Indeks 
Teksty przyjęte
Środa, 27 maja 2015 r. - BrukselaWersja ostateczna
Program pomocy na rzecz dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych (decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych)

Program pomocy na rzecz dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych (decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych)
PDF 669kWORD 252k
Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu negocjacyjnego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 i rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do programu pomocy na rzecz dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych (COM(2014)0032 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD)
P8_TA(2015)0216B8-0362/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

–  uwzględniając art. 73 ust. 2 i art. 74 Regulaminu,

postanawia rozpocząć negocjacje międzyinstytucjonalne w oparciu o poniższy mandat:

MANDAT

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2
(2)   Doświadczenie zdobyte podczas realizacji obecnych programów, wraz z wnioskami z ocen zewnętrznych i następującą po nich analizą różnych wariantów strategicznych, nasuwa wniosek, że przesłanki, które doprowadziły do ustanowienia dwóch programów dla szkół, są nadal aktualne. W obecnym kontekście spadku spożycia owoców i warzyw, w tym bananów, i przetworów mlecznych, do którego pogłębienia przyczyniają się dodatkowo, między innymi, nowoczesne tendencje konsumpcyjne przedkładające wysoko przetworzone środki spożywcze, często z dużym dodatkiem cukru, soli i tłuszczu, pomoc Unii na rzecz dostarczania dzieciom w instytucjach oświatowych wybranych produktów rolnych powinna zostać nadal utrzymana.
(2)   Doświadczenie zdobyte podczas realizacji obecnych programów, wraz z wnioskami z ocen zewnętrznych i następującą po nich analizą różnych wariantów strategicznych i trudną sytuacją społeczną w wielu państwach członkowskich, nasuwa wniosek, że kontynuacja i wzmocnienie obydwu programów dla szkół mają ogromne znaczenie. W obecnym kontekście spadku spożycia świeżych owoców i warzyw, w tym bananów, i przetworów mlecznych, szczególnie przez dzieci, a także rozszerzającego się zjawiska otyłości wśród dzieci w związku z nawykami żywieniowymi polegającymi na preferowaniu wysoko przetworzonych środków spożywczych, często z dużym dodatkiem cukru, soli, tłuszczu lub dodatków do żywności, pomoc Unii na rzecz dostarczania dzieciom w placówkach oświatowych wybranych produktów rolnych powinna przyczyniać się do aktywniejszego propagowania zdrowych nawyków żywieniowych oraz spożycia produktów lokalnych.
Uzasadnienie
Poprawka kompromisowa nr 6 złożona przez AGRI. W poprawce tej podkreśla się znaczenie programów szkolnych, a także przyczyny, dla których należy je kontynuować i rozwijać. Ponadto po podjęciu przez Komisję decyzji o poddaniu wniosku ponownej ocenie ważne jest, aby Parlament przyjął zdecydowane stanowisko na rzecz kontynuacji tych programów.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3
(3)   Analiza różnych wariantów strategicznych wskazuje, że jednolite podejście w oparciu o wspólne ramy prawne i finansowe jest bardziej odpowiednie i skuteczne w osiąganiu konkretnych celów, które wspólna polityka rolna realizuje za pośrednictwem programów dla szkół. Pozwoliłoby to państwom członkowskim zmaksymalizować skutki dystrybucji w ramach stałego budżetu i przy zwiększonej efektywności zarządzania. Jednakże w celu uwzględnienia różnic między owocami i warzywami, w tym bananami, i przetworami mlecznymi, oraz różnic w ich łańcuchach dostaw pewne elementy powinny pozostać oddzielone, takie jak odpowiednie przydziały środków budżetowych. W świetle doświadczeń zdobytych podczas realizacji obecnych programów udział w programie państw członkowskich powinien pozostać dobrowolny. Uwzględniając różne sytuacje konsumpcyjne w poszczególnych państwach członkowskich, należy przewidzieć możliwość samodzielnego zdecydowania przez uczestniczące państwa członkowskie, czy chcą dostarczać dzieciom w placówkach oświatowych wszystkie kwalifikowalne produkty czy tylko jeden z nich.
(3)   Analiza różnych wariantów strategicznych wskazuje, że jednolite podejście w oparciu o wspólne ramy prawne i finansowe jest bardziej odpowiednie i skuteczne w osiąganiu konkretnych celów, które wspólna polityka rolna realizuje za pośrednictwem programów dla szkół. Pozwoliłoby to państwom członkowskim zmaksymalizować skutki dystrybucji w ramach stałego budżetu i przy zwiększonej efektywności zarządzania. Jednakże w celu uwzględnienia różnic między owocami i warzywami, w tym bananami, i przetworami mlecznymi, oraz różnic w ich łańcuchach dostaw pewne elementy powinny pozostać oddzielone, takie jak odpowiednie przydziały środków budżetowych. W świetle doświadczeń zdobytych podczas realizacji obecnych programów udział w programie państw członkowskich powinien pozostać dobrowolny. Uwzględniając różne sytuacje konsumpcyjne w poszczególnych państwach członkowskich, należy wziąć pod uwagę możliwość samodzielnego zdecydowania przez uczestniczące państwa członkowskie, w porozumieniu z zainteresowanymi regionami, czy chcą dostarczać dzieciom w placówkach oświatowych wszystkie kwalifikowalne produkty czy tylko jeden z nich. Państwa członkowskie mogą również rozważyć wprowadzenie ukierunkowanych środków służących rozwiązaniu problemu malejącego spożycia mleka wśród nastolatków.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4
(4)   Zidentyfikowano tendencję spadkową, jeśli chodzi o spożycie świeżych owoców i warzyw, w tym bananów, i mleka spożywczego. Należy zatem skoncentrować się na dystrybucji tych właśnie produktów w ramach programów dla szkół. To z kolei przyczyni się również do zmniejszenia obciążeń organizacyjnych dla szkół, zwiększy skutki dystrybucji w ramach ograniczonego budżetu i będzie zgodne z obecną praktyką, ponieważ produkty te są już najczęściej przedmiotem dystrybucji.
(4)   Zidentyfikowano tendencję spadkową, jeśli chodzi o spożycie świeżych owoców i warzyw, w tym bananów, i mleka spożywczego. Należy zatem w pierwszym rzędzie skoncentrować się na dystrybucji tych właśnie produktów w ramach programów dla szkół. To z kolei przyczyni się również do zmniejszenia obciążeń organizacyjnych dla szkół i zwiększy skutki dystrybucji w ramach ograniczonego budżetu i będzie zgodne z obecną praktyką, ponieważ produkty te są już najczęściej przedmiotem dystrybucji. Jednak aby dostosować się do zaleceń żywieniowych w zakresie zapotrzebowania na wapń, a także ze względu na rosnące problemy związane z nietolerancją zawartej w mleku laktozy, państwa członkowskie powinny móc dostarczać inne przetwory mleczne, takie jak jogurt i sery, które mają niezaprzeczalnie pozytywny wpływ na zdrowie dzieci. Ponadto należy podjąć wysiłki na rzecz zagwarantowania dostarczania produktów lokalnych i regionalnych.
