Indiċi 
Testi adottati
L-Erbgħa, 27 ta' Mejju 2015 - BrussellVerżjoni finali
L-iskema għall-għajnuna għall-provvista ta' frott u ħaxix, banana u ħalib fl-istabbilimenti edukattivi (Deċiżjoni dwar il-ftuħ ta' negozjati interistituzzjonali)

L-iskema għall-għajnuna għall-provvista ta' frott u ħaxix, banana u ħalib fl-istabbilimenti edukattivi (Deċiżjoni dwar il-ftuħ ta' negozjati interistituzzjonali)
PDF 620kWORD 272k
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tas-27 ta' Mejju 2015 dwar il-ftuħ, u l-mandat, ta' negozjati interistituzzjonali dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 u r-Regolament (UE) Nru 1306/2013 fir-rigward tal-iskema għall-għajnuna għall-provvista ta' frott u ħaxix, banana u ħalib fl-istabbilimenti edukattivi (COM(2014)0032 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD))
P8_TA(2015)0216B8-0362/2015

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 73(2) u l-Artikolu 74 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

jiddeċiedi li jiftaħ negozjati interistituzzjonali fuq il-bażi tal-mandat li ġej:

MANDAT

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 1
Proposta għal regolament
Premessa 2
(2)  L-esperjenza miksuba bl-applikazzjoni tal-iskemi attwali, flimkien mal-konklużjonijiet tal-evalwazzjonijiet esterni u l-analiżi sussegwenti tal-għażliet politiċi differenti, jindikaw il-konklużjoni li r-raġunament li wassal għall-istabbiliment taż-żewġ skemi għall-iskejjel għadu rilevanti. Għalhekk, fil-kuntest attwali ta’ konsum dejjem jonqos ta’ frott u ħaxix inkluż il-banana u l-prodotti tal-ħalib, li iggrava, fost affarijiet oħra, mix-xejra moderna għal konsum ta’ ikel ipproċessat ħafna li, barra minn hekk, ta’ spiss ikollu livell għoli ta’ zokkor, melħ u xaħam miżjud, l-għajnuna tal-Unjoni li tiffinanzja l-provvista lit-tfal fl-istabbilimenti edukattivi ta’ prodotti agrikoli magħżula għandha tibqa’ teżisti.
(2)  L-esperjenza miksuba bl-applikazzjoni tal-iskemi attwali, flimkien mal-konklużjonijiet tal-evalwazzjonijiet esterni u l-analiżi sussegwenti tal-għażliet politiċi differenti u d-diffikultajiet soċjali li jħabbtu wiċċhom magħhom l-Istati Membri, jindikaw il-konklużjoni li t-tkomplija u t-tisħiħ taż-żewġ skemi għall-iskejjel huma ta' importanza assoluta. Fil-kuntest attwali ta’ konsum dejjem jonqos ta’ frott u ħaxix frisk, inklużi l-banana u l-prodotti tal-ħalib, speċjalment fost it-tfal, u fil-kuntest taż-żieda fil-każijiet ta' obeżità fit-tfal bħala konsegwenza tal-konsum ta’ ikel ipproċessat ħafna li, barra minn hekk, ta’ spiss ikollu livell għoli ta’ zokkor, melħ, xaħam miżjud u/jew addittivi, l-għajnuna tal-Unjoni li tiffinanzja l-provvista lit-tfal fl-istabbilimenti edukattivi ta’ prodotti agrikoli magħżula għandha tagħmel aktar biex tippromwovi drawwiet alimentari tajbin għas-saħħa u l-konsum ta' prodotti lokali.
Ġustifikazzjoni
Emenda ta' Kompromess Nru 6 tal-Kumitat AGRI. Dan il-kompromess jenfasizza l-importanza tal-iskemi għall-iskejjel, kif ukoll ir-raġunijiet għaliex għandhom jitkomplew u jissaħħu. Barra minn hekk, wara d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tivvaluta mill-ġdid il-proposta, huwa importanti li l-Parlament jadotta pożizzjoni soda favur it-tkomplija tal-iskemi.
Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 3
(3)  L-analiżi ta’ għażliet politiċi differenti tindika li approċċ unifikat taħt qafas finanzjarju u legali komuni huwa aktar xieraq u effettiv fl-ilħuq tal-objettivi speċifiċi li l-Politika Agrikola Komuni qiegħda timmira li tikseb permezz tal-iskemi għall-iskejjel. Dan jippermetti lill-Istati Membri sabiex iżidu kemm jistgħu l-impatt tad-distribuzzjoni b’baġit kostanti u jżidu l-effiċjenza tal-ġestjoni. Madankollu, sabiex jitqiesu d-differenzi bejn il-frott u l-ħaxix inklużi l-banana u l-prodotti tal-ħalib u l-ktajjen tal-provvista tagħhom, ċerti elementi għandhom jibqgħu separati, bħall-pakketti baġitarji rispettivi. Fid-dawl tal-esperjenza bl-iskemi attwali, il-parteċipazzjoni fl-iskema għandha tibqa’ fuq bażi volontarja għall-Istati Membri. Filwaqt li jitqiesu s-sitwazzjonijiet ta’ konsum differenti madwar l-Istati Membri, għandha tingħata l-possibbiltà lill-Istati Membri parteċipanti biex jagħżlu jekk iridux iqassmu l-prodotti kollha jew wieħed minnhom eliġibbli għall-provvista lit-tfal fl-istabbilimenti edukattivi.
(3)  L-analiżi ta’ għażliet politiċi differenti tindika li approċċ unifikat taħt qafas finanzjarju u legali komuni huwa aktar xieraq u effettiv fl-ilħuq tal-objettivi speċifiċi li l-Politika Agrikola Komuni qiegħda timmira li tikseb permezz tal-iskemi għall-iskejjel. Dan jippermetti lill-Istati Membri sabiex iżidu kemm jistgħu l-impatt tad-distribuzzjoni b’baġit kostanti u jżidu l-effiċjenza tal-ġestjoni. Madankollu, sabiex jitqiesu d-differenzi bejn il-frott u l-ħaxix inklużi l-banana u l-prodotti tal-ħalib u l-ktajjen tal-provvista tagħhom, ċerti elementi għandhom jibqgħu separati, bħall-pakketti baġitarji rispettivi. Fid-dawl tal-esperjenza bl-iskemi attwali, il-parteċipazzjoni fl-iskema għandha tibqa’ fuq bażi volontarja għall-Istati Membri. Filwaqt li jitqiesu s-sitwazzjonijiet ta’ konsum differenti madwar l-Istati Membri, għandha tingħata l-possibbiltà lill-Istati Membri parteċipanti biex jagħżlu, bi qbil mar-reġjuni interessati, jekk iridux iqassmu l-prodotti kollha jew wieħed minnhom eliġibbli għall-provvista lit-tfal fl-istabbilimenti edukattivi. L-Istati Membri jistgħu wkoll jikkunsidraw li jintroduċu miżuri mmirati sabiex jindirizzaw il-konsum tal-ħalib fost l-adolexxenti, li kulma jmur qiegħed jonqos.
Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 4
(4)  Ġiet identifikata xejra ta’ konsum dejjem jonqos b’mod partikolari ta’ frott u ħaxix frisk, inklużi l-banana u l-ħalib tax-xorb. Għalhekk, xieraq li d-distribuzzjoni skont l-iskemi għall-iskejjel tiġi ffokata fuq dawn il-prodotti. Min-naħa tagħha, din tgħin biex jonqos il-piż organizzattiv għall-iskejjel, iżżid l-impatt tad-distribuzzjoni b’baġit limitat u tkun konformi mal-prattika attwali, peress li dawn il-prodotti huma distribwiti l-iktar spiss.
(4)  Ġiet identifikata xejra ta’ konsum dejjem jonqos b’mod partikolari ta’ frott u ħaxix frisk, inklużi l-banana u l-ħalib tax-xorb. Għalhekk, xieraq li d-distribuzzjoni skont l-iskemi għall-iskejjel tiġi ffokata primarjament fuq dawn il-prodotti bħala prijorità. Min-naħa tagħha, din tgħin biex jonqos il-piż organizzattiv għall-iskejjel u żżid l-impatt tad-distribuzzjoni b’baġit limitat u tkun konformi mal-prattika attwali, peress li dawn il-prodotti huma distribwiti l-iktar spiss. Madankollu, sabiex isegwu r-rakkomandazzjonijiet nutrizzjonali fir-rigward tal-assorbiment tal-kalċju, u fid-dawl taż-żieda fil-problemi assoċjati mal-intolleranza tal-lattosju fil-ħalib, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jiddistribwixxu prodotti oħrajn tal-ħalib, bħall-jogurt u l-ġobon, li għandhom effetti pożittivi mhux ikkontestati fuq is-saħħa tat-tfal. Barra minn hekk, għandhom isiru sforzi biex tiġi żgurata d-distribuzzjoni ta' prodotti lokali u reġjonali.
