Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
Κοινή Αγροτική Πολιτική: κατάργηση πεπαλαιωμένων πράξεων ***I
 Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών *
 Φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις: κατάργηση της οδηγίας για τις αποταμιεύσεις *
 Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στη Σουηδία *
 Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στο Βέλγιο *
 Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στην Πολωνία *
 Οργανωμένα ταξίδια και συνδεόμενοι ταξιδιωτικοί διακανονισμοί ***II
 Ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών ***II
 Εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία ***I
 Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας *
 Απαλλαγή 2013: Κοινή Επιχείρηση ARTEMIS
 Απαλλαγή 2013: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)
 Απαλλαγή 2013: Κοινή Επιχείρηση ENIAC
 Απαλλαγή 2013: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
 Η κρίση του Έμπολα: διδάγματα σε βάθος χρόνου
 Μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας

Κοινή Αγροτική Πολιτική: κατάργηση πεπαλαιωμένων πράξεων ***I
PDF 394kWORD 67k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση της οδηγίας 76/621/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί καθορισμού ανώτατου ορίου περιεκτικότητας ερουκικού οξέως στα έλαια και τα λίπη και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 320/2006 του Συμβουλίου για τη θέσπιση προσωρινού καθεστώτος αναδιάρθρωσης του κλάδου της ζάχαρης (COM(2015)0174 – C8-0101/2015 – 2015/0090(COD))
P8_TA(2015)0360A8-0255/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0174),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 42 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0101/2015),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την προτεινόμενη νομική βάση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2015(1),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 7ης Σεπτεμβρίου 2015, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 39 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0255/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 27 Οκτωβρίου 2015 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2015/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση της οδηγίας 76/621/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί καθορισμού ανωτάτου ορίου περιεκτικότητας ερουκικού οξέος στα έλαια και τα λίπη και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 320/2006 του Συμβουλίου για τη θέσπιση προσωρινού καθεστώτος αναδιάρθρωσης του κλάδου της ζάχαρης

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2015/2284.)

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών *
PDF 461kWORD 73k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις (08266/1/2015 – C8-0169/2015 – 2015/0076(NLE))
P8_TA(2015)0361A8-0271/2015

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (08266/1/2015),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις (08297/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρα 115 καθώς και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β), και παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8‑0169/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0271/2015),

1.  εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε και εγκρίνει τη σύναψη του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας·

2.  εκφράζει την απογοήτευσή του για την αδυναμία βελτιώσεων, κυρίως όσον αφορά τις διαβιβαζόμενες πληροφορίες και τον αυτόματο, υποχρεωτικό και ανεμπόδιστο χαρακτήρα της ανταλλαγής πληροφοριών·

3.  καλεί την Επιτροπή να τηρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενήμερο για τυχόν αλλαγές ή νέες εξελίξεις στα τελικά στάδια της σύναψης του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας·

4.  υπενθυμίζει στο Συμβούλιο ότι, αν τροποποιήσει το σχέδιο απόφασης, θα πρέπει να καλέσει εκ νέου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει·

5.  υπενθυμίζει τη σημασία της χάραξης μιας αποτελεσματικής δράσης για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροαποφυγής, ιδίως όσον αφορά τις πρακτικές φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής που εφαρμόζουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους στην Ένωση, με τη βοήθεια οικονομικών οντοτήτων εγκατεστημένων σε τρίτες χώρες·

6.  καλεί την Επιτροπή να προβεί 18 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας σε αξιολόγηση της εφαρμογής της συμφωνίας και των αποτελεσμάτων της, και να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, συνοδευόμενη, ενδεχομένως, από προτάσεις για την αναθεώρησή της·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.

Σχέδιο απόφασης   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Σχέδιο απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1
1.  Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου προβαίνει, εξ ονόματος της Ένωσης, στην κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του τροποποιητικού πρωτοκόλλου4.
1.  Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου προβαίνει, εξ ονόματος της Ένωσης, στην κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και το άρθρο 4 του τροποποιητικού πρωτοκόλλου4, προκειμένου να εξασφαλίσει την τήρηση των κανόνων για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους δηλωτέους λογαριασμούς και την ενεργοποίηση της συνεργασίας για τη συμμόρφωση και επιβολή.
__________________
__________________
4 Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του τροποιητικού πρωτοκόλλου θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.
4 H ημερομηνία έναρξης ισχύος του τροποιητικού πρωτοκόλλου θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.
Τροπολογία 2
Σχέδιο απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή ενημερώνει την Ελβετική Συνομοσπονδία και τα κράτη μέλη για τις κοινοποιήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης, όπως προκύπτει από το τροποποιητικό πρωτόκολλο.
2.  Η Επιτροπή ενημερώνει την Ελβετική Συνομοσπονδία και τα κράτη μέλη για τις κοινοποιήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης, όπως απορρέει από το τροποποιητικό πρωτόκολλο.

Φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις: κατάργηση της οδηγίας για τις αποταμιεύσεις *
PDF 474kWORD 75k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την κατάργηση της οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου (COM(2015)0129 – C8-0086/2015 – 2015/0065(CNS))
P8_TA(2015)0362A8-0299/2015

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2015)0129),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0086/2015),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 50 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0299/2015),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Η οδηγία 2014/107/ΕΕ, της οποίας το πεδίο εφαρμογής είναι εν γένει ευρύτερο από εκείνο της οδηγίας 2003/48/ΕΚ, προβλέπει ότι σε περιπτώσεις αλληλεπικάλυψης των πεδίων εφαρμογής, υπερισχύει η οδηγία 2014/107/ΕΕ. Εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες θα εφαρμόζεται μόνο η οδηγία 2003/48/ΕΚ. Οι περιπτώσεις αυτές οφείλονται σε μικρές διαφορές μεταξύ των δύο οδηγιών και σε διαφορετικές ειδικές εξαιρέσεις. Όταν, σ’ αυτές τις περιορισμένες περιπτώσεις, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2003/48/ΕΚ είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2014/107/ΕΕ, οι σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2003/48/ΕΚ θα εξακολουθούσαν να ισχύουν, με αποτέλεσμα τη συνύπαρξη δύο προτύπων σε θέματα κοινοποίησης πληροφοριών εντός της Ένωσης. Το κόστος που συνδέεται με τη διατήρηση του εν λόγω διπλού συστήματος κοινοποίησης θα ήταν μεγαλύτερο από τα ελάχιστα πλεονεκτήματα.
(5)  Η οδηγία 2014/107/ΕΕ, της οποίας το πεδίο εφαρμογής είναι εν γένει ευρύτερο από εκείνο της οδηγίας 2003/48/ΕΚ, προβλέπει ότι σε περιπτώσεις αλληλεπικάλυψης των πεδίων εφαρμογής, υπερισχύει η οδηγία 2014/107/ΕΕ. Εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες θα εφαρμόζεται μόνο η οδηγία 2003/48/ΕΚ. Οι περιπτώσεις αυτές οφείλονται σε μικρές διαφορές μεταξύ των δύο οδηγιών και σε διαφορετικές ειδικές εξαιρέσεις. Όταν, σ’ αυτές τις περιορισμένες περιπτώσεις, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2003/48/ΕΚ είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2014/107/ΕΕ, οι σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2003/48/ΕΚ θα εξακολουθούσαν να ισχύουν, με αποτέλεσμα τη συνύπαρξη δύο προτύπων σε θέματα κοινοποίησης πληροφοριών εντός της Ένωσης. Μολονότι δεν έχει διενεργηθεί ειδική ανάλυση κόστους/οφέλους για ένα διπλό σύστημα κοινοποίησης πληροφοριών, ούτε καν για μια προσωρινή μεταβατική περίοδο μεταξύ των δύο προτύπων, εύλογα θα υπέθετε κανείς ότι το κόστος που συνδέεται με τη διατήρηση του εν λόγω διπλού συστήματος κοινοποίησης θα ήταν μεγαλύτερο από τα ελάχιστα πλεονεκτήματα.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
(11α)  Διατάξεις ισοδύναμες με εκείνες της οδηγίας 2003/48/ΕΚ επί του παρόντος εφαρμόζονται μέσω χωριστών διμερών συμφωνιών μεταξύ της Ένωσης και πέντε ευρωπαϊκών χωρών που δεν είναι κράτη μέλη της Ένωσης (Ελβετική Συνομοσπονδία, Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν, Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου, Πριγκιπάτο του Μονακό και Πριγκιπάτο της Ανδόρας), καθώς και μεταξύ καθενός από τα κράτη μέλη και 12 εξαρτώμενων ή συνδεδεμένων εδαφών (Νήσοι της Μάγχης, Νήσος του Μαν και εξαρτώμενα ή συνδεδεμένα εδάφη της Καραϊβικής). Έχει σημασία όλες αυτές οι διμερείς συμφωνίες να προσαρμοστούν στο νέο παγκόσμιο πρότυπο του ΟΟΣΑ και στην οδηγία 2014/107/ΕΕ. Έχει επίσης μεγάλη σημασία να μην δημιουργηθούν νομικά κενά ή άλλες ανεπάρκειες στη διεργασία περάσματος από το υφιστάμενο στο νέο πρότυπο. Μολονότι έχει σαφή εντολή για τη διαπραγμάτευση των αλλαγών στις συμφωνίες με τις εν λόγω πέντε ευρωπαϊκές χώρες που δεν είναι μέλη της Ένωσης, η Επιτροπή θα πρέπει, εντός του πλαισίου της εμπειρογνωμοσύνης της, να αναλάβει επίσης ενεργό ρόλο όσον αφορά τη διευκόλυνση και προώθηση της αναθεώρησης των συμφωνιών των κρατών μελών με τα εξαρτώμενα ή συνδεδεμένα εδάφη. Χάριν ευκολίας και αποτελεσματικότητας, η Επιτροπή θα πρέπει, κατά περίπτωση, και με την επιφύλαξη της ρητής συγκατάθεσης του κράτους μέλους, να αναλαμβάνει τις διαπραγματεύσεις αυτές.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Η Επιτροπή, έως την 1η Ιουλίου 2016, υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη μετάβαση από το πρότυπο αναφοράς που εφαρμόζεται δυνάμει της οδηγίας 2003/48/ΕΚ στο νέο πρότυπο αναφοράς που θεσπίστηκε με την οδηγία 2014/107/ΕΕ. Η έκθεση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τυχόν κινδύνους δημιουργίας νομικών κενών ή άλλων ανακριβειών στην κοινοποίηση που ενδέχεται να αυξήσουν τις δυνατότητες για διασυνοριακή φορολογική απάτη και φοροδιαφυγή. Η έκθεση καλύπτει επίσης τη σχετική διεργασία αναθεώρησης των χωριστών διμερών συμφωνιών μεταξύ της Ένωσης και πέντε ευρωπαϊκών χωρών που δεν είναι κράτη μέλη της Ένωσης (Ελβετική Συνομοσπονδία, Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν, Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου, Πριγκιπάτο του Μονακό και Πριγκιπάτο της Ανδόρας) καθώς και μεταξύ καθενός από τα κράτη μέλη και δώδεκα εξαρτώμενων ή συνδεδεμένων εδαφών (Νήσοι της Μάγχης, Νήσος του Μαν και εξαρτώμενα ή συνδεδεμένα εδάφη της Καραϊβικής). Η Επιτροπή, έως την 1η Οκτωβρίου 2017, υποβάλλει έκθεση παρακολούθησης με σκοπό τον έλεγχο της κατάστασης. Η έκθεση αυτή συνοδεύεται, αν είναι σκόπιμο, από νομοθετικές προτάσεις.

Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στη Σουηδία *
PDF 383kWORD 62k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δακτυλοσκοπικών δεδομένων στη Σουηδία (10027/2015 – C8-0197/2015 – 2015/0804(CNS))
P8_TA(2015)0363A8-0304/2015

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (10027/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0197/2015),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος(1), και ιδίως το άρθρο 33,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας για την επιβολή του νόμου στην ΕΕ: η εφαρμογή της απόφασης του Prüm και το ευρωπαϊκό πρότυπο ανταλλαγής πληροφοριών(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0304/2015),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να παρεκκλίνει από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 210 της 6.8.2008, σ. 1.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0419.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0269.


Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στο Βέλγιο *
PDF 383kWORD 62k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δακτυλοσκοπικών δεδομένων στο Βέλγιο (10029/2015 – C8-0196/2015 – 2015/0805(CNS))
P8_TA(2015)0364A8-0303/2015

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (10029/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0196/2015),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος(1)και ιδίως το άρθρο 33,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας για την επιβολή του νόμου στην ΕΕ: η εφαρμογή της απόφασης του Prüm και το ευρωπαϊκό πρότυπο ανταλλαγής πληροφοριών(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0303/2015),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να παρεκκλίνει από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 210 της 6.8.2008, σ. 1.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0419.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0269.


Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στην Πολωνία *
PDF 383kWORD 62k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δακτυλοσκοπικών δεδομένων στην Πολωνία (09989/2015 – C8-0195/2015 – 2015/0806(CNS))
P8_TA(2015)0365A8-0302/2015

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (09989/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0195/2015),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος(1), και ιδίως το άρθρο 33,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας για την επιβολή του νόμου στην ΕΕ: η εφαρμογή της απόφασης του Prüm και το ευρωπαϊκό πρότυπο ανταλλαγής πληροφοριών(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0302/2015),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να παρεκκλίνει από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 210 της 6.8.2008, σ. 1.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0419.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0269.


Οργανωμένα ταξίδια και συνδεόμενοι ταξιδιωτικοί διακανονισμοί ***II
PDF 390kWORD 66k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, η οποία τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και καταργεί την οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου (09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD))
P8_TA(2015)0366A8-0297/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (09173/3/2015 – C8‑0281/2015),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(2) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0512),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 76 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0297/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση της Επιτροπής

Κατά την αναθεώρηση του εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 2009 με τίτλο «Καθοδήγηση για την εκτέλεση και εφαρμογή της οδηγίας 2005/29/EΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές» η Επιτροπή θα αντιμετωπίσει επίσης το ζήτημα που δημιουργείται με τις εμπορικές πρακτικές παρόχων ταξιδιωτικών υπηρεσιών, οι οποίοι όταν διαθέτουν τις υπηρεσίες τους διαδικτυακά, προσφέρουν επιπρόσθετες υπηρεσίες με συγκαλυμμένο, ασαφή ή αμφίσημο τρόπο, όπως το να αποκρύπτουν την επιλογή της μη κράτησης τυχόν πρόσθετων υπηρεσιών. Η Επιτροπή θα ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με το πώς ελήφθησαν υπόψη οι απόψεις του όταν εγκριθούν οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές.

(1) ΕΕ C 170 της 5.6.2014, σ.73.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν της 12.3.2014, P7_TA(2014)0222.


Ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών ***II
PDF 386kWORD 65k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/EK για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης (10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD))
P8_TA(2015)0367A8-0300/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (10788/2/2015 – C8-0294/2015),

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από τo Ιρλανδικό Κοινοβούλιο, το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Μάλτας, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Δημοκρατίας της Αυστρίας και το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 21ης Ιανουαρίου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 31ης Ιανουαρίου 2014(2),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(3) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0627),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 76 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0300/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 177 της 11.6.2014, σ. 64.
(2) ΕΕ C 126 της 26.4.2014, σ. 53.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 3.4.2014, P7_TA(2014)0281.


Εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία ***I
PDF 599kWORD 240k
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2015 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου σχετικά με το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία (COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD))(1)
P8_TA(2015)0368A8-0267/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Συνολική άδεια μπορεί επίσης να χορηγηθεί εάν ο παρασκευαστής πρέπει να εξαγάγει φαρμακευτικά προϊόντα που ελέγχονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 προς διανομέα σε χώρα η οποία δεν έχει καταργήσει τη θανατική ποινή, υπό την προϋπόθεση ότι ο εξαγωγέας και ο διανομέας έχουν συνάψει νομικά δεσμευτική συμφωνία η οποία υποχρεώνει τον διανομέα να εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα δεν θα χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή.
(8)  Συνολική άδεια μπορεί επίσης να χορηγηθεί εάν ο παρασκευαστής πρέπει να εξαγάγει φαρμακευτικά προϊόντα που ελέγχονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 προς διανομέα σε χώρα η οποία δεν έχει καταργήσει τη θανατική ποινή, υπό την προϋπόθεση ότι ο εξαγωγέας και ο διανομέας έχουν συνάψει νομικά δεσμευτική συμφωνία η οποία υποχρεώνει τον διανομέα να εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα δεν θα χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Πρέπει να απαγορευθεί στους μεσίτες που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση να παρέχουν μεσιτικές υπηρεσίες όσον αφορά εμπορεύματα των οποίων απαγορεύεται η εξαγωγή και η εισαγωγή, δεδομένου ότι τα εν λόγω εμπορεύματα στην πράξη χρησιμοποιούνται μόνο για τη θανατική ποινή ή για βασανιστήρια και άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία. Η απαγόρευση της παροχής αυτών των υπηρεσιών χρησιμεύει στην προστασία της δημόσιας ηθικής.
(12)  Πρέπει να απαγορευθεί στους μεσίτες που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση να παρέχουν μεσιτικές υπηρεσίες όσον αφορά εμπορεύματα των οποίων απαγορεύεται η εξαγωγή και η εισαγωγή, δεδομένου ότι τα εν λόγω εμπορεύματα στην πράξη χρησιμοποιούνται μόνο για τη θανατική ποινή ή για βασανιστήρια και άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία. Η απαγόρευση της παροχής αυτών των υπηρεσιών χρησιμεύει στην προστασία της δημόσιας ηθικής και τον σεβασμό των αρχών της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στις οποίες βασίζονται οι ευρωπαϊκές αξίες όπως ορίζονται στην Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)
(19α)  Θα πρέπει να εισαχθεί μια στοχευμένη ρήτρα τελικής χρήσης, ώστε τα κράτη μέλη να αναστείλουν ή να σταματήσουν τη μεταβίβαση ειδών που σχετίζονται με την ασφάλεια και δεν απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ, τα οποία σαφώς δεν έχουν άλλη πρακτική χρήση εκτός από τη θανατική ποινή, τα βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, ή όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι η μεταβίβαση των εν λόγω στοιχείων θα οδηγούσε στη διευκόλυνση ή την εφαρμογή θανατικής ποινής, βασανιστηρίων ή άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας. Οι εξουσίες που εκχωρούνται δυνάμει της ρήτρας περί στοχευμένης τελικής χρήσης δεν θα πρέπει να επεκτείνονται σε ιατροφαρμακευτικά προϊόντα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επιβολή της θανατικής ποινής,
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 2 – στοιχείο στ
αα)  Το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
στ)  «τεχνική βοήθεια»: κάθε τεχνική στήριξη που συνδέεται με τις επισκευές, την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη δοκιμή, τη συντήρηση, τη συναρμολόγηση, ή κάθε άλλη τεχνική υπηρεσία, η οποία μπορεί να λάβει μορφές όπως οδηγίες, συμβουλές, κατάρτιση, διαβίβαση λειτουργικών γνώσεων ή δεξιοτήτων ή υπηρεσίες γνωμοδότησης. Στην τεχνική βοήθεια περιλαμβάνονται προφορικές μορφές βοήθειας καθώς και βοήθεια που παρέχεται με ηλεκτρονικά μέσα·
«στ) «τεχνική βοήθεια»: κάθε τεχνική στήριξη που συνδέεται με τις επισκευές, την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη δοκιμή, τη συντήρηση, τη συναρμολόγηση, τη χρήση, τις πρακτικές ή κάθε άλλη τεχνική υπηρεσία, η οποία μπορεί να λάβει μορφές όπως οδηγίες, συμβουλές, κατάρτιση, διαβίβαση λειτουργικών γνώσεων ή δεξιοτήτων ή υπηρεσίες γνωμοδότησης. Στην τεχνική βοήθεια περιλαμβάνονται προφορικές μορφές βοήθειας καθώς και βοήθεια που παρέχεται με ηλεκτρονικά μέσα·»
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 2 – σημείο ια – εδάφιο 2
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η απλή παροχή επικουρικών υπηρεσιών δεν περιλαμβάνεται στον ορισμό. Επικουρικές υπηρεσίες συνιστούν η μεταφορά, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η ασφάλιση ή αντασφάλιση ή η γενική διαφήμιση ή προώθηση·
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η παροχή επικουρικών υπηρεσιών περιλαμβάνεται στον παρόντα ορισμό. Επικουρικές υπηρεσίες συνιστούν η μεταφορά, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η ασφάλιση ή αντασφάλιση ή η γενική διαφήμιση ή προώθηση, μεταξύ άλλων και μέσω του Διαδικτύου·
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 2 – στοιχείο ιβ
ιβ)  «μεσίτης»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή εταιρική σχέση με κατοικία ή εγκατάσταση σε κράτος μέλος της Ένωσης που ασκεί δραστηριότητες οριζόμενες στο στοιχείο ια) από την Ένωση προς το έδαφος τρίτης χώρας·
ιβ)  «μεσίτης»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή εταιρική σχέση με κατοικία ή εγκατάσταση σε κράτος μέλος ή υπηκοότητα κράτους μέλους της Ένωσης, ή θυγατρική εταιρεία νομικού προσώπου ή εταιρικής σχέσης, που ασκεί δραστηριότητες οριζόμενες στο στοιχείο ια)·
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 2 – στοιχείο ιγ
ιγ)  «πάροχος τεχνικής βοήθειας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή εταιρική σχέση με κατοικία ή εγκατάσταση σε κράτος μέλος της Ένωσης που παρέχει τεχνική βοήθεια οριζόμενη στο στοιχείο στ) από την Ένωση προς το έδαφος τρίτης χώρας·
ιγ)  «πάροχος τεχνικής βοήθειας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή εταιρική σχέση με κατοικία ή εγκατάσταση σε κράτος μέλος της Ένωσης που παρέχει τεχνική βοήθεια οριζόμενη στο στοιχείο στ)·
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 2 – στοιχείο ιδ
ιδ)  «εξαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή εταιρική σχέση για λογαριασμό του οποίου υποβάλλεται διασάφηση εξαγωγής, δηλαδή το πρόσωπο το οποίο, κατά τον χρόνο που γίνεται δεκτή η διασάφηση, κατέχει σύμβαση με τον παραλήπτη στην τρίτη χώρα και διαθέτει την απαιτούμενη εξουσία για να αποφασίσει την αποστολή των εμπορευμάτων εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης. Αν δεν έχει συναφθεί σύμβαση εξαγωγής ή αν ο κάτοχος της σύμβασης δεν ενεργεί για ίδιο λογαριασμό, ως εξαγωγέας νοείται το πρόσωπο που έχει απαιτούμενη εξουσία για να αποφασίσει την αποστολή των εμπορευμάτων εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης. Όταν το δικαίωμα διάθεσης των εμπορευμάτων το έχει πρόσωπο εγκατεστημένο εκτός της Ένωσης σύμφωνα με τη σύμβαση βάσει της οποίας γίνεται η εξαγωγή, ως εξαγωγέας νοείται ο εγκατεστημένος στην Ένωση αντισυμβαλλόμενος·
ιδ)  «εξαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή εταιρική σχέση για λογαριασμό του οποίου υποβάλλεται διασάφηση εξαγωγής, δηλαδή το πρόσωπο το οποίο, κατά τον χρόνο που γίνεται δεκτή η διασάφηση, κατέχει σύμβαση με τον παραλήπτη στην τρίτη χώρα και διαθέτει την απαιτούμενη εξουσία για να αποφασίσει την αποστολή των εμπορευμάτων εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης. Αν δεν έχει συναφθεί σύμβαση εξαγωγής ή αν ο κάτοχος της σύμβασης δεν ενεργεί για ίδιο λογαριασμό, ως εξαγωγέας νοείται το πρόσωπο που έχει απαιτούμενη εξουσία για να αποφασίσει την αποστολή των εμπορευμάτων εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης. Όταν το δικαίωμα διάθεσης των εμπορευμάτων το έχει πρόσωπο εγκατεστημένο εκτός της Ένωσης σύμφωνα με τη σύμβαση βάσει της οποίας γίνεται η εξαγωγή, ως εξαγωγέας νοείται ο αντισυμβαλλόμενος που κατοικεί ή είναι εγκατεστημένος στην Ένωση·
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 2 – στοιχείο ιη α (νέο)
ιηα)  «διαμετακόμιση»: μεταφορά μη ενωσιακών αγαθών, τα οποία απαριθμούνται στα παραρτήματα, και τα οποία εισέρχονται και διέρχονται το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης με προορισμό εκτός της Ένωσης·
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 4 β (νέο)
3α)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 4β
Απαγόρευση διαμετακόμισης
1.  Όσον αφορά τα είδη που περιέχονται στο παράρτημα ΙΙ, απαγορεύεται κάθε διαμετακόμιση ανεξαρτήτως καταγωγής τους.
2.  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει τη διαμετακόμιση των ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ, εφόσον αποδεικνύεται ότι στη χώρα στην οποία θα εξαχθούν τα είδη, αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για δημόσια έκθεση σε μουσείο λόγω της ιστορικής σημασίας τους.»
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 4 γ (νέο)
3β)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 4γ
Απαγόρευση εμπορικού μάρκετινγκ και προώθησης
Απαγορεύονται οι τηλεματικές και συμβατικές εμπορικές δραστηριότητες προώθησης και εμπορίας εντός της Ένωσης, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή εταιρική σχέση, για τους σκοπούς της μεταβίβασης εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ.»
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
1.  Οι αποφάσεις σχετικά με τις αιτήσεις για άδεια εξαγωγής εμπορευμάτων που απαριθμούνται στο παράρτημα α λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές για κάθε περίπτωση χωριστά, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι σχετικές εκτιμήσεις, και μεταξύ άλλων, ιδίως, κατά πόσον μια αίτηση σχετικά με κατά βάση ταυτόσημη εξαγωγή έχει απορριφθεί από άλλο κράτος μέλος κατά την προηγούμενη τριετία, καθώς και εκτιμήσεις σχετικά με την προβλεπόμενη τελική χρήση και τον κίνδυνο εκτροπής.
1.  Οι αποφάσεις σχετικά με τις αιτήσεις για άδεια εξαγωγής εμπορευμάτων που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙΙ και ΙΙΙα λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές για κάθε περίπτωση χωριστά, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι σχετικές εκτιμήσεις, και μεταξύ άλλων, ιδίως, κατά πόσον μια αίτηση σχετικά με κατά βάση ταυτόσημη εξαγωγή έχει απορριφθεί από άλλο κράτος μέλος κατά την προηγούμενη τριετία, καθώς και εκτιμήσεις σχετικά με την προβλεπόμενη τελική χρήση και τον κίνδυνο εκτροπής.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)
5α)  Στο άρθρο 6 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«1a. Η αρμόδια αρχή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα συναφή αποδεικτικά στοιχεία, εξασφαλίζει, από κοινού με τα κράτη μέλη, ότι όλες οι εταιρείες εμπορίας εξοπλισμού ασφαλείας και οι φορείς που διοργανώνουν εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις όπου αυτός ο εξοπλισμός τίθεται σε εμπορία, έχουν επίγνωση του γεγονότος ότι η χρήση τους θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία και ότι η εμπορία του εν λόγω εξοπλισμού μπορεί να απαγορευθεί και οι σχετικές άδειες να ανακληθούν.»
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
5β)  Στο άρθρο 6, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2.  Η αρμόδια αρχή δεν χορηγεί καμία άδεια όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι τα αντικείμενα του παραρτήματος ΙΙΙ ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την επιβολή βασανιστηρίων ή άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, συμπεριλαμβανομένης σωματικής τιμωρίας δυνάμει δικαστικής απόφασης, από αρχή επιβολής του νόμου ή οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο τρίτης χώρας.
«2. Η αρμόδια αρχή δεν χορηγεί καμία άδεια όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι τα εμπορεύματα που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙΙ και ΙΙΙα ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για βασανιστήρια ή για άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, συμπεριλαμβανομένης σωματικής τιμωρίας δυνάμει δικαστικής απόφασης, από αρχή επιβολής του νόμου ή οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο τρίτης χώρας.
Η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη:
Η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη:
—  υφιστάμενες διεθνείς δικαστικές αποφάσεις,
–  διαθέσιμες αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων
—  πορίσματα των αρμοδίων οργάνων των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της ΕΕ, και εκθέσεις της ευρωπαϊκής επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης και τιμωρίας και του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα βασανιστήρια και άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία.
–  πορίσματα των αρμοδίων οργάνων του ΟΗΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της ΕΕ και εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης και τιμωρίας, και του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας.
Μπορούν να λαμβάνονται υπόψη άλλες σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εθνικών δικαστικών αποφάσεων, εκθέσεων ή άλλων πληροφοριών που καταρτίζονται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, και πληροφοριών σχετικά με περιορισμούς εξαγωγών των αντικειμένων που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ που εφαρμόζονται από τη χώρα προορισμού.
Μπορούν να λαμβάνονται υπόψη άλλες σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εθνικών δικαστικών αποφάσεων, εκθέσεων ή άλλων πληροφοριών που συλλέγονται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και πληροφορίες σχετικά με περιορισμούς εξαγωγών των εμπορευμάτων που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ και ΙΙΙα οι οποίοι εφαρμόζονται από τη χώρα προορισμού.»
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 6 α (νέο)
5γ)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 6α
Υποχρέωση άδειας διαμετακόμισης
1.  Απαιτείται άδεια για τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙΙ ή ΙΙΙα εάν ο οικονομικός φορέας έχει ενημερωθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους μέσω του οποίου πραγματοποιείται η διαμετακόμιση ότι τα εν λόγω είδη προορίζονται ή μπορεί να προορίζονται, στο σύνολό τους ή εν μέρει, για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία.
2.  Εάν ένας οικονομικός φορέας γνωρίζει ότι τα διαμετακομιζόμενα εμπορεύματα που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙΙ ή ΙΙΙα προορίζονται, στο σύνολό τους ή εν μέρει, για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, απευθύνει κοινοποίηση προς τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες αποφασίζουν κατά πόσον είναι σκόπιμο να υποβληθεί η εν λόγω διαμετακόμιση σε υποχρέωση αδειοδότησης.
3.  Ένα κράτος μέλος που επιβάλλει υποχρέωση αδειοδότησης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, για τη διαμετακόμιση ενός εμπορεύματος που δεν απαριθμείται στα παραρτήματα ΙΙΙ ή ΙΙΙα, ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή.»
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 7α – παράγραφος 1
1.  Απαγορεύεται σε μεσίτη να παρέχει σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα τρίτης χώρας μεσιτικές υπηρεσίες σχετικά με τα εμπορεύματα που απαριθμούνται στο παράρτημα III, ανεξαρτήτως καταγωγής τους, εφόσον ο μεσίτης γνωρίζει ή έχει υπόνοιες ότι οποιοδήποτε μέρος μιας αποστολής των εν λόγω εμπορευμάτων προορίζονται ή μπορεί να προορίζονται για χρήση σε βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία σε χώρα που δεν ανήκει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.
1.  Απαγορεύεται σε μεσίτη να παρέχει σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα τρίτης χώρας μεσιτικές υπηρεσίες σχετικά με τα εμπορεύματα που απαριθμούνται στα παραρτήματα III και ΙΙΙα, ανεξαρτήτως καταγωγής τους, εφόσον ο μεσίτης γνωρίζει ή έχει υπόνοιες ότι οποιοδήποτε μέρος μιας αποστολής των εν λόγω εμπορευμάτων προορίζονται ή μπορεί να προορίζονται για χρήση σε βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία σε χώρα που δεν ανήκει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 7α – παράγραφος 2
2.  Απαγορεύεται σε πάροχο τεχνικής βοήθειας να παρέχει σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα τρίτης χώρας τεχνική βοήθεια σχετικά με τα εμπορεύματα που απαριθμούνται στο παράρτημα III, ανεξαρτήτως καταγωγής τους, εφόσον ο πάροχος αυτής της βοήθειας γνωρίζει ή έχει υπόνοιες ότι ορισμένα ή όλα τα σχετικά εμπορεύματα προορίζονται ή μπορεί να προορίζονται για χρήση σε βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία σε χώρα που δεν ανήκει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.
2.  Απαγορεύεται σε πάροχο τεχνικής βοήθειας να παρέχει σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα τρίτης χώρας τεχνική βοήθεια σχετικά με τα εμπορεύματα που απαριθμούνται στα παραρτήματα III και ΙΙΙα, ανεξαρτήτως καταγωγής τους, εφόσον ο πάροχος αυτής της βοήθειας γνωρίζει ή έχει υπόνοιες ότι ορισμένα ή όλα τα σχετικά εμπορεύματα προορίζονται ή μπορεί να προορίζονται για χρήση σε βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία σε χώρα που δεν ανήκει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Απαγορεύεται επίσης σε πάροχο τεχνικής βοήθειας να δίνει οδηγίες και συμβουλές, να προβαίνει σε κατάρτιση ή διαβίβαση λειτουργικών γνώσεων ή δεξιοτήτων οι οποίες θα ευνοούσαν την εκτέλεση θανατικής ποινής, βασανιστηρίων ή άλλης μορφής ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 6 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 7 αα (νέο)
6α.  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 7aα
Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών
Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να προωθήσουν βέλτιστες πρακτικές μεταξύ των παρόχων τεχνικής βοήθειας, ώστε να εξασφαλίσουν ότι η συγκεκριμένη βοήθεια συμβάλλει στην καταπολέμηση των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας.»
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 7γ – παράγραφος 3 – σημείο 3.3 (νέο)
3.3.  Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και των τρίτων χωρών κατά περίπτωση, εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την εξακρίβωση της τελικής χρήσης.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 7 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Κεφάλαιο III β (νέο) – Άρθρο 7 ε (νέο)
7α)  Προστίθεται το ακόλουθο κεφάλαιο:
«Κεφάλαιο IIIβ
Μη απαριθμούμενα είδη
Άρθρο 7ε
Γενική ρήτρα
1.  Απαιτείται άδεια για την εξαγωγή εμπορευμάτων που δεν απαριθμούνται στα παραρτήματα στον παρόντα κανονισμό, εάν ο εξαγωγέας έχει ενημερωθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ότι τα εν λόγω είδη προορίζονται ή μπορεί να προορίζονται, στο σύνολό τους ή εν μέρει, για την εκτέλεση θανατικής ποινής, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία.
2.  Εάν ένας εξαγωγέας γνωρίζει ότι τα προς εξαγωγή εμπορεύματα που δεν απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ ή ΙΙΙα προορίζονται, στο σύνολό τους ή εν μέρει, για την εκτέλεση θανατικής ποινής, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, απευθύνει κοινοποίηση προς τις αρχές του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος, οι οποίες αποφασίζουν κατά πόσον είναι σκόπιμο να υποβληθεί η εν λόγω εξαγωγή σε υποχρέωση αδειοδότησης.
3.  Ένα κράτος μέλος που επιβάλλει υποχρέωση αδειοδότησης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, για την εξαγωγή ενός εμπορεύματος που δεν απαριθμείται στα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ ή ΙΙΙα, ενημερώνει αμέσως τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή και αναφέρει τους ακριβείς λόγους επιβολής της υποχρέωσης αδειοδότησης. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν επίσης αμέσως την Επιτροπή για οποιαδήποτε τροποποίηση των μέτρων που λαμβάνονται στο πλαίσιο των παραγράφων 1 και 2.
4.  Τα άλλα κράτη μέλη αποδίδουν τη δέουσα σημασία σε αυτήν την πληροφορία και την προωθούν στην τελωνειακή διοίκηση και τις λοιπές αρμόδιες εθνικές αρχές τους.
5.  Όταν το απαιτούν επιτακτικοί λόγοι επείγοντος, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την προσθήκη ειδών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 στο παράρτημα ΙΙ, στο παράρτημα ΙΙΙ ή στο παράρτημα ΙΙΙα. Η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15β εφαρμόζεται για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εγκρίνονται δυνάμει της παρούσας παραγράφου.
6.  Τα φάρμακα, όπως αυτά ορίζονται στην οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου.
_________________________
1α.Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67).»
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 8 – παράγραφος 6
6.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 5, όταν τα φάρμακα πρέπει να εξαχθούν από τον κατασκευαστή σε διανομέα, ο κατασκευαστής πρέπει να παρέχει πληροφορίες για τις συμφωνίες που έχουν γίνει και τα μέτρα που έχουν ληφθεί προκειμένου να αποτραπεί η χρήση αυτών των προϊόντων για τη θανατική ποινή, στη χώρα προορισμού και, εάν είναι διαθέσιμες, πληροφορίες για τον τελικό προορισμό και τους τελικούς χρήστες των εμπορευμάτων.
6.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 5, όταν τα φάρμακα πρέπει να εξαχθούν από τον κατασκευαστή σε διανομέα, ο κατασκευαστής πρέπει να παρέχει πληροφορίες για τις συμφωνίες που έχουν γίνει και τα μέτρα που έχουν ληφθεί προκειμένου να αποτραπεί η χρήση αυτών των προϊόντων για τη θανατική ποινή, στη χώρα προορισμού και, εάν είναι διαθέσιμες, πληροφορίες για τον τελικό προορισμό και τους τελικούς χρήστες των εμπορευμάτων. Στις πληροφορίες αυτές έχει πρόσβαση, κατόπιν αιτήματός του, αρμόδιος ανεξάρτητος εποπτικός οργανισμός όπως ο Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης που έχει συσταθεί δυνάμει του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων ή άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, ή ένα εθνικό όργανο κράτους μέλους για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 10 – παράγραφος 2
8α)  Στο άρθρο 10, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2.  Σε περίπτωση τελωνειακής διασάφησης σχετικά με τα αντικείμενα που αναφέρονται στα παραρτήματα II ή III και εφόσον επιβεβαιωθεί ότι δεν έχει χορηγηθεί άδεια δυνάμει του παρόντος κανονισμού για τη σκοπούμενη εξαγωγή ή εισαγωγή, οι τελωνειακές αρχές δεσμεύουν τα αντικείμενα που έχουν δηλωθεί και εφιστούν την προσοχή στη δυνατότητα υποβολής αίτησης αδείας δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Εάν δεν υποβληθεί αίτηση αδείας εντός έξι μηνών μετά τη δέσμευση ή εάν η αρμόδια αρχή απορρίψει την αίτηση, οι τελωνειακές αρχές διαθέτουν τα δεσμευμένα αντικείμενα σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.
«2. Σε περίπτωση τελωνειακής διασάφησης σχετικά με τα αντικείμενα που αναφέρονται στα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ ή ΙΙΙα, και εφόσον επιβεβαιωθεί ότι δεν έχει χορηγηθεί άδεια δυνάμει του παρόντος κανονισμού για τη σκοπούμενη εξαγωγή ή εισαγωγή, οι τελωνειακές αρχές δεσμεύουν τα αντικείμενα που έχουν δηλωθεί και εφιστούν την προσοχή στη δυνατότητα υποβολής αίτησης αδείας δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Εάν δεν υποβληθεί αίτηση αδείας εντός έξι μηνών μετά τη δέσμευση ή εάν η αρμόδια αρχή απορρίψει την αίτηση, οι τελωνειακές αρχές διαθέτουν τα δεσμευμένα εμπορεύματα σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.»
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 12 α – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή δύναται, εντός τριών μηνών, να ζητήσει από το αιτούν κράτος μέλος να υποβάλει συμπληρωματικές πληροφορίες, εφόσον κρίνει ότι το αίτημα δεν αναφέρεται σε ένα ή περισσότερα σημαντικά σημεία ή ότι απαιτούνται πρόσθετες πληροφορίες για ένα ή περισσότερα σημαντικά σημεία. Κοινοποιεί τα σημεία στα οποία πρέπει να δοθούν συμπληρωματικές πληροφορίες.
2.  Μετά την παραλαβή της αίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως όλα τα κράτη μέλη και διαβιβάζει τις πληροφορίες που ελήφθησαν από το αιτούν κράτος μέλος. Εν αναμονή της έκδοσης τελικής απόφασης από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη μπορούν να αναστείλουν πάραυτα τις μεταφορές των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην αίτηση. Η Επιτροπή δύναται, εντός τριών μηνών, να ζητήσει από το αιτούν κράτος μέλος να υποβάλει συμπληρωματικές πληροφορίες, εφόσον κρίνει ότι το αίτημα δεν αναφέρεται σε ένα ή περισσότερα σημαντικά σημεία ή ότι απαιτούνται πρόσθετες πληροφορίες για ένα ή περισσότερα σημαντικά σημεία. Κοινοποιεί τα σημεία στα οποία πρέπει να δοθούν συμπληρωματικές πληροφορίες.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 12 α – παράγραφος 3
3.  Εάν κρίνει ότι δεν απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες ή, ανάλογα με την περίπτωση, μετά την παραλαβή των συμπληρωματικών πληροφοριών που έχει ζητήσει, η Επιτροπή κινεί, εντός έξι μηνών, τη διαδικασία για την έγκριση της αιτούμενης τροποποίησης ή ενημερώνει το αιτούν κράτος μέλος σχετικά με τους λόγους που δεν το πράττει.
3.  Εάν κρίνει ότι δεν απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες ή, ανάλογα με την περίπτωση, μετά την παραλαβή των συμπληρωματικών πληροφοριών που έχει ζητήσει, η Επιτροπή κινεί, εντός τριών μηνών, τη διαδικασία για την έγκριση της αιτούμενης τροποποίησης ή ενημερώνει το αιτούν κράτος μέλος σχετικά με τους λόγους που δεν το πράττει.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 12 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 13 – παράγραφος 1
12α)  Στο άρθρο 13, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ενημερώνονται αμοιβαία, κατόπιν σχετικού αιτήματος, για τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και παρέχουν αμοιβαία κάθε σχετική πληροφορία που διαθέτουν για τον παρόντα κανονισμό, ιδίως σχετικά με άδειες που έχουν χορηγηθεί και άδειες που έχουν απορριφθεί.
«1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, κάθε κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή, κατόπιν σχετικού αιτήματος, για τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και παρέχει κάθε σχετική πληροφορία που διαθέτει για τον παρόντα κανονισμό, ιδίως σχετικά με άδειες που έχουν χορηγηθεί και άδειες που έχουν απορριφθεί, καθώς και σχετικά με μέτρα που έχουν ληφθεί δυνάμει της ρήτρας περί στοχευμένης τελικής χρήσης. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές σε άλλα κράτη μέλη.»
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 12 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα)
12β)  Στο άρθρο 13 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«3a. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση που συγκεντρώνει τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων μνεία των οποίων γίνεται στην παράγραφο 3. Η εν λόγω έκθεση γίνεται δημοσίως διαθέσιμη.»
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 15
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 15 α
Άρθρο 15α
διαγράφεται
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
2.  Οι εξουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 12 ανατίθενται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από …. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εκφράσει αντιρρήσεις όσον αφορά την παράταση το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 12 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύ κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
4.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
5.  Πράξη κατ’ εξουσιοδότηση που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 12 αρχίζει να ισχύει μόνο εάν, εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, δεν διατυπώσουν αντίρρηση ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να προβάλουν αντίρρηση. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 15 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 15 γ (νέο)
15α)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 15γ
Συντονιστική ομάδα κατά των βασανιστηρίων
1.  Συγκροτείται συντονιστική ομάδα κατά των βασανιστηρίων υπό την προεδρία εκπροσώπου της Επιτροπής. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν εκπρόσωπο σε αυτή την ομάδα. Η εν λόγω ομάδα εξετάζει κάθε θέμα που αφορά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, το οποίο εγείρει είτε ο πρόεδρος είτε εκπρόσωπος κράτους μέλους.
2.  Η ομάδα συντονισμού, σε συνεργασία με την Επιτροπή, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την καθιέρωση άμεσης συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών, με σκοπό, κυρίως, να αποτραπεί ο κίνδυνος οι ενδεχόμενες διαφορές κατά τους ελέγχους εξαγωγής των ειδών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για θανατική ποινή, βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία να οδηγήσουν σε εκτροπή του εμπορίου.
3.  Ο πρόεδρος της συντονιστικής ομάδας κατά των βασανιστηρίων, όποτε το κρίνει απαραίτητο, συμβουλεύεται εξαγωγείς, μεσίτες και άλλους ενδιαφερομένους, περιλαμβανομένων όλων των παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών με τη σχετική εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.
4.  Η Επιτροπή υποβάλλει γραπτή ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητες, τις έρευνες και τις διαβουλεύσεις που διεξάγει η συντονιστική ομάδα κατά των βασανιστηρίων, που υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.»
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 15 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 15 δ (νέο)
15β)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 15δ
1.  Το αργότερο στις …* και, στη συνέχεια, ανά τριετία, η Επιτροπή επανεξετάζει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση διεξοδικής αξιολόγησης της εφαρμογής και των επιπτώσεών της, στην οποία μπορούν να περιλαμβάνονται προτάσεις για την τροποποίησή του. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή όλα τα κατάλληλα στοιχεία για την εκπόνηση της εν λόγω έκθεσης.
2.  Η έκθεση περιλαμβάνει ειδικά τμήματα σχετικά με:
α)  τη συντονιστική ομάδα κατά των βασανιστηρίων και τις δραστηριότητες, τις έρευνες και τις διαβουλεύσεις της. Οι πληροφορίες που η Επιτροπή παρέχει σχετικά με τις έρευνες και τις διαβουλεύσεις της συντονιστικής ομάδας θεωρούνται εμπιστευτικές κατά την έννοια του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001. Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες θεωρούνται εμπιστευτικές αν η κοινοποίησή τους είναι πιθανό να έχει αρνητικές συνέπειες για τον προμηθευτή ή την πηγή των πληροφοριών αυτών·
β)  τις πληροφορίες σχετικά με εθνικές αποφάσεις αδειοδότησης εκ μέρους κρατών μελών, εκθέσεις κρατών μελών προς την Επιτροπή, μηχανισμούς κοινοποίησης και διαβούλευσης μεταξύ κρατών μελών και τη θέσπιση και εφαρμογή κανόνων·
γ)  διεξοδικές πληροφορίες όσον αφορά τη φύση και τις συνέπειες των μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 17, περιλαμβανομένης της λειτουργίας των καθεστώτων κυρώσεων που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη, καθώς και αξιολόγηση του κατά πόσο τα καθεστώτα αυτά είναι αποτελεσματικά αναλογικά και αποτρεπτικά.
______________
* Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.»
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 15 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)
15γ)  Στο άρθρο 17 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«2α. Η Επιτροπή αξιολογεί το κατά πόσο οι κανόνες που ορίζουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις ποινές έχουν παρόμοιο χαρακτήρα και αποτελέσματα.»
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 15 – στοιχείο -α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Παράρτημα III – στήλη 2 – σημεία 1 και 2
-α) Στο παράρτημα ΙΙΙ, δεύτερη στήλη, τα σημεία 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:
1.  Αντικείμενα σχεδιασμένα για την καταστολή ανθρώπων, ως εξής:
‘1. Αντικείμενα σχεδιασμένα για την καταστολή ανθρώπων, ως εξής:
1.1.  Αγκύλια και δεσμά περισσοτέρων του ενός ατόμων
1.1.  Αγκύλια και δεσμά περισσοτέρων του ενός ατόμων
Σημείωση:
Σημείωση:
1.  Τα αγκύλια είναι διατάξεις καταστολής που αποτελούνται από δύο χειροπέδες ή δακτυλίους που φέρουν μηχανισμό κλειδώματος και είναι συνδεδεμένες με αλυσίδα ή ράβδο
1.  Τα αγκύλια είναι διατάξεις καταστολής που αποτελούνται από δύο χειροπέδες ή δακτυλίους που φέρουν μηχανισμό κλειδώματος και είναι συνδεδεμένες με αλυσίδα ή ράβδο
2.  Το σημείο αυτό δεν αφορά τα δεσμά ποδών και τα δεσμά περισσοτέρων του ενός ατόμων που απαγορεύονται από το σημείο 2.3 του παραρτήματος II
2.  Το σημείο αυτό δεν αφορά τα δεσμά ποδών και τα δεσμά περισσοτέρων του ενός ατόμων που απαγορεύονται από το σημείο 2.3 του παραρτήματος II
3.  Το σημείο αυτό δεν αφορά τις «απλές χειροπέδες». Οι απλές χειροπέδες είναι χειροπέδες που πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
3.  Το σημείο αυτό δεν αφορά τις «απλές χειροπέδες». Οι απλές χειροπέδες είναι χειροπέδες που πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
—  η συνολική τους διάσταση, συμπεριλαμβανομένης της αλυσίδας, που μετράται από το εξωτερικό άκρο της μιας χειροπέδης έως το εξωτερικό άκρο της άλλης, είναι μεταξύ 150 και 280 mm όταν αμφότερες οι χειροπέδες είναι κλειστές,
—  η συνολική τους διάσταση, συμπεριλαμβανομένης της αλυσίδας, που μετράται από το εξωτερικό άκρο της μιας χειροπέδης έως το εξωτερικό άκρο της άλλης, είναι μεταξύ 150 και 280 mm όταν αμφότερες οι χειροπέδες είναι κλειστές,
—  η εσωτερική περιφέρεια κάθε χειροπέδης είναι το ανώτατο 165 mm όταν ο πείρος έχει ασφαλιστεί στην τελευταία εγκοπή του μηχανισμού κλειδώματος,
—  η εσωτερική περιφέρεια κάθε χειροπέδης είναι το ανώτατο 165 mm όταν ο πείρος έχει ασφαλιστεί στην τελευταία εγκοπή του μηχανισμού κλειδώματος,
—  η εσωτερική περιφέρεια κάθε χειροπέδης είναι τουλάχιστον 200 mm όταν ο πείρος έχει ασφαλιστεί στην τελευταία εγκοπή του μηχανισμού κλειδώματος, και
—  η εσωτερική περιφέρεια κάθε χειροπέδης είναι τουλάχιστον 200 mm όταν ο πείρος έχει ασφαλιστεί στην τελευταία εγκοπή του μηχανισμού κλειδώματος, και
—  οι χειροπέδες δεν έχουν τροποποιηθεί κατά τρόπο που να προκαλούν φυσικό πόνο ή οδύνη.
—  οι χειροπέδες δεν έχουν τροποποιηθεί κατά τρόπο που να προκαλούν φυσικό πόνο ή οδύνη.
1.2.  Οι ατομικές χειροπέδες ή δακτύλιοι με μηχανισμό κλειδώματος, με εσωτερική περιφέρεια που υπερβαίνει τα 165 mm όταν ο πείρος έχει ασφαλιστεί στην τελευταία εγκοπή του μηχανισμού κλειδώματος
1.2.  Οι ατομικές χειροπέδες ή δακτύλιοι με μηχανισμό κλειδώματος, με εσωτερική περιφέρεια που υπερβαίνει τα 165 mm όταν ο πείρος έχει ασφαλιστεί στην τελευταία εγκοπή του μηχανισμού κλειδώματος
Σημείωση:
Σημείωση:
Σ' αυτή τη θέση περιλαμβάνονται τα δεσμά λαιμών και άλλες ατομικές χειροπέδες ή δακτύλιοι που φέρουν μηχανισμό κλειδώματος και είναι συνδεδεμένα με απλές χειροπέδες μέσω μιας αλυσίδας
Σ' αυτή τη θέση περιλαμβάνονται τα δεσμά λαιμών και άλλες ατομικές χειροπέδες ή δακτύλιοι που φέρουν μηχανισμό κλειδώματος και είναι συνδεδεμένα με απλές χειροπέδες μέσω μιας αλυσίδας
1.3.  Κουκούλες φτυσίματος: κουκούλες από δίχτυ με κάλυμμα του στόματος που εμποδίζει το φτύσιμο
1.3.  Κουκούλες φτυσίματος: κουκούλες από δίχτυ με κάλυμμα του στόματος που εμποδίζει το φτύσιμο
Σημείωση:
Σημείωση:
Σ' αυτή τη θέση περιλαμβάνονται οι κουκούλες φτυσίματος οι οποίες είναι συνδεδεμένες με απλές χειροπέδες με μια αλυσίδα
Σ' αυτή τη θέση περιλαμβάνονται οι κουκούλες φτυσίματος οι οποίες είναι συνδεδεμένες με απλές χειροπέδες με μια αλυσίδα
1.3α. Καρέκλες, πλαίσια και κρεβάτια εξοπλισμένα με ιμάντες.
2.  Όπλα και συσκευές σχεδιασμένες για τον έλεγχο ταραχών ή την αυτοπροστασία, ως εξής:
2.  Όπλα και συσκευές σχεδιασμένες για τον έλεγχο ταραχών ή την αυτοπροστασία, ως εξής:
2.1.  Φορητά όπλα ηλεκτρικής εκκένωσης που μπορούν να στοχεύουν μόνο ένα άτομο κάθε φορά που χορηγείται ηλεκτρικό σοκ, όπου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ράβδοι ηλεκτροσόκ, ασπίδες ηλεκτροσόκ, αναισθητοποιητικά όπλα, αεροβόλα όπλα ηλεκτροσόκ
2.1.  Φορητά όπλα ηλεκτρικής εκκένωσης που μπορούν να στοχεύουν μόνο ένα άτομο κάθε φορά που χορηγείται ηλεκτρικό σοκ, όπου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ράβδοι ηλεκτροσόκ, ασπίδες ηλεκτροσόκ, αναισθητοποιητικά όπλα, αεροβόλα όπλα ηλεκτροσόκ
Σημειώσεις
Σημειώσεις
1.  Η θέση αυτή δεν αφορά τις ζώνες ηλεκτροσόκ και άλλες συσκευές που υπάγονται στο σημείο 2.1 του παραρτήματος II.
1.  Η θέση αυτή δεν αφορά τις ζώνες ηλεκτροσόκ και άλλες συσκευές που υπάγονται στο σημείο 2.1 του παραρτήματος II.
2.  Η θέση αυτή δεν αφορά τις ατομικές συσκευές ηλεκτροσόκ όταν φέρονται από το χρήστη τους για την ατομική του προστασία
2.  Η θέση αυτή δεν αφορά τις ατομικές συσκευές ηλεκτροσόκ όταν φέρονται από το χρήστη τους για την ατομική του προστασία
2.2.  Συσκευασίες που περιλαμβάνουν όλα τα αναγκαία εξαρτήματα για τη συναρμολόγηση φορητών όπλων ηλεκτρικής εκκένωσης που καλύπτονται από το σημείο 2.1
2.2.  Συσκευασίες που περιλαμβάνουν όλα τα αναγκαία εξαρτήματα για τη συναρμολόγηση φορητών όπλων ηλεκτρικής εκκένωσης που καλύπτονται από το σημείο 2.1
Σημείωση:
Σημείωση:
Τα ακόλουθα αντικείμενα θεωρούνται ουσιαστικά εξαρτήματα:
Τα ακόλουθα αντικείμενα θεωρούνται ουσιαστικά εξαρτήματα:
—  η μονάδα που παράγει ηλεκτρικό σοκ,
—  η μονάδα που παράγει ηλεκτρικό σοκ,
—  ο διακόπτης, είτε με τηλεχειριστήριο είτε χωρίς, και
—  ο διακόπτης, είτε με τηλεχειριστήριο είτε χωρίς, και
—  τα ηλεκτρόδια ή, κατά περίπτωση, τα καλώδια μέσω των οποίων χορηγείται το ηλεκτροσόκ
—  τα ηλεκτρόδια ή, κατά περίπτωση, τα καλώδια μέσω των οποίων χορηγείται το ηλεκτροσόκ
2.3.  Σταθερά ή αναρτώμενα όπλα ηλεκτρικής εκκένωσης ευρέος πεδίου και μπορούν να στοχεύουν πολλά άτομα με ηλεκτροσόκ
2.3.  Σταθερά ή αναρτώμενα όπλα ηλεκτρικής εκκένωσης ευρέος πεδίου και μπορούν να στοχεύουν πολλά άτομα με ηλεκτροσόκ
2.3α. Ακουστικές συσκευές για τον έλεγχο πλήθους/ταραχών.
2.3β. Όπλα χιλιοστομετρικών κυμάτων.»
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 2
Το σημείο 6 του άρθρου 1 και, στον βαθμό που εισάγει το άρθρο 7δ, το σημείο 7 του άρθρου 1 εφαρμόζονται από την 1 Ιανουαρίου 2015.
Το σημείο 6 του άρθρου 1 και, στον βαθμό που εισάγει το άρθρο 7δ, το σημείο 7 του άρθρου 1 εφαρμόζονται από την 1η Φεβρουαρίου 2016.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Παράρτημα III β – Μέρος 2
Μπενίν
διαγράφεται
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Παράρτημα III β – Μέρος 2
Γκαμπόν
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Παράρτημα III β – Μέρος 2
Λιβερία
διαγράφεται
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Παράρτημα III β – Μέρος 2
Μαδαγασκάρη
διαγράφεται
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Παράρτημα III β – Μέρος 2
Μογγολία
διαγράφεται
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Παράρτημα III β – Μέρος 2
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε
διαγράφεται

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0267/2015).


Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας *
PDF 627kWORD 257k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας (COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS))
P8_TA(2015)0369A8-0306/2015

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2015)0135),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8‑0085/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0306/2015),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)
Έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε τον σεβασμό του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την επιχειρηματική ελευθερία,
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)   Το πρόβλημα της διασυνοριακής φοροαποφυγής, του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού έχει ενταθεί σημαντικά και η επίλυσή του αποτελεί μείζονα προτεραιότητα τόσο σε ενωσιακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η διάβρωση της φορολογικής βάσης μειώνει σημαντικά τα εθνικά φορολογικά έσοδα, γεγονός το οποίο εμποδίζει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ευνοϊκές για την ανάπτυξη φορολογικές πολιτικές. Ειδικότερα, αποφάσεις που λαμβάνονται όσον αφορά δομές που δημιουργούνται για φορολογικούς σκοπούς οδηγούν σε χαμηλό επίπεδο φορολογίας τεχνητώς υψηλών εισοδημάτων στη χώρα που εκδίδει την εκ των προτέρων απόφαση και μπορεί να αφήνουν τεχνητώς χαμηλά εισοδήματα να φορολογούνται σε άλλες εμπλεκόμενες χώρες. Συνεπώς, είναι επιτακτική ανάγκη να βελτιωθεί η διαφάνεια. Για την επίτευξη του εν λόγω στόχου πρέπει να ενισχυθούν τα εργαλεία και οι μηχανισμοί που έχουν καθιερωθεί με την οδηγία 2011/16/ΕΕ13 του Συμβουλίου.
(1)   Το πρόβλημα της διασυνοριακής φοροαποφυγής, του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού έχει ενταθεί σημαντικά και η επίλυσή του αποτελεί μείζονα προτεραιότητα τόσο σε ενωσιακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η διάβρωση της φορολογικής βάσης μειώνει σημαντικά τα εθνικά φορολογικά έσοδα, γεγονός το οποίο εμποδίζει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ευνοϊκές για την ανάπτυξη φορολογικές πολιτικές, στρεβλώνει τον ανταγωνισμό σε βάρος των επιχειρήσεων – ιδίως των ΜΜΕ – που καταβάλλουν τους φόρους τους κατά το δέον και μετατοπίζει τη φορολογία σε λιγότερο κινητούς παράγοντες όπως ή εργασία και η κατανάλωση. Ειδικότερα, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αποφάσεις που λαμβάνονται όσον αφορά δομές που δημιουργούνται για φορολογικούς σκοπούς έχουν οδηγήσει σε χαμηλό επίπεδο φορολογίας τεχνητώς υψηλών εισοδημάτων στη χώρα που εκδίδει την εκ των προτέρων απόφαση αφήνοντας τα τεχνητώς χαμηλά εισοδήματα να φορολογούνται σε άλλες εμπλεκόμενες χώρες, με αποτέλεσμα τη μείωση της φορολογικής βάσης σε αυτά τα κράτη μέλη. Συνεπώς, είναι επιτακτική ανάγκη να βελτιωθεί η στοχευμένη διαφάνεια και η ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με τα πρότυπα του ΟΟΣΑ. Για την επίτευξη του εν λόγω στόχου πρέπει να ενισχυθούν τα εργαλεία και οι μηχανισμοί που έχουν καθιερωθεί με την οδηγία 2011/16/ΕΕ13 του Συμβουλίου.
__________________
__________________
13 Οδηγία 2011/16/EE του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ (ΕΕ L 64 της 11.3.2011, σ. 1).
13 Οδηγία 2011/16/EE του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ (ΕΕ L 64 της 11.3.2011, σ. 1).
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
(1α)  Μετά το σκάνδαλο LuxLeaks και μέσω αυτής της έκθεσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει ισχυρή βούληση να μην ανεχθεί τη φορολογική απάτη και τη φοροαποφυγή, καθώς και να στηρίξει τη δίκαιη κατανομή της φορολογικής επιβάρυνσης στους πολίτες και στις επιχειρήσεις.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)   Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 18ης Δεκεμβρίου 2014, τόνισε την επιτακτική ανάγκη να δοθεί ώθηση στις προσπάθειες για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ενωσιακό επίπεδο. Τονίζοντας τη σημασία της διαφάνειας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει πρόταση για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά φορολογικές αποφάσεις στην Ένωση.
(2)   Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 18ης Δεκεμβρίου 2014, τόνισε την επιτακτική ανάγκη να δοθεί ώθηση στις προσπάθειες για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τονίζοντας τη σημασία της διαφάνειας και της αντίστοιχης ανταλλαγής πληροφοριών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει πρόταση για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά φορολογικές αποφάσεις στην Ένωση.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)   Ωστόσο, η αποτελεσματική αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης (advance pricing arrangements) παρεμποδίζεται από πολλές σημαντικές πρακτικές δυσκολίες, όπως η διακριτική ευχέρεια που διαθέτει το κράτος μέλος έκδοσης της απόφασης να αποφασίζει ποια άλλα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά.
(4)   Ωστόσο, η αποτελεσματική αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης (advance pricing arrangements) παρεμποδίζεται από πολλές σημαντικές πρακτικές δυσκολίες, όπως η διακριτική ευχέρεια που διαθέτει το κράτος μέλος έκδοσης της απόφασης να αποφασίζει ποια άλλα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά και το ασθενές σύστημα παρακολούθησης το οποίο καθιστά δύσκολο για την Επιτροπή να εντοπίσει τυχόν παραβίαση της απαίτησης για ανταλλαγή πληροφοριών.
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)  Η αποτελεσματική ανταλλαγή και επεξεργασία των φορολογικών πληροφοριών και η συνακόλουθη αμοιβαία πίεση θα έχουν ισχυρό αποτρεπτικό αποτέλεσμα κατά της καθιέρωσης επιζήμιων φορολογικών πρακτικών και θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διαθέτουν όλες τις σχετικές πληροφορίες για να λαμβάνουν μέτρα για την καταπολέμησή τους·
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)   Η δυνατότητα άρνησης διαβίβασης πληροφοριών στην περίπτωση που η διαβίβαση αυτή θα οδηγούσε στην κοινολόγηση εμπορικού, βιομηχανικού ή επαγγελματικού απορρήτου ή εμπορικής μεθόδου ή πληροφορίας της οποίας η κοινολόγηση θα ήταν αντίθετη προς τη δημόσια τάξη δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στις διατάξεις της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης προκειμένου να μην μειώνεται η αποτελεσματικότητα αυτών των ανταλλαγών. Η περιορισμένη φύση των πληροφοριών που πρέπει να διαβιβάζονται σε όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζει την επαρκή προστασία των εν λόγω εμπορικών συμφερόντων.
(5)   Η δυνατότητα άρνησης διαβίβασης πληροφοριών στην περίπτωση που η διαβίβαση αυτή θα οδηγούσε στην κοινολόγηση εμπορικού, βιομηχανικού ή επαγγελματικού απορρήτου ή εμπορικής μεθόδου ή πληροφορίας της οποίας η κοινολόγηση θα ήταν αντίθετη προς τη δημόσια τάξη δεν πρέπει να εφαρμόζεται στις διατάξεις της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις εκ των προτέρων αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης προκειμένου να μην μειώνεται η αποτελεσματικότητα αυτών των ανταλλαγών. Η περιορισμένη φύση των πληροφοριών που πρέπει να διαβιβάζονται σε όλα τα κράτη μέλη θα διασφαλίζει την επαρκή προστασία των εν λόγω εμπορικών συμφερόντων.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)  Οι εκ των προτέρων φορολογικές αποφάσεις και συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης είναι δυνατόν να έχουν διασυνοριακή διάσταση ακόμη και αν αφορούν αμιγώς εθνικές συναλλαγές. Αυτό ισχύει ιδίως για τις διαδοχικές συναλλαγές, όπου η εκ των προτέρων φορολογική απόφαση ή συμφωνία ενδοομιλικής τιμολόγησης αφορά μόνο τις πρώτες εθνικές συναλλαγές, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις επόμενες (διασυνοριακές) συναλλαγές.
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)
(5β)  Προκειμένου να αποφευχθούν οι αυθαίρετες διακρίσεις μεταξύ φορολογικών ρυθμίσεων στο πλαίσιο διαφορετικών εθνικών διοικητικών πρακτικών, οι ορισμοί των εκ των προτέρων αποφάσεων και των εκ των προτέρων συμφωνιών ενδοομιλικής τιμολόγησης θα πρέπει να καλύπτουν τις φορολογικές ρυθμίσεις ανεξάρτητα εάν εκδόθηκαν με τυπικό ή άτυπο τρόπο και ανεξάρτητα εάν έχουν δεσμευτικό η μη δεσμευτικό χαρακτήρα.
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 γ (νέα)
(5γ)  Οι εκ των προτέρων φορολογικές αποφάσεις διευκολύνουν τη συνεπή και διαφανή εφαρμογή της νομοθεσίας.
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 δ (νέα)
(5δ)  Οι διαφανείς φορολογικοί κανόνες παρέχουν ασφάλεια δικαίου για τους φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις και αποφέρουν επενδύσεις.
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)   Προκειμένου να αξιοποιηθούν τα οφέλη από την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή των εκ των προτέρων διασυνοριακών αποφάσεων και των εκ των προτέρων συμφωνιών ενδοομιλικής τιμολόγησης, οι πληροφορίες θα πρέπει να κοινοποιούνται αμέσως μετά την έκδοσή τους και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να καθοριστούν τακτικά διαστήματα για την κοινοποίηση των πληροφοριών.
(6)   Προκειμένου να αξιοποιηθούν τα οφέλη από την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή των εκ των προτέρων αποφάσεων και των εκ των προτέρων συμφωνιών ενδοομιλικής τιμολόγησης, οι πληροφορίες που τις αφορούν θα πρέπει να κοινοποιούνται αμέσως μετά την έκδοσή τους. Αποδοτικές και αποτελεσματικές κυρώσεις μπορούν να προβλέπονται σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)   Η υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή εκ των προτέρων διασυνοριακών αποφάσεων και εκ των προτέρων συμφωνιών ενδοομιλικής τιμολόγησης θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να περιλαμβάνει κοινοποίηση ενός καθορισμένου συνόλου βασικών πληροφοριών σε όλα τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να τυποποιηθεί η κοινοποίηση των πληροφοριών αυτών, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην οδηγία 2011/16/ΕΕ για την καθιέρωση τυποποιημένου εντύπου που θα χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή των πληροφοριών. Η εν λόγω διαδικασία είναι επίσης σκόπιμο να χρησιμοποιείται κατά την έγκριση τυχόν απαιτούμενων μέτρων και πρακτικών ρυθμίσεων για την εφαρμογή της ανταλλαγής πληροφοριών.
(7)   Η υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή εκ των προτέρων αποφάσεων και εκ των προτέρων συμφωνιών ενδοομιλικής τιμολόγησης θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να περιλαμβάνει κοινοποίηση ενός καθορισμένου συνόλου βασικών πληροφοριών σε όλα τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να τυποποιηθεί η κοινοποίηση των πληροφοριών αυτών, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην οδηγία 2011/16/ΕΕ για την καθιέρωση τυποποιημένου εντύπου που θα χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή των πληροφοριών. Η εν λόγω διαδικασία είναι επίσης σκόπιμο να χρησιμοποιείται κατά την έγκριση τυχόν απαιτούμενων μέτρων και πρακτικών ρυθμίσεων για την εφαρμογή της ανταλλαγής πληροφοριών.
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)   Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαβιβάζουν επίσης στην Επιτροπή τις βασικές πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η Επιτροπή θα μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να παρακολουθεί και να αξιολογεί την αποτελεσματική εφαρμογή της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης. Η εν λόγω κοινοποίηση δεν θα απαλλάσσει ένα κράτος μέλος από την υποχρέωσή του να κοινοποιεί κάθε κρατική ενίσχυση στην Επιτροπή.
(8)   Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαβιβάζουν επίσης στην Επιτροπή τις βασικές πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται, καθώς η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογεί με ανεξάρτητο τρόπο κατά πόσον οι πληροφορίες αυτές είναι συναφείς για τον εντοπισμό παράνομης κρατικής ενίσχυσης. Χάρη σε αυτές τις βασικές πληροφορίες η Επιτροπή θα μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να παρακολουθεί και να αξιολογεί την αποτελεσματική εφαρμογή της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις εκ των προτέρων αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης, καθώς και να διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις δεν έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά. Η εν λόγω κοινοποίηση δεν θα απαλλάσσει ένα κράτος μέλος από την υποχρέωσή του να κοινοποιεί κάθε κρατική ενίσχυση στην Επιτροπή.
Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8α)  Μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2018, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν στην Επιτροπή εκ των υστέρων ανάλυση της αποτελεσματικότητας της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Η ανατροφοδότηση από το κράτος μέλος λήψης στο κράτος μέλος αποστολής των πληροφοριών αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη λειτουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν μέτρα που θα επιτρέπουν την ανατροφοδότηση σε περιπτώσεις στις οποίες οι πληροφορίες χρησιμοποιήθηκαν και δεν είναι δυνατό να παρασχεθεί ανατροφοδότηση δυνάμει άλλων διατάξεων της οδηγίας 2011/16/ΕΕ.
(9)  Η ανατροφοδότηση από το κράτος μέλος λήψης στο κράτος μέλος αποστολής των πληροφοριών αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη λειτουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, καθώς ενθαρρύνει την διοικητική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν μέτρα που θα επιτρέπουν την ανατροφοδότηση σε περιπτώσεις στις οποίες οι πληροφορίες χρησιμοποιήθηκαν και δεν είναι δυνατό να παρασχεθεί ανατροφοδότηση δυνάμει άλλων διατάξεων της οδηγίας 2011/16/ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό, θα είναι πιο δύσκολη η παράκαμψη των πληροφοριών με σκοπό την απάτη.
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)   Ένα κράτος μέλος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επικαλεστεί το άρθρο 5 της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήσεως προκειμένου να λάβει συμπληρωματικές πληροφορίες, μεταξύ των οποίων και το πλήρες κείμενο των εκ των προτέρων διασυνοριακών αποφάσεων ή των εκ των προτέρων συμφωνιών ενδοομιλικής τιμολόγησης, από το κράτος μέλος που εξέδωσε τις εν λόγω αποφάσεις ή συνήψε τις εν λόγω συμφωνίες.
(10)   Ένα κράτος μέλος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επικαλεστεί το άρθρο 5 της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήσεως προκειμένου να λάβει συμπληρωματικές πληροφορίες, μεταξύ των οποίων και το πλήρες κείμενο των εκ των προτέρων αποφάσεων ή των εκ των προτέρων συμφωνιών ενδοομιλικής τιμολόγησης, από το κράτος μέλος που εξέδωσε τις εν λόγω αποφάσεις ή συνήψε τις εν λόγω συμφωνίες και τυχόν κείμενα που εισάγουν μεταγενέστερες αλλαγές.
Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
(10α)  Ο όρος «πληροφορίες που, κατά πάσα πιθανότητα, έχουν σημασία» που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2011/16/ΕΕ, θα πρέπει να διευκρινιστεί για να αποφευχθούν ερμηνείες με σκοπούς φοροαποφυγής.
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)   Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να άρουν κάθε εμπόδιο που θα μπορούσε να παρεμποδίσει την αποτελεσματική και ευρύτερη δυνατή υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης.
(11)   Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να άρουν κάθε εμπόδιο που θα μπορούσε να παρεμποδίσει την αποτελεσματική και ευρύτερη δυνατή υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τις εκ των προτέρων αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης.
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
(12α)  Για να ενισχυθεί η διαφάνεια για τους πολίτες, η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιοποιήσει σύνοψη των κύριων φορολογικών αποφάσεων που συμφωνήθηκαν το προηγούμενο έτος, με βάση τις πληροφορίες που περιέχει το ασφαλές κεντρικό ευρετήριο. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον περιγραφή των ζητημάτων που καλύπτονται από τη φορολογική απόφαση, περιγραφή των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της εκ των προτέρων συμφωνίας ενδοομιλικής τιμολόγησης και προσδιορισμό των κρατών μελών που είναι πιο πιθανό να επηρεαστούν. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις περί εμπιστευτικότητας που ορίζονται στην παρούσα οδηγία.
Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)
(12β)  Είναι σκόπιμο τα κράτη μέλη να ζητούν από τις αρμόδιες αρχές τους να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό από το ήδη υπάρχον, για τη συλλογή και την ανάλυση των πληροφοριών αυτών.
Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)
(12γ)  Έως την 26η Ιουνίου 2017 θα πρέπει να είναι λειτουργικό ένα μητρώο για τον πραγματικό δικαιούχο σε επίπεδο Ένωσης, το οποίο θα συμβάλει στον εντοπισμό ενδεχόμενης φοροαποφυγής και μεταφοράς κερδών. Η δημιουργία ενός κεντρικού μητρώου για την αυτόματη ανταλλαγή εκ των προτέρων φορολογικών αποφάσεων ή εκ των προτέρων συμφωνιών ενδοομιλικής τιμολόγησης μεταξύ των κρατών μελών, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση οι φορολογικές αρχές και οι αρμόδιες διοικήσεις στα κράτη μέλη και την Επιτροπή, είναι σημαντική.
Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)   Οι ισχύουσες διατάξεις σχετικά με την εμπιστευτικότητα θα πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να αντανακλούν την επέκταση της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και στις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης.
(15)   Οι ισχύουσες διατάξεις σχετικά με την εμπιστευτικότητα θα πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να αντανακλούν την επέκταση της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στις εκ των προτέρων αποφάσεις και στις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης.
Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)
(15α)  Είναι απαραίτητο να τηρείται η θεμελιώδης αρχή της κυριαρχίας των κρατών μελών σε φορολογικά θέματα όταν πρόκειται για άμεσους φόρους, καθώς και να μην τίθεται από την παρούσα πρόταση σε κίνδυνο η αρχή της επικουρικότητας.
Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και συνάδει με τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία επιδιώκει να εξασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της επιχειρηματικής ελευθερίας.
(16)  Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και συνάδει με τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία επιδιώκει να εξασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της επιχειρηματικής ελευθερίας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και τούτο μόνο εφόσον είναι επαρκή, συναφή και όχι δυσανάλογα σε σχέση με τους στόχους. Οποιοσδήποτε περιορισμός των δικαιωμάτων αυτών μπορεί να επιβληθεί μόνο εφόσον τηρούνται οι όροι που περιέχονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας, περιορισμοί μπορούν να επιβάλλονται εφόσον συνάδουν με τους αναγκαίους και πραγματικούς στόχους γενικού συμφέροντος που αναγνωρίζονται από τη νομοθεσία, ή ικανοποιούν την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών τρίτων.
Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)   Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η αποδοτική διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών κατά τρόπο συμβατό με την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, αλλά, λόγω της απαιτούμενης ομοιομορφίας και αποτελεσματικότητας, μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η οποία προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου.
(17)   Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η αποδοτική διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών κατά τρόπο συμβατό με την εύρυθμη λειτουργία της Εσωτερικής Αγοράς, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, αλλά, λόγω της απαιτούμενης ομοιομορφίας και αποτελεσματικότητας, μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η οποία προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου.
Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 3 – παράγραφος 9 – στοιχείο α
α)   για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 1 και του άρθρου 8α, η συστηματική κοινοποίηση σε άλλο κράτος μέλος χωρίς προηγούμενο αίτημα, προκαθορισμένων πληροφοριών ανά τακτά εκ των προτέρων καθορισμένα διαστήματα. Για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 1, η παραπομπή σε διαθέσιμες πληροφορίες σημαίνει τις πληροφορίες των φορολογικών αρχείων του κράτους μέλους που κοινοποιεί τις πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να ανακτηθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών του εν λόγω κράτους μέλους.
α)   για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 1 και του άρθρου 8α, η συστηματική κοινοποίηση σε άλλο κράτος μέλος χωρίς προηγούμενο αίτημα, προκαθορισμένων πληροφοριών, η οποία, όσον αφορά το άρθρο 8 παράγραφος 1, πραγματοποιείται ανά τακτά εκ των προτέρων καθορισμένα διαστήματα. Για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 1, η παραπομπή σε διαθέσιμες πληροφορίες σημαίνει τις πληροφορίες των φορολογικών αρχείων του κράτους μέλους που κοινοποιεί τις πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να ανακτηθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών του εν λόγω κράτους μέλους.
Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 3 – σημείο 14 – εισαγωγικό μέρος
14.   «εκ των προτέρων διασυνοριακή απόφαση»: κάθε συμφωνία, κοινοποίηση ή κάθε άλλο μέσο ή ενέργεια με παρόμοια αποτελέσματα, περιλαμβανομένων και εκείνων στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου, που:
14.   «εκ των προτέρων απόφαση»: κάθε συμφωνία, κοινοποίηση ή κάθε άλλο μέσο ή ενέργεια με παρόμοια αποτελέσματα, περιλαμβανομένων και εκείνων στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου, ανεξάρτητα από τον τυπικό, άτυπο, δεσμευτικό ή μη δεσμευτικό χαρακτήρα της, που:
Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 3 – σημείο 14 – στοιχείο α
α)   εκδίδεται από ή για λογαριασμό της κυβέρνησης ή της φορολογικής αρχής κράτους μέλους ή των εδαφικών ή διοικητικών υποδιαιρέσεών του, υπόψη οποιουδήποτε προσώπου·
α)   εκδίδεται ή δημοσιεύεται από ή για λογαριασμό της κυβέρνησης ή της φορολογικής αρχής κράτους μέλους ή των εδαφικών ή διοικητικών υποδιαιρέσεών του, όπου μπορούν να βασίζονται ένα ή περισσότερα πρόσωπα·
Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 3 – σημείο 14 – στοιχείο γ
γ)   αφορά διασυνοριακή συναλλαγή ή το ερώτημα εάν οι δραστηριότητες που ασκούνται από νομικό πρόσωπο στο άλλο κράτος μέλος δημιουργούν μόνιμη εγκατάσταση, και·
γ)   αφορά συναλλαγή ή το ερώτημα εάν οι δραστηριότητες που ασκούνται από νομικό πρόσωπο στο άλλο κράτος μέλος δημιουργούν μόνιμη εγκατάσταση, και·
Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 3 – σημείο 14 – εδάφιο 2
Η διασυνοριακή συναλλαγή μπορεί να περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται σε αυτές, την πραγματοποίηση επενδύσεων, την παροχή αγαθών, υπηρεσιών, τη χρηματοδότηση ή τη χρησιμοποίηση υλικών ή άυλων περιουσιακών στοιχείων και δεν εμπλέκει κατ’ ανάγκην άμεσα το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται η εκ των προτέρων διασυνοριακή απόφαση.
Η συναλλαγή μπορεί να περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται σε αυτές, την πραγματοποίηση επενδύσεων, την παροχή αγαθών, υπηρεσιών, τη χρηματοδότηση ή τη χρησιμοποίηση υλικών ή άυλων περιουσιακών στοιχείων και δεν εμπλέκει κατ’ ανάγκην άμεσα το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται η εκ των προτέρων απόφαση.
Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 3 – σημείο 15 – εδάφιο 1
15.   «εκ των προτέρων συμφωνία ενδοομιλικής τιμολόγησης»: κάθε συμφωνία, κοινοποίηση ή κάθε άλλο μέσο ή ενέργεια με παρόμοια αποτελέσματα, περιλαμβανομένων και εκείνων στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου, η οποία εκδίδεται από ή για λογαριασμό της κυβέρνησης ή της φορολογικής αρχής ενός ή περισσότερων κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εδαφικών ή διοικητικών υποδιαιρέσεών τους, υπόψη οποιουδήποτε προσώπου και η οποία καθορίζει πριν από τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, ένα σύνολο κατάλληλων κριτηρίων για τον καθορισμό των τιμών για τις εν λόγω ενδοομιλικές συναλλαγές ή καθορίζει την κατανομή των κερδών σε μια μόνιμη εγκατάσταση.
15.  «εκ των προτέρων συμφωνία ενδοομιλικής τιμολόγησης»: κάθε συμφωνία, κοινοποίηση ή κάθε άλλο μέσο ή ενέργεια με παρόμοια αποτελέσματα, περιλαμβανομένων και εκείνων στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου, η οποία εκδίδεται ή δημοσιεύεται από ή για λογαριασμό της κυβέρνησης ή της φορολογικής αρχής ενός ή περισσότερων κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εδαφικών ή διοικητικών υποδιαιρέσεών τους, όπου μπορούν να βασίζονται ένα ή περισσότερα πρόσωπα και η οποία καθορίζει πριν από τις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, ένα σύνολο κατάλληλων κριτηρίων για τον καθορισμό των τιμών για τις εν λόγω ενδοομιλικές συναλλαγές ή καθορίζει την κατανομή των κερδών σε μια μόνιμη εγκατάσταση.
Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 3 – σημείο 16
16.  Για τους σκοπούς του σημείου 14 ως «διασυνοριακή συναλλαγή» νοείται μια συναλλαγή ή σειρά συναλλαγών όπου:
Διαγράφεται
α)  όλα τα μέρη στη συναλλαγή ή στη σειρά συναλλαγών δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους στο κράτος μέλος που εκδίδει την εκ των προτέρων διασυνοριακή απόφαση, ή·
β)  ένα από τα μέρη στη συναλλαγή ή στη σειρά συναλλαγών έχει τη φορολογική κατοικία του ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία δικαιοδοσίες, ή·
γ)  ένα από τα μέρη στη συναλλαγή ή στη σειρά συναλλαγών ασκεί τις δραστηριότητές του σε άλλο κράτος μέλος μέσω μόνιμης εγκατάστασης και η συναλλαγή ή σειρά συναλλαγών αποτελεί μέρος ή το σύνολο της δραστηριότητας της μόνιμης εγκατάστασης. Μια διασυνοριακή συναλλαγή ή σειρά συναλλαγών περιλαμβάνει επίσης μέτρα που λαμβάνονται από ένα και μόνο νομικό πρόσωπο όσον αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες σε άλλο κράτος μέλος τις οποίες το πρόσωπο αυτό ασκεί μέσω μόνιμης εγκατάστασης.
Για τους σκοπούς του σημείου 15 ως «διασυνοριακή συναλλαγή» νοείται μια συναλλαγή ή σειρά συναλλαγών στις οποίες συμμετέχουν συνδεδεμένες επιχειρήσεις που δεν έχουν όλες τη φορολογική κατοικία τους στο έδαφος ενός μόνον κράτους μέλους.
Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8α – παράγραφος 1
1.   Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους που εκδίδει ή τροποποιεί μια εκ των προτέρων διασυνοριακή απόφαση ή εκ των προτέρων συμφωνία ενδοομιλικής τιμολόγησης μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας κοινοποιεί, με αυτόματη ανταλλαγή, συναφείς πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές όλων των άλλων κρατών μελών καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1.   Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους που εκδίδει ή τροποποιεί μια εκ των προτέρων απόφαση ή εκ των προτέρων συμφωνία ενδοομιλικής τιμολόγησης μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας κοινοποιεί, με αυτόματη ανταλλαγή, συναφείς πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές όλων των άλλων κρατών μελών καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8α – παράγραφος 2
2.   Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους κοινοποιεί επίσης πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές όλων των άλλων κρατών μελών καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις που εκδόθηκαν και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης που συνήφθησαν κατά τη διάρκεια περιόδου που αρχίζει δέκα έτη πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, αλλά οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της.
2.   Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους κοινοποιεί επίσης πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές όλων των άλλων κρατών μελών καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις εκ των προτέρων αποφάσεις που εκδόθηκαν και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης που συνήφθησαν πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, αλλά οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της.
Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8α – παράγραφος 3
3.   Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που η εκ των προτέρων διασυνοριακή απόφαση αφορά και περιλαμβάνει αποκλειστικά τις φορολογικές υποθέσεις ενός ή περισσότερων φυσικών προσώπων.
3.   Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που η εκ των προτέρων απόφαση αφορά και περιλαμβάνει αποκλειστικά τις φορολογικές υποθέσεις ενός ή περισσότερων φυσικών προσώπων.
Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8α – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης όταν η αίτηση για εκ των προτέρων φορολογική απόφαση αφορά νομική δομή χωρίς νομική προσωπικότητα. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που εκδίδει την εκ των προτέρων φορολογική απόφαση κοινοποιεί πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές όλων των άλλων κρατών μελών και οργανώνει τη μεταφορά της πράξης σύστασης στα κράτη μέλη όπου διαμένουν οι ιδρυτές ή οι δικαιούχοι της δομής·
Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8α – παράγραφος 4 – στοιχείο α (νέο)
α)   όσον αφορά τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται σύμφωνα με την παράγραφο 1: εντός ενός μηνός από το τέλος του τριμήνου κατά το οποίο οι εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις ή οι εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης έχουν εκδοθεί ή τροποποιηθεί.
α)   όσον αφορά τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται σύμφωνα με την παράγραφο 1: αμέσως ή το αργότερο ένα μήνα μετά την έκδοση ή τροποποίηση των εκ των προτέρων αποφάσεων ή εκ των προτέρων συμφωνιών ενδοομιλικής τιμολόγησης.
Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8α – παράγραφος 4 – στοιχείο β
β)  όσον αφορά τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται σύμφωνα με την παράγραφο 2: πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2016.
β)  όσον αφορά τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται σύμφωνα με την παράγραφο 2: εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος.
Τροπολογία 40
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8α – παράγραφος 5 – στοιχείο β
β)   το περιεχόμενο της εκ των προτέρων διασυνοριακής απόφασης ή της εκ των προτέρων συμφωνίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των σχετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή συναλλαγών ή σειράς συναλλαγών·
β)   το περιεχόμενο της εκ των προτέρων απόφασης ή της εκ των προτέρων συμφωνίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των σχετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή συναλλαγών ή σειράς συναλλαγών·
Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8α – παράγραφος 5 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της εκ των προτέρων απόφασης ή της εκ των προτέρων συμφωνίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, καθώς και τον χρονικό περιορισμό τους, εάν υπάρχει, ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορεί να ανακληθεί η απόφαση·
Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8α – παράγραφος 5 – στοιχείο δ
δ)   τον προσδιορισμό των άλλων κρατών μελών τα οποία είναι πιθανό να αφορά άμεσα ή έμμεσα η εκ των προτέρων διασυνοριακή απόφαση ή η εκ των προτέρων συμφωνία ενδοομιλικής τιμολόγησης·
δ)   τον προσδιορισμό των άλλων κρατών μελών τα οποία είναι πιθανό να αφορά άμεσα ή έμμεσα η εκ των προτέρων απόφαση ή η εκ των προτέρων συμφωνία ενδοομιλικής τιμολόγησης·
Τροπολογία 43
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8α – παράγραφος 5 – στοιχείο ε
ε)   τα στοιχεία αναγνώρισης οιουδήποτε προσώπου, πλην φυσικού προσώπου, στα άλλα κράτη μέλη που είναι πιθανό να θίγεται άμεσα ή έμμεσα από την εκ των προτέρων διασυνοριακή απόφαση ή την εκ των προτέρων συμφωνία ενδοομιλικής τιμολόγησης (αναφέροντας με ποιο κράτος μέλος συνδέονται τα θιγόμενα πρόσωπα).
ε)   τα στοιχεία αναγνώρισης οιουδήποτε προσώπου, πλην φυσικού προσώπου, στα άλλα κράτη μέλη που είναι πιθανό να θίγεται άμεσα ή έμμεσα από την εκ των προτέρων απόφαση ή την εκ των προτέρων συμφωνία ενδοομιλικής τιμολόγησης (αναφέροντας με ποιο κράτος μέλος συνδέονται τα θιγόμενα πρόσωπα).
Τροπολογία 44
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8α – παράγραφος 5 – στοιχείο ε α (νέο)
εα)  τον ευρωπαϊκό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), αμέσως μόλις καταστεί διαθέσιμος, όπως προβλέπεται στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής του 2012, για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής·
Τροπολογία 45
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8α – παράγραφος 5 – στοιχείο ε β (νέο)
εβ)  περιγραφή όλων των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται και των ρυθμίσεων που εφαρμόζονται όταν ένας εκ του νόμου ή εκ των πραγμάτων μηχανισμός επιτρέπει τη μείωση της φορολογητέας βάσης των φορολογουμένων μέσω παρέκκλισης από τους συνήθεις κανόνες του κράτους μέλους έκδοσης της γνωμοδότησης, η οποία μπορεί να αφορά για παράδειγμα, την έγκριση υψηλότερου συντελεστή απόσβεσης από τους συνήθεις ή την αφαίρεση των έμμεσων εξόδων ή των εξόδων που δεν έχουν καταβληθεί στην πραγματικότητα από τον φορολογούμενο·
Τροπολογία 46
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8α – παράγραφος 5 – στοιχείο ε γ (νέο)
εγ)  περιγραφή όλων των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται και των ρυθμίσεων που εφαρμόζονται όταν χορηγείται στον φορολογούμενο μειωμένος φορολογικός συντελεστής έναντι του κανονικού συντελεστή του κράτους μέλους που εκδίδει τη γνωμοδότηση·
Τροπολογία 47
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8α – παράγραφος 5 – στοιχείο ε δ (νέο)
εδ)  περιγραφή όλων των χρησιμοποιούμενων κριτηρίων και του εφαρμοζόμενου μηχανισμού μόλις ένα από τα μέρη αυτού του μηχανισμού εγκατασταθεί σε τρίτη χώρα με ανύπαρκτη ή σημαντικά ευνοϊκότερη φορολογία.
Τροπολογία 48
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8α – παράγραφος 6
6.  Προς διευκόλυνση της ανταλλαγής, η Επιτροπή θεσπίζει όλα τα μέτρα και τις πρακτικές ρυθμίσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για την τυποποίηση της κοινοποίησης των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, στο πλαίσιο της διαδικασίας για την κατάρτιση του τυποποιημένου εντύπου που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 5.
6.  Προς διευκόλυνση της ανταλλαγής, η Επιτροπή θεσπίζει όλα τα μέτρα και τις πρακτικές ρυθμίσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για την τυποποίηση της κοινοποίησης των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, στο πλαίσιο της διαδικασίας για την κατάρτιση του τυποποιημένου εντύπου που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 5. Η Επιτροπή βοηθά τα κράτη μέλη που έχουν εκχωρήσει φορολογικές αρμοδιότητες σε αποκεντρωμένα εδαφικά ή διοικητικά όργανα να εξασφαλίσουν ότι τηρούν την υποχρέωσή τους να παρέχουν κατάρτιση και υποστήριξη σε αυτά τα όργανα.
Τροπολογία 49
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8α – παράγραφος 7
7.   Η αρμόδια αρχή στην οποία κοινοποιούνται πληροφορίες σύμφωνα με την παράγραφο 1 επιβεβαιώνει, ει δυνατόν με ηλεκτρονικά μέσα, αμέσως και οπωσδήποτε το αργότερο εντός επτά εργάσιμων ημερών, τη λήψη των πληροφοριών στην αρμόδια αρχή που της διαβίβασε τις πληροφορίες.
7.   Η αρμόδια αρχή στην οποία κοινοποιούνται πληροφορίες σύμφωνα με την παράγραφο 1 επιβεβαιώνει, ει δυνατόν με ηλεκτρονικά μέσα, αμέσως και οπωσδήποτε το αργότερο εντός επτά εργάσιμων ημερών, τη λήψη των πληροφοριών στην αρμόδια αρχή που της διαβίβασε τις πληροφορίες, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την λειτουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών.
Τροπολογία 50
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8α – παράγραφος 8
8.   Τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με το άρθρο 5, να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες, μεταξύ των οποίων και το πλήρες κείμενο της εκ των προτέρων διασυνοριακής απόφασης ή της εκ των προτέρων συμφωνίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, από το κράτος μέλος που το εξέδωσε.
8.   Τα κράτη μέλη – ή οι εδαφικοί ή διοικητικοί τους φορείς συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών, κατά περίπτωση – μπορούν, σύμφωνα με το άρθρο 5, να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες, μεταξύ των οποίων και το πλήρες κείμενο της εκ των προτέρων απόφασης ή της εκ των προτέρων συμφωνίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, από το κράτος μέλος που το εξέδωσε.
Τροπολογία 51
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8α – παράγραφος 9 α (νέα)
9α.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σε πρώιμο στάδιο κάθε σχετική αλλαγή επί της πρακτικής τους στον τομέα των φορολογικών αποφάσεων (διατυπώσεις υποβολής αιτήσεων, διαδικασία λήψης αποφάσεων κ.λπ.).
Τροπολογία 52
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8α – παράγραφος 9 β (νέα)
9β.  Οι φορολογικές αρχές των κρατών μελών κοινοποιούν στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη τυχόν σχετικές αλλαγές στην εθνική νομοθεσία περί φορολόγησης των εταιρειών (εισαγωγή νέου επιδόματος, ελάφρυνσης, εξαίρεσης, κινήτρου ή παρόμοιου μέτρου, κ.λπ.) που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στους πραγματικούς φορολογικούς συντελεστές τους ή στα φορολογικά έσοδα οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους.
Τροπολογία 53
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8β – παράγραφος 1
1.   Πριν από την 1η Οκτωβρίου 2017, τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή σε ετήσια βάση στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον όγκο των αυτόματων ανταλλαγών σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 8α και, στο μέτρο του δυνατού, πληροφορίες σχετικά με τις διοικητικές και άλλες συναφείς δαπάνες και οφέλη που συνδέονται με τις πραγματοποιηθείσες ανταλλαγές καθώς και οποιεσδήποτε ενδεχόμενες μεταβολές, τόσο για τις φορολογικές διοικήσεις όσο και για τρίτους.
1.   Πριν από την 1η Οκτωβρίου 2017, τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή σε ετήσια βάση στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον όγκο των αυτόματων ανταλλαγών σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 8α, τους τύπους των αποφάσεων και, στο μέτρο του δυνατού, πληροφορίες σχετικά με τις διοικητικές και άλλες συναφείς δαπάνες και οφέλη που συνδέονται με τις πραγματοποιηθείσες ανταλλαγές καθώς και οποιεσδήποτε ενδεχόμενες μεταβολές, τόσο για τις φορολογικές διοικήσεις όσο και για τρίτους.
Τροπολογία 54
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8β – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Πριν από την 1η Οκτωβρίου 2017 και στη συνέχεια σε ετήσια βάση, η Επιτροπή δημοσιεύει ετήσια έκθεση στην οποία συνοψίζονται οι κύριες υποθέσεις που περιέχονται στο ασφαλές κεντρικό ευρετήριο που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 5. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή συμμορφώνεται προς τις διατάξεις περί εμπιστευτικότητας που ορίζονται στο άρθρο 23α.
Τροπολογία 55
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 14 – παράγραφος 3
3.   Όταν ένα κράτος μέλος χρησιμοποιεί πληροφορία που κοινοποιείται από άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 8α, αποστέλλει σχετική ανατροφοδότηση προς την αρμόδια αρχή που παρέσχε τις πληροφορίες, το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός τριών μηνών αφότου κατέστη γνωστό το αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης των ζητούμενων πληροφοριών, εκτός εάν η ανατροφοδότηση έχει ήδη παρασχεθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή καθορίζει τις πρακτικές ρυθμίσεις σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2.
3.   Όταν ένα κράτος μέλος χρησιμοποιεί πληροφορία που κοινοποιείται από άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 8α, αποστέλλει σχετική ανατροφοδότηση προς την Επιτροπή και την αρμόδια αρχή που παρέσχε τις πληροφορίες, το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός τριών μηνών αφότου κατέστη γνωστό το αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης των ζητούμενων πληροφοριών, εκτός εάν η ανατροφοδότηση έχει ήδη παρασχεθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή καθορίζει τις πρακτικές ρυθμίσεις σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2.
Τροπολογία 56
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 20 – παράγραφος 5
5.   Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 8α διενεργείται, χρησιμοποιώντας τυποποιημένο έντυπο, εφόσον το έντυπο αυτό έχει εγκριθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2.
5.   Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις εκ των προτέρων αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 8α διενεργείται, χρησιμοποιώντας τυποποιημένο έντυπο, εφόσον το έντυπο αυτό έχει εγκριθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2.
Τροπολογία 57
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 21 – παράγραφος 5
5.  Η Επιτροπή καταρτίζει ασφαλές κεντρικό ευρετήριο στο οποίο μπορούν να καταχωρίζονται οι πληροφορίες που κοινοποιούνται στο πλαίσιο του άρθρου 8α της παρούσας οδηγίας προκειμένου να ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της αυτόματης ανταλλαγής που προβλέπεται στο άρθρο 8α παράγραφοι 1 και 2. Η Επιτροπή έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που καταχωρίζονται στο εν λόγω ευρετήριο. Οι απαιτούμενες πρακτικές ρυθμίσεις εγκρίνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2.
5.  Το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Επιτροπή καταρτίζει ασφαλές κεντρικό ευρετήριο στο οποίο πρέπει να καταχωρίζονται οι πληροφορίες που κοινοποιούνται στο πλαίσιο του άρθρου 8α της παρούσας οδηγίας προκειμένου να ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της αυτόματης ανταλλαγής που προβλέπεται στο άρθρο 8α παράγραφοι 1 και 2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλες οι πληροφορίες που κοινοποιούνται στο πλαίσιο του άρθρου 8α κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, πριν ακόμη αναπτυχθεί το ασφαλές κεντρικό ευρετήριο, να έχουν αναφορτωθεί στο ασφαλές κεντρικό ευρετήριο έως την 1η Απριλίου 2017. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που καταχωρίζονται στο εν λόγω ευρετήριο. Οι απαιτούμενες πρακτικές ρυθμίσεις εγκρίνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2.
Τροπολογία 58
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 23α – παράγραφος 1
1.   Η Επιτροπή χειρίζεται ως εμπιστευτικές τις πληροφορίες που της κοινοποιούνται δυνάμει της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στις αρχές της Ένωσης.
1.   Η Επιτροπή χειρίζεται ως εμπιστευτικές τις πληροφορίες που της κοινοποιούνται δυνάμει της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στις αρχές της Ένωσης, όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 59
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 23α – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
2.  Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται από ένα κράτος μέλος στην Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 23, καθώς και οιαδήποτε έκθεση ή έγγραφο που συντάσσεται από την Επιτροπή με βάση τις πληροφορίες αυτές, μπορούν να διαβιβάζονται σε άλλα κράτη μέλη. Αυτές οι διαβιβαζόμενες πληροφορίες καλύπτονται από την υποχρέωση υπηρεσιακού απορρήτου και χαίρουν της προστασίας που παρέχεται σε παρόμοιες πληροφορίες δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας του κράτους μέλους που τις έλαβε.
2.  Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται από ένα κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ στην Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 23, καθώς και οιαδήποτε έκθεση ή έγγραφο που συντάσσεται από την Επιτροπή με βάση τις πληροφορίες αυτές, μπορούν να διαβιβάζονται σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ (και σε περίπτωση αμοιβαιότητας και στα κράτη μέλη του ΕΟΧ). Αυτές οι διαβιβαζόμενες πληροφορίες καλύπτονται από την υποχρέωση υπηρεσιακού απορρήτου και χαίρουν της προστασίας που παρέχεται σε παρόμοιες πληροφορίες δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας του κράτους μέλους που τις έλαβε (και στην περίπτωση της αμοιβαιότητας και στα κράτη μέλη του ΕΟΧ).
Τροπολογία 60
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 23α – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Οι εκθέσεις και τα έγγραφα που καταρτίζει η Επιτροπή και που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη μόνον για λόγους ανάλυσης, αλλά δεν δημοσιοποιούνται ούτε καθίστανται διαθέσιμα σε οιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή φορέα χωρίς τη ρητή συμφωνία της Επιτροπής.
Οι εκθέσεις και τα έγγραφα που καταρτίζει η Επιτροπή και που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ μόνον για λόγους ανάλυσης, αλλά δεν δημοσιοποιούνται ούτε καθίστανται διαθέσιμα σε οιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή φορέα χωρίς τη ρητή συμφωνία της Επιτροπής.
Τροπολογία 61
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8 α (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 23 β (νέο)
8α)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο νέο άρθρο:
«Άρθρο 23β
Κυρώσεις
Η Επιτροπή εξετάζει όλες τις θεσπιστέες κυρώσεις σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης ανταλλαγής πληροφοριών.»
Τροπολογία 62
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 9 α (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 25 α (νέο)
9α)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο νέο άρθρο:
«Άρθρο 25a
Εξελίξεις του ΟΟΣΑ
Η παρούσα οδηγία είναι συμβατή με τις εξελίξεις του ΟΟΣΑ και λαμβάνει υπόψη το ολοκληρωμένο σύνολο κανόνων του ΟΟΣΑ που περιέχεται στο πρότυπο αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών επί χρηματοοικονομικών λογαριασμών.»
Τροπολογία 63
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 9 β (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 25 β (νέο)
9β)   Παρεμβάλλεται το ακόλουθο νέο άρθρο:
«Άρθρο 25β
Περαιτέρω δράση των κρατών μελών
Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να αναλαμβάνουν περαιτέρω δράση για την ανάπτυξη εγχώριων διατάξεων ή διατάξεων που βασίζονται σε συμφωνίες για την πρόληψη της φοροαποφυγής.»
Τροπολογία 64
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 9 γ (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 27
9γ)  Το άρθρο 27 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 27
Εκθέσεις
Ανά τριετία μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της.»

