjela po državama članicama i smanjilo administrativno opterećenje obrazovnih ustanova koje sudjeluju u programu i država članica, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 227. o:
Amandman 40
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 5.
Uredba (EU) br. 1308/2013
Članak 24. – stavak 2. – točka -a (nova)
(-a)  maksimalnom iznosu potpore Unije po djetetu i po operaciji distribucije doprinosom za plaćanje cijene distribuiranog voća i povrća, uključujući banane, te mlijeka i mliječnih proizvoda;
Justification
Delegated powers moved from Article 23a(1) for the sake of textual consistency. To ensure the sound management of funding for the scheme, it would be better to establish a maximum amount of aid per distribution operation rather than per portion, which would be somewhat difficult to monitor — see Amendment to Recital 6.
Amandman 41
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 5.
Uredba (EU) br. 1308/2013
Članak 24. – stavak 2. – točka a
a)   indikativnoj raspodjeli potpore za voće i povrće, uključujući banane, te za mlijeko između država članica i o reviziji te raspodjele, gdje je to moguće, nakon ocjene iz članka 23.a stavka 2., minimalnim iznosima potpore Unije za svaku državu članicu, metodi preraspodjele dodijeljenih sredstava između država članica na temelju primljenih zahtjeva za potporu te o dodatnim pravilima o tome kako se kriteriji iz članka 23.a stavka 2. moraju uzimati u obzir pri raspodjeli sredstava;
a)   indikativnoj raspodjeli potpore za voće i povrće, uključujući banane, te za mlijeko i mliječne proizvode, između država članica, minimalnom iznosu potrošene godišnje potpore Unije po djetetu u skladu s člankom 23.a stavkom 2. točkom (b), minimalnim iznosima potpore Unije za svaku državu članicu, metodi preraspodjele dodijeljenih sredstava između država članica na temelju primljenih zahtjeva za potporu te o dodatnim pravilima o tome kako se kriteriji iz članka 23.a stavka 2. podstavka 1. uzimaju u obzir pri raspodjeli sredstava;
Amandman 42
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 5.
Uredba (EU) br. 1308/2013
Članak 24. – stavak 2. – točka b
(b)   uvjetima koji se odnose na prijenose između raspodjela sredstava za voće i povrće, uključujući i banane te za mlijeko;
(b)   uvjetima koji se odnose na prijenose između raspodjela sredstava za voće i povrće, uključujući i banane, te za mlijeko i mliječne proizvode;
Justification
Amendment in line with AGRI CAM 1.
Amandman 43
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 5.
Uredba (EU) br. 1308/2013
Članak 24. – stavak 2. – točka c
(c)   troškovima i/ili mjerama koje ispunjavaju uvjete za potporu Unije i o mogućnosti utvrđivanja minimalnih i maksimalnih iznosa za određene troškove;
(c)   troškovima i/ili mjerama koje ispunjavaju uvjete za potporu Unije i o mogućnosti utvrđivanja maksimalnih iznosa za određene troškove;
Amandman 44
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 5.
Uredba (EU) br. 1308/2013
Članak 24. – stavak 2. – točka -ca (nova)
(ca)  uspostavi jedinstvenih postupaka za podnošenje zahtjeva obrazovnih ustanova za sudjelovanje te postupaka kontrole;
Justification
In addition to the technical criteria set out in the implementing act under Article 25(c), it would be useful to establish for each delegated act single application procedures for educational establishments seeking to participate and single control procedures, so as to lighten the administrative burden currently deterring prospective participants, in particular schools wishing to participate in both schemes.
Amandman 45
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 5.
Uredba (EU) br. 1308/2013
Članak 24. – stavak 3 – uvodni dio
3.   U svrhu promicanja svijesti o programu Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 227. kojima se od država članica u kojima je uspostavljen školski program zahtijeva da javnosti predstave subvencijsku ulogu potpore Unije.
3.   U svrhu promicanja i jačanja svijesti o programu i povećanja vidljivosti potpore Unije Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 227. kojima se od država članica u kojima je uspostavljen školski program zahtijeva da javnosti jasno predstave činjenicu da primaju potporu Unije za uvođenje programa, i to o:
(a)  specifičnim kriterijima za korištenje posterima i drugim informativnim pomagalima;
(b)  utvrđivanju posebnih kriterija u vezi s prezentacijom, sastavom, veličinom i izgledom zajedničkog znaka i logotipa Unije.
Justification
AGRI Compromise Amendment 5 - part 2. Delegated powers in line with Amendment to Article 23a(8).
Amandman 46
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 5.
Uredba (EU) br. 1308/2013
Članak 25. – točka a
(a)   konačnu raspodjelu potpore za voće i povrće, uključujući i banane, i/ili za mlijeko između država članica koje sudjeluju u programu, i to unutar gornjih granica utvrđenih u članku 23.a stavku 1., uzimajući u obzir prijenose iz članka 23.a stavka 4.;
(a)   konačnu raspodjelu potpore za voće i povrće, uključujući i banane, i/ili za mlijeko i mliječne proizvode između država članica koje sudjeluju u programu, i to unutar gornjih granica utvrđenih u članku 23.a stavku 1., uzimajući u obzir prijenose iz članka 23.a stavka 4.;
Justification
Amendment in line with AGRI Compromise Amendment 1.
Amandman 47
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 5.
Uredba (EU) br. 1308/2013
Članak 25. – točka -fa (nova)
(fa)  metode za rješavanje nedostataka koji se pojavljuju u postupku provedbe kako bi se izbjegle blokade uzrokovane prekomjernim opterećenjem birokracijom;
Amandman 48
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 7.
Uredba (EU) br. 1308/2013
Članak 217. – podstavak 1.
Države članice mogu, kao dodatak potpori Unije predviđenoj člankom 23., provoditi nacionalna plaćanja za dostavu proizvoda djeci u obrazovnim ustanovama ili za vezane troškove iz članka 23. stavka 1. točke (c).
Države članice mogu, kao dodatak primanju i primjeni potpore Unije predviđene člankom 23., provoditi nacionalna ili regionalna plaćanja u svrhu dostave proizvoda djeci i s time povezane obrazovne mjere u obrazovnim ustanovama ili za podmirivanje vezanih troškova iz članka 23. stavka 1. točke (c).
Pravna napomena