Ġustifikazzjoni
Emenda ta' Kompromess Nru 1 - parti 3 tal-Kumitat AGRI.
Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 5
(5)  Hemm bżonn miżuri edukattivi li jappoġġjaw id-distribuzzjoni, sabiex l-iskema tkun effettiva fl-ilħuq tal-objettivi fuq żmien qasir u twil tagħha li żżid il-konsum ta’ prodotti agrikoli magħżula u ssawwar dieti aktar bnini. Fid-dawl tal-importanza tagħhom, dawn il-miżuri għandhom jappoġġjaw kemm il-frott kif ukoll il-ħaxix inkluż id-distribuzzjoni tal-banana u l-ħalib. Għandhom ikunu eliġibbli għall-għajnuna mill-Unjoni. Bħala miżuri ta’ appoġġ, dawn jirrappreżentaw għodda essenzjali biex jerġgħu jqarrbu lit-tfal lejn l-agrikoltura u l-prodotti differenti tagħha u biex jilħqu l-objettivi li qiegħda ssegwi l-iskema, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jinkludu firxa usa’ ta’ prodotti agrikoli fil-miżuri tematiċi tagħhom. Madankollu, sabiex jiġu promossi drawwiet ta’ dieta bnina, l-awtoritajiet nazzjonali tas-saħħa għandhom ikunu involuti f’dan il-proċess u japprovaw il-lista ta’ dawn il-prodotti, kif ukoll iż-żewġ gruppi ta’ prodotti eliġibbli għad-distribuzzjoni, u jiddeċiedu dwar l-aspetti nutrizzjonali tagħhom.
(5)  Hemm bżonn miżuri edukattivi ta' akkumpanjament li jappoġġjaw id-distribuzzjoni, sabiex l-iskema tkun effettiva fl-ilħuq tal-objettivi fuq żmien qasir u twil tagħha li żżid il-konsum ta’ prodotti agrikoli magħżula u ssawwar dieti aktar bnini. Fid-dawl tal-importanza tagħhom, dawn il-miżuri għandhom jappoġġjaw id-distribuzzjoni tal-frott kif ukoll tal-ħaxix, inkluża d-distribuzzjoni tal-banana u l-ħalib u l-prodotti tal-ħalib. Għandhom ikunu eliġibbli għall-għajnuna mill-Unjoni. Bħala miżuri edukattivi ta' akkumpanjament, dawn jirrappreżentaw għodda essenzjali biex jerġgħu jqarrbu lit-tfal lejn l-agrikoltura u l-varjetà ta' prodotti agrikoli tal-Unjoni, b'mod partikolari dawk prodotti fir-reġjun tagħhom, pereżempju bl-għajnuna tal-esperti fin-nutrizzjoni u l-bdiewa, u biex jilħqu l-objettivi li qiegħda ssegwi l-iskema, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jinkludu firxa usa’ ta’ prodotti agrikoli fil-miżuri tematiċi tagħhom, bħall-frott u l-ħaxix ipproċessat mingħajr zokkor, melħ, xaħam jew sweeteners miżjuda, u speċjalitajiet lokali, reġjonali jew nazzjonali oħrajn, bħall-għasel, żebbuġ tal-mejda, żejt taż-żebbuġa u frott imnixxef. Madankollu, sabiex jiġu promossi drawwiet ta’ dieta bnina, l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli min-nutrizzjoni u/jew is-saħħa għandhom ikunu involuti f’dan il-proċess u għandhom japprovaw il-lista ta’ dawn il-prodotti, kif ukoll iż-żewġ gruppi ta’ prodotti eliġibbli għad-distribuzzjoni, u għandhom jiddeċiedu dwar l-aspetti nutrizzjonali tagħhom.
Ġustifikazzjoni
Emenda ta' Kompromess Nru 2 - parti 5 tal-Kumitat AGRI.
Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 6
(6)  Sabiex tiġi żgurata ġestjoni baġitarja tajba, għandu jkun previst limitu fiss tal-għajnuna mill-Unjoni lejn id-distribuzzjoni tal-frott u l-ħaxix inklużi l-banana u l-ħalib, li jappoġġja l-miżuri edukattivi u l-ispejjeż relatati. Dan il-limitu għandu jirrifletti s-sitwazzjoni attwali. Fid-dawl tal-esperjenza miksuba u bil-għan li tiġi ssimplifikata l-ġestjoni, il-mudelli ta’ finanzjament għandhom jiġu approssimati u bbażati fuq approċċ uniku fir-rigward tal-livell ta’ kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni. Għalhekk, xieraq li jiġi limitat il-livell ta’ għajnuna mill-Unjoni lejn il-prezz tal-prodotti permezz ta’ għajnuna massima tal-Unjoni għal kull porzjon għall-frott u l-ħaxix inklużi l-banana u l-ħalib u jiġi abolit il-prinċipju ta’ kofinanzjament obbligatorju għall-frott u l-ħaxix inkluża l-banana. Minħabba l-volatilità tal-prezz tal-prodotti inkwistjoni, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta ċerti atti fir-rigward tal-miżuri li jfasslu l-livell ta’ għajnuna mill-Unjoni fir-rigward tal-prezz ta’ porzjon mill-prodotti u li tistabbilixxi d-definizzjoni ta’ porzjon.
(6)  Sabiex tiġi żgurata ġestjoni baġitarja tajba, għandu jkun previst limitu fiss tal-għajnuna mill-Unjoni lejn id-distribuzzjoni tal-frott u l-ħaxix inklużi l-banana u l-ħalib, li jappoġġja l-miżuri edukattivi ta' akkumpanjament u l-ispejjeż relatati. Dan il-limitu għandu jirrifletti s-sitwazzjoni attwali. Fid-dawl tal-esperjenza miksuba u bil-għan li tiġi ssimplifikata l-ġestjoni, il-mudelli ta’ finanzjament għandhom jiġu approssimati u bbażati fuq approċċ uniku fir-rigward tal-livell ta’ kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni. Għalhekk, xieraq li jiġi limitat il-livell ta’ għajnuna mill-Unjoni lejn il-prezz tal-prodotti permezz ta’ ammont massimu ta' għajnuna tal-Unjoni għal kull tifel u tifla u għal kull operazzjoni ta' distribuzzjoni kemm għall-frott kif ukoll għall-ħaxix, inklużi l-banana u l-ħalib u jiġi abolit il-prinċipju ta’ kofinanzjament obbligatorju għall-frott u l-ħaxix inkluża l-banana. Minħabba l-volatilità tal-prezz tal-prodotti inkwistjoni, f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta ċerti atti fir-rigward tal-miżuri li jfasslu l-livell massimu ta’ għajnuna mill-Unjoni.
Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 7
(7)  Sabiex jiġi żgurat l-użu effiċjenti u mmirat tal-fondi tal-Unjoni, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta ċerti atti fir-rigward tal-miżuri li jistabbilixxu l-allokazzjonijiet indikattivi tal-għajnuna mill-Unjoni lil kull Stat Membru u l-metodi għar-riallokazzjoni tal-għajnuna bejn l-Istati Membri fuq il-bażi tat-talbiet għall-għajnuna rċevuti. L-allokazzjonijiet indikattivi għandhom jiġu stabbiliti b’mod separat għall-frott u l-ħaxix inklużi l-banana u l-ħalib b’konformità mal-approċċ volontarju għad-distribuzzjoni. L-iskema ta’ allokazzjoni għall-frott u l-ħaxix inkluża l-banana għandha tirrifletti l-allokazzjonijiet attwali mill-Istati Membri, fuq il-bażi tal-kriterji oġġettivi tan-numru ta’ tfal fil-grupp ta’ età ta’ bejn sitta sa għaxar snin bħala sehem mill-popolazzjoni, filwaqt li jitqies ukoll l-istat ta’ żvilupp tar-reġjuni kkonċernati. Sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu jżommu l-iskala tal-programmi attwali tagħhom u bil-għan li jitħeġġu oħrajn sabiex jieħdu sehem fid-distribuzzjoni tal-ħalib, xieraq li tintuża t-taħlita ta’ żewġ skemi għall-allokazzjoni tal-fondi għall-ħalib, jiġifieri l-użu storiku tal-fondi mill-Istati Membri taħt l-Iskema tal-Ħalib għall-Iskejjel u l-kriterji oġġettivi tan-numru ta’ tfal fil-grupp ta’ età ta’ bejn sitta sa għaxar snin bħala sehem mill-popolazzjoni użata għall-frott u l-ħaxix inkluża l-banana. Sabiex jinstab is-sehem it-tajjeb għal dawn iż-żewġ skemi, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta ċerti atti fir-rigward tal-adozzjoni tar-regoli addizzjonali li jikkonċernaw il-bilanċ bejn iż-żewġ kriterji. Barra minn hekk, minħabba l-bidliet rikorrenti fis-sitwazzjoni demografika jew tal-iżvilupp tar-reġjuni fl-Istati Membri, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta ċerti atti fir-rigward tal-valutazzjoni kull tliet snin dwar jekk l-allokazzjonijiet tal-Istati Membri, fuq il-bażi ta’ dawn il-kriterji, għadhomx aġġornati.
