Indeks 
Usvojeni tekstovi
Utorak, 27. listopada 2015. - StrasbourgZavršno izdanje
Zajednička poljoprivredna politika: stavljanje izvan snage zastarjelih akata ***I
 Sporazum između Europske unije i Švicarske o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima *
 Oporezivanje dohotka od kamate na štednju: stavljanje izvan snage Direktive o štednji *
 Automatizirana razmjena daktiloskopskih podataka u Švedskoj *
 Automatizirana razmjena daktiloskopskih podataka u Belgiji *
 Automatizirana razmjena daktiloskopskih podataka u Poljskoj *
 Paket aranžmani i povezani putni aranžmani ***II
 Europsko jedinstveno tržište elektroničkih komunikacija ***II
 Trgovina određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo postupanje ili kažnjavanje ***I
 Obvezna automatska razmjena informacija u području oporezivanja *
 Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće ARTEMIS
 Razrješnica za 2013.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)
 Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće ENIAC
 Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće
 Kriza uzrokovana ebolom: dugoročne pouke
 Mjerenje emisija u automobilskom sektoru

Zajednička poljoprivredna politika: stavljanje izvan snage zastarjelih akata ***I
PDF 323kWORD 66k
Rezolucija
Tekst
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 27. listopada 2015. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 76/621/EEZ o utvrđivanju maksimalne razine eruka kiseline u uljima i mastima i Uredbe Vijeća (EZ) br. 320/2006 o utvrđivanju privremenog sustava za restrukturiranje industrije šećera (COM(2015)0174 – C8-0101/2015 – 2015/0090(COD))
P8_TA(2015)0360A8-0255/2015

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2015)0174),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članke 42. prvi stavak i 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8‑0101/2015),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za pravna pitanja o predloženoj pravnoj osnovi,

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 1. srpnja 2015.(1)

–  uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 7. rujna 2015. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članke 59. i 39. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (A8-0255/2015),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 27. listopada 2015. radi donošenja Uredbe (EU) 2015/... Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 76/621/EEZ o utvrđivanju maksimalne razine eruka kiseline u uljima i mastima i Uredbe Vijeća (EZ) br. 320/2006 o utvrđivanju privremenog sustava za restrukturiranje industrije šećera

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2015/2284.)

(1) Još nije objavljeno u Službenom listu.


Sporazum između Europske unije i Švicarske o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima *
PDF 325kWORD 70k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 27. listopada 2015. o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o izmjeni uz Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o mjerama istovrijednim onima koje su utvrđene u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamata na štednju (08266/1/2015 – C8-0169/2015 – 2015/0076(NLE))
P8_TA(2015)0361A8-0271/2015

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (08266/1/2015),

–  uzimajući u obzir nacrt Protokola o izmjeni uz Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o mjerama istovrijednim onima koje su utvrđene u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamata na štednju (08297/2015),

–  uzimajući u obzir članak 115. i članak 218. stavak 6. podstavak 2. točku (b) i stavak 8. drugi podstavak Ugovora o funkcioniranju Europske unije na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8‑0169/2015),

–  uzimajući u obzir članak 59. i članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0271/2015),

1.  prihvaća nacrt odluke Vijeća s izmjenama i odobrava sklapanje Protokola o izmjeni uz Sporazum;

2.  izražava žaljenje zbog toga što se ne može ostvariti napredak, posebno u vezi s pruženim podacima te s automatskom, obvezujućom i neograničenom razmjenom podataka;

3.  poziva Komisiju da redovito obavještava Parlament o svim promjenama i novostima u vezi s posljednjim koracima prema sklapanju Protokola o izmjeni uz Sporazum;

4.  podsjeća Vijeće da se mora ponovno savjetovati s Europskim parlamentom ako bude mijenjalo svoj nacrt odluke;

5.  podsjeća na važnost pokretanja učinkovite borbe protiv porezne prijevare i utaje poreza, posebno protiv poreznih prijevara i utaja poreza koje počine fizičke i pravne osobe smještene u Uniji uz sudjelovanje financijskih institucija smještenih u trećim zemljama;

6.  poziva Komisiju da 18 mjeseci nakon stupanja na snagu Protokola o izmjeni uz Sporazum ocijeni primjenu i rezultate Sporazuma te da Europskom parlamentu i Vijeću dostavi izvješće i prema potrebi prijedloge za njegovu reviziju;

7.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Švicarske Konfederacije.