Uzasadnienie
Poprawka kompromisowa nr 1 złożona przez AGRI, część 3.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
(5)   Działania edukacyjne wspierające dystrybucję są konieczne, aby program był skuteczny w osiąganiu swoich celów krótko- i długoterminowych służących zwiększeniu spożycia wybranych produktów rolnych i kształtowaniu zdrowego sposobu odżywiania się. Zważywszy na ich znaczenie, wspomniane działania powinny wspierać zarówno dystrybucję owoców i warzyw, w tym bananów, jak i dystrybucję mleka. Powinny one kwalifikować się do objęcia pomocą unijną. Jako że działania wspierające stanowią kluczowe narzędzie w ponownym zainteresowaniu dzieci rolnictwem i różnymi produktami rolnymi oraz w realizacji celów programu, państwa członkowskie powinny mieć możliwość szerszego uwzględnienia różnych produktów rolnych w swoich działaniach tematycznych. Jednak w celu promowania zdrowych nawyków żywieniowych krajowe organy ds. zdrowia powinny brać udział w tym procesie i zatwierdzać listę tych produktów, jak również dwie grupy produktów kwalifikujących się do dystrybucji, a także decydować o ich wartościach odżywczych.
(5)   Towarzyszące działania edukacyjne wspierające dystrybucję są konieczne, aby program był skuteczny w osiąganiu swoich celów krótko- i długoterminowych służących zwiększeniu spożycia wybranych produktów rolnych i kształtowaniu zdrowego sposobu odżywiania się. Zważywszy na ich znaczenie, wspomniane działania powinny wspierać dystrybucję zarówno owoców i warzyw, w tym bananów, jak i dystrybucję mleka i przetworów mlecznych. Powinny one kwalifikować się do objęcia pomocą unijną. Jako że edukacyjne działania towarzyszące stanowią kluczowe narzędzie w ponownym zainteresowaniu dzieci rolnictwem i różnorodnością produktów rolnych w Unii, w szczególności produktów produkowanych w zamieszkiwanych przez nie regionie, z pomocą, przykładowo, specjalistów ds. żywienia i rolników oraz w realizacji celów programu, państwa członkowskie powinny mieć możliwość uwzględnienia w swych działaniach tematycznych szerszej gamy produktów rolnych, takich jak przetworzone owoce i warzywa bez dodatku cukru, soli, tłuszczu lub substancji słodzących, oraz innych specjalności lokalnych, regionalnych lub krajowych, takich jak miód, oliwki stołowe, oliwa z oliwek i suszone owoce. Jednak w celu promowania zdrowych nawyków żywieniowych krajowe organy odpowiedzialne za żywienie lub zdrowie powinny brać udział w tym procesie i zatwierdzać listę tych produktów, jak również dwie grupy produktów kwalifikujących się do dystrybucji, a także powinny decydować o ich wartościach odżywczych.
Uzasadnienie
Poprawka kompromisowa nr 2 złożona przez AGRI, część 5.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
(6)   W celu zapewnienia należytego zarządzania budżetem należy przewidzieć stały pułap pomocy Unii na rzecz dystrybucji owoców i warzyw, w tym bananów, i mleka, wspierających działań edukacyjnych i powiązanych kosztów. Pułap ten powinien odpowiadać bieżącej sytuacji. W świetle zdobytego doświadczenia i w celu uproszczenia zarządzania powinno nastąpić zbliżenie modeli finansowania oraz oparcie ich na jednolitym podejściu, jeśli chodzi o poziom wkładu finansowego Unii. W związku z tym wskazane jest ograniczenie poziomu unijnej pomocy wspomagającej cenę produktów poprzez maksymalną kwotę pomocy unijnej na owoce i warzywa, w tym banany, i mleko, oraz zniesienie zasady obowiązkowego współfinansowania w odniesieniu do owoców i warzyw, w tym bananów. Biorąc pod uwagę wahania cen odnośnych produktów, Komisji należy przekazać uprawnienia w zakresie przyjmowania niektórych aktów w odniesieniu do środków określających poziomy pomocy unijnej wspomagającej cenę porcji produktów i ustanawiających definicję porcji.
(6)   W celu zapewnienia należytego gospodarowania budżetem należy przewidzieć stały pułap pomocy Unii na rzecz dystrybucji owoców i warzyw, w tym bananów, i mleka, towarzyszących działań edukacyjnych i powiązanych kosztów. Pułap ten powinien odpowiadać bieżącej sytuacji. W świetle zdobytego doświadczenia i w celu uproszczenia gospodarowania powinno nastąpić zbliżenie modeli finansowania oraz oparcie ich na jednolitym podejściu, jeśli chodzi o poziom wkładu finansowego Unii. W związku z tym wskazane jest obniżenie poziomu unijnej pomocy wspomagającej cenę produktów poprzez maksymalną kwotę pomocy unijnej na dziecko i na akcję dystrybucji owoców i warzyw, w tym bananów, a także mleka, oraz zniesienie zasady obowiązkowego współfinansowania w odniesieniu do owoców i warzyw, w tym bananów. Biorąc pod uwagę wahania cen odnośnych produktów, Komisji należy przekazać uprawnienia w zakresie przyjmowania niektórych aktów w odniesieniu do środków określających pułap pomocy unijnej zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7
(7)   Aby zagwarantować skuteczne i ukierunkowane wykorzystanie środków unijnych, Komisji należy przekazać uprawnienia w zakresie przyjmowania niektórych aktów w odniesieniu do środków ustalających orientacyjny przydział pomocy unijnej dla każdego państwa członkowskiego oraz metody ponownego rozdziału pomocy między państwa członkowskie na podstawie otrzymanych wniosków o pomoc. Orientacyjne przydziały pomocy należy ustalić oddzielnie dla owoców i warzyw, w tym bananów, i mleka zgodnie z zasadą dobrowolnego podejścia do dystrybucji. Klucz przydziału dla owoców i warzyw, w tym bananów, powinien odzwierciedlać obecne przydziały państw członkowskich w oparciu o obiektywne kryteria dotyczące liczby dzieci w wieku od sześciu do dziesięciu lat jako odsetka populacji, uwzględniając również zmiany w statusie odnośnych regionów. Aby pozwolić państwom członkowskim na utrzymanie skali ich obecnych programów oraz w celu zachęcania innych do podjęcia dystrybucji mleka, należy połączyć dwa klucze przydziału środków na mleko, a mianowicie historyczne wykorzystanie funduszy przez państwa członkowskie w ramach programu „Mleko w szkole” oraz obiektywne kryteria dotyczące liczby dzieci w wieku od sześciu do dziesięciu lat jako odsetka populacji w przypadku owoców i warzyw, w tym bananów. W celu znalezienia odpowiedniej proporcji w stosowaniu tych dwóch kluczy, Komisji należy przekazać uprawnienia w zakresie przyjmowania niektórych aktów w odniesieniu do przyjmowania dodatkowych przepisów dotyczących równowagi między obydwoma kryteriami. Ponadto, mając na uwadze powtarzające się zmiany sytuacji demograficznej regionów w państwach członkowskich, Komisji należy przekazać uprawnienia w zakresie przyjmowania niektórych aktów w odniesieniu do przeprowadzenia raz na trzy lata oceny aktualności opartych na tych kryteriach przydziałów państw członkowskich.
