Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση
Αίτηση άρσης της ασυλίας του Σωτηρίου Ζαριανόπουλου
 Αίτηση άρσης της ασυλίας του Udo Voigt
 Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ***I
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/000 TA 2015 — Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής
 Επανεξέταση του σχεδίου οικονομικής διακυβέρνησης: ανασκόπηση και προκλήσεις

Αίτηση άρσης της ασυλίας του Σωτηρίου Ζαριανόπουλου
PDF 403kWORD 71k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Σωτηρίου Ζαριανόπουλου (2015/2015(IMM))
P8_TA(2015)0234A8-0191/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Σωτηρίου Ζαριανόπουλου, που διαβίβασε ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, στις 8 Δεκεμβρίου 2014, σε συνάρτηση με την εκκρεμούσα ένδικη διαδικασία ενώπιον του τρίτου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης (Γ2010/1744), και η οποία ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 13 Ιανουαρίου 2015,

–  έχοντας ακούσει τον Σωτήριο Ζαριανόπουλο σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0191/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει ζητήσει την άρση της βουλευτικής ασυλίας του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Σωτηρίου Ζαριανόπουλου στο πλαίσιο δίωξης που αφορά εικαζόμενη αξιόποινη πράξη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι βουλευτές απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του κοινοβουλίου της χώρας τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος ο βουλευτής δεν διώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώματος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Σωτήριος Ζαριανόπουλος αντιμετωπίζει την κατηγορία ότι, χρησιμοποιώντας απειλή σωματικής βίας, εισέβαλε παράνομα στις 4 Μαρτίου 2010 στην έδρα της Ελληνικής ραδιοτηλεόρασης EΡT-3 για να διακόψει το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων και να προβεί σε ανάγνωση μιας δήλωσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εικαζόμενο αδίκημα δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ιδιότητα του Σωτηρίου Ζαριανόπουλου ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεδομένου ότι σχετίζεται με τη δράση της ελληνικής συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΑΜΕ (Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο) και ότι την εποχή που διαπράχθηκε το συγκεκριμένο αδίκημα ο Σωτήριος Ζαριανόπουλος δεν ήταν βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η γνώμη που εκφράζει βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων του συνιστά υποκειμενική αξιολόγηση η οποία συναρτάται άμεσα και προδήλως με την άσκηση των καθηκόντων αυτών, οι πράξεις, ωστόσο, για τις οποίες κατηγορείται ο Σωτήριος Ζαριανόπουλος δεν μπορούν να υπαχθούν στον ορισμό αυτό·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποινική δίωξη δεν αφορά συνεπώς γνώμη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την έννοια του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 7 του Κανονισμού, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων δεν δύναται σε καμία περίπτωση να αποφανθεί για την ενοχή ή μη βουλευτών ούτε για το σκόπιμο ή μη της ποινικής δίωξης όσον αφορά την έκφραση γνώμης ή τις πράξεις που τους αποδίδονται, ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία, με την εξέταση της αίτησης, παρέχονται στην επιτροπή εμπεριστατωμένες πληροφορίες για την υπόθεση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, επειδή ο Σωτήριος Ζαριανόπουλος υποστηρίζει ότι η εις βάρος του κατηγορία έχει πολιτικά κίνητρα, η επιτροπή, αφού άκουσε τον βουλευτή και εξέτασε τα έγγραφα που αυτός προσκόμισε, έλαβε επίσης υπόψη τις μαρτυρικές καταθέσεις προς τις ερευνητικές αρχές το 2010, στις οποίες βασίζεται η κατηγορία·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταθέσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο δίωξης που ασκήθηκε εις βάρος του Σωτηρίου Ζαριανόπουλου, δεν εναπόκειται δε στην παρούσα επιτροπή να προβεί σε έρευνα επί της ουσίας της υπόθεσης, ούτε να αποφασίσει εάν ο βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εις βάρος του οποίου εκκρεμεί η δίωξη, είναι ένοχος ή όχι·

ΙΑ.  λαμβάνοντας, συνεπώς, υπόψη ότι, βάσει των πληροφοριών που συνέλεξε η επιτροπή, δεν υφίστανται υπόνοιες ότι η δίωξη ασκείται με σκοπό να παρακωλυθεί η πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή (fumus persecutionis), δεδομένου ότι η δίωξη ασκήθηκε αρκετά χρόνια πριν ο εν λόγω βουλευτής αναλάβει τα καθήκοντά του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Σωτηρίου Ζαριανόπουλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στον Σωτήριο Ζαριανόπουλο.

(1)1 Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, Wagner/Fohrmann και Krier 101/63, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, Wybot/Faure και άλλων 149/85, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, Mote/Parlement T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, Marra/De Gregorio και Clemente C-200/07 και C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, Gollnisch/Parlement T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, Patriciello C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543· απόφαση του Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 και T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Αίτηση άρσης της ασυλίας του Udo Voigt
PDF 408kWORD 69k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Udo Voigt (2015/2072(IMM))
P8_TA(2015)0235A8-0192/2015

To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση άρσης της ασυλίας του Udo Voigt, που διαβίβασε ο πρόεδρος του Εφετείου του Βερολίνου στις 9 Φεβρουαρίου 2015 (ένδ. (3) 161 Ss 189/14 (14/15)), και η οποία ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 25 Μαρτίου 2015,

–  έχοντας ακούσει τον Udo Voigt, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 46 του Θεμελιώδους Νόμου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0192/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος του Εφετείου του Βερολίνου έχει ζητήσει την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Udo Voigt, σε συνάρτηση με ενδεχόμενη δίωξη που αφορά εικαζόμενη αξιόποινη πράξη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι βουλευτές απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του κοινοβουλίου της χώρας τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 2 του Θεμελιώδους Νόμου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, βουλευτής δεν καλείται να λογοδοτήσει ούτε συλλαμβάνεται για αξιόποινη πράξη παρά μόνο με άδεια της Ομοσπονδιακής Βουλής· αυτό δεν ισχύει σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Udo Voigt κατηγορείται για υποκίνηση σε μισαλλοδοξία και εξύβριση με ομαδικό χαρακτηρισμό σε ένα έντυπο που εκδόθηκε από το Εθνικό Δημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας κατά το χρόνο που διοργανώθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου του 2006, για το οποίο ήταν υπεύθυνος ως πρόεδρος του κόμματος·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατηγορίες προδήλως δεν συναρτώνται με τη θέση του Udo Voigt ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στοιχειοθετούνται από τη θέση του ως προέδρου του Εθνικού Δημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εικαζόμενες πράξεις δεν συνιστούν γνώμη ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την έννοια του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η κατηγορία συνδέεται με ενέργειες που έλαβαν χώρα το 2006, προτού ο Udo Voigt εκλεγεί βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2014·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Udo Voigt υποστηρίζει ότι, από τη διάρκεια της διαδικασίας, η οποία ξεκίνησε το 2006, προκύπτει η βούληση να παρακωλυθεί το κοινοβουλευτικό του έργο· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι η παρούσα αίτηση άρσης της ασυλίας οφείλεται σε μια άλλη διαδικασία που κινήθηκε λόγω ενός ενδίκου μέσου που άσκησε ο ίδιος ο Udo Voigt και, ως εκ τούτου, εφαρμόζεται στην αντίρρηση αυτή η αρχή ότι ουδείς μπορεί να επικαλεσθεί τη δική του παράνομη συμπεριφορά («nemo auditur propriam turpitudinem allegans»)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίστανται υπόνοιες ότι η δίωξη ασκείται με σκοπό να παρακωλυθεί η πολιτική δραστηριότητα του Udo Voigt (fumus persecutionis), δεδομένου ότι η εν λόγω υπόθεση ξεκίνησε αρκετά χρόνια πριν ο Udo Voigt αναλάβει τα καθήκοντά του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Udo Voigt·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στο Εφετείο του Βερολίνου και στον Udo Voigt.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, Wagner/Fohrmann και Krier 101/63, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, Wybot/Faure και άλλων 149/85, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, Mote/Parlement T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, Marra/De Gregorio και Clemente C-200/07 και C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, Gollnisch/Parlement T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, Patriciello C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543· απόφαση του Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 και T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ***I
PDF 412kWORD 91k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 (COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD))
P8_TA(2015)0236A8-0139/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, τα άρθρα 172 και 173, το άρθρο 175 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 182 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0007/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 9ης Ιουνίου 2015, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0139/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα, η οποία θα δημοσιευθεί στην σειρά L της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με την τελική νομοθετική πράξη·

3.  λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα, οι οποίες θα δημοσιευθούν στην σειρά L της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με την τελική νομοθετική πράξη·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 24 Ιουνίου 2015 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2015/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 – το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

1.  Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την κατανομή για το «Ορίζων 2020»

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν ότι οι ακόλουθες γραμμές του προϋπολογισμού δεν θα συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση του ΕΤΣΕ: «Ενίσχυση της έρευνας αιχμής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας», «Δράσεις Marie Skłodowska-Curie» και «Εξάπλωση της αριστείας και διεύρυνση της συμμετοχής». Το υπόλοιπο ποσό που απομένει από την πρόσθετη χρήση του περιθωρίου σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής θα επανεγγραφεί στις άλλες γραμμές του προϋπολογισμού για το «Ορίζων 2020» αναλογικά προς τις μειώσεις που προτείνει η Επιτροπή. Η ενδεικτική κατανομή καθορίζεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού ΕΤΣΕ.»

2.  Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2016

«Η Επιτροπή θα αναλύσει τον αντίκτυπο που ενδέχεται να έχουν στην αποτελεσματική εκτέλεση των αντίστοιχων προγραμμάτων οι συνεισφορές στο ΕΤΣΕ από διάφορες γραμμές του προϋπολογισμού του «Ορίζων 2020» και θα προτείνει, αν είναι σκόπιμο, διορθωτική επιστολή στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2016, για την προσαρμογή της κατανομής μεταξύ των γραμμών του προϋπολογισμού του «Ορίζων 2020».»

3.  Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγησή της όσον αφορά τις εφάπαξ συνεισφορές στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΕΤΣΕ για τον σκοπό της εφαρμογής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης

«Με την επιφύλαξη των προνομιών του Συμβουλίου σε σχέση με την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), εφάπαξ συνεισφορές από τα κράτη μέλη, είτε από ένα κράτος μέλος, είτε μέσω εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών που έχουν ταξινομηθεί στον τομέα της γενικής κυβέρνησης ή ενεργούν για λογαριασμό ενός κράτους μέλους, στο ΕΤΣΕ, ή θεματικές ή διακρατικές επενδυτικές πλατφόρμες που έχουν δημιουργηθεί για την εφαρμογή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει κατ’ αρχήν να θεωρούνται έκτακτα μέτρα κατά την έννοια του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου και του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97 του Συμβουλίου.»

(1) Γνώμη της 19ης Μαρτίου 2015 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
(2) Γνώμη της 16ης Απριλίου 2015 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).


Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/000 TA 2015 — Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής
PDF 425kWORD 98k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2015/000 TA 2015 - Tεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής) (COM(2015)0156 – C8-0093/2015 – 2015/2076(BUD))
P8_TA(2015)0237A8-0185/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0156 – C8‑0093/2015),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (Κανονισμός EGF),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013)(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/000 TA 2014 -Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής)(4),

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0185/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, την αύξηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη συντόμευση των προθεσμιών για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση του πεδίου των επιλέξιμων δράσεων και των αποδεκτών με την ένταξη των αυτοαπασχολούμενων και των νέων καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι o μέγιστος ετήσιος προϋπολογισμός που είναι διαθέσιμος για το ΕΤΠ το 2015 ανέρχεται σε 150 εκατομμύρια EUR (σε τιμές 2011) και ότι στο άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠ αναφέρεται ότι το 0,5% του ποσού αυτού (δηλ. 811 825 EUR το 2015) μπορεί να διατίθεται για τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής, προκειμένου να χρηματοδοτούνται μέτρα προετοιμασίας, παρακολούθησης, συλλογής στοιχείων και δημιουργίας βάσης γνώσεων, η διοικητική και τεχνική υποστήριξη, δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας, καθώς και δραστηριότητες ελέγχου, επιθεώρησης και αξιολόγησης που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του κανονισμού ΕΤΠ·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επισημάνει κατ’ επανάληψη την ανάγκη μεγαλύτερης προβολής του ΕΤΠ ως ενωσιακού μέσου αλληλεγγύης προς τους απολυθέντες εργαζόμενους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το προτεινόμενο ποσό των 630 000 EUR αντιστοιχεί περίπου στο 0,39% του μέγιστου ετήσιου προϋπολογισμού που έχει στη διάθεσή του το ΕΤΠ για το 2015·

1.  συμφωνεί με τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή ως τεχνική βοήθεια για τη χρηματοδότηση δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 4 καθώς και το άρθρο 12 παράγραφοι 2, 3 και 4 του κανονισμού ΕΤΠ·

2.  υπενθυμίζει τη σημασία της δικτύωσης και της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΕΤΠ· ιδίως σε σχέση με τις διατάξεις του νέου κανονισμού ΕΤΠ· τάσσεται, συνεπώς, υπέρ της χρηματοδότησης της ομάδας εμπειρογνωμόνων αρμόδιων επικοινωνίας για το ΕΤΠ και των σεμιναρίων δικτύωσης σχετικά με την υλοποίηση του ΕΤΠ·

3.  τονίζει ότι ένας από τους βασικούς στόχους αυτών των συναντήσεων θα πρέπει να είναι η ανάλυση της εκ των υστέρων αξιολόγησης του ΕΤΠ (2007-2013) και η διεξοδική συζήτηση σχετικά με τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτήν· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πλήρη ανάλυση και αναφορά με αντικείμενο τους πόρους που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνέχιση των εργασιών με σκοπό τη δημιουργία τυποποιημένων διαδικασιών για τις αιτήσεις στο ΕΤΠ και τη διαχείριση του ΕΤΠ, στο πλαίσιο των οποίων χρησιμοποιούνται οι λειτουργικές δυνατότητες του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (SFC2014), το οποίο επιτρέπει την απλούστευση και την ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων, και τη βελτίωση της διαδικασίας υποβολής εκθέσεων·

5.  σημειώνει ότι η διαδικασία ένταξης του ΕΤΠ στο σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (SFC2014) βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και χρόνια, και ότι το αντίστοιχο κόστος από τον προϋπολογισμό του ΕΤΠ θα συνεχίσει να είναι σχετικά υψηλό για τα επόμενα δύο ή τρία έτη, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης·

6.  ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει στοιχεία σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά την ένταξη στο SFC2014, από τις αρχές του 2011 έως το 2014·

7.  συνιστά να εστιασθούν οι δραστηριότητες δικτύωσης της Επιτροπής και των κρατών μελών κυρίως στους εξής στόχους:

   α) βελτίωση της παρακολούθησης και της αξιολόγησης του αντίκτυπου που έχει η στήριξη από το ΕΤΠ σε μεμονωμένους συμμετέχοντες με τους εξής τρόπους:
   ο προϋπολογισμός για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του μακροπρόθεσμου αντίκτυπου στους δικαιούχους του ΕΤΠ·
   στο έντυπο της αίτησης του ΕΤΠ και στο υπόδειγμα για την τελική έκθεση σχετικά με την εκτέλεση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ θα πρέπει να υπενθυμίζεται με σαφήνεια η υποχρέωση του συντονιστή του ΕΤΠ και του κράτους μέλους να παράσχουν στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα των δικαιούχων στον τομέα της απασχόλησης δώδεκα μήνες μετά την εφαρμογή των μέτρων καθώς και στοιχεία σχετικά με το ποσοστό απασχόλησης κατά τους τελευταίους 12 μήνες, από την εφαρμογή του ΕΤΠ και μετά στην εκάστοτε περιοχή, ούτως ώστε να σχηματίζεται ευρύτερη εικόνα του αντίκτυπου του ΕΤΠ·
   θα πρέπει επίσης να καταγράφονται και να κοινοποιούνται με σαφήνεια πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα στα οποία έχουν πρόσβαση μεμονωμένοι συμμετέχοντες, ώστε να είναι δυνατή, για παράδειγμα, η ακριβέστερη αξιολόγηση της σχέσης κόστους-οφέλους των διαφόρων μέτρων·
   η έγκριση των τελικών εκθέσεων ελεγχθείσας υπόθεσης και η τελική περάτωση των υποθέσεων θα πρέπει να συνδυάζονται με την παροχή ολοκληρωμένων πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα των δικαιούχων (σε συγκεντρωτικό επίπεδο). Μέχρι στιγμής, τα στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα των δικαιούχων ήταν ελλιπή·
   β) περαιτέρω εξορθολογισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων με τους εξής τρόπους:
   σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν οι αρμόδιοι φορείς να ξεκινούν τη διαδικασία παροχής στήριξης σε απολυμένους εργαζόμενους, χωρίς να περιμένουν να εγκριθεί η αντίστοιχη αίτηση·
   στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι δυνατό, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάζουν τη δυνατότητα υπολογισμού της περιόδου υλοποίησης του ΕΤΠ από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης. Με τον τρόπο αυτόν θα ήταν δυνατή η αξιοποίηση ολόκληρης της περιόδου χρηματοδότησης η οποία διαρκεί 24 μήνες·
   γ) μεγαλύτερη ευελιξία κατά την περίοδο υλοποίησης με τους εξής τρόπους:
   η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη όσον αφορά την έγκριση πρόσθετων μέτρων εφόσον προκύπτουν νέες ευκαιρίες ή ανάγκες κατά την περίοδο υλοποίησης, πέρα από τα μέτρα που περιγράφονται στο έντυπο της αίτησης·
   η προβλεπόμενη περίοδος αναφοράς για τον υπολογισμό των απολύσεων στο πλαίσιο της αίτησης για κινητοποίηση του ΕΤΠ λειτουργεί περιοριστικά όσον αφορά τον στόχο της αλληλεγγύης και την επιτυχία της στήριξης από το ΕΤΠ και η περίοδος αυτή θα μπορούσε να αναθεωρηθεί προκειμένου να προβλέπεται μεγαλύτερη ευελιξία, υπό τη μορφή παραρτήματος στο έντυπο της αίτησης το οποίο θα εξηγεί ότι οι απολύσεις οφείλονται στους ίδιους λόγους και συνδέονται με τις απολύσεις που αναφέρονται στην αίτηση·