Nacrt odluke   Izmjena
Amandman 1
Nacrt odluke
Članak 2. – stavak 1.
1.  Predsjednik Vijeća u ime Unije šalje obavijest predviđenu u članku 2. stavku 1. Protokola o izmjeni4.
1.  Predsjednik Vijeća u ime Unije šalje obavijest predviđenu u članku 2. stavku 1. i članku 4. Protokola o izmjeni4 kako bi se zajamčilo poštovanje pravila o automatskoj razmjeni informacija u pogledu računa o kojima se izvješćuje te kako bi se omogućila suradnja u području usklađenosti i izvršavanja.
__________________
__________________
4 Datum stupanja na snagu Protokola o izmjeni objavit će Glavno tajništvo Vijeća u Službenom listu Europske unije.
4 Datum stupanja na snagu Protokola o izmjeni objavit će Glavno tajništvo Vijeća u Službenom listu Europske unije.
Amandman 2
Nacrt odluke
Članak 2. – stavak 2.
2.  Komisija obavješćuje Švicarsku Konfederaciju i države članice o obavijestima koje su poslane u skladu s člankom 1. stavkom 1. točkom (d) Sporazuma između Europske unije i Švicarske Konfederacije o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima radi poboljšanja izvršavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini u skladu s Protokolom o izmjeni.
2.  Komisija obavješćuje Švicarsku Konfederaciju i države članice o obavijestima koje su poslane u skladu s člankom 1. stavkom 1. točkom (d) Sporazuma između Europske unije i Švicarske Konfederacije o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima radi poboljšanja izvršavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini što proizlazi iz Protokola o izmjeni.

Oporezivanje dohotka od kamate na štednju: stavljanje izvan snage Direktive o štednji *
PDF 411kWORD 73k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 27. listopada 2015. o prijedlogu direktive Vijeća o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2003/48/EU (COM(2015)0129 – C8-0086/2015 – 2015/0065(CNS))
P8_TA(2015)0362A8-0299/2015

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog koji je Komisija uputila Vijeću (COM(2015)0129),

–  uzimajući u obzir članak 115. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8‑0086/2015),

–  uzimajući u obzir članak 59. i članak 50. stavak 2. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0299/2015),

1.  prihvaća prijedlog Komisije s predloženim izmjenama;

2.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

3.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4.  poziva Vijeće da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti prijedlog Komisije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 5.
(5)  Direktiva 2014/107/EU općenito ima šire područje primjene od Direktive 2003/48/EZ, a njome je predviđeno da u slučajevima preklapanja područjâ primjene prevladava Direktiva 2014/107/EU. Još ima slučajeva u kojima bi se primjenjivala samo Direktiva 2003/48/EZ. Ti su slučajevi posljedica manjih razlika u pristupu između dvije direktive i različitih posebnih izuzeća. Ako u tim ograničenim primjerima područje primjene Direktive 2003/48/EZ ne bi bilo obuhvaćeno područjem primjene Direktive 2014/107/EU, i dalje bi se primjenjivale relevantne odredbe Direktive 2003/48/EZ, što bi rezultiralo dvostrukim standardima izvješćivanja u Uniji. Neznatne prednosti zadržavanja takvog izvješćivanja bile bi manje od troškova.
(5)  Direktiva 2014/107/EU općenito ima šire područje primjene od Direktive 2003/48/EZ, a njome je predviđeno da u slučajevima preklapanja područjâ primjene prevladava Direktiva 2014/107/EU. Još ima slučajeva u kojima bi se primjenjivala samo Direktiva 2003/48/EZ. Ti su slučajevi posljedica manjih razlika u pristupu između dvije direktive i različitih posebnih izuzeća. Ako u tim ograničenim primjerima područje primjene Direktive 2003/48/EZ ne bi bilo obuhvaćeno područjem primjene Direktive 2014/107/EU, i dalje bi se primjenjivale relevantne odredbe Direktive 2003/48/EZ, što bi rezultiralo dvostrukim standardima izvješćivanja u Uniji. Iako nije provedena posebna analiza troškova i koristi sustava dvostrukog izvješćivanja, čak ni za privremeno prijelazno razdoblje između dva standarda, razumno je pretpostaviti da bi neznatne prednosti zadržavanja takvog izvješćivanja bile manje od troškova.
Amandman 2
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 11.a (nova)
(11a)  Odredbe jednake onima u Direktivi 2003/48/EZ trenutno se primjenjuju zasebnim bilateralnim sporazumima između Unije i pet europskih zemalja koje nisu članice EU-a (Švicarska Konfederacija, Kneževina Lihtenštajn, Republika San Marino, Kneževina Monako i Kneževina Andora), kao i između svake države članice i 12 ovisnih ili pridruženih teritorija (Kanalski otoci, otok Man te ovisna ili pridružena područja Kariba). Važno je da se svi ti bilateralni sporazumi prilagode novim globalnim standardima OECD-a i Direktivi 2014/107/EU. Također je bitno da u postupku prijelaza s postojećeg na novi standard ne nastanu rupe u zakonu ili drugi nedostatci. Iako ima jasan mandat za pregovaranje oko izmjena sporazuma s tih pet europskih zemalja koje nisu članice EU-a, Komisija bi u okviru svoje stručnosti također trebala preuzeti aktivnu ulogu u olakšavanju i promicanju revizije sporazuma država članica s 12 ovisnih ili pridruženih teritorija. Radi jednostavnosti i učinkovitosti Komisija bi, po potrebi te uz izričitu suglasnost država članica, trebala preuzeti vođenje tih pregovora
Amandman 3
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 3.a (novi)
3a.  Komisija do 1. srpnja 2016. Vijeću i Europskom parlamentu podnosi izvješće o prijelazu sa standarda izvješćivanja koji se primjenjivao u skladu s Direktivom 2003/48/EZ na novi standard izvješćivanja utvrđen Direktivom 2014/107/EU. U tom su izvješću među ostalim navedeni eventualni rizici za nastanak rupa ili drugih nedostataka pri izvješćivanju koji bi mogli dovesti do prekogranične porezne prijevare i utaje poreza. Izvješćem su također obuhvaćeni povezani postupci revizije zasebnih bilateralnih sporazuma između Unije i pet europskih zemalja koje nisu članice EU-a (Švicarska Konfederacija, Kneževina Lihtenštajn, Republika San Marino, Kneževina Monako i Kneževina Andora), kao i sporazuma između svake države članice i 12 ovisnih ili pridruženih teritorija (Kanalski otoci, otok Man te ovisna ili pridružena područja Kariba). Kako bi bolje pratila situaciju, Komisija do 1. listopada 2017. podnosi izvješće o daljnjem praćenju. Uz izvješće se prema potrebi prilažu zakonodavni prijedlozi.

Automatizirana razmjena daktiloskopskih podataka u Švedskoj *
PDF 244kWORD 62k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 27. listopada 2015. o nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Švedskoj (10027/2015 – C8-0197/2015 – 2015/0804(CNS))
P8_TA(2015)0363A8-0304/2015

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt Vijeća (10027/2015),

–  uzimajući u obzir članak 39. stavak 1. Ugovora o Europskoj uniji izmijenjen Ugovorom iz Amsterdama i članak 9. Protokola br. 36 o prijelaznim odredbama, na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0197/2015),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2008/615/PUP od 23. lipnja 2008. o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala(1), a posebno njezin članak 33.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 10. listopada 2013. o jačanju prekogranične suradnje na provođenju zakona u EU-u: primjena Odluke iz Prüma i europskog modela razmjene informacija(2),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 9. srpnja 2015. o Europskom programu sigurnosti(3),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0304/2015),

1.  prihvaća nacrt Vijeća;

2.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.  traži od Vijeća da se s njim ponovno savjetuje ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)SL L 210, 6.8.2008., str. 1.
(2)Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0419.
(3)Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0269.


Automatizirana razmjena daktiloskopskih podataka u Belgiji *
PDF 244kWORD 62k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 27. listopada 2015. o nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Belgiji (10029/2015 – C8-0196/2015 – 2015/0805(CNS))
P8_TA(2015)0364A8-0303/2015

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt Vijeća (10029/2015),

–  uzimajući u obzir članak 39. stavak 1. Ugovora o Europskoj uniji kako je izmijenjen Ugovorom iz Amsterdama i članak 9. Protokola br. 36 o prijelaznim odredbama na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0196/2015),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2008/615/PUP od 23. lipnja 2008. o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala(1), a posebno njezin članak 33.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 10. listopada 2013. o jačanju prekogranične suradnje na provođenju zakona u EU-u: primjena Odluke iz Prüma i europskog modela razmjene informacija(2),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 9. srpnja 2015. o Europskom programu sigurnosti(3),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0303/2015),

1.  prihvaća nacrt Vijeća;

2.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.  traži od Vijeća da se s njim ponovno savjetuje ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)SL L 210, 6.8.2008., str. 1.
(2)Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0419.
(3)Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0269.


Automatizirana razmjena daktiloskopskih podataka u Poljskoj *
PDF 243kWORD 63k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 27. listopada 2015. o nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Poljskoj (09989/2015 – C8-0195/2015 – 2015/0806(CNS))
P8_TA(2015)0365A8-0302/2015

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt Vijeća (09989/2015),

–  uzimajući u obzir članak 39. stavak 1. Ugovora o Europskoj uniji kako je izmijenjen Ugovorom iz Amsterdama i članak 9. Protokola br. 36 o prijelaznim odredbama na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0195/2015),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2008/615/PUP od 23. lipnja 2008. o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala(1), a posebno njezin članak 33.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 10. listopada 2013. o jačanju prekogranične suradnje na provođenju zakona u EU-u: primjena Odluke iz Prüma i europskog modela razmjene informacija(2),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 9. srpnja 2015. o Europskom programu sigurnosti(3),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0302/2015),

1.  prihvaća nacrt Vijeća;

2.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.  traži od Vijeća da se s njim ponovno savjetuje ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)SL L 210, 6.8.2008., str. 1.
(2)Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0419.
(3)Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0269.


Paket aranžmani i povezani putni aranžmani ***II
PDF 316kWORD 64k
Rezolucija
Prilog
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 27. listopada 2015. o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2011/83/EU te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/314/EEZUZ (09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD))
P8_TA(2015)0366A8-0297/2015

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (09173/3/2015 – C8‑0281/2015),

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 11. prosinca 2013.(1),

–  uzimajući u obzir stajalište u prvom čitanju(2) o prijedlogu Komisije upućenom Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0512),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 76. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (A8-0297/2015),

1.  prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju;

2.  prima na znanje izjavu Komisije priloženu ovoj Rezoluciji;

3.  utvrđuje da je akt prihvaćen u skladu sa stajalištem Vijeća;

4.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše akt s predsjednikom Vijeća u skladu s člankom 297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

5.  nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci propisno zaključeni te da ga u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća da na objavu u Službenom listu Europske unije;

6.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

Izjava Komisije

Prilikom revizije radnog dokumenta službi Komisije od 3. prosinca 2009. naslovljenog „Smjernice o provedbi/primjeni Direktive 2005/29/EZ o nepoštenoj poslovnoj praksi” Komisija će se također osvrnuti na pitanje poslovne prakse pri čemu pružatelji usluga putovanja koji svoje usluge stavljaju na tržište putem interneta, pružaju dodatne usluge na skriven, nejasan ili dvosmislen način, poput skrivanja mogućnosti da se ne rezerviraju dodatne usluge. Komisija će obavijestiti Parlament o tome kako su njegovi stavovi uzeti u obzir kada se usvoji revizija Smjernica.

(1) SL C 170, 5.6.2014., str. 73.
(2) Usvojeni tekstovi od 12.3.2014., P7_TA(2014)0222.


Europsko jedinstveno tržište elektroničkih komunikacija ***II
PDF 314kWORD 63k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 27. listopada 2015. o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera u vezi s pristupom otvorenom internetu te o izmjeni Direktive 2002/22/EZ o univerzalnoj usluzi i pravima korisnika u vezi s elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama i Uredbe (EU) br. 531/2012 o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama u Uniji (10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD))
P8_TA(2015)0367A8-0300/2015

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (10788/2/2015 – C8‑0294/2015),

–  uzimajući u obzir obrazložena mišljenja Irskog parlamenta, malteškog Zastupničkog doma, austrijskog Saveznog vijeća i Švedskog parlamenta podnesena u okviru protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojima se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 21. siječnja 2014.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 31. siječnja 2014.(2),

–  uzimajući u obzir stajalište u prvom čitanju(3) o prijedlogu Komisije upućenom Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0627),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 76. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (A8-0300/2015),

1.  prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju;

2.  utvrđuje da je akt prihvaćen u skladu sa stajalištem Vijeća;

3.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše akt s predsjednikom Vijeća u skladu s člankom 297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

4.  nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci propisno zaključeni te da ga u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća da na objavu u Službenom listu Europske unije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 177, 11.6.2014., str. 64.
(2) SL C 126, 26.4.2014., str. 53.
(3) Usvojeni tekstovi od 3.4.2014., P7_TA(2014)0281.


Trgovina određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo postupanje ili kažnjavanje ***I
PDF 539kWORD 225k
Amandmani koje je donio Europski parlament 27. listopada 2015. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1236/2005 o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD))(1)
P8_TA(2015)0368A8-0267/2015

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 8.
(8)  Izdavanje općeg odobrenja bilo bi primjereno i u slučajevima kad proizvođač treba izvoziti medicinske proizvode koje se nadzire Uredbom (EZ) br. 1236/2005 distributeru u zemlji koja nije ukinula smrtnu kaznu, pod uvjetom da su izvoznik i distributer sklopili pravno obvezujući sporazum kojim se od distributera zahtijeva da primijeni primjeren skup mjera kojima se osigurava da se ti medicinski proizvodi neće upotrebljavati za izvršenje smrtne kazne.
(8)  Izdavanje općeg odobrenja bilo bi primjereno i u slučajevima kad proizvođač treba izvoziti medicinske proizvode koje se nadzire Uredbom (EZ) br. 1236/2005 distributeru u zemlji koja nije ukinula smrtnu kaznu, pod uvjetom da su izvoznik i distributer sklopili pravno obvezujući sporazum kojim se od distributera zahtijeva da primijeni primjeren skup mjera kojima se osigurava da se ti medicinski proizvodi neće upotrebljavati za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje.
Amandman 2
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 12.
(12)  Potrebno je brokerima u Uniji zabraniti da pružaju brokerske usluge u vezi s robom čiji je izvoz i uvoz zabranjen jer takva roba nema nikakvu praktičnu namjenu osim za izvršenje smrtne kazne, mučenja ili drugog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja. Zabrana pružanja tih usluga služi za zaštitu javnog morala.
(12)  Potrebno je brokerima u Uniji zabraniti da pružaju brokerske usluge u vezi s robom čiji je izvoz i uvoz zabranjen jer takva roba nema nikakvu praktičnu namjenu osim za izvršenje smrtne kazne, mučenja ili drugog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja. Zabrana pružanja tih usluga služi za zaštitu javnog morala i poštovanje načela ljudskog dostojanstva na kojima se zasnivaju europske vrijednosti, u skladu s pripadajućim odredbama u Ugovoru o Europskoj uniji i Povelji o temeljnim pravima Europske unije.
Amandman 3
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 19.a (nova)
(19a)  Potrebno je uvesti ciljanu klauzulu o krajnjoj namjeni kako bi države članice obustavile ili zaustavile prijenos predmeta na koje se sigurnosna ograničenja odnose, a koji nisu navedeni u Prilogu II. i Prilogu III., te koji očito nemaju praktičnu namjenu osim u svrhu izvršenja smrtne kazne, mučenja ili drugog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja ili kada postoji opravdana sumnja da bi prijenos tih predmeta mogao potpomagati izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje. Ovlasti dodijeljene ciljanom klauzulom o krajnjoj namjeni ne bi trebale obuhvaćati medicinske proizvode koji bi se mogli koristiti za izvršenje smrtne kazne.
Amandman 4
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 2. – podtočka aa (nova)
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 2. – točka f
(aa)  točka (f) zamjenjuje se sljedećim:
(f)   „tehnička pomoć” znači bilo kakva tehnička potpora u vezi s popravkom, razvojem, proizvodnjom, ispitivanjem, održavanjem, sastavljanjem ili bilo kakva druga tehnička usluga te može biti i u obliku, primjerice, davanja uputa, savjeta, obuke, prijenosa praktičnog znanja ili vještina odnosno usluga savjetovanja. Tehnička pomoć uključuje pomoć u usmenom obliku i pomoć koja se pruža elektroničkim putem;
„(f) „tehnička pomoć” znači bilo kakva tehnička potpora u vezi s popravkom, razvojem, proizvodnjom, ispitivanjem, održavanjem, sastavljanjem, uporabom i načinima uporabe ili bilo kakva druga tehnička usluga te može biti i u obliku, primjerice, davanja uputa, savjeta, obuke, prijenosa praktičnog znanja ili vještina odnosno usluga savjetovanja. Tehnička pomoć uključuje pomoć u usmenom obliku i pomoć koja se pruža elektroničkim putem;”
Amandman 5
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 2. – podtočka c
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 2. – točka k – podstavak 2.
Za potrebe ove Uredbe samo pružanje pomoćnih usluga isključeno je iz ove definicije. Pomoćne usluge čine prijevoz, financijske usluge, osiguranje ili reosiguranje, ili oglašavanje ili promidžba;
Za potrebe ove Uredbe pružanje pomoćnih usluga uključeno je u ovu definiciju. Pomoćne usluge čine prijevoz, financijske usluge, osiguranje ili reosiguranje, ili oglašavanje ili promidžba, uključujući putem interneta;
Amandman 6
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 2. – podtočka c
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 2 − točka l
(l)   „broker” znači sve fizičke ili pravne osobe ili partnerstva s boravištem ili pravnim nastanom u državi članici Unije koje pružaju usluge utvrđene pod točkom (k) iz Unije na područje treće zemlje;
(l)   „broker” znači sve fizičke ili pravne osobe ili partnerstva s boravištem ili pravnim nastanom u državi članici Unije, državljane država članica ili podružnice pravne osobe ili partnerstva koje pružaju usluge utvrđene pod točkom (k);
Amandman 7
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 2. – podtočka c.
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 2. – točka m
(m)   „dobavljač tehničke pomoći” znači sve fizičke ili pravne osobe ili partnerstva s boravištem ili pravnim nastanom u državi članici Unije koje dobavlja tehničku pomoć utvrđenu pod točkom (f) iz Unije na područje treće zemlje;
(m)   „dobavljač tehničke pomoći” znači sve fizičke ili pravne osobe ili partnerstva s boravištem ili pravnim nastanom u državi članici Unije koje dobavlja tehničku pomoć utvrđenu pod točkom (f);
Amandman 8
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 2. – podtočka c
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 2. – točka n
(n)   „izvoznik” znači svaka fizička ili pravna osoba ili partnerstvo u čije ime se radi izvozna deklaracija, odnosno osoba koja u trenutku prihvaćanja deklaracije ima ugovor s primateljem u dotičnoj trećoj zemlji i ima potrebnu ovlast za odlučivanje o slanju predmeta izvan carinskog područja Unije. Ako nije sklopljen nikakav ugovor o izvozu ili ako nositelj ugovora ne nastupa u vlastito ime, izvoznik znači osoba koja ima ovlast za odlučivanje o slanju predmeta izvan carinskog područja Unije. Ako korist od prava raspolaganja robom ima osoba s poslovnim nastanom izvan Unije na temelju ugovora na kojem se temelji izvoz, smatra se da je izvoznik ugovorna strana koja ima poslovni nastan u Uniji;
(n)   „izvoznik” znači svaka fizička ili pravna osoba ili partnerstvo u čije ime se radi izvozna deklaracija, odnosno osoba koja u trenutku prihvaćanja deklaracije ima ugovor s primateljem u dotičnoj trećoj zemlji i ima potrebnu ovlast za odlučivanje o slanju predmeta izvan carinskog područja Unije. Ako nije sklopljen nikakav ugovor o izvozu ili ako nositelj ugovora ne nastupa u vlastito ime, izvoznik znači osoba koja ima ovlast za odlučivanje o slanju predmeta izvan carinskog područja Unije. Ako korist od prava raspolaganja robom ima osoba s poslovnim nastanom izvan Unije na temelju ugovora na kojem se temelji izvoz, smatra se da je izvoznik ugovorna strana koja ima boravište ili poslovni nastan u Uniji;
Amandman 9
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 2. – podtočka c
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 2. – točka ra (nova)
(ra)  „provoz” znači prijevoz robe, navedene u prilozima, koja nije iz Unije i koja ulazi u carinsko područje Unije i njime prolazi, a odredište joj je izvan Unije.
Amandman 10
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 3.a (nova)
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 4.b (novi)
(3a)  Umeće se sljedeći članak:
„Članak 4.b
Zabrana provoza
1.  Zabranjuje se svaki provoz robe s popisa u Prilogu II., neovisno o podrijetlu te robe.
2.  Odstupajući od stavka 1. nadležno tijelo može dopustiti provoz robe s popisa u Prilogu II. ako se dokaže da će se roba u zemlji u koju se izvozi koristiti isključivo u svrhu javnog prikazivanja u muzejima s obzirom na njezin povijesni značaj.”
Amandman 11
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 3.b (nova)
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 4.c (novi)
(3b)  Umeće se sljedeći članak:
„Članak 4.c
Zabrana komercijalnog oglašavanja i promidžbe
Svim fizičkim ili pravnim osobama ili partnerstvima zabranjuje se komercijalno oglašavanje i promidžba u Uniji, uključujući putem interneta, u cilju prijenosa dobara navedenih u Prilogu II.”
Amandman 12
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 5.
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 6. – stavak 1.
1.  U svakom pojedinačnom slučaju nadležna tijela odlučuju o zahtjevima za izdavanje odobrenja izvoza robe s popisa u Prilogu III.a , uzimajući u obzir sve odgovarajuće čimbenike, a posebno je li zahtjev za odobrenje u osnovi istovjetnog izvoza neka druga država članica odbacila u protekle tri godine, i čimbenike povezane s predviđenom krajnjom namjenom i rizikom od zloupotrebe.
1.  U svakom pojedinačnom slučaju nadležna tijela odlučuju o zahtjevima za izdavanje odobrenja izvoza robe s popisa u Prilozima III. i  III.a, uzimajući u obzir sve odgovarajuće čimbenike, a posebno je li zahtjev za odobrenje u osnovi istovjetnog izvoza neka druga država članica odbacila u protekle tri godine, i čimbenike povezane s predviđenom krajnjom namjenom i rizikom od zloupotrebe.
Amandman 13
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 5.a (nova)
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Stavak 6. – stavak 1.a (novi)
(5a)  U članak 6. umeće se sljedeći stavak:
„(1a) Vodeći računa o svim relevantnim dokazima nadležna se tijela zajedno s državama članicama brinu za to da su sva poduzeća koja stavljaju na tržište opremu iz područja sigurnosti, pa i poduzeća koja organiziraju sajmove i druga događanja na kojima se takva oprema čini dostupnom, upoznata s činjenicom da bi se ta oprema mogla koristiti za mučenje i drugo okrutno, ponižavajuće ili nečovječno postupanje ili kažnjavanje te da postoji mogućnost da se stavljanje na tržište te opreme zabrani i da joj se ukinu pripadajuća odobrenja.”
Amandman 14
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 5.b (nova)
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 6. – stavak 2.
(5b)  U članku 6. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:
2.  Nadležno tijelo ne izdaje odobrenje ako postoji opravdani razlog za sumnju da bi se robu s popisa iz Priloga III. moglo upotrijebiti za mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, u što je uključeno i sudsko tjelesno kažnjavanje koje provode tijela pravosuđa i policije ili bilo koja fizička ili pravna osoba u trećoj zemlji.
2. Nadležno tijelo ne izdaje odobrenje ako postoji opravdani razlog za sumnju da bi se robu s popisa iz Priloga III. i Priloga III.a moglo upotrijebiti za mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, u što je uključeno i sudsko tjelesno kažnjavanje koje provode tijela pravosuđa i policije ili bilo koja fizička ili pravna osoba u trećoj zemlji.
Nadležno tijelo uzima u obzir:
Nadležno tijelo uzima u obzir:
–  dostupne presude međunarodnih sudova,
–  dostupne presude međunarodnih sudova,
–  nalaze nadležnih tijela UN-a, Vijeća Europe i EU-a te izvješća Europskog odbora Vijeća Europe za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja i posebnog izvjestitelja UN-a za mučenje i druga okrutna, nečovječna ili ponižavajuća postupanja i kažnjavanja.
–  nalaze nadležnih tijela UN-a, Vijeća Europe i EU-a te izvješća Europskog odbora Vijeća Europe za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja i posebnog izvjestitelja UN-a za mučenje i druga okrutna, nečovječna ili ponižavajuća postupanja i kažnjavanja.
U obzir se mogu uzeti i ostale relevantne informacije, poput dostupnih presuda nacionalnih sudova, izvješća udruga civilnog društva ili drugih informacija koje su one prikupile te informacija o ograničenju izvoza robe s popisa u prilozima II. i III. koje primjenjuje zemlja odredišta.
U obzir se mogu uzeti i ostale relevantne informacije, poput dostupnih presuda nacionalnih sudova, izvješća udruga civilnog društva ili drugih informacija koje su one prikupile te informacija o ograničenju izvoza robe s popisa u prilozima II., III. i III.a koje primjenjuje zemlja odredišta.
Amandman 15
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 5.c (nova)
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 6.a (novi)
(5c)  Umeće se sljedeći članak:
„Članak 6.a
Zahtjev za odobrenje provoza
1.  Odobrenje je potrebno za provoz robe navedene u Prilogu III. ili Prilogu III.a ako su gospodarski subjekt nadležna tijela države članice kroz koju se odvija provoz obavijestila da je dotična roba namijenjena, ili to može biti, u cijelosti ili dijelom, za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje.
2.  Ako je gospodarski subjekt svjestan toga da je roba u provozu navedena u Prilogu III. ili Prilogu III.a namijenjena, u cijelosti ili dijelom, za potrebe izvršenja smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, o tome obavješćuje nadležna tijela koja odlučuju je li uputno da dotični provoz bude podložan odobrenju.
3.  Država članica koja u skladu sa stavcima 1. i 2. nameće zahtjev za odobrenje za provoz robe koja nije navedena u Prilogu III. ili Prilogu III.a o tome obavješćuje ostale države članice i Komisiju.”
Amandman 16
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 6.
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 7.a – stavak 1.
1.  Brokeru se brani pružanje bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u trećoj zemlji brokerskih usluga u vezi s robom s popisa u Prilogu III., neovisno o podrijetlu te robe, ako taj broker zna ili ima razlog za sumnju da bilo koji dio pošiljke te robe jest ili bi mogao biti namijenjen za upotrebu za mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje u zemlji koja ne pripada carinskom području Unije.
1.  Brokeru se brani pružanje bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u trećoj zemlji brokerskih usluga u vezi s robom s popisa u Prilogu III. i Prilogu III.a, neovisno o podrijetlu te robe, ako taj broker zna ili ima razlog za sumnju da bilo koji dio pošiljke te robe jest ili bi mogao biti namijenjen za upotrebu za mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje u zemlji koja ne pripada carinskom području Unije.
Amandman 17
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 6.
uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 7.a – stavak 2.
2.  Dobavljaču tehničke pomoći brani se dobavljanje bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u trećoj zemlji tehničke pomoći u vezi s robom s popisa u Prilogu III., neovisno o podrijetlu te robe, ako taj dobavljač zna ili ima razlog za sumnju da dio te robe ili sva ta roba jest ili bi mogla biti namijenjena za upotrebu za mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje u zemlji koja ne pripada carinskom području Unije.
2.  Dobavljaču tehničke pomoći brani se dobavljanje bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u trećoj zemlji tehničke pomoći u vezi s robom s popisa u Prilogu III. i Prilogu III.a, neovisno o podrijetlu te robe, ako taj dobavljač zna ili ima razlog za sumnju da dio te robe ili sva ta roba jest ili bi mogla biti namijenjena za upotrebu za mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje u zemlji koja ne pripada carinskom području Unije. Dobavljaču tehničke pomoći također je zabranjeno davati upute, savjete, pružati obuku ili prenositi radno znanje ili vještine koje bi se mogle iskoristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje.
Amandman 18
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 6.a (nova)
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 7.aa (novi)
6a.  Umeće se sljedeći članak:
„Članak 7.aa
Razmjena najboljih praksi
Države članice potiču se na promicanje najboljih praksi među dobavljačima tehničke pomoći kako bi se tom pomoći pozitivno doprinijelo borbi protiv mučenja i drugog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja.”
Amandman 19
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 7.
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 7.c – stavak 3. – točka 3.3. (nova)
„3.3. Komisija, u suradnji s nadležnim tijelima država članica i, po potrebi, trećih zemalja, usvaja smjernice za najbolje prakse prilikom provjere krajnje namjene.”
Amandman 20
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 7.a (nova)
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Poglavlje III.b (novo) – članak 7.e (novi)
(7a)  Umeće se sljedeće poglavlje:
„Poglavlje III.b
Roba koja nije navedena
Članak 7.e
Sveobuhvatna klauzula
1.  Odobrenje je potrebno za izvoz robe koja nije navedena u prilozima ovoj Uredbi ako su izvoznika nadležna tijela države članice u kojoj ima poslovni nastan obavijestila da je dotična roba namijenjena, ili to može biti, u cijelosti ili dijelom, za potrebe izvršenja smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje.
2.  Ako je izvoznik svjestan da je roba koju namjerava izvesti, a koja nije navedena u Prilogu II., Prilogu III. ili Prilogu III.a, namijenjena, u cijelosti ili dijelom, za potrebe izvršenja smrtne kazne ili za potrebe mučenja i drugog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, obavješćuje nadležna tijela države članice u kojoj ima poslovni nastan, koja odlučuju je li uputno da dotični izvoz podliježe odobrenju.
3.  Država članica koja u skladu sa stavcima 1. i 2. nameće zahtjev za odobrenje za izvoz robe koja