Απαλλαγή 2013: Κοινή Επιχείρηση ARTEMIS
PDF 501kWORD 103k
Απόφαση
Απόφαση
Ψήφισμα
1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2132(DEC))
P8_TA(2015)0370A8-0283/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 29 Απριλίου 2015(3), με την οποία αναβάλλεται η απόφαση χορήγησης απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2013, και τις απαντήσεις του εκτελεστικού διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL (πρώην κοινή επιχείρηση ARTEMIS),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 74/2008 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη σύσταση της «κοινής επιχείρησης ARTEMIS» για την υλοποίηση κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών στα ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 561/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ECSEL(7), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 και το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(8),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8–0283/2015),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για το οικονομικό έτος 2013·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2132(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ECSEL (πρώην κοινή επιχείρηση ARTEMIS) για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης(10),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(11) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 29 Απριλίου 2015(12), με την οποία αναβάλλεται η απόφαση χορήγησης απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2013, και τις απαντήσεις του εκτελεστικού διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL (πρώην κοινή επιχείρηση ARTEMIS),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(13),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(14), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 74/2008 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη σύσταση της «κοινής επιχείρησης ARTEMIS» για την υλοποίηση κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών στα ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών(15),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 561/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ECSEL(16), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 και το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(17),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(18),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8–0283/2015),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για το οικονομικό έτος 2013·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2015 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2132(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8–0283/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση ARTEMIS («η κοινή επιχείρηση») συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2007 για χρονικό διάστημα 10 ετών, με σκοπό τον καθορισμό και την εφαρμογή «θεματολογίου έρευνας» για την ανάπτυξη βασικών τεχνολογιών για ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών σε διάφορους τομείς εφαρμογής, ούτως ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και αειφορία της Ένωσης και να καταστεί δυνατή η εμφάνιση νέων αγορών και εφαρμογών στην κοινωνία·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση άρχισε να λειτουργεί αυτόνομα τον Οκτώβριο του 2009·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χρηματοδοτικές συνεισφορές από τα κράτη μέλη του ARTEMIS θα πρέπει να ανέρχονται σε 1,8 φορές τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης, ενώ οι συνεισφορές σε είδος από οργανισμούς έρευνας και ανάπτυξης που συμμετέχουν σε έργα κατά τη διάρκεια της κοινής επιχείρησης ARTEMIS ισούνται ή υπερβαίνουν τη συνεισφορά των δημόσιων αρχών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση και η κοινή επιχείρηση ENIAC συγχωνεύθηκαν προκειμένου να δημιουργηθεί η κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία «Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία» (Electronic Components and Systems for European Leadership, ECSEL JTI), η οποία ξεκίνησε τις δραστηριότητές της τον Ιούνιο του 2014 και θα λειτουργήσει για 10 χρόνια·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  υπενθυμίζει ότι, κατά το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι ετήσιοι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης για το 2013 παρέχουν πιστή εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της την 31η Δεκεμβρίου 2013 και των αποτελεσμάτων των πράξεών της και των ταμειακών ροών της για το τέλος του έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις των δημοσιονομικών κανόνων της·

2.  επισημαίνει ότι, κατά την Κοινή Επιχείρηση, έχουν γίνει οι πρακτικές ρυθμίσεις για τους κατασταλτικούς ελέγχους σε σχέση με τις διοικητικές συμφωνίες που υπογράφηκαν με τις εθνικές αρχές χρηματοδότησης (ΕΑΧ)· επισημαίνει ότι οι πρακτικές ρυθμίσεις περιλαμβάνουν την καθιέρωση ειδικού εντύπου υποβολής στοιχείων σε συνδυασμό με αξιολόγηση των εθνικών συστημάτων διασφάλισης εκ μέρους της κοινής επιχείρησης και επισκέψεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις ΕΑΧ·

3.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την στρατηγική κατασταλτικών ελέγχων που ενέκρινε η κοινή επιχείρηση, η τελευταία οφείλει να αξιολογεί τουλάχιστον άπαξ ετησίως κατά πόσο τα πληροφοριακά στοιχεία που διαβιβάζουν οι ΕΑΧ παρέχουν επαρκή διασφάλιση όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκτελεσθεισών πράξεων·

4.  επισημαίνει ότι, κατά την κοινή επιχείρηση, στις 23 ΕΑΧ που αντάλλαξαν πληροφορίες σχετικά με τις στρατηγικές ελέγχου τους αναλογεί το 95% του συνόλου των επιχορηγήσεων που διατέθηκαν· εκφράζει την επιδοκιμασία του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να συμπληρώσει τα στοιχεία που λαμβάνει από την κοινή επιχείρηση, ζητεί πρόσθετες πληροφορίες από τις ΕΑΧ για να εκφράσει γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί·

5.  επισημαίνει ότι, κατά την κοινή επιχείρηση, σημειώθηκε πρόοδος στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης που αποσκοπεί στην κάλυψη των ελλείψεων τις οποίες εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο στη γνώμη με επιφύλαξη που εξέδωσε· επισημαίνει ότι οι διασφαλίσεις εκ μέρους των εθνικών συστημάτων αξιολογήθηκαν θετικά για τις χώρες στις οποίες αναλογεί το 54% του συνόλου των επιχορηγήσεων, ενώ οι αξιολογήσεις για τις άλλες χώρες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο εκτέλεσης και θα ανεβάσουν το καλυπτόμενο ποσοστό επιχορηγήσεων στο 84%· καλεί την κοινή επιχείρηση να συνεχίσει την αξιολόγηση προκειμένου να ανεβάσει το ποσοστό κάλυψης του συνόλου των επιχορηγήσεων στο 100%·

6.  επισημαίνει ότι διοργανώθηκε εργαστήριο για τη διασφάλιση, με τη συμμετοχή των εκπροσώπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Επιτροπής και της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής, καθώς και εκπροσώπων των ΕΑΧ που δραστηριοποιούνται στην κοινή επιχείρηση· επισημαίνει ότι το εργαστήριο πρόσφερε την ευκαιρία για να τονιστούν οι απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και να ανταλλαγούν πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές με τις ΕΑΧ·

7.  επισημαίνει ότι η κοινή επιχείρηση ανέπτυξε νέα μεθοδολογία για την εκτίμηση εναπομένοντος ποσοστού σφάλματος, παρόμοια με εκείνη που εφαρμόζουν οι υπηρεσίες της Επιτροπής που είναι επιφορτισμένες με την επιμερισμένη διαχείριση της χρηματοδότησης· επισημαίνει ότι η πρώτη αξιολόγηση εναπομένοντος ποσοστού σφάλματος με βάση 157 ελεγχθείσες πράξεις ήταν 0,73%, ενώ μια πρόσφατη επικαιροποίησή της με βάση 331 πράξεις έδωσε ποσοστό σφάλματος 0,66%, κάτω από το όριο σημαντικότητας του 2%·

8.  υπενθυμίζει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών μετά την τροποποίηση του προϋπολογισμού στο τέλος του έτους ήταν 69%· επισημαίνει ότι, κατά την κοινή επιχείρηση, η καθυστέρηση στην έκδοση βεβαιώσεων πληρωμής από τις ΕΑΧ είναι ένας από τους βασικούς λόγους για το χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης, δεδομένου ότι οι πληρωμές πραγματοποιούνται αμέσως μόλις ληφθούν οι εθνικές βεβαιώσεις· επισημαίνει, επιπλέον, ότι ο βραδύτερος ρυθμός πληρωμών δεν επηρέασε την τεχνική εκτέλεση των έργων·

9.  επιβεβαιώνει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινής επιχείρησης οι συνεισφορές των κρατών μελών ήταν στο επίπεδο του 1,8 σε σχέση με τη συνεισφορά της Ένωσης· επισημαίνει ότι οι συνεισφορές των κρατών μελών χρειάστηκε να μειωθούν κάτω από το όριο του 1,8 κατά τη διάθεση των επιχορηγήσεων, προκειμένου να συμμορφώνονται προς τους περιορισμούς που επιβάλλουν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις· επισημαίνει ότι οι προκύπτουσες συνεισφορές της Ένωσης στην κοινή επιχείρηση ανήλθαν σε 181 454 844 EUR, ενώ οι συνεισφορές των κρατών μελών ήταν 341 842 261 EUR, με αποτέλεσμα επίπεδο 1,88·

10.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι η Επιτροπή θα διενεργήσει αξιολόγηση με αντικείμενο την δραστηριότητα του ARTEMIS έως την ημερομηνία δημιουργίας της πρωτοβουλίας ECSEL JTI, όπως προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 74/2008 του Συμβουλίου για τη σύσταση της Κοινής Επιχείρησης ARTEMIS, η οποία θα ληφθεί υπόψη για τη χορήγηση απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2014·

Συστήματα εσωτερικού ελέγχου

11.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε από την κοινή επιχείρηση, επιπλέον των απαιτήσεων του άρθρου 6 παράγραφος 2 του ιδρυτικού κανονισμού της, το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου (IAC) που είχε συγκροτηθεί στην κοινή επιχείρηση ENIAC καθιερώθηκε τώρα ως κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου της κοινής επιχείρησης λόγω της συγχώνευσης των δύο κοινών επιχειρήσεων·

12.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η κοινή επιχείρηση, το σχέδιο αποκατάστασης της λειτουργίας έπειτα από καταστροφή για την κοινή υποδομή ΤΠ της κοινής επιχείρησης εγκρίθηκε·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

13.  επισημαίνει ότι, λόγω της συγχώνευσης με την κοινή επιχείρηση ENIAC, η σφαιρική πολιτική για την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων της κοινής επιχείρησης ENIAC εφαρμόζεται και στην κοινή επιχείρηση· επισημαίνει, ακόμα, ότι οι διαδικασίες για τη διαχείριση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και τα έσοδα του μηχανισμού σε περίπτωση παράβασης των κανόνων αποτελούν μέρος της υιοθετηθείσας πολιτικής·

14.  επισημαίνει ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε από την κοινή επιχείρηση, τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων του εκτελεστικού διευθυντή και των στελεχών της έχουν ληφθεί και αναρτηθεί στον ιστότοπο της κοινής επιχείρησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης και τους κανόνες εφαρμογής· επισημαίνει ότι έχει συγκροτηθεί και συντηρείται σε τακτική βάση πλήρης βάση δεδομένων με όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με συγκρούσεις συμφερόντων και τα ληφθέντα μέτρα·

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας

15.  υπενθυμίζει ότι η απόφαση για το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο (ΠΠ7)(19) καθιερώνει σύστημα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων το οποίο καλύπτει την προστασία, τη διάδοση και τη μεταφορά των ερευνητικών αποτελεσμάτων· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε από την κοινή επιχείρηση, έγιναν 211,5 δημοσιεύσεις και κατοχυρώθηκαν 16,6 διπλώματα ευρεσιτεχνίας ανά 10 000 000 EUR ενωσιακής επιχορήγησης, γεγονός που μαρτυρεί υψηλή παραγωγικότητα όσον αφορά τα αποτελέσματα της έρευνάς της και συμμόρφωση προς όλα τα αιτήματα που έχουν εκφράσει ως τώρα οι συντονιστές του ΠΠ7.