(7)   Aby zagwarantować skuteczne i ukierunkowane wykorzystanie środków unijnych, Komisji należy przekazać uprawnienia w zakresie przyjmowania niektórych aktów w odniesieniu do środków ustalających orientacyjny przydział pomocy unijnej dla każdego państwa członkowskiego oraz metody ponownego rozdziału pomocy między państwa członkowskie na podstawie otrzymanych wniosków o pomoc zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Orientacyjne przydziały pomocy należy ustalić oddzielnie dla owoców i warzyw, w tym bananów, i mleka zgodnie z zasadą dobrowolnego podejścia do dystrybucji. Klucz przydziału dla owoców i warzyw, w tym bananów, powinien odzwierciedlać obecne przydziały państw członkowskich w oparciu o obiektywne kryteria dotyczące liczby dzieci w wieku od sześciu do dziesięciu lat jako odsetka populacji, uwzględniając również zmiany w statusie odnośnych regionów. Aby pozwolić państwom członkowskim na utrzymanie skali ich obecnych programów oraz w celu zachęcania innych do podjęcia dystrybucji mleka, należy połączyć cztery klucze przydziału środków na mleko, a mianowicie wykorzystanie funduszy przez państwa członkowskie w ramach programu „Mleko w szkole” w przeszłości – z wyjątkiem Chorwacji, dla której należy określić specjalną kwotę ryczałtową w oparciu o niniejsze rozporządzenie – oraz obiektywne kryteria dotyczące liczby dzieci w wieku od sześciu do dziesięciu lat jako odsetka populacji w przypadku owoców i warzyw, w tym bananów, poziom rozwoju regionów w obrębie państwa członkowskiego oraz ustalenie minimalnego poziomu wydatkowania pomocy unijnej na dziecko i na rok. W celu znalezienia odpowiedniej proporcji w stosowaniu tych czterech kluczy, Komisji należy przekazać uprawnienia w zakresie przyjmowania niektórych aktów w odniesieniu do przyjmowania dodatkowych przepisów dotyczących równowagi między tymi czterema kryteriami. Ponadto, mając na uwadze powtarzające się zmiany sytuacji demograficznej lub rozwojowej regionów w państwach członkowskich, Komisji należy przekazać uprawnienia w zakresie przyjmowania niektórych aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do przeprowadzenia raz na trzy lata oceny aktualności opartych na tych kryteriach przydziałów państw członkowskich. Powinno się zwiększyć o 5% pomoc unijną na realizację tego programu w regionach najbardziej oddalonych ze względu na ograniczoną dywersyfikację rolnictwa w tych regionach oraz częsty brak możliwości wytwarzania niektórych produktów w danym regionie, co wiąże się z wyższymi kosztami transportu i magazynowania.
Uzasadnienie
Poprawka kompromisowa nr 4 złożona przez AGRI, część 3.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
(8)   Aby umożliwić państwom członkowskim o ograniczonej wielkości demograficznej wdrożenie opłacalnego pod względem kosztów programu, Komisji należy przekazać uprawnienia w zakresie przyjmowania niektórych aktów w odniesieniu do ustanawiania minimalnych kwot pomocy Unii, którą państwa członkowskie mają prawo otrzymać na owoce i warzywa, w tym banany, i mleko.
(8)   Aby umożliwić niewielkim pod względem liczby ludności państwom członkowskim wdrożenie opłacalnego programu, Komisji należy przekazać – zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – uprawnienia w zakresie przyjmowania niektórych aktów w odniesieniu do ustalania minimalnych kwot pomocy Unii, którą państwa członkowskie mają prawo otrzymać na owoce i warzywa, w tym banany, oraz na mleko i przetwory mleczne.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
(9)   W interesie należytego zarządzania administracyjnego i budżetowego państwa członkowskie, które chcą uczestniczyć w dystrybucji owoców i warzyw, w tym bananów, i/lub mleka, powinny co roku składać wniosek o pomoc Unii. W celu uproszczenia procedur i zarządzania wniosek należy składać na zasadzie odrębnego ubiegania się o pomoc. Po otrzymaniu wniosków od państw członkowskich Komisja powinna podjąć decyzję w sprawie ostatecznych przydziałów środków w odniesieniu do owoców i warzyw, w tym bananów, i mleka, w granicach środków dostępnych w budżecie oraz po uwzględnieniu ograniczonych przesunięć między ich przydziałami, co zachęca do priorytetowego traktowania dystrybucji opartej na potrzebach żywieniowych. Komisji należy przekazać uprawnienia w zakresie przyjmowania niektórych aktów w odniesieniu do środków ustanawiających warunki tych przesunięć i związane z nimi ograniczenia.
(9)   W interesie należytego zarządzania administracyjnego i budżetowego państwa członkowskie, które chcą uczestniczyć w dystrybucji owoców i warzyw, w tym bananów lub mleka i przetworów mlecznych, powinny składać wniosek o pomoc Unii każdego roku W celu uproszczenia procedur i zarządzania wnioski takie należy składać na zasadzie odrębnego ubiegania się o pomoc. Po otrzymaniu wniosków od państw członkowskich Komisja powinna podjąć decyzję w sprawie ostatecznych przydziałów środków w odniesieniu do owoców i warzyw, w tym bananów lub mleka i przetworów mlecznych, w granicach środków dostępnych w budżecie oraz po uwzględnieniu ograniczonych przesunięć między ich przydziałami, co zachęca do priorytetowego traktowania dystrybucji opartej na potrzebach żywieniowych. Komisji należy przekazać uprawnienia w zakresie przyjmowania niektórych aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do środków określających warunki tych przesunięć i związane z nimi ograniczenia.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)
(9a)  W celu uproszczenia procedur administracyjnych i organizacyjnych z punktu widzenia szkół uczestniczących w tych dwóch programach należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania niektórych aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do wprowadzenia jednolitych procedur składania przez szkoły wniosków o uczestnictwo w programach, a także w odniesieniu do kontroli.
Uzasadnienie
Należy ograniczyć formalności administracyjne, które zniechęcają szkoły do uczestnictwa w programach, tak aby szkoły pragnące uczestniczyć w obydwu programach nie musiały wypełniać dwóch odrębnych formularzy lub podlegać szeregu procedur nadzoru.
Poprawka 10 i 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10
(10)   Opracowanie strategii krajowej powinno być warunkiem udziału państwa członkowskiego w programie, sama zaś strategia powinna być dokumentem obejmującym wiele lat, w którym określa się cele do osiągnięcia przez państwa członkowskie i ich priorytety. Państwa członkowskie powinny móc regularnie je aktualizować, w szczególności w świetle ocen i ponownej oceny priorytetów lub celów.
(10)   Opracowanie strategii krajowej powinno być warunkiem udziału państwa członkowskiego w programie. Państwa członkowskie pragnące w nim uczestniczyć powinny mieć obowiązek przedstawienia dokumentu strategicznego obejmującego okres sześciu lat, określającego aktualny problem pod względem ilościowym oraz wyznaczającego cele, które chcą one osiągnąć, a także metody rozwiązania zaistniałego problemu i odnośne priorytety. Państwa członkowskie powinny móc regularnie je aktualizować, w szczególności w świetle ocen i ponownej oceny priorytetów lub celów oraz powodzenia programu. Przy aktualizowaniu krajowej strategii państwa członkowskie powinny mieć obowiązek przeprowadzenia formalnych konsultacji z zainteresowanymi podmiotami na swoim terytorium.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)
(11a)  W celu zapewnienia widoczności programu wśród beneficjentów w całej Unii należy opracować spójny wizerunek i unijne logo, które będzie obowiązkowo umieszczane na wszystkich plakatach dotyczących udziału szkół w programach i w materiałach informacyjnych udostępnianych uczniom w ramach działań edukacyjnych. W tym celu należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do określania specjalnych kryteriów w dziedzinie prezentacji, kompozycji, wielkości i postaci wspólnego wizerunku i unijnego logo.
Uzasadnienie
Poprawka zgodna z poprawką kompromisową nr 5 złożoną przez AGRI.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12
(12)   Aby zagwarantować, że cena produktów dostarczanych dzieciom w ramach programu w pełni odzwierciedla wysokość przydzielonej pomocy oraz że dotowane produkty nie będą wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem, Komisji należy przekazać uprawnienia w zakresie przyjmowania niektórych aktów w odniesieniu do ustanawiania procedury monitorowania cen w ramach programu.
(12)   Aby zagwarantować, że cena produktów dostarczanych dzieciom w ramach programu w pełni odzwierciedla wysokość przydzielonej pomocy oraz że dotowane produkty nie będą wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem, Komisji należy przekazać uprawnienia w zakresie przyjmowania niektórych aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do określania procedury monitorowania cen w ramach programu. Akty te nie powinny zniechęcać państw członkowskich do wykorzystywania produktów lokalnych.
Uzasadnienie
Poprawka zgodna z poprawką kompromisową nr 5 złożoną przez AGRI.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)
(12a)  W celu upewnienia się, czy programy funkcjonują skutecznie w państwach członkowskich, należy finansować działania w dziedzinie monitorowania i oceny osiągniętych wyników, ze szczególnym uwzględnieniem śródokresowych zmian spożycia.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)
(13a)  Niniejsze rozporządzenie nie powinno ingerować w podział kompetencji regionalnych lub lokalnych w państwach członkowskich, w tym w samorząd regionalny i lokalny.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 23 – tytuł
Pomoc na dostarczanie owoców i warzyw, bananów i mleka, na wspierające działania edukacyjne i koszty powiązane
Pomoc na dostarczanie owoców i warzyw, bananów, mleka i niektórych przetworów mlecznych, na towarzyszące działania edukacyjne i koszty powiązane
Uzasadnienie
Poprawka kompromisowa nr 1 złożona przez AGRI, część 1.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 23 – ustęp 1 – litera a
a)   na dostarczanie owoców i warzyw, bananów i mleka;
a)   na dostarczanie owoców i warzyw, w tym bananów, oraz mleka i przetworów mlecznych, o których mowa w ust. 2;
Uzasadnienie
Poprawka kompromisowa nr 1 złożona przez AGRI, część 1. Kompromis ten wspiera wniosek Komisji, by nadal umożliwiać państwom członkowskim prowadzenie dystrybucji świeżych produktów. Sformułowanie „owoców i warzyw” obejmuje zarówno produkty świeże, jak i mrożone, porcje gotowe do spożycia (takie jak obrane/pokrojone marchewki w małych opakowaniach), a także umożliwia szkołom wytwarzanie świeżych soków z produktów. Do państw członkowskich należy decyzja, które świeże produkty będą rozdawane w szkołach (i w jaki sposób) oraz uwzględnienie ich w swych strategiach.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 23 – ustęp 1 – litera b
b)   na wspierające działania edukacyjne; oraz
b)   na towarzyszące działania edukacyjne; oraz
Uzasadnienie
Poprawka kompromisowa nr 2 złożona przez AGRI, część 1. Zastąpienie terminu „wspierające” terminem „towarzyszące” ma na celu wyjaśnienie, że działania edukacyjne wspierane przez UE w ramach programów szkolnych nie należą do zakresu odpowiedzialności nauczycieli, ale podmiotów zewnętrznych, takich jak dietetycy, rolnicy itp.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 23 – ustęp 1 – litera c
c)   na pokrycie niektórych związanych z tym kosztów logistyki i dystrybucji, sprzętu, reklamy, monitorowania i oceny.
c)   na pokrycie niektórych związanych z tym kosztów logistyki i dystrybucji, sprzętu, komunikacji i reklamy, monitorowania, oceny i innych działań bezpośrednio powiązanych z realizacją programów.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 23 – ustęp 2
2.   Państwa członkowskie, które chcą skorzystać z programu, o którym mowa w ust. 1 („program dla szkół”), mogą prowadzić dystrybucję albo owoców i warzyw, w tym bananów, albo mleka objętego kodem CN 0401, lub też obu.
2.   Państwa członkowskie, które chcą skorzystać z programu, o którym mowa w ust. 1 („program dla szkół”), mogą prowadzić dystrybucję:
a)  owoców i warzyw, w tym bananów, lub
b)  mleka i przetworów mlecznych należących do następujących kategorii („przetwory mleczne”):
(i)  mleko i śmietana objęte kodem CN 0401;
(ii)  maślanka, zsiadłe mleko, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana objęte kodem CN 0403, z wyjątkiem tych, które zawierają dodatek środków aromatyzujących i substancje dodane inne niż mleczne objęte kodem CN 0403 10 51 do 99 i CN 0403 90 71 do 99;
(iii)  sery i twaróg objęte kodem CN 0406;
(iv)  mleko bezlaktozowe składające się z mleka, którego skład został zmieniony jeśli chodzi o zawartość laktozy, i niezawierające innych substancji niemlecznych objętych kodem CN 0404 90.
Uzasadnienie
Poprawka kompromisowa nr 1 złożona przez AGRI, część 2. Celem programów jest zachęcenie do spożywania produktów rolnych oraz wyrobienie zdrowych nawyków żywieniowych. Ponadto posiadamy konkretne argumenty na uzasadnienie tezy, że spożycie mleka spada; z uwagi na brak tolerancji laktozy ser i jogurt naturalny są najlepszą alternatywą.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 23 – ustęp 3
3.   Warunkiem przystąpienia państwa członkowskiego do programu dla szkół jest opracowanie przez nie przed przystąpieniem, a następnie co 6 lat, krajowej strategii dotyczącej wdrażania programu, na poziomie krajowym lub regionalnym. Strategia ta może zostać zmieniona przez państwo członkowskie, w szczególności w świetle monitorowania i oceny. Strategia powinna co najmniej określić potrzeby, które mają zostać zaspokojone, dokonać klasyfikacji potrzeb pod względem priorytetów, określić populację docelową, oczekiwane wyniki i ujęte ilościowo cele, jakie należy osiągnąć w porównaniu z sytuacją wyjściową, oraz ustanowić najbardziej odpowiednie instrumenty i działania służące osiągnięciu tych celów.
3.   Warunkiem przystąpienia państwa członkowskiego do programu dla szkół jest opracowanie przez nie przed przystąpieniem, a następnie co sześć lat, krajowej strategii dotyczącej wdrażania programu, na poziomie krajowym lub regionalnym. Strategia ta może zostać zmieniona przez państwo członkowskie lub przez władze regionalne, w szczególności w świetle monitorowania i oceny oraz osiągniętych wyników, przy odpowiednim wykorzystaniu wspólnotowych środków finansowych. W strategii powinno się co najmniej określić potrzeby, które mają zostać zaspokojone, dokonać klasyfikacji potrzeb pod względem priorytetów, określić populację docelową, oczekiwane wyniki i ujęte ilościowo cele, jakie należy osiągnąć w porównaniu z sytuacją wyjściową, oraz określić najodpowiedniejsze instrumenty i działania służące osiągnięciu tych celów.
Uzasadnienie
Zapewnienie organom szczebla niższego niż krajowy większej kontroli nad programem zgodnie z konstytucyjnym podziałem kompetencji w państwach członkowskich. Niniejsza poprawka odzwierciedla też opinię Komitetu Regionów.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 23 – ustęp 4
4.   Aby zapewnić skuteczność programu dla szkół, państwa członkowskie przewidują również wspierające działania edukacyjne, które mogą obejmować środki i działania ukierunkowane na zainteresowanie dzieci rolnictwem i szerszą gamę produktów rolnych, na edukowanie ich w powiązanych kwestiach, takich jak zdrowe nawyki żywieniowe, zwalczanie marnotrawienia żywności, lokalne łańcuchy żywnościowe lub uprawy ekologiczne.
4.   Aby zapewnić skuteczność programu dla szkół, państwa członkowskie przewidują również towarzyszące działania edukacyjne, które mogą obejmować środki i działania ukierunkowane na zainteresowanie dzieci rolnictwem, takie jak wizyty w gospodarstwach, oraz dystrybucję szerszej gamy produktów rolnych, takich jak przetworzone owoce i warzywa, oraz inne specjalności lokalne, regionalne lub krajowe, takie jak miód, oliwki i oliwa z oliwek czy suszone owoce. Przyczyni się to do edukowania w powiązanych kwestiach, takich jak zdrowe nawyki żywieniowe, zwalczanie marnotrawienia żywności, lokalne łańcuchy żywnościowe, uprawy ekologiczne i zrównoważona produkcja.
Uzasadnienie
Poprawka kompromisowa nr 2 złożona przez AGRI, część 2. Mając na uwadze, że działania edukacyjne umożliwiają okazjonalną dystrybucję innych produktów, kompromis obejmuje w tym przypadku poprawki dotyczące innych specjalności lokalnych, regionalnych lub krajowych, takich jak miód, oliwki, oliwa z oliwek czy suszone owoce.
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 23 – ustęp 5
5.   Opracowując swoje strategie, państwa członkowskie określają wykaz produktów rolnych, oprócz owoców i warzyw, bananów i mleka, które w niektórych przypadkach można objąć wspierającymi działaniami edukacyjnymi.
5.   Opracowując swoje strategie, państwa członkowskie określają wykaz produktów rolnych, oprócz owoców i warzyw, bananów, mleka i przetworów mlecznych, które w niektórych przypadkach można włączyć do dystrybucji w ramach towarzyszących działań edukacyjnych. W przypadku przetworzonych owoców i warzyw nie powinny być dozwolone produkty zawierające dodatek cukru, tłuszczu, soli, substancji słodzących lub sztucznych substancji wzmacniających smak (kody sztucznych dodatków do żywności E620-E650).
Uzasadnienie
Dodatki do żywności o numerach od E620 do E650 mają szkodliwy wpływ na zdrowie konsumentów, jeżeli są spożywane w większych ilościach. Ponieważ celem programu jest propagowanie zdrowej żywności, uwzględnianie w nim dodatków, które mają wątpliwy korzystny wpływ na zdrowie, byłoby wbrew jego celom.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 23 – ustęp 6
6.   Państwa członkowskie dokonują wyboru produktów przeznaczonych do dystrybucji lub do objęcia wspierającymi działaniami edukacyjnymi na podstawie obiektywnych kryteriów, które mogą obejmować zdrowie i względy środowiskowe, sezonowość, odmiany lub dostępność lokalnych produktów, przyznając priorytet, na ile to możliwe, produktom pochodzącym z Unii, w szczególności zakupom lokalnym, produktom ekologicznym, krótkim łańcuchom dostaw lub korzyściom dla środowiska naturalnego.
6.   Państwa członkowskie dokonują wyboru produktów przeznaczonych do dystrybucji lub do objęcia towarzyszącymi działaniami edukacyjnymi na podstawie obiektywnych kryteriów, które obejmują zdrowie, względy środowiskowe i etyczne, sezonowość, odmiany lub dostępność lokalnych produktów, przyznając pierwszeństwo produktom pochodzącym z Unii, w szczególności produkcji i zakupom lokalnym i regionalnym, produktom ekologicznym, krótkim łańcuchom dostaw lub korzyściom dla środowiska naturalnego, a także produktom wysokiej jakości określonym w rozporządzeniu (UE) nr 1151/2012. W przypadku bananów, produkty pochodzące ze sprawiedliwego handlu z państw trzecich mogą mieć pierwszeństwo jedynie w przypadku, gdy równoważne produkty pochodzące z Unii nie są dostępne.
Uzasadnienie
Poprawka kompromisowa nr 3 złożona przez AGRI.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 23 – ustęp 7
7.   W celu promowania zdrowych nawyków żywieniowych państwa członkowskie dopilnowują, aby ich właściwe organy krajowe do spraw ochrony zdrowia zatwierdziły wykaz wszystkich produktów dostarczanych w ramach programu dla szkół i zadecydowały o ich wartościach odżywczych.”;
7.   W celu promowania zdrowych nawyków żywieniowych, także wśród dzieci z nietolerancją laktozy, państwa członkowskie dopilnowują, aby ich organy do spraw żywienia i/lub ochrony zdrowia zatwierdziły wykaz produktów dostarczanych w ramach programu dla szkół i zadecydowały o ich wartościach odżywczych.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 23 a – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie
1.   Pomoc w ramach programu dla szkół, przydzielona na dystrybucję produktów, na wspierające działania edukacyjne i związane z nimi koszty, o których mowa w art. 23 ust. 1, oraz bez uszczerbku dla przepisów ust. 4, nie przekracza:
1.   Pomoc w ramach programu dla szkół, przydzielona na dystrybucję produktów, na towarzyszące działania edukacyjne i związane z nimi koszty, o których mowa w art. 23 ust. 1, oraz bez uszczerbku dla przepisów ust. 4 niniejszego artykułu, nie przekracza:
Uzasadnienie
Poprawka zgodna z poprawką kompromisową nr 2 złożoną przez AGRI.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 23 a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b
b)   w przypadku mleka – 80 mln EUR na rok szkolny.
b)   w przypadku mleka i przetworów mlecznych: 100 mln EUR na rok szkolny.
Uzasadnienie
Poprawka kompromisowa nr 4 złożona przez AGRI, część 4. Zwiększenie puli środków na mleko o 20 mln EUR zostało przewidziane, aby umożliwić wprowadzenie minimalnego poziomu wydatkowania na dziecko rocznie we wszystkich państwach członkowskich oraz aby dopilnować, aby żadne państwo członkowskie nie straciło na wprowadzeniu nowego kryterium.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 23 a – ustęp 1 – akapit drugi
Komisja posiada uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 227 określających poziom pomocy Unii, którą można przyznać w odniesieniu do ceny porcji dostarczanych owoców i warzyw, w tym bananów, i mleka i ustanawiających definicję porcji. Komisja posiada również uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 227 określających minimalną i maksymalną kwotę przeznaczoną na finansowanie wspierających działań edukacyjnych z ostatecznych przydziałów rocznych państw członkowskich.
skreślony
Uzasadnienie
W trosce o spójność tekstu uprawnienia zastały przeniesione do art. 24 ust. 1a.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 23 a – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a
a)   w przypadku owoców i warzyw, w tym bananów, obiektywne kryteria opierające się na:
a)   w przypadku owoców i warzyw, w tym bananów, obiektywne kryteria opierające się na:
(i)   liczbie dzieci w wieku od sześciu do dziesięciu lat jako odsetku populacji,
(i)   liczbie dzieci w wieku od sześciu do dziesięciu lat jako odsetku populacji danego państwa członkowskiego,
(ii)   stopniu rozwoju regionów w państwie członkowskim, tak by zapewnić większą pomoc regionom słabiej rozwiniętym w rozumieniu art. 3 ust. 5 niniejszego rozporządzenia, regionom najbardziej oddalonym wymienionym w art. 349 Traktatu i mniejszym wyspom Morza Egejskiego w rozumieniu art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 229/2013, oraz
(ii)   stopniu rozwoju regionów w państwie członkowskim, tak by zapewnić świadczenie większej pomocy regionom słabiej rozwiniętym w rozumieniu art. 3 ust. 5 niniejszego rozporządzenia, regionom najbardziej oddalonym wymienionym w art. 349 TFUE lub mniejszym wyspom Morza Egejskiego w rozumieniu art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 229/2013, oraz
(iii)  dodatkowym zwiększeniu o 5% wsparcia Unii dla regionów najbardziej oddalonych oraz kolejnym zwiększeniu wsparcia o 5%, gdy regiony te importują produkty z innych regionów najbardziej oddalonych położonych w ich sąsiedztwie;
Uzasadnienie
Poprawka kompromisowa nr 4 złożona przez AGRI, część 1. Obiektywne kryteria oparte na odsetku dzieci w wieku od 6 do 10 lat w społeczeństwie oraz poziomie rozwoju regionów w obrębie państwa członkowskiego powinno zostać utrzymane, ponieważ wydają się sprawiedliwym systemem odpowiadającym potrzebom państw członkowskich.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 23 a – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b
b)   w przypadku mleka – historyczne wykorzystanie funduszy w ramach poprzednich programów na rzecz dostarczania mleka i przetworów mlecznych dla dzieci oraz obiektywne kryteria dotyczące odsetka dzieci w wieku od sześciu do dziesięciu lat.
b)   w przypadku mleka i przetworów mlecznych połączenie następujących kryteriów mających zastosowanie podczas sześcioletniego okresu przejściowego począwszy od rozpoczęcia nowego programu:
(i)  liczby dzieci w wieku od sześciu do dziesięciu lat stanowiącej odsetek populacji danego państwa członkowskiego;
(ii)  stopnia rozwoju regionów w państwie członkowskim, tak by zapewnić świadczenie większej pomocy regionom słabiej rozwiniętym w rozumieniu art. 3 ust. 5 niniejszego rozporządzenia, regionom najbardziej oddalonym wymienionym w art. 349 TFUE lub mniejszym wyspom Morza Egejskiego w rozumieniu art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 229/2013;
(iii)  historycznego wykorzystania środków w ramach poprzednich programów na rzecz dostarczania mleka i przetworów mlecznych dla dzieci, z wyjątkiem Chorwacji, dla której wprowadzony zostanie system płatności ryczałtowych; aby zapewnić sprawiedliwy rozdział środków między państwami członkowskimi, kryterium to powinno być zrównoważone wprowadzeniem minimalnej kwoty pomocy z Unii na dziecko rocznie w grupie wiekowej, o której mowa w pkt (i), i określonej na podstawie średniego wykorzystania środków na dziecko w każdym państwie członkowskim;
(iv)  dodatkowego zwiększenia o 5% pomocy Unii dla regionów najbardziej oddalonych oraz kolejnego zwiększenia wsparcia o 5%w przypadku gdy regiony te importują produkty z innych regionów najbardziej oddalonych położonych w ich sąsiedztwie;
Uzasadnienie
Poprawka kompromisowa nr 4 złożona przez AGRI, część 2. Uwzględniając złożone poprawki, w szczególności te skreślające kryteria historyczne dla mleka, celem tej poprawki kompromisowej jest stworzenie bardziej sprawiedliwego systemu przydziału środków, tak aby nie penalizować państw członkowskich, które dotychczas skutecznie wykorzystywały program dotyczący mleka w szkole i otrzymywały większe kwoty pomocy. Kompromis opiera się na obliczeniach sporządzonych przez DG AGRI na wniosek sprawozdawcy.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 23 a – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)
Po upływie okresu przejściowego, o którym mowa w lit. b), mleko i przetwory mleczne podlegają kryteriom określonym w lit. a) pkt (i) i (ii).
Uzasadnienie
Poprawka kompromisowa nr 4 złożona przez AGRI, część 2.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 23 a – ustęp 2 – akapit drugi
Komisja ocenia przynajmniej raz na trzy lata, czy orientacyjne przydziały środków na owoce i warzywa, w tym banany, oraz na mleko pozostają spójne z obiektywnymi kryteriami, o których mowa w niniejszym ustępie.
Komisja ocenia przynajmniej raz na trzy lata, czy orientacyjne przydziały środków na owoce i warzywa, w tym banany, oraz na mleko i przetwory mleczne pozostają spójne z obiektywnymi kryteriami, o których mowa w niniejszym ustępie.
Uzasadnienie
Poprawka zgodna z poprawką kompromisową nr 1 złożoną przez AGRI.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 23 a – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Państwa członkowskie dokładają starań, by co najmniej 10 i maksymalnie 20% rocznego przydziału środków w ramach programu dla szkół przeznaczano na towarzyszące działania edukacyjne.
Uzasadnienie
Poprawka kompromisowa nr 2 złożona przez AGRI, część 4. Uwzględniając podstawowe znaczenie działań edukacyjnych w ramach nowego programu i złożone poprawki, w wyniku kompromisu ustalono, że na sfinansowanie tych działań przeznaczonych zostanie co najmniej 10%, a maksymalnie 20% środków.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 23 a – ustęp 4
4.   Nie przekraczając ogólnego pułapu w wysokości 230 mln EUR składającego się z kwot, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b) niniejszego artykułu, państwa członkowskie mogą przenieść do 15 % ich orientacyjnego przydziału środków na owoce i warzywa, w tym banany, lub na mleko na rzecz innego sektora zgodnie z warunkami, które mają być określone przez Komisję w drodze aktów delegowanych przyjmowanych zgodnie z art. 227.
4.   Nie przekraczając ogólnego pułapu w wysokości 250 mln EUR składającego się z kwot, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b) niniejszego artykułu, państwa członkowskie mogą przenieść do 10% ich orientacyjnego przydziału środków na owoce i warzywa, w tym banany, lub na mleko i przetwory mleczne – przy czym przeniesienie to może zostać zwiększone do 20% w przypadku regionów najbardziej oddalonych – na rzecz innego sektora zgodnie z warunkami, które mają być określone przez Komisję w drodze aktów delegowanych przyjmowanych zgodnie z art. 227.
Uzasadnienie
Poprawka kompromisowa nr 4 złożona przez AGRI, część 5. Zwiększenie puli środków na mleko o 20 mln EUR zostało przewidziane, aby umożliwić wprowadzenie minimalnego poziomu wydatkowania na dziecko rocznie we wszystkich państwach członkowskich oraz aby dopilnować, by żadne państwo członkowskie nie straciło na wprowadzeniu nowego kryterium. W kwestii przesunięć budżetowych kompromis jest złotym środkiem między poprawkami złożonymi w tej kwestii.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 23 a – ustęp 5 a (nowy)
5a.  Pomoc unijna udzielana zgodnie z ust. 1 nie może być wykorzystywana do zastępowania finansowania jakichkolwiek dotychczasowych krajowych programów dostarczania owoców lub mleka do szkół, obejmujących owoce i warzywa, przetworzone owoce i warzyw, banany, mleko i przetwory mleczne, lub innych obejmujących takie produkty programów dystrybucji w szkołach. Pomoc unijna jest udzielana w celu wsparcia krajowego finansowania.
Uzasadnienie
Ponowne wprowadzenie art 23. ust. 6 z rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynków: fundusze unijne powinny mieć rzeczywiście charakter dodatkowy w stosunku do finansowania krajowego, aby uniknąć efektu braku produktywności (ang. deadweight effect).
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 23 a – ustęp 6 a (nowy)
6a.  Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję, zgodnie ze swoimi strategiami, aby nie przyznawać wnioskowanej pomocy, jeżeli kwota tej pomocy jest niższa od kwoty minimalnej określonej przez dane państwo członkowskie.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 23 a – ustęp 7
7.   Unia może również finansować, zgodnie z art. 6 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, środki informacji, monitorowania i ewaluacji związane z programem dystrybucji w szkołach, w tym środki dotyczące podnoszenia świadomości społecznej w tym obszarze, oraz powiązane środki dotyczące tworzenia sieci kontaktów.
7.   Unia może również finansować, zgodnie z art. 6 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, działania informacyjne, komunikacyjne i reklamowe oraz monitorowanie i ocenę związane z programem dystrybucji w szkołach, w tym działania dotyczące podnoszenia świadomości społecznej o celach tego programu, zwłaszcza wśród rodziców i nauczycieli, oraz powiązane środki i inne działania bezpośrednio związane z realizacją programu dystrybucji w szkołach.
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 23 a – ustęp 8
8.   Państwa członkowskie uczestniczące w programie dystrybucji w szkołach publikują w miejscach dystrybucji żywności informację o ich zaangażowaniu w program oraz o dotowaniu go przez Unię. Państwa członkowskie zapewniają wartość dodaną i widoczność unijnych programów dla szkół w kontekście dostarczania innych posiłków do placówek oświatowych.”;
8.   Państwa członkowskie uczestniczące w programie dystrybucji w szkołach publikują w miejscach dystrybucji żywności informację o swoim udziale w programie oraz o dotowaniu go przez Unię, umieszczając plakaty przy wejściach do szkół. Państwa członkowskie mogą ponadto korzystać z wszelkich odpowiednich nośników komunikacji takich jak specjalne strony internetowe, graficzne materiały informacyjne, a także kampanie informacyjne i uświadamiające. Na wszystkich towarzyszących materiałach informacyjnych umieszczany jest jednolity wizerunek i logo Unii. Państwa członkowskie zapewniają wartość dodaną i widoczność unijnych programów dla szkół w kontekście dostarczania innych posiłków do placówek oświatowych.
Uzasadnienie
Poprawka kompromisowa nr 5 złożona przez AGRI, część 1. Państwa członkowskie prowadzące dystrybucję pomocy UE powinny wykorzystywać plakaty przy wejściach do szkół, aby zapewnić lepszą widoczność działań UE, zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawczymi dotyczącymi programów. Z uwagi na europejską wartość dodaną programu ważne jest zwiększenie widoczności programu i świadomości społecznej, zwłaszcza w dobie rosnącego rozczarowania Europą.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera c
c)   opracowywania krajowych lub regionalnych strategii i wspierających środków edukacyjnych.
c)   opracowywania krajowych lub regionalnych strategii i towarzyszących środków edukacyjnych.
Uzasadnienie
Poprawka zgodna z poprawką kompromisową nr 2 złożoną przez AGRI.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 24 – ustęp 2 – wprowadzenie
2.   W celu zagwarantowania efektywnego i ukierunkowanego wykorzystania środków europejskich Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 227 w zakresie:
2.   W celu zagwarantowania efektywnego i ukierunkowanego wykorzystania środków Unii, zapewnienia ich sprawiedliwego podziału między państwa członkowskie i ograniczenia obciążeń administracyjnych szkół uczestniczących w programie oraz państw członkowskich, Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 227 w zakresie:
Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 24 – ustęp 2 – litera -a (nowa)
—a)  maksymalnej kwoty pomocy Unii przyznawanej na dziecko i w ramach danej operacji dystrybucji z tytułu wkładu w cenę dostarczanych owoców i warzyw, w tym bananów, mleka i przetworów mlecznych;
Uzasadnienie
W trosce o spójność tekstu przekazanie uprawnień zostało przeniesione z art. 23a ust. 1. Aby zapewnić odpowiednie zarządzanie budżetem programów, bardziej odpowiednie byłoby ustanowienie maksymalnej pomocy w ramach danej operacji dystrybucji, a nie pomocy w odniesieniu do porcji, którą raczej trudno kontrolować – zob. poprawka do motywu 6.
Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 24 – ustęp 2 – litera a
a)   orientacyjnego rozdziału pomocy unijnej na owoce i warzywa, w tym banany, i mleko wśród państw członkowskich oraz, tam gdzie to stosowne, jego zmiany w następstwie oceny, o której mowa w art. 23a ust. 2 akapit drugi, minimalnych kwot pomocy unijnej dla każdego państwa członkowskiego, metody realokacji rozdzielonej między państwa członkowskie pomocy w oparciu o otrzymane wnioski, dodatkowych zasad określających, w jaki sposób uwzględniać przy przydzielaniu środków kryteria, o których mowa w art. 23a ust. 2 akapit pierwszy,
a)   orientacyjnego rozdziału pomocy unijnej na owoce i warzywa, w tym banany, mleko i przetwory mleczne, wśród państw członkowskich, minimalnej kwoty rocznej pomocy Unii na każde dziecko, o której mowa w art. 23a ust. 2 lit. b), minimalnych kwot pomocy unijnej dla każdego państwa członkowskiego, metody realokacji rozdzielonej między państwa członkowskie pomocy w oparciu o otrzymane wnioski, dodatkowych zasad określających, w jaki sposób uwzględniać przy przydzielaniu środków kryteria, o których mowa w art. 23a ust. 2 akapit pierwszy,
Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 24 – ustęp 2 – litera b
b)   warunków przesunięć przydzielonych środków na owoce i warzywa, w tym banany i mleko.
b)   warunków przesunięć przydzielonych środków na owoce i warzywa, w tym banany, mleko i przetwory mleczne;
Uzasadnienie
Poprawka zgodna z poprawką kompromisową nr 1 złożoną przez AGRI.
Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 24 – ustęp 2 – litera c
c)   kosztów lub działań, które kwalifikują się do objęcia pomocą unijną, oraz możliwości ustalenia minimalnych i maksymalnych kwot w odniesieniu do konkretnych kosztów;
c)   kosztów lub działań, które kwalifikują się do objęcia pomocą unijną, oraz możliwości ustalenia maksymalnych kwot w odniesieniu do konkretnych kosztów;
Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 24 – ustęp 2 – litera c a (nowa)
ca)  wprowadzenia jednolitych procedur składania wniosków o uczestnictwo dla placówek oświatowych oraz jednolitych procedur kontroli;
Uzasadnienie
Oprócz kryteriów technicznych określonych w akcie wykonawczym na mocy art. 25 lit. c) pożądane byłoby ustalenie w drodze aktu delegowanego zasad dotyczących jednolitych procedur składania wniosków o uczestnictwo dla placówek oświatowych oraz jednolitych procedur kontroli w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych, które hamują obecnie uczestnictwo szkół w programach, zwłaszcza w przypadku szkół, które chciałyby wziąć udział w obu programach.
Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 24 – ustęp 3 – wprowadzenie
3.   W celu upowszechniania wiedzy na temat programów dystrybucji w szkołach Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 227, nakładających na państwa członkowskie, które wprowadziły w życie program dystrybucji w szkołach, wymóg podawania do wiadomości publicznej informacji, że program korzysta z pomocy Unii.
3.   W celu upowszechniania i zwiększenia wiedzy na temat programów dystrybucji w szkołach oraz zwiększenia widoczności pomocy unijnej Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 227, nakładających na państwa członkowskie, które wprowadziły w życie program dystrybucji w szkołach, wymóg jasnego podawania do wiadomości publicznej informacji, że w celu realizacji programu korzystają one z pomocy Unii, w odniesieniu do:
a)  konkretnych kryteriów dotyczących wykorzystywania plakatów i innych nośników informacji;
b)  określenia szczegółowych kryteriów prezentacji, kompozycji, rozmiarów i aspektu jednolitego wizerunku i logo Unii.
Uzasadnienie
Poprawka kompromisowa nr 5 złożona przez AGRI, część 2. Uprawnienia delegowane zgodnie z poprawką do art. 23a ust. 8.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 25 – litera a
a)   ostatecznego rozdziału pomocy na owoce i warzywa, w tym banany, i mleko wśród uczestniczących państw członkowskich w granicach określonych w art. 23a ust. 1, uwzględniając przesunięcia środków, o których mowa w art. 23a ust. 4;
a)   ostatecznego rozdziału pomocy na owoce i warzywa, w tym banany lub mleko i przetwory mleczne wśród uczestniczących państw członkowskich w granicach określonych w art. 23a ust. 1, uwzględniając przesunięcia środków, o których mowa w art. 23a ust. 4;
Uzasadnienie
Poprawka zgodna z poprawką kompromisową nr 1 złożoną przez AGRI.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 25 – litera f a (nowa)
fa)  metod zaradzenia brakom występującym w procesie wdrażania, tak by uniknąć impasów spowodowanych przez nadmierne obciążenia biurokratyczne;
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 217 – akapit pierwszy
W ramach uzupełniania pomocy unijnej określonej w art. 23 państwa członkowskie mogą przyznawać płatności krajowe na rzecz dostarczania dzieciom uczęszczającym do placówek oświatowych produktów lub na rzecz związanych z tym kosztów, o których mowa w art. 23 ust. 1 lit. c).
Oprócz otrzymywania pomocy unijnej określonej w art. 23 i ubiegania się o nią państwa członkowskie mogą przyznawać płatności krajowe lub regionalne na rzecz dostarczania dzieciom uczęszczającym do placówek oświatowych produktów, wraz z towarzyszącymi działaniami edukacyjnymi, lub na pokrycie związanych z nimi kosztów, o których mowa w art. 23 ust. 1 lit. c).
Informacja prawna