Показалец 
Приети текстове
Вторник, 27 октомври 2015 г. - СтрасбургОкончателна версия
Обща селскостопанска политика: отмяна на остарели актове ***I
 Споразумение между ЕО и Швейцария за автоматичен обмен на информация за финансови сметки *
 Данъчно облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания: отмяна на Директивата за спестяванията *
 Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Швеция *
 Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Белгия *
 Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Полша *
 Пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги ***II
 Eдинeн европейски пазар на електронни съобщителни услуги ***II
 Търговия с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на отнасяне или наказание ***I
 Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане *
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ARTEMIS
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски институт за иновации и технологии
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ENIAC
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет
 Кризата с вируса ебола: поуките в дългосрочен план
 Измерване на емисиите в автомобилния сектор

Обща селскостопанска политика: отмяна на остарели актове ***I
PDF 472kWORD 66k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2015 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Директива 76/621/ЕИО на Съвета за определяне на максимално равнище на ерукова киселина в масла и мазнини и на Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия (COM(2015)0174 – C8-0101/2015 – 2015/0090(COD))
P8_TA(2015)0360A8-0255/2015

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0174),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 42, първа алинея и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0101/2015),

—  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

—  като взе предвид член 294, параграф 3 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 1 юли 2015 г.(1),

—  като взе предвид поетия с писмо от 7 септември 2015 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент съгласно член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 и член 39 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8‑0255/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 27 октомври 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2015/... на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Директива 76/621/ЕИО на Съвета за определяне на максимално равнище на ерукова киселина в масла и мазнини и на Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2015/2284.)

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.


Споразумение между ЕО и Швейцария за автоматичен обмен на информация за финансови сметки *
PDF 540kWORD 73k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2015 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Протокола за изменение на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за предвиждане на мерки, еквивалентни на тези, определени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания (08266/1/2015 – C8-0169/2015 – 2015/0076(NLE))
P8_TA(2015)0361A8-0271/2015

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (08266/1/2015),

—  като взе предвид проекта на Протокола за изменение на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за предвиждане на мерки, еквивалентни на тези, определени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания (08297/2015),

—  като взе предвид член 115, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква б) и член 218, параграф 8, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8‑0169/2015),

—  като взе предвид член 59 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8‑0271/2015),

1.  Одобрява проекта на решение на Съвета, така както е изменен, и одобрява сключването на Протокола за изменение на Споразумението;

2.  Изразява съжаление, че не могат да бъдат направени подобрения, особено по отношение на предоставяната информация и на автоматичния, задължителен и неограничен характер на обмена на информация;

3.  Призовава Комисията да продължи да информира Парламента в случай на промяна или ново развитие по време на последните етапи от сключването на Протокола за изменение на Споразумението;

4.  Припомня на Съвета неговото задължение да се консултира с Парламента още веднъж, ако променя проекта на решението си;

5.  Подчертава колко е важно предприемането на ефективни действия срещу измамите и избягването на данъци от страна на физически и юридически лица, установени в Съюза, с участието на финансови институции, установени в трети държави;

6.  Призовава Комисията да оцени, 18 месеца след датата на влизане в сила на Протокола за изменение на Споразумението, прилагането на Споразумението и неговите резултати, и да представи доклад на Европейския парламент и на Съвета, придружен, по целесъобразност, от предложения за неговото преразглеждане;

7.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Конфедерация Швейцария.

Проект на решение   Изменение
Изменение 1
Проект на решение
Член 2 – параграф 1
1.  Председателят на Съвета извършва уведомлението, предвидено в член 2, параграф 1 от Протокола за изменение, от името на Съюза4
1.  Председателят на Съвета извършва уведомлението, предвидено в член 2, параграф 1 и член 4 от Протокола за изменение, от името на Съюза4, за да се гарантира, че правилата относно автоматичния обмен на информация по отношение на „сметки, за които се предоставя информация“ се спазват, и че се извършва сътрудничеството във връзка със спазването и правоприлагането.
__________________
__________________
4Датата на влизането в сила на Протокола за изменение ще бъде публикувана в Официалния вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.
4Датата на влизането в сила на Протокола за изменение ще бъде публикувана в Официалния вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.
Изменение 2
Проект на решение
Член 2 – параграф 2
2.  Комисията информира Конфедерация Швейцария и държавите членки относно уведомленията, направени в съответствие с член 1, параграф 1, буква г) от Споразумението между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за автоматичен обмен на информация за финансови сметки с оглед подобряване спазването на данъчното законодателство в международен план, в резултат на Протокола за изменение.
2.  Комисията информира Конфедерация Швейцария и държавите членки относно уведомленията, направени в съответствие с член 1, параграф 1, буква г) от Споразумението между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за автоматичен обмен на информация за финансови сметки с оглед подобряване спазването на данъчното законодателство в международен план, вследствие на Протокола за изменение.

Данъчно облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания: отмяна на Директивата за спестяванията *
PDF 559kWORD 75k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2015 г. относно предложението за директива на Съвета за отмяна на Директива 2003/48/ЕО на Съвета (COM(2015)0129 – C8-0086/2015 – 2015/0065(CNS))
P8_TA(2015)0362A8-0299/2015

(Специална законодателна процедура — консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2015)0129),

—  като взе предвид член 115 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0086/2015),

—  като взе предвид член 59 и член 50, параграф 2 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8‑0299/2015),

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  Отправя покана към Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3.  Отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  Призовава Съветаотново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 5
(5)  Директива 2014/107/ЕС като цяло е с по-широк обхват, отколкото Директива 2003/48/ЕО и предвижда, че в случай на припокриване на обхвата предимство имат разпоредбите на Директива 2014/107/ЕС. Все още са налице остатъчни случаи, в които ще се прилага единствено Директива 2003/48/ЕО. Тези остатъчни случаи са следствие от някои малки различия в подхода между двете директиви, както и от различните специфични освобождавания. Когато при такива ограничени случаи обхватът на Директива 2003/48/ЕО не се припокрива с обхвата на Директива 2014/107/ЕС, съответните разпоредби от Директива 2003/48/ЕО би следвало да продължат да се прилагат, което води до двойни стандарти за докладване в рамките на Съюза. Незначителните ползи от запазването на такова двойно докладване ще бъдат по-малки в сравнение с разходите.
(5)  Директива 2014/107/ЕС като цяло е с по-широк обхват, отколкото Директива 2003/48/ЕО и предвижда, че в случай на припокриване на обхвата предимство имат разпоредбите на Директива 2014/107/ЕС. Все още са налице остатъчни случаи, в които ще се прилага единствено Директива 2003/48/ЕО. Тези остатъчни случаи са следствие от някои малки различия в подхода между двете директиви, както и от различните специфични освобождавания. Когато при такива ограничени случаи обхватът на Директива 2003/48/ЕО не се припокрива с обхвата на Директива 2014/107/ЕС, съответните разпоредби от Директива 2003/48/ЕО би следвало да продължат да се прилагат, което води до двойни стандарти за докладване в рамките на Съюза. Макар да не е извършен конкретен анализ на разходите и ползите по отношение на система за двойно докладване, дори и само за временен период на преход между двата стандарта, налице са основания да се предположи, че незначителните ползи от запазването на такова двойно докладване ще бъдат по-малки в сравнение с разходите
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 11 a (ново)
(11a)  Разпоредби, които са равностойни на съдържащите се в Директива 2003/48/ЕО, понастоящем се прилагат посредством отделни двустранни споразумения между Европейския съюз и пет европейски държави, които не са членки на Съюза (Конфедерация Швейцария, Княжество Лихтенщайн, Република Сан Марино, Княжество Монако и Княжество Андора), както и между всяка от държавите членки и 12 зависими или асоциирани територии (Англо-нормандските острови, остров Ман и зависимите или асоциирани територии в Карибския басейн.) Важно е всички тези двустранни споразумения да бъдат адаптирани към новия световен стандарт на ОИСР и Директива 2014/107/ЕС. Също така е от решаващо значение да не се допускат пропуски или други недостатъци в процеса на преход от действащия към новия стандарт. Комисията, макар да разполага с ясен мандат в преговорите за промени в споразуменията с посочените пет европейски държави, които не са членки на Съюза, следва също така да поеме активна роля, в рамките на своите правомощия, като улесни и насърчи преразглеждането на споразуменията на държавите членки с 12-те зависимите или асоциирани територии. С цел да способства плавното и ефикасно протичане на процеса, Комисията, когато това е целесъобразно и при наличието на изрично съгласие от страна на държавите членки, следва да ръководи тези преговори.
Изменение 3
Предложение за директива
Член 1 – параграф 3 а (нов)
3a.  До 1 юли 2016 г. Комисията представя доклад до Съвета и до Европейския парламент относно прехода за преминаване от стандарта за докладване, прилаган съгласно Директива 2003/48/ЕО, към новия стандарт за докладване, установен с Директива 2014/107/ЕС. Докладът включва, но без да се ограничава с това, рисковете от възникването на пропуски или други неточности в докладването, които биха могли да създадат възможности за трансгранични данъчни измами и избягване на данъчно облагане. Докладът обхваща също така съответната процедура за преразглеждане на отделните двустранни споразумения между Съюза и пет европейски държави, които не са членки на Съюза (Конфедерация Швейцария, Княжество Лихтенщайн, Република Сан Марино, Княжество Монако и Княжество Андора), както и между всяка от държавите членки и 12 зависими или асоциирани територии (Англо-нормандските острови, остров Ман и зависимите или асоциирани територии в Карибския басейн.) До 1 октомври 2017 г. Комисията представя последващ доклад с цел да се следи отблизо положението. Когато това е целесъобразно, докладът е придружен от законодателни предложения.

Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Швеция *
PDF 456kWORD 63k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2015 г. относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Швеция (10027/2015 – C8‑0197/2015 – 2015/0804(CNS))
P8_TA(2015)0363A8-0304/2015

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на Съвета (10027/2015),

—  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8‑0197/2015),

—  като взе предвид Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност(1), и по-специално член 33 от него,

—  като взе предвид своята резолюция от 10 октомври 2013 г. относно засилване на трансграничното сътрудничество в областта на правоприлагането в ЕС: прилагане на Решението от Прюм и европейския модел за обмен на информация (ЕМОИ)(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 9 юли 2015 г. относно Европейската програма за сигурност(3)

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0304/2015),

1.  Одобрява проекта на Съвета;

2.  Отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1)ОВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 1.
(2) Приети текстове, P7_TA(2013)0419.
(3) Приети текстове, P8_TA(2015)0269.


Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Белгия *
PDF 456kWORD 63k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2015 г. относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Белгия (10029/2015 – C8-0196/2015 – 2015/0805(CNS))
P8_TA(2015)0364A8-0303/2015

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на Съвета (10029/2015),

—  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8‑0196/2015),

—  като взе предвид Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност(1), и по‑специално член 33 от него,

—  като взе предвид своята резолюция от 10 октомври 2013 г. относно засилване на трансграничното сътрудничество в областта на правоприлагането в ЕС: прилагане на Решението от Прюм и европейския модел за обмен на информация (ЕМОИ)(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 9 юли 2015 г. относно Европейската програма за сигурност(3),

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0303/2015),

1.  Одобрява проекта на Съвета;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 1.
(2) Приети текстове, P7_TA(2013)0419.
(3) Приети текстове, P8_TA(2015)0269.


Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Полша *
PDF 455kWORD 63k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2015 г. относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Полша (09989/2015 – C8-0195/2015 – 2015/0806(CNS))
P8_TA(2015)0365A8-0302/2015

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на Съвета (09989/2015),

—  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8‑0195/2015),

—  като взе предвид Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност(1), и по-специално член 33 от него,

—  като взе предвид своята резолюция от 10 октомври 2013 г. относно засилване на трансграничното сътрудничество в областта на правоприлагането в ЕС: прилагане на Решението от Прюм и европейския модел за обмен на информация (ЕМОИ)(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 9 юли 2015 г. относно Европейската програма за сигурност(3),

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0302/2015),

1.  Одобрява проекта на Съвета;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 1.
(2) Приети текстове, P7_TA(2013)0419.
(3) Приети текстове, P8_TA(2015)0269.


Пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги ***II
PDF 463kWORD 66k
Резолюция
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2015 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги, за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 90/314/ЕИО на Съвета (09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD))
P8_TA(2015)0366A8-0297/2015

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (09173/3/2015 – C8‑0281/2015),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 декември 2013 г.(1),

—  като взе предвид позицията си на първо четене(2) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0512),

—  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 76 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8‑0297/2015),

1.  Одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  Приема за сведение декларацията на Комисията, приложена към настоящата резолюция;

3.  Констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

4.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

5.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

6.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Декларация на Комисията

При преразглеждането на работния документ на службите на Комисията от 3 декември 2009 г., озаглавен „Насоки относно въвеждането и прилагането на Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните търговски практики“, Комисията ще разгледа също и въпроса за търговските практики, при които доставчици на пътнически услуги, които предлагат своите услуги онлайн, предлагат допълнителни услуги по скрит, неясен или двусмислен начин, като например прикриване на възможността да не се резервират допълнителни услуги. Комисията ще информира Парламента за начина, по който мнението му е било взето предвид, когато преразгледаните насоки бъдат приети.

(1) ОВ C 170, 5.6.2014 г., стр. 73.
(2) Приети текстове, 12.3.2014 г., P7_TA(2014)0222.


Eдинeн европейски пазар на електронни съобщителни услуги ***II
PDF 461kWORD 66k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2015 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD))
P8_TA(2015)0367A8-0300/2015

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (10788/2/2015 – C8‑0294/2015),

—  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Националния парламент на Ирландия, Камарата на представителите на Република Малта, Федералния съвет на Република Австрия и Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 21 януари 2014 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 31 януари 2014 г.(2),

—  като взе предвид позицията си на първо четене(3) относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2013)0627),

—  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 76 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8‑0300/2015),

1.  Одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  Констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

4.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 177, 11.6.2014 г., стр. 64.
(2) ОВ С 126, 26.4.2014 г., стр. 53.
(3) Приети текстове от 3.4.2014 г., P7_TA(2014)0281.


Търговия с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на отнасяне или наказание ***I
PDF 694kWORD 230k
Изменения, приети от Европейския парламент на 27 октомври 2015 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (COM(2014)0001 – C7‑0014/2014 – 2014/0005(COD))(1)
P8_TA(2015)0368A8-0267/2015

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)   Предоставянето на глобално разрешение би било уместно също така, когато производител трябва да изнесе лекарствени продукти, подложени на контрол по силата на Регламент (ЕО) № 1236/2005, за дистрибутор в държава, която не е отменила смъртното наказание, при условие че износителят и дистрибуторът са сключили правнообвързващо споразумение, съгласно което от дистрибутора се изисква да прилага подходящ набор от мерки, гарантиращи, че лекарствените продукти няма да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание.
(8)   Предоставянето на глобално разрешение би било уместно също така, когато производител трябва да изнесе лекарствени продукти, подложени на контрол по силата на Регламент (ЕО) № 1236/2005, за дистрибутор в държава, която не е отменила смъртното наказание, при условие че износителят и дистрибуторът са сключили правнообвързващо споразумение, съгласно което от дистрибутора се изисква да прилага подходящ набор от мерки, гарантиращи, че лекарствените продукти няма да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  Необходимо е да се забрани на брокерите в Съюза да предоставят брокерски услуги по отношение на стоки, чийто внос и износ са забранени, тъй като такива стоки нямат друго практическо приложение освен прилагането на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. Забраната за предоставяне на такива услуги служи за защита на обществените морални ценности.
(12)  Необходимо е да се забрани на брокерите в Съюза да предоставят брокерски услуги по отношение на стоки, чийто внос и износ са забранени, тъй като такива стоки нямат друго практическо приложение освен прилагането на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. Забраната за предоставяне на такива услуги служи за защита на обществените морални ценности и зачитане на принципите на човешко достойнство, които стоят в основата на европейските ценности, заложени в Договора за Европейския съюз и Хартата за основните права на Европейския съюз.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)
(19a)  Следва да бъде въведена клауза за предвидената крайна употреба с оглед на това държавите членки да прекратяват или спират трансфера на свързани със сигурността изделия, неизброени в приложения II и III, които явно нямат друго практическо приложение освен за прилагането на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, или при наличие на основателни причини да се счита, че трансферът на въпросните изделия би довел до улесняването или изпълнението на смъртна присъда, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. Правомощията, предоставени съгласно клаузата за предвидената крайна употреба, не следва да обхващат медицински продукти, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание.
Изменение 4
Предложение за регламент
Член 1 – точка 2 – буква a а (нова)
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 2 – буква e
aa)  Буква е) се заменя със следното:
е)  „техническа помощ“ означава всяка техническа помощ, отнасяща се до поправката, разработването, производството, изпробването, поддръжката, сглобяването или всяка друга техническа услуга и която може да се прилага под формата на инструктаж, съвет, обучение, трансфер на приложно знание или умения, или консултантски услуги. Техническата помощ включва вербалните форми на съдействие, както и помощта, предоставена по електронен път;
„е) „техническа помощ“ означава всяка техническа помощ, отнасяща се до поправката, разработването, производството, изпробването, поддръжката, сглобяването, използването, практиките или всяка друга техническа услуга и която може да се прилага под формата на инструктаж, съвет, обучение, трансфер на приложно знание или умения, или консултантски услуги. Техническата помощ включва вербалните форми на съдействие, както и помощта, предоставена по електронен път;“
Изменение 5
Предложение за регламент
Член 1 – точка 2 – буква в
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 2 – буква к – алинея 2
За целите на настоящия регламент от това определение се изключва единствено предоставянето на спомагателни услуги. Спомагателните услуги включват транспорта, финансовите услуги, застрахователните и презастрахователните услуги и общата реклама и промоция;
За целите на настоящия регламент в това определение се включва предоставянето на спомагателни услуги. Спомагателните услуги включват транспорта, финансовите услуги, застрахователните и презастрахователните услуги и общата реклама и промоция, включително чрез интернет;
Изменение 6
Предложение за регламент
Член 1 – точка 2 – буква в
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 2 – буква л
л)   „брокер“ означава физическо или юридическо лице или съдружие, пребиваващо или установено в държава — членка на Съюза, което извършва услугите, определени в буква к), от Съюза за територията на трета държава;
л)   „брокер“ означава физическо или юридическо лице или съдружие, пребиваващо или установено в държава — членка на Съюза, или неин гражданин, или дъщерно дружество на юридическо лице или съдружие, което извършва услугите, определени в буква к);
Изменение 7
Предложение за регламент
Член 1 – точка 2 – буква в
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 2 – буква м
м)  „доставчик на техническа помощ“ означава физическо или юридическо лице или съдружие, пребиваващо или установено в държава — членка на Съюза, което доставя техническата помощ, определена в буква е), от Съюза за територията на трета държава;
м)  „доставчик на техническа помощ“ означава физическо или юридическо лице или съдружие, пребиваващо или установено в държава — членка на Съюза, което доставя техническата помощ, определена в буква е);
Изменение 8
Предложение за регламент
Член 1 – точка 2 – буква в
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 2 – буква н
н)   „износител“ означава всяко физическо или юридическо лице или съдружие, от името на което се изготвя декларация за износ, т.е. лицето, което към момента на приемане на декларацията, притежава договор с получателя в съответната трета държава и притежава необходимото правомощие да вземе решение за изпращането на стоките извън митническата територия на Съюза. Ако не е сключен договор за износ или ако титулярят по договора не действа от свое собствено име, „износител“ означава лицето, което притежава необходимото правомощие да вземе решение за изпращането на стоката извън митническата територия на Съюза. В случай че правото за разпореждане със стоките принадлежи на лице, установено извън Съюза, по силата на договора, на който се основава износът, за износител се смята договарящата страна, установена в Съюза;
н)   „износител“ означава всяко физическо или юридическо лице или съдружие, от името на което се изготвя декларация за износ, т.е. лицето, което към момента на приемане на декларацията, притежава договор с получателя в съответната трета държава и притежава необходимото правомощие да вземе решение за изпращането на стоките извън митническата територия на Съюза. Ако не е сключен договор за износ или ако титулярят по договора не действа от свое собствено име, „износител“ означава лицето, което притежава необходимото правомощие да вземе решение за изпращането на стоката извън митническата територия на Съюза. В случай че правото за разпореждане със стоките принадлежи на лице, установено извън Съюза, по силата на договора, на който се основава износът, за износител се смята договарящата страна, пребиваваща или установена в Съюза;
Изменение 9
Предложение за регламент
Член 1 – точка 2 – буква в
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 2 – буква с а (нова)
сa)  „транзит“ означава транспортиране на стоки с произход извън Съюза, които са посочени в списъците в приложенията и които влизат и преминават през митническата територия на Съюза с местоназначение извън Съюза.
Изменение 10
Предложение за регламент
Член 1 – точка 3 a (нова)
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 4 б (нов)
3a.  Добавя се следният член:
„Член 4б
Забрана на транзит
1.  Забранява се транзитът на стоките, посочени в списъка в приложение II, независимо от техния произход.
2.  Чрез дерогация от параграф 1, компетентният орган може да разреши транзит на стоки, посочени в списъка в приложение II, ако се докаже, че в страната, в която ще бъдат изнесени стоките, те ще бъдат използвани изключително за целите на експонирането им в музей с оглед на тяхната историческа стойност.“
Изменение 11
Предложение за регламент
Член 1 – точка 3 б (нова)
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 4 в (нов)
3б.  Добавя се следният член:
„Член 4в
Забрана на търговски маркетинг и реклама
Забраняват се дейностите за търговски маркетинг и реклама онлайн и офлайн в рамките на Съюза, осъществявани от физическо или юридическо лице или съдружие с цел трансфер на стоки, посочени в списъка в приложение ІІ.“
Изменение 12
Предложение за регламент
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 6 – параграф 1
1.   Компетентните органи вземат решения относно заявленията за издаване на разрешения по отношение на износа на стоките, посочени в списъка в приложение IIIа, за всеки отделен случай, след като вземат под внимание всички приложими съображения, включващи по-специално обстоятелството дали има заявление за разрешение по отношение на по същество идентичен износ, което не е било удовлетворено от друга държава членка в предходните три години, и съображения относно предвижданата крайна употреба и риска от отклоняване на стоката.
1.   Компетентните органи вземат решения относно заявленията за издаване на разрешения по отношение на износа на стоките, посочени в списъка в приложения ІІІ и IIIа, за всеки отделен случай, след като вземат под внимание всички приложими съображения, включващи по-специално обстоятелството дали има заявление за разрешение по отношение на по същество идентичен износ, което не е било удовлетворено от друга държава членка в предходните три години, и съображения относно предвижданата крайна употреба и риска от отклоняване на стоката.
Изменение 13
Предложение за регламент
Член 1 – точка 5 a (нова)
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 6 – параграф 1 а (нов)
5a.  В член 6 се добавя следният параграф:
„1a. Компетентният орган, след като вземе под внимание всички приложими доказателства, заедно с държавите членки, гарантира, че всички дружества, предлагащи оборудване за сигурност, и дружествата, организиращи търговски изложения и други мероприятия, където се предлага такова оборудване, са запознати с факта, че това оборудване би могло да бъде използвано с цел изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание и че предлагането на такова оборудване може да бъде забранено и разрешенията в тази връзка да бъдат оттеглени.“
Изменение 14
Предложение за регламент
Член 1 – точка 5 б (нова)
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 6 – параграф 2
5б.  В член 6 параграф 2 се заменя със следното:
2.  Компетентният орган не издава разрешение, когато има сериозни основания да счита, че стоките, посочени в списъка в приложение III, могат да бъдат използвани за изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, включително наложено по съдебен ред телесно наказание, от правоприлагащ орган или физическо или юридическо лице в трета държава.
„2. Компетентният орган не издава разрешение, когато има сериозни основания да счита, че стоките, посочени в списъка в приложение III и приложение ІІІа, могат да бъдат използвани за изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, включително наложено по съдебен ред телесно наказание, от правоприлагащ орган или физическо или юридическо лице в трета държава.
Компетентният орган взема под внимание:
Компетентният орган взема под внимание:
–  съществуващите присъди, издадени от международни съдилища,
–  съществуващите присъди, издадени от международни съдилища,
–  заключенията на компетентните институции на ООН, Съвета на Европа и ЕС, докладите на Европейския комитет за предотвратяване прилагането на изтезания и нечовешко или унизително отношение и наказание към Съвета на Европа, както и заключенията на специалния докладчик на ООН за изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.
–  заключенията на компетентните институции на ООН, Съвета на Европа и ЕС, докладите на Европейския комитет за предотвратяване прилагането на изтезания и нечовешко или унизително отношение и наказание към Съвета на Европа, както и заключенията на специалния докладчик на ООН за изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.
В допълнение може да бъде взета под внимание всяка друга релевантна информация, включително съществуващите присъди, издадени от националните съдилища, доклади или друга информация, подготвена от организации на гражданското общество, както и данни за наложени ограничения върху износа на стоки, посочени в списъка в приложения II и III, в държавата на направление.
В допълнение може да бъде взета под внимание всяка друга релевантна информация, включително съществуващите присъди, издадени от националните съдилища, доклади или друга информация, подготвена от организации на гражданското общество, както и данни за наложени ограничения върху износа на стоки, посочени в списъка в приложения II, III и IIIa, в държавата на направление.“
Изменение 15
Предложение за регламент
Член 1 – точка 5 в (нова)
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 6 а (нов)
5в.  Добавя се следният член:
„Член 6a
Изискване за издаване на разрешение за транзит
1.  Изисква се разрешение за транзит на стоки, посочени в списъка в приложение ІІІ или ІІІа, ако икономическият оператор е бил информиран от компетентните органи на държавата членка, през която се извършва транзитът, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично, за прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.
2.  Ако икономическият оператор знае, че транзитно преминаващите стоки, посочени в списъка в приложение ІІІ или ІІІа, са предназначени, изцяло или частично, за прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, той уведомява компетентните органи, които решават дали е целесъобразно въпросният транзит да подлежи на разрешение.
3.  Държава членка, която налага изискване за издаване на разрешение, в съответствие с параграфи 1 и 2, за транзита на изделие, което не е посочено в списъка в приложение ІІІ или IIIа, информира другите държави членки и Комисията.“
Изменение 16
Предложение за регламент
Член 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 7 а – параграф 1
1.   Забранява се на брокери да предоставят на лице, образувание или орган в трета държава брокерски услуги по отношение на стоки, включени в приложение III, независимо от произхода на тези стоки, ако брокерът знае или има основания да подозира, че каквато и да е част от тези стоки са или могат да бъдат предназначени за използване за изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание в държава, която не принадлежи към митническата територия на Съюза.
1.   Забранява се на брокери да предоставят на лице, образувание или орган в трета държава брокерски услуги по отношение на стоки, включени в приложение III и IIIa, независимо от произхода на тези стоки, ако брокерът знае или има основания да подозира, че каквато и да е част от тези стоки са или могат да бъдат предназначени за използване за изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание в държава, която не принадлежи към митническата територия на Съюза.
Изменение 17
Предложение за регламент
Член 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 7 а – параграф 2
2.  Забранява се на доставчик на техническа помощ да предоставя на лице, образувание или орган в трета държава техническа помощ по отношение на стоки, включени в приложение III, независимо от произхода на тези стоки, ако доставчикът на техническа помощ знае или има основания да подозира, че някои или всички съответни стоки са или могат да бъдат предназначени за използване за изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание в държава, която не принадлежи към митническата територия на Съюза.
2.  Забранява се на доставчик на техническа помощ да предоставя на лице, образувание или орган в трета държава техническа помощ по отношение на стоки, включени в приложения III и IIIa, независимо от произхода на тези стоки, ако доставчикът на техническа помощ знае или има основания да подозира, че някои или всички съответни стоки са или могат да бъдат предназначени за използване за изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание в държава, която не принадлежи към митническата територия на Съюза. Забранява се също на доставчик на техническа помощ да дава инструкции, съвети, обучение или да предава работни знания или умения, които биха могли да подпомогнат изпълнението на смъртни присъди, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.
Изменение 18
Предложение за регламент
Член 1 – точка 6 a (нова)
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 7 а а (нов)
6a.  Добавя се следният член:
„Член 7аа
Обмен на най-добри практики
Държавите членки се насърчават да популяризират най-добрите практики между доставчиците на техническа помощ с цел да се гарантира, че тази помощ има положителен принос за борбата с изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.“
Изменение 19
Предложение за регламент
Член 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 7 в – параграф 3 – точка 3.3 (нова)
„3.3. Комисията, в сътрудничество с компетентните органи на държавите членки и, когато е целесъобразно, с трети държави, приема насоки за най-добри практики относно проверката на крайната употреба.“
Изменение 20
Предложение за регламент
Член 1 – точка 7 a (нова)
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Глава III б (нова) – член 7 д (нов)
7a.  Добавя се следната глава:
„Глава ІІІ б
Неописани стоки
Член 7д
Всеобхватна клауза
1.  Изисква се разрешение за износ на изделия, които не са посочени в списъците на приложенията към настоящия регламент, ако износителят е бил информиран от компетентните органи на държавата членка, в която е установен, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично, за прилагане на смъртно наказание или за изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.
2.  Ако износителят знае, че изделията, които предлага да бъдат изнесени, които не са посочени в списъка в приложение ІІ, ІІІ или ІІІа, са предназначени, изцяло или частично, за прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, той уведомява компетентните органи на държавата членка, в която е установен, които решават дали е целесъобразно въпросният износ да подлежи на разрешение.
3.  Държава членка, която налага изискване за издаване на разрешение, в съответствие с параграфи 1 и 2, за износа на изделие, което не е посочено в списъка в приложение ІІ, ІІІ или IIIа, незабавно информира другите държави членки и Комисията за това и посочва точните причини за налагането на изискване за издаване на разрешение. Държавите членки също незабавно информират Комисията относно внесени промени в мерките, приети по силата на параграф 1 и 2.
4.  Другите държави членки разглеждат надлежно такава информация и уведомяват своите митнически органи и други съответни национални органи, които имат отношение към въпроса.
5.  Когато наложителни причини за спешност налагат това, Комисията приема делегирани актове, с които добавя изделия от параграфи 1 и 2 към приложение ІІ, приложение ІІІ или приложение ІІІа. За делегираните актове, приети съгласно настоящия параграф, се прилага процедурата, предвидена в член 15б.
6.  Лекарствените продукти, съгласно определението в Директива 2001/83/EО на Европейския парламент и на Съвета, не попадат в обхвата на настоящия член.
_________________________
Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67).“
Изменение 21
Предложение за регламент
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 8 – параграф 6
6.  Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 5 в случаите, в които лекарствени продукти се изнасят от производителя за дистрибутор, производителят предоставя информация за договорените условия и предприетите мерки за предотвратяване на използването на тези продукти с цел прилагане на смъртно наказание, информация за държавата на местоназначение и ако е налична, информация за крайната употреба и крайните потребители на стоките.
6.  Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 5 в случаите, в които лекарствени продукти се изнасят от производителя за дистрибутор, производителят предоставя информация за договорените условия и предприетите мерки за предотвратяване на използването на тези продукти с цел прилагане на смъртно наказание, информация за държавата на местоназначение и ако е налична, информация за крайната употреба и крайните потребители на стоките. Тази информация е достъпна при поискване за съответния независим надзорен орган, например национален превантивен механизъм, създаден по реда на факултативния протокол към Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, или национална институция по правата на човека в държава членка.
Изменение 22
Предложение за регламент
Член 1 – точка 8 a (нова)
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 10 – параграф 2
8a.  В член 10 параграф 2 се заменя със следното:
„2. Ако бъде подадена митническа декларация за стоки, посочени в списъците в приложения II или III, и се потвърди, че не е издадено разрешение за предвидения износ или внос съгласно разпоредбите на настоящия регламент, митническите органи задържат обявените стоки и привличат вниманието върху възможността да се подаде заявление за получаване на разрешение съгласно настоящия регламент. В случай че не бъде подадено заявление за издаване на разрешение в рамките на шест месеца след задържането на стоките или ако компетентният орган откаже да издаде такова разрешение, митническите власти се разпореждат със задържаните стоки в съответствие с действащите разпоредби на местното законодателство.“
„2. Ако бъде подадена митническа декларация за стоки, посочени в списъците в приложение II, III или IIIa, и се потвърди, че не е издадено разрешение за предвидения износ или внос съгласно разпоредбите на настоящия регламент, митническите органи задържат обявените стоки и привличат вниманието върху възможността да се подаде заявление за получаване на разрешение съгласно настоящия регламент. В случай че не бъде подадено заявление за издаване на разрешение в рамките на шест месеца след задържането на стоките или ако компетентният орган откаже да издаде такова разрешение, митническите власти се разпореждат със задържаните стоки в съответствие с действащите разпоредби на местното законодателство.“
Изменение 23
Предложение за регламент
Член 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 12 a – параграф 2
2.   Ако прецени, че в искането не са разгледани една или повече важни точки, или че е необходима допълнителна информация за една или повече важни точки, в рамките на три месеца Комисията може да поиска от държавата членка, отправила искането, да предостави допълнителна информация. Тя съобщава точките, по които трябва да бъде предоставена допълнителна информация.
2.   При получаване на искането, посочено в параграф 1, Комисията незабавно информира всички държави членки и разпространява информацията, получена от подалата искането държава членка. Докато Комисията вземе окончателно решение, държавите членки могат незабавно да прекратят трансфера на стоките, съдържащи се в искането. Ако прецени, че в искането не са разгледани една или повече важни точки, или че е необходима допълнителна информация за една или повече важни точки, в рамките на три месеца Комисията може да поиска от държавата членка, отправила искането, да предостави допълнителна информация. Тя съобщава точките, по които трябва да бъде предоставена допълнителна информация.
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 12 a – параграф 3
3.  Ако счита, че не е необходимо да се изиска допълнителна информация или, когато е приложимо, при получаване на допълнителната информация, която е поискала, в срок от шест месеца Комисията започва процедура за приемането на поисканото изменение или информира държавите членки, отправили искането, относно основанията да не започне тази процедура.
3.  Ако счита, че не е необходимо да се изиска допълнителна информация или, когато е приложимо, при получаване на допълнителната информация, която е поискала, в срок от три месеца Комисията започва процедура за приемането на поисканото изменение или информира държавите членки, отправили искането, относно основанията да не започне тази процедура.
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 1 – точка 12 a (нова)
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 13 – параграф 1
12a.  В член 13 параграф 1 се заменя със следното:
1.   Без да се нарушават разпоредбите на член 11, Комисията и държавите-членки взаимно при запитване се информират за мерките, които са предприети в изпълнение на настоящия регламент, и си предоставят една на друга цялата релевантна информация, с която разполагат във връзка с настоящия регламент, по-специално информацията за издадените и отказаните разрешения.
1. Без да се нарушават разпоредбите на член 11, всяка държава членка информира Комисията за мерките, които са предприети в изпълнение на настоящия регламент, и предоставя цялата релевантна информация, с която разполага във връзка с настоящия регламент, по-специално информацията за издадените и отказаните разрешения, както и във връзка с мерките, предприети съгласно клаузата относно предвидената крайна употреба. Комисията препраща информацията до останалите държави членки.“
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 1 – точка 12 б (нова)
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 13 - параграф 3 а (нов)
12б.  В член 13 се добавя следният параграф:
„3a. Комисията изготвя годишен доклад, съставен от годишните доклади за дейността, посочени в параграф 3. Докладът се оповестява публично.
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 1 – точка 15
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 15 а
Член 15a
заличава се
Упражняване на делегирането
1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 12, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от …. г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 12, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.
5.  Делегиран акт, приет съгласно член 12, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
Изменение 28
Предложение за регламент
Член 1 – точка 15 a (нова)
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 15 в (нов)
15a.  Добавя се следният член:
„Член 15в
Координационна група за борба с изтезанията
1.  Създава се координационна група за борба с изтезанията под председателството на представител на Комисията. Всяка държава членка назначава свой представител в тази група. Координационната група проучва всички въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент, които могат да бъдат повдигнати или от председателя, или от представител на държава членка.
2.  Координационната група, в сътрудничество с Комисията, предприема подходящи мерки за установяване на пряко сътрудничество и обмен на информация между компетентните органи, по-конкретно за да се отстрани рискът от евентуални различия при прилагането на контрола върху износа на стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, което би могло да доведе до отклоняване на търговията.
3.  Председателят на координационната група за борба с изтезанията се консултира, когато сметне за необходимо, с износители, брокери и други заинтересовани лица, включително от всички части на гражданското общество, със съответния експертен опит по въпроси, които засягат настоящият регламент.
4.  Комисията представя на Европейския парламент годишен доклад в писмена форма относно работата, проверките и консултациите на координационната група за борба с изтезанията, който подлежи на разпоредбите на член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета.“
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 1 – точка 15 б (нова)
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 15 г (нов)
15б.  Добавя се следният член:
„Член 15г
1.  До...* и на всеки три години след това Комисията извършва преглед на прилагането на настоящия регламент и представя на Европейския парламент и на Съвета обстоен доклад за прилагането и оценката на въздействието, който може да включва предложения за изменение. Държавите членки предоставят на Комисията цялата информация, необходима за изготвянето на доклада.
2.  Специални раздели от доклада разглеждат:
а)  координационната група за борба с изтезанията и нейната работа, проверки и консултации. Информацията, която Комисията предоставя относно извършените проверки и консултации на координационната група, се третира като поверителна съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001. Във всеки случай информацията се счита за поверителна, ако нейното разкриване е вероятно да има значителни неблагоприятни последици за този, който я е предоставил или е източник на такава информация;
б)  информация относно националните лицензионни решения на държавите членки, докладването пред Комисията от държавите членки, механизмите за уведомяване и консултации между държавите членки, обнародването и изпълнението;
в)  подробна информация относно естеството и ефекта на мерките, предприети от държавите членки съгласно член 17, включително функционирането на наказателните режими, въведени от държавите членки, и оценка на това дали такива режими са ефективни, пропорционални и възпиращи.
______________
Три години след влизането в сила на настоящия регламент.“
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 1 – точка 15 в (нова)
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 17 – параграф 2 а (нов)
15в.  В член 17 се добавя следният параграф:
„2а. Комисията преценява дали установените от държавите членки правила за налагане на санкции са със сходно естество и въздействие.“
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 1 – точка 15 – буква -а) (нова)
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Приложение ІІІ - колона 2 - точки 1 и 2
-a) В приложение ІІІ, колона 2, точки 1 и 2 се заменят със следното:
1.  Стоки, предназначени за задържане на хора, както следва:
„1. Стоки, предназначени за задържане на хора, както следва:
1.1.  Букаи и вериги
1.1.  Букаи и вериги
Бележка:
Бележка:
1.  Букаите са окови, състоящи се от две белезници или халки, снабдени с механизъм за заключване и свързваща ги верига или пръчка.
1.  Букаите са окови, състоящи се от две белезници или халки, снабдени с механизъм за заключване и свързваща ги верига или пръчка.
2.  Тази точка не се прилага за оковите за краката и веригите, забранени с точка 2.3 от приложение II
2.  Тази точка не се прилага за оковите за краката и веригите, забранени с точка 2.3 от приложение II
3.  Тази точка не се прилага за „обикновените белезници“. Обикновените белезници са белезници, които изпълняват всички от следните условия:
3.  Тази точка не се прилага за „обикновените белезници“. Обикновените белезници са белезници, които изпълняват всички от следните условия:
—  общият им размер, включително веригата, измерен от външния ръб на едната халка до външния ръб на другата халка, е между 150 и 280 mm, когато и двете са заключени;
—  общият им размер, включително веригата, измерен от външния ръб на едната халка до външния ръб на другата халка, е между 150 и 280 mm, когато и двете са заключени;
—  вътрешната обиколка на всяка халка е максимум 165 mm, когато задържащият механизъм е включен на последния зъб, влизащ в заключващия механизъм;
—  вътрешната обиколка на всяка халка е максимум 165 mm, когато задържащият механизъм е включен на последния зъб, влизащ в заключващия механизъм;
—  вътрешната обиколка на всяка халка е минимум 200 mm, когато задържащият механизъм е включен на първия зъб, влизащ в заключващия механизъм; и
—  вътрешната обиколка на всяка халка е минимум 200 mm, когато задържащият механизъм е включен на първия зъб, влизащ в заключващия механизъм; и
—  халките не са били модифицирани, за да причиняват физическа болка или страдания.
—  халките не са били модифицирани, за да причиняват физическа болка или страдания.
1.2.  Отделни белезници или халки, които са снабдени с механизъм за заключване и имат вътрешна обиколка, надвишаваща 165 mm, когато задържащият механизъм е включен на последния зъб, влизащ в заключващия механизъм
1.2.  Отделни белезници или халки, които са снабдени с механизъм за заключване и имат вътрешна обиколка, надвишаваща 165 mm, когато задържащият механизъм е включен на последния зъб, влизащ в заключващия механизъм
Забележка:
Тази точка включва оковите за врат и други отделни белезници или халки, снабдени с механизъм за заключване, които са вързани към обикновени белезници с помощта на верига
Забележка:
Тази точка включва оковите за врат и други отделни белезници или халки, снабдени с механизъм за заключване, които са вързани към обикновени белезници с помощта на верига
1.3.  Качулки против плюене: качулки, включително качулки от мрежа, включващи покритие за устата, което не позволява плюене
1.3.  Качулки против плюене: качулки, включително качулки от мрежа, включващи покритие за устата, което не позволява плюене
Забележка: Тази точка включва качулките против плюене, които са вързани към обикновени белезници с помощта на верига
Забележка: Тази точка включва качулките против плюене, които са вързани към обикновени белезници с помощта на верига
1.3.a Столове, плоскости и легла с ремъци
2.  Оръжия и устройства, предназначени за контрол на безредици или за самозащита, както следва:
2.  Оръжия и устройства, предназначени за контрол на безредици или за самозащита, както следва:
2.1.  Преносими устройства с електрически разряд, които могат да се използват само срещу едно лице при всяко пускане на електрически шок, включително, но не само електрошокови палки, електрошокови щитове, зашеметяващи оръжия и оръжия с електрошокови стрели
2.1.  Преносими устройства с електрически разряд, които могат да се използват само срещу едно лице при всяко пускане на електрически шок, включително, но не само електрошокови палки, електрошокови щитове, зашеметяващи оръжия и оръжия с електрошокови стрели
Забележки:
Забележки:
1.  Тази точка не се прилага за електрошоковите колани и другите устройства в обхвата на точка 2.1 от приложение II
1.  Тази точка не се прилага за електрошоковите колани и другите устройства в обхвата на точка 2.1 от приложение II
2.  Тази точка не се прилага за индивидуални електронни шокови устройства, когато техният потребител носи тези устройства със себе си за собствена защита
2.  Тази точка не се прилага за индивидуални електронни шокови устройства, когато техният потребител носи тези устройства със себе си за собствена защита
2.2.  Комплекти, съдържащи всички съществени компоненти за сглобяване на преносими оръжия с електрически разряд, които се контролират по точка 2.1.
2.2.  Комплекти, съдържащи всички съществени компоненти за сглобяване на преносими оръжия с електрически разряд, които се контролират по точка 2.1.
Забележка:
Забележка:
За съществени компоненти се считат следните стоки:
За съществени компоненти се считат следните стоки:
—  устройството за произвеждане на електрически шок,
—  устройството за произвеждане на електрически шок,
—  превключвателят, независимо от това дали се намира на дистанционно управление, и
—  превключвателят, независимо от това дали се намира на дистанционно управление, и
—  електродите или, когато е приложимо, жиците, през които се пуска електрическият шок
—  електродите или, когато е приложимо, жиците, през които се пуска електрическият шок
2.3.  Фиксирани или сглобяеми оръжия с електрически разряд, които имат голям обхват и могат да насочват електрически шокове срещу много лица
2.3.  Фиксирани или сглобяеми оръжия с електрически разряд, които имат голям обхват и могат да насочват електрически шокове срещу много лица
2.3.а Звукови устройства за контрол на тълпи/безредици
2.3.б Оръжия с милиметрови вълни“
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2
Считано от 1 януари 2015 г. се прилагат точка 6 от член 1 и частта от точка 7 от член 1, с която се вмъква член 7г.
Считано от 1 февруари 2016 г. се прилагат точка 6 от член 1 и частта от точка 7 от член 1, с която се вмъква член 7г.
Изменение 33
Предложение за регламент
Приложение II – част 2
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Приложение III б
Бенин
заличава се
Изменение 34
Предложение за регламент
Приложение II - част 2
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Приложение III б
Габон
Изменение 35
Предложение за регламент
Приложение II – част 2
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Приложение III б
Либерия
заличава се
Изменение 36
Предложение за регламент
Приложение II – част 2
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Приложение III б
Мадагаскар
заличава се
Изменение 37
Предложение за регламент
Приложение II – част 2
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Приложение III б
Монголия
заличава се
Изменение 38
Предложение за регламент
Приложение II – част 2
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Приложение III б
Сао Томе и Принсипи
заличава се

(1) Въпросът е върнат за ново разглеждане в компетентната комисия съгласно член 61, параграф 2, втора алинея (А8-0267/2015).


Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане *
PDF 703kWORD 258k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2015 г. относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS))
P8_TA(2015)0369A8-0306/2015

(Специална законодателна процедура — консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2015)0135),

—  като взе предвид член 115 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0085/2015),

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по правни въпроси (A8‑0306/2015),

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  Отправя покана към Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3.  Отправя покана към Съвета Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  Призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Позоваване 2 a (ново)
Като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално зачитането на правото на защита на личните данни и свободата на стопанска инициатива,
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 1
(1)   Избягването на данъци на трансгранично равнище, агресивното данъчно планиране и вредната данъчна конкуренция се превръщат във все по-сериозно предизвикателство и будят тревога както в рамките на Съюза, така и в световен мащаб. Свиването на данъчната основа значително намалява националните данъчни приходи, което възпрепятства прилагането на благоприятстващи растежа данъчни политики в държавите членки. По-специално, в резултат на данъчните становища, които държавите членки издават във връзка със стопански структури, създавани въз основа на данъчни съображения, в тези държави е налице ниско равнище на данъчно облагане на изкуствено завишен доход, a това може да доведе до изкуствено занижаване на облагаемия доход в други свързани държави. В този контекст засилването на прозрачността се превръща в една все по-належаща нужда. За постигането на тази цел е необходимо укрепване на инструментите и механизмите, предвидени в Директива 2011/16/ЕС на Съвета13.
(1)   Избягването на данъци на трансгранично равнище, агресивното данъчно планиране и вредната данъчна конкуренция се превръщат във все по‑сериозно предизвикателство и будят тревога както в рамките на Съюза, така и в световен мащаб. Свиването на данъчната основа значително намалява националните данъчни приходи, което възпрепятства прилагането на благоприятстващи растежа данъчни политики в държавите членки, води до нарушения на конкуренцията в ущърб на предприятията, особено на МСП, които плащат точния размер данъци, и води до пренасочване на данъчното облагане към по-малко мобилни фактори, като например към труда и потреблението. При все това и в определени случаи данъчните становища, които държавите членки издават във връзка със стопански структури, създавани въз основа на данъчни съображения, са довели в тези държави до ниско равнище на данъчно облагане на изкуствено завишен доход и са предизвикали изкуствено занижаване на облагаемия доход в други свързани държави, като поради тази причина в тези държави се наблюдава намаляване на данъчната основа. В този контекст засилването на целевата прозрачност и на обмена на информация се превръща в една все по‑належаща нужда най-малко в съответствие със стандартите на ОИСР. За постигането на тази цел е необходимо укрепване на инструментите и механизмите, предвидени в Директива 2011/16/ЕС на Съвета13.
__________________
__________________
13 Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ L 64, 11.3.2011 г., стр. 1).
13 Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ L 64, 11.3.2011 г., стр. 1).
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 1 a (ново)
(1a)  Вследствие на скандала „Люкслийкс“ и чрез настоящия доклад Европейският парламент изразява своята твърда решимост да не проявява търпимост към данъчните измами и избягването на данъци, както и да се застъпва за справедливо разпределение на данъчната тежест между граждани и предприятия.
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 2
(2)   В заключенията си от 18 декември 2014 г. Европейският съвет подчертава спешната необходимост от активизиране на усилията в борбата с избягването на данъци и с агресивното данъчно планиране, както на световно равнище, така и на равнището на Съюза. Като изтъква значението на прозрачността, Европейският съвет приветства намерението на Комисията да представи предложение относно автоматичния обмен на информация за данъчните становища в ЕС.
(2)   В заключенията си от 18 декември 2014 г. Европейският съвет подчертава спешната необходимост от активизиране на усилията в борбата с избягването на данъци и с агресивното данъчно планиране както на световно, така и на европейско равнище. Като изтъква значението на прозрачността и съответно на обмена на информация, Европейският съвет приветства намерението на Комисията да представи предложение относно автоматичния обмен на информация за данъчните становища в ЕС.
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 4
(4)   Що се отнася до предварителните трансгранични данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване обаче, ефективността на спонтанния обмен на информация на практика е ограничена от няколко съществени трудности, като например свободата на преценка на предоставящата становищата държава членка да решава кои други държави членки следва да информира.
(4)   Що се отнася до предварителните трансгранични данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване обаче, ефективността на спонтанния обмен на информация на практика е ограничена от няколко съществени трудности, като например свободата на преценка на предоставящата становищата държава членка да решава кои други държави членки следва да информира и от слабата система за мониторинг, която затруднява Комисията при установяването на каквито и да било нарушения на изискването за обмен на информация;
Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 4 a (ново)
(4a)  Ефективният обмен и ефективната обработка на данъчната информация и произтичащото от това колективно въздействие под влияние на мнозинството ще оказват силен възпиращ ефект по отношение на въвеждането на вредни данъчни практики и ще позволяват на държавите членки и на Комисията да разполагат с цялата необходима информация, за да предприемат действия срещу тези практики.
Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 5
(5)  За да не се подкопава ефективността на този обмен, възможността за отказ от предоставяне на информация, когато това би довело до разкриването на търговска, промишлена или професионална тайна или на търговски процес, или на информация, чието разкриване би противоречало на обществения ред, не следва да се предвижда по отношение на разпоредбите за задължителния автоматичен обмен на информация относно предварителните трансгранични становища и предварителните споразумения за ценообразуване. Фактът, че информацията, която трябва да се предоставя на всички държави членки, е с ограничен обхват, следва да представлява достатъчна защита на тези търговски интереси.
(5)  За да не се подкопава ефективността на този обмен, възможността за отказ от предоставяне на информация, когато това би довело до разкриването на търговска, промишлена или професионална тайна или на търговски процес, или на информация, чието разкриване би противоречало на обществения ред, не трябва да се предвижда по отношение на разпоредбите за задължителния автоматичен обмен на информация относно предварителните трансгранични становища и предварителните споразумения за ценообразуване. Фактът, че информацията, която трябва да се предоставя на всички държави членки, е с ограничен обхват, представлява достатъчна защита на тези търговски интереси.
Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 5 a (ново)
(5a)  Предварителните данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване могат да имат трансгранично измерение, въпреки че те се отнасят до чисто национални сделки. Това важи в особена степен за каскадните сделки, когато предварителните данъчни становища или предварителните споразумения за ценообразуване засягат първите национални сделки, без да се вземат предвид следващите (трансгранични) сделки.
Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 5 б (ново)
(5б)  С цел избягване на произволни разграничения между данъчните режими, възникващи в контекста на различните национални административни практики, определенията на понятията „предварителни становища“ и „предварителни споразумения за ценообразуване“ следва да обхващат данъчни режими, независимо дали са издадени по официален или неофициален начин и независимо от задължителния или незадължителния им характер.
Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 5 в (ново)
(5в)  Предварителните данъчни становища гарантират последователното и прозрачно прилагане на закона.
Изменение 11
Предложение за директива
Съображение 5 г (ново)
(5г)  Прозрачните данъчни становища гарантират правна сигурност за данъкоплатците и предприятията и генерират инвестиции.
Изменение 12
Предложение за директива
Съображение 6
(6)   За да може задължителният автоматичен обмен на информация да изиграе пълноценно своята роля, информацията следва да се съобщава веднага след като предварителните трансгранични данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване бъдат предоставени, като е необходимо да се определят редовни интервали, на които тази информация да се съобщава.
(6)   За да може задължителният автоматичен обмен на информация да изиграе пълноценно своята роля, съответната информация следва да се съобщава незабавно след предоставяне на предварителните данъчни становища и на предварителните споразумения за ценообразуване. В случаи на неизпълнение могат да бъдат определяни ефикасни и ефективни санкции.
Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 7
(7)  Във всеки отделен случай задължителният автоматичен обмен на информация относно предварителните трансгранични данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване следва да включва съобщаване на определен набор от основна информация на всички държави членки. Комисията следва да приеме необходимите мерки за стандартизирането на тази информация съгласно определената в Директива 2011/16/ЕС процедура за установяване на стандартен формуляр, който да се използва при обмена на информация. Посочената процедура следва да се използва и при приемането на всички необходими мерки и практически условия за осъществяването на обмена на информация.
(7)  Във всеки отделен случай задължителният автоматичен обмен на информация относно предварителните данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване следва да включва съобщаване на определен набор от основна информация на всички държави членки. Комисията следва да приеме необходимите мерки за стандартизирането на тази информация съгласно определената в Директива 2011/16/ЕС процедура за установяване на стандартен формуляр, който да се използва при обмена на информация. Посочената процедура следва да се използва и при приемането на всички необходими мерки и практически условия за осъществяването на обмена на информация.
Изменение 14
Предложение за директива
Съображение 8
(8)   Държавите членки следва да съобщават изисквания набор от основна информация също и на Комисията. Това ще позволи на Комисията във всеки един момент да наблюдава и оценява ефективното прилагане на автоматичния обмен на информация относно предварителните трансгранични данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване. Съобщаването на тази информация не освобождава дадена държава членка от задълженията ѝ да уведомява Комисията за държавните помощи.
(8)   Държавите членки следва да съобщават изисквания набор от основна информация също и на Комисията, тъй като Комисията следва да бъде в състояние да оценява по независим начин дали тази информация има значение за откриването на незаконна държавна помощ. Тази основна информация следва да позволява на Комисията във всеки един момент да наблюдава ефикасно и да оценява ефективното прилагане на автоматичния обмен на информация относно предварителните данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване и да гарантира, че данъчните становища не оказват неблагоприятно въздействие върху вътрешния пазар. Съобщаването на тази информация не освобождава дадена държава членка от задълженията ѝ да уведомява Комисията за държавните помощи.
Изменение 15
Предложение за директива
Съображение 8 a (ново)
(8a)  В срок до 1 октомври 2018 г. държавите членки следва да представят на Комисията последващ анализ на ефективността на настоящата директива.
Изменение 16
Предложение за директива
Съображение 9
(9)   Предоставянето на обратна информация от страна на държавата получател до държавата — подател на информацията, е необходим елемент на ефективното функциониране на системата за автоматичен обмен. Поради това е целесъобразно да се предвидят мерки, позволяващи предоставянето на обратна информация в случаите, в които информацията е била използвана и в които не може да се предостави такава обратна информация съгласно други разпоредби на Директива 2011/16/ЕС.
(9)   Предоставянето на обратна информация от страна на държавата получател до държавата — подател на информацията, е необходим елемент на ефективното функциониране на системата за автоматичен обмен, тъй като насърчава административното сътрудничество между държавите членки. Поради това е целесъобразно да се предвидят мерки, позволяващи предоставянето на обратна информация в случаите, в които информацията е била използвана и в които не може да се предостави такава обратна информация съгласно други разпоредби на Директива 2011/16/ЕС. По-този начин е по-трудно да се заобикаля информацията с цел измама.
Изменение 17
Предложение за директива
Съображение 10
(10)  Дадена държава членка следва да може да се позове на член 5 от Директива 2011/16/ЕС, чиито разпоредби се отнасят до обмена на информация при поискване, за да получи допълнителна информация, включително пълния текст на предварителните трансгранични становища или предварителните споразумения за ценообразуване, от държавата членка, която ги е предоставила.
(10)  Дадена държава членка следва да може да се позове на член 5 от Директива 2011/16/ЕС, чиито разпоредби се отнасят до обмена на информация при поискване, за да получи допълнителна информация, включително пълния текст на предварителните становища или предварителните споразумения за ценообразуване, от държавата членка, която ги е предоставила, както и евентуалните текстове, които въвеждат последващи изменения.
Изменение 18
Предложение за директива
Съображение 10 a (ново)
(10a)  Изразът „информация, която има предполагаема значимост“, посочен в член 1, алинея първа от Директива 2011/16/ЕС, следва да бъде изяснен, за да се не се позволяват тълкувания с цел избягване на данъчно облагане.
Изменение 19
Предложение за директива
Съображение 11
(11)  Държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки за отстраняването на пречките, които биха могли да възпрепятстват ефективността и постигането на възможно най-широк обхват на задължителния автоматичен обмен на информация относно предварителните трансгранични данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване.
(11)  Държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки за отстраняването на пречките, които биха могли да възпрепятстват ефективността и постигането на възможно най-широк обхват на задължителния автоматичен обмен на информация относно предварителните данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване.
Изменение 20
Предложение за директива
Съображение 12 a (ново)
(12a)  За да се повиши прозрачността за гражданите, Комисията следва да публикува резюме на основните данъчни становища, договорени в рамките на предишната година, въз основа на информацията, съдържаща се в защитения централен регистър. Този доклад следва да включва най-малко описание на въпросите, засегнати в данъчното становище, описание на използваните критерии за определяне на предварителното споразумение за ценообразуване и идентифициране на държавата (ите) членка (и), за които има най-голяма вероятност да бъдат засегнати. Когато извършва това, Комисията следва да спазва разпоредбите за поверителност, предвидени в настоящата директива.
Изменение 21
Предложение за директива
Съображение 12 б (ново)
(12б)  Целесъобразно е държавите членки да изискват от своите компетентни органи да осигуряват човешки ресурси от вече наличния персонал за събирането и анализа на такава информация.
Изменение 22
Предложение за директива
Съображение 12 в (ново)
(12в)  В срок до 26 юни 2017 г. следва да започне да функционира общ регистър на Съюза за ефективната собственост, който ще спомага за проследяването на възможни случаи на избягване на данъци и прехвърляне на печалби. Създаването на централен регистър за автоматичен обмен на предварителни данъчни становища или договорености за ценообразуване между държавите членки, до който ще имат достъп данъчните органи и отговорните администрации в държавите членки и Комисията, ще бъде от голямо значение.
Изменение 23
Предложение за директива
Съображение 15
(15)  Съществуващите разпоредби относно поверителността следва да бъдат изменени, за да се отрази разширеният обхват на задължителния автоматичен обмен на информация относно предварителните трансгранични данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване.
(15)  Съществуващите разпоредби относно поверителността следва да бъдат изменени, за да се отрази разширеният обхват на задължителния автоматичен обмен на информация относно предварителните данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване.
Изменение 24
Предложение за директива
Съображение 15 a (ново)
(15a)  От решаващо значение е основополагащият принцип на суверенитет на държавите членки по данъчни въпроси да бъде потвърден по отношение на преките данъци и настоящото предложение да не застрашава принципа на субсидиарност;
Изменение 25
Предложение за директива
Съображение 16
(16)  В настоящата директива се зачитат основните права и се спазват принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз. По-конкретно, целта на настоящата директива е да гарантира пълно зачитане на правото на защита на личните данни и свободата на стопанска инициатива.
(16)  В настоящата директива се зачитат основните права и се спазват принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз. По-конкретно, целта на настоящата директива е да гарантира пълно зачитане на правото на защита на личните данни и свободата на стопанска инициатива. Личните данни следва да се обработват с конкретни, изрично заявени и законни цели и само ако са подходящи и относими и не са прекомерни спрямо целта; Ограничения на посочените права следва да се налагат единствено при условие че се спазени условията, посочени в член 52, параграф 1 от Хартата на основните права. Като се спазва принципът на пропорционалност, ограничения могат да бъдат налагани само ако те отговарят на необходимите и действителни цели от общ интерес, признати в правото, или на необходимостта да се защитят правата и свободите на други лица.
Изменение 26
Предложение за директива
Съображение 17
(17)  Доколкото целта на настоящата директива, а именно ефикасно административно сътрудничество между държавите членки при условия, които са съвместими с правилното функциониране на вътрешния пазар, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а предвид необходимостта от уеднаквяване и ефективност може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.
(17)  Доколкото целта на настоящата директива, а именно ефикасно административно сътрудничество между държавите членки при условия, които са съвместими с правилното функциониране на вътрешния пазар, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а предвид необходимото уеднаквяване и ефективност може да бъде по-добре постигната на европейско равнище, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.
Изменение 27
Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква а
Директива 2011/16/ЕС
Член 3 – точка 9 – буква а
a)  за целите на член 8, параграф 1 и член 8а — системно предоставяне на друга държава членка на предварително определена информация, без предварително отправено искане, на предварително определени редовни интервали от време. За целите на член 8, параграф 1 позоваването на понятието „налична информация“ се отнася за информацията в данъчните регистри на предоставящата я държава членка, която е достъпна в съответствие с процедурите за събиране и обработване на информация в тази държава членка;
a)  за целите на член 8, параграф 1 и член 8а — системно предоставяне на друга държава членка на предварително определена информация, без предварително отправено искане, което се извършва, в съответствие с член 8, параграф 1, на предварително определени редовни интервали от време. За целите на член 8, параграф 1 позоваването на понятието „налична информация“ се отнася за информацията в данъчните регистри на предоставящата я държава членка, която е достъпна в съответствие с процедурите за събиране и обработване на информация в тази държава членка;
Изменение 28
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива 2011/16/ЕС
Член 3 – параграф 14 – уводна част
14.   „предварително данъчно становище във връзка с трансгранични сделки“ (предварително трансгранично данъчно становище) означава договореност, уведомление или друг инструмент или действие с подобен ефект, включително ако е предоставено в рамките на данъчен одит, което:
14.   „предварително данъчно становище във връзка със сделки“ (предварително данъчно становище) означава договореност, уведомление или друг инструмент или действие с подобен ефект, включително ако е предоставено в рамките на данъчен одит и независимо от неговото официално или неофициално, правно задължително или правно незадължително естество, което:
Изменение 29
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива 2011/16/ЕС
Член 3 – точка 14 – буква а
a)   е издадено на дадено лице от страна на — или от името на — правителството или данъчната администрация на държава членка или от тяхно териториално или административно подразделение;
a)   е издадено или публикувано от страна на — или от името на — правителството или данъчната администрация на държава членка или от тяхно териториално или административно подразделение и на него могат да разчитат едно или повече лица;
Изменение 30
Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква б
Директива 2011/16/ЕС
Член 3 – точка 14 – буква в
в)  се отнася до трансгранична сделка или до това дали дейността, извършвана от дадено юридическо лице в другата държава членка, води до установяване на място на стопанска дейност, както и;
в)  се отнася до сделка или до това дали дейността, извършвана от дадено юридическо лице в другата държава членка, води до установяване на място на стопанска дейност, както и;
Изменение 31
Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква б
Директива 2011/16/ЕС
Член 3 – точка 14 – алинея 2
Трансграничните сделки включват, но не само, инвестиции, доставка на стоки, услуги, финансиране или използване на материални или нематериални активи, като не е необходимо в извършването им пряко да участва лицето, на което е издадено предварителното трансгранично данъчно становище;
Сделките включват, но не само, инвестиции, доставка на стоки, услуги, финансиране или използване на материални или нематериални активи, като не е необходимо в извършването им пряко да участва лицето, на което е издадено предварителното данъчно становище;
Изменение 32
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива 2011/16/ЕС
Член 3 – точка 15 – алинея 1
15.   „предварително споразумение за ценообразуване“ означава договореност, уведомление или друг инструмент или действие с подобен ефект, включително ако е издадено в рамките на данъчен одит, предоставено на дадено лице от страна на — или от името на — правителството или данъчната администрация на една или повече държави членки, включително техните териториални или административни подразделения, в който инструмент преди момента на извършване на трансгранични сделки между свързани предприятия се установява съответен набор от критерии за определянето на трансферното ценообразуване по тези сделки или се определя разпределянето на печалбата към мястото на стопанска дейност.
15.  „предварително споразумение за ценообразуване“ означава договореност, уведомление или друг инструмент или действие с подобен ефект, включително ако е издадено в рамките на данъчен одит, предоставено или публикувано от страна на — или от името на — правителството или данъчната администрация на една или повече държави членки , включително техните териториални или административни подразделения, и на което могат да разчитат едно или повече лица, в който инструмент преди момента на извършване на сделки между свързани предприятия се установява съответен набор от критерии за определянето на трансферното ценообразуване по тези сделки или се определя разпределянето на печалбата към мястото на стопанска дейност.
Изменение 33
Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква б
Директива 2011/16/ЕС
Член 3 – точка 16
16.  За целите на точка 14 „трансгранична сделка“ означава сделка или поредица от сделки, при които:
заличава се
a)  не всички страни по сделката или поредицата от сделки са местни лица за данъчни цели в държавата членка, издаваща предварителното трансгранично данъчно становище, или;
б)  страна по сделката или поредицата от сделки е едновременно местно лице за данъчни цели в повече от една юрисдикция, или;
в)  една от страните по сделката или поредицата от сделки извършва дейност в друга държава членка чрез място на стопанска дейност и сделката или поредицата от сделки представлява цялата дейност на мястото на стопанска дейност или част от нея. Трансграничната сделка или поредицата от сделки включват също така договорености, постигнати от отделно юридическо лице, по отношение на стопанска дейност в друга държава членка, която това лице извършва чрез място на стопанска дейност.
За целите на точка 15 „трансгранична сделка“ означава сделка или поредица от сделки, в които участват свързани предприятия, от които не всички са местни лица за данъчни цели на територията на отделна държава членка.
Изменение 34
Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2011/16/ЕС
Член 8 а – параграф 1
1.  Компетентният орган на дадена държава членка, която предоставя или изменя предварително трансгранично данъчно становище или предварително споразумение за ценообразуване след датата на влизане в сила на настоящата директива, съобщава за това на компетентните органи на всички други държави членки и на Европейската комисия посредством автоматичния обмен на информация.
1.  Компетентният орган на дадена държава членка, която предоставя или изменя предварително данъчно становище или предварително споразумение за ценообразуване след датата на влизане в сила на настоящата директива, съобщава за това на компетентните органи на всички други държави членки и на Европейската комисия посредством автоматичния обмен на информация.
Изменение 35
Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2011/16/ЕС
Член 8 а – параграф 2
2.   Компетентният орган на дадена държава членка предоставя също информация на компетентните органи на всички други държави членки и на Европейската комисия относно предварителните трансгранични данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване, предоставени в рамките на период от десет години преди датата на влизане в сила на настоящата директива, които все още са валидни към датата на влизането ѝ в сила;
2.   Компетентният орган на дадена държава членка предоставя също информация на компетентните органи на всички други държави членки и на Европейската комисия относно предварителните данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване, предоставени преди датата на влизане в сила на настоящата директива, които все още са валидни към датата на влизането ѝ в сила;
Изменение 36
Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2011/16/ЕС
Член 8 а – параграф 3
3.  Параграф 1 не се прилага в случаите, в които предварителното трансгранично данъчно становище се отнася изключително до данъчните задължения на едно или повече физически лица.
3.  Параграф 1 не се прилага в случаите, в които предварителното данъчно становище се отнася изключително до данъчните задължения на едно или повече физически лица.
Изменение 37
Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2011/16/ЕС
Член 8 а – параграф 3 а (нов)
3a.  Параграф 1 се прилага и когато искането за предварителното данъчно становище засяга правна структура без правосубектност. В този случай компетентният орган на държавата членка, която издава предварителното данъчно становище, съобщава тази информация на компетентните органи на всички други държави членки и организира прехвърлянето на учредителния акт в държавата членка, в която пребивават учредителят или учредителите и бенефициентът или бенефициентите.
Изменение 38
Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2011/16/ЕС
Член 8 а – параграф 4 – буква а
a)   по отношение на информацията, която се обменя съгласно параграф 1 в срок от един месец след изтичането на тримесечието, през което предварителните трансгранични данъчни становища или предварителните споразумения за ценообразуване са предоставени или изменени.
a)   по отношение на информацията, която се обменя съгласно параграф 1 веднага или най-късно един месец след като предварителните данъчни становища или предварителните споразумения за ценообразуване са предоставени или изменени.
Изменение 39
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2011/16/ЕС
Член 8 а – параграф 4 – буква б
б)  по отношение на информацията, която се обменя съгласно параграф 2 преди 31 декември 2016 г.;
б)  по отношение на информацията, която се обменя съгласно параграф 2 в рамките на три месеца след влизането в сила;
Изменение 40
Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2011/16/ЕС
Член 8 а – параграф 5 – буква б
б)  съдържанието на предварителното трансгранично данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване, включително описанието на съответната стопанска дейност или сделките или поредицата от сделки;
б)  съдържанието на предварителното данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване, включително описанието на съответната стопанска дейност или сделките или поредицата от сделки;
Изменение 41
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2011/16/ЕС
Член 8 а – параграф 5 – буква б a (нова)
бa)  критериите, използвани за определяне на предварителното данъчно становище или на предварително споразумение за ценообразуване, както и за ограничението във времето, ако има такова, или по отношение на обстоятелствата, при които решението може да бъде оттеглено;
Изменение 42
Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2011/16/ЕС
Член 8a – параграф 5 – буква г
г)  идентификация на другите държави членки, които има вероятност пряко или косвено да бъдат засегнати от предварителното трансгранично данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване;
г)  идентификация на другите държави членки, които има вероятност пряко или косвено да бъдат засегнати от предварителното данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване;
Изменение 43
Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2011/16/ЕС
Член 8a – параграф 5 – буква д
д)  идентификация на всички лица, различни от физически лица, в другите държави членки, които има вероятност пряко или косвено да бъдат засегнати от предварителното трансгранично данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване (като се посочи държавата членка, с която засегнатите лица са свързани).
д)  идентификация на всички лица, различни от физически лица, в другите държави членки, които има вероятност пряко или косвено да бъдат засегнати от предварителното данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване (като се посочи държавата членка, с която засегнатите лица са свързани).
Изменение 44
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2011/16/ЕС
Член 8a – параграф 5 – буква д a (нова)
дa)  веднага щом е на разположение, Европейският данъчен идентификационен номер (TIN), както е посочено в плана за действие на Комисията за борба с данъчните измами и укриването на данъци от 2012 г.;
Изменение 45
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2011/16/ЕС
Член 8a – параграф 5 – буква д б (нова)
дб)  описание на всички използвани критерии и на приложимия режим, когато даден де юре или де факто механизъм позволява намаляване на данъчната основа на данъкоплатеца чрез режим на дерогации от обичайните разпоредби на държавата членка, която издава становището, като например разрешаването на по-бързи темповете на амортизация от обичайните или приспадане на разходи, които не са пряко направени или не са реално направени от данъкоплатеца;
Изменение 46
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2011/16/ЕС
Член 8a – параграф 5 – буква д в (нова)
дв)  описание на всички използвани критерии и на приложимия режим, когато на данъкоплатеца се налага данък, който е по-нисък от нормалния в държавата членка, издаваща становището;
Изменение 47
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2011/16/ЕС
Член 8a – параграф 5 – буква д г (нова)
дг)  описание на всички използвани критерии и на съответния механизъм, след като една от страните по този механизъм е установена в трета държава, в която няма данъчно облагане или пък то е много по-благоприятно;
Изменение 48
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2011/16/ЕС
Член 8a – параграф 6
6.  За да улесни обмена на информация, Комисията приема всички мерки и практически условия, необходими за прилагането на настоящия член, включително мерки за стандартизиране на съобщаването на информацията, посочена в параграф 5 от настоящия член, като част от процедурата за съставяне на стандартния формуляр, предвиден в член 20, параграф 5.
6.  За да улесни обмена на информация, Комисията приема всички мерки и практически условия, необходими за прилагането на настоящия член, включително мерки за стандартизиране на съобщаването на информацията, посочена в параграф 5 от настоящия член, като част от процедурата за съставяне на стандартния формуляр, предвиден в член 20, параграф 5. Комисията подпомага държавите членки, които имат децентрализирани териториални или административни органи, които разполагат с данъчна компетентност, при гарантирането, че те изпълняват своите отговорности за предоставяне на обучение и подкрепа за тези органи.
Изменение 49
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2011/16/ЕС
Член 8 a – параграф 7
7.  Компетентният орган, на когото се съобщава информацията по параграф 1, потвърждава получаването ѝ на компетентния орган, предоставил информацията, ако е възможно по електронен път, като прави това незабавно и при всички случаи не по-късно от седем работни дни след датата на получаване.
7.  Компетентният орган, на когото се съобщава информацията по параграф 1, потвърждава получаването ѝ на компетентния орган, предоставил информацията, ако е възможно по електронен път, като прави това незабавно и при всички случаи не по-късно от седем работни дни след датата на получаване, като по този начин допринася за функционирането на една ефикасна система за автоматичен обмен на информация.
Изменение 50
Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2011/16/ЕС
Член 8a – параграф 8
8.   Държавите членки могат в съответствие с член 5 да поискат допълнителна информация, включително пълния текст на предварителното трансгранично данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване, от държавата членка, която го е издала.
8.   Държавите членки или техните териториални или административни органи, включително органите на местното самоуправление, ако това е приложимо, могат в съответствие с член 5 да поискат допълнителна информация, включително пълния текст на предварителното трансгранично данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване, от държавата членка, която го е издала.
Изменение 51
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2011/16/ЕС
Член 8a – параграф 9 a (нов)
9a.  Държавите членки уведомяват Комисията и другите държави членки на ранен етап за всяка съответна промяна в тяхната практика, свързана с данъчните становища (формалности по отношение на заявленията, процеса на вземане на решения и др.);
Изменение 52
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2011/16/ЕС
Член 8a – параграф 9 б (нов)
9б.  Данъчните органи на държавите членки уведомяват Комисията и другите държави членки за всякакви промени на националното законодателство, свързани с тяхното корпоративно данъчно право (въвеждане на нови корективи, данъчни облекчения, изключения, стимули или подобни мерки и др.), които биха могли да имат въздействие върху тяхната ефективна данъчна ставка върху данъчните приходи на която и да било друга държава членка;
Изменение 53
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2011/16/ЕС
Член 8 б – параграф 1
1.  Преди 1 октомври 2017 г. държавите членки предоставят ежегодно на Комисията статистически данни за обема на автоматичния обмен съгласно членове 8 и 8а и, доколкото е възможно, информация за административните и други видове разходи и ползи за данъчните администрации и за трети страни, произтичащи от извършения обмен, както и за всякакви евентуални изменения.
1.  Преди 1 октомври 2017 г. държавите членки предоставят ежегодно на Комисията статистически данни за обема на автоматичния обмен съгласно членове 8 и 8а, видовете предоставени становища и, доколкото е възможно, информация за административните и други видове разходи и ползи за данъчните администрации и за трети страни, произтичащи от извършения обмен, както и за всякакви евентуални изменения.
Изменение 54
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2011/16/ЕС
Член 8 б – параграф 2 a (new)
2a.  Преди 1 октомври 2017 г. и след това всяка година Комисията публикува доклад, в който се обобщават основните случаи, съдържащи се в защитения централен регистър, посочен в член 21, параграф 5. Когато извършва това, Комисията спазва предвидените в член 23а разпоредби относно поверителността.
Изменение 55
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 2011/16/ЕС
Член 14 – параграф 3
3.  Когато държава членка използва информация, предоставена от друга държава членка в съответствие с член 8а, тя изпраща във възможно най-кратък срок обратна информация за това на компетентния орган, който е предоставил информацията, но не по-късно от три месеца след като резултатът от използването на поисканата информация е известен, освен ако обратна информация вече е била предоставена съгласно параграф 1 от настоящия член. Комисията определя практическите условия в съответствие с процедурата, посочена в член 26, параграф 2.
3.  Когато държава членка използва информация, предоставена от друга държава членка в съответствие с член 8а, тя изпраща във възможно най-кратък срок обратна информация за това на Комисията и на компетентния орган, който е предоставил информацията, но не по-късно от три месеца след като резултатът от използването на поисканата информация е известен, освен ако обратна информация вече е била предоставена съгласно параграф 1 от настоящия член. Комисията определя практическите условия в съответствие с процедурата, посочена в член 26, параграф 2.
Изменение 56
Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/16/ЕС
Член 20 – параграф 5
5.  За автоматичния обмен на информация относно предварителни трансгранични данъчни становища и предварителни споразумения за ценообразуване съгласно член 8а се използва стандартен формуляр, след като той бъде приет от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 26, параграф 2.
5.  За автоматичния обмен на информация относно предварителни данъчни становища и предварителни споразумения за ценообразуване съгласно член 8а се използва стандартен формуляр, след като той бъде приет от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 26, параграф 2.
Изменение 57
Предложение за директива
Член 1 – точка 6
Директива 2011/16/ЕС
Член 21 – параграф 5
5.  Комисията създава защитен централен регистър, в който информацията, която трябва да се съобщава в рамките на член 8а от настоящата директива, може да се записва, за да се отговори на изискванията за автоматичен обмен, предвидени в член 8а, параграфи 1 и 2. Комисията има достъп до информацията, записана в този регистър. Комисията приема необходимите практически правила в съответствие с посочената в член 26, параграф 2 процедура.
5.  В срок най-късно до 31 декември 2016 г. Комисията създава защитен централен регистър, в който информацията, която трябва да се съобщава в рамките на член 8а от настоящата директива, трябва да се записва, за да се отговори на изискванията за автоматичен обмен, предвидени в член 8а, параграфи 1 и 2. Държавите членки гарантират, че цялата информация, предоставена в рамките на член 8а по време на преходния период, през който защитеният централен регистър все още не е разработен, се зарежда в защитения централен регистър в срок до 1 април 2017 г. Комисията и държавите членки имат достъп до информацията, записана в този регистър. Комисията приема необходимите практически правила в съответствие с посочената в член 26, параграф 2 процедура.
Изменение 58
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Директива 2011/16/ЕС
Член 23 a – параграф 1
1.  Информацията, предадена на Комисията съгласно настоящата директива, се третира от Комисията като поверителна в съответствие с разпоредбите, приложими за органите на Съюза.
1.  Информацията, предадена на Комисията съгласно настоящата директива, се третира от Комисията като поверителна в съответствие с разпоредбите, приложими за органите на Съюза, както е предвидено в член 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз.
Изменение 59
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Директива 2011/16/ЕС
Член 23a – параграф 2 – алинея 1
2.   Информацията, предадена на Комисията от държава членка съгласно член 23, както и всички доклади или документи, изготвени от Комисията въз основа на тази информация, могат да бъдат предавани на останалите държави членки. Предаваната информация представлява служебна тайна и е защитена по същия начин, както подобна информация съгласно националното законодателство на държавата членка, която я получава.
2.  Информацията, предадена на Комисията от държава — членка на ЕС или на ЕИП, съгласно член 23, както и всички доклади или документи, изготвени от Комисията въз основа на тази информация, могат да бъдат предавани на останалите държави — членки на ЕС (и в случай на реципрочност — също на държави — членки на ЕИП). Предаваната информация представлява служебна тайна и е защитена по същия начин, както подобна информация съгласно националното законодателство на държавата — членка на ЕС (и в случай на реципрочност — също на държава — членка на ЕИП), която я получава.
Изменение 60
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Директива 2011/16/ЕС
Член 23a – параграф 2 – алинея 2
Изготвените от Комисията доклади и документи, посочени в първа алинея, могат да се използват от държавите членки само за аналитични цели, но не се публикуват, нито се предоставят на други лица или органи без изричното съгласие на Комисията.
Изготвените от Комисията доклади и документи, посочени в първа алинея, могат да се използват от държавите членки на ЕС или на ЕИП, само за аналитични цели, но не се публикуват, нито се предоставят на други лица или органи без изричното съгласие на Комисията.
Изменение 61
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8 a (нова)
Директива 2011/16/ЕС
Член 23 б (нов)
(8a)  Създава се следният член:
„Член 23б
Санкции
Комисията проучва всички санкции, които трябва да бъдат установени, в случаи на отказ или неизвършване на обмен на информация.“
Изменение 62
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9 a (нова)
Директива 2011/16/ЕС
Член 25 а (нов)
(9a)  Вмъква се следният член:
„Член 25a
Промени в рамките на ОИСР
Настоящата директива е съвместима с развитието в рамките на ОИСР и взема под внимание цялостния набор от средства на ОИСР, който се съдържа в Стандарта за автоматичен обмен на информация.“
Изменение 63
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 9 б (нова)
Директива 2011/16/ЕС
Член 25 б (нов)
(9б)   Създава се следният член:
„Член 25б
По-нататъшни действия на държавите членки
Настоящата директива не изключва възможността държавите членки да предприемат по-нататъшни действия за разработването на вътрешни или основаващи се на споразумения разпоредби с цел предотвратяване на избягването на данъчно облагане.“
Изменение 64
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9 в (нова)
Директива 2011/16/ЕС
Член 27
(9в)  Текстът на член 27 се заменя със следния текст:
„Член 27
Докладване
На всеки три години след влизането в сила на настоящата директива Комисията представя доклад пред Европейския парламент и Съвета относно прилагането на настоящата директива.

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ARTEMIS
PDF 567kWORD 101k
Решение
Решение
Резолюция
1.Решение на Европейския парламент от 27 октомври 2015 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2013 година (2014/2132(DEC))
P8_TA(2015)0370A8-0283/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на съвместното предприятие(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05306/2015 – C8‑0049/2015),

—  като взе предвид своето решение от 29 април 2015 г.(3) за отлагане на решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година, както и отговорите на изпълнителния директор на съвместното предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ (ECSEL) (бившето съвместно предприятие ARTEMIS),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(4),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално член 209 от него,

—  като взе предвид Регламент (EО) № 74/2008 на Съвета от 20 декември 2007 година за създаване на съвместно предприятие ARTEMIS за изпълнение на съвместната технологична инициатива за вградени компютърни системи(6),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 561/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие ECSEL(7), и по-специално член 1, параграф 2 и член 12 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(8),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(9),

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A8‑0283/2015),

1.  Освобождава от отговорност изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2013 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2.Решение на Европейския парламент от 27 октомври 2015 г. относно приключването на сметките на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2013 година (2014/2132(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие ECSEL (бившето съвместно предприятие ARTEMIS) за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на съвместното предприятие(10),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(11) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05306/2015 – C8‑0049/2015),

—  като взе предвид своето решение от 29 април 2015 г.(12) за отлагане на решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година, както и отговорите на изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL (бившето съвместно предприятие ARTEMIS),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(13),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(14), и по-специално член 209 от него,

—  като взе предвид Регламент (EО) № 74/2008 на Съвета от 20 декември 2007 година за създаване на съвместно предприятие ARTEMIS за изпълнение на съвместната технологична инициатива за вградени компютърни системи(15),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 561/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие ECSEL(16), и по-специално член 1, параграф 2 и член 12 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(17),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(18),

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A8‑0283/2015),

1.  Одобрява приключването на сметките на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2013 година;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3.Резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2015 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2013 година (2014/2132(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A8‑0283/2015),

A.  като има предвид, че съвместното предприятие ARTEMIS („съвместното предприятие“) е създадено през декември 2007 г. за период от 10 години, за да изготви и изпълнява „научноизследователска програма“ за разработване на ключови технологии за вградени компютърни системи в различни области на приложение, с цел повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта на Съюза, както и улесняване възникването на нови пазари и обществени приложения,

Б.  като има предвид, че съвместното предприятие започна своята самостоятелна дейност през октомври 2009 г.,

В.  като има предвид, че общият размер на финансовите вноски на държавите членки, участващи в ARTEMIS, следва да възлиза на 1,8 пъти финансовата вноска на Съюза, а апортните вноски на участващите в проектите организации за научни изследвания и развитие за периода на съществуване на съвместното предприятие следва да се равняват или да превишават вноските на публичните органи,

Г.  като има предвид, че съвместното предприятие и съвместното предприятие ENIAC бяха слети, за да бъде създадена съвместната технологична инициатива „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ (СТИ „ECSEL“), която започна дейността си през юни 2014 г. и ще функционира в продължение на 10 години,

Бюджетно и финансово управление

1.  Припомня, че Сметната палата („Палатата“) заяви, че годишните отчети на съвместното предприятие за 2013 г. дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2013 г., както и за резултатите от неговата дейност и за паричните потоци за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на финансовите правила на съвместното предприятие;

2.  Потвърждава въз основа на информация от съвместното предприятие, че са определени практическите условия и ред за извършването на последващи одити във връзка с административните споразумения, подписани с националните финансиращи органи („НФО“); отбелязва, че практическите условия и ред включват въвеждането на специален формуляр за докладване, подкрепен от оценка на съвместното предприятие относно националните системи във връзка с декларациите за достоверност, както и посещения на Палатата в националните финансиращи органи;

3.  Припомня, че в приетата от съвместното предприятие стратегия за последващ одит се заявява, че то трябва да извършва най-малко веднъж годишно оценка за това дали информацията, изпратена от НФО, предоставя достатъчна увереност по отношение на редовността и законосъобразността на извършените операции;

4.  Потвърждава въз основа на информация от съвместното предприятие, че 23-те национални финансиращи органи, които обменят информация относно своите одитни стратегии, осигуряват 95% от всички отпускани безвъзмездни средства; приветства факта, че за да допълни информацията, получена от съвместното предприятие, Палатата изисква допълнителна информация направо от националните финансиращи органи, за да може да изрази становище относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции;

5.  Потвърждава въз основа на информация от съвместното предприятие, че то е постигнало напредък при изпълнението на плана за действие, целящ отстраняване на слабостите, констатирани от Палатата в изказаното от нея становище с резерви; отбелязва, че предоставените от националните системи гаранции бяха оценени положително за държавите, получаващи 54% от всички безвъзмездни средства, а оценките за другите държави са в напреднал етап на изпълнение, като по този начин оценяваните безвъзмездни помощи ще достигнат до 84%; призовава съвместното предприятие да продължи с процеса на оценяване, за да достигне до 100% обхват за всички безвъзмездни средства;

6.  Отбелязва, че беше организиран семинар относно процедурата за предоставяне на увереност, на който присъстваха представители на Сметната палата, Комисията и Службата за вътрешен одит на Комисията, както и представители на националните финансиращи органи, работещи в съвместното предприятие; отбелязва, че семинарът очерта изискванията на европейските програми и даде възможност за обмен на информация и най-добри практики с националните финансиращи органи;

7.  Отбелязва, че съвместното предприятие е разработило нова методология за оценка на процента на остатъчни грешки, подобна на тази, която се използва от службите на Комисията, отговарящи за съвместното управление на средства; отбелязва, че първата оценка на процента на остатъчни грешки, която се базира на 157 одитирани операции, показва 0,73% грешки, а неотдавнашна актуализация, извършена на базата на 331 операции, показа процент на грешки от 0,66%, което е под прага на същественост от 2%;

8.  Припомня, че степента на усвояване на бюджетните кредити за плащания след промяна на бюджета в края на годината беше 69%; потвърждава въз основа на информация от съвместното предприятие, че забавянето при издаването на сертификати от националните финансиращи органи е една от основните причини за ниския процент на усвояване, тъй като плащанията се извършват веднага след получаване на националните сертификати; освен това отбелязва, че забавените темпове на плащане не засягат техническото изпълнение на проектите;

9.  Констатира въз основа на информация от съвместното предприятие, че вноските на държавите членки възлизат на 1,8 пъти вноската на Съюза спрямо поетите от Съюза задължения; отбелязва, че поетите от държавите членки задължения е трябвало да бъдат намалени под прага от 1,8 пъти вноската на Съюза при отпускането на безвъзмездни средства, с цел спазване на ограниченията, наложени от правилата за държавните помощи; отбелязва, че във връзка с това приносът на Съюза за съвместното предприятие възлиза на 181 454 844 EUR, а приносът на държавите членки възлиза на 341 842 261 EUR, което доведе до равнището от 1,88 пъти вноската на Съюза;

10.  Отбелязва, че Комисията ще извърши оценка на дейността на ARTEMIS до датата на създаване на съвместната технологична инициатива „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 74/2008 на Съвета за създаване на съвместно предприятие ARTEMIS, която следва да бъде взета предвид при освобождаването от отговорност за финансовата 2014 година;

Системи за вътрешен контрол

11.  Отбелязва, че според информация от съвместното предприятие, в допълнение към изискванията на член 6, параграф 2 от регламента за неговото създаване, структурата за вътрешен одит, сформирана в съвместното предприятие ENIAC, вече е установена като структура за вътрешен одит на съвместното предприятие в резултат от сливането на двете съвместни предприятия;

12.  Потвърждава въз основа на информация от съвместното предприятие, че планът за възстановяване при бедствия по отношение на общата информационно-технологична инфраструктура на съвместните предприятия е одобрен;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси и прозрачност

13.  Отбелязва, че поради сливането със съвместното предприятие ENIAC, общата политика за предотвратяване и управление на конфликти на интереси на съвместното предприятие ENIAC е приложима също и за съвместното предприятие; отбелязва освен това, че процедурите за управление на ситуации на конфликти на интереси, както и механизмът, приложим в случай на нарушение на правилата, са част от приетата политика;

14.  Потвърждава въз основа на информация от съвместното предприятие, че автобиографиите и декларациите за интереси на неговия изпълнителен директор и ръководители, съгласно Правилника за длъжностните лица и правилата за неговото прилагане, са събрани и публикувани на уебсайта на съвместното предприятие; отбелязва, че е създадена и се поддържа редовно обширна база данни, включваща цялата открита информация, свързана с конфликтите на интереси, както и предприетите мерки;

Мониторинг и докладване на резултатите от научните изследвания

15.  Припомня, че с решението за Седмата рамкова програма (7РП)(19) се създава система за мониторинг и докладване, която обхваща защитата, разпространението и трансфера на резултати от научни изследвания; потвърждава въз основа на информация от съвместното предприятие, че реализираните 211,5 публикации и 16,6 патента за сумата от 10 000 000 EUR безвъзмездни средства, отпуснати от Съюза, показват висока производителност във връзка с научноизследователските резултати на съвместното предприятие и че това отговаря на всички искания, изразени досега от координаторите по 7РП.

(1) ОВ C 452, 16.12.2014 г., стр. 8.
(2) ОВ C 452, 16.12.2014 г., стр. 9.
(3) OВ L 255, 30.9.2015 г., стр. 416.
(4) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(5) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(6) ОВ L 30, 4.2.2008 г., стр. 52.
(7) OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 152.
(8) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(9) OВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.
(10) ОВ C 452, 16.12.2014 г., стр. 8.
(11) ОВ C 452, 16.12.2014 г., стр. 9.
(12) OВ L 255, 30.9.2015 г., стр. 416.
(13) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(14) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(15) ОВ L 30, 4.2.2008 г., стр. 52.
(16) OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 152.
(17) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(18) OВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.
(19) Член 7 от Решение № 1982/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007‑2013 г.) (ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 6).


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски институт за иновации и технологии
PDF 566kWORD 100k
Решение
Решение
Резолюция
1.Решение на Европейския парламент от 27 октомври 2015 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2013 година (2014/2125(DEC))
P8_TA(2015)0371A8-0282/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Института(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Европейския институт за иновации и технологии във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

—  като взе предвид своето решение от 29 април 2015 г.(3) за отсрочване на решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година, както и отговорите на директора на Европейския институт за иновации и технологии,

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(4),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 294/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. за създаване на Европейски институт за иновации и технологии(6), и по-специално член 21 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(7),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(8), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A8‑0282/2015),

1.  Освобождава от отговорност директора на Европейския институт за иновации и технологии във връзка с изпълнението на бюджета на Института за финансовата 2013 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейския институт за иновации и технологии, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2.Решение на Европейския парламент от 27 октомври 2015 г. относно приключването на сметките на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2013 година (2014/2125(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Института(9),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(10) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Европейския институт за иновации и технологии във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8‑0054/2015),

—  като взе предвид своето решение от 29 април 2015 г.(11) за отсрочване на решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година, както и отговорите на директора на Европейския институт за иновации и технологии,

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(12),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(13), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 294/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. за създаване на Европейски институт за иновации и технологии(14), и по-специално член 21 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(15),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(16), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A8‑0282/2015),

1.  Одобрява приключването на сметките на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2013 година;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейския институт за иновации и технологии, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3.Резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2015 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2013 година (2014/2125(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A8‑0282/2015),

Коментари относно законосъобразността и редовността на операциите

1.  Припомня, че Сметната палата („Палатата“) установява в своя доклад относно годишните отчети на Европейския институт за иновации и технологии („Института“) за финансовата 2013 година, че за втора поредна година липсва достатъчна увереност относно законосъобразността и редовността на операциите с безвъзмездна финансова помощ; отбелязва, че според Палатата качеството на сертификатите, покриващи около 87% от разходите за безвъзмездна финансова помощ, е поставено под съмнение, тъй като те са издавани от независими одиторски фирми, наети от бенефициентите на безвъзмездната финансова помощ; припомня освен това, че с цел преодоляване на недостатъците, свързани с качеството на одитните сертификати, Институтът е подобрил указанията, давани на сертифициращите одитори и е изпратил актуализираните указания на Общностите на знанието и иновациите (ОЗИ), които са получателите на безвъзмездната финансова помощ от Института, през юни 2013 г.;

2.  Отбелязва въз основа на информация от Института, че усъвършенстваните указания са довели до подобряване на качеството на одитните сертификати, получени във връзка с операциите с безвъзмездна финансова помощ за 2013 г., за които окончателните плащания са били извършени през 2014 г.;

3.  Признава, че в споразуменията за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за 2014 г. за първи път Институтът използва същата методология за одитно сертифициране като всички други програми по рамковата програма „Хоризонт 2020“; отбелязва, че използването на по-подробна и последователна методология за сертифициране е повишило допълнително достоверността, получена в хода на предварителните проверки;

4.  Припомня, че Институтът е въвел допълнителни последващи проверки за операциите с безвъзмездна финансова помощ като второ равнище на увереност относно законосъобразността и редовността на операциите с безвъзмездна финансова помощ; признава, че Институтът е провел одити „на място“, обхващащи около 40% от безвъзмездната финансова помощ, предоставена в рамките на споразуменията от 2013 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ; отбелязва, че тези одити са довели до възстановяване на 263 239 EUR от общата одитирана сума в размер на 29 163 272 EUR; признава, че установеният процент грешки в одитираната извадка е 0,90%, а остатъчният процент на грешки е 0,69%, което е под прага на същественост от 2%; отбелязва, че в своите предварителни забележки за финансовата 2014 година Палатата не е направила коментари или констатации по отношение на предварителните или последващите проверки;

5.  Признава въз основа на информация от Института, че от 2013 г. той е подобрил своите процедури за възлагане на обществени поръчки и е възприел проактивен подход след откриването на грешки от страна на Сметната палата; отбелязва по-специално, че Институтът е прекратил двата рамкови договора, сключени през 2010 г. и 2012 г., при които е установено, че използването на процедурата на договаряне е нередовно; освен това отбелязва, че Институтът е преразгледал вътрешните си процедури, потоци и образци, за да спази напълно приложимите правила за обществените поръчки, като се обръща специално внимание на разумното планиране и оценката на нуждите; признава, че през 2015 г. Институтът е назначил допълнителен служител, отговарящ за обществените поръчки, и че е провел поредица от обучения за своите служители относно възлагането на обществени поръчки;

6.  Признава, че вследствие на консултантската задача, осъществена от структурата за вътрешен одит на Института, той е изпълнил следните действия:

   разработил е наръчник относно възлагането на обществени поръчки, който включва контролни списъци за различните процедури за възлагане на обществени поръчки и конкретни договори към рамковите договори;
   изискал е от службата за възлагане на обществени поръчки да проверява всички искания за услуги, преди да бъде поискана оферта, което предоставя допълнително ниво на контрол;
   осигурил е достатъчна степен на обучение на служителите чрез целеви обучения;
   изяснил е съответната роля на службата за възлагане на обществени поръчки, службата за оперативно управление и службата за управлението на договорите и е въвел подобрени контролни списъци и придружаващи документи;
   документирал е процедурите за възлагане на обществени поръчки в един-единствен регистър, който е лесен за използване на практика и е пропорционален на размера на Института;

7.  Отбелязва въз основа на информация от Института, че не са открити грешки при възлагането на обществени поръчки по отношение на 2014 г.; освен това отбелязва, че тъй като нивото на остатъчна грешка в разходите за безвъзмездна финансова помощ е 0,69%, комбинираният процент грешки за административните и оперативните разходи възлиза на около 0,5% от общия размер на плащанията, направени през 2014 г.; очаква доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Института за финансовата 2014 година, за да потвърди тези констатации;

8.  Констатира, че Институтът е получил одитните сертификати относно разходите за допълнителните дейности на ОЗИ, направени през периода 2010 – 2014 г.; отбелязва, че Институтът е извършил преглед на портфейла от допълнителни дейности на ОЗИ, за да гарантира, че са приети само дейностите с ясна връзка с финансираните от Института дейности на ОЗИ с добавена стойност;

9.  Признава, че финансирането от Института, предоставено на ОЗИ през периода 2010 – 2014 г., не надвишава тавана от 25%, както е посочено в рамковите споразумения за партньорство между ОЗИ и Института;

Бюджетно и финансово управление

10.  Отбелязва, че Институтът е подобрил процедурите за планиране и мониторинг, свързани с изпълнението на бюджета; отбелязва, че тези процедури понастоящем включват по-стриктна оценка на всички предложени дейности с отражение върху бюджета, надхвърлящо 50 000 EUR, както и въвеждането на допълнителни документи за планиране, които да гарантират, че нуждите от човешки и финансови ресурси са добре определени и че тези ресурси са на разположение за изпълнение на всички планирани дейности; отбелязва освен това, че връзката между планираните дейности и разпределението на ресурсите е била засилена чрез обвързване на годишната работна програма и годишния бюджет;

11.  Отбелязва, че Институтът, съвместно с ОЗИ, е подобрил значително способността за усвояване на ОЗИ от първата вълна за периода 2010 – 2014 г., като средният годишен темп на растеж на усвоената безвъзмездна финансова помощ на Института е в размер на 85%; освен това отбелязва, че управителният съвет на Института е избрал и определил две партньорства, които да станат ОЗИ от втората вълна, което допълнително ще увеличи капацитета за усвояване, считано от 2015 г., и ще увеличи степента на изпълнение на бюджета на Института;

12.  Припомня, че ниската степен на изпълнение на бюджета за дял I (разходи за персонала) е свързана предимно с високото текучество на персонала и с факта, че все още не е бил приет правилникът за актуализиране на заплатите; отбелязва, че анализът на интервютата, провеждани при напускане на персонала, определя липсата на ясна перспектива за професионално развитие, трудните условия на работа и непривлекателния пакет от възнаграждение и придобивки във връзка с корекционния коефициент за Унгария като основните причини за голямото текучество на персонала;

13.  Признава действията, предприети от Института с цел намаляване на голямото текучество на персонала; отбелязва, по-конкретно, подобряването на управлението на свободните работни места, създаването на система за оценка и прекласифициране, предоставяща по-добра перспектива за професионално развитие и укрепваща средното управленско равнище; приветства намаляването на текучеството на персонала от 20 – 25% през периода 2012 – 2013 г. до 12% през 2014 г.; отбелязва, че останалите четири свободни работни места ще бъдат запълнени постепенно през 2015 г.;

Вътрешен одит

14.  Признава, че през юни 2014 г. Службата за вътрешен одит (СВО) на Комисията публикува доклад, в който проследява на какъв етап е изпълнението на плана за действие, приет в резултат на „Ограничения преглед на управлението на безвъзмездната финансова помощ – подготовка на годишните споразумения за безвъзмездна финансова помощ“; отбелязва, че СВО е маркирала като приключени две препоръки от общо шестте първоначални и че квалификацията на още една препоръка е понижена от „критична“ на „много важна“;

15.  Признава, че през декември 2014 г. СВО е осъществила посещение за установяване на фактите в Института, за да направи преглед на напредъка, постигнат при изпълнението на препоръките, които не са били приключени; освен това признава, че посещението е довело до констатация на СВО, че са направени допълнителни подобрения в процеса на отпускане на годишната безвъзмездна финансова помощ и че всички подробни действия, представени на СВО по време на посещението, независимо дали са били завършени, текущи или планирани, съдържат адекватни мерки с оглед на рисковете, изтъкнати в ограничения преглед, изготвен от СВО;

16.  Отбелязва, че от 25 действия, свързани с плана за действие, 18 са били изпълнени, както и че изпълнението на останалите седем действия е в ход; освен това отбелязва, че три от тези седем действия трябва да бъдат изпълнени преди края на 2015 г., след подписване на измененото рамково споразумение за партньорство между Института и ОЗИ; отбелязва въз основа на информация от Института, че изпълнението на оставащите действия напредва по планирания начин;

17.  Отбелязва, че структурата за вътрешен одит е извършила седем одиторски и консултантски дейности през 2014 г. и признава действията на Института, предприети вследствие на препоръките на тази структура.

(1) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 184.
(2) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 184.
(3) OВ L 255, 30.9.2015 г., стр. 409.
(4) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(5) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(6) OВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 1.
(7) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(8) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(9) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 184.
(10) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 184.
(11) OВ L 255, 30.9.2015 г., стр. 409.
(12) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(13) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(14) OВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 1.
(15) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(16) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ENIAC
PDF 565kWORD 99k
Решение
Решение
Резолюция
1.Решение на Европейския парламент от 27 октомври 2015 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2013 година (2014/2135(DEC))
P8_TA(2015)0372A8-0285/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на съвместното предприятие(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05306/2015 – C8‑0049/2015),

—  като взе предвид своето решение от 29 април 2015 г.(3) за отсрочване на решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година, както и отговорите на изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL (бившето съвместно предприятие ENIAC),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(4),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално член 209 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 72/2008 на Съвета от 20 декември 2007 г. за създаване на съвместно предприятие ENIAC(6),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 561/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие ECSEL(7), и по-специално член 1, параграф 2 и член 12 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(8),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(9),

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A8‑0285/2015),

1.  Освобождава от отговорност изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2013 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2.Решение на Европейския парламент от 27 октомври 2015 г. относно приключването на сметките на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2013 година (2014/2135(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на съвместното предприятие(10),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(11) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05306/2015 – C8‑0049/2015),

—  като взе предвид своето решение от 29 април 2015 г.(12) за отсрочване на решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година, както и отговорите на изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL (бившето съвместно предприятие ENIAC),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(13),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(14), и по-специално член 209 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 72/2008 на Съвета от 20 декември 2007 г. за създаване на съвместно предприятие ENIAC(15),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 561/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие ECSEL(16), и по-специално член 1, параграф 2 и член 12 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(17),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 година относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(18),

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A8‑0285/2015),

1.  Одобрява приключването на сметките на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2013 година;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3.Резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2015 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2013 година (2014/2135(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A8‑0285/2015),

A.  като има предвид, че съвместното предприятие ENIAC („съвместното предприятие“) e създадено на 20 декември 2007 г. за период от 10 години, за да определя и изпълнява „научноизследователска програма“ за разработване на ключови компетентности в областта на наноелектрониката в различни сфери на приложение;

Б.  като има предвид, че съвместното предприятие получи финансова автономност през юли 2010 г.;

В.  като има предвид, че учредителите на съвместното предприятие са Европейският съюз, представляван от Европейската комисия, Белгия, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Нидерландия, Полша, Португалия, Швеция, Обединеното кралство и сдружението за дейности в областта на наноелектрониката в Европа (AENEAS);

Г.  като има предвид, че максималната вноска на Съюза в съвместното предприятие за периода от 10 години е в размер на 450 000 000 EUR, платима от бюджета на Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие;

Д.  като има предвид, че AENEAS трябва да направи вноска с максимален размер 30 000 000 EUR за текущите разходи на съвместното предприятие, а държавите членки трябва да участват в текущите разходи с апортни вноски и да направят финансови вноски в размер на 1,8 пъти вноската на Съюза;

Е.  като има предвид, че беше извършено сливане на съвместните предприятия ENIAC и ARTEMIS, за да бъде създадена съвместна технологична инициатива „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ (СТИ „ECSEL“), която започна дейността си през юни 2014 г. за срок от 10 години;

Бюджетно и финансово управление

1.  Припомня, че Сметната палата („Палатата“) счита, че годишните отчети за 2013 г. на съвместното предприятие дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2013 г., както и за резултатите от неговата дейност и за паричните потоци за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на финансовия регламент на съвместното предприятие и счетоводните правила, приети от счетоводителя на Комисията;

2.  Припомня, че Палатата е изказала становище с резерви относно законосъобразността и редовността на операциите, свързани с годишните отчети, тъй като не е била в състояние да установи дали стратегията за последващ одит, която разчита в голяма степен на извършването на одит на декларациите за разходи по проекти от националните финансиращи органи (НФО), предоставя достатъчно увереност по отношение на законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции;

3.  Установява въз основа на информация от съвместното предприятие, че Палатата ще предприеме стъпки, за да получи достатъчно увереност относно одитите, извършени от НФО; освен това установява, че СТИ „ECSEL“ прави допълнителни оценки на националните системи за получаване на увереност след сливането на съвместните предприятия ENIAC и ARTEMIS;

4.  Отбелязва, че съвместното предприятие е установило практическите условия и ред за последващите одити във връзка с административните споразумения, сключени с НФО; отбелязва, че практическите условия и ред включват въвеждането на специален формуляр за докладване, подкрепен от оценката, извършвана от съвместното предприятие по отношение на националните системи за получаване на увереност, и посещения на Палатата в НФО;

5.  Отбелязва, че ограничената проверка на декларациите за разходи, извършена от съвместното предприятие през 2012 г., е била един от основните елементи за повишаване на увереността, който е позволил на съвместното предприятие да проследи кои транзакции са били подложени на одит преди въвеждането на специален формуляр за докладване; отбелязва, че при стартирането си през 2012 г. тази извадка е обхващала малък брой от първите национални одити и е достигнала обем, който дава възможност за значими статистически оценки през 2014 г.;

6.  Установява въз основа на информация от съвместното предприятие, че 23 НФО са обменили информация за своите стратегии за одит, което представлява 95% от общия размер на отпуснатите безвъзмездни средства; приветства факта, че за да допълни информацията, предоставена от съвместното предприятие, Палатата получава допълнителна информация направо от НФО, за да може да изрази становище относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции;

7.  Установява въз основа на информация от съвместното предприятие, че то е постигнало напредък при изпълнението на плана за действие, целящ отстраняване на слабостите, констатирани от Палатата в изказаното от нея становище с резерви; отбелязва, че предоставената от националните системи увереност е оценена положително за държавите, получаващи 54% от всички безвъзмездни средства, а оценките за другите държави са в напреднал етап на извършване, като по този начин от оценката ще бъдат обхванати 84% от безвъзмездни средства; призовава съвместното предприятие да продължи с процеса на оценяване, за да достигне 100% покритие на всички безвъзмездни средства;

8.  Отбелязва, че беше организиран семинар относно процедурата за предоставяне на увереност, на който присъстваха представители на Палатата, Комисията, Службата за вътрешен одит на Комисията, както и представители на НФО, работещи в съвместното предприятие; отбелязва, че семинарът очерта изискванията по европейските програми и даде възможност за обмен на информация и най-добри практики с НФО;

9.  Отбелязва, че съвместното предприятие е разработило нова методология за оценка на процента на остатъчни грешки, подобна на тази, която се използва от службите на Комисията, отговарящи за съвместното управление на средства; отчита, че първата оценка на процента на остатъчни грешки, която се базира на 157-те одитирани операции, показва 0,73% остатъчни грешки, а неотдавнашна актуализация, извършена на базата на 331 операции, показва 0,66% остатъчни грешки, което е под прага на същественост от 2%;

10.  Установява въз основа на информация от съвместното предприятие, че вноските на държавите членки са били под равнището от 1,8 пъти вноската на Съюза, както е предвидено в устава на съвместното предприятие с цел съобразяване с ограниченията, наложени с правилата относно държавната помощ; отбелязва по‑специално, че за участниците от промишлеността в големи пилотни проекти общото публично финансиране не може да надвишава 25%, докато статутът на съвместното предприятие изисква за всички участници да се предвиди еднаква ставка на възстановяване на разходите;

11.  Признава, че по-ниските вноски от държавите членки са били повече от компенсирани от по-големите вноски от частния сектор, който е поел 65% от общите разходи, като по този начин се е достигнал много силен ефект на лоста от финансирането от Съюза;

12.  Отбелязва, че Комисията ще извърши оценка на дейността на ENIAC до датата на създаване на СТИ „ECSEL“, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 72/2008 на Съвета за създаване на съвместно предприятие ENIAC, която следва да бъде взета предвид при освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

13.  Установява въз основа на информация от съвместното предприятие, че съгласно изискванията на Правилника за длъжностните лица и правилата за прилагане автобиографиите и декларациите за интереси на изпълнителния директор и на ръководните служители на съвместното предприятие са събрани и публикувани на неговия уебсайт; отбелязва, че е създадена и редовно се поддържа обширна база данни, включваща цялата информация, за която е установено, че е свързана с конфликтите на интереси, както и предприетите мерки;

Мониторинг и докладване на резултатите от научните изследвания

14.  Припомня, че с решението за Седма рамкова програма (7РП)(19) се създава система за мониторинг и докладване, свързана със защитата, разпространението и трансфера на резултати от научни изследвания; установява въз основа на информация от съвместното предприятие, че реализираните 211,5 публикации и 16,6 патента за всеки 10 000 000 EUR безвъзмездни средства, отпуснати от Съюза, показват висока производителност на научноизследователските резултати на съвместното предприятие и че то спазва всички изисквания, изразени досега от координаторите по 7РП.

(1) OВ C 452, 16.12.2014 г., стр. 26.
(2) OВ C 452, 16.12.2014 г., стр. 27.
(3) OВ L 255, 30.9.2015 г., стр. 424.
(4) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(5) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(6) OВ L 30, 4.2.2008 г., стр. 21.
(7) ОВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 152.
(8) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(9) OВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.
(10) OВ C 452, 16.12.2014 г., стр.26.
(11) OВ C 452, 16.12.2014 г., стр.27.
(12) OВ L 255, 30.9.2015 г., стр. 424.
(13) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(14) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(15) OВ L 30, 4.2.2008 г., стр. 21.
(16) ОВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 152.
(17) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(18) OВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.
(19) Член 7 от Решение № 1982/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007‑2013 г.) (ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 6).


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет
PDF 541kWORD 83k
Решение
Резолюция
1.Решение на Европейския парламент от 27 октомври 2015 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет (2014/2079(DEC))
P8_TA(2015)0373A8-0269/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година(1),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2013 година (COM(2014)0510 – C8-0148/2014)(2),

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на институциите(3),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид своето решение от 29 април 2015 г.(5) за отлагане на решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година, както и резолюцията, придружаваща това решение,

—  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(7), и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A8‑0269/2015),

1.  Не освобождава от отговорност генералния секретар на Съвета във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския съвет и Съвета за финансовата 2013 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейския съвет, Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2.Резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2015 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел ІІ – Европейски съвет и Съвет (2014/2079(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел ІІ – Европейски съвет и Съвет,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A8-0269/2015),

А.  като има предвид, че всички институции на Съюза трябва бъдат прозрачни и да носят пълна отговорност пред гражданите на Съюза за средствата, които са им предоставени в качеството на институции на Съюза;

Б.  като има предвид, че Европейският съвет и Съветът, в качеството си на институции на Съюза, следва да подлежат на демократична отчетност пред гражданите на Съюза, тъй като получават средства от общия бюджет на Европейския съюз;

В.  като има предвид, че Парламентът е единственият пряко избран орган сред институциите на Съюза и има задължението да освобождава от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз;

1.  Подчертава ролята, която Договорът за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) отрежда на Парламента по отношение на процедурата по освобождаване от отговорност;

2.  Посочва, че съгласно член 335 от ДФЕС „[…] Съюзът се представлява от всяка от институциите по силата на административната им автономност, по отношение на въпросите, свързани с тяхното функциониране“, и че в съответствие с това и като се има предвид член 55 на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (Финансовия регламент), всяка от институциите отговаря за изпълнението на своя бюджет;

3.  Подчертава ролята на Парламента и на други институции в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност съгласно разпоредбите на Финансовия регламент, и по-специално членове 164, 165 и 166 от него;

4.  Отбелязва, че съгласно член 94 от Правилника за дейността на Парламента „разпоредбите относно процедурата за освобождаване от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета се прилагат и по отношение на процедурата за освобождаване от отговорност на [...] лицата, отговарящи за изпълнението на бюджетите на други институции и органи на Европейския съюз като Съвета (по отношение на дейността му в качеството на орган с изпълнителни правомощия) [...]“;

5.  Изразява съжаление, че Съветът не даде обяснение за нарастващия размер на неусвоените суми и на преносите на бюджетни кредити за поети задължения в своя бюджет за 2013 г.;

Открити въпроси

6.  Припомня на Съвета призива на Парламента за изготвянето на доклади за напредъка по строителните проекти и за подробна разбивка на направените до момента разходи;

7.  Настоятелно призовава Съвета да даде подробно писмено обяснение, в което се посочва общият размер на бюджетните кредити, използвани за закупуването на сграда „Резиданс палас“, бюджетните редове, от които са взети тези бюджетни кредити, вноските, които са платени до момента, и вноските, които остава да бъдат платени;

8.  Призовава отново Съвета да предостави информация относно своя процес на административна модернизация, и по-специално относно конкретните мерки за изпълнението на този процес и относно очакваното отражение върху бюджета на Съвета;

9.  Изразява съжаление предвид многократно срещаните до момента трудности във връзка с процедурите по освобождаване от отговорност, които се дължаха на липсата на сътрудничество от страна на Съвета; посочва, че Парламентът отказа да освободи от отговорност генералния секретар на Съвета за финансовата 2009, 2010, 2011 и 2012 година на основанията, посочени в неговите резолюции от 10 май 2011 г.(8), 25 октомври 2011 г.(9), 10 май 2012 г.(10), 23 октомври 2012 г.(11), 17 април 2013 г.(12), 9 октомври 2013 г.(13), 3 април 2014 г.(14) и 23 октомври 2014 г.(15) и отложи своето решение за освобождаване от отговорност на генералния секретар на Съвета за финансовата 2013 година на основанията, посочени в неговата резолюция от 29 април 2015 г.(16);

10.  Настоява, че упражняването на ефективен бюджетен контрол изисква сътрудничество между Парламента и Съвета, както е посочено в резолюцията на Парламента от 29 април 2015 г.; потвърждава, че Парламентът не е в състояние да вземе информирано решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

11.  Припомня на Съвета становището на Комисията, изразено в нейното писмо от 23 януари 2014 г., съгласно което всички институции подлежат изцяло на процеса на последващи действия вследствие на забележките на Парламента в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета и всички институции следва да сътрудничат, за да се гарантира безпроблемното провеждане на процедурата по освобождаване от отговорност;

12.  Отбелязва, че в горепосоченото писмо Комисията заяви, че няма да контролира изпълнението на бюджета на другите институции и че даването на отговор на въпроси, отправени към друга институция, би нарушило независимостта на тази институция във връзка с изпълнението на собствената ѝ част от бюджета;

13.  Изразява съжаление, че Съветът продължава да не дава отговор на въпросите на Парламента; припомня заключенията от семинара на Парламента относно правото на Парламента да освобождава от отговорност Съвета във връзка с изпълнението на бюджета, проведен на 27 септември 2012 г., на който правните и академичните експерти постигнаха до голяма степен съгласие относно правото на Парламента да получава информация; позовава се във връзка с това на член 15, параграф 3, трета алинея от ДФЕС, която постановява, че всяка институция, орган, служба или агенция гарантира прозрачността на работата си;

14.  Настоява, че разходите на Съвета трябва да бъдат проверявани по същия начин, както разходите на другите институции, и че основните елементи на подобна проверка са залегнали в неговите резолюции за освобождаване от отговорност от предходните години;

15.  Подчертава правомощията на Парламента за освобождаване от отговорност съгласно членове 316, 317 и 319 от ДФЕС в съответствие с настоящото тълкуване и практика, а именно освобождаването от отговорност да бъде отделно за всеки бюджетен ред с цел запазване на прозрачността и демократичната отчетност спрямо данъкоплатците в Съюза;

16.  Счита, че като не представя на Парламента исканите документи, Съветът преди всичко подкопава правото на гражданите на Съюза на достъп до информация и прозрачност и става причина за безпокойство, отразявайки по този начин известен демократичен дефицит в рамките на институциите на Съюза;

17.  Счита, че е необходимо да се разгледат различни възможности за актуализирането на правилата за освобождаване от отговорност, установени в ДФЕС;

18.  Счита, че задоволителното сътрудничество между Парламента, Европейския съвет и Съвета вследствие на процедура на открит и официален диалог може да бъде положителен сигнал за гражданите на Съюза.

(1) ОВ L 66, 8.3.2013 г.
(2) ОВ C 403, 13.11.2014 г., стр. 1.
(3) OВ C 398, 12.11.2014 г., стр. 1.
(4) ОВ C 403, 13.11.2014 г., стр. 128.
(5) OВ L 255, 30.9.2015 г., стр. 21.
(6) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(7) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(8) ОВ L 250, 27.9.2011 г., стр. 25.
(9) ОВ L 313, 26.11.2011 г., стр. 13.
(10) ОВ L 286, 17.10.2012 г., стр. 23.
(11) ОВ L 350, 20.12.2012 г., стр. 71.
(12) ОВ L 308, 16.11.2013 г., стр. 22.
(13) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 97.
(14) ОВ L 266, 5.9.2014 г., стр. 26.
(15) ОВ L 334, 21.11.2014 г., стр. 95.
(16) OВ L 255, 30.9.2015 г., стр. 22.


Кризата с вируса ебола: поуките в дългосрочен план
PDF 518kWORD 138k
Резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2015 г. относно кризата с вируса ебола: поуките в дългосрочен план и начините за укрепване на здравните системи в развиващите се страни с оглед на предотвратяването на бъдещи кризи (2014/2204(INI))
P8_TA(2015)0374A8-0281/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид Резолюция 2177 (2014) на Съвета за сигурност на ООН от 18 септември 2014 г. относно мира и сигурността в Африка,

—  като взе предвид Резолюция 69/1 на Общото събрание на ООН от 19 септември 2014 г. относно мерките за ограничаване и борба с епидемията от ебола, която наскоро избухна в Западна Африка,

—  като взе предвид решението на генералния секретар на ООН, Бан Ки-мун, за създаването на първата по рода си мисия за извънредни ситуации във връзка със здравето в историята на ООН, Мисията на ООН за реагиране на извънредната ситуация с вируса ебола (UNMEER), след приемането на Резолюция 69/1 на Общото събрание на ООН и Резолюция 2177(2014) на Съвета за сигурност относно епидемията от ебола,

—  като взе предвид Международните здравни правила (МЗП) на Световната здравна организация (СЗО) от 2005 г. (WA 32.1),

—  като взе предвид препоръките от консултацията на СЗО относно зоонозите от 5 май 2004 г.,

—  като взе предвид декларацията на СЗО от 8 август 2014 г., с която епидемията от ебола се обявява за извънредна ситуация за общественото здраве, будеща загриженост в международен план;

—  като взе предвид пътната карта на СЗО от 28 август 2014 г. в отговор на вируса ебола и нейното актуализиране,

—  като взе предвид доклада на генералния директор на СЗО пред Изпълнителния съвет по време на неговото извънредно заседание относно епидемията от ебола, проведено в Женева на 25 януари 2015 г.,

—  като взе предвид изявлението на СЗО от 9 май 2015 г. относно края на епидемията от вируса ебола в Либерия,

—  като взе предвид ръководството за имунизационните програми в Африканския регион в контекста на вируса ебола, издадено от СЗО,

—  като взе предвид декларацията от заседанието през пролетта на 2015 г. на Групата на Световната банка и Международния валутен фонд, проведено във Вашингтон, на 17 – 19 април 2015 г.,

—  като взе предвид международната конференция под надслов „Ебола: от спешни мерки към възстановяване“, проведена в Брюксел на 3 март 2015 г.,

—  като взе предвид създаването от Африканския съюз на мисията за подкрепа от страна на Африканския съюз при избухването на епидемията от ебола в Западна Африка (ASEOWA) на 21 август 2014 г.,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на „Хоризонт 2020“ – рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014 – 2020 г.),

—  като взе предвид съобщението на Комисията COM(2010)0128, както и документи SEC(2010)0380, 0381 и 0382 относно ролята на ЕС в световното здравеопазване,

—  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 24 октомври 2014 г.,

—  като взе предвид заключенията на Съвета относно ролята на ЕС в световното здравеопазване от 3011-ото заседание на Съвета по външни работи, проведено на 10 май 2010 г. в Брюксел;

—  като взе предвид заключенията от заседанията на Съвета по външни работи на ЕС от 15 август 2014 г., 20 октомври 2014 г., 17 ноември 2014 г., 12 декември 2014 г. и 16 март 2015 г. относно кризата с епидемията от ебола в Западна Африка,

—  като взе предвид докладите за Европейския съвет, изготвени през ноември 2014 г. и през март 2015 г. от Христос Стилианидис, член на Европейската комисия и координатор на ЕС за борбата с ебола,

—  като взе предвид всеобхватната рамка за ответни действия срещу епидемията от ебола в Западна Африка, изготвена от Европейската служба за външна дейност и Европейската комисия,

—  като взе предвид Инициативата за прозрачност на добивната промишленост (ИПДП) и доклада за напредъка за 2011 г. на ИПДП относно Сиера Леоне, доклада за напредъка за 2012 г. на ИПДП относно Либерия, както и доклада за напредъка за 2012 г. на ИПДП относно Гвинея,

—  като взе предвид френската програма RIPOST относно работата в мрежа на институтите за обществено здраве в Западна Африка,

—  като взе предвид резолюцията относно епидемията от вируса ебола, приета от Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС в Страсбург, Франция, на 3 декември 2014 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 18 септември 2014 г. относно реакцията на ЕС на разразилата се епидемия от ебола(1),

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по развитие и становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и на комисията по правата на жените и равенството между половете (A8–0281/2015),

A.  като има предвид, че системите за здравеопазване на Либерия, Сиера Леоне и Гвинея разкриват големи пропуски, и като има предвид, че трите държави още преди избухването на епидемията бяха сред държавите на последните места в класацията на ПРООН за индекса за човешко развитие, като около 80% от техните граждани живеят в крайна бедност, и с най-високи проценти на преждевременна смъртност сред възрастните и сред децата под петгодишна възраст по света, дължаща се основно на лечими състояния;

Б.  като има предвид, че кризата с вируса ебола е системна на местно и регионално равнище, но също така и на равнището на националното и глобалното управление;

В.  като има предвид, че мащабът на катастрофата може да се отдаде на няколко фактора, сред които: политическия провал на засегнатите държави да алармират за положението, зле адаптираната реакция на международната общност, опустошителните последици от затварянето на границите и ограниченията върху хората, неефективността на механизмите за контрол и предупреждение, бавните и зле пригодени ответни действия след евентуалното мобилизиране на помощ, явната липса на ръководна роля на СЗО, липсата на научни изследвания и разработване на лекарствени продукти, диагностика и ваксини;

Г.  като има предвид, че три нови случая на вирусното заболяване ебола бяха регистрирани през седмицата, приключваща на 18 октомври 2015 г., всичките в Гвинея; като има предвид, че страната докладва за нула случая през предходните две седмици; като има предвид, че Сиера Леоне докладва за нула случая за пета поредна седмица; като има предвид, че на 3 септември 2015 г. СЗО обяви, че Либерия е незасегната от предаване на вируса на ебола сред населението; като има предвид, че е имало 28 512 потвърдени случая, включително 11 313 потвърдени смъртни случая;

Д.  като има предвид, че все още съществуват твърде малко данни за широкото разпространение, предаването и потенциала за мутация на вируса ебола; като има предвид, че общоразпространеното объркване и преобладаващото неправилно разбиране на причините и последиците от болестта, предизвикана от вируса ебола, засилиха разпространението на вируса; като има предвид, че етнографските изследвания са полезни за разбирането на начините на функциониране на общностите и на начините за достигане до хората от различни културни среди;

Е.  като има предвид, че болестта, предизвикана от вируса ебола, беше установена в семенната течност и в очната течност на лицата във възстановителен период; като има предвид, че са налице отделни очевидни случаи на предаване по полов път, което показва трудностите, свързани с унищожаването на вируса и с определянето на даден момент, в който може действително да се счита, че в държавите няма ебола;

Ж.  като има предвид, че в голям брой африкански държави системите за здравеопазване и образователните системи се влошиха през целия период на прилагане на програмите за структурни корекции, наложени от МВФ и Световната банка, които изискаха бюджетни съкращения в публичния сектор;

З.  като има предвид, че избухването на епидемията от ебола в Западна Африка показа, че местните и националните системи за здравеопазване в държавите с ниски доходи не разполагат със средствата или с устойчивостта да реагират на избухването на инфекциозни болести, като например вируса ебола; като има предвид, че по тази причина укрепването на световните системи за здравеопазване се превърна в неразделна част от глобалното управление на здравето;

И.  като има предвид значението на културата и традиционните обичаи при управлението на кризата с вируса ебола(2);

Й.  като има предвид, че децата, подрастващите момичета и младите жени са сред най-маргинализираните и уязвими лица по време на подобна криза, което сериозно застрашава участието на жените в стопанските дейности и засили неравнопоставеността между половете в образованието; като има предвид, че сираците може да се сблъскват с отхвърляне и стигматизация;

К.  като има предвид, че епидемията от ебола, която засегна Западна Африка, е една от най-големите и най-комплексни епидемии в историята на заболяването; като има предвид, че СЗО за първи път получи сигнал за епидемията от ебола на 23 март 2014 г., но едва на 8 август 2014 г. Комитетът за международни здравни правила при извънредни ситуации я обяви за извънредна ситуация за общественото здраве, будеща загриженост в международен план; като има предвид, че преди тази епидемия ебола не беше считана за сериозно предизвикателство за общественото здраве;

Л.  като има предвид, че почти 500 здравни работници починаха след заразяване с вируса ебола в Гвинея, Либерия и Сиера Леоне – държави, които изпитваха сериозен недостиг на персонал още преди избухването на кризата с епидемията от ебола; като има предвид, че болничният и здравният персонал не разполагаше с капацитет да се справи с други болести поради мобилизирането на ресурсите за борба с епидемията ебола; като има предвид, че съществува необходимост от защита на здравните заведения и здравните работници, за да се предостави възможност за устойчиво предоставяне на медицински грижи;

М.  като има предвид, че много на брой оздравели пациенти са се сблъскали със стигматизиране както от страна на семейството си, така и на обществото; като има предвид, че това положение особено засяга децата, които са загубили единия или двамата родители, като много от тези деца са отхвърлени от преживелите лица от страх от заразяване;

Н.  като има предвид, че съществува необходимост от интегриране на епидемиологията, общественото здравеопазване и социалните науки, за да се извлекат подходящи поуки от разразилата се епидемия от ебола;

О.  като има предвид, че през първите няколко месеца на кризата с ебола хуманитарните НПО, и по-специално „Лекари без граници“ и Червеният кръст, бяха най-ефективните и най-добре информираните участници, притежаващи най-голям опит, и по тази причина изиграха първостепенна роля при първоначалните усилия за борба с вируса;

П.  като има предвид, че затварянето на училища и тенденцията децата сираци да се превръщат в предоставящи грижи лица в домакинствата рискуват да породят „изгубено поколение“ деца, лишени от формално образование за дълги периоди от време;

Р.  като има предвид, че със своите знания и със своя капацитет за съвместна работа хуманитарните организации доказаха, че при необходимост, в началото на кризата, могат да бъдат по-подходящи и по-ефективни от „институционалните участници“;

С.  като има предвид, че кризата с вируса ебола доведе до друг проблем, който организацията „Лекари без граници“ определи като „криза в кризата“, а именно че лица със заболявания, различни от вируса ебола, не постъпваха на болнично лечение поради страх от заразяване с вируса;

Т.  като има предвид, че ЕС, заедно със своите държави членки, е най-големият донор на помощ за развитие по света и е предоставил на разположение над 1,39 милиарда евро с цел подпомагане на ограничаването на епидемията от болестта, предизвикана от вируса ебола, в Западна Африка; като има предвид, че тази сума дава възможност на ЕС да преговаря с държавите партньори и други донори с цел да се подкрепи всеобхватна национална система за здравеопазване, която да се базира на съгласувана и приобщаваща стратегия, основана на потребностите;

У.  като има предвид доказаната способност на Световната продоволствена програма на ООН да разгърне ефикасна логистика, която в бъдеще също би могла да бъде използвана за целите на ранното предупреждение и ответните действия;

Ф.  като има предвид, че безопасността на предоставящите грижи лица е от съществено значение за мобилизирането на здравни работници в международен мащаб;

Х.  като има предвид, че Европейският съвет назначи координатор на ЕС за борбата с ебола на 23 октомври 2014 г. в лицето на члена на Европейската комисия, отговарящ за хуманитарната помощ и управлението при кризи, г-н Стилианидис; като има предвид, че от 12 ноември 2014 г. насам той посети най-силно засегнатите държави, придружен от члена на Европейската комисия, отговарящ за здравеопазването, г-н Андрюкайтис;

Ц.  като има предвид, че ООН, СЗО и Комисията установиха процедури за извършване на оценка на управлението на епидемията;

Ч.  като има предвид декларацията от април 2015 г., в която СЗО признава, че светът и самата организация са били зле подготвени за справяне с епидемия в дългосрочен план;

Ш.  като има предвид, че е от съществено значение да се подобри международното управление на кризи във връзка със здравето;

Щ.  като има предвид, че достъпът до лекарствени продукти е изключително важна част от правото на здравеопазване;

АА.  като има предвид, че 2 милиарда души по света нямат достъп до ваксини или лечение, от което се нуждаят, за да останат живи и здрави;

AБ.  като има предвид, че достъпът до лекарствени продукти, както и до научни изследвания и разработване на открития в тази област трябва да отговаря приоритетно на потребностите на страдащите лица, независимо дали те се намират в Европа или в развиващите се страни;

АВ.  като има предвид, че Инициативата за иновативни лекарства представлява най-голямото публично-частно партньорство по света в областта на науките за живота с бюджет в размер на 3,3 милиарда евро за периода 2014 – 2024 г., от които 1,638 милиарда евро са от програмата „Хоризонт 2020“;