(7)  Sabiex jiġi żgurat l-użu effiċjenti u mmirat tal-fondi tal-Unjoni, f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta ċerti atti fir-rigward tal-miżuri li jistabbilixxu l-allokazzjonijiet indikattivi tal-għajnuna mill-Unjoni lil kull Stat Membru u l-metodi għar-riallokazzjoni tal-għajnuna bejn l-Istati Membri fuq il-bażi tat-talbiet għall-għajnuna rċevuti. L-allokazzjonijiet indikattivi għandhom jiġu stabbiliti b’mod separat għall-frott u l-ħaxix inklużi l-banana u l-ħalib b’konformità mal-approċċ volontarju għad-distribuzzjoni. L-iskema ta’ allokazzjoni għall-frott u l-ħaxix inkluża l-banana għandha tirrifletti l-allokazzjonijiet attwali mill-Istati Membri, fuq il-bażi tal-kriterji oġġettivi tan-numru ta’ tfal fil-grupp ta’ età ta’ bejn sitta sa għaxar snin bħala sehem mill-popolazzjoni, filwaqt li jitqies ukoll l-istat ta’ żvilupp tar-reġjuni kkonċernati. Sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu jżommu l-iskala tal-programmi attwali tagħhom u bil-għan li jitħeġġu oħrajn sabiex jieħdu sehem fid-distribuzzjoni tal-ħalib, xieraq li tintuża t-taħlita ta' erba' skemi għall-allokazzjoni tal-fondi għall-ħalib, jiġifieri l-użu storiku tal-fondi mill-Istati Membri taħt l-Iskema tal-Ħalib għall-Iskejjel, ħlief fil-każ tal-Kroazja, li għaliha għandu jiġi determinat ammont fiss abbażi ta' dan ir-Regolament, il-kriterji oġġettivi tan-numru ta’ tfal fil-grupp ta’ età ta’ bejn sitta sa għaxar snin bħala sehem mill-popolazzjoni użat għall-frott u l-ħaxix inkluża l-banana, il-livell ta' żvilupp tar-reġjuni fi ħdan Stat Membru u l-istabbiliment ta' livell minimu ta' nfiq tal-għajnuna tal-Unjoni għal kull tifel u tifla u għal kull sena. Sabiex jinstab is-sehem it-tajjeb għal dawn iż-żewġ skemi, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta ċerti atti fir-rigward tal-adozzjoni tar-regoli addizzjonali li jikkonċernaw il-bilanċ bejn l-erba' kriterji. Barra minn hekk, minħabba l-bidliet rikorrenti fis-sitwazzjoni demografika jew tal-iżvilupp tar-reġjuni fl-Istati Membri, f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta ċerti atti fir-rigward tal-valutazzjoni kull tliet snin dwar jekk l-allokazzjonijiet tal-Istati Membri, fuq il-bażi ta’ dawn il-kriterji, għadhomx aġġornati. Żieda ta' 5 % għandha tiġi applikata biex l-għajnuna tal-Unjoni fl-implimentazzjoni ta' din l-iskema fir-reġjuni ultraperiferiċi, fid-dawl tad-diversifikazzjoni agrikola limitata tagħhom u l-impossibilità frekwenti li jinsabu ċerti prodotti fir-reġjun ikkonċernat, li tinvolvi spejjeż ogħla tat-trasport u tal-ħżin.
Ġustifikazzjoni
Emenda ta' Kompromess Nru 4 - parti 3 tal-Kumitat AGRI.
Emenda 7
Proposta għal regolament
Premessa 8
(8)  Sabiex l-Istati Membri b’daqs demografiku limitat ikunu jistgħu jimplimentaw skema kosteffikaċi, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta ċerti atti fir-rigward tal-istabbiliment tal-ammont minimu tal-għajnuna mill-Unjoni li l-Istati Membri għandhom dritt jirċievu għall-frott u l-ħaxix inklużi l-banana u l-ħalib.
(8)  Sabiex l-Istati Membri b’daqs demografiku limitat ikunu jistgħu jimplimentaw skema kosteffikaċi, f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta ċerti atti fir-rigward tal-istabbiliment tal-ammont minimu tal-għajnuna mill-Unjoni li l-Istati Membri għandhom dritt jirċievu għall-frott u l-ħaxix inklużi l-banana, il-ħalib u l-prodotti tal-ħalib.
Emenda 8
Proposta għal regolament
Premessa 9
(9)  Fl-interess ta’ amministrazzjoni u ġestjoni tal-baġit tajba, l-Istati Membri li jixtiequ jieħdu sehem fid-distribuzzjoni tal-frott u l-ħaxix inklużi l-banana u/jew il-ħalib għandhom japplikaw kull sena għall-għajnuna mill-Unjoni. Bil-għan li jiġu ssimplifikati l-proċeduri u l-ġestjoni, din l-applikazzjoni għandha ssir fuq il-bażi ta’ talbiet għal għajnuna separati. Wara t-talbiet tal-Istati Membri, il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar l-allokazzjonijiet definittivi għall-frott u l-ħaxix inklużi l-banana u l-ħalib fl-approprjazzjonijiet disponibbli fil-baġit u wara li tqis trasferimenti limitati bejn l-allokazzjonijiet tagħhom, li jħeġġu l-prijoritizzazzjoni tad-distribuzzjoni fuq il-bażi tal-ħtiġijiet nutrizzjonali. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta ċerti atti fir-rigward tal-miżuri li jistabbilixxu l-kundizzjonijiet u l-limiti li jikkonċernaw dawn it-trasferimenti.
(9)  Fl-interessi ta’ amministrazzjoni u ġestjoni tal-baġit tajba, l-Istati Membri li jixtiequ jieħdu sehem fid-distribuzzjoni tal-frott u l-ħaxix inklużi l-banana u/jew il-ħalib għandhom japplikaw kull sena għall-għajnuna mill-Unjoni. Bil-għan li jiġu ssimplifikati l-proċeduri u l-ġestjoni, dawn l-applikazzjonijiet għandhom isiru fuq il-bażi ta’ talbiet għal għajnuna separati. Wara li tirċievi t-talbiet tal-Istati Membri, il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar l-allokazzjonijiet definittivi għall-frott u l-ħaxix inklużi l-banana u/jew il-ħalib u l-prodotti tal-ħalib fl-approprjazzjonijiet disponibbli fil-baġit u wara li tqis trasferimenti limitati bejn l-allokazzjonijiet tagħhom, li jħeġġu l-prijoritizzazzjoni tad-distribuzzjoni fuq il-bażi tal-ħtiġijiet nutrizzjonali. F'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta ċerti atti fir-rigward tal-miżuri li jistabbilixxu l-kundizzjonijiet u l-limiti li jikkonċernaw dawk it-trasferimenti.
Emenda 9
Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)
(9a)  Sabiex jiġu ssimplifikati l-proċeduri amministrattivi u organizzattivi għall-iskejjel li ħadu sehem fiż-żewġ programmi, f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta ċerti atti , fir-rigward tal-introduzzjoni ta'proċeduri uniċi għal applikazzjonijiet tal-iskejjel għall-parteċipazzjoni u l-monitoraġġ.
Ġustifikazzjoni
Huwa importanti li titnaqqas il-burokrazija li tiskoraġġixxi l-iskejjel milli jipparteċipaw, speċjalment sabiex l-iskejjel li jixtiequ jipparteċipaw fiż-żewġ programmi m'għandhomx ikunu obbligati li jimlew żewġ settijiet separati ta' formoli jew ikunu soġġetti għal varjetà ta' proċeduri ta' monitoraġġ.