(1) ΕΕ C 452 της 16.12.2014, σ. 8.
(2) ΕΕ C 452 της 16.12.2014, σ. 9.
(3) ΕΕ L 255 της 30.9.2015, σ. 416.
(4) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(5) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(6) ΕΕ L 30 της 4.2.2008, σ. 52.
(7) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 152.
(8) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(9) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.
(10) ΕΕ C 452 της 16.12.2014, σ. 8.
(11) ΕΕ C 452 της 16.12.2014, σ. 9.
(12) ΕΕ L 255 της 30.9.2015, σ. 416.
(13) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(14) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(15) ΕΕ L 30 της 4.2.2008, σ. 52.
(16) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 152.
(17) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(18) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.
(19) Άρθρο 7 της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) (ΕΕ L 412 της 30.12.2006, σ. 6).


Απαλλαγή 2013: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)
PDF 488kWORD 104k
Απόφαση
Απόφαση
Ψήφισμα
1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2125(DEC))
P8_TA(2015)0371A8-0282/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Ινστιτούτου(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 29ης Απριλίου 2015(3), με την οποία αναβάλλεται η απόφαση χορήγησης απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2013, και τις απαντήσεις του διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 294/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας(6), και ιδίως το άρθρο 21,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(7),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0282/2015),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ινστιτούτου για το οικονομικό έτος 2013·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2125(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Ινστιτούτου(9),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(10) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 29ης Απριλίου 2015(11), με την οποία αναβάλλεται η απόφαση χορήγησης απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2013, και τις απαντήσεις του διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(12),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(13), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 294/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας(14), και ιδίως το άρθρο 21,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(15),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013 , για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0282/2015),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2013·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2015 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2125(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0282/2015),

Παρατηρήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων

1.  υπενθυμίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκθεσή του σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας («το Ινστιτούτο») για το οικονομικό έτος 2013, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δεν σχημάτισε εύλογη βεβαιότητα σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων που αφορούσαν επιχορηγήσεις· σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε την ποιότητα των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν από ανεξάρτητες εταιρείες λογιστικού ελέγχου, που προσλαμβάνονται από τους ίδιους τους δικαιούχους, ανεπαρκή, πιστοποιητικών που καλύπτουν περίπου 87 % των δαπανών επιχορήγησης· υπενθυμίζει περαιτέρω ότι για να αντιμετωπισθούν οι ανεπάρκειες που σχετίζονται με την ποιότητα των πιστοποιητικών λογιστικού ελέγχου το Ινστιτούτο βελτίωσε τις οδηγίες προς τους ελεγκτές πιστοποίησης και γνωστοποίησε τις επικαιροποιημένες οδηγίες στις «Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας» (ΚΓΚ), που είναι οι αποδέκτες των επιχορηγήσεων του Ινστιτούτου, τον Ιούνιο 2013·

2.  σημειώνει, με βάση τις παρατηρήσεις του Ινστιτούτου, ότι οι βελτιωμένες οδηγίες έφεραν ως αποτέλεσμα βελτίωση στην ποιότητα των πιστοποιητικών λογιστικού ελέγχου που ελήφθησαν σε σχέση με τις πράξεις επιχορήγησης 2013 για τις οποίες οι τελικές πληρωμές έγιναν το 2014·

3.  αναγνωρίζει ότι αρχίζοντας με τις συμφωνίες επιχορήγησης 2014 το Ινστιτούτο χρησιμοποιεί την ίδια μεθοδολογία πιστοποιητικών λογιστικού ελέγχου με όλα τα υπόλοιπα προγράμματα που εντάσσονται στο πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζων 2020»· σημειώνει ότι η χρήση λεπτομερέστερης και συνεπέστερης μεθοδολογίας έχει περαιτέρω αυξήσει τη βεβαιότητα που αποκομίζεται στη διάρκεια των εκ των προτέρων επαληθεύσεων

4.  υπενθυμίζει ότι το Ινστιτούτο θέσπισε συμπληρωματικές εκ των υστέρων επαληθεύσεις για πράξεις επιχορηγήσεων ως δεύτερο επίπεδο βεβαιότητας σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων επιχορήγησης· αναγνωρίζει ότι το Ινστιτούτο διενήργησε «επιτόπιους» ελέγχους που κάλυπταν περίπου 40 % των επιχορηγήσεων που καταβάλλονται δυνάμει των συμφωνιών επιχορήγησης 2013· σημειώνει ότι αυτοί οι λογιστικοί έλεγχοι είχαν ως αποτέλεσμα την ανάκτηση 263 239 EUR, επί συνολικού ποσού ελέγχων 29 163 272 EUR· αναγνωρίζει ότι το ποσοστό σφάλματος που εντοπίσθηκε στο δείγμα που ελέγχθηκε είναι 0,90 % και το εναπομένον ποσοστό σφάλματος είναι 0,69 %, που ευρίσκεται χαμηλότερα από το επίπεδο σημαντικότητας του 2 %· σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έχει διατυπώσει παρατηρήσεις ή συμπεράσματα σε σχέση με τις εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων επαληθεύσεις στις προκαταρκτικές παρατηρήσεις του για το οικονομικό έτος 2014·

5.  γνωρίζει από το Ινστιτούτο ότι βελτίωσε τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων από το 2013 και έχει προορατική προσέγγιση μετά τη διαπίστωση σφαλμάτων από το Ελεγκτικό Συνέδριο· σημειώνει ειδικότερα ότι το Ινστιτούτο ακύρωσε τις δύο συμβάσεις πλαίσιο που συνήφθησαν το 2010 και 2012 και όπου η χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση ευρέθη να είναι αντικανονική· σημειώνει περαιτέρω ότι το Ινστιτούτο αναθεώρησε εκτενώς τις εσωτερικές διαδικασίες του, διοικητικές διαδρομές και υποδείγματα με σκοπό να συμμορφωθεί πλήρως προς τους αντίστοιχους κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στον ορθό σχεδιασμό και την ορθή εκτίμηση των αναγκών· αναγνωρίζει ότι το Ινστιτούτο προσέλαβε πρόσθετο υπάλληλο σύναψης συμβάσεων το 2015 και ότι προέβη σε σειρά κύκλων κατάρτισης σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων για το προσωπικό του·

6.  αναγνωρίζει ότι πέραν της ανάθεσης παροχής συμβουλών στην οποία προέβη το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου του Ινστιτούτου, το Ινστιτούτο υλοποίησε τις εξής δράσεις:

   σύνταξη οδηγού (VadeMecum) σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων που περιέχει ερωτηματολόγια ελέγχου για διάφορες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και ειδικές συμβάσεις δυνάμει συμβάσεων πλαισίων·
   εξασφάλιση του ότι η σύναψη συμβάσεων επαληθεύει όλα τα αιτήματα για υπηρεσία πριν να ζητηθεί προσφορά, στοιχείο το οποίο παρέχει επιπρόσθετο επίπεδο ελέγχου·
   εξασφάλιση του ότι τα μέλη του προσωπικού έχουν λάβει επαρκή κατάρτιση μέσω στοχευμένων συνεδριών κατάρτισης·
   αποσαφήνιση των ρόλων που διαδραματίζουν αντιστοίχως η σύναψη συμβάσεων, η επιχειρησιακή διαχείριση και η διαχείριση συμβάσεων και θέσπιση βελτιωμένων ερωτηματολογίων ελέγχου και συνοδευτικών δελτίων της κυκλοφορίας εγγράφων·
   τεκμηρίωση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων εντός ενός ενιαίου και πρακτική χρήσης αποθετηρίου το οποίο να είναι ανάλογο προς το μέγεθος του Ινστιτούτου·

7.  σημειώνει, με βάση τις παρατηρήσεις του Ινστιτούτου, ότι δεν εντοπίσθηκαν σφάλματα στη σύναψη συμβάσεων όσον αφορά το έτος 2014· σημειώνει περαιτέρω ότι επειδή το εναπομένον ποσοστό σφάλματος στις δαπάνες επιχορήγησης είναι 0,69 %, το συνδυασμένο ποσοστό σφάλματος για τις διοικητικές και τις επιχειρησιακές δαπάνες είναι περίπου 0,5 % του συνόλου των πληρωμών που διενεργήθηκαν το 2014· προσβλέπει στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ινστιτούτου για το έτος 2014 για να επιβεβαιώσει αυτές τις διαπιστώσεις·

8.  διαπιστώνει ότι το Ινστιτούτο έλαβε τα πιστοποιητικά ελέγχου σχετικά με το κόστος των συμπληρωματικών δραστηριοτήτων των Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας για την περίοδο 2010-2014· σημειώνει ότι το Ινστιτούτο επανεξέτασε το χαρτοφυλάκιο των συμπληρωματικών δραστηριοτήτων των Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας για να εξασφαλίσει ότι μόνον οι δραστηριότητες που συνδέονται σαφώς με τις δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας των Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Ινστιτούτο γίνονται δεκτές·

9.  αναγνωρίζει ότι η χρηματοδότηση που παρέχει το Ινστιτούτο στις Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας την περίοδο 2010-2014 δεν έχει υπερβεί το ανώτατο όριο του 25 % όπως ορίζεται στις συμφωνίες πλαίσιο εταιρικής σχέσης ανάμεσα στις Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας και το Ινστιτούτο·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

10.  σημειώνει ότι το Ινστιτούτο βελτίωσε τις διαδικασίες σχεδιασμού και παρακολούθησης που σχετίζονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού· σημειώνει ότι αυτές οι διατάξεις περιλαμβάνουν τώρα αυστηρότερη αποτίμηση όλων των προτεινόμενων δραστηριοτήτων των οποίων ο αντίκτυπος στον προϋπολογισμό υπερβαίνει τις 50 000 EUR, σημειώνει τη θέσπιση πρόσθετων εγγράφων σχεδιασμού που εξασφαλίζουν ότι οι ανάγκες σε ανθρώπινους και χρηματοδοτικούς πόρους προσδιορίζονται ορθώς και διατίθενται για να εκτελούνται όλες οι σχεδιαζόμενες δραστηριότητες· σημειώνει πέραν τούτων ότι η σύνδεση μεταξύ σχεδιαζόμενων δραστηριοτήτων και παροχής πόρων έχει ενισχυθεί χάρις στη σύνδεση του ετήσιου προγράμματος εργασίας με τον ετήσιο προϋπολογισμό·

11.  σημειώνει ότι σε συνεργασία με τις Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας το Ινστιτούτο έχει βελτιώσει σημαντικά την ικανότητα απορρόφησης του πρώτου κύματος Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας για την περίοδο 2010-2014, με τις απορροφήσεις επιχορηγήσεων του Ινστιτούτου να εμφαίνουν μέσο ποσοστό κατ' έτος ανάπτυξης 85 %· σημειώνει περαιτέρω ότι το διοικητικό συμβούλιο του Ινστιτούτου επέλεξε και όρισε δύο εταιρικές σχέσεις να αποτελέσουν το δεύτερο κύμα Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας, στοιχείο που θα αυξήσει περαιτέρω την ικανότητα απορρόφησης από το έτος 2015 και θα αυξήσει τον δείκτη εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ινστιτούτου·

12.  υπενθυμίζει ότι το χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού για τον Τίτλο I (δαπάνες προσωπικού) σχετίζεται κυρίως με τη μεγάλη εναλλαγή προσωπικού και με τη σε εκκρεμότητα έγκριση των κανονισμών για τις μισθολογικές προσαρμογές· σημειώνει ότι η ανάλυση των συνεντεύξεων αποχώρησης μελών του προσωπικού εντόπισε ως κύριους λόγους την έλλειψη σαφούς προοπτικής για σταδιοδρομία, ένα δύσκολο εργασιακό περιβάλλον και μία μη ελκυστική μισθολογική δέσμη η οποία σχετίζεται με τον διορθωτικό συντελεστή για την Ουγγαρία·

13.  αναγνωρίζει τα μέτρα που έλαβε το Ινστιτούτο για να μετριασθεί η μεγάλη εναλλαγή προσωπικού· σημειώνει ειδικότερα τις βελτιώσεις στη διαχείριση των κενών θέσεων, τη θέσπιση συστήματος αξιολόγησης και αναταξινόμησης, που παρέχουν καλύτερη προοπτική σταδιοδρομίας και ενισχύουν το επίπεδο των μεσαίων στελεχών· χαιρετίζει τη μείωση του ποσοστού εναλλαγής του προσωπικού από 20-25 % την περίοδο 2012-2013 σε 12 % το 2014· σημειώνει ότι οι τέσσερις εναπομένουσες κενές θέσεις πρόκειται να πληρωθούν σταδιακά στη διάρκεια του 2015·

Εσωτερικός έλεγχος

14.  αναγνωρίζει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (IAS) της Επιτροπής εξέδωσε τον Ιούνιο 2014 έκθεση ελέγχου που δίδει συνέχεια σχετικά με την κατάσταση υλοποίησης του σχεδίου δράσης που προέρχεται από την «Περιορισμένη επισκόπηση όσον αφορά τη διαχείριση των επιχορηγήσεων – Προετοιμασία των ετήσιων συμφωνιών επιχορηγήσεων»· σημειώνει ότι η IAS έκλεισε δύο συστάσεις από τις αρχικές έξι και ότι μία περαιτέρω σύσταση υποβαθμίσθηκε από «κρίσιμης σημασίας» σε «πολύ σημαντική»·

15.  αναγνωρίζει ότι η IAS πραγματοποίησε διερευνητική επίσκεψη στο Ινστιτούτο τον Δεκέμβριο 2014 για να επανεξετάσει την πρόοδο που σημειώνεται στην υλοποίηση των ανοικτών συστάσεων· αναγνωρίζει περαιτέρω ότι η επίσκεψη έφερε ως αποτέλεσμα το να αναγνωρίσει η IAS ότι έγιναν περαιτέρω βελτιώσεις στη διεργασία παροχής επιχορηγήσεων και ότι όλες οι λεπτομερείς δράσεις που παρουσιάσθηκαν στην IAS στη διάρκεια της επίσκεψης, είτε είχαν ολοκληρωθεί είτε ήταν σε εξέλιξη είτε ήταν σε στάδιο σχεδιασμού, αντιμετωπίζουν επαρκώς τους κινδύνους που τόνιζε η IAS στην περιορισμένη επισκόπηση·

16.  σημειώνει ότι από τις 25 δράσεις που απορρέουν από το σχέδιο δράσης, 18 έχουν υλοποιηθεί και ότι η υλοποίηση των υπολοίπων επτά δράσεων είναι εν εξελίξει· σημειώνει πέραν τούτων ότι τρεις από αυτές τις επτά δράσεις πρόκειται να υλοποιηθούν πριν από τα τέλη 2015, αφού υπογραφεί η τροποποιημένη συμφωνία πλαίσιο εταιρικής σχέσης ανάμεσα στο Ινστιτούτο και τις Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας· σημειώνει από το Ινστιτούτο ότι η υλοποίηση των υπολοίπων δράσεων προχωρεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό·

17.  σημειώνει ότι το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου του Ινστιτούτου προέβη σε επτά παρεμβάσεις λογιστικού ελέγχου και παροχής συμβουλών το 2014 και αναγνωρίζει τα μέτρα που έλαβε το Ινστιτούτο σχετικά με τις συστάσεις του κλιμακίου εσωτερικού ελέγχου.

(1) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 184.
(2) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 184.
(3) ΕΕ L 255 της 30.9.2015, σ. 409.
(4) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(5) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(6) ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 1.
(7) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(8) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
(9) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 184.
(10) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 184.
(11) ΕΕ L 255 της 30.9.2015, σ. 409.
(12) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(13) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(14) ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 1.
(15) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(16) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


Απαλλαγή 2013: Κοινή Επιχείρηση ENIAC
PDF 498kWORD 100k
Απόφαση
Απόφαση
Ψήφισμα
1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2135(DEC))
P8_TA(2015)0372A8-0285/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2013, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 29ης Απριλίου 2015(3), με την οποία αναβάλλεται η απόφαση χορήγησης απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2013, και τις απαντήσεις του εκτελεστικού διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL (πρώην κοινή επιχείρηση ENIAC),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου , της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(5) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 72/2008 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ENIAC(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 561/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ECSEL(7), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 και το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(8),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0285/2015),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2013·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2135(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2013, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης(10),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(11) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 29ης Απριλίου 2015(12), με την οποία αναβάλλεται η απόφαση χορήγησης απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2013, και τις απαντήσεις του εκτελεστικού διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL (πρώην κοινή επιχείρηση ENIAC),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(13),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(14) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 72/2008 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ENIAC(15),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 561/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ECSEL(16), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 και το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(17),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(18),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0285/2015),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2013·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2015 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2135(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0285/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση ENIAC (η «κοινή επιχείρηση») συστάθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2007 για δεκαετή περίοδο, με σκοπό τον καθορισμό και την υλοποίηση ενός «ερευνητικού θεματολογίου» για την ανάπτυξη καίριων ικανοτήτων στον τομέα της νανοηλεκτρονικής σε διάφορα πεδία εφαρμογής·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση κατέστη οικονομικά αυτόνομη τον Ιούλιο του 2010·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ιδρυτικά μέλη της κοινής επιχείρησης είναι η Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και η Ένωση για τις Δραστηριότητες Νανοηλεκτρονικής στην Ευρώπη (AENEAS)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης στην κοινή επιχείρηση για την δεκαετή περίοδο ανέρχεται σε 450 000 000 EUR, τα οποία καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό του εβδόμου προγράμματος πλαισίου·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η AENEAS συνεισφέρει με 30 000 000 EUR κατ’ ανώτατο όριο στην κοινή επιχείρηση, για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας, ενώ τα κράτη μέλη συνεισφέρουν σε είδος για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας και καταβάλλουν χρηματοδοτικές συνεισφορές που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 1,8 φορές την εισφορά της Ένωσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση και η κοινή επιχείρηση ARTEMIS συγχωνεύθηκαν προκειμένου να δημιουργηθεί η κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία «Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία» (Electronic Components and Systems for European Leadership, ECSEL JTI), η οποία ξεκίνησε τις δραστηριότητές της τον Ιούνιο του 2014 και θα λειτουργήσει για 10 χρόνια·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  υπενθυμίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε πως οι ετήσιοι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της την 31η Δεκεμβρίου 2013, των αποτελεσμάτων των πράξεών της και των ταμειακών ροών της για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής·

2.  υπενθυμίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διατύπωσε γνώμη με επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί, επειδή δεν ήταν σε θέση να συμπεράνει κατά πόσο η στρατηγική κατασταλτικών ελέγχων, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον έλεγχο των δηλώσεων δαπανών από τις εθνικές αρχές χρηματοδότησης (ΕAX), παρέχει επαρκή διασφάλιση όσον αφορά την κανονικότητα και νομιμότητα των υποκείμενων πράξεων·

3.  αναγνωρίζει από την κοινή επιχείρηση ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα προβεί σε ενέργειες προκειμένου να λάβει επαρκείς διασφαλίσεις σχετικά με τους ελέγχους που διεξάγουν οι ΕΑΧ· αναγνωρίζει ακόμη ότι η κοινή επιχείρηση ECSEL πραγματοποιεί περαιτέρω αξιολογήσεις των εθνικών συστημάτων διασφάλισης, μετά τη συγχώνευσή της με την κοινή επιχείρηση ARTEMIS·

4.  σημειώνει ότι η κοινή επιχείρηση έχει ορίσει τις πρακτικές ρυθμίσεις για τους κατασταλτικούς ελέγχους σε σχέση με τις διοικητικές συμφωνίες που υπογράφηκαν με τις ΕΑΧ· επισημαίνει ότι οι πρακτικές ρυθμίσεις περιλαμβάνουν την καθιέρωση ειδικού εντύπου υποβολής στοιχείων σε συνδυασμό με αξιολόγηση των εθνικών συστημάτων διασφάλισης εκ μέρους της κοινής επιχείρησης και επισκέψεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις ΕΑΧ·

5.  επισημαίνει ότι η περιορισμένη εξέταση των δηλώσεων δαπανών που πραγματοποίησε η κοινή επιχείρηση το 2012 υπήρξε ένα από τα στοιχεία που βελτίωσαν τη διασφάλιση, γεγονός που επέτρεψε στην κοινή επιχείρηση να παρακολουθεί ποιες συναλλαγές είχαν υποβληθεί σε έλεγχο πριν από την καθιέρωση ειδικού εντύπου υποβολής στοιχείων· σημειώνει ότι η δειγματοληψία αυτή αφορούσε έναν μικρό αριθμό των πρώτων εθνικών ελέγχων αρχής γενομένης από το 2012 και, το 2014, έφτασε σε έναν όγκο που επέτρεπε ουσιαστικές στατιστικές αξιολογήσεις·

6.  αναγνωρίζει, από την κοινή επιχείρηση, ότι στις 23 ΕΑΧ που αντάλλαξαν πληροφορίες σχετικά με τις στρατηγικές ελέγχου τους αναλογεί το 95% των επιχορηγήσεων που διατέθηκαν· εκφράζει την επιδοκιμασία του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να συμπληρώσει τα στοιχεία που λαμβάνει από την κοινή επιχείρηση, ζητεί πρόσθετες πληροφορίες από τις ΕΑΧ, προκειμένου να εκφράσει γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί·

7.  επισημαίνει ότι, κατά την κοινή επιχείρηση, σημειώθηκε πρόοδος στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης που αποσκοπεί στην κάλυψη των ελλείψεων τις οποίες εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο στη γνώμη με επιφύλαξη που εξέδωσε· επισημαίνει ότι οι διασφαλίσεις εκ μέρους των εθνικών συστημάτων αξιολογήθηκαν θετικά για τις χώρες στις οποίες αναλογεί το 54% του συνόλου των επιχορηγήσεων, ενώ οι αξιολογήσεις για τις άλλες χώρες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο εκτέλεσης και θα ανεβάσουν το καλυπτόμενο ποσοστό επιχορηγήσεων στο 84%· καλεί την κοινή επιχείρηση να συνεχίσει την αξιολόγηση προκειμένου να ανεβάσει το ποσοστό κάλυψης του συνόλου των επιχορηγήσεων στο 100%·

8.  επισημαίνει ότι διοργανώθηκε εργαστήριο για τη διασφάλιση, με τη συμμετοχή των εκπροσώπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Επιτροπής και της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής, καθώς και εκπροσώπων των ΕΑΧ που δραστηριοποιούνται στην κοινή επιχείρηση· επισημαίνει ότι το εργαστήριο πρόσφερε την ευκαιρία για να τονιστούν οι απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και να ανταλλαγούν πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές με τις ΕΑΧ·

9.  επισημαίνει ότι η κοινή επιχείρηση ανέπτυξε νέα μεθοδολογία για την εκτίμηση του εναπομένοντος ποσοστού σφάλματος, παρόμοια με εκείνη που εφαρμόζουν οι υπηρεσίες της Επιτροπής που είναι επιφορτισμένες με την επιμερισμένη διαχείριση της χρηματοδότησης· επισημαίνει ότι η πρώτη αξιολόγηση εναπομένοντος ποσοστού σφάλματος με βάση 157 ελεγχθείσες πράξεις ήταν 0,73%, ενώ μια πρόσφατη επικαιροποίησή της με βάση 331 πράξεις έδωσε ποσοστό σφάλματος 0,66%, κάτω από το όριο σημαντικότητας του 2%·

10.  επισημαίνει ότι, κατά την κοινή επιχείρηση, οι συνεισφορές των κρατών μελών υπολείπονται του επιπέδου του 1,8 της συνεισφοράς της Ένωσης που προβλέπεται από το καταστατικό της κοινής επιχείρησης, ώστε να τηρούνται οι περιορισμοί που επιβάλλουν οι κανόνες για την κρατική βοήθεια· σημειώνει ιδίως ότι, στην περίπτωση των βιομηχανιών που συμμετέχουν σε μεγάλα πιλοτικά σχέδια, η συνολική δημόσια χρηματοδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25%, ενώ το καθεστώς της κοινής επιχείρησης επιβάλλει το ίδιο ποσοστό απόδοσης σε όλους τους συμμετέχοντες·

11.  επισημαίνει ότι οι μικρότερες συνεισφορές των κρατών μελών αντισταθμίστηκαν και υπερκαλύφθηκαν από την αυξημένη συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα, που ανέλαβε το 65% του συνολικού κόστους, επιτυγχάνοντας έτσι μια πολύ υψηλή μόχλευση της ενωσιακής χρηματοδότησης·

12.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή θα διεξαγάγει αξιολόγηση της δράσης του ENIAC μέχρι τη δημιουργία της κοινής επιχείρησης ECSEL, όπως προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 72/2008 του Συμβουλίου για την ίδρυση της κοινής επιχείρησης ENIAC, που θα εξεταστεί για την απαλλαγή σε σχέση με το οικονομικό έτος 2014·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

13.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε από την κοινή επιχείρηση, τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων του εκτελεστικού διευθυντή και των στελεχών της έχουν ληφθεί και αναρτηθεί στον ιστότοπο της κοινής επιχείρησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης και τους κανόνες εφαρμογής· επισημαίνει ότι έχει συγκροτηθεί και συντηρείται σε τακτική βάση πλήρης βάση δεδομένων με όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με συγκρούσεις συμφερόντων και τα ληφθέντα μέτρα·

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας

14.  υπενθυμίζει ότι η απόφαση για το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο (ΠΠ7)(19) καθιερώνει σύστημα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων το οποίο καλύπτει την προστασία, τη διάδοση και τη μεταφορά των ερευνητικών αποτελεσμάτων· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε από την κοινή επιχείρηση, έγιναν 211,5 δημοσιεύσεις και κατοχυρώθηκαν 16,6 διπλώματα ευρεσιτεχνίας ανά 10 000 000 EUR ενωσιακής επιχορήγησης, γεγονός που μαρτυρεί υψηλή παραγωγικότητα όσον αφορά τα αποτελέσματα της έρευνάς της και συμμόρφωση προς όλα τα αιτήματα που έχουν εκφράσει ως τώρα οι συντονιστές του ΠΠ7.

(1) ΕΕ C 452 της 16.12.2014, σ. 26.
(2) ΕΕ C 452 της 16.12.2014, σ. 27.
(3) ΕΕ L 255 της 30.9.2015, σ. 424.
(4) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(5) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(6) ΕΕ L 30 της 4.2.2008, σ. 21.
(7) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 152.
(8) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(9) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.
(10) ΕΕ C 452 της 16.12.2014, σ. 26.
(11) ΕΕ C 452 της 16.12.2014, σ. 27.
(12) ΕΕ L 255 της 30.9.2015, σ. 424.
(13) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(14) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(15) ΕΕ L 30 της 4.2.2008, σ. 21.
(16) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 152.
(17) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(18) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.
(19) Άρθρο 7 της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) (ΕΕ L 412 της 30.12.2006, σ. 6).


Απαλλαγή 2013: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
PDF 470kWORD 84k
Απόφαση
Ψήφισμα
1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (2014/2079(DEC))
P8_TA(2015)0373A8-0269/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510 – C8-0148/2014)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 29ης Απριλίου 2015(5), με την οποία αναβάλλεται η απόφαση χορήγησης απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2013, και το ψήφισμα που τη συνοδεύει,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(7), και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0269/2015),

1.  δεν χορηγεί απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2013·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2015 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (2014/2079(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0269/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης θα πρέπει να λειτουργούν με διαφάνεια και να λογοδοτούν πλήρως στους πολίτες της Ένωσης για τα κονδύλια που τους διατίθενται στο πλαίσιο του ρόλου τους·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο, ως θεσμικά όργανα της Ένωσης, πρέπει να υπόκεινται σε δημοκρατική λογοδοσία προς τους πολίτες της Ένωσης δεδομένου ότι λαμβάνουν πόρους από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο είναι το μόνο άμεσα εκλεγμένο μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και έχει την εξουσία να χορηγεί απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

1.  δίνει έμφαση στον ρόλο που ορίζεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) για το Κοινοβούλιο όσον αφορά την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού·

2.  επισημαίνει ότι δυνάμει του άρθρου 335 ΣΛΕΕ, «[…] η Ένωση αντιπροσωπεύεται από το κάθε θεσμικό όργανο, δυνάμει της διοικητικής αυτονομίας του, για τα θέματα που αφορούν την αντίστοιχη λειτουργία του» και ότι συνεπώς λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 55 του κανονισμού (EΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (δημοσιονομικός κανονισμός), τα θεσμικά όργανα είναι ατομικώς υπεύθυνα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους·

3.  τονίζει τον ρόλο του Κοινοβουλίου και των λοιπών θεσμικών οργάνων στη διαδικασία απαλλαγής, όπως διέπεται από τον δημοσιονομικό κανονισμό, και συγκεκριμένα από τα άρθρα 164, 165 και 166·

4.  σημειώνει ότι δυνάμει του άρθρου 94 του Κανονισμού του, «οι διατάξεις σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής στην Επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού εφαρμόζονται, αναλόγως [...] στη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής στα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση των προϋπολογισμών άλλων θεσμικών και άλλων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Συμβούλιο (όσον αφορά τη δραστηριότητά του ως εκτελεστικού οργάνου)»·

5.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν έδωσε καμιά εξήγηση για την αύξηση της υποεκτέλεσης και των μεταφορών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του 2013·

Εκκρεμή ζητήματα

6.  υπενθυμίζει στο Συμβούλιο το αίτημα του Κοινοβουλίου για εκθέσεις προόδου σχετικά με κατασκευαστικά έργα και αναλυτική παρουσίαση του κόστους που έχει προκύψει μέχρι στιγμής·

7.  παροτρύνει το Συμβούλιο να δώσει αναλυτική γραπτή εξήγηση στην οποία θα παρουσιάζονται το συνολικό ποσό πιστώσεων που χρησιμοποιήθηκε για τον αγορά του κτιρίου «Résidence Palace», οι θέσεις του προϋπολογισμού από τις οποίες αντλήθηκαν οι πιστώσεις αυτές, οι δόσεις που έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα και οι δόσεις που υπολείπονται·

8.  επαναλαμβάνει ότι ζήτησε από το Συμβούλιο να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τη διεργασία διοικητικού εκσυγχρονισμού του, και ειδικότερα σχετικά με τα συγκεκριμένα μέτρα εφαρμογής της εν λόγω διαδικασίας και τον προβλεπόμενο αντίκτυπο στον προϋπολογισμό του Συμβουλίου·

9.  εκφράζει τη λύπη του για τις δυσκολίες που έχουν προκύψει επανειλημμένα μέχρι σήμερα κατά τις διαδικασίες απαλλαγής, οι οποίες οφείλονταν σε έλλειψη συνεργασίας εκ μέρους του Συμβουλίου· επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο αρνήθηκε να χορηγήσει απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου όσον αφορά τα οικονομικά έτη 2009, 2010, 2011 και 2012, τούτο δε για τους λόγους που διευκρινίζονται στα ψηφίσματά του της 10ης Μαΐου 2011(8), 25ης Οκτωβρίου 2011(9), 10ης Μαΐου 2012(10), 23ης Οκτωβρίου 2012(11), 17ης Απριλίου 2013(12), 9ης Οκτωβρίου 2013(13), 3ης Απριλίου 2014(14) και 23ης Οκτωβρίου 2014(15) και ότι ανέβαλε την απόφασή του για χορήγηση απαλλαγής στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου όσον αφορά το οικονομικό έτος 2013 για τους λόγους που διευκρινίζονται στο ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2015(16)·

10.  επιμένει ότι η άσκηση ουσιαστικού δημοσιονομικού ελέγχου απαιτεί συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, όπως ορίζεται στο ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2015· επιβεβαιώνει ότι το Κοινοβούλιο δεν είναι σε θέση να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής·

11.  υπενθυμίζει στο Συμβούλιο την άποψη που εκφράζει η Επιτροπή στην επιστολή της στις 23 Ιανουαρίου 2014, βάσει της οποίας όλα τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στη διαδικασία συνέχειας που δίδεται στις παρατηρήσεις που διατυπώνει το Κοινοβούλιο κατά τη διαδικασία απαλλαγής και ότι όλα τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να συνεργάζονται για να διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία της διαδικασίας απαλλαγής·

12.  σημειώνει ότι η Επιτροπή στην προαναφερόμενη επιστολή της δηλώνει ότι δεν θα εποπτεύσει την εκτέλεση των προϋπολογισμών των άλλων θεσμικών οργάνων και ότι, αν απαντούσε σε ερωτήσεις απευθυνόμενες σε άλλο θεσμικό όργανο, θα παραβίαζε την αυτονομία του εν λόγω οργάνου όσον αφορά την εκτέλεση του δικού του τμήματος του προϋπολογισμού·

13.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι το Συμβούλιο εξακολουθεί να μην απαντά στις ερωτήσεις του Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει τα συμπεράσματα του εργαστηρίου του Κοινοβουλίου σχετικά με το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να χορηγεί απαλλαγή στο Συμβούλιο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2012 και στο πλαίσιο του οποίου οι νομικοί και ακαδημαϊκοί εμπειρογνώμονες συμφώνησαν σε μεγάλο βαθμό για το δικαίωμα ενημέρωσης του Κοινοβουλίου· εν προκειμένω, αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 15 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ στο οποίο ορίζεται ότι καθένα από τα θεσμικά ή λοιπά όργανα ή οργανισμούς εξασφαλίζει τη διαφάνεια των εργασιών του·

14.  επιμένει ότι οι δαπάνες του Συμβουλίου πρέπει να ελέγχονται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι δαπάνες των άλλων θεσμικών οργάνων και ότι τα βασικά στοιχεία αυτού του ελέγχου έχουν οριστεί στα ψηφίσματα των προηγούμενων ετών για τον προϋπολογισμό·

15.  τονίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει την εξουσία να χορηγεί απαλλαγή δυνάμει των άρθρων 316, 317 και 319 ΣΛΕΕ, σύμφωνα με την τρέχουσα ερμηνεία και πρακτική, δηλαδή τη χορήγηση απαλλαγής για κάθε τομέα του προϋπολογισμού χωριστά, για να διαφυλάσσονται η διαφάνεια και η δημοκρατική λογοδοσία προς τους φορολογούμενους της Ένωσης·

16.  φρονεί ότι το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν υπέβαλε στο Κοινοβούλιο τα έγγραφα που του είχε ζητήσει θέτει κυρίως σε κίνδυνο το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης στην πληροφόρηση και τη διαφάνεια και συνιστά ανησυχητικό σύμπτωμα δημοκρατικού ελλείμματος των θεσμικών οργάνων της Ένωσης·

17.  πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να εξεταστούν διάφορες δυνατότητες επικαιροποίησης των κανόνων σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής οι οποίοι ορίζονται στη ΣΛΕΕ·

18.  φρονεί ότι η ικανοποιητική συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Συμβουλίου, ως αποτέλεσμα ανοικτού και επίσημου διαλόγου μπορεί να δώσει θετικό μήνυμα στους πολίτες της Ένωσης.

(1) ΕΕ L 66 της 8.3.2013.
(2) ΕΕ C 403 της 13.11.2014, σ. 1.
(3) ΕΕ C 398 της 12.11.2014, σ. 1.
(4) ΕΕ C 403 της 13.11.2014, σ. 128.
(5) ΕΕ L 255 της 30.9.2015, σ. 21.
(6) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(7) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(8) ΕΕ L 250 της 27.9.2011, σ. 25.
(9) ΕΕ L 313 της 26.11.2011, σ. 13.
(10) ΕΕ L 286 της 17.10.2012, σ. 23.
(11) ΕΕ L 350 της 20.12.2012, σ. 71.
(12) ΕΕ L 308 της 16.11.2013, σ. 22.
(13) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 97.
(14) ΕΕ L 266 της 5.9.2014, σ. 26.
(15) ΕΕ L 334 της 21.11.2014, σ. 95.
(16) ΕΕ L 255 της 30.9.2015, σ. 22.


Η κρίση του Έμπολα: διδάγματα σε βάθος χρόνου
PDF 460kWORD 137k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την κρίση του Έμπολα: διδάγματα σε βάθος χρόνου και τρόποι ενίσχυσης των συστημάτων υγείας στις αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να προληφθούν μελλοντικές κρίσεις (2014/2204(INI))
P8_TA(2015)0374A8-0281/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2177 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, της 18ης Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με την ειρήνη και την ασφάλεια στην Αφρική,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 69/1 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 19ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με μέτρα για την αναχαίτιση και την καταπολέμηση της επιδημίας του ιού Έμπολα που εκδηλώθηκε πρόσφατα στη Δυτική Αφρική,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Ban Ki-moon, να θέσει σε εφαρμογή την πρώτη έκτακτη υγειονομική αποστολή στην ιστορία του οργανισμού, την αποστολή των Ηνωμένων Εθνών για την επείγουσα δράση κατά του Έμπολα (UNMEER), μετά την έγκριση του ψηφίσματος 69/1 της Γενικής Συνέλευσης και του ψηφίσματος 2177 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με την επιδημία του Έμπολα,

–  έχοντας υπόψη τους Διεθνείς Υγειονομικούς Κανονισμούς (ΔΥΚ) της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας του 2005 (WA 32.1),

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις που προέκυψαν από τη διαβούλευση της ΠΟΥ για τις ζωονόσους της 5ης Μαΐου 2004,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της ΠΟΥ, της 8ης Αυγούστου 2014, στην οποία δηλώνεται ότι η επιδημία του Έμπολα αποτελεί έκτακτη κατάσταση διεθνούς εμβέλειας για τη δημόσια υγεία,

–  έχοντας υπόψη τον χάρτη πορείας της ΠΟΥ της 28ης Αυγούστου 2014 για την αντίδραση στον ιό του Έμπολα και τις επικαιροποιήσεις του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Διευθυντή της ΠΟΥ κατά την έκτακτη σύνοδο του Εκτελεστικού Συμβουλίου για τον Έμπολα, που συνήλθε στη Γενεύη στις 25 Ιανουαρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΠΟΥ της 9ης Μαΐου 2015 σχετικά με το τέλος της επιδημίας του ιού Έμπολα στη Λιβερία,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για τα προγράμματα εμβολιασμού στην περιοχή της Αφρικής στο πλαίσιο του Έμπολα, που εκδόθηκαν από την ΠΟΥ,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση που εκδόθηκε μετά το πέρας της εαρινής συνεδρίασης του 2015 της Ομάδας της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που οργανώθηκε στην Ουάσινγκτον από τις 17 έως τις 19 Απριλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη διεθνή διάσκεψη με τίτλο «Έμπολα: από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην αποκατάσταση», η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 3 Μαρτίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την αποστολή στήριξης της Αφρικανικής Ένωσης για την καταπολέμηση του Έμπολα στη Δυτική Αφρική (ASEOWA) που συστάθηκε στις 21 Αυγούστου 2014,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2010)0128 καθώς και τα έγγραφα SEC(2010)0380, 0381 και 0382 σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην παγκόσμια υγεία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 24 Οκτωβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην παγκόσμια υγεία που εγκρίθηκαν κατά την 3011η σύνοδο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 10ης Μαΐου 2010 στις Βρυξέλλες,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, της 15ης Αυγούστου 2014, της 20ής Οκτωβρίου 2014, της 17ης Νοεμβρίου 2014 και της 12ης Δεκεμβρίου 2014 και της 16ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την κρίση του Έμπολα στη Δυτική Αφρική,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που συνέταξε τον Νοέμβριο 2014 και τον Μάρτιο 2015 ο Χρήστος Στυλιανίδης, Επίτροπος και Συντονιστής της ΕΕ για τον Έμπολα,

–  έχοντας υπόψη το ολοκληρωμένο πλαίσιο παρέμβασης για την επιδημία του ιού Έμπολα στη Δυτική Αφρική, που συνέταξαν η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και η Επιτροπή,

–  έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία για τη διαφάνεια των εξορυκτικών βιομηχανιών (ΕΙΤΙ) και την έκθεση προόδου της Σιέρα Λεόνε για την EITI του 2011, την έκθεση προόδου της Λιβερίας για την EITI του 2012 και την έκθεση προόδου της Γουινέας για την EITI του 2012,

–  έχοντας υπόψη το γαλλικό πρόγραμμα RIPOST «Network of Public Health Institutes in West Africa» (Δίκτυο ιδρυμάτων δημόσιας υγείας στη Δυτική Αφρική),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ σχετικά με την επιδημία του Έμπολα, που εγκρίθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2014 στο Στρασβούργο της Γαλλίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την αντίδραση της ΕΕ στην επιδημία του Έμπολα,(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0281/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα υγείας της Λιβερίας, της Σιέρα Λεόνε και της Γουινέας έχουν τεράστια κενά και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρεις χώρες ήδη πριν από το ξέσπασμα της κρίσης ήταν μεταξύ αυτών που βρίσκονταν στις τελευταίες θέσεις του δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης του Προγράμματος Ανάπτυξης του ΟΗΕ, με περίπου το των πολιτών των χωρών να ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, και είχαν το υψηλότερο στον κόσμο ποσοστό πρόωρης θνησιμότητας ενηλίκων και παιδιών κάτω των πέντε ετών, κυρίως για θεραπεύσιμες παθήσεις·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση του Έμπολα είναι συστημική σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο εθνικής και παγκόσμιας διακυβέρνησης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέγεθος της καταστροφής μπορεί να αποδοθεί σε πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων: η πολιτική αδυναμία των πληττόμενων χωρών να ηχήσουν τον κώδωνα του κινδύνου, η ανεπαρκής απόκριση της διεθνούς κοινότητας, οι ολέθριες συνέπειες: του κλεισίματος των συνόρων και των περιορισμών στους ανθρώπους, η αναποτελεσματικότητα των μηχανισμών επιτήρησης και συναγερμού, η βραδεία και ανεπαρκής απόκριση όταν κινητοποιήθηκε εν τέλει βοήθεια, η παντελής έλλειψη ηγεσίας από την ΠΟΥ, η έλλειψη έρευνας και ανάπτυξης φαρμάκων, διαγνωστικών ελέγχων και εμβολίων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την εβδομάδα 12-18 Οκτωβρίου 2015 καταγράφηκαν τρία νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου του ιού Έμπολα, όλα στη Γουινέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω χώρα δεν είχε καταγράψει νέα κρούσματα κατά τις δύο προηγούμενες εβδομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σιέρα Λεόνε, για πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα, δεν κατέγραψε νέα κρούσματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΠΟΥ κήρυξε στις 3 Σεπτεμβρίου 2015 τη Λιβερία απαλλαγμένη από μετάδοση του ιού Έμπολα στον ανθρώπινο πληθυσμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν καταγραφεί 28 512 επιβεβαιωμένα κρούσματα, συμπεριλαμβανομένων 11 313 επιβεβαιωμένων θανάτων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν γνωρίζουμε ακόμη πολλά για τον επιπολασμό, τη μετάδοση και τις δυνατότητες μετάλλαξης του ιού Έμπολα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδεδομένη σύγχυση και οι επικρατούσες παρανοήσεις σχετικά με τα αίτια και τις συνέπειες του ιού Έμπολα, έχουν παρατείνει επ' αόριστον την εξάπλωση του ιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εθνογραφική έρευνα είναι χρήσιμη για την κατανόηση του τρόπου εργασίας των κοινοτήτων και του τρόπου προσέγγισης των ανθρώπων με διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος του ιού Έμπολα βρέθηκε στο σπέρμα και σε οφθαλμικό υγρό ατόμων σε ανάρρωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν μεμονωμένες εμφανείς περιπτώσεις σεξουαλικής μετάδοσης, πράγμα που υποδεικνύει δυσκολίες ως προς την εξάλειψη του ιού και τον προσδιορισμό ενός χρονικού σημείου κατά το οποίο οι χώρες μπορούν να θεωρούνται πραγματικά απαλλαγμένες από τον Έμπολα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλές αφρικανικές χώρες, τα συστήματα υγείας και εκπαίδευσης υποβαθμίστηκαν κατά τη διάρκεια των Προγραμμάτων Διαρθρωτικής Προσαρμογής του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, τα οποία απαιτούσαν περικοπές του προϋπολογισμού στον δημόσιο τομέα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδημία Έμπολα στη Δυτική Αφρική έδειξε ότι τα τοπικά και εθνικά συστήματα υγείας σε χώρες χαμηλού εισοδήματος δεν έχουν τα μέσα ή την αντοχή να ανταποκριθούν στην εκδήλωση μιας λοιμώδους νόσου όπως ο Έμπολα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση των παγκόσμιων συστημάτων υγείας έχει καταστεί, συνεπώς, αναπόσπαστο μέρος της παγκόσμιας διακυβέρνησης της υγείας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του πολιτισμού και των παραδοσιακών εθίμων στη διαχείριση της κρίσης του Έμπολα(2)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά οι έφηβες και οι νέες γυναίκες περιλαμβάνονται στα πλέον περιθωριοποιημένα και ευάλωτα άτομα στη διάρκεια μιας τέτοιας κρίσης, κάτι που συνιστά σοβαρή απειλή για τη συμμετοχή των γυναικών στις οικονομικές δραστηριότητες και το οποίο έχει αυξήσει τις εκπαιδευτικές ανισότητες λόγω φύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ορφανά μπορεί να αντιμετωπίσουν την περιφρόνηση και τον στιγματισμό·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδημία του Έμπολα που έπληξε τη Δυτική Αφρική είναι η μεγαλύτερη και πολυπλοκότερη επιδημία αυτού του ιού στην ιστορία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΠΟΥ ενημερώθηκε αρχικά για την εκδήλωση του Έμπολα στις 23 Μαρτίου 2014, αλλά μόλις στις 8 Αυγούστου 2014 η Επιτροπή Επειγόντων Περιστατικών του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού χαρακτήρισε την επιδημία έκτακτη κατάσταση διεθνούς εμβέλειας για τη δημόσια υγεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν από αυτή την επιδημία, ο Έμπολα δεν θεωρείτο πρόκληση μεγάλων διαστάσεων για τη δημόσια υγεία·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν 500 εργαζόμενοι στον τομέα της παροχής υγειονομικής περίθαλψης έχασαν τη ζωή τους από τον Έμπολα στη Γουινέα, τη Λιβερία και τη Σιέρα Λεόνε, χώρες που πλήττονταν ήδη από σοβαρή έλλειψη προσωπικού πριν από την εκδήλωση της κρίσης του Έμπολα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νοσοκομεία και το προσωπικό υγείας δεν είχαν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν άλλες ασθένειες λόγω των πόρων που κινητοποιήθηκαν για την καταπολέμηση της επιδημίας Έμπολα· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη προστασίας τόσο των υγειονομικών εγκαταστάσεων όσο και των εργαζομένων στην υγεία, ώστε να καταστεί δυνατή η βιώσιμη παροχή υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί ασθενείς που ανάρρωσαν ήρθαν αντιμέτωποι με στιγματισμό, τόσο από τους συγγενείς τους όσο και από την κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή επηρεάζει ιδίως τα παιδιά που έχασαν έναν ή δύο γονείς, και πολλά από αυτά δεν έγιναν δεκτά από τους επιζώντες συγγενείς τους από φόβο μήπως μολυνθούν από τον ιό·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ενοποίησης της επιδημιολογίας, της δημόσιας υγείας και των κοινωνικών επιστημών, προκειμένου να αντληθούν κατάλληλα διδάγματα από την επιδημία Έμπολα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τους πρώτους μήνες της κρίσης του Έμπολα, οι ανθρωπιστικές ΜΚΟ, και ιδιαιτέρως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα και ο Ερυθρός Σταυρός, υπήρξαν οι πιο αποτελεσματικοί, οι καλύτερα πληροφορημένοι και οι πιο έμπειροι φορείς και, συνεπώς, αυτοί που διαδραμάτισαν πρωταρχικό ρόλο στις αρχικές προσπάθειες για την καταπολέμηση του ιού·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κλείσιμο σχολείων και η τάση να καθίστανται τα ορφανά παιδιά πάροχοι φροντίδας στα νοικοκυριά ενέχουν τον κίνδυνο δημιουργίας μιας «χαμένης γενιάς» παιδιών, χωρίς τυπική εκπαίδευση, για μεγάλες χρονικές περιόδους·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την τεχνογνωσία τους και με την ικανότητά τους να δρουν από κοινού, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν αποδείξει ότι, όταν είναι απαραίτητο, στο ξεκίνημα της κρίσης, μπορούν να είναι περισσότερο εύστοχοι και αποτελεσματικοί από τους «θεσμικούς φορείς»·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση του Έμπολα οδήγησε σε ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο οι Γιατροί χωρίς Σύνορα χαρακτήρισαν ως «κρίση μέσα στην κρίση», ήτοι το γεγονός ότι οι άνθρωποι που πάσχουν από νόσο διαφορετική από τον Έμπολα δεν πηγαίνουν στο νοσοκομείο από φόβο μήπως μολυνθούν από τον ιό·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, από κοινού με τα κράτη μέλη της, είναι ο μεγαλύτερος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας στον κόσμο και έχει διαθέσει περισσότερα από 1,39 δισεκατομμύρια EUR για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού του Έμπολα στη Δυτική Αφρική· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό αυτό δίνει τη δυνατότητα στην ΕΕ να διαπραγματευτεί με τις χώρες εταίρους και άλλους χορηγούς με στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου εθνικού συστήματος υγείας που στηρίζεται σε μια συνεκτική, χωρίς αποκλεισμούς και βασισμένη στις ανάγκες στρατηγική·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη την αποδεδειγμένη ικανότητα του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής οργανωτικής υποδομής, η οποία θα μπορούσε στο μέλλον να χρησιμοποιηθεί και στον τομέα της έγκαιρης προειδοποίησης και της απόκρισης·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια του νοσηλευτικού προσωπικού αποτελεί βασικό στοιχείο για τη διεθνή κινητοποίηση των εργαζομένων στον τομέα της υγείας·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό ενός Συντονιστή της ΕΕ για τον Έμπολα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 23 Οκτωβρίου 2014, ήτοι του Επιτρόπου Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων, κ. Στυλιανίδη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τελευταίος επισκέφθηκε ήδη από τις 12 Νοεμβρίου 2014 τις περισσότερο πληττόμενες χώρες, συνοδευόμενος από τον Επίτροπο Υγείας, κ. Andriukaitis·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Ηνωμένα Έθνη, η ΠΟΥ και η Επιτροπή θέσπισαν διαδικασίες αξιολόγησης για τη διαχείριση της επιδημίας·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη τη δήλωση της ΠΟΥ τον Απρίλιο 2015, η οποία παραδέχθηκε ότι ο κόσμος και η ίδια η ΠΟΥ δεν έχουν επαρκή προετοιμασία για να αντιμετωπίσουν μια επιδημία μακράς διάρκειας·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επιτακτική ανάγκη να βελτιωθεί η διεθνής διακυβέρνηση όσον αφορά τις υγειονομικές κρίσεις·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε φάρμακα αποτελεί βασικό κομμάτι του δικαιώματος στην υγεία·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως δεν έχουν πρόσβαση σε εμβόλια ή θεραπείες που χρειάζονται για να παραμείνουν ζωντανοί και υγιείς·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στα φάρμακα και στα ευρήματα της έρευνας και της ανάπτυξης στον συγκεκριμένο τομέα πρέπει να ικανοποιούν κατά προτεραιότητα τις ανάγκες των ασθενών, είτε ζουν στην Ευρώπη είτε σε αναπτυσσόμενες χώρες·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοβουλία «Καινοτόμα Φάρμακα» είναι η μεγαλύτερη σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στον κόσμο στον τομέα των βιοεπιστημών, με προϋπολογισμό 3,3 δισεκατομμυρίων EUR για την περίοδο 2014-2024, εκ των οποίων 1,638 δισεκατομμύρια EUR από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τραυματική εμπειρία με τον Έμπολα έκανε πολλούς ανθρώπους να απολέσουν την εμπιστοσύνη τους στις εγκαταστάσεις υγείας, τους εργαζομένους στον τομέα της υγείας να φοβούνται να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, και κατέστησε τις κοινότητες φτωχότερες και δύσπιστες· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται επειγόντως βασική επανέναρξη των υπηρεσιών υγείας· και λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι εξίσου απαραίτητο να εφαρμοστούν εύρωστα και αποτελεσματικά συστήματα υγείας, περιλαμβανομένης της αμοιβαιοποίησης των κινδύνων, σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες, κάτι που σημαίνει επίσης καλή κατάρτιση του τοπικού ιατρικού προσωπικού·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση του Έμπολα έχει οδηγήσει στην ύφεση τις χώρες της ζώνης που έχει πληγεί, και ότι μόνο για το 2015, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, το ΑΕΠ των τριών περισσότερο πληττόμενων χωρών θα μειωθεί κατά 2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρεις χώρες έχουν ζητήσει από το ΔΝΤ και την Παγκόσμιο Τράπεζα ένα «σχέδιο Μάρσαλ» της τάξεως των 7 500 εκατομμυρίων EUR, προκειμένου να βοηθηθούν να ξεπεράσουν τις οικονομικές τους δυσχέρειες·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες ΜΚΟ ζήτησαν από την Παγκόσμια Τράπεζα να εκταμιεύσει περί τα 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ώστε να βοηθήσει τις χώρες να βελτιώσουν κατά τρόπο βιώσιμο τις υποδομές τους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να παραμείνει σε επαγρύπνηση και ότι ο στόχος είναι να φτάσουμε στο στάδιο της μετά τον Έμπολα εποχής, ήτοι χωρίς πλέον κανένα κρούσμα νέας μόλυνσης κατά τη διάρκεια μιας μακράς περιόδου·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρακτικές καλής υγιεινής είναι απαραίτητες· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι οι τρεις χώρες παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις όσον αφορά τα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν φόβοι πως, σε περίπτωση νέας εκδήλωσης, το ποσοστό θανάτων θα επαναληφθεί·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αντιπρόεδρος/Ύπατη Εκπρόσωπος Federica Mogherini, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Συντονιστής της ΕΕ για τον Έμπολα Χρήστος Στυλιανίδης, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης Neven Mimica, βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυβερνήσεις και κοινοβουλευτικοί των κρατών μελών έχουν ζητήσει επανειλημμένως την ενίσχυση των συστημάτων υγείας·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, η ενίσχυση του συστήματος υγείας και η ενίσχυση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης συμπεριλαμβάνονται στους τομείς εστίασης μόνο για τη Γουινέα, αλλά όχι για τη Λιβερία και τη Σιέρα Λεόνε·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής για τον ρόλο της ΕΕ στην παγκόσμια υγεία (COM(2010)0128) παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη και ολιστική στρατηγική για την παγκόσμια υγεία, βασισμένη στις ανάγκες, η οποία υποστηρίχθηκε από τα κράτη μέλη·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν εφάρμοσαν όλα τα κράτη πλήρως τους ΔΥΚ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΔΥΚ πρέπει να αναθεωρηθούν μετά την εμπειρία που αποκομίστηκε στη διάρκεια της τελευταίας επιδημίας Έμπολα·

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν γνωρίζουμε πολλά για τις δυνητικά επικίνδυνες ζωονόσους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατροφικές και γεωργικές πρακτικές, η αποψίλωση και η εμπορία ζώων και ζωικών προϊόντων οδήγησε στην εμφάνιση νεοεξελισσόμενων ζωονοσογόνων νόσων, όπως η γρίπη των πουλερικών, ο Έμπολα και ο HIV·

ΜΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΠΟΥ συνιστά συντονισμό μεταξύ του τομέα της δημόσιας υγείας και του κτηνιατρικού τομέα·

ΜΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ανάπτυξης θα επισκεφθεί τη Σιέρα Λεόνε τον Νοέμβριο του 2015·

1.  επικρίνει την αργή διεθνή απάντηση στην κρίση κατά τους πρώτους μήνες· υπογραμμίζει, ωστόσο, την απόκριση και δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών της από τον Μάρτιο 2014, ώστε να συμβάλουν στον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού Έμπολα· σημειώνει την κλιμακούμενη δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών της όσον αφορά την ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια, την υλικοτεχνική υποδομή και την έρευνα για την αντίδραση στην κρίση·

2.  χαιρετίζει την ανάπτυξη ενός νέου εμβολίου (σε χρόνο ρεκόρ), το οποίο έχει αποδειχθεί 100% αποτελεσματικό στη Γουινέα από τις 23 Μαρτίου 2015, και ζητεί επειγόντως την εγγυημένη πρόσβαση στο εμβόλιο αυτό, το οποίο θα πρέπει να είναι οικονομικά προσιτό σε όλους στη Λιβερία και τη Σιέρα Λεόνε·

3.  θεωρεί ότι απαιτείται επαγρύπνηση όσον αφορά κάποια νέα κρούσματα του Έμπολα για τον τρόπο μετάδοσης των οποίων παραμένουν ερωτηματικά·

4.  ζητεί από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως δε τις κυβερνήσεις των αναπτυσσομένων χωρών, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τους διεθνείς οργανισμούς, να αντλήσουν τα διδάγματα από την κρίση, συμπεριλαμβανομένων των αρνητικών επιπτώσεων που έχουν στους τομείς υγείας των αναπτυσσομένων χωρών οι όροι που θέτουν το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα ως προς τους μηχανισμούς διαρθρωτικής προσαρμογής, και να αναπτύξουν αποτελεσματικά μέσα για την αντιμετώπιση των υγειονομικών κρίσεων διεθνούς εμβέλειας·

5.  σημειώνει, σε αυτό το πλαίσιο, τη μεταρρύθμιση που ανακοινώθηκε στις 18 Μαΐου 2015 από τη Διευθύντρια της ΠΟΥ, αφενός για τη δημιουργία ενός νέου προγράμματος έκτακτης ανάγκης και για τη διασφάλιση διεθνούς εφεδρείας προσωπικού το οποίο θα μπορεί να επέμβει αμέσως επί τόπου, και αφετέρου για τη διάθεση νέων αποθεματικών κεφαλαίων ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ειδικά για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης· επιχαίρει για τη δέσμευση να αυξηθεί κατά 10% ο προϋπολογισμός της ΠΟΥ, εντός δύο ετών, ώστε να ανέλθει στα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ·

6.  καλεί τη διεθνή κοινότητα να προωθήσει εκστρατείες ενημέρωσης και διαφώτισης στις ενδιαφερόμενες χώρες· υπογραμμίζει τη ζωτική σημασία των εκστρατειών πρόληψης και ενημέρωσης στη διαχείριση της κρίσης, ιδίως προκειμένου να περιοριστεί η λοίμωξη και να αυξηθεί η γνώση των ανασφαλών πρακτικών που θα πρέπει να αποφεύγονται· τονίζει τη σημασία των εναλλακτικών μέσων διάδοσης των πληροφοριών·

7.  τονίζει μετ’ επιτάσεως ότι είναι σημαντικό να καταπολεμηθούν οι αυξημένες λόγω της επιδημίας του Έμπολα εντάσεις ανάμεσα στις διάφορες ομάδες, δεδομένου ότι η δημιουργία μυθοπλασιών θα μπορούσε να οδηγήσει στην επίρριψη ευθυνών για το ξέσπασμα της επιδημίας του Έμπολα σε συγκεκριμένες εθνοτικές ομάδες·

8.  θεωρεί ότι, αφ' ης στιγμής δεν θα χρειάζεται πλέον η επείγουσα βοήθεια, η μακροπρόθεσμη απόκριση της ΕΕ θα πρέπει να εστιασθεί πρωτίστως στην αναπτυξιακή βοήθεια, η οποία θα χρειαστεί να συμπεριλάβει και επενδύσεις στον τομέα της υγείας, προκειμένου να προωθηθεί η ανθεκτικότητα, ιδίως όσον αφορά την οργάνωση και τη διαχείριση των συστημάτων υγείας, την υγειονομική παρακολούθηση και ενημέρωση, τα συστήματα εφοδιασμού σε φάρμακα, την εγχώρια διακυβέρνηση και οικοδόμηση κρατικών δομών, και, ακολούθως, να εστιασθεί στη βοήθεια που έχει ζωτική σημασία για την οικονομική επανεκκίνηση των τριών χωρών·

9.  καλεί τις αρχές να λάβουν υπόψη τα διδάγματα που αποκομίστηκαν όσον αφορά το φαινόμενο του στιγματισμού και να τα εφαρμόσουν σε παρόμοιες ανθρωπιστικές κρίσεις που μπορεί να συμβούν·

10.  υπενθυμίζει τη σημασία της πρόληψης των συγκρούσεων, καθώς οι συγκρούσεις και οι εύθραυστες καταστάσεις έχουν πολύ αρνητικό αντίκτυπο στα συστήματα υγείας·

11.  ζητεί τη συγκρότηση ενός διαρκούς ευρωπαϊκού μηχανισμού ταχείας απόκρισης στον οποίο θα περιλαμβάνονται εμπειρογνώμονες, ομάδες στήριξης σε εργαστήρια, επιδημιολόγοι και υλικοτεχνική υποδομή, συμπεριλαμβανομένων των κινητών εργαστηρίων, που να μπορεί να αναπτυχθεί στον συντομότερο δυνατό χρόνο· εφιστά, ειδικότερα, την προσοχή στη συμβολή που μπορεί να παρέχει η ΕΕ στον τομέα της «διάγνωσης στα σύνορα», σε χερσαίο και σε θαλάσσιο επίπεδο, και στο γεγονός ότι η Ένωση θα μπορούσε να ακολουθήσει και να επωφεληθεί από το επίπεδο αριστείας το οποίο έχουν επιτύχει οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές στη διάγνωση που διεξάγεται στα αεροδρόμια·

12.  καλεί επίσης την ΕΕ να υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός δικτύου ελεγκτικών φορέων στις αναπτυσσόμενες χώρες για τον ταχύτερο δυνατό εντοπισμό νέων κρουσμάτων λοιμωδών νόσων που ενέχουν κίνδυνο πανδημίας, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα δίκτυο παρατήρησης νοσηρότητας στις χώρες αυτές·

13.  αναγνωρίζει την ανάγκη να στηρίξει την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της αφενός, και των αναπτυσσομένων χωρών αφετέρου, ιδιαίτερα εκείνων της Δυτικής Αφρικής, στον τομέα της κατάρτισης του ιατρικού προσωπικού·

14.  τονίζει τη σημασία που έχει για τους διεθνείς εργαζομένους του τομέα της υγείας η ενίσχυση των συστημάτων προστασίας και άμεσης εκκένωσης·

15.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι προσαρμογές και οι μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν στο παρελθόν και οι άδικες αναπτυξιακές πολιτικές έχουν συμβάλει σε αναποτελεσματικά συστήματα υγείας· ζητεί με έμφαση από την Επιτροπή να βοηθήσει τις τρεις πληγείσες χώρες να αναπτύξουν τα δικά τους δημόσια συστήματα υγείας, ώστε να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις βασικές υγειονομικές ανάγκες τους και να οικοδομήσουν την υποδομή που απαιτείται προκειμένου να διασφαλίσουν την πρόσβαση όλων των πολιτών τους στη δημόσια υγειονομική περίθαλψη· πιο συγκεκριμένα, είναι της άποψης ότι η δημιουργία ενός ανθεκτικού συστήματος υγείας μακροπρόθεσμα απαιτεί, μεταξύ άλλων: i) επένδυση πόρων σε βασικές υπηρεσίες δημόσιας υγείας, ii) διασφάλιση ασφαλούς και ποιοτικής φροντίδας, αυξάνοντας τους πόρους για την κατάρτιση, την επιτήρηση και την επαρκή αμοιβή των εργαζομένων στον τομέα της υγείας, καθώς και παρέχοντας πρόσβαση σε ασφαλή φάρμακα, iii) συμμετοχή των τοπικών ενδιαφερόμενων φορέων και των κοινοτήτων στην απόκριση σε περιπτώσεις κρίσης και στον αναπτυξιακό σχεδιασμό· καλεί τους διεθνείς χορηγούς να αυξήσουν την Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια (ΕΑΒ) προς τις εν λόγω χώρες μέσω εθνικών συστημάτων, όπως στήριξη του προϋπολογισμού· καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει, σε συνεργασία με τις χώρες εταίρους, την ΠΟΥ, την Παγκόσμια Τράπεζα και άλλους χορηγούς, συνεκτικά σχέδια υγείας και διαδικασίες παρακολούθησης, που θα βασίζονται στις υπάρχουσες ανάγκες·

16.  τονίζει ότι οι αποκρίσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τα υποκείμενα κενά όσον αφορά την εκπροσώπηση των γυναικών, την πρόσβασή τους στην υγεία και σε υπηρεσίες, καθώς και τη διακοπή των μέσων βιοπορισμού τους· υπογραμμίζει, ειδικότερα, την ανάγκη παροχής βασικών υπηρεσιών και υγειονομικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας, ιδίως σε ό,τι αφορά τη μητρική φροντίδα και την παροχή μαιευτικών και γυναικολογικών υπηρεσιών·

17.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην παγκόσμια υγεία (COM(2010)0128) και το ολιστικό της όραμα για ολοκληρωμένα συστήματα υγείας, την οριζόντια προσέγγισή της και την προσπάθειά της για καθολική κάλυψη υγείας· ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναθεωρήσει την ανακοίνωσή της υπό το πρίσμα των νέων πληροφοριών που αποκτήθηκαν κατά την κρίση του Έμπολα, τηρώντας την ολοκληρωμένη και οριζόντια προσέγγιση, και να παρουσιάσει και να εφαρμόσει εγκαίρως ένα πρόγραμμα δράσης·

18.  υπογραμμίζει, εν γένει, ότι είναι αναγκαίο για τις αναπτυσσόμενες χώρες να προβλέπουν κατά προτεραιότητα κονδύλια προϋπολογισμού για την ανάπτυξη εύρωστων και ανθεκτικών δημόσιων συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και δημόσιας υγείας, την κατασκευή επαρκούς αριθμού καλά εξοπλισμένων και βιώσιμων υγειονομικών υποδομών (ιδιαίτερα εργαστηρίων και εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης) και την παροχή βασικών υπηρεσιών και υγειονομικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας· τονίζει την ανάγκη για επαρκή αναλογία εργαζομένων στον τομέα της υγείας σε σχέση με τον πληθυσμό, και καλεί τις κυβερνήσεις των πληγεισών χωρών να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας αμείβονται και ότι τα χρήματα για την υγεία φτάνουν στον λαό· αναγνωρίζει, εντούτοις, ότι μια κρίση όπως η σημερινή δεν μπορεί να επιλυθεί μόνον από τα συστήματα υγείας, αλλά ότι απαιτείται ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα περιλαμβάνει διάφορους τομείς, όπως εκπαίδευση και κατάρτιση, εγκαταστάσεις υγιεινής, ασφάλεια των τροφίμων και πόσιμο νερό, για την αντιμετώπιση των κρίσιμων κενών σε όλες τις βασικές υπηρεσίες· τονίζει, ταυτόχρονα, ότι η εκπαίδευση, που καλύπτει τις πολιτιστικές διαστάσεις και πεποιθήσεις, είναι ουσιώδους σημασίας και όσον αφορά την ανάρρωση·

19.  επισημαίνει ότι οι επενδύσεις στον τομέα της υγείας αποτελούν σημαντικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης και συμβάλλουν στη μείωση της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες· επιδοκιμάζει την ένταξη του στόχου 3 «Διασφάλιση καλής υγείας σε όλους και προώθηση της ευημερίας όλων σε οποιαδήποτε ηλικία» στην πρόταση για τους μελλοντικούς Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)·

20.  τονίζει ότι τα μακροπρόθεσμα κοστολογημένα σχέδια που χρειάζονται για την οικοδόμηση ανθεκτικών και ολοκληρωμένων συστημάτων υγείας πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης επαρκή αριθμό καταρτισμένων εργαζομένων στον τομέα της υγείας, πρόσβαση σε επαρκή ιατρικά εφόδια και εύρωστα πληροφοριακά συστήματα υγείας·

21.  ζητεί την ενίσχυση των υποδομών έρευνας με τη δημιουργία ενός δημόσιου περιφερειακού κέντρου έρευνας των λοιμωδών νόσων στη Δυτική Αφρική και με τη μέριμνα για διαπανεπιστημιακή συνεργασία με τη συμμετοχή της ΕΕ και των κρατών μελών της·

22.  τονίζει την ανάγκη αντιμετώπισης της κοινωνικής ανισότητας για τη δημιουργία ενός ανθεκτικού, βιώσιμου δημόσιου συστήματος υγείας· στηρίζει, προς τον σκοπό αυτό, τη θέσπιση μιας χρηματοδοτούμενης με δημόσια κονδύλια καθολικής κάλυψης υγείας που θα είναι δωρεάν για τον χρήστη, και ζητεί με έμφαση από την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν, από κοινού με τις χώρες εταίρους και άλλους χορηγούς, ένα πρόγραμμα για την καθιέρωση καθολικής κάλυψης υγείας, που θα εγγυάται την αλληλασφαλιστική κάλυψη των κινδύνων για την υγεία·

23.  καλεί όλες τις χώρες να δεσμευτούν σε καθολική κάλυψη υγείας (UHC) και να αναπτύξουν ένα σχέδιο για τον προσδιορισμό των εγχώριων πόρων και πιθανής διεθνούς χρηματοδότησης για την εκπλήρωση του στόχου αυτού· υποστηρίζει τον στόχο της κλιμάκωσης των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης σε όλες τις χώρες στο ελάχιστο αναγνωρισμένο ποσό των 86 δολαρίων ΗΠΑ ανά άτομο για βασικές υπηρεσίες υγείας·

24.  εκφράζει ικανοποίηση για τη διεθνή διάσκεψη υψηλού επιπέδου για τον Έμπολα που πραγματοποιήθηκε στις 3 Μαρτίου 2015 υπό την αιγίδα της ΕΕ και βασικών εταίρων με στόχο την εξάλειψη του Έμπολα αλλά και την αξιολόγηση των επιπτώσεων στις πληγείσες χώρες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η αναπτυξιακή βοήθεια στηρίζεται σε ανθρωπιστικές προσπάθειες·

25.  υποστηρίζει την ιδέα εφαρμογής ενός «σχεδίου Μάρσαλ» για την επανεκκίνηση της οικονομίας των χωρών αυτών· προτείνει να προσφερθεί τεχνική βοήθεια στη διοίκηση προκειμένου να ενισχυθούν οι ικανότητές τους και να διασφαλιστεί ότι τα χρήματα φτάνουν στους ανθρώπους και δεν χάνονται εξαιτίας της διαφθοράς ή για άλλους σκοπούς·

26.  χαιρετίζει τις διεθνείς προσπάθειες που αποβλέπουν στην ελάφρυνση των διεθνών χρεωστικών υποχρεώσεων των χωρών που έχουν πληγεί από τον ιό Έμπολα·

27.  θεωρεί ότι η αποτελεσματικότητα των εταιρικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της περιοχής που έχει πληγεί από την κρίση θα διασφαλισθεί μόνον εάν η Λιβερία, η Γουινέα και η Σιέρα Λεόνε είναι σε θέση να αναλάβουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα οι ίδιες την ευθύνη της ανάπτυξής τους·

28.  θεωρεί ότι ο προγραμματισμός του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης θα πρέπει να επανεξεταστεί για να διασφαλιστεί ότι οι επενδύσεις στους τομείς της υγείας και της χρηστής διακυβέρνησης θα καταστούν προτεραιότητα για όλες τις χώρες που έχουν εύθραυστη δημόσια υποδομή· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η υγεία, η ύδρευση και η αποχέτευση δεν συγκαταλέγονται στους τομείς εστίασης των Εθνικών Ενδεικτικών Προγραμμάτων της Λιβερίας και της Σιέρα Λεόνε· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μηχανισμούς για τη στενότερη παρακολούθηση της βοήθειας·

29.  θεωρεί ότι η ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου δεν μπορεί να αγνοήσει τον κίνδυνο της διαρθρωτικής υποχρηματοδότησης της ανθρωπιστικής δράσης της ΕΕ·

30.  συγχαίρει τους εργαζόμενους στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και το επιτόπιο ιατρικό προσωπικό, οι οποίοι διακινδύνευσαν τη ζωή τους κατά τις προσπάθειες για την αναχαίτιση της μείζονος αυτής υγειονομικής κρίσης·

31.  συγχαίρει την αποστολή του ΟΗΕ για την έκτακτη δράση κατά του Έμπολα (UNMEER), οργανώσεις εταίρους και μη κυβερνητικές ανθρωπιστικές οργανώσεις, όπως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, η Διεθνής Ομοσπονδία των ενώσεων του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, η οργάνωση Emergency και άλλες, για το έργο που έχουν επιτελέσει στην περιοχή, και εκφράζει την βαθιά ικανοποίησή του για τη σημαντική συμβολή τους και τη βοήθειά τους όσον αφορά τον έλεγχο αυτής της επιδημίας· εκφράζει τη λύπη του για τα κρούσματα ακατάλληλης θεραπείας του ιατρικού προσωπικού και άλλου προσωπικού, που συμμετείχε στην καταπολέμηση της επιδημίας του Έμπολα, μετά την επιστροφή του από την Αφρική·

32.  θεωρεί ότι η πρόσβαση στα φάρμακα δεν θα πρέπει, κατ' αρχήν, να εξαρτάται πλέον από την αγοραστική δύναμη των ασθενών αλλά να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, όπως και ότι οι δυνάμεις της αγοράς δεν θα πρέπει να αποτελούν τον μόνο καθοριστικό παράγοντα για την επιλογή των προς παραγωγή φαρμάκων·

33.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να τηρήσουν την αρχή της συνοχής των πολιτικών για την ανάπτυξη της ΕΕ, που ορίζεται στο άρθρο 208 της ΣΛΕΕ, μέσω της προώθησης του δίκαιου και ισότιμου διεθνούς εμπορίου, της ιατρικής έρευνας και των πολιτικών καινοτομίας που ενθαρρύνουν και διευκολύνουν την καθολική πρόσβαση σε φάρμακα·

34.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει εναλλακτικά πρότυπα αντί εκείνων που βασίζονται σε μονοπώλια διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας όσον αφορά την ανάπτυξη φαρμάκων ή εμβολίων που παράγονται από συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως η Πρωτοβουλία για τα Καινοτόμα Φάρμακα, τα οποία να μπορούν να εξασφαλίσουν την πρόσβαση των ασθενών σε θεραπείες, τη βιωσιμότητα των προϋπολογισμών για την υγειονομική περίθαλψη και την αποτελεσματική απόκριση σε κρίσεις όπως αυτή που προκλήθηκε λόγω του ιού Έμπολα ή παρόμοιες απειλές·

35.  επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η ικανότητα έρευνας στον παγκόσμιο επιδημιολογικό αγώνα, να αναπτυχθούν «ταχείες δοκιμές» και να διασφαλισθεί η πρόσβαση στα εμβόλια· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, το γεγονός ότι πολλά κονδύλια της ΕΕ για την έρευνα κινητοποιήθηκαν για την καταπολέμηση του ιού Έμπολα, μεταξύ άλλων μέσω της Πρωτοβουλίας για τα Καινοτόμα Φάρμακα, του προγράμματος «Ορίζων 2020», καθώς και μέσω της σύμπραξης ευρωπαϊκών και αναπτυσσομένων χωρών για τις κλινικές δοκιμές (EDCTP)· υπογραμμίζει ότι, παρόλο που τα εμβόλια είναι ευπρόσδεκτα, δεν ενδείκνυνται κατά πάσα πιθανότητα για την εξάλειψη του Έμπολα, καθώς ο ιός μεταλλάσσεται· τονίζει, συνεπώς, ότι προτεραιότητα όσον αφορά τη χρηματοδότηση πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση του γενικού συστήματος υγείας, στην υγιεινή, στον περιορισμό, στον αξιόπιστο και γρήγορο έλεγχο σε τροπικά περιβάλλοντα και σε φάρμακα κατά του ιού και των συμπτωμάτων που προκαλεί·

36.  ζητεί επισταμένως από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να προωθήσουν την κατάρτιση των πολιτών σε θέματα υγείας εστιάζοντας στο ζήτημα των παραδοσιακών εθίμων που δεν συνάδουν με την καταπολέμηση της εξάπλωσης της επιδημίας στον πληθυσμό·

37.  τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει την αποτελεσματική και δίκαιη χρηματοδότηση της έρευνας που ωφελεί την υγεία όλων και να διασφαλίσει ότι οι καινοτομίες και οι παρεμβάσεις οδηγούν σε οικονομικά προσιτές και προσβάσιμες λύσεις· επαναλαμβάνει, ειδικότερα, ότι πρέπει να διερευνηθούν πρότυπα που αποσυνδέουν το κόστος της έρευνας και ανάπτυξης από τις τιμές των φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων μεταφοράς τεχνολογίας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες·

38.  επαναλαμβάνει την ανάγκη επένδυσης σε παραμελημένες ασθένειες· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να συνεχίσει τις συζητήσεις για το θέμα αυτό και να κάνει τις προετοιμασίες για μια ευρεία συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, υπό τον όρο ότι θα εισαχθούν διασφαλίσεις για να αποτρέψουν την πρόκληση ζημίας σε ευάλωτες ομάδες από τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε μια μη ρυθμιζόμενη αγορά, αποσκοπώντας στην ενίσχυση των εθνικών συστημάτων υγείας και διευκολύνοντας τη μεταφορά των αποτελεσμάτων στον ενδιαφερόμενο πληθυσμό· χαιρετίζει εν προκειμένω το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση της επείγουσας ανάγκης έρευνας για νέες θεραπείες, η ΕΕ διέθεσε 138 εκατομμύρια EUR για σχέδια ανάπτυξης κλινικών δοκιμών για νέα εμβόλια, ταχέων διαγνωστικών ελέγχων και θεραπειών στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» και της Πρωτοβουλίας για τα Καινοτόμα Φάρμακα· συγχαίρει την ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία που δέσμευσε επίσης σημαντικά κονδύλια για την υποστήριξη των ερευνητικών προσπαθειών·

39.  υπογραμμίζει ότι ο Έμπολα και άλλες επιδημίες συνιστούν διεθνικές απειλές που απαιτούν διεθνή συνεργασία· καλεί την ΠΟΥ να αναθεωρήσει τους ΔΥΚ προκειμένου να υπάρχει αλληλένδετη ευθύνη και χρηματοοικονομική υποστήριξη, μεταξύ άλλων και για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων·

40.  χαιρετίζει, υπό το πρίσμα της αμφισβητούμενης εφαρμογής των ΔΥΚ και της έλλειψης επιδημιολογικής παρακολούθησης, το γαλλικό πρόγραμμα RIPOST «Network of Public Health Institutes in West Africa» (Δίκτυο ιδρυμάτων δημόσιας υγείας στη Δυτική Αφρική)·

41.  τονίζει ότι τώρα που η κρίση υποχωρεί, ενώ ο ιός παραμένει στους γονάδες για μήνες μετά την ανάρρωση, πρέπει να καταστούν διαθέσιμα στο πλαίσιο του συστήματος υγείας και των εκπαιδευτικών μέτρων σεξουαλική αγωγή και οικογενειακός προγραμματισμός·

42.  τονίζει ότι είναι πολύ πιθανό να ακολουθήσει επισιτιστική κρίση μετά από αυτήν την επιδημία που έχει πλήξει τις μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις· ζητεί από τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και τη διεθνή κοινότητα να επενδύσουν στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα σταματήσουν να απειλούνται τα αγροτικά νοικοκυριά και η μελλοντική επισιτιστική ασφάλεια της Δυτικής Αφρικής·

43.  ζητεί από την αρμόδια επιτροπή του να προβεί στην παρακολούθηση της των μέτρων διαχείρισης της κρίσης, σε στενή συνεργασία με τον Συντονιστή της ΕΕ για τον Έμπολα, συνεχίζοντας και μετά την αποστολή του Κοινοβουλίου στη Σιέρα Λεόνε, προτού υποβάλει οριστική αξιολόγηση βασισμένη σε σαφώς καθορισμένα κριτήρια·

44.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των χωρών της Αφρικανικής Ένωσης, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0026.
(2) Έθιμα τα οποία, για παράδειγμα, απαγορεύουν την καύση των νεκρών.


Μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας
PDF 448kWORD 120k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τις μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (2015/2865(RSP))
P8_TA(2015)0375RC-B8-1075/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης που υποβλήθηκε προς την Επιτροπή σχετικά με τις μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (O-000113/2015 – B8-0764/2015),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και για καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 333/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 με σκοπό τον καθορισμό των λεπτομερειών της επίτευξης του στόχου μείωσης των εκπομπών CO2 από καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα το 2020(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 18 Σεπτεμβρίου 2015, η Υπηρεσία για την Προστασία του Περιβάλλοντος (EPA) των ΗΠΑ και το Συμβούλιο Αέριων Πόρων της Καλιφόρνιας (CARB) εξέδωσαν από κοινού ανακοίνωση σχετικά με την παραβίαση των κανόνων περί ρύπανσης που όφειλαν να εφαρμόζουν οι Volkswagen AG, Audi AG και Volkswagen Group of America (συλλογική επωνυμία VW)· λαμβάνοντας υπόψη ότι της δικαστικής έρευνας προηγήθηκε έρευνα για τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου (NOx) των ντιζελοκίνητων οχημάτων, την οποία διεξήγαγε μη κυβερνητικός οργανισμός σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς ερευνητές, και τα αποτελέσματα της οποία υποβλήθηκαν στην EPA και το CARB, τον Μάιο του 2014·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί περισσότερους από 430 000 πρόωρους θανάτους στην ΕΕ κάθε χρόνο και το κόστος της εκτιμάται σε 940 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, λόγω των επιπτώσεων στην υγεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΝΟx συνιστούν μείζονα ατμοσφαιρικό ρύπο που προκαλεί, μεταξύ άλλων, καρκίνο του πνεύμονα, άσθμα και πολλές νόσους του αναπνευστικού, καθώς και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, όπως ευτροφισμό και οξίνιση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα καυσαέρια των ντιζελοκίνητων οχημάτων αποτελούν κύρια πηγή NOx στις αστικές περιοχές στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι έως και το ένα τρίτο του αστικού πληθυσμού της ΕΕ εξακολουθεί να εκτίθεται σε επίπεδα πάνω από τα όρια ή τις τιμές στόχους που έχει ορίσει η ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των μεταφορών παραμένει ένα από τα κύρια αίτια για την κακή ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στις πόλεις και τις σχετικές επιπτώσεις στην υγεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερα από 20 κράτη μέλη δεν έχουν κατορθώσει επί του παρόντος να συμμορφωθούν με τα όρια της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα, ιδίως λόγω της αστικής ρύπανσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη από το 2012 το Διεθνές Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC) της ΠΟΥ έχει κατατάξει τα καυσαέρια των ντιζελοκινητήρων στους καρκινογόνους παράγοντες και, δεδομένων των επιπρόσθετων βλαβερών συνεπειών των σωματιδίων ντίζελ για την υγεία, η έκθεση στο μείγμα των εκπεμπόμενων χημικών ουσιών θα πρέπει να μειωθεί σε παγκόσμια κλίμακα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυτοκινητοβιομηχανία είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν, αφενός, στην ανάπτυξη και την καινοτομία και, αφετέρου, στην αύξηση της απασχόλησης σε πολλά κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν δεν αναληφθεί αποφασιστική δράση, το παρόν σκάνδαλο κινδυνεύει να υπονομεύσει τη φήμη και την ανταγωνιστικότητα ολόκληρου του κλάδου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κυριαρχούν στον κλάδο του εφοδιασμού της αυτοκινητοβιομηχανίας και συμβάλλουν κατά 50% στην ειδική για τον τομέα έρευνα και ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ισχύς σε πολλές περιφέρειες της Ευρώπης απορρέει από την αυτοκινητοβιομηχανία και τον κλάδο του εφοδιασμού της αυτοκινητοβιομηχανίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο θεμιτός ανταγωνισμός, μεταξύ των κατασκευαστών αυτοκινήτων, μεταξύ άλλων, σημαίνει ότι ο πελάτης είναι σε θέση να επιλέγει το προϊόν με βάση σφαιρική και αμερόληπτη περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ κατέβαλε πολλές προσπάθειες για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην αυτοκινητοβιομηχανία με τη βοήθεια των διαθέσιμων μέσων στο πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός σχετικά με την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά οχήματα (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007, που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο 2006), με τον οποίο καθορίζονται τα πρότυπα εκπομπών Euro 5/6, υποχρεώνει τους κατασκευαστές να εξοπλίζουν τα οχήματα κατά τρόπο ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις εκπομπών «υπό κανονικές συνθήκες χρήσης» (άρθρο 5 παράγραφος 1)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 (άρθρο 5 παράγραφος 2) απαγορεύει ρητώς τη χρήση συστημάτων αναστολής, τα οποία ορίζονται ως «κάθε στοιχείο σχεδιασμού το οποίο αισθάνεται τη θερμοκρασία, την ταχύτητα του οχήματος, τις στροφές του κινητήρα (RPM), τη σχέση μετάδοσης του κιβωτίου ταχυτήτων, την υποπίεση της πολλαπλής εισαγωγής ή οποιαδήποτε άλλη παράμετρο με στόχο την ενεργοποίηση, την αυξομείωση, την καθυστέρηση ή την απενεργοποίηση της λειτουργίας οιουδήποτε μέρους του συστήματος ελέγχου των εκπομπών, που μειώνει την αποτελεσματικότητα του συστήματος ελέγχου των εκπομπών υπό συνθήκες που είναι εύλογα αναμενόμενες κατά την κανονική χρήση και λειτουργία του οχήματος»· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να επιβάλουν αυτή την απαγόρευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι με τον ίδιο κανονισμό καλείται ρητώς η Επιτροπή να θεσπίσει δοκιμές και να εγκρίνει μέτρα σχετικά με τη χρήση μηχανισμών αναστολής·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει της οδηγίας σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών (1999/44/ΕΚ), οι καταναλωτές δικαιούνται να λάβουν εγγύηση διάρκειας δύο ετών κατ’ ελάχιστον από την αγορά ενός προϊόντος, ενώ ο πωλητής οφείλει να παραδίδει στον καταναλωτή αγαθά που συμμορφώνονται με τη σύμβαση πώλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν δεν υπάρχει τέτοιου είδους συμμόρφωση, ο καταναλωτής δικαιούται δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση ή μείωση της τιμής·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών (2011/83/ΕΕ) ορίζει ότι οι πληροφορίες σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος πρέπει να παρέχονται πριν από τη σύναψη συμβάσεων εντός ή εκτός εμπορικού καταστήματος ή εξ αποστάσεως συμβάσεων, και απαιτεί από τα κράτη μέλη να διαθέτουν κανόνες για αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινές σε περίπτωση που οι διατάξεις της οδηγίας δεν πληρούνται·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (2005/29/ΕΚ) απαγορεύει ιδίως οποιαδήποτε πρακτική «στρεβλώνει ουσιωδώς ή ενδέχεται να στρεβλώσει ουσιωδώς την οικονομική συμπεριφορά του μέσου καταναλωτή στον οποίο φθάνει ή στον οποίο απευθύνεται το προϊόν», προβλέπει ότι στις εμπορικές πρακτικές οι οποίες, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, κρίνονται αθέμιτες, περιλαμβάνεται ο «ισχυρισμός ότι ο εμπορευόμενος (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών πρακτικών του) ή ένα προϊόν έχει την έγκριση, την επικύρωση ή την άδεια δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα ενώ δεν την έχει, ή παρόμοιος ισχυρισμός ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στους όρους της έγκρισης, της επικύρωσης ή της άδειας», και απαιτεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οριακή τιμή Euro 5 για εκπομπές NOx από τα ντιζελοκίνητα οχήματα είναι 180 mg/km και ισχύει για οχήματα που έλαβαν έγκριση τύπου μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου 2009 και 1ης Σεπτεμβρίου 2014, καθώς και για όλα τα οχήματα που πωλήθηκαν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2011 και 1ης Σεπτεμβρίου 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντίστοιχη τιμή Euro 6 είναι 80 mg/km και ισχύει για τους νέους τύπους από 1ης Σεπτεμβρίου 2014, καθώς και για όλα τα οχήματα που πωλήθηκαν από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 και μετά· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οχήματα Euro 6 που ταξινομήθηκαν πριν τη θέσπιση του προτύπου ως νόμιμου ορίου έχουν τύχει φορολογικών ελαφρύνσεων σε πολλά κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα ανεξάρτητων δοκιμών επιβεβαιώνουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των ορίων και των πραγματικών εκπομπών των οχημάτων υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και για τα δύο πρότυπα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ανάλυση του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ)(6) της Επιτροπής, το 2011, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εκπομπές NOx από τα ντιζελοκίνητα οχήματα, όπως υπολογίζονται από φορητά συστήματα μέτρησης εκπομπών (PEMS), υπερβαίνουν κατά πολύ τα αντίστοιχα όρια εκπομπών Euro 3-5, με υπέρβαση που ξεκινά από συντελεστή 2-4 όσον αφορά τον μέσο όρο εκπομπών NOx σε ολόκληρη τη διαδρομή δοκιμής και φτάνει σε συντελεστή 14 σε μεμονωμένες περιόδους παραθύρου της δοκιμής· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια άλλη έκθεση του ΚΚΕρ(7), δημοσιευθείσα το 2013, κάνει λόγο για συμπεράσματα βάσει των οποίων τα οχήματα Euro 6 ενδέχεται να υπερβαίνουν ακόμη και τα επίπεδα εκπομπών των οχημάτων Euro 5· λαμβάνοντας υπόψη ότι ανεξάρτητες αναλύσεις του 2014 τεκμηριώνουν εκπομπές NOx σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης στα υπό δοκιμή ντιζελοκίνητα οχήματα που είναι, κατά μέσο όρο, περίπου επτά φορές υψηλότερες από τα όρια που θέτει το πρότυπο Euro 6·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η VW παραδέχτηκε πως είχε εγκαταστήσει διατάξεις αναστολής σε τουλάχιστον 11 εκατομμύρια πετρελαιοκίνητα οχήματα που είχε πωλήσει παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι η VW ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αποσύρει 8,5 εκατ. οχήματα ντίζελ στην ΕΕ μετά την απόφαση που έλαβε η γερμανική Ομοσπονδιακή Αρχή Μηχανοκίνητων Μεταφορών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω τεκμηριωμένο χάσμα εκπομπών μπορεί να οφείλεται τόσο στην ανεπάρκεια της τρέχουσας διαδικασίας δοκιμών που χρησιμοποιείται στην ΕΕ, η οποία δεν βασίζεται σε κανονικές συνθήκες οδήγησης, όσο και στη χρήση συστημάτων αναστολής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα της διαδικασίας δοκιμών στα οχήματα είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των ορίων εκπομπών και, ως εκ τούτου, για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος στην ΕΕ·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 14 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 υποχρεώνει την Επιτροπή να επανεξετάζει τους κύκλους δοκιμών που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των εκπομπών και, εάν διαπιστωθεί ότι οι δοκιμές δεν είναι πλέον κατάλληλες, να τις προσαρμόζει ώστε να αντικατοπτρίζουν επαρκώς τις εκπομπές που παράγονται από την πραγματική οδήγηση στο δρόμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσαρμογή αυτή δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι η Επιτροπή έχει αρχίσει να προετοιμάζει την έγκριση ενός νέου κύκλου δοκιμών με βάση τις εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE)·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δοκιμές για τη συμμόρφωση της παραγωγής και τη συμμόρφωση εν χρήσει δεν υπόκεινται σε κοινά πρότυπα σε επίπεδο ΕΕ, παρά την εντολή που δόθηκε στην Επιτροπή να θεσπίζει ειδικές απαιτήσεις για τις διαδικασίες αυτές μέσω διαδικασίας επιτροπολογίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, οι απαιτήσεις περί συμμόρφωσης της παραγωγής και περί συμμόρφωσης εν χρήσει δεν εφαρμόζονται, σε γενικές γραμμές, επαρκώς· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίσταται απαίτηση για κοινοποίηση πληροφοριών στην Επιτροπή, στις αρχές έγκρισης τύπου άλλων κρατών μελών ή σε λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά δοκιμές που πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές έγκρισης τύπου και τα αποτελέσματα των δοκιμών·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς έγκρισης τύπου της ΕΕ, η Επιτροπή ή άλλες αρχές των κρατών μελών δεν έχουν τη δυνατότητα να επανεξετάζουν την έγκριση τύπου ή το πιστοποιητικό συμμόρφωσης οχημάτων, να ανακαλούν οχήματα ή να αναστέλλουν τη διάθεση των οχημάτων στην αγορά εάν αυτά έχουν λάβει έγκριση τύπου από άλλο κράτος μέλος· λαμβάνοντας υπόψη ότι βάσει του ισχύοντος συστήματος, δεν υπάρχει εποπτεία των ελέγχων που διενεργούνται από τις εθνικές αρχές έγκρισης τύπου προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι όλες οι αρχές τηρούν τους κοινούς κανόνες της ΕΕ και δεν επιδίδονται σε αθέμιτο ανταγωνισμό μέσω υποβάθμισης των προτύπων·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή επανεξετάζει επί του παρόντος το πλαίσιο για την έγκριση τύπου· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η επανεξέταση είναι ύψιστης σημασίας για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις δοκιμές εκπομπών και κατανάλωσης καυσίμου·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σημερινά συστήματα ελέγχου των εκπομπών NOx από τα επιβατηγά οχήματα ντίζελ βασίζονται σε τρεις κύριες τεχνολογίες: εσωτερικές τροποποιήσεις του κινητήρα σε συνδυασμό με ανακυκλοφορία καυσαερίων (EGR), διατάξεις απορρόφησης NOx φτωχού μείγματος (παγίδες NOx φτωχού μείγματος ή «LNT»), και επιλεκτική καταλυτική αναγωγή (SCR)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα οχήματα είναι εφοδιασμένα με τουλάχιστον δύο από τις τρεις αυτές τεχνολογίες, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις οριακές τιμές Euro 6· λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι τρεις αυτές τεχνολογίες μπορούν να απενεργοποιηθούν με λογισμικό συστημάτων αναστολής·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμόρφωση με τα πρότυπα εκπομπών για τα οχήματα στα οποία έχουν εγκατασταθεί συστήματα αναστολής προϋποθέτει αφαίρεση του συστήματος, τροποποιήσεις στο λογισμικό του συστήματος ελέγχου των εκπομπών και, αναλόγως της τεχνολογίας κινητήρα, παρεμβάσεις στο υλισμικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι ενδέχεται να είναι δυνατόν να βελτιωθούν οι επιδόσεις των ήδη εγκατεστημένων συστημάτων ελέγχου των εκπομπών με αφαίρεση των συστημάτων αναστολής, επαναπρογραμματισμό και αναβαθμονόμηση·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποκλίσεις μεταξύ των αποτελεσμάτων των δοκιμών και των επιδόσεων του οχήματος κατά την κανονική χρήση δεν περιορίζονται στα NOx αλλά παρατηρούνται και για άλλους ρύπους, καθώς και για το CO2· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με ανεξάρτητες μελέτες, η απόκλιση μεταξύ των επίσημων και των πραγματικών εκπομπών CO2 από τα επιβατηγά οχήματα στην Ευρώπη ανήλθε σε 40% το 2014·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως συνέπεια της υιοθέτησης της παγκόσμιας εναρμονισμένης διαδικασίας δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) στην ΕΕ, απαιτείται να προσαρμοστούν στη νέα δοκιμή οι υφιστάμενοι στόχοι που δεσμεύουν τους κατασκευαστές όσον αφορά τον μέσο όρο εκπομπών CO2 για το σύνολο του στόλου·

1.  καταδικάζει έντονα κάθε απάτη από την πλευρά κατασκευαστών αυτοκινήτων, και παροτρύνει τις εταιρείες να αναλάβουν πλήρως την ευθύνη για τις ενέργειές τους και να συνεργαστούν ανεπιφύλακτα με τις αρχές στο πλαίσιο οποιασδήποτε έρευνας· κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι εκατομμύρια καταναλωτές έχουν εξαπατηθεί και παραπλανηθεί από ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές των οχημάτων τους·

2.  πιστεύει ότι όταν επαληθεύονται στοιχεία για αθέμιτη πρακτική, θα πρέπει να αναλαμβάνονται αμέσως και να κοινοποιούνται με σαφήνεια στους καταναλωτές επανορθωτικά μέτρα χωρίς περαιτέρω συνέπειες εις βάρος τους·

3.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι υπερβάσεις εκπομπών προκαλούν πρόωρους θανάτους, βλαβερές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και περιβαλλοντικές βλάβες·

4.  θεωρεί ότι είναι επιτακτική ανάγκη η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αποκαταστήσουν γρήγορα την εμπιστοσύνη των καταναλωτών με συγκεκριμένα μέτρα και να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκλιμάκωση της κατάστασης· τονίζει την αλληλεγγύη του προς τους εργαζομένους που επηρεάζονται, και εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τον αντίκτυπο κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ, οι οποίες αυτή τη στιγμή, χωρίς να φέρουν ευθύνη, βρίσκονται αντιμέτωπες με τεράστιες προκλήσεις που οφείλονται στην απάτη· τονίζει ότι η κατάληξη δεν θα πρέπει να είναι να πληρώσουν οι εργαζόμενοι το τίμημα της λαθροχειρίας στη μέτρηση των εκπομπών·

5.  υπογραμμίζει ότι, πριν εξετάσουν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε απολύσεις, οι κατασκευαστές οφείλουν να χρησιμοποιήσουν δικούς τους οικονομικούς πόρους, μεταξύ άλλων με την παρακράτηση κερδών αντί της διανομής μερισμάτων, ώστε να καλύψουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του κόστους από την παράβαση του εφαρμοστέου δικαίου·

6.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι οι αρχές των κρατών μελών και η Επιτροπή καθυστέρησαν να αναλάβουν δράση βάσει των αποδεικτικών στοιχείων για σοβαρές και επανειλημμένες υπερβάσεις των οριακών τιμών εκπομπών που καθορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ για τα οχήματα υπό κανονικές συνθήκες χρήσης·

7.  υπενθυμίζει ότι τα αυτοκίνητα ντίζελ έχουν χαμηλότερες εκπομπές CO2 ανά χιλιόμετρο από ό, τι τα ισοδύναμα βενζινοκίνητα οχήματα και ότι αποτελούν ένα σημαντικό μέσο προκειμένου να μπορέσουν οι κατασκευαστές να φθάσουν τους στόχους για τις μέσες εκπομπές CO2 των υφιστάμενων οχημάτων για το 2021· υπενθυμίζει ότι τα οχήματα αυτά θα συνεχίσουν να αποτελούν ουσιώδη παράγοντα για την επίτευξη των στόχων για την περίοδο μετά το 2021, τονίζει όμως ότι οι κατασκευαστές πρέπει να χρησιμοποιήσουν τη διαθέσιμη καθαρή τεχνολογία για τη μείωση των NOx, των αιωρούμενων σωματιδίων και άλλων ρύπων·

8.  απαιτεί πλήρη διαφάνεια εκ μέρους της Επιτροπής και των κρατών μελών σχετικά με τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους για τις εν λόγω παραβάσεις και τα μέτρα που έχουν λάβει για την αντιμετώπισή τους· ζητεί ενδελεχή έρευνα σχετικά με τον ρόλο και την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρχών των κρατών μελών, στο πλαίσιο της οποίας θα πρέπει να συνεκτιμώνται, μεταξύ άλλων, τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στην έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής του 2011·

9.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για ένα βιώσιμο, αποδοτικό στη χρήση των πόρων σύστημα μεταφορών για τις οδικές μεταφορές και άλλους τύπους μεταφορών, εγκαταλείποντας σταδιακά το τρέχον σύστημα που βασίζεται σε ορυκτά καύσιμα και χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες και πηγές ενέργειας όπως το υδρογόνο, ο ηλεκτρισμός και ο συμπιεσμένος αέρας·

10.  χαιρετίζει τις έρευνες που έχουν δρομολογήσει αρκετά κράτη μέλη και άλλες χώρες παγκοσμίως σχετικά με τη χειραγώγηση των αποτελεσμάτων των δοκιμών εκπομπών οχημάτων· στηρίζει την έκκληση της Επιτροπής προς τις εθνικές αρχές εποπτείας να προβούν σε εκτενείς ελέγχους σε ευρύ φάσμα κατασκευαστών και μοντέλων οχημάτων· είναι της γνώμης ότι σε μια τέτοια έρευνα θα πρέπει να συμμετέχει η Επιτροπή· επιμένει ότι οι έρευνες πρέπει να διεξάγονται με διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ανάγκη να τηρούνται πλήρως ενήμεροι οι καταναλωτές που πλήττονται άμεσα από κάθε έλλειψη συμμόρφωσης που εντοπίζεται·

11.  ζητεί να υποβληθεί γραπτή έκθεση από την Επιτροπή προς το Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών μέχρι τις 31 Μαρτίου 2016·

12.  ζητεί, όταν ανακαλύπτονται συστήματα αναστολής, οι αρχές των κρατών μελών να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την επανόρθωση της κατάστασης και να επιβάλλουν τις κατάλληλες κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 30 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007·

13.  εφιστά την προσοχή στην έκθεση Girling (εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους) (A8-0249/2015), που ενέκρινε η Επιτροπή Περιβάλλοντος στις 15 Ιουλίου 2015, ιδίως δε στο αίτημα προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να οριστικοποιήσουν επειγόντως τη νέα πρόταση κανονισμού για τις εκπομπές οχημάτων κατηγορίας Euro 6 υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE), η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό εξέταση·

14.  παροτρύνει την Επιτροπή να θεσπίσει και να εφαρμόσει τον νέο κύκλο δοκιμών των εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, και να τον θέσει σε ισχύ για κανονιστικούς σκοπούς· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση σχετικά με τη μείωση των εκπομπών ρύπων από οδικά οχήματα (έκθεση Deß, A8-0270/2015) την οποία ενέκρινε, στις 23 Σεπτεμβρίου 2015, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως όσον αφορά το αίτημα να θεσπίσει η Επιτροπή «δοκιμή εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης για όλα τα οχήματα που έχουν λάβει έγκριση τύπου ή έχουν ταξινομηθεί από το 2015, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των συστημάτων ελέγχου των εκπομπών και να δίνεται η δυνατότητα στο όχημα να συμμορφωθεί με τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του, με συντελεστή συμμόρφωσης που θα αντανακλά μόνο τις πιθανές ανοχές της διαδικασίας μέτρησης εκπομπών που θα έχει θεσπιστεί μέχρι το 2017»· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία σχετικά με ένα πλαίσιο για τον κύκλο δοκιμών σε αυτή τη βάση·

15.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με τα τρέχοντα σχέδια της Επιτροπής, οι δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τις εκπομπές NOx· ζητεί να εφαρμοσθούν οι δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης για όλους τους ρύπους·

16.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη διαφάνειας στις διαβουλεύσεις σε επίπεδο επιτροπολογίας σχετικά με την πρόταση για τη δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, ιδίως όσον αφορά το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν διαβιβάζει τις πληροφορίες στο Κοινοβούλιο ταυτόχρονα με τους εκπροσώπους των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να επιτρέψει την πρόσβαση του Κοινοβουλίου σε όλα τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης σε ισότιμη βάση με τα κράτη μέλη και, ειδικότερα, να δημοσιεύσει τα προπαρασκευαστικά έγγραφα για την τεχνική επιτροπή σχετικά με τα μηχανοκίνητα οχήματα όσον αφορά την έγκριση των νέων δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης·

17.  τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά το υφιστάμενο καθεστώς έγκρισης τύπου στην ΕΕ, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της επίβλεψης σε επίπεδο ΕΕ, ιδίως όσον αφορά το καθεστώς εποπτείας της αγοράς, συντονισμού και παρακολούθησης για τα οχήματα που πωλούνται στην Ένωση, την εξουσία να υποχρεώνονται τα κράτη μέλη να δρομολογούν διαδικασίες ελέγχου βάσει αποδεικτικών στοιχείων, και τη δυνατότητα θέσπισης κατάλληλων μέτρων σε περίπτωση παραβίασης του δικαίου της ΕΕ·

18.  καλεί την Επιτροπή να επανασχεδιάσει το τρέχον καθεστώς έγκρισης τύπου προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι εγκρίσεις τύπου και τα πιστοποιητικά από τις αρμόδιες εθνικές αρχές μπορούν να ελέγχονται ανεξάρτητα και, κατά περίπτωση, να αναθεωρούνται από την Επιτροπή, να εξασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού σε όλη την ΕΕ, και να διασφαλίζεται ότι μπορούν να εφαρμόζονται αποτελεσματικά οι κανονισμοί της ΕΕ και να διορθώνονται οι ελλείψεις των εκτελεστικών μέτρων, χωρίς να αυξάνεται ο διοικητικός φόρτος·

19.  ζητεί, ως εκ τούτου, να μελετηθεί το θέμα της συγκρότησης εποπτικής αρχής σε ενωσιακό επίπεδο·

20.  θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό η Επιτροπή και όλες οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να έχουν το δικαίωμα να επαναξιολογούν εγκρίσεις τύπου και πιστοποιητικά συμμόρφωσης, να απαιτούν ανακλήσεις και να σταματούν τη διάθεση στην αγορά οχημάτων όταν έχουν στη διάθεσή τους στοιχεία μη συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές εκπομπών της ΕΕ σύμφωνα με τον κανονισμό Euro5/6 ή κάθε άλλη απαίτηση που προβλέπεται από το καθεστώς έγκρισης τύπου·

21.  θεωρεί ότι κατά την επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας πλαισίου για την έγκριση τύπου πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα να διευρυνθούν και να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις περί συμμόρφωσης της παραγωγής, ώστε να εξασφαλίζεται η τυχαία λήψη επαρκούς και αντιπροσωπευτικού δείγματος νέων μοντέλων από τις γραμμές παραγωγής, σε ετήσια βάση, προκειμένου να ελέγχεται η συμμόρφωσή τους με τις οριακές τιμές ρύπων και CO2 της ΕΕ μέσω δοκιμών RDE· ζητεί, επιπλέον, να βελτιωθούν οι διαδικασίες δοκιμής κατά τη χρήση όσον αφορά τα ήδη κυκλοφορούντα οχήματα, μεταξύ άλλων βάσει της διαδικασίας RDE, προκειμένου να επαληθεύεται η συμμόρφωση κατά τη χρήση όσον αφορά οχήματα με διαφορετικούς αριθμούς διανυθέντων χιλιομέτρων, όπως απαιτείται από τον κανονισμό· ζητεί να βελτιωθεί η επιτήρηση στο οδικό δίκτυο μέσω περιοδικών τεχνικών ελέγχων για τον εντοπισμό και την επισκευή οχημάτων που διαπιστώνεται ότι δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ·

22.  καλεί τις εθνικές αρχές να μη δείχνουν καμία ανοχή στην επονομαζόμενη «βελτιστοποίηση της δοκιμής οχημάτων», κατά την οποία χρησιμοποιούνται ως κοινή πρακτική το υπερβολικό φούσκωμα των ελαστικών, η αφαίρεση των πλευρικών κατόπτρων, η κάλυψη των διακένων μεταξύ των στοιχείων του αμαξώματος για τη μείωση της αεροδυναμικής αντίστασης, η χρήση ειδικών λιπαντικών στον κινητήρα και το κιβώτιο ταχυτήτων που σε άλλη περίπτωση δεν χρησιμοποιούνται σε κινητήρες, η αφαίρεση βοηθητικού εξοπλισμού όπως η στερεοφωνική εγκατάσταση, και η δοκιμή στη μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα να αυξάνεται με απαράδεκτο τρόπο η διαφορά μεταξύ των δοκιμών στο εργαστήριο και της εμπειρίας του καταναλωτή σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης·

23.  τονίζει ότι οι καταναλωτές πρέπει να μπορούν να ασκούν εύκολα τα δικαιώματά τους, όπως αυτά προβλέπονται στις οδηγίες 1999/44/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ·

24.  καλεί την Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, σε συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές, να εξασφαλίσει ίσους όρους μεταξύ των ανταγωνιστών προς όφελος της αγοράς·

25.  υπενθυμίζει την ανάγκη για πλήρη και διεξοδική μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογή των ευρωπαϊκών διατάξεων σχετικά με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς σε όλα τα κράτη μέλη, και επιπλέον καλεί τις ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς να διερευνήσουν ενδελεχώς όλες τις καταγγελίες περί απάτης·

26.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στους καταναλωτές βάσει της οδηγίας σχετικά με τη σήμανση των αυτοκινήτων στην ΕΕ (1999/94/ΕΚ) είναι ακριβείς, συναφείς και συγκρίσιμες· θεωρεί ότι οι ετικέτες θα πρέπει να βασίζονται στις τιμές εκπομπών και κατανάλωσης καυσίμου που αντιστοιχούν σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης·

27.  εκφράζει την ανησυχία του για την απόκλιση μεταξύ των εκπομπών CO2 που δηλώνονται στα επίσημα αποτελέσματα των δοκιμών και εκείνων που μετρούνται σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης· ζητεί, κατά συνέπεια, να επιτευχθεί ταχεία συμφωνία όσον αφορά τη συσχέτιση με το πρότυπο WLTP για τους στόχους μέσου όρου εκπομπών CO2 για το σύνολο του στόλου, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αρχή της «συγκρίσιμης αυστηρότητας», χωρίς όμως να πριμοδοτούνται αθέμιτες διατάξεις ευελιξίας στο πλαίσιο της ισχύουσας διαδικασίας δοκιμής, προκειμένου να μην αποδυναμωθεί ο στόχος για το 2021·

28.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις εν λόγω αποκαλύψεις κατά τη χάραξη νέων πολιτικών στον τομέα των βιώσιμων μεταφορών· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει περαιτέρω δράση προκειμένου να ενισχυθεί η στρατηγική της ΕΕ για συστήματα οδικών και λοιπών μεταφορών τα οποία θα είναι βιώσιμα και αποδοτικά ως προς τη χρήση των πόρων· παραπέμπει στην προσέγγιση που ορίζεται στη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής, του 2011, με τίτλο «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών», και επισημαίνει τη δυνητικά σημαντική συμβολή της στην αποτελεσματική μείωση των πραγματικών εκπομπών από τις μεταφορές και τη βελτίωση της αστικής κινητικότητας· καλεί την Επιτροπή να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για την προώθηση των μέτρων που προτείνονται στη Λευκή Βίβλο, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τον στόχο αυτό·

29.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 171 της 29.6.2007, σ. 1.
(2) ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1.
(3) ΕΕ L 309 της 27.11.2001, σ. 22.
(4) ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σ. 1.
(5) ΕΕ L 103 της 5.4.2014, σ. 15.
(6) Analysing on-road emissions of light-duty vehicles with Portable Emission Measurement Systems (PEMS) (Ανάλυση των εκπομπών ελαφρών οχημάτων, σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, με φορητά συστήματα μέτρησης εκπομπών), ΚΚΕρ 2011.
(7) A complementary emissions test for light-duty vehicles: Assessing the technical feasibility of candidate procedures (Συμπληρωματική δοκιμή εκπομπών για ελαφρά οχήματα: Αξιολόγηση της τεχνικής εφικτότητας των υποψήφιων διαδικασιών), ΚΚΕρ 2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου