Показалец 
Приети текстове
Сряда, 7 октомври 2015 г. - СтрасбургОкончателна версия
Протокол към Евро-средиземноморското споразумение относно общите принципи на участие на Тунис в програми на Съюза ***
 Eвропейска процедура за искове с малък материален интерес и европейска заповед за плащане ***I
 Ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители ***I
 Казеини и казеинати, предназначени за консумация от човека ***I
 Финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза ***I

Протокол към Евро-средиземноморското споразумение относно общите принципи на участие на Тунис в програми на Съюза ***
PDF 454kWORD 63k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 7 октомври 2015 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Тунис, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Република Тунис за общите принципи на участие на Република Тунис в програми на Съюза (16160/2014 – C8-0080/2015 – 2014/0118(NLE))
P8_TA(2015)0337A8-0254/2015

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (16160/2014),

—  като взе предвид проекта на протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Тунис, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Република Тунис за общите принципи на участие на Република Тунис в програми на Съюза (16159/2014),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 212, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), както и член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС (C8‑0080/2015),

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A8‑0254/2015),

1.  Дава своето одобрение за сключването на протокола;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Тунис.


Eвропейска процедура за искове с малък материален интерес и европейска заповед за плащане ***I
PDF 469kWORD 66k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 7 октомври 2015 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес и на Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за създаване на процедура за европейска заповед за плащане (COM(2013)0794 – C7-0414/2013 – 2013/0403(COD))
P8_TA(2015)0338A8-0140/2015

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0794),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 81 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7‑0414/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 25 март 2014 г.(1),

—  като взе предвид поетия с писмо от 29 юни 2015 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8‑0140/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 7 октомври 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2015/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 861/2007 за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес и Регламент (ЕО) № 1896/2006 за създаване на процедура за европейска заповед за плащане

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2015/2421.)

(1) ОВ C 226, 16.7.2014 г., стр. 43.


Ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители ***I
PDF 472kWORD 75k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 7 октомври 2015 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации (COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD))
P8_TA(2015)0339A8-0160/2015

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0919),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7‑0003/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от ДФЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 10 юли 2014 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 7 октомври 2014 г.(2),

—  като взе предвид поетия с писмо от 30 юни 2015 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8‑0160/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 7 октомври 2015 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2015/... на Европейския парламент и на Съвета за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2015/2193.)

(1)OВ C 451, 16.12.2014 г., стр. 134.
(2)OВ C 415, 20.11.2014 г., стр. 23.


Казеини и казеинати, предназначени за консумация от човека ***I
PDF 469kWORD 64k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 7 октомври 2015 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите членки във връзка с казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека, и за отмяна на Директива 83/417/ЕИО на Съвета (COM(2014)0174 – C7-0105/2014 – 2014/0096(COD))
P8_TA(2015)0340A8-0042/2015

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0174),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7‑0105/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 4 юни 2014 г.(1),

—  като взе предвид поетия с писмо от 24 юни 2015 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8‑0042/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 7 октомври 2015 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2015/... на Европейския парламент и на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки във връзка с казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека, и за отмяна на Директива 83/417/ЕИО на Съвета

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2015/2203.)

(1) ОВ C 424, 26.11.2014 г., стр. 72.


Финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза ***I
PDF 471kWORD 101k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 7 октомври 2015 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD))
P8_TA(2015)0341A8-0049/2015

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2014)0358),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 322 от Договора за функционирането на Европейския Съюз, както и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C8-0029/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейската сметна палата от № 1/2015(1),

—  като взе предвид писмото на Европейския надзорен орган по защита на данните от 3 декември 2014 г.,

—  като взе предвид поетия с писмо от 30 юни 2015 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становищата на комисията по външни работи и комисията по бюджетен контрол (A8‑0049/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията, на Европейската сметна палата, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 7 октомври 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2015/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС, Евратом) 2015/1929.)

(1) OВ C 52, 12.2.2015 г., стр. 1.

Правна информация