АГ.  като има предвид, че причинената от вируса ебола травма предизвика недоверие сред хората по отношение на здравните заведения, страх сред здравните работници да се върнат към своята работа, както и обедняване и съмнения в рамките на общностите; като има предвид, че е спешно необходимо да се даде нов основен импулс на здравните услуги; като има предвид освен това, че е от първостепенно значение също така да се създадат солидни и ефективни системи за здравеопазване, включително споделяне на рисковете, във всички развиващи се страни, което предполага и сериозно обучение на местния медицински персонал;

АД.  като има предвид, че кризата с вируса ебола причини още по-дълбока рецесия в държавите от засегнатия регион, и като има предвид, че по данни на Световната банка само през 2015 г. БВП на трите най-засегнати държави ще се намали с 2 милиарда щатски долара в резултат на нея;

АЕ.  като има предвид, че трите държави отправиха искане към МВФ и Световната банка за „план Маршал“ в размер на 7 500 милиона евро с цел да им бъде оказана помощ да преодолеят икономическите си затруднения;

АЖ.  като има предвид, че някои НПО призоваха Световната банка да предостави заем в размер на около 1,7 милиарда щатски долара с цел на тези държави да бъде оказана помощ за трайно подобряване на техните инфраструктури в областта на здравеопазването;

АЗ.  като има предвид, че международната общност трябва да остане бдителна, и като има предвид, че целта е постигането на етапа след ебола, т.е. етап, при който няма нови случаи на заразяване за продължителен период от време;

АИ.  като има предвид, че са абсолютно необходими добри хигиенни практики; като има предвид обаче, че в трите държави липсват функциониращи в достатъчна степен системи за водоснабдяване и канализация;

АЙ.  като има предвид, че съществуват опасения, че в случай на нова епидемия мащабът на смъртността би се повторил;

АК.  като има предвид, че заместник-председателят/върховен представител Федерика Могерини, членът на Европейската комисия, отговарящ за хуманитарната помощ, и координатор на ЕС за борбата с ебола Христос Стилианидис, членът на Европейската комисия, отговарящ за международното сътрудничество и развитието, Невен Мимица, членовете на Европейския парламент, правителствата и членовете на парламентите на държавите членки призоваваха многократно за укрепването на системите за здравеопазване;

АЛ.  като има предвид, че в рамките на 11-ия Европейски фонд за развитие укрепването на системите за здравеопазване и укрепването на услугите по водоснабдяване и канализация са сред ключовите сектори само за Гвинея и това не се отнася за Либерия и Сиера Леоне;

АМ.  като има предвид, че съобщението на Комисията, озаглавено „Ролята на ЕС в световното здравеопазване“ (COM(2010)0128), представлява всеобхватна и цялостна стратегия за световното здравеопазване, основана на потребностите, която беше одобрена от държавите членки;

АН.  като има предвид, че не всички държави приложиха изцяло МЗП; като има предвид, че МЗП следва да бъдат преразгледани след натрупването на опит по време на последната епидемия от ебола;

АО.  като има предвид, че съществуват малко данни за потенциално опасните зоонози; като има предвид, че продоволствените и селскостопанските практики, обезлесяването и търговията с животни и животински продукти доведоха до появата на ново развиващи се болести, предавани чрез зоонози, като например птичия грип, ебола и ХИВ;

АП.  като има предвид, че СЗО препоръчва координирането между сектора на общественото здравеопазване и ветеринарния сектор;

АР.  като има предвид, че делегация от комисията по развитие ще бъде на посещение в Сиера Леоне през ноември 2015 г.;

1.  Критикува бавната международна реакция на кризата през първите месеци; подчертава обаче реакцията и ангажимента на ЕС и неговите държави членки от март 2014 г. насам да подпомогнат ограничаването на разпространението на вируса ебола; отбелязва увеличаването на ангажимента на ЕС и неговите държави членки в сферата на хуманитарната помощ и помощта за развитие, логистиката и изследванията за реагиране на кризата;

2.  Приветства разработването на нова ваксина (в изключително кратък срок), която имаше доказана 100% ефективност в Гвинея към 23 март 2015 г., и призовава за спешен гарантиран достъп до тази ваксина, която следва да бъде предлагана на достъпни цени за всички хора в Либерия и Сиера Леоне;

3.  Счита, че не следва да намалява своята бдителност с оглед на няколко нови случаи на ебола, чийто начин на предаване е все още неизяснен.

4.  Призовава всички засегнати страни, особено правителствата на развиващите се страни, европейските институции и международните организации, да извлекат поуки от тази криза, включително от отрицателните последици за сектора на здравеопазването в развиващите се страни на обвързаността с условия на инструментите за структурни корекции на МВФ и Световната банка, и да разработят ефективни средства за справяне с международни здравни кризи;

5.  Отбелязва в този контекст реформата, обявена от директора на СЗО на 18 май 2015 г., и в частност създаването на нова програма за спешни случаи и световен резерв от служители, които могат да бъдат изпращани бързо по места, както и установяването на нов резервен фонд от 100 милиона щатски долара специално за извънредни обстоятелства; приветства ангажимента за увеличаване на бюджета на СЗО с 10% до две години, така че да достигне 4,5 милиарда щатски долара;

6.  Призовава международната общност да насърчава информационни и образователни кампании в засегнатите държави; набляга на ключовото значение на кампаниите за превенция и информационните кампании за управлението на кризата, особено с цел да се ограничи замърсяването и да се повиши осведомеността относно опасните практики, които следва да се избягват; подчертава важността на алтернативните средства за разпространение на информация;

7.  Силно набляга на значението на борбата с нарасналото напрежение между групите в резултат от епидемията от ебола, тъй като митологизирането би могло да означава, че вината за епидемията се хвърля върху някои етнически групи;

8.  Счита, че след като престане да бъде необходима помощ при спешни ситуации, дългосрочното реагиране на ЕС следва първо да се насочи към помощ за развитие, която ще трябва да включва инвестиции в областта на здравеопазването, за да се насърчи устойчивост, особено по отношение на организацията и управлението на системите за здравеопазване, здравно наблюдение и информация, системи за доставка на лекарствени продукти, вътрешно управление и изграждане на държавност, а впоследствие да се фокусира върху помощта, която е абсолютно необходима, за да могат икономиките на трите държави да стъпят отново на краката си;

9.  Призовава органите да вземат предвид извлечените поуки във връзка с явлението стигматизация и да ги приложат при евентуални подобни хуманитарни кризи, които биха могли да настъпят;

10.  Припомня значението на предотвратяването на конфликти, тъй като конфликтите и нестабилността оказват силно отрицателно въздействие върху системите за здравеопазване;

11.  Отправя искане за сформирането на постоянен европейски екип за бързи действия, включващ експерти, екипи за поддръжка в лаборатории, епидемиолози и логистична инфраструктура, в т. ч. мобилни лаборатории, който може да бъде разгърнат в най-кратки срокове; подчертава по-специално приноса, който ЕС може да даде в областта на наблюдението на границите, по суша и по море, докато американските органи в сферата на здравеопазването се отличават с наблюдението, извършвано по летищата – отлични способности, на които Съюзът също така би могъл да подражава и от които би могъл да извлече ползи;

12.  Призовава също така ЕС да подкрепи установяването на мрежа от пунктове за мониторинг в развиващите се страни, за да бъде възможно най-бързо откриване на евентуални нови случаи на заразни болести, които имат потенциала да се развият в пандемии, за да се създаде система за наблюдение в тези страни;

13.  Отчита необходимостта от подкрепа за установяването на сътрудничество между ЕС и неговите държави членки и развиващите се страни, особено тези от Западна Африка, що се отнася до обучението на медицински персонал;

14.  Подчертава значението на засилването на системите за защита и бърза евакуация за международните здравни работници;

15.  Изразява съжаление относно факта, че предишните корекции, реформи и несправедливи политики за развитие са допринесли за неефективните системи за здравеопазване; настоятелно призовава Комисията да окаже помощ на трите засегнати държави да разработят свои собствени обществени системи за здравеопазване с цел да се отговори на техните основни здравни потребности и те да бъдат в състояние да изградят инфраструктурите, необходими да гарантират достъп до обществено здравеопазване за всички свои граждани; счита по-конкретно, че изграждането на устойчива система за здравеопазване в дългосрочен план означава, наред с другото, i) инвестиране на средства в основни обществени здравни услуги, ii) осигуряване на безопасни и качествени грижи чрез увеличаване на средствата за адекватно обучение, наблюдение и заплащане на здравните работници и чрез достъп до безопасни лекарствени продукти, iii) ангажиране на местните заинтересовани лица и общности с реакцията на кризи и планиране на развитието; приканва международните донори да увеличат официалната помощ за развитие (ОПР) за тези държави чрез държавни системи като подпомагане на бюджета; призовава Комисията да установи, в сътрудничество с държавите партньори, СЗО, Световната банка и други донори, съгласувани и основани на потребностите здравни планове и процедури за мониторинг;

16.  Подчертава, че при ответните действия следва да се обърне внимание на основните пропуски в представителството на жените, достъпа им до здравеопазване и услуги и нарушаването на възможностите за препитание; подчертава по-конкретно необходимостта от предоставяне на висококачествени основни услуги и здравни грижи, особено когато става въпрос за майчино здравеопазване, акушерски и гинекологични услуги;

17.  Приветства съобщението на Комисията, озаглавено „Ролята на ЕС в световното здравеопазване“ (COM(2010)0128), и неговата цялостна визия за всеобхватни системи за здравеопазване, хоризонталния му подход и стремежа му към всеобщо здравно осигуряване; насърчава Комисията да преразгледа това съобщение в светлината на новите знания, натрупани по време на кризата с вируса ебола, като същевременно запази всеобхватния и хоризонталния подход, и своевременно да представи и приложи програма за действие;

18.  Подчертава, по принцип, необходимостта развиващите се страни да дават приоритет в бюджетите си за създаването на солидни и устойчиви обществени системи за социална сигурност и здравеопазване, за изграждането на достатъчен брой добре оборудвани, устойчиви здравни инфраструктури (по-специално лаборатории и санитарно-хигиенни съоръжения) и за предоставянето на висококачествени основни услуги и здравни грижи; набляга на необходимостта от подходящо съотношение между здравните работници и населението и призовава правителствата на засегнатите държави да гарантират, че на здравните работници се заплаща и че парите за здравеопазване стигат до хората; при все това признава, че кризи като настоящата не могат да бъдат разрешени самостоятелно от системите за здравеопазване и че е необходим всеобхватен подход, който да включва различни сектори (образование и обучение, санитарна инфраструктура, безопасност на храните и питейна вода), за да се преодолеят съществените пропуски във всички основни услуги; подчертава в същото време, че образованието, включващо и културното измерение и вярванията, е също така от ключово значение за възстановяването;

19.  Посочва, че инвестициите в здравния сектор са важен двигател на икономическо развитие и допринасят за намаляването на бедността в развиващите се страни; приветства включването на цел № 3 „Осигуряване на здравословен начин на живот и насърчаване на благоденствието за всички хора от всички възрастови групи“ в предложението за бъдещи цели за устойчиво развитие (ЦУР);

20.  Подчертава, че дългосрочните планове с подробен разчет на разходите, необходими за изграждането на устойчиви и всеобхватни системи за здравеопазване, трябва също така да включват подходящ брой обучени здравни работници, достъп до достатъчни медицински доставки и солидни здравни информационни системи;

21.  Отправя искане за укрепването на инфраструктурите за научни изследвания чрез създаването на регионален публичен център за научни изследвания на инфекциозните болести в Западна Африка, както и за установяване на сътрудничество между университети с участието на ЕС и неговите държави членки;

22.  Подчертава необходимостта да се обърне внимание на социалното неравенство, за да се изгради стабилна и устойчива обществена система за здравеопазване; във връзка с това подкрепя въвеждането на публично финансирано всеобщо здравно осигуряване, което да е безплатно в момента на използване, и настоятелно призовава Комисията, заедно с държавите партньори и други донори, да представи възможно най-скоро програма за установяване на всеобщо здравно осигуряване, което ще гарантира покриване на здравните рискове;

23.  Приканва всички държави да поемат ангажимент за всеобщо здравно осигуряване и да разработят план, набелязващ вътрешните ресурси и евентуално международно финансиране за постигането на тази цел; подкрепя целта за увеличаване на разходите за здравеопазване във всички държави до признатия минимум от 86 щатски долара на човек за основни здравни услуги;

24.  Приветства международната конференция на високо равнище относно ебола, проведена на 3 март 2015 г. под егидата на ЕС и ключови партньори с цел изкореняването на ебола, а също така и за оценяване на последиците за засегнатите държави, за да се гарантира, че помощта за развитие се базира върху хуманитарните усилия;

25.  Подкрепя идеята за създаване на „план Маршал“ за стимулиране на икономиката на тези държави; предлага да се предостави техническа помощ на администрацията за засилване на капацитета ѝ и за да се обезпечи, че парите стигат до хората, а не се губят поради корупция или по други причини;

26.  Приветства международните усилия за намаляване на международните задължения по дълговете на държавите, засегнати от вируса ебола;

27.  Счита, че ефективността на партньорствата между ЕС и зоната на кризата ще бъде гарантирана само ако Либерия, Гвинея и Сиера Леоне успеят да поемат отговорност за собственото си развитие възможно най-скоро;

28.  Счита, че програмирането на 11-ия Европейски фонд за развитие (ЕФР) следва да бъде преразгледано, за да се обезпечи, че инвестициите в здравеопазване и добро управление стават приоритетна област за всички държави с нестабилни публични инфраструктури; изразява загриженост, че здравето и санитарно-хигиенните съоръжения не са сред ключовите сектори в националните индикативни програми на Либерия и Сиера Леоне; призовава Комисията да установи механизми, за да наблюдава помощта по-отблизо;

29.  Счита, че средносрочният преглед на многогодишната финансова рамка (МФР) не може да пренебрегва риска от недостатъчно структурно финансиране на хуманитарните действия на ЕС;

30.  Поздравява хуманитарните работници и медицинския персонал по места, които излагат на опасност своя собствен живот в усилията да овладеят тази голяма здравна криза;

31.  Поздравява Мисията на ООН за реагиране на извънредната ситуация с вируса ебола (UNMEER), партньорските организации и неправителствените хуманитарни организации като „Лекари без граници“, Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец, „Имърджънси“ и др. за работата им по места и сърдечно приветства обширния им принос и помощта за контрола над разразилата се епидемия; изразява съжаление за случаите на неподходящо третиране на медицински персонал и други служители, участвали в борбата с епидемията от ебола, след завръщането им от Африка;

32.  Счита, че достъпът до лекарствени продукти по принцип вече не следва да зависи от покупателната способност на пациентите, а да отговаря на потребностите на пациентите, по същия начин както пазарните сили не следва самостоятелно да определят кои лекарствени продукти да бъдат произвеждани;

33.  Приканва ЕС и неговите държави членки да спазват принципа на ЕС за съгласуваност на политиката за развитие, залегнал в член 208 от ДФЕС, чрез насърчаване на честна и справедлива международна търговия, медицински изследвания и политики за иновации, които насърчават и улесняват всеобщия достъп до лекарствени продукти;

34.  Призовава Комисията да проучи модели, алтернативни на основаващите се на монополи върху патентите, когато става въпрос за разработването на лекарствени продукти или ваксини, произведени от публично-частни партньорства като Инициативата за иновативни лекарства, които могат да гарантират достъп на пациентите до лечение, устойчивост на бюджетите за здравеопазване и ефективен отговор на кризи като предизвиканата от вируса ебола или подобни заплахи;

35.  Подчертава важността на повишаването на капацитета за научни изследвания в световната епидемиологична борба, разработването на „бързи тестове“ и гарантирането на достъп до ваксини; във връзка с това приветства факта, че редица фондове на ЕС за научни изследвания бяха мобилизирани за борба с вируса ебола, в т.ч. чрез Инициативата за иновативни лекарства, програмата „Хоризонт 2020“ и Програмата на партньорството между Европейския съюз и развиващите се страни за клинични изпитвания; подчертава, че въпреки че ваксините са добре дошли, те най-вероятно не са подходящи за изкореняването на ебола, тъй като вирусът мутира; поради това подчертава, че приоритет при финансирането трябва да се дава на общото укрепване на системите за здравеопазване, хигиената, ограничаването, надеждните бързи тестове в тропически условия и лекарственото лечение на вируса и причинените от него симптоми;

36.  Настоятелно призовава всички засегнати страни да насърчават здравно обучение сред обществеността чрез фокусиране върху въпроса за традиционните обичаи, които са несъвместими с борбата с разпространението на заболяването сред населението;

37.  Подчертава, че ЕС следва да насърчава ефективно и справедливо финансиране на научни изследвания, които са от полза за здравето на всички и гарантират, че иновациите и интервенциите водят до финансово постижими и достъпни решения; повтаря отново по-специално, че следва да се проучат модели, при които разходите за научноизследователска и развойна дейност се отделят от цените на лекарствените продукти, както и възможностите за трансфер на технологии към развиващите се страни;

38.  Отново заявява необходимостта от инвестиции в някои пренебрегвани заболявания; в тази връзка призовава Комисията да продължи обсъждането по този въпрос и да създаде условия за широко сътрудничество между публичния и частния сектор, при условие че се въведат предпазни мерки, така че публично-частните партньорства да не могат да навредят на уязвимите лица в един нерегулиран пазар, като целта е да се укрепят националните системи за здравеопазване и да се улесни трансферът на резултати към засегнатото население; по повод на това приветства факта, че за да разгледа спешната необходимост от изследване на нови видове лечение, ЕС предостави 138 милиона евро за проекти за разработване на клинични изпитвания за нови ваксини, бързи диагностични тестове и лечения по линия на програмата „Хоризонт 2020“ и Инициативата за иновативни лекарства; приветства европейската фармацевтична промишленост, която също се ангажира със сериозни средства в подкрепа на изследователските усилия;

39.  Подчертава, че ебола и другите епидемии са транснационални заплахи, които изискват международно сътрудничество; призовава СЗО да преразгледа МЗП с оглед на включването на взаимозависима отговорност и финансова подкрепа, включително за разглеждане на първопричините;

40.  Приветства, в светлината на непълното прилагане на МЗП и липсата на епидемиологично наблюдение, френската програма RIPOST относно работата в мрежа на институтите за обществено здраве в Западна Африка;

41.  Подчертава, че сега когато епидемията затихва, докато вирусът остава в половите жлези в продължение на месеци след оздравяването, като част от системата за здравеопазване и образователните мерки трябва да бъдат осигурени сексуални консултации и семейно планиране;

42.  Подчертава, че все по-вероятно е да последва хранителна криза след епидемията, поразила дребните селскостопански производители; призовава държавите членки, Комисията и международната общност да инвестират в тяхното дългосрочно развитие, за да се гарантира, че семейните земеделски стопанства и бъдещата продоволствена сигурност на Западна Африка не са изложени на риск;

43.  Отправя искане към компетентната комисия да наблюдава предприемането на мерки за управление на кризата в тясно сътрудничество с координатора на Европейския съюз за борбата с ебола и след мисията на Парламента в Сиера Леоне, преди представянето на окончателна оценка въз основа на добре дефинирани критерии;

44.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите членки, правителствата и парламентите на държавите от Африканския съюз, генералния секретар на ООН, както и на Световната здравна организация.

(1) Приети текстове, P8_TA(2014)0026.
(2) Обичаи, които например забраняват изгарянето на тленните останки.


Измерване на емисиите в автомобилния сектор
PDF 512kWORD 120k
Резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2015 г. относно измерването на емисиите в автомобилния сектор (2015/2865(RSP))
P8_TA(2015)0375RC-B8-1075/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид въпроса към Комисията относно измерването на емисиите в автомобилния сектор (O-000113/2015 — B8-0764/2015),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства(1),

—  като взе предвид Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства(2),

—  като взе предвид Директива 2001/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2001 г. относно националните тавани за емисии на някои атмосферни замърсители(3),

—  като взе предвид Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа(4),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 333/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 443/2009 с оглед определяне на условията за постигане на целта за намаляване на емисиите на СО2 от нови леки пътнически автомобили до 2020 г.(5),

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че на 18 септември 2015 г. както Агенцията на САЩ за опазване на околната среда, така и Комисията на Калифорния по атмосферните ресурси издадоха предупреждение за нарушение на разпоредбите относно замърсяването, приложими за „Фолксваген“ АД, „Ауди“ АД и „Фолксваген Груп ъф Америка“ (под общото наименование „Фолксваген (VW)“); като има предвид, че разследването започна след изследване на емисиите на азотни оксиди (NOx) от дизелови превозни средства, проведено от неправителствена организация в сътрудничество с университетски изследователи, и резултатите от това изследване бяха представени на Агенцията на САЩ за опазване на околната среда и на Комисията на Калифорния по атмосферните ресурси през май 2014 г.;

Б.  като има предвид, че замърсяването на въздуха води до преждевременната смърт на над 430 000 души годишно в ЕС и причинява разходи за около 940 милиарда евро годишно вследствие на последиците му за здравето; като има предвид, че NOx е основен замърсител на въздуха, който причинява, наред с другото, рак на белите дробове, астма и множество дихателни заболявания, както и увреждане на околната среда, като например еутрофикация и подкиселяване; като има предвид, че отработените газове от дизелови двигатели са основен източник на NOx в градските зони в Европа; като има предвид, че до една трета от градското население в ЕС продължава да бъде изложена на равнища над граничните или целевите стойности, определени от ЕС; като има предвид, че транспортът продължава да бъде основен фактор, допринасящ за лошото качество на въздуха в градовете и за свързаните с това последици за здравето; като има предвид, че понастоящем над 20 държави членки не спазват граничните стойности на ЕС по отношение на качеството на въздуха, по-конкретно поради замърсяването в градовете;

В.  като има предвид, че от 2012 г. насам Международната агенция на СЗО за изследване на раковите заболявания класифицира отработените газове от дизелови двигатели като канцерогенни и посочи, че като се има предвид и допълнителното въздействие на дизеловите частици върху здравето, излагането на хората на тази смес от химикали следва да бъде намалено в световен мащаб;

Г.  като има предвид, че автомобилната промишленост е един от ключовите фактори за растеж и иновации и допринася за заетостта в значителен брой държави членки; като има предвид, че ако не се предприемат решителни действия, настоящият скандал рискува да накърни репутацията и конкурентоспособността на целия сектор;

Д.  като има предвид, че малките и средни предприятия преобладават в сектора на автомобилните доставчици и допринасят за 50% от специфичната за сектора научноизследователска и развойна дейност; като има предвид, че икономическата мощ на много региони в Европа произтича от автомобилната промишленост и сектора на автомобилните доставчици;

Е.  като има предвид, че лоялната конкуренция, включително сред производителите на автомобили, означава, че клиентът може да избира продукта, като основава своя избор на предоставените всеобхватни и безпристрастни технически характеристики;

Ж.  като има предвид, че ЕС положи редица усилия за отстраняване на последиците от икономическата криза за автомобилната промишленост, използвайки наличните инструменти за държавна помощ;

З.  като има предвид, че Регламентът за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства (Регламент (ЕО) № 715/2007, договорен от Парламента и Съвета през декември 2006 г.), в който се определят нормите за емисии Евро 5 и Евро 6, изисква от производителите да оборудват своите превозни средства така, че да отговарят на изискванията за емисиите „при нормална експлоатация“ (член 5, параграф 1);

И.  като има предвид, че в Регламент (ЕО) № 715/2007 (член 5, параграф 2) изрично се забранява използването на измервателно-коригиращи устройства, определени като „което и да е устройство, реагиращо на температурата, скоростта на превозното средство, честотата на въртене на двигателя, предавката от предавателната кутия, разреждането в колектора или всеки друг параметър, целящ да активира, модулира, забави или дезактивира действието на която и да е част на система за регулиране (контрол) на емисиите, който намалява нейната ефективност при условия, които могат да се очакват при нормална работа и използване на превозното средство“; като има предвид, че държавите членки имат задължението да приведат тази забрана в изпълнение; като има предвид, че Регламентът изрично приканва Комисията да въведе изпитвания и да приеме мерки относно използването на измервателно-коригиращите устройства;

Й.  като има предвид, че съгласно Директивата относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции (1999/44/ЕО) потребителите имат право на най-малко двугодишен гаранционен срок след покупката на даден продукт, и като има предвид, че продавачът е длъжен да достави на потребителя стока, която съответства на договора за продажба; като има предвид, че ако не е налице такова съответствие, потребителят има право на безплатен ремонт или на замяна или право на намаляване на цената;

К.  като има предвид, че Директивата за правата на потребителите (Директива 2011/83/ЕС) въвежда изискване информацията относно основните характеристики на даден продукт да се предоставя преди сключване на договор във или извън търговския обект или на договори от разстояние, както и изискване държавите членки да имат правила за ефективни, пропорционални и разубеждаващи санкции, ако разпоредбите на Директивата не са изпълнени;

Л.  като има предвид, че Директивата относно нелоялните търговски практики (2005/29/ЕО) забранява по-специално всяка практика, която „съществено изопачава или е възможно да изопачи съществено икономическото поведение по отношение на продукта на средния потребител, до когото достига или за когото е предназначена стоката“, предвижда, че търговски практики, които се считат за нелоялни при всички обстоятелства, включват „твърдение, че търговец (включително неговите търговски практики) или продукт е одобрен, утвърден или разрешен от обществен или друг орган, което е неистинско или предявяване на такова твърдение, без да отговаря на условията за одобрение, утвърждаване или разрешение“, и изисква от държавите членки да приемат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции;

М.  като има предвид, че граничната стойност по Евро 5 за емисии на NOx от дизелови превозни средства е 180 mg/km, приложима за превозни средства, типово одобрени в периода между 1 септември 2009 г. и 1 септември 2014 г., и за всички превозни средства, продадени в периода между 1 януари 2011 г. и 1 септември 2015 г., и като има предвид, че стойността по Евро 6 е 80 mg/km и се прилага за новите типове превозни средства от 1 септември 2014 г. насам и за всички превозни средства, продадени от 1 септември 2015 г. насам; като има предвид, че отговарящите на норма Евро 6 превозни средства, регистрирани преди въвеждането на нормата като законоустановено ограничение, са се ползвали с данъчни облекчения в много държави членки; като има предвид, че резултатите от независимите изпитвания потвърждават наличието на значителни несъответствия между граничните стойности и реалните емисии от превозните средства при нормална експлоатация и за двете норми;

Н.  като има предвид, че анализ на Съвместния изследователски център(6) на Комисията през 2011 г. стигна до заключението, че емисиите на NOx от дизелови превозни средства, измерени с преносими системи за измерване на емисиите (PEMS), значително превишават съответните гранични стойности на емисиите по Евро 3—5, варирайки от коефициент 2—4 за средните емисии на NOx през цялото изпитване до коефициент 14 в отделни етапи на изпитването; като има предвид, че в друг доклад на Съвместния изследователски център(7), публикуван през 2013 г., се заключава, че превозните средства по норма Евро 6 могат дори да превишават нивото на емисиите от превозните средства по норма Евро 5; като има предвид, че проведените през 2014 г. независими анализи установяват, че емисиите на NOx от изпитаните дизелови превозни средства са средно около седем пъти по-големи от граничните стойности, определени с норма Евро 6;

О.  като има предвид, че „Фолксваген“ признава, че в най-малко 11 милиона от продадените по цял свят дизелови моторни превозни средства са монтирани измервателно-коригиращи устройства; като има предвид, че дружеството обяви, че ще изтегли от пазара 8,5 милиона дизелови превозни средства в ЕС вследствие на решение на Германската федерална служба за моторни превозни средства;

П.  като има предвид, че тази установена разлика по отношение на емисиите може да се дължи както на неадекватността на понастоящем използваната в ЕС процедура за изпитване, която не отразява нормалните условия на движение, така и на използването на измервателно-коригиращи устройства; като има предвид, че надеждността и устойчивостта на процедурата за изпитване на превозните средства е от решаващо значение за постигането на граничните стойности на емисиите, а оттам и за опазването на общественото здраве и околната среда в ЕС;

Р.  като има предвид, че член 14, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 715/2007 задължава Комисията да прави преглед на циклите на изпитване, използвани за измерване на емисиите, и ако се установи, че изпитванията вече не са задоволителни, да ги адаптира по начин, позволяващ реално отразяване на емисиите, отделяни от движещите се по пътищата автомобили; като има предвид, че все още не е осъществено подобно адаптиране; като има предвид, че въпреки това Комисията понастоящем подготвя приемането на нов цикъл на изпитване въз основа на емисиите при реални условия;

С.  като има предвид, че изпитванията за съответствие на производството и съответствие в експлоатация не са предмет на общи стандарти на равнище ЕС въпреки дадения на Комисията мандат за установяване на специални изисквания за тези процедури посредством процедурата на комитет; като има предвид, че в резултат на това изискванията за съответствие на производството и за съответствието в експлоатация обикновено не се прилагат адекватно; като има предвид, че липсва изискване информацията относно изпитвания, извършвани от компетентните органи по одобряването на типа, и относно резултатите от тях да се предава на Комисията, на органите по одобряването на типа на другите държави членки или на други заинтересовани страни ;

Т.  като има предвид, че настоящият режим на ЕС за одобряване на типа не позволява нито на Комисията, нито на органите на другите държави членки да направят повторна оценка на одобренията на типа или на сертификатите за съответствие на превозни средства, да изтеглят превозни средства или да спрат тяхното предлагане на пазара, ако те са типово одобрени от друга държава членка; като има предвид, че при настоящата система не се упражнява надзор върху изпитванията, извършвани от националните органи по одобряването на типа, с цел да се гарантира, че всички органи спазват общите правила на ЕС и не извършват нелоялна конкуренция чрез занижаване на стандартите;

У.  като има предвид, че Комисията понастоящем преразглежда рамката за одобряване на типа; като има предвид, че този преглед е от първостепенно значение за възстановяването на доверието на потребителите в изпитванията на емисиите и на разхода на гориво;

Ф.  като има предвид, че настоящите системи за контрол на емисиите на NOx от дизелови леки автомобили се основават на три основни технологии: вътрешнодвигателни модификации в съчетание с рециркулация на отработените газове (EGR), филтри за NОx с ниска концентрация и селективна каталитична редукция (SCR); като има предвид, че за да се постигне съответствие с пределните стойности на нормата Евро 6, повечето превозни средства са оборудвани с най-малко две от трите технологии; като има предвид, че всички тези технологии могат да бъдат дезактивирани със софтуерни измервателно-коригиращи устройства;

Х.  като има предвид, че за да се гарантира спазването на стандартите в областта на емисиите, при превозните средства, в които са монтирани измервателно-коригиращи устройства, ще се наложи въпросните устройства да бъдат отстранени, да се извършат софтуерни модификации на системата за контрол на емисиите и — в зависимост от технологията на двигателите — да се извърши хардуерна намеса; като има предвид, че е възможно да се подобри ефективността на системите за контрол на емисиите, които вече са монтирани в превозни средства, чрез отстраняване на измервателно-коригиращите устройства, препрограмиране и повторно калибриране;

Ц.  като има предвид, че несъответствията между резултатите от изпитванията и характеристиките на превозното средство при нормална експлоатация не се ограничават до NOx, а съществуват и за други замърсители и за CO2; като има предвид, че според независими изследвания разликата между официалните и реалните емисии на CO2 от леки пътнически автомобили в Европа възлиза на 40% през 2014 г.;

Ч.  като има предвид, че преминаването в ЕС към хармонизираната в световен мащаб процедура за изпитване на лекотоварни превозни средства (WLTP) изисква целите за средна стойност на емисиите на CO2 от съществуващия автомобилен парк по отношение на производителите да бъдат адаптирани към новото изпитване;

1.  Решително осъжда всяка измама от страна на производители на автомобили и настоятелно призовава дружествата да поемат пълна отговорност за своите действия и да сътрудничат изцяло на органите при провеждането на разследванията; изразява съжаление относно факта, че милиони потребители са били измамени и подведени от невярна информация относно емисиите от техните превозни средства;

2.  Счита, че в случаите, в които доказателството за нарушения се потвърди, на потребителя следва да се изпрати информация относно възможностите за получаване на обезщетение и бързо да му се предостави такова, без то да бъде допълнително в ущърб на потребителя;

3.  Изразява съжаление предвид факта, че прекалено високите емисии причиняват преждевременна смърт, имат отрицателни последствия за човешкото здраве и водят до вреди за околната среда;

4.  Счита, че е наложително Комисията и държавите членки да възстановят бързо доверието на потребителите чрез конкретни действия и да положат всички възможни усилия за успокояване на ситуацията; подчертава своята солидарност със засегнатите служители и изразява безпокойство относно въздействието по веригата за доставки, и по-специално върху МСП, които, без да имат вина, понастоящем са изправени пред огромни предизвикателства, породени от измамите; подчертава, че в крайна сметка служителите не следва да бъдат тези, които плащат цената за манипулирането на измерването на емисиите;

5.  Подчертава, че преди да обмислят възможностите за съкращаване на персонала, производителите трябва да използват своите собствени финансови ресурси, включително като задържат печалбите, вместо да ги разпределят като дивиденти, за да покрият възможно най-голяма част от разходите, произтичащи от нарушенията на приложимото право;

6.  Изразява дълбока загриженост относно забавянето на действията на органите на държавите членки и Комисията във връзка с доказателствата за сериозно и системно превишаване на граничните стойности на емисиите, предвидени в законодателството на ЕС за превозните средства при нормална експлоатация;

7.  Припомня, че дизеловите автомобили са с по-ниски емисии на CO2 на километър в сравнение с аналогичните бензинови превозни средства и че те са важно средство, което позволява на производителите да постигнат целите на ЕС за 2021 г. по отношение на средните цели за емисии на CO2; припомня, че те също така ще продължават да бъдат основен фактор, допринасящ за изпълнението на целите след 2021 г., но подчертава, че производителите трябва да използват налични чисти технологии за намаляване на NOx, праховите частици и други замърсители;

8.  Настоятелно призовава за пълна прозрачност от страна на Комисията и държавите членки относно осведомеността им за тези нарушения и действията, които са предприели за справяне с тях; призовава за щателно разследване на ролята и отговорността на Комисията и органите на държавите членки, като се вземат предвид, наред с другото, проблемите, установени в доклада на Съвместния изследователски център на Комисията от 2011 г.;

9.  Призовава Комисията да засили прилагането на стратегията на ЕС за устойчиви, ресурсно ефективни транспортни системи за сектора на автомобилния транспорт и други видове транспорт, като постепенно се преустановява действащата система, основаваща се на изкопаеми горива, и се използват нови технологии и източници на енергия като например водород, електроенергия и сгъстен въздух;

10.  Приветства разследванията, предприети в редица държави членки и в други държави по света, във връзка с манипулирането на резултати от изпитвания на емисии на превозни средства; подкрепя призива на Комисията към националните надзорни органи да пристъпят към обстойни проверки на широк набор от марки и модели превозни средства; счита, че във всяко подобно разследване следва да участва и Комисията; настоява разследванията да се провеждат по прозрачен и ефективен начин, като се обръща надлежно внимание на необходимостта от надеждно осведомяване на потребителите, засегнати пряко от всяка установена липса на съответствие с нормите;

11.  Изисква от Комисията да докладва в писмен вид пред Парламента относно резултатите от тези разследвания в срок до 31 март 2016 г.;

12.  Настоява, че при откриването на измервателно-коригиращи устройства органите на държавите членки следва да предприемат всички необходими действия за коригиране на ситуацията и да приложат подходящи санкции в съответствие с член 30 от Директива 2007/46/ЕО и член 10 от Регламент (ЕО) № 715/2007;

13.  Насочва вниманието към доклада Гърлинг (относно националните тавани за емисии на някои атмосферни замърсители) (A8-0249/2015), приет от комисията по околна среда на 15 юли 2015 г., и по-специално искането към Комисията и държавите членки бързо да финализират новото предложение за регламент относно емисиите при реални условия на движение (Евро 6), което се разглежда понастоящем;

14.  Настоятелно призовава Комисията своевременно да приеме и приложи новия цикъл на изпитване на емисиите при реални условия и да го приведе в сила за регулаторни цели; приветства доклада относно намаляването на емисиите от замърсителите, отделяни от пътните моторни превозни средства (доклад на Дес, A8-0270/2015), приет на 23 септември 2015 г. от комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните на Парламента, и по-специално съдържащото се в него изискване към Комисията да въведе „изпитване за емисиите, които се отделят при реално движение, за всички превозни средства, получили типово одобрение или регистрирани, считано от 2015 г., за да се гарантира ефективността на системите за контрол на емисиите и за да се даде възможност на превозните средства да покрият изискванията на настоящия регламент и да са в съответствие с мерките за неговото прилагане, при коефициент на съответствие, отразяващ само допустимите отклонения на процедурата за измерване на емисиите, която е в сила до 2017 г.“; настоятелно призовава държавите членки и Комисията въз основа на това да постигнат бързо споразумение относно рамката за цикъла на изпитване;

15.  Отбелязва, че съгласно настоящите планове на Комисията изпитванията на емисиите при реални условия ще бъдат използвани само за емисиите на NOx; призовава за въвеждане на изпитвания на емисиите при реални условия за всички замърсители;

16.  Изразява съжаление поради липсата на прозрачност на разискванията в рамките на процедурата на комитет относно предложението за изпитване на емисиите при реални условия, и в частност факта, че Комисията не е предала информацията на Парламента едновременно с предоставянето ѝ на представителите на държавите членки; призовава Комисията да оповести всички приложими документи на Парламента при равни условия, и по-конкретно да публикува подготвителните документи за Техническия комитет по моторните превозни средства, свързани с приемането на новото изпитване на емисиите при реални условия;

17.  Подчертава необходимостта от значително укрепване на настоящия режим на ЕС за одобрение на типа, включително от по-строг надзор от страна на ЕС, по-специално по отношение на надзора на пазара, координирането и режима за проследяване на превозните средства, продавани в Съюза, от правомощия да се изисква от държавите членки да стартират процедури за контрол въз основа на налични доказателства и от възможност да се приемат подходящи мерки при нарушения на правото на ЕС;

18.  Призовава Комисията да преработи настоящия режим за одобрение на типа с цел да гарантира, че одобренията на типа и сертификатите, издадени от националните компетентни органи, могат да бъдат проверени независимо и по целесъобразност да бъдат повторно оценени от страна на Комисията, и да осигури еднакви условия на конкуренция в целия ЕС, както и да гарантира, че прилагането на регламентите на ЕС може да се извършва ефективно и че недостатъците на мерките за прилагане могат да се коригират, без ненужно да се увеличава административната тежест;

19.  Поради това призовава да се обмисли възможността за създаването на надзорен орган на равнище ЕС;

20.  Счита, че е от първостепенно значение Комисията и всички компетентни органи на държавите членки да имат право да оценяват повторно одобряването на типа и сертификатите за съответствие, да изискват изтегляне на превозни средства от пазара и спиране на пускането на пазара на превозни средства, когато имат доказателства за неспазване на граничните стойности на ЕС за емисиите съгласно Регламента за нормите Евро 5 и 6 или на всяко друго изискване, предвидено в режима за одобрение на типа;

21.  Счита, че предстоящият преглед на Рамковата директива за одобрение на типа трябва да разгледа възможността за разширяване и уточняване на изискванията за съответствие на производството, за да се гарантира, че задоволителна и представителна извадка от нови модели, взета от производствените линии на случаен принцип, се проверява на годишна база, като се използват изпитвания на емисиите при реални условия, за да се провери тяхното съответствие с граничните стойности на ЕС по отношение на замърсителите; призовава освен това за подобряване на изпитването в условията на експлоатация на превозни средства, които вече се използват в пътното движение, също въз основа на процедурата за изпитване на емисиите при реални условия, за да се провери съответствието в експлоатация на превозни средства с различен пробег, както се изисква в Регламента; призовава за подобряване на пътното наблюдение чрез периодични технически проверки за откриване и ремонт на превозни средства, за които е установено, че не са в съответствие с правото на ЕС;

22.  Призовава националните органи да покажат нулева толерантност към т.нар. „оптимизиране на изпитването на превозното средство“, при което обичайни практики са например прекомерното напомпване на гумите, премахването на страничните огледала, запушването на отворите между отделните части на каросерията с цел намаляване на аеродинамично съпротивление, употребата на специални моторни и трансмисионни масла, които обикновено не се използват в двигателите, премахването на спомагателно оборудване като стереоуредби и провеждането на изпитванията при максималната допустима температура на въздуха, като по този начин се засилва неприемливо разликата между изпитването в лаборатория и опита на потребителите по пътищата;

23.  Подчертава, че потребителите трябва да имат възможност да упражняват правата си безпроблемно, както е предвидено в Директиви 1999/44/ЕО, 2005/29/ЕО и 2011/83/ЕС;

24.  Призовава Комисията в качеството ѝ на отговорен орган за конкуренцията в рамките на вътрешния пазар на ЕС и в сътрудничество с националните органи за надзор да гарантира еднакви условия на конкуренция между конкурентите, които обслужват пазара;

25.  Припомня необходимостта от пълно и цялостно транспониране и прилагане на европейските правила относно функционирането на вътрешния пазар във всички държави членки и освен това призовава европейските и националните органи за надзор на пазара да разследват решително всички твърдения за измами;

26.  Призовава Комисията да гарантира, че предоставяната на потребителите информация съгласно Директивата за етикетирането на леки автомобили в ЕС (Директива 1999/94/ЕО) е точна, релевантна и сравнима; счита, че етикетите следва да се базират на стойностите на емисиите и горивната ефективност, които отговарят на шофирането в реални условия;

27.  Изразява загриженост във връзка с несъответствието между емисиите на CO2, заявени в резултатите от официалните изпитвания, и емисиите, измерени в реалните условия на шофиране; поради това призовава за бързото постигане на споразумение относно корелацията за хармонизирани в световен мащаб процедури за изпитване на лекотоварни превозни средства (WLTP) за средната стойност на целевите емисии на CO2 за автомобилния парк, като се спазва надлежно принципът на съпоставимо строги изисквания, без обаче да се отчитат резултатите от нелоялните възможности за гъвкавост в настоящата процедура за изпитване, с цел да не се понижава целта за 2021 г.;

28.  Призовава Комисията да вземе настоящите разкрития предвид при формулирането на нови политики в областта на устойчивия транспорт; отправя искане към Комисията да предприеме допълнителни действия за укрепване на стратегията на ЕС за устойчиви транспортни системи с ефективно използване на ресурсите за автомобилния транспорт и други видове транспорт; позовава се на подхода, изложен в Бялата книга на Комисията от 2011 г., озаглавена „Пътна карта за постигането на Eдинно европейско транспортно пространство — към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“, и припомня потенциално големия му принос за ефективното намаляване на реалните емисии от транспорта и за подобряването на градската мобилност; настоятелно призовава Комисията да положи по-големи усилия за изпълнение на предложените в Бялата книга мерки и насърчава държавите членки да подкрепят това;

29.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1.
(2) ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1.
(3) ОВ L 309, 27.11.2001 г., стр. 22.
(4) ОВ L 152, 11.6.2008 г., стр. 1.
(5) ОВ L 103, 5.4.2014 г., стр. 15.
(6) Analysing on-road emissions of light-duty vehicles with Portable Emission Measurement Systems (PEMS) (Анализ на емисиите в реална пътна обстановка на лекотоварните превозни средства посредством преносими системи за измерване на емисиите), Съвместен изследователски център, 2011 г.
(7) A complementary emissions test for light-duty vehicles: Assessing the technical feasibility of candidate procedures (Допълнително изпитване за емисии на лекотоварните превозни средства:оценка на техническата осъществимост на предложените процедури), Съвместен изследователски център, 2013 г.

Правна информация