Emendi 10 u 57
Proposta għal regolament
Premessa 10
(10)  L-istrateġija nazzjonali għandha titqies bħala l-kundizzjoni għall-parteċipazzjoni tal-Istat Membru fl-iskema u bħala dokument strateġiku pluriennali li jistabbilixxi l-objettivi li għandhom jintlaħqu mill-Istati Membri u l-prijoritajiet tagħhom. L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jaġġornawhom b’mod regolari, b’mod partikolari fid-dawl tal-evalwazzjonijiet u l-valutazzjoni mill-ġdid tal-prijoritajiet jew il-miri.
(10)  L-istrateġija nazzjonali għandha titqies bħala l-kundizzjoni għall-parteċipazzjoni ta' Stat Membru fl-iskema. L-Istati Membri li jixtiequ jipparteċipaw għandhom jintalbu jippreżentaw dokument strateġiku li jkopri perjodu ta' sitt snin, filwaqt li jikkwantifikaw il-problema eżistenti u jistabbilixxu l-objettivi li għandhom jintlaħqu minnhom, metodoloġiji skont il-problema ppreżentata u l-prijoritajiet rispettivi. L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jaġġornawhom b’mod regolari, b’mod partikolari fid-dawl tal-evalwazzjonijiet u l-valutazzjoni mill-ġdid tal-prijoritajiet jew il-miri u s-suċċess tal-programmi tagħhom. Meta l-Istati Membri jaġġornaw l-istrateġija nazzjonali tagħhom, għandhom jinħtieġu jikkonsultaw formalment mal-partijiet interessati tal-Istat Membru tagħhom.
Emenda 11
Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)
(11a)  Sabiex tiżdied il-viżibilità tal-iskema fost dawk li jibbenefikaw minnha fl-Unjoni kollha, din għandha tingħata identità waħda u logo tal-Unjoni, għall-użu obbligatorju fuq posters relatati mal-parteċipazzjoni tal-iskejjel u f'materjal ta' informazzjoni disponibbli lill-istudenti taħt il-miżuri edukattivi ta' akkumpanjament. Għaldaqstant, f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati bil-għan li jiġu stabbiliti l-kriterji speċifiċi fir-rigward tal-preżentazzjoni, il-kompożizzjoni, id-daqs u d-dehra tal-identità komuni u tal-logo tal-Unjoni.
Ġustifikazzjoni
Emenda konformi mal-kompromess nru 5 tal-Kumitat AGRI.
Emenda 12
Proposta għal regolament
Premessa 12
(12)  Sabiex jiġi żgurat li l-prezz tal-prodott mogħti lit-tfal taħt l-iskema jirrifletti b’mod sħiħ l-ammont tal-għajnuna pprovduta u li l-prodotti sussidjati ma jiżvijawx mill-użu maħsub tagħhom, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta ċerti atti fir-rigward tal-istabbiliment tal-monitoraġġ tal-prezzijiet fl-iskema.
(12)  Sabiex jiġi żgurat li l-prezz tal-prodott mogħti lit-tfal taħt l-iskema jirrifletti b’mod sħiħ l-ammont tal-għajnuna pprovduta u li l-prodotti sussidjati ma jiżvijawx mill-użu maħsub tagħhom, f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea l-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta ċerti atti fir-rigward tal-istabbiliment tal-monitoraġġ tal-prezzijiet fl-iskema. Dawn l-atti m'għandhomx jiskoraġġixxu lill-Istati Membri milli jakkwistaw prodotti lokali.
Ġustifikazzjoni
Emenda konformi mal-kompromess nru 5 tal-Kumitat AGRI.
Emenda 13
Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)
(12a)  Sabiex tiġi vverifikata l-effikaċja tal-programmi fl-Istati Membri, għandu jiġi pprovdut finanzjament għal inizjattivi li jimmonitorjaw u jevalwaw ir-riżultati miksuba, b'attenzjoni partikolari għall-bidliet fil-konsum li jokkorru f'perjodu ta' żmien medju.
Emenda 14
Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)
(13a)  Dan ir-Regolament m'għandux jinterferixxi mat-tqassim tal-kompetenzi reġjonali jew lokali fi ħdan l-Istati Membri, inkluża l-awtonomija reġjonali u lokali.
Emenda 15
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 23 – titolu
Għajnuna għall-provvista tal-frott u l-ħaxix, il-banana u l-ħalib, miżuri edukattivi ta’ sostenn u spejjeż relatati
Għajnuna għall-provvista tal-frott u l-ħaxix, il-banana, il-ħalib, u ċerti prodotti tal-ħalib, miżuri ta' akkumpanjament u spejjeż relatati
Ġustifikazzjoni
Emenda ta' Kompromess Nru 1 - parti 1 tal-Kumitat AGRI.
Emenda 16
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt a
(a)  għall-provvista tal-ikel u l-ħaxix, il-banana, u l-ħalib;
(a)  għall-provvista tal-ikel u l-ħaxix, inklużi l-banana, il-ħalib u l-prodotti tal-ħalib kif imsemmi fil-paragrafu 2;
Ġustifikazzjoni
Emenda ta' Kompromess Nru 1 - parti 1 tal-Kumitat AGRI. Dan il-kompromess jappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni li l-Istati Membri xorta għandhom jitħallew iqassmu prodotti friski. Il-formulazzjoni "frott u ħaxix" tkopri prodotti friski u mkessħa, porzjonijiet lesti biex jittieklu (bħal karrotti mqaxxra/maqtugħa u kkonfezzjonati f'basktijiet żgħar) u, barra minn hekk, lill-iskejjel tippermettilhom li jagħsru l-prodotti biex jagħmlu l-meraq ta' frott frisk. L-Istati Membri għandhom ir-responsabilità li jiddeċiedu u jinkludu fl-istrateġija tagħhom liema prodotti friski għandhom jitqassmu (u kif).
Emenda 17
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt b
(b)  għall-miżuri edukattivi ta’ sostenn; u
(b)  għall-miżuri edukattivi ta' akkumpanjament; u
Ġustifikazzjoni
Emenda ta' Kompromess Nru 2 - parti 1 tal-Kumitat AGRI. Is-sostituzzjoni ta' "sostenn" b' "akkumpanjament" għandha l-għan li tikkjarifika li l-miżuri edukattivi appoġġjati mill-UE taħt l-iskemi għall-iskejjel mhumiex responsabilità tal-għalliema tal-iskola iżda ta' kelliema esterni, bħan-nutrizzjonisti, il-bdiewa, eċċ.
Emenda 18
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt c
(c)  biex jiġu koperti ċerti spejjeż relatati marbuta mal-loġistika u d-distribuzzjoni, it-tagħmir, il-pubbliċità, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni.
(c)  biex jiġu koperti l-ispejjeż relatati marbuta mal-loġistika u d-distribuzzjoni, it-tagħmir, il-komunikazzjoni u l-pubbliċità, il-monitoraġġ, l-evalwazzjoni u attivitajiet oħra marbuta direttament mal-implimentazzjoni tal-iskema.
Emenda 19
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 23 – paragrafu 2
2.  L-Istati Membri li jixtiequ jieħdu sehem fl-iskema ta’ għajnuna stabbilita fil-paragrafu 1 (“l-iskema għall-iskejjel”) jistgħu jqassmu l-frott jew il-ħaxix inklużi l-banana jew il-ħalib li jaqgħu taħt il-kodiċi NM 0401, jew it-tnejn li huma.
2.  L-Istati Membri li jixtiequ jieħdu sehem fl-iskema ta’ għajnuna stabbilita fil-paragrafu 1 (“l-iskema għall-iskejjel”) jistgħu jqassmu:
(a)   frott jew il-ħaxix inklużi l-banana u/jew
(b)   il-ħalib, u prodotti tal-ħalib tal-kategoriji li ġejjin ("prodotti tal-ħalib"):
(i)  il-ħalib u l-krema li jaqgħu taħt il-kodiċi NM 0401;
(ii)  ix-xorrox tal-butir, il-baqta, il-jogurt, il-kefir u tipi oħra ta' ħalib u krema ffermentati jew aċidifikati li jaqgħu taħt il-kodiċi NM 0403, minbarra dawk li fihom ħwawar jew materjali mhux lattiċi miżjuda li jaqgħu taħt il-kodiċijiet NM 0403 10 51 sa 99 u NM 0403 90 71 sa 99;
(iii)  il-ġobon u l-baqta li jaqgħu taħt il-kodiċi NM 0406;
(iv)  il-ħalib mingħajr lattosju li jikkonsisti minn ħalib naturali b'kompożizzjoni li ġiet modifikata fir-rigward tal-kontenut ta' lattosju tagħha u li ma fihx materjal ieħor mhux lattiku li jaqa' taħt il-kodiċi NM 0404 90.
Ġustifikazzjoni
Emenda ta' Kompromess Nru 1 - parti 2 tal-Kumitat AGRI. L-iskop ta' dawn l-iskemi huwa li jħeġġu l-konsum ta' prodotti agrikoli u jistabbilixxu drawwiet alimentari tajbin għas-saħħa. Barra minn hekk, għandna argumenti konkreti li jiġġustifikaw li l-konsum tal-ħalib tax-xorb qed jonqos; il-ġobon u l-jogurt naturali huma t-tieni l-aħjar alternattiva minħabba intolleranzi għal-lattosju.
Emenda 20
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 23 – paragrafu 3
3.  Bħala kundizzjoni għall-parteċipazzjoni tagħhom fl-iskema għall-iskejjel, l-Istati Membri għandhom ifasslu, qabel il-parteċipazzjoni tagħhom fl-iskema għall-iskejjel, u mbagħad kull 6 snin, fil-livell nazzjonali jew reġjonali, strateġija għall-implimentazzjoni tal-iskema. L-istrateġija tista’ tiġi emendata minn Stat Membru, b’mod partikolari fid-dawl tal-monitoraġġ u l-evalwazzjoni. L-istrateġija tal-inqas għandha tidentifika l-ħtiġijiet li għandhom jiġu ssodisfati, il-klassifikazzjoni tal-ħtiġijiet f’termini ta’ prijoritajiet, il-popolazzjoni fil-mira, ir-riżultati mistennija u l-miri kwantifikati li għandhom jinkisbu fir-rigward tas-sitwazzjoni inizjali, u jistabbilixxu l-istrumenti u l-azzjonijiet l-aktar xierqa biex jintlaħqu dawk l-objettivi.
3.  Bħala kundizzjoni għall-parteċipazzjoni tagħhom fl-iskema għall-iskejjel, l-Istati Membri għandhom ifasslu, qabel il-parteċipazzjoni tagħhom fl-iskema għall-iskejjel, u mbagħad kull 6 snin, fil-livell nazzjonali jew reġjonali, strateġija għall-implimentazzjoni tal-iskema. L-istrateġija tista’ tiġi emendata minn Stat Membru jew minn awtorità reġjonali, b’mod partikolari fid-dawl tal-monitoraġġ u l-evalwazzjoni u tar-riżultati miksuba, u b'hekk isir użu tajjeb tal-fondi tal-Unjoni. L-istrateġija għandha, bħala minimu, tidentifika l-ħtiġijiet li għandhom jiġu ssodisfati, il-klassifikazzjoni tal-ħtiġijiet f’termini ta’ prijoritajiet, il-popolazzjoni fil-mira, ir-riżultati mistennija u l-miri kwantifikati li għandhom jinkisbu fir-rigward tas-sitwazzjoni inizjali, u għandha tistabbilixxi l-istrumenti u l-azzjonijiet l-aktar xierqa biex jintlaħqu dawk l-objettivi.
Ġustifikazzjoni
L-emenda tagħti aktar possibilità lill-awtoritajiet sottonazzjonali biex jikkontrollaw l-iskema skont id-distribuzzjoni kostituzzjonali tal-kompetenzi fi ħdan l-Istati Membri. Din l-emenda tirrifletti wkoll l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni.
Emenda 21
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 23 – paragrafu 4
4.  L-Istati Membri, sabiex jagħmlu l-iskema għall-iskejjel effettiva, għandhom jipprovdu wkoll għall-miżuri edukattivi ta’ sostenn, li jistgħu jinkludu miżuri u attivitajiet immirati sabiex iqarrbu lit-tfal lejn l-agrikoltura u firxa usa’ ta’ prodotti agrikoli, l-edukazzjoni dwar kwistjonijiet relatati, bħal drawwiet ta’ dieta bnina, il-ġlieda kontra l-ħela ta’ ikel, il-ktajjen alimentari lokali jew il-biedja organika.
4.  L-Istati Membri, sabiex jagħmlu l-iskema għall-iskejjel effettiva, għandhom jipprovdu wkoll għall-miżuri edukattivi ta' akkumpanjament, li jistgħu jinkludu miżuri u attivitajiet immirati sabiex iqarrbu lit-tfal lejn l-agrikoltura, bħaż-żjarat sal-irziezet, u d-distribuzzjoni ta' firxa usa' ta' prodotti agrikoli, bħal frott u ħaxix ipproċessat u speċjalitajiet lokali, reġjonali jew nazzjonali oħrajn, bħall-għasel, iż-żebbuġ u ż-żejt taż-żebbuġa, u l-frott imnixxef. Dan jikkontribwixxi għall-edukazzjoni dwar kwistjonijiet relatati, bħal drawwiet ta' dieta bnina, il-ġlieda kontra l-ħela ta' ikel, il-ktajjen alimentari lokali, il-biedja organika u l-produzzjoni sostenibbli.
Ġustifikazzjoni
Emenda ta' Kompromess Nru 2 - parti 2 tal-Kumitat AGRI. Fid-dawl tal-fatt li l-miżuri edukattivi jippermettu d-distribuzzjoni okkażjonali ta' prodotti oħra, il-kompromess hawnhekk jinkludi emendi relatati ma' speċjalitajiet lokali, reġjonali u nazzjonali bħall-għasel, iż-żebbuġ, iż-żejt taż-żebbuġa u l-frott imnixxef.
Emenda 50
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 23 – paragrafu 5
5.  Meta jfasslu l-istrateġiji tagħhom, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu lista ta’ prodotti agrikoli, minbarra l-frott u l-ħaxix, il-banana u l-ħalib, li jistgħu xi kultant jiġu inklużi mal-miżuri edukattivi ta’ sostenn.
5.  Meta jfasslu l-istrateġiji tagħhom, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu lista ta' prodotti agrikoli, minbarra l-frott u l-ħaxix, il-banana u l-ħalib u l-prodotti tal-ħalib, li jistgħu xi kultant jiġu inklużi għat-tqassim taħt il-miżuri edukattivi ta' akkumpanjament. Fir-rigward tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati, m'għandhomx ikunu permessi prodotti li fihom iz-zokkor miżjud, ix-xaħam miżjud, il-melħ miżjud, sustanzi miżjuda li jagħtu l-ħlewwa u/jew sustanzi artifiċjali li jsaħħu t-togħma (kodiċijiet ta' addittivi tal-ikel artifiċjali E620-E650).
Ġustifikazzjoni
Jekk l-addittivi tal-ikel innumerati E620-E650 jiġu kkunsmati fi kwantitajiet sinifikanti dawn ikollhom effetti dannużi fuq is-saħħa tal-konsumaturi. Peress li l-programm huwa maħsub għall-promozzjoni ta' ikel tajjeb għas-saħħa, jekk jippermetti l-użu ta' addittivi b'effetti dubbjużi fuq is-saħħa dan ikun qed imur kontra l-għanijiet tiegħu.
Emenda 23
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 23 – paragrafu 6
6.  L-Istati Membri għandhom jagħżlu l-prodotti li għandhom jiġu inkorporati fid-distribuzzjoni jew li għandhom jiġu inklużi fil-miżuri edukattivi ta’ sostenn fuq il-bażi ta’ kriterji oġġettivi li jistgħu jinkludu kunsiderazzjonijiet tas-saħħa u ambjentali, l-istaġjonalità, il-varjetà, jew id-disponibbiltà ta’ prodotti lokali, u jagħtu prijorità sa fejn huwa prattikabbli għall-prodotti li joriġinaw fl-Unjoni, b’mod partikolari għax-xiri lokali, il-prodotti organiċi, il-ktajjen tal-provvista qosra jew il-benefiċċji ambjentali.
6.  L-Istati Membri għandhom jagħżlu l-prodotti li għandhom jiġu inkorporati fid-distribuzzjoni jew li għandhom jiġu inklużi fil-miżuri edukattivi ta’ akkumpanjament fuq il-bażi ta’ kriterji oġġettivi li għandhom jinkludu kunsiderazzjonijiet tas-saħħa u ambjentali u etiċi, l-istaġjonalità, il-varjetà, jew id-disponibbiltà ta’ prodotti lokali, u jagħtu prijorità sa fejn huwa prattikabbli għall-prodotti li joriġinaw fl-Unjoni, b’mod partikolari għall-produzzjoni u x-xiri lokali jew reġjonali, il-prodotti organiċi jew il-benefiċċji ambjentali u prodotti ta' kwalità kif individwati fir-Regolament (UE) Nru 1151/2012. Fil-każ tal-banana, il-prodotti ta' kummerċ ġust minn pajjiżi terzi jistgħu jingħataw prijorità biss meta ma jkunux disponibbli prodotti ekwivalenti li joriġinaw mill-Unjoni.
Ġustifikazzjoni
Emenda ta' Kompromess Nru 3 tal-Kumitat AGRI.
Emenda 24
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 23 – paragrafu 7
7.  Sabiex jippromwovu drawwiet ta’ dieta bnina, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet tas-saħħa kompetenti tagħhom japprovaw il-lista tal-prodotti forniti taħt l-iskema tal-iskejjel u jiddeċiedu dwar l-aspetti nutrizzjonali tagħhom
7.  Sabiex jippromwovu drawwiet ta’ dieta bnina, anki fost it-tfal li huma intolleranti għal-lattosju, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet responsabbli għan-nutrizzjoni u/jew is-saħħa jaqblu fuq il-lista tal-prodotti forniti taħt l-iskema tal-iskejjel u jiddeċiedu dwar l-aspetti nutrizzjonali tagħhom.
Emenda 25
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 4
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 23a – paragrafu 1 – parti introduttorja
1.  L-għajnuna mill-iskema għall-iskejjel allokata għad-distribuzzjoni tal-prodotti, il-miżuri edukattivi ta’ sostenn u l-ispejjeż relatati msemmija fl-Artikolu 23(1), u mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet fil-paragrafu 4, ma għandhiex taqbeż:
1.  L-għajnuna mill-iskema għall-iskejjel allokata għad-distribuzzjoni tal-prodotti, il-miżuri edukattivi ta’ akkumpanjament u l-ispejjeż relatati msemmija fl-Artikolu 23(1), u mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet fil-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu, ma għandhiex taqbeż:
Ġustifikazzjoni
Emenda konformi mal-Emenda ta' Kompromess nru 2 tal-Kumitat AGRI.
Emenda 26
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 4
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 23a – paragrafu 1 - punt b
(b)  għall-ħalib: EUR 80 miljun għal kull sena skolastika.
(b)  għall-ħalib u l-prodotti tal-ħalib: EUR 100 miljun għal kull sena skolastika.
Ġustifikazzjoni
Emenda ta' Kompromess Nru 4 - parti 4 tal-Kumitat AGRI. Hija prevista żieda ta' EUR 20 miljun għall-pakkett destinat għall-ħalib sabiex tippermetti l-introduzzjoni ta' nfiq minimu għal kull tifel u tifla kull sena għall-Istati Membri kollha u sabiex tiżgura li l-ebda Stat Membru ma jitlef bħala konsegwenza tal-introduzzjoni tal-kriterji l-ġodda.
Emenda 27
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 1a – subparagrafu 2 – paragrafu 1
Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 227 li jistabbilixxi l-livell ta’ għajnuna mill-Unjoni li tista’ titħallas għall-prezz tal-porzjon ta’ frott u ħaxix inklużi l-banana u l-ħalib distribwiti u li jistabbilixxi d-definizzjoni ta’ porzjon. Il-Kummissjoni għandha wkoll tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati f’konformità mal-Artikolu 227 li jistabbilixxi ammont minimu u ammont massimu għall-finanzjament ta’ miżuri edukattivi ta’ sostenn mill-allokazzjonijiet definittivi annwali tal-Istati Membri.
imħassar
Ġustifikazzjoni
Is-setgħat tmexxew għall-Artikolu 24(1a) għall-finijiet ta' koerenza.
Emenda 28
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 23a – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a
(a)  għall-frott u l-ħaxix inklużi l-banana: il-kriterji oġġettivi bbażati fuq:
(a)  għall-frott u l-ħaxix inklużi l-banana: kriterji oġġettivi bbażati fuq:
(i)  in-numru ta’ tfal bejn sitta sa għaxar snin bħala proporzjon mill-popolazzjoni,
(i)  in-numru ta’ tfal bejn sitta u għaxar snin bħala proporzjon tal-popolazzjoni tal-Istat Membru kkonċernat,
(ii)  il-grad ta’ żvilupp tar-reġjuni fi ħdan Stat Membru sabiex tiġi żgurata għajnuna akbar lir-reġjuni li għadhom lura skont it-tifsira tal-Artikolu 3(5) ta’ dan ir-Regolament, ir-reġjuni l-aktar imbiegħda elenkati fl-Artikolu 349 tat-Trattat jew/u l-gżejjer minuri tal-Eġew skont it-tifsira tal-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 229/2013, u
(ii)  il-grad ta’ żvilupp tar-reġjuni fi ħdan Stat Membru sabiex tiġi żgurata l-provvista ta' għajnuna akbar lir-reġjuni li għadhom lura skont it-tifsira tal-Artikolu 3(5) ta’ dan ir-Regolament, lir-reġjuni ultraperiferiċi elenkati fl-Artikolu 349 tat-TFUE u/jew lill-gżejjer minuri tal-Eġew skont it-tifsira tal-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 229/2013, u
(iii)  żieda addizzjonali ta' 5 % tal-għajnuna tal-Unjoni, biex tiġi applikata għar-reġjuni ultraperiferiċi, b'żieda ulterjuri ta' 5 % jekk dawk ir-reġjuni jimportaw prodotti minn reġjuni ultraperiferiċi oħrajn li huma qrib; u
Ġustifikazzjoni
Emenda ta' Kompromess Nru 4 - parti 1 tal-Kumitat AGRI. Il-kriterji oġġettivi bbażati fuq in-numru ta' tfal li għandhom bejn sitta u għaxar snin bħala proporzjon tal-popolazzjoni u l-grad ta' żvilupp tar-reġjuni fi ħdan Stat Membru għandhom jinżammu b'tali mod li tinħoloq sistema ġusta li tikkorrispondi għall-ħtiġijiet tal-Istati Membri.
Emenda 29
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 23a – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b
(b)  għall-ħalib: l-użu storiku tal-fondi taħt l-iskemi preċedenti għall-provvista tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib lit-tfal u l-kriterji oġġettivi fuq il-bażi tal-proporzjon tagħhom ta’ tfal ta’ bejn sitta sa għaxar snin.
(b)  għall-ħalib u l-prodotti tal-ħalib, kombinazzjoni tal-kriterji li ġejjin, li għandhom jiġu applikati tul perjodu tranżitorju ta’ sitt snin li jibda mit-tħaddim tal-programm il-ġdid:
(i)  in-numru ta' tfal li għandhom bejn sitta u għaxar snin bħala proporzjon tal-popolazzjoni tal-Istat Membru kkonċernat;
(ii)   il-grad ta' żvilupp tar-reġjuni fi ħdan Stat Membru sabiex tiġi żgurata l-provvista ta' għajnuna akbar lir-reġjuni li għadhom lura skont it-tifsira tal-Artikolu 3(5) ta' dan ir-Regolament, lir-reġjuni ultraperiferiċi elenkati fl-Artikolu 349 tat-TFUE u/jew lill-gżejjer minuri tal-Eġew skont it-tifsira tal-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 229/2013,
(iii)  l-użu storiku tal-fondi taħt l-iskemi preċedenti għall-provvista tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib lit-tfal, ħlief għall-Kroazja, li għaliha għandha tiġi introdotta sistema ta' ħlas b'rata fissa; bil-għan li tiġi żgurata distribuzzjoni ġusta tal-fondi bejn l-Istati Membri, dan il-kriterju għandu jiġi bbilanċjat bl-introduzzjoni ta' ammont annwali minimu ta' għajnuna mill-Unjoni għal kull tifel u tifla fil-grupp ta' età msemmi fil-punt (i) u għandu jkun definit abbażi tal-użu medju tal-fondi għal kull tifel u tifla għal kull Stat Membru;
(iv)  żieda addizzjonali ta' 5 % tal-għajnuna tal-Unjoni, biex tiġi applikata għar-reġjuni ultraperiferiċi, b'żieda ulterjuri ta' 5 % jekk dawk ir-reġjuni jimportaw prodotti minn reġjuni ultraperiferiċi oħrajn li huma qrib;
Ġustifikazzjoni
Emenda ta' Kompromess Nru 4 - parti 2 tal-Kumitat AGRI. Fid-dawl tal-emendi mressqa, b'mod partikolari dawk li jħassru l-kriterji storiċi għall-ħalib, l-objettiv ta' dan il-kompromess hu li jistabbilixxi sistema ta' allokazzjoni aktar ġusta mingħajr ma jippenalizza l-Istati Membri li s'issa użaw b'mod effiċjenti l-iskema tal-ħalib għall-iskejjel u rċevew ammonti akbar ta' għajnuna. Dan il-kompromess huwa bbażat fuq kalkoli li pproduċa DĠ AGRI fuq talba tar-rapporteur.
Emenda 30
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 23a – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)
Wara li jintemm il-perjodu tranżitorju msemmi fil-punt (b), il-ħalib u l-prodotti tal-ħalib għandhom ikunu soġġetti għall-kriterji stabbiliti fil-punti (i) u (ii) tal-punt (a).
Ġustifikazzjoni
Emenda ta' Kompromess Nru 4 - parti 2 tal-Kumitat AGRI.
Emenda 31
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 23a – paragrafu 2– subparagrafu 2
Il-Kummissjoni għandha tivvaluta tal-inqas kull tliet snin jekk l-allokazzjonijiet indikattivi għall-frott u l-ħaxix inkluż il-banana u għall-ħalib jibqgħux konsistenti mial-kriterji oġġettivi msemmija f’dan il-paragrafu.
Il-Kummissjoni għandha tivvaluta tal-inqas kull tliet snin jekk l-allokazzjonijiet indikattivi għall-frott u l-ħaxix inkluż il-banana, u għall-ħalib u l-prodotti tal-ħalib jibqgħux konsistenti mal-kriterji oġġettivi msemmija f'dan il-paragrafu.
Ġustifikazzjoni
Emenda konformi mal-Emenda ta' Kompromess nru 1 tal-Kumitat AGRI.
Emenda 32
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 23a – paragrafu 2a (ġdid)
2a.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li minimu ta' 10 % u massimu ta' 20 % tal-finanzjament allokat lilhom kull sena taħt l-iskema għall-iskejjel jiġi allokat għall-miżuri edukattivi ta' akkumpanjament.
Ġustifikazzjoni
Emenda ta' Kompromess Nru 2 - parti 4 tal-Kumitat AGRI. Fid-dawl tal-importanza fundamentali tal-miżuri edukattivi taħt l-iskema l-ġdida, u l-emendi mressqa, il-kompromess jistabbilixxi minimu ta' 10 % u massimu ta' 20 % għall-finanzjament ta' miżuri edukattivi.
Emenda 33
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 23a – paragrafu 4
4.  Mingħajr ma jaqbżu l-limitu globali ta’ EUR 230 miljun, li jirriżulta mill-ammonti msemmija fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jittrasferixxu sa 15 % tal-allokazzjonijiet indikattivi tagħhom għall-frott u l-ħaxix inkluż il-banana jew għall-ħalib lis-settur l-ieħor taħt il-kundizzjonijiet li għandhom jiġu speċifikati mill-Kummissjoni permezz ta’ atti ddelegati adottati skont l-Artikolu 227.
4.  Mingħajr ma jaqbżu l-limitu globali ta’ EUR 250 miljun, li jirriżulta mill-ammonti msemmija fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jittrasferixxu sa 10 % tal-allokazzjonijiet indikattivi tagħhom għall-frott u l-ħaxix inkluż il-banana jew għall-ħalib u l-prodotti tal-ħalib lis-settur l-ieħor, u dan it-trasferiment jista' jiżdied għal 20 % fil-każ ta' reġjuni ultraperiferiċi, taħt il-kundizzjonijiet li għandhom jiġu speċifikati mill-Kummissjoni permezz ta' atti ddelegati adottati skont l-Artikolu 227.
Ġustifikazzjoni
Emenda ta' Kompromess Nru 4 - parti 5 tal-Kumitat AGRI. Hija prevista żieda ta' EUR 20 miljun għall-pakkett destinat għall-ħalib sabiex tippermetti l-introduzzjoni ta' nfiq minimu għal kull tifel u tifla kull sena għall-Istati Membri kollha u sabiex tiżgura li l-ebda Stat Membru ma jitlef bħala konsegwenza tal-introduzzjoni tal-kriterji l-ġodda. F'dak li għandu x'jaqsam mat-trasferimenti baġitarji, il-kompromess jikkostitwixxi triq tan-nofs bejn l-emendi mressqa dwar din il-kwistjoni.
Emenda 34
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 23a – paragrafu 5a (ġdid)
5a.  L-għajnuna tal-Unjoni mogħtija f'konformità mal-paragrafu 1 m'għandhiex tintuża biex tissostitwixxi l-finanzjament għal xi skema nazzjonali eżistenti għall-provvista tal-frott jew il-ħalib għall-iskejjel li tipprovdi frott u ħaxix, frott u ħaxix ipproċessat, banana, ħalib jew prodotti tal-ħalib jew skemi oħrajn ta' distribuzzjoni għall-iskejjel li jinkludu prodotti bħal dawn. L-għajnuna tal-Unjoni għandha tingħata biex tissupplimenta l-finanzjament nazzjonali.
Ġustifikazzjoni
L-introduzzjoni mill-ġdid tal-Artikolu 23, paragrafu 6 mill-OKS: Il-fondi tal-UE għandhom ikunu ġenwinament addizzjonali għall-finanzjament nazzjonali, bil-għan li jiġi evitat effett deadweight.
Emenda 35
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 23a – paragrafu 6a (ġdid)
6a.  L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu, b'mod konsistenti mal-istrateġiji rispettivi tagħhom, li ma jagħtux l-għajnuna mitluba fejn l-ammont ta' għajnuna mitlub huwa inferjuri għall-ammont minimu stabbilit mill-Istat Membru kkonċernat.
Emenda 36
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 23a – paragrafu 7
7.  L-Unjoni tista’ tiffinanzja wkoll, skont l-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, miżuri ta’ informazzjoni, monitoraġġ u evalwazzjoni relatati mal-iskema għall-iskejjel, inkluża sensibilizzazzjoni tal-pubbliku dwarha, u miżuri ta’ netwerking relatati.
7.  L-Unjoni tista’ tiffinanzja wkoll, skont l-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, miżuri ta’ informazzjoni, komunikazzjoni u pubbliċità, monitoraġġ u evalwazzjoni relatati mal-iskema għall-iskejjel, inkluża sensibilizzazzjoni tal-pubbliku dwar l-objettivi tagħha, speċjalment immirata lejn il-ġenituri u l-persuni li jħarrġu, u miżuri ta’ netwerking relatati u attivitajiet oħrajn marbuta direttament mal-implimentazzjoni tal-iskema għall-iskejjel.
Emenda 37
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 23a – paragrafu 8
8.  L-Istati Membri li jieħdu sehem fl-iskema għall-iskejjel għandhom jippubbliċizzaw, fil-postijiet fejn jitqassam l-ikel, l-involviment tagħhom fl-iskema u l-fatt li din hija ssussidjata mill-Unjoni. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-valur miżjud u l-viżibbiltà tal-iskema għall-iskejjel tal-Unjoni fir-rigward tal-provvista ta’ ikliet oħra fl-istabbilimenti edukattivi.
8.  L-Istati Membri li jieħdu sehem fl-iskema għall-iskejjel għandhom jippubbliċizzaw, fil-postijiet fejn jitqassam l-ikel, l-involviment tagħhom fl-iskema u l-fatt li din hija ssussidjata mill-Unjoni, permezz ta' posters imwaħħla fid-daħliet tal-iskejjel. L-Istati Membri jistgħu, barra minn hekk, jużaw kwalunkwe mezz ta' komunikazzjoni adegwat bħal siti elettroniċi ddedikati, materjal grafiku informattiv, u kampanji ta' informazzjoni u ta' sensibilizzazzjoni. Fuq il-materjal informattiv ta' akkumpanjament, għandhom jintużaw element distintiv komuni u logo tal-Unjoni. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-valur miżjud u l-viżibbiltà tal-iskema għall-iskejjel tal-Unjoni fir-rigward tal-provvista ta’ ikliet oħra fl-istabbilimenti edukattivi.
Ġustifikazzjoni
Emenda ta' Kompromess Nru 5 - parti 1 tal-Kumitat AGRI. L-Istati Membri li jiddistribwixxu l-għajnuna tal-UE għandhom jużaw il-posters fid-dħul tal-iskejjel biex jiżguraw viżibilità aħjar tal-azzjonijiet tal-UE kif previst fir-regolamenti ta' implimentazzjoni eżistenti għall-iskemi. Fid-dawl tal-valur miżjud tal-UE tal-iskema, huwa importanti li tissaħħaħ il-viżibilità tagħha u l-għarfien tal-pubbliku dwarha, speċjalment fi żmien meta qed tiżdied id-diżillużjoni fil-konfront tal-Ewropa.
Emenda 38
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt c
(c)  it-tfassil tal-istrateġiji nazzjonali jew reġjonali u l-miżuri edukattivi ta’ sostenn.
(c)  it-tfassil tal-istrateġiji nazzjonali jew reġjonali u l-miżuri edukattivi ta' akkumpanjament.
Ġustifikazzjoni
Emenda konformi mal-Emenda ta' Kompromess nru 2 tal-Kumitat AGRI.
Emenda 39
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 24 – paragrafu 2 – parti introduttorja
2.  Sabiex jiġi żgurat l-użu effiċjenti u mmirat tal-fondi Ewropej, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 227 li jikkonċernaw:
2.  Sabiex jiġi żgurat l-użu effiċjenti u mmirat tal-fondi tal-Unjoni, tiġi żgurata distribuzzjoni ġusta ta' dawn il-fondi bejn l-Istati Membri u jiġi limitat il-piż amministrattiv għall-iskejjel li qed jipparteċipaw fl-iskema u għall-Istati Membri, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 227 li jikkonċernaw:
Emenda 40
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 24 – paragrafu 2 – punt a (ġdid)
(-a)  il-limitu massimu ta' għajnuna mill-Unjoni li jista' jintuża għal kull tifel u tifla u għal kull operazzjoni ta' distribuzzjoni, bħala kontribut għall-kost tal-frott u l-ħaxix, inklużi l-banana, u tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib distribwiti;
Ġustifikazzjoni
Is-setgħat delegati tmexxew mill-Artikolu 23a(1) għall-finijiet ta' koerenza tat-test. Biex tiġi żgurata ġestjoni soda tal-fondi għall-iskema, ikun aħjar li jiġi stabbilit ammont massimu ta' għajnuna għal kull operazzjoni ta' distribuzzjoni pjuttost milli għal kull porzjon, li se jkun kemxejn diffiċli biex jiġi sorveljat — ara l-emenda għall-Premessa 6.
Emenda 41
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 24 – paragrafu 2 – punt a
a)  l-allokazzjoni indikattiva tal-għajnuna bejn l-Istati Membri għall-frott u l-ħaxix inklużi l-banana u l-ħalib u fejn ikun xieraq ir-reviżjoni tagħha wara l-valutazzjoni msemmija fit-tieni sottoparagrafu tal-Artikolu 23a(2), l-ammonti minimi tal-Unjoni għal kull Stat Membru, il-metodu għar-riallokazzjoni tal-allokazzjoni tal-għajnuna bejn l-Istati Membri fuq il-bażi tal-applikazzjonijiet riċevuti, u r-regoli addizzjonali li jikkonċernaw il-mod kif il-kriterji msemmija fl-ewwel sottoparagrafu tal-Artikolu 23a(2) għandhom jitqiesu għall-allokazzjoni tal-fondi,
a)  l-allokazzjoni indikattiva tal-għajnuna bejn l-Istati Membri għall-frott u l-ħaxix inklużi l-banana, il-ħalib u l-prodotti tal-ħalib, l-ammont minimu ta' għajnuna tal-Unjoni li ta' kull sena tiġi ddedikata għal kull tifel u tifla kif imsemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 23a(2), l-ammonti minimi tal-Unjoni għal kull Stat Membru, il-metodu għar-riallokazzjoni tal-allokazzjoni tal-għajnuna bejn l-Istati Membri fuq il-bażi tal-applikazzjonijiet riċevuti, u r-regoli addizzjonali li jikkonċernaw il-mod kif il-kriterji msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 23a(2) għandhom jitqiesu għall-allokazzjoni tal-fondi,
Emenda 42
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 24 – paragrafu 2 – pun b
(b)  il-kundizzjonijiet li jikkonċernaw it-trasferimenti bejn l-allokazzjonijiet għall-frott u l-ħaxix inklużi l-banana u l-ħalib;
(b)  il-kundizzjonijiet li jikkonċernaw it-trasferimenti bejn l-allokazzjonijiet għall-frott u l-ħaxix inklużi l-banana, il-ħalib u l-prodotti tal-ħalib;
Ġustifikazzjoni
Emenda konformi mal-Emenda ta' Kompromess nru 1 tal-Kumitat AGRI.
Emenda 43
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 24 – paragrafu 2 – punt c
(c)  l-ispejjeż u/jew il-miżuri li huma eliġibbli għall-għajnuna mill-Unjoni u l-possibbiltà li jiġu stabbiliti ammonti minimi u massimi għal spejjeż speċifiċi;
(c)  l-ispejjeż u/jew il-miżuri li huma eliġibbli għall-għajnuna mill-Unjoni u l-possibbiltà li jiġu stabbiliti ammonti massimi għal spejjeż speċifiċi;
Emenda 44
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 24 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)
(ca)  l-introduzzjoni ta' proċeduri uniċi ta' applikazzjoni għall-istabbilimenti edukattivi li jixtiequ jipparteċipaw, kif ukoll ta' proċeduri uniċi ta' kontroll;
Ġustifikazzjoni
Minbarra l-kriterji tekniċi stabbiliti fl-att ta' implimentazzjoni skont l-Artikolu 25(c), ikun utli li għal kull att delegat jiġu stabbiliti proċeduri uniċi ta' applikazzjoni għall-istabbilimenti edukattivi li jixtiequ jipparteċipaw, kif ukoll ta' proċeduri uniċi ta' kontroll, sabiex jittaffa l-piż amministrattiv li jikkostitwixxi xkiel għall-parteċipanti potenzjali, b'mod partikolari għall-iskejjel li jixtiequ jipparteċipaw fiż-żewġ skemi.
Emenda 45
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 24 – paragrafu 3 – parti introduttorja
3.  Sabiex jiġi promoss l-għarfien tal-iskema għall-iskejjel, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 227 li jitolbu lill-Istati Membri bi skema għall-iskejjel sabiex jippubbliċizzaw ir-rwol tas-sussidjar tal-għajnuna mill-Unjoni.
3.  Sabiex jiġi promoss u jiżdied l-għarfien tal-iskema għall-iskejjel u tiżdied il-viżibilità tal-għajnuna tal-Unjoni, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 227 li jitolbu lill-Istati Membri bi skema għall-iskejjel sabiex jippubbliċizzaw b'mod ċar il-fatt li qed jirċievu sostenn mill-Unjoni għall-implimentazzjoni tal-iskema, f'dak li għandu x'jaqsam ma':
(a)  il-kriterji speċifiċi marbuta mal-użu tal-posters u appoġġ informattiv ieħor;
(b)  l-istabbiliment ta' kriterji speċifiċi rigward il-preżentazzjoni, il-kompożizzjoni, id-daqs u d-dehra tal-element distintiv komuni u l-logo tal-Unjoni.
Ġustifikazzjoni
Emenda ta' Kompromess Nru 5 - parti 2 tal-Kumitat AGRI. Setgħat delegati konformi mal-emenda għall-Artikolu 23a(8).
Emenda 46
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 25 – punt a
(a)  l-allokazzjoni definittiva tal-għajnuna għall-frott u l-ħaxix inklużi l-banana u/jew il-ħalib bejn l-Istati Membri parteċipanti fil-limiti stabbilti fl-Artikolu 23a(1), wara li jitqiesu t-trasferimenti msemmija fl-Artikolu 23a(4);
(a)  l-allokazzjoni definittiva tal-għajnuna għall-frott u l-ħaxix inklużi l-banana u/jew il-ħalib u l-prodotti tal-ħalib bejn l-Istati Membri parteċipanti fil-limiti stabbilti fl-Artikolu 23a(1), wara li jitqiesu t-trasferimenti msemmija fl-Artikolu 23a(4);
Ġustifikazzjoni
Emenda konformi mal-Emenda ta' Kompromess nru 1 tal-Kumitat AGRI.
Emenda 47
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 25 – punt fa (ġdid)
(fa)  il-metodi biex jiġu trattati n-nuqqasijiet li jokkorru tul il-proċess ta' implimentazzjoni, bil-għan li jiġu evitati l-ostakli kkawżati mill-burokrazija eċċessivament tqila;
Emenda 48
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 217 – subparagrafu 1
L-Istati Membri jistgħu, flimkien mal-għajnuna mill-Unjoni għall-Artikolu 23, jagħmlu pagamenti nazzjonali għall-provvista tal-prodotti lit-tfal fl-istabbilimenti edukattivi jew għall-ispejjeż relatati msemmija fl-Artikolu 23(1)(c).
L-Istati Membri jistgħu, minbarra li jirċievu u japplikaw l-għajnuna tal-Unjoni prevista mill-Artikolu 23, jagħmlu pagamenti nazzjonali jew reġjonali sabiex jipprovdu l-prodotti lit-tfal, flimkiem ma' miżuri edukattivi ta' akkumpanjament, fl-istabbilimenti edukattivi jew biex ilaħħqu mal-ispejjeż relatati msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 23(1).
Avviż legali