8.  συνιστά στην Επιτροπή να αξιολογήσει τους λόγους για τους οποίους στην περίπτωση ορισμένων έργων σημειώθηκε καθυστέρηση της έγκρισης ή της εκτέλεσης και να δημοσιοποιήσει τις συστάσεις της·

9.  επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η γενικότερη ευαισθητοποίηση όσον αφορά το ΕΤΠ, καθώς και η προβολή του· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη που υποβάλλουν αιτήσεις ότι έχουν το καθήκον να διαφημίζουν τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ στους αντίστοιχους δικαιούχους, στις αρχές, στους κοινωνικούς εταίρους, στα μέσα ενημέρωσης και στο ευρύ κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού ΕΤΠ·

10.  παρατηρεί ότι το κόστος των δράσεων ενημέρωσης εξακολουθεί να είναι σημαντικά μειωμένο το 2015 · θεωρεί ότι το γεγονός αυτό δεν θα πρέπει να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην κατάρτιση και την επαρκή διανομή ενημερωτικού υλικού και των αναγκαίων οδηγιών·

11.  υπογραμμίζει την ανάγκη για ενίσχυση των επαφών μεταξύ όλων όσων εμπλέκονται στις αιτήσεις για κινητοποίηση του ΕΤΠ και ιδίως των κοινωνικών εταίρων και των ενδιαφερόμενων παραγόντων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, προκειμένου να δημιουργηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες συνέργειες· θα πρέπει να ενισχυθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ του αρμόδιου επικοινωνίας σε εθνικό επίπεδο και των αρμόδιων για την υλοποίηση σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, ενώ θα πρέπει να καθοριστούν ρητά και να συμφωνηθούν από όλους τους εταίρους συγκεκριμένες ρυθμίσεις επικοινωνίας και στήριξης καθώς και ροές πληροφοριών (εσωτερική κατανομή καθηκόντων και αρμοδιοτήτων)·

12.  υπογραμμίζει ότι στις περιφέρειες με υψηλή ανεργία των νέων πρέπει να διευρυνθεί η πρόσβαση στη στήριξη από το ΕΤΠ ώστε να περιλαμβάνει και νέους έως 25 ετών οι οποίοι βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ), σε ίσο αριθμό με τους εργαζόμενους που λαμβάνουν στήριξη, εφόσον η ενδιάμεση αξιολόγηση καταδείξει ότι είναι απαραίτητο να διατηρηθεί το μέτρο αυτό και μετά τον Δεκέμβριο του 2017·

13.  καλεί την Επιτροπή να προσκαλεί το Κοινοβούλιο στις συνεδριάσεις και τα σεμινάρια της ομάδας εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της συμφωνίας - πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής(5)· υπογραμμίζει επιπλέον την σημασία της ενίσχυσης των επαφών μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στην υποβολή αιτήσεων προς το ΕΤΠ, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων·

14.  ζητεί να δημοσιοποιηθεί εγκαίρως η τελική αξιολόγηση, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6)·

15.  ζητεί από τα κράτη μέλη και από όλα τα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη βελτίωση των διαδικαστικών και δημοσιονομικών ρυθμίσεων με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών κινητοποίησης του ΕΤΠ· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, τη βούληση του Κοινοβουλίου να συντάξει έκθεση πρωτοβουλίας βάσει της αξιολόγησης της Επιτροπής, προκειμένου να προβεί σε απολογισμό της λειτουργίας του νέου κανονισμού ΕΤΠ και των υποθέσεων που έχουν εξεταστεί· παρατηρεί ότι η βελτιωμένη διαδικασία που καθιέρωσε η Επιτροπή, έπειτα από αίτημα του Κοινοβουλίου να εξασφαλιστεί ότι το ΕΤΠ λειτουργεί πραγματικά ως μέσο έκτακτης ανάγκης και να επισπευσθεί η διάθεση των κονδυλίων, προβλέπει ότι η αξιολόγηση της Επιτροπής όσον αφορά την επιλεξιμότητα μιας αίτησης για κινητοποίηση του ΕΤΠ θα υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μαζί με την πρόταση κινητοποίησης του ΕΤΠ· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο νέος κανονισμός ΕΤΠ συνεπάγεται σημαντική επιτάχυνση της διαδικασίας εξέτασης και έγκρισης των αιτήσεων·

16.  υπογραμμίζει ότι στην ενδιάμεση αξιολόγηση που προβλέπεται να ξεκινήσει κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους θα πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος της κρίσης και της παγκοσμιοποίησης στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και για τον λόγο αυτό να εκτιμηθεί η δυνατότητα εφαρμογής πιο ελαστικών κριτηρίων όσον αφορά τους 500 απολυθέντες εργαζόμενους που ορίζονται στο άρθρο 4 του κανονισμού για το ΕΤΠ, όπως πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 17ης Σεπτεμβρίου 2014·

17.  ζητεί από τα κράτη μέλη να αναδεικνύουν την προσθετικότητα των υποθέσεων ΕΤΠ, να παρουσιάζουν με μεγαλύτερη σαφήνεια τη σύνδεσή τους με άλλα κονδύλια, καθώς και να εξετάζουν τους καταλληλότερους τρόπους προκειμένου μέσω του ΕΤΠ να δημιουργείται προστιθέμενη αξία και να αποφεύγεται η μετατόπιση του οφέλους·

18.  εγκρίνει την απόφαση που συνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2015/000 TA 2015 - Tεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2015/1179.)

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0016.
(5) ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47.
(6) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1).


Επανεξέταση του σχεδίου οικονομικής διακυβέρνησης: ανασκόπηση και προκλήσεις
PDF 538kWORD 155k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την επανεξέταση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης: ανασκόπηση και προκλήσεις (2014/2145(INI))
P8_TA(2015)0238A8-0190/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 473/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την εκτίμηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ(2),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή, της 3ης Ιουλίου 2013, του τότε αντιπροέδρου της Επιτροπής, Olli Rehn, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1175/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2011 του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2011, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1467/97 για την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1173/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, για την αποτελεσματική επιβολή της δημοσιονομικής εποπτείας στη ζώνη του ευρώ(5),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών(7),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1174/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με κατασταλτικά μέτρα για τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ευρωζώνη(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τη διερευνητική έκθεση για τον ρόλο και τις εργασίες της Τρόικας (ΕΚΤ, Επιτροπή και ΔΝΤ) όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα προσαρμογής(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τα προβλήματα συνταγματικής φύσης από μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 1ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών πολιτικών(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2011, σχετικά με τη χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα μέτρα και πρωτοβουλίες(12),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2014, με τίτλο «Επανεξέταση της οικονομικής διακυβέρνησης – Έκθεση για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 και 473/2013» (COM(2014)0905),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Ιανουαρίου 2015, με τίτλο «Αξιοποίηση στο έπακρο της ελαστικότητας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης» (COM(2015)0012),

–  έχοντας υπόψη την έκτη έκθεση της Επιτροπής για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, της 23ης Ιουλίου 2014 (COM(2014)0473),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου και του Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής για το ευρώ του Οκτωβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την ομιλία που εκφώνησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Jean-Claude Juncker προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 15 Ιουλίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την ομιλία που εκφώνησε ο Πρόεδρος της ΕΚΤ Mario Draghi στο ετήσιο συμπόσιο των κεντρικών τραπεζών στο Jackson Hole στις 22 Αυγούστου 2014,

–  έχοντας υπόψη το ειδικό έγγραφο (Occasional Paper) αριθ. 157 της ΕΚΤ, του Νοεμβρίου του 2014, με τίτλο «The identification of fiscal and macroeconomic imbalances – unexploited synergies under the strengthened EU governance framework» (Ο προσδιορισμός των δημοσιονομικών και μακροοικονομικών ανισορροπιών – αναξιοποίητες συνέργειες υπό το ενισχυμένο πλαίσιο διακυβέρνησης της ΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας αριθ. 163 του ΟΟΣΑ για την κοινωνία, την απασχόληση και τη μετανάστευση, της 9ης Δεκεμβρίου 2014, με τίτλο: «Trends in income inequality and its impact on economic growth» (Τάσεις όσον αφορά την εισοδηματική ανισότητα και ο αντίκτυπός της στην οικονομική ανάπτυξη),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο προβληματισμού (staff discussion note) του ΔΝΤ του Σεπτεμβρίου του 2013 με τίτλο: «Towards a fiscal union for the euro area» (Προς μια δημοσιονομική ένωση για τη ζώνη του ευρώ),

–  έχοντας υπόψη τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, της 10ης Ιουνίου 2010, με τίτλο «Ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης στη ζώνη του ευρώ»,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την έκτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή: επένδυση για την απασχόληση και την ανάπτυξη, όπως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων (Συνοχής) στις 19 Νοεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0190/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική διακυβέρνηση στη ζώνη του ευρώ, η οποία αποσκοπούσε στην αποτροπή των μη βιώσιμων δημόσιων οικονομικών και στον συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών, ξεκίνησε με το ΣΣΑ, το οποίο αποτελείτο από δύο απλούς κανόνες που αποσκοπούσαν στην αποφυγή των επιβλαβών συνεπειών για την ΟΝΕ στο σύνολό της·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αμέσως μετά την εισαγωγή του ευρώ άρχισαν να διαφαίνονται ενδείξεις κόπωσης στις προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης όσον αφορά την εφαρμογή των εν λόγω κανόνων, με αποτέλεσμα να προλειανθεί το έδαφος για έναν από τους παράγοντες της τρέχουσας κρίσης στην ΟΝΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2005 πραγματοποιήθηκε η μεταρρύθμιση του αρχικού ΣΣΑ η οποία επέφερε ορισμένες βελτιώσεις και αύξησε την ευελιξία, χωρίς ωστόσο να αντιμετωπίσει επαρκώς τα προβλήματα των ανεπαρκών διατάξεων επιβολής της νομοθεσίας και του ελλιπούς συντονισμού·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν διάφορες χώρες κινδύνευαν από αδυναμία εξυπηρέτησης του χρέους τους που θα είχε ως αποτέλεσμα την παγκόσμια εξάπλωση της κρίσης και της ύφεσης, η κατάσταση μπόρεσε να αποτραπεί με τη δημιουργία ad-hoc μηχανισμών όπως το ΕΤΧΣ και ο ΕΜΧΣ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να μην επαναληφθεί ανάλογη κρίση ούτε και η εξάπλωση της κρίσης σε άλλες χώρες μέσω του τραπεζικού τομέα, ελήφθησαν ορισμένα μέτρα, όπως, μεταξύ άλλων, η δημιουργία της Τραπεζικής Ένωσης, ο ΕΜΣ, η βελτίωση της νομοθεσίας για την οικονομική διακυβέρνηση με τη μορφή του «εξάπτυχου» και του «δίπτυχου», η ΣΣΣΔ, καθώς και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, τα οποία πρέπει να εκλαμβάνονται στο σύνολό τους ως δέσμη μέτρων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις πρόσφατες εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής, μετά από δύο συνεχόμενα έτη αρνητικής ανάπτυξης, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ) στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να αυξηθεί, πράγμα που σημαίνει ότι η οικονομία αρχίζει αργά-αργά να εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης και ότι πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω, καθώς το παραγωγικό χάσμα θα εξακολουθήσει να είναι μεγάλο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υφίστανται τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τους δείκτες του χρέους και του ελλείμματος, τα επίπεδα ανεργίας, τα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών και τα επίπεδα κοινωνικής προστασίας, ακόμη και μετά την εφαρμογή των προγραμμάτων, στοιχείο που αντικατοπτρίζει τις διαφορές όσον αφορά τα αίτια της κρίσης και το σημείο αφετηρίας της, καθώς και τη φιλοδοξία, τον αντίκτυπο και τον εθνικό ενστερνισμό κατά την εφαρμογή των μέτρων που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των οργάνων και των κρατών μελών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στη ζώνη του ευρώ μειώθηκαν κατά 17% σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την κρίση και παραμένουν ασθενείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η έλλειψη μακρόπνοων επενδύσεων που προωθούν την ανάπτυξη όσο και το μη βιώσιμο δημόσιο και ιδιωτικό χρέος επιβαρύνουν ανεπανόρθωτα τις μελλοντικές γενιές·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θεσπίζεται ευρωπαϊκό επενδυτικό σχέδιο ως σημαντικό μέσο τόνωσης κυρίως των ιδιωτικών επενδύσεων για την κινητοποίηση 315 δισεκατομμυρίων EUR σε νέες επενδύσεις κατά την επόμενη τριετία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν επιτευχθούν οι προτεινόμενοι δημοσιονομικοί στόχοι, αυτό το σχέδιο θα αποτελέσει ένα μόνο από τα στοιχεία που προορίζονται για την αντιμετώπιση του συσσωρευμένου επενδυτικού χάσματος, μαζί με την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για τη δημιουργία ενός φιλικού προς τους επενδυτές περιβάλλοντος στα κράτη μέλη·

Ανασκόπηση του ισχύοντος πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με την επανεξέταση της οικονομικής διακυβέρνησης· θεωρεί ότι η αξιολόγηση της Επιτροπής παρέχει μια εικόνα του τρόπου και του βαθμού στον οποίο έχουν εφαρμοστεί και αξιοποιηθεί τα διάφορα εργαλεία και οι διαδικασίες·

2.  τονίζει ότι στο επίκεντρο του συστήματος οικονομικής διακυβέρνησης βρίσκεται η πρόληψη υπερβολικά υψηλών επιπέδων ελλείμματος και χρέους και υπέρμετρων μακροοικονομικών ανισορροπιών, καθώς και ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι το βασικό ζήτημα στην επανεξέταση είναι εάν η ΟΝΕ έγινε περισσότερο ανθεκτική με το νέο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης, κυρίως όσον αφορά την ικανότητά της να αποτρέπει τον κίνδυνο να περιέλθει ένα κράτος μέλος σε αδυναμία εξυπηρέτησης του χρέους του, συμβάλλοντας παράλληλα στον στενότερο συντονισμό και στη μεγαλύτερη σύγκλιση των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο διαφάνειας, αξιοπιστίας και δημοκρατικής λογοδοσίας·

3.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την αντιμετώπιση του επιπέδου του χρέους ή την έξοδο από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος·

4.  συμφωνεί με την ανάλυση της Επιτροπής ότι παρόλο που τμήματα του νέου πλαισίου έχουν αποδώσει αποτελέσματα, η ικανότητα να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των κανονισμών υπό κανονικές οικονομικές συνθήκες είναι περιορισμένη·

5.  αναγνωρίζει ότι η αξιολόγηση της εφαρμογής του «εξάπτυχου» και του «δίπτυχου» στο παρόν στάδιο παραμένει μερική και δεν μπορεί να απομονωθεί από το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, τη ΣΛΕΕ και το Δημοσιονομικό Σύμφωνο·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το «εξάπτυχο» και το «δίπτυχο» διεύρυναν το πεδίο εφαρμογής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης με την προσθήκη διαδικασιών για την πρόληψη και διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών εντός και μεταξύ των κρατών μελών και τη μετατόπιση της προσοχής από την υπέρμετρη εξάρτηση από το κριτήριο του ελλείμματος στο έλλειμμα και στο συνολικό χρέος μαζί, καθώς με τον τρόπο αυτό καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να εντοπιστούν και να διορθωθούν ενδεχόμενα προβλήματα και να προληφθεί η εμφάνιση κρίσεων σε όσο το δυνατόν πιο πρώιμο στάδιο, επιτρέποντας ταυτόχρονα την ευελιξία υπό μορφή ρητρών για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, επενδύσεις και συνθήκες δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας· υπενθυμίζει ότι η ευελιξία δεν μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον προληπτικό χαρακτήρα του Συμφώνου·

7.  υπογραμμίζει τη σημασία του πίνακα αποτελεσμάτων προκειμένου να εντοπίζονται σε πρώιμο στάδιο οι μακροοικονομικές ανισορροπίες, καθώς και τη σημασία των βιώσιμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων κατά την προσπάθεια αντιμετώπισης μακροοικονομικών ανισορροπιών·

8.  τονίζει ότι η συνεπής και ορθή εφαρμογή του πλαισίου μεταξύ των χωρών και σε βάθος χρόνου συμβάλλει στην αξιοπιστία· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εφαρμόζουν τις τροποποιήσεις που επέφεραν στο ΣΣΑ το «εξάπτυχο» και το «δίπτυχο» και να ενεργούν σύμφωνα με αυτό το πνεύμα, ειδικότερα όσον αφορά τις διατάξεις περί επιβολής της νομοθεσίας·

9.  πιστεύει ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από εύθραυστη ανάπτυξη και υψηλή ανεργία χρήζει επειγόντων, συνολικών και αποφασιστικών μέτρων στο πλαίσιο ολιστικής προσέγγισης που θα βασίζεται στη φιλική προς την ανάπτυξη δημοσιονομική εξυγίανση, σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και στην τόνωση των επενδύσεων, προκειμένου να αποκατασταθούν η βιώσιμη ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα, να προωθηθεί η καινοτομία, να καταπολεμηθεί η ανεργία και συγχρόνως να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος του συνεχιζόμενου χαμηλού πληθωρισμού ή η πιθανή απειλή αποπληθωριστικών πιέσεων, καθώς και οι επίμονες μακροοικονομικές ανισορροπίες· υπογραμμίζει ότι το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης πρέπει να αποτελέσει βασικό συστατικό στοιχείο της εν λόγω ολιστικής προσέγγισης, ούτως ώστε να καταστεί δυνατό να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις·

10.  συμφωνεί με τη δήλωση της Επιτρόπου Thyssen ότι οι χώρες που παρέχουν θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας και καλύτερη κοινωνική προστασία και επενδύουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο είναι ανθεκτικότερες στις οικονομικές κρίσεις· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη την τοποθέτηση αυτή κατά τη διαμόρφωση όλων των πολιτικών του ευρωπαϊκού εξαμήνου και των ειδικών ανά χώρα συστάσεων·

11.  επισημαίνει το γεγονός ότι το ισχύον πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης πρέπει να εφαρμοστεί και, εάν είναι απαραίτητο, να βελτιωθεί προκειμένου να επιτευχθεί δημοσιονομική σταθερότητα, να διευκολυνθεί η πραγματική συζήτηση σχετικά με τη συνολική αξιολόγηση ολόκληρης της ζώνης του ευρώ που επιτρέπει μια φιλική προς την ανάπτυξη δημοσιονομική ευθύνη, να βελτιωθεί η προοπτική οικονομικής σύγκλισης της ζώνης του ευρώ και να αντιμετωπιστούν επί ίσοις όροις οι διαφορετικές οικονομικές και δημοσιονομικές καταστάσεις των κρατών μελών· επιμένει ότι το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης πάσχει από έλλειψη ενστερνισμού σε εθνικό επίπεδο και από την ανεπαρκή προσοχή που αποδίδεται στη διεθνή οικονομική προοπτική και στη δημιουργία κατάλληλου μηχανισμού δημοκρατικής λογοδοσίας·

12.  τονίζει ότι η τρέχουσα κατάσταση απαιτεί ενισχυμένο και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικό συντονισμό, στο πλαίσιο του οποίου η ζώνη του ευρώ θα αντιμετωπίζεται ως σύνολο και θα βελτιωθούν ο εθνικός ενστερνισμός και η δημοκρατική λογοδοσία όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων (προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, να προωθηθεί η σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών, να βελτιωθεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα, να προωθηθούν βιώσιμες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να τονωθούν οι επενδύσεις), καθώς και όσον αφορά την ταχεία αντίδραση για τη διόρθωση των πλέον εμφανών σφαλμάτων, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης και την εξασφάλιση της συνεπούς και ορθής εφαρμογής του πλαισίου τόσο μεταξύ των χωρών όσο και σε βάθος χρόνου·

13.  υπογραμμίζει τη σημασία των απλών και διαφανών διαδικασιών για την οικονομική διακυβέρνηση και προειδοποιεί ότι η υφιστάμενη πολυπλοκότητα του πλαισίου καθώς και η μη εφαρμογή και ο μη ενστερνισμός έχουν επιζήμιες επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα και την αποδοχή του από τα εθνικά κοινοβούλια, τις τοπικές αρχές, τους κοινωνικούς εταίρους και τους πολίτες στα κράτη μέλη·

14.  αναγνωρίζει ότι έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά τις συζητήσεις για τον μεσοπρόθεσμο στόχο και όσον αφορά τον καλύτερο ενστερνισμό για τις συζητήσεις σε εθνικό επίπεδο στα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, μεταξύ άλλων χάρη στη συμβολή των εθνικών δημοσιονομικών συμβουλίων, τα οποία λειτουργούν ως ανεξάρτητοι φορείς που παρακολουθούν τη συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς κανόνες και τις μακροοικονομικές προβλέψεις· ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει επισκόπηση σχετικά με τη διάρθρωση και τη λειτουργία των εθνικών δημοσιονομικών συμβουλίων των κρατών μελών, καθώς και σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα συμβούλια αυτά μπορούν να βελτιώσουν τον ενστερνισμό σε εθνικό επίπεδο·

15.  θεωρεί ότι το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης αποτελεί βασική πολιτική πρωτοβουλία που στηρίζει τα θεμέλια των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των εμβληματικών πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην πλήρη εκμετάλλευση των αναξιοποίητων αναπτυξιακών δυνατοτήτων της ενιαίας αγοράς· πιστεύει ότι με την απελευθέρωση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της ενιαίας αγοράς, τα κράτη μέλη θα εκπληρώσουν ευκολότερα τους στόχους που έχουν ενσωματωθεί στο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης· επιπλέον, θεωρεί ότι οι κύριοι παράγοντες στην ενιαία αγορά είναι οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις·

Ποια είναι η καλύτερη εφαρμογή της ευελιξίας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων;

16.  αναγνωρίζει ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), το οποίο θεσπίστηκε για να διασφαλιστεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα των κρατών μελών που συμμετέχουν στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, επιτρέπει στα κράτη μέλη να ακολουθούν αντικυκλική πολιτική όταν κρίνεται αναγκαίο, ενώ παρέχει παράλληλα τα απαραίτητα δημοσιονομικά περιθώρια για να λειτουργούν αποτελεσματικά οι αυτόματοι σταθεροποιητές· υπογραμμίζει ότι δεν επέτυχαν όλα τα κράτη μέλη πλεόνασμα ενόσω η οικονομία ήταν σε πλήρη άνθιση και ότι ορισμένες από τις υφιστάμενες ρήτρες ευελιξίας που προβλέπονται στη νομοθεσία δεν τέθηκαν σε πλήρη λειτουργία κατά τα προηγούμενα έτη·

17.  επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή, στο πλαίσιο της ερμηνευτικής ανακοίνωσής της για την ευελιξία, αναγνωρίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύονται οι ισχύοντες δημοσιονομικοί κανόνες είναι ένα στοιχείο που μπορεί να συμβάλλει στη γεφύρωση του επενδυτικού χάσματος στην ΕΕ καθώς και στην διευκόλυνση της υλοποίησης βιώσιμων και κοινωνικά ισορροπημένων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη· σημειώνει ότι, ενώ η ανακοίνωση δεν προβαίνει σε αλλαγές όσον αφορά τον υπολογισμό του ελλείμματος, ορισμένες επενδύσεις μπορούν να δικαιολογούν την προσωρινή απόκλιση από τον μεσοπρόθεσμο στόχο του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή από την πορεία προσαρμογής για την επίτευξη του στόχου αυτού·

18.  στηρίζει όλα τα μέτρα που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρηματοδότηση του νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), κυρίως μέτρα με τα οποία οι εθνικές εισφορές στο Ταμείο καθίστανται δημοσιονομικά ουδέτερες όσον αφορά την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου και τις απαιτούμενες προσπάθειες δημοσιονομικής προσαρμογής, χωρίς αυτές να τροποποιούνται στο προληπτικό ή διορθωτικό σκέλος του ΣΣΑ· σημειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να μην κινήσει διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος εάν το έλλειμμα κράτους μέλους υπερβεί ελάχιστα και προσωρινά το όριο του 3% λόγω της πρόσθετης συνεισφοράς στο ΕΤΣΕ· εφιστά την προσοχή στην καίρια συμβολή του ΣΣΑ ως προς την οικοδόμηση εμπιστοσύνης κατά την προσέλκυση ξένων επενδύσεων· τονίζει τη σημασία της προσθετικότητας της χρηματοδότησης του ΕΤΣΕ, δεδομένου ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αντικατασταθούν οι ήδη σχεδιασμένες επενδύσεις από έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΣΕ και ότι, αντιθέτως, πρέπει να αυξηθεί σημαντικά το ύψος των καθαρών επενδύσεων·

19.  επικροτεί το γεγονός ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής αποσκοπεί στη διευκρίνιση του πεδίου εφαρμογής της ρήτρας επενδύσεων, παρέχοντας ορισμένο βαθμό προσωρινής ευελιξίας στο προληπτικό σκέλος του ΣΣΑ με τη μορφή προσωρινής παρέκκλισης από τον μεσοπρόθεσμο στόχο, υπό τον όρο ότι η παρέκκλιση αυτή δεν οδηγεί στην υπέρβαση της τιμής αναφοράς του ελλείμματος του 3% και αφήνει κατάλληλο περιθώριο ασφαλείας, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα επενδυτικά προγράμματα των κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά τις δαπάνες για έργα που εντάσσονται στη διαρθρωτική πολιτική και την πολιτική συνοχής, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, τα διευρωπαϊκά δίκτυα και τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», αλλά και τη συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ·

20.  πιστεύει ότι η εφαρμογή της ρήτρας περί διαρθρωτικής μεταρρύθμισης που περιλαμβάνεται στο προληπτικό σκέλος και η εξέταση των σχεδίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στο διορθωτικό σκέλος προϋποθέτουν την επίσημη έγκριση μιας μεταρρύθμισης από τα εθνικά κοινοβούλια και την πραγματική εφαρμογή της, καθώς έτσι επιτυγχάνεται μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ενστερνισμός· τονίζει ότι οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στη διαδικασία μεταρρύθμισης σε όλα τα στάδια·

21.  απευθύνει έκκληση για ενισχυμένο διάλογο μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών σχετικά με το περιεχόμενο και το είδος των πλέον κατάλληλων και αποτελεσματικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα προταθούν από την Επιτροπή στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις, θα είναι σύμφωνες με τη Συνθήκη και το παράγωγο δίκαιο, θα λαμβάνουν υπόψη την ανάλυση κόστους/ωφελείας, την αξιολόγηση με γνώμονα την επίτευξη αποτελεσμάτων και τον αντίκτυπο του χρονοδιαγράμματος και θα συμβάλλουν στην επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου·

22.  ενθαρρύνει τις επιτροπές οικονομικών των εθνικών κοινοβουλίων να καλούν συστηματικά τους αρμόδιους για την οικονομική διακυβέρνηση Επιτρόπους σε δημόσια συζήτηση στα κοινοβούλια πριν από την έγκριση των σχεδίων προϋπολογισμών των κρατών μελών·

23.  πιστεύει ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων θα πρέπει, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, να παράγουν θετικά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά αποτελέσματα και να βελτιώνουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των διοικητικών ικανοτήτων·

24.  επισημαίνει ότι η ανακοίνωση, επειδή θα μπορούσε να οδηγήσει στη διατύπωση κάθε είδους υποθέσεων με κίνδυνο ωστόσο να μην περιλάβει αυτήν που θα επαληθευτεί τελικά, δεν αναφέρεται στη φύση των «ασυνήθιστων συμβάντων» που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο ενός κράτους μέλους και που θα μπορούσαν να του επιτρέψουν να αποκλίνει προσωρινά από την πορεία προσαρμογής για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου του· υπογραμμίζει την ανάγκη να αντιμετωπίζονται παρόμοιες καταστάσεις με παρόμοιο τρόπο·

25.  ζητεί μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική συνοχή μέσω της ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου Συνοχής με στόχο τη διατήρηση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας με δικαιώματα, μέσω της στήριξης μέτρων για την καταπολέμηση της ανεργίας και της φτώχειας·

26.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, ιδίως για νέους, προκειμένου να επιτευχθεί η δημόσια αποδοχή του ευρωπαϊκού πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης·

27.  σημειώνει με σοβαρή ανησυχία ότι η μακροχρόνια ανεργία έχει διπλασιαστεί κατά τη διάρκεια της κρίσης· σημειώνει επίσης ότι η αύξηση αυτή ήταν ακόμη υψηλότερη στους ανειδίκευτους εργαζόμενους· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας αντικατοπτρίζεται στις πολιτικές της και στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις·

28.  πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί εξέχουσα σημασία στα αυξανόμενα επίπεδα ανισοτήτων στην Ευρώπη εντός του οικονομικού πλαισίου της Ένωσης· πιστεύει ότι η αύξηση των προσπαθειών για τη δημιουργία περισσότερο ποιοτικών θέσεων εργασίας στην Ευρώπη αποτελεί έναν από τους καλύτερους τρόπους για την αντιμετώπιση αυτών των αυξανόμενων ανισοτήτων·

Στενότερος συντονισμός, οικονομική σύγκλιση και εξορθολογισμός του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

29.  προτρέπει την Επιτροπή να εφαρμόσει πλήρως το ΣΣΑ και να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή του σύμφωνα με την πρόσφατη αναθεώρηση του «εξάπτυχου» και του «δίπτυχου» και σύμφωνα με την ανακοίνωση σχετικά με την ευελιξία· πιστεύει ότι, εφόσον είναι αναγκαίο και δυνατόν, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα πρέπει να εξορθολογιστεί και να ενισχυθεί εντός του τρέχοντος νομοθετικού πλαισίου· τονίζει ότι οποιοσδήποτε τέτοιος μελλοντικός εξορθολογισμός και οποιεσδήποτε ενισχύσεις θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι προσανατολισμένες προς τη σταθερότητα·

30.  θεωρεί ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής διευκρινίζει τα σημεία όπου υπάρχουν περιθώρια ευελιξίας στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας· επιδοκιμάζει την προσπάθεια να δοθεί μεγαλύτερη σαφήνεια στον σύνθετο αυτό τομέα και αναμένει ότι η Επιτροπή θα κάνει χρήση του μέσου ευελιξίας που είναι ενσωματωμένο στους υπάρχοντες κανόνες σύμφωνα με την ανακοίνωση, εξασφαλίζοντας παράλληλα την προβλεψιμότητα, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης·

31.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διατυπώσουν καλύτερα τα δημοσιονομικά και μακροοικονομικά πλαίσια, ώστε να καταστεί δυνατόν να γίνεται σε νωρίτερο στάδιο και με μεγαλύτερη συνέπεια ο διάλογος μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων, λαμβάνοντας υπόψη τα ευρωπαϊκά συμφέροντα που εξυπηρετούν αυτά τα πλαίσια, την ανάγκη για μεγαλύτερη σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, τη διαβούλευση με τα εθνικά κοινοβούλια και τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων και των τοπικών αρχών όσον αφορά τον ενστερνισμό βιώσιμων και κοινωνικά ισόρροπων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

32.  επιμένει ότι η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης (ΕΕΑ) και οι ειδικές συστάσεις ανά χώρα (CSR) πρέπει να υλοποιηθούν καλύτερα και να λαμβάνουν υπόψη την αξιολόγηση της δημοσιονομικής κατάστασης και των δημοσιονομικών προοπτικών τόσο στη ζώνη του ευρώ συνολικά όσο και στα επιμέρους κράτη μέλη· θεωρεί ότι αυτή η γενική επισκόπηση που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 473/2013 σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την εκτίμηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ θα πρέπει να συζητείται στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το Συμβούλιο, τον πρόεδρο της Ευρωομάδας και την Επιτροπή, πριν από το εαρινό Συμβούλιο, και να υλοποιείται κατάλληλα καθ’ όλη τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

33.  αναγνωρίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο έχει καταστεί σημαντικό μέσο για την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, εξασφαλίζοντας τον συντονισμό μεταξύ των οικονομικών πολιτικών της ΕΕ και των κρατών μελών· εκφράζει ωστόσο την απογοήτευσή του για την έλλειψη ενστερνισμού που οδηγεί σε μη ικανοποιητικό επίπεδο υλοποίησης των ειδικών συστάσεων ανά χώρα·

34.  πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα πρέπει να εξορθολογιστεί και να ενισχυθεί, χωρίς τροποποίηση του τρέχοντος νομικού πλαισίου, και ότι τα έγγραφα που σχετίζονται με το Εξάμηνο θα πρέπει να συντονίζονται καλύτερα, για μεγαλύτερη επικέντρωση, αποτελεσματικότητα και ενστερνισμό, ώστε να επιτυγχάνονται οι ευρωπαϊκοί στόχοι ορθής οικονομικής διακυβέρνησης·

35.  ζητεί τον καλύτερο συντονισμό, όπου είναι σκόπιμο, των ειδικών συστάσεων ανά χώρα (CSR) με τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (EDP), προκειμένου να εξασφαλίζεται συνέπεια μεταξύ της εποπτείας της δημοσιονομικής θέσης και του συντονισμού της οικονομικής πολιτικής·

36.  τάσσεται υπέρ μιας ενισχυμένης διαδικασίας σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά την εκπόνηση, την επακολούθηση, τη στήριξη και την παρακολούθηση των ειδικών συστάσεων ανά χώρα, που να επιτρέπει επίσης τον έλεγχο της πρακτικής εφαρμογής τους και την εκτίμηση της ποιότητας των αποτελεσμάτων·

37.  υπενθυμίζει ότι η νομοθεσία επιβάλλει στην Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη μεταξύ άλλων τους στόχους του 2020 στην κατάρτιση των συστάσεών της και παγιώνει την αρχή σύμφωνα με την οποία «το Συμβούλιο αναμένεται να ακολουθεί κατά κανόνα τις συστάσεις και τις προτάσεις της Επιτροπής ή να εξηγεί δημόσια τις θέσεις του»·

38.  εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση του χρέους σε χώρες που έχουν ήδη υψηλό επίπεδο χρέους, που έρχεται σε κατάφωρη αντίθεση με τον κανόνα του 1/20 για τη μείωση του χρέους· καλεί την Επιτροπή να εξηγήσει πώς προτίθεται να άρει την αντίφαση αυτή και να εξασφαλίσει ότι το κλάσμα του χρέους θα μειώνεται σε βιώσιμα επίπεδα σύμφωνα με το ΣΣΑ·

39.  υποστηρίζει τη στρατηγική τριών πυλώνων της Επιτροπής (αναπτυξιακές επενδύσεις, δημοσιονομική εξυγίανση και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις), που παρουσιάστηκε στην ΕΕΑ για το 2015 και ζητεί τη μεγαλύτερη συγκεκριμενοποίησή της στο πλαίσιο της γενικής αξιολόγησης της δημοσιονομικής κατάστασης και των δημοσιονομικών προοπτικών στη ζώνη του ευρώ και στις CSR·

40.  αναγνωρίζει την ανάγκη για ανεξάρτητη και πλουραλιστική ανάλυση των οικονομικών προοπτικών των κρατών μελών σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να αναπτυχθεί περαιτέρω η μονάδα της Επιτροπής που είναι γνωστή ως επικεφαλής οικονομικός αναλυτής ώστε να παρέχει αντικειμενική, ανεξάρτητη και διαφανή ανάλυση των σχετικών δεδομένων, η οποία να δημοσιεύεται και να χρησιμεύει ως βάση για καλά τεκμηριωμένη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· ζητεί να διαβιβαστούν εγκαίρως στον επικεφαλής οικονομικό αναλυτή όλα τα σχετικά έγγραφα ώστε να μπορέσει να εκτελέσει τα καθήκοντά του· υπογραμμίζει τον χρήσιμο ρόλο που διαδραματίζουν τα εθνικά δημοσιονομικά συμβούλια τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ και παροτρύνει για τη συγκρότηση ενός ευρωπαϊκού δικτύου·

41.  υπενθυμίζει ότι η ΔΜΑ έχει ως στόχο την αποφυγή κρίσεων μέσω του έγκαιρου εντοπισμού των επιζήμιων μακροοικονομικών ανισορροπιών με βάση την αντικειμενική αξιολόγηση της εξέλιξης των βασικών μακροοικονομικών μεταβλητών· θεωρεί ότι η ΔΜΑ πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να εκτιμηθεί με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο η ανάπτυξη βασικών μακροοικονομικών μεταβλητών, τόσο στις ελλειμματικές όσο και στις πλεονασματικές χώρες, ιδίως για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και να ληφθεί καλύτερα υπόψη το σύνολο της ζώνης του ευρώ, περιλαμβανομένων των δευτερογενών επιπτώσεων· υπενθυμίζει ότι η μακροοικονομική εποπτεία έχει επίσης ως στόχο τον εντοπισμό των χωρών που είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν μια μελλοντική ανισορροπία και την αποφυγή της ανισορροπίας αυτής με την έγκαιρη έναρξη βιώσιμων και κοινωνικά ισόρροπων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, όταν υπάρχουν ακόμη περιθώρια για δράση·

42.  υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή κάνει σαφή διάκριση μεταξύ του προληπτικού και του διορθωτικού σκέλους του ΣΣΑ όσον αφορά τις επενδύσεις, επιτρέποντας μια προσωρινή απόκλιση από τον μεσοπρόθεσμο στόχο ή από την πορεία προσαρμογής για την επίτευξή του, στο πλαίσιο ενός περιθωρίου ασφαλείας στο προληπτικό σκέλος· καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή και το Συμβούλιο να σεβαστούν τη θέση στην οποία κατέληξαν οι συννομοθέτες όσον αφορά τον κανονισμό σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων·

43.  ζητεί από την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη στις αναλύσεις της, όταν αξιολογεί οικονομικές και δημοσιονομικές καταστάσεις κρατών μελών, όλους τους σημαντικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων της πραγματικής ανάπτυξης, του πληθωρισμού, των μακροπρόθεσμων δημόσιων επενδύσεων και των ποσοστών ανεργίας, και να καλύψει επειγόντως το επενδυτικό χάσμα στην ΕΕ, στρέφοντας τις δαπάνες προς τις πλέον παραγωγικές και βιώσιμες επενδύσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη και την απασχόληση·

44.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται υπόψη αποτελεσματικές δράσεις στο πλαίσιο της EDP θα βασίζεται σε σαφή, αριθμητικά ποσοτικοποιήσιμα και ποιοτικά κριτήρια·

45.  επιμένει ότι η εστίαση στα διαρθρωτικά ελλείμματα μετά τη μεταρρύθμιση του ΣΣΑ το 2005, από κοινού με την εισαγωγή κανόνα για τις δαπάνες κατά τη μεταρρύθμιση του 2011, καθώς και η έννοια του παραγωγικού κενού που είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί, δημιουργούν αβεβαιότητα, πολυπλοκότητα και περιθώρια για ευελιξία και, επομένως, έχουν ως αποτέλεσμα να επαφίεται η εφαρμογή του ΣΣΑ στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε φορέα· εκφράζει φόβο ότι ο υπολογισμός της δυνητικής ανάπτυξης και παραγωγής, στον οποίο στηρίζεται η αξιολόγηση των διαρθρωτικών ελλειμμάτων, και ο υπολογισμός του κανόνα για τις δαπάνες υπόκεινται σε αρκετές αμφιλεγόμενες υποθέσεις που οδηγούν σε ουσιαστικές αναθεωρήσεις μεταξύ των φθινοπωρινών και των εαρινών προβλέψεων της Επιτροπής, με αποτέλεσμα να προκύπτουν διάφοροι υπολογισμοί και αποκλίνουσες αξιολογήσεις όσον αφορά την εφαρμογή του ΣΣΑ·

46.  καλεί την Επιτροπή, κατά την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δημοσιονομικών θέσεων των κρατών μελών, να εξετάσει τις πρακτικές συνέπειες των δημοσιονομικών μέτρων και μεταρρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί· καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει μια προβλέψιμη και συνεκτική χάραξη πολιτικής, να βασίσει την ανάλυσή της σε συγκεκριμένα στοιχεία και αξιόπιστα δεδομένα και να επιδείξει μέγιστη προσοχή και σύνεση κατά τη χρήση των εκτιμήσεων σε έννοιες όπως εκτιμώμενο δυναμικό οικονομικής ανάπτυξης για το ΑΕΠ και παραγωγικά κενά·

47.  υπογραμμίζει τη σημασία της νέας ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας για την αποδοχή του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης από το κοινό και ζητεί, για τον λόγο αυτό, από την Επιτροπή να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ευρώπη, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ΜΜΕ, την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη υποστήριξης των ΜΜΕ ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν πρόσβαση και σε αγορές εκτός ΕΕ, όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Κίνα και η Ινδία·

Δημοκρατική λογοδοσία και μελλοντικές προκλήσεις στο πλαίσιο της εμβάθυνσης της οικονομικής διακυβέρνησης

48.  πιστεύει ότι μια βαθύτερη και πιο ανθεκτική ΟΝΕ πρέπει να χαρακτηρίζεται οπωσδήποτε από λιγότερη περιπλοκότητα, μεγαλύτερο ενστερνισμό και περισσότερη διαφάνεια παρά από την απλή προσθήκη νέων σειρών κανόνων στους ήδη υπάρχοντες· υπογραμμίζει ότι, καθώς οι αρμοδιότητες στον τομέα της ΟΝΕ είναι επιμερισμένες μεταξύ του εθνικού και του ευρωπαϊκού επιπέδου, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση της συνοχής και της λογοδοσίας της οικονομικής διακυβέρνησης τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο· πιστεύει επίσης ότι τα όργανα που υπόκεινται σε δημοκρατική λογοδοσία πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο και υπογραμμίζει την ανάγκη για διαρκή κοινοβουλευτική συμμετοχή, στο πλαίσιο της οποίας οι αρμοδιότητες πρέπει να αναλαμβάνονται στο επίπεδο στο οποίο λαμβάνονται ή υλοποιούνται οι αποφάσεις·

49.  αναγνωρίζει, βάσει της ισχύουσας κατάστασης, ότι το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης πρέπει να απλουστευθεί, να εφαρμοστεί καλύτερα και, όπου χρειάζεται, να διορθωθεί και να ολοκληρωθεί ώστε η ΕΕ και η ζώνη του ευρώ να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της σύγκλισης, της βιώσιμης ανάπτυξης, της πλήρους απασχόλησης, της ευημερίας των πολιτών, της ανταγωνιστικότητας, των υγιών και βιώσιμων δημόσιων οικονομικών, των μακροχρόνιων και μακρόπνοων επενδύσεων που αποδίδουν υψηλά κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα, καθώς και της εμπιστοσύνης·

50.  πιστεύει ότι, καθώς η κοινοβουλευτική συμβολή στις κατευθυντήριες γραμμές της οικονομικής πολιτικής αποτελεί σημαντική πτυχή κάθε δημοκρατικού συστήματος, η αύξηση της νομιμότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να εξασφαλιστεί με την έγκριση κατευθυντηρίων γραμμών για τη σύγκλιση που θα περιλαμβάνουν στοχευμένες προτεραιότητες για τα επόμενα χρόνια, στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης η οποία θα πρέπει να ενσωματωθεί στην επόμενη τροποποίηση της Συνθήκης·

51.  υπενθυμίζει τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επισημαίνουν ότι η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση («δημοσιονομικό σύμφωνο») εκτός της δομής των θεσμικών οργάνων της Ένωσης αποτελεί οπισθοδρόμηση στην πολιτική ολοκλήρωση της Ένωσης και, ως εκ τούτου, απαιτεί να ενσωματωθούν πλήρως ο ΕΜΣ και το δημοσιονομικό σύμφωνο στο κοινοτικό πλαίσιο βάσει εκτίμησης της εμπειρίας που έχει αποκομιστεί κατά την εφαρμογή του, σύμφωνα με το άρθρο 16 της Συνθήκης για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση, και, κατά συνέπεια, να λογοδοτούν επίσημα στο Κοινοβούλιο·

52.  υπενθυμίζει το αίτημά του για ανάπτυξη εναλλακτικών επιλογών όσον αφορά ένα νέο νομικό πλαίσιο για μελλοντικά προγράμματα μακροοικονομικής προσαρμογής, προς αντικατάσταση της Τρόικας, προκειμένου να ενισχυθούν η διαφάνεια και ο ενστερνισμός των εν λόγω προγραμμάτων και να εξασφαλιστεί ότι όλες οι αποφάσεις της ΕΕ λαμβάνονται, στο μέτρο του δυνατού, στο πλαίσιο της κοινοτικής μεθόδου· πιστεύει ότι θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια μεταξύ της φύσης του χρησιμοποιούμενου μηχανισμού σταθερότητας και του οργάνου που είναι αρμόδιο για την ενεργοποίησή του, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζει ότι, επειδή η οικονομική στήριξη διασφαλίζεται από τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, τα κράτη μέλη πρέπει να εκφράζουν τη θέση τους όσον αφορά την παροχή αυτής της στήριξης·

53.  ζητεί να διενεργηθεί εκ νέου αξιολόγηση της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων στο πλαίσιο της Ευρωομάδας, ώστε να διασφαλιστεί η δέουσα δημοκρατική λογοδοσία· επιδοκιμάζει την τακτική συμμετοχή του προέδρου της Ευρωομάδας στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής όπως και του προέδρου του Συμβουλίου Ecofin, διότι με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται παρόμοιος βαθμός δημοκρατικής λογοδοσίας·

54.  υπενθυμίζει ότι το «εξάπτυχο» και το «δίπτυχο» βασίζονται στον ενισχυμένο ρόλο ενός ανεξάρτητου Επιτρόπου ο οποίος θα πρέπει να διασφαλίζει τη δίκαιη και χωρίς διακρίσεις εφαρμογή των κανόνων, πιστεύει ότι η λήψη περαιτέρω μέτρων στον τομέα του θεσμικού πλαισίου της οικονομικής διακυβέρνησης, όπως η ενίσχυση του ρόλου του αρμόδιου για τις οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις Επιτρόπου ή η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού Υπουργείου Οικονομικών, πρέπει να σέβεται τον διαχωρισμό των εξουσιών μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων και να συνδέεται με κατάλληλα μέσα δημοκρατικής λογοδοσίας και νομιμότητας, με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

55.  υπενθυμίζει ότι η τραπεζική ένωση υπήρξε αποτέλεσμα της πολιτικής βούλησης για να αποφευχθεί η επανάληψη μιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, να σπάσει ο φαύλος κύκλος μεταξύ τραπεζών και κρατών και να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές δευτερογενείς επιπτώσεις που απορρέουν από μια κρίση δημόσιου χρέους, και ότι απαιτείται η ίδια βούληση για να επιτευχθεί μια βαθύτερη ΟΝΕ·

56.  καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει έναν φιλόδοξο χάρτη πορείας για την επίτευξη μιας βαθύτερης οικονομικής και νομισματικής ένωσης που λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις που παρατίθενται στο παρόν ψήφισμα, βασίζεται στην εντολή που δόθηκε στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής της ζώνης του ευρώ και επιβεβαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την «προετοιμασία των επόμενων βημάτων για τη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης στη ζώνη του ευρώ» καθώς και σε προηγούμενες εργασίες όπως το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2012 με τίτλο «Προς μια γνήσια Οικονομική και Νομισματική Ένωση»(13), η ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2012 με τίτλο «Σχέδιο στρατηγικής για μια βαθιά και ουσιαστική οικονομική και νομισματική ένωση. Έναρξη συζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο» (COM(2012)0777) και η τελική έκθεση των τεσσάρων Προέδρων της 5ης Δεκεμβρίου 2012·

57.  καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη σε αυτό το αναγκαίο επόμενο βήμα για την ΟΝΕ να λάβουν υπόψη την προβλεπόμενη μελλοντική διεύρυνση της ζώνης του ευρώ και να εξετάσουν όλες τις επιλογές για την εμβάθυνση και ενίσχυση της ΟΝΕ και να την καταστήσουν περισσότερο ανθεκτική και συμβάλλουσα στην ανάπτυξη, την απασχόληση και τη σταθερότητα, όπως:

   α) ενισχυμένους μηχανισμούς δημοκρατικής λογοδοσίας τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, όπου οι ευθύνες πρέπει να αναλαμβάνονται στο επίπεδο στο οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις και βάσει της έγκρισης κατευθυντηρίων γραμμών για τη σύγκλιση στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης, ενώ πρέπει να επισημοποιηθεί ο ελεγκτικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο στο πλαίσιο μιας διοργανικής συμφωνίας και να εξασφαλιστεί ότι όλα τα εθνικά κοινοβούλια της ζώνης του ευρώ ακολουθούν κάθε στάδιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·
   β) μια κοινωνική διάσταση που αποσκοπεί στη διαφύλαξη της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς της Ευρώπης, στον σεβασμό του δικαιώματος στη συλλογική διαπραγμάτευση, στο πλαίσιο της οποίας θα διασφαλίζεται ο συντονισμός των κοινωνικών πολιτικών των κρατών μελών, μεταξύ άλλων ένας ελάχιστος μισθός ή ένας μηχανισμός εισοδήματος που θα είναι κατάλληλος για κάθε κράτος μέλος και θα αποφασίζεται από κάθε κράτος μέλος και η στήριξη της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η επανένταξη των εργαζομένων στην αγορά εργασίας, η εθελοντική κινητικότητα και η ευελιξία μεταξύ επαγγελμάτων και κρατών μελών·
   γ) μια δημοσιονομική ικανότητα στη ζώνη του ευρώ με βάση ειδικούς ίδιους πόρους που θα πρέπει, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης και με ευρωπαϊκό κοινοβουλευτικό έλεγχο, να βοηθά τα κράτη μέλη στην υλοποίηση των συμφωνημένων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων βάσει ορισμένων προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής εφαρμογής των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων· επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, το έργο της ομάδας της ΕΕ για τους ίδιους πόρους υπό την προεδρία του Mario Monti·
   δ) αύξηση της ανθεκτικότητας της ΟΝΕ για την αντιμετώπιση οικονομικών κλυδωνισμών και καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης που συνδέονται άμεσα με τη νομισματική ένωση και, παράλληλα, αποφυγή κάθε μορφής μόνιμων δημοσιονομικών μεταβιβάσεων·
   ε) όσον αφορά τη φορολόγηση, δέσμευση για τη λήψη πανευρωπαϊκών μέτρων κατά της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και του επιθετικού σχεδιασμού φορολογίας εταιρειών, για συνεργασία των εθνικών φορολογικών αρχών με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη φοροαποφυγή και τη φορολογική απάτη, μέτρα για την επίτευξη σύγκλισης των φορολογικών πολιτικών των κρατών μελών, μια κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών, απλούστερα και διαφανέστερα φορολογικά συστήματα και υποβολή εκθέσεων ανά χώρα για τις επιχειρήσεις, εξαιρουμένων των ΜΜΕ·
   στ) ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης βήμα προς βήμα·
   ζ) ενσωμάτωση του ΕΜΣ και της ΣΣΣΔ στην ενωσιακή νομοθεσία σε συνδυασμό με τον ενισχυμένο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, την πραγματική σύγκλιση, την επιβολή κοινών κανόνων και μια σαφή δέσμευση για την εφαρμογή οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·
   η) διόρθωση των αδυναμιών του τρέχοντος πλαισίου το οποίο επιτρέπει να ελέγχονται από το Δικαστήριο ορισμένα τμήματα της Συνθήκης, ενώ άλλα τμήματα δεν καλύπτονται από τον έλεγχο αυτό·
   θ) ενισχυμένο εξωτερικό ρόλο της ζώνης του ευρώ, μεταξύ άλλων μέσω της αναβάθμισης της εκπροσώπησής της,

58.  ζητεί να καταρτιστούν ενδεχόμενα περαιτέρω βήματα στην ΟΝΕ βάσει της προσέγγισης «4+1 Πρόεδροι», συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στον οποίο θα πρέπει να απευθύνεται πρόσκληση για όλες τις συνεδριάσεις, να παρέχεται πλήρης πληροφόρηση καθώς και το δικαίωμα συμμετοχής στις συζητήσεις· επισημαίνει ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής έχει δηλώσει την πρόθεσή του να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο σκεπτικό του κατά την προετοιμασία των εκθέσεων των τεσσάρων Προέδρων·

59.  ζητεί από τον Πρόεδρό του να προβεί στον εκ των προτέρων συντονισμό με τους προέδρους των πολιτικών ομάδων ή τα μέλη που έχουν οριστεί για αυτόν τον σκοπό από τις ομάδες τους ή από το Κοινοβούλιο, να εκπροσωπήσει το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο αυτής της επικείμενης αποστολής βάσει της εντολής που δίδεται με το παρόν ψήφισμα, μεταξύ άλλων για τα ζητήματα του αναλυτικού σημειώματος των τεσσάρων Προέδρων με τίτλο «Προετοιμασία των επόμενων βημάτων για τη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης στη ζώνη του ευρώ»·

o
o   o

60.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στους προέδρους του Συμβουλίου, της Επιτροπής, της Ευρωομάδας και της ΕΚΤ, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 140 της 27.5.2013, σ. 1.
(2) ΕΕ L 140 της 27.5.2013, σ. 11.
(3) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 12.
(4) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 33.
(5) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 1.
(6) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 41.
(7) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 25.
(8) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 8.
(9) Kείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0239.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0598.
(11) ΕΕ C 165 Ε της 11.6.2013, σ. 24.
(12) ΕΕ C 33 Ε της 5.2.2013, σ. 140.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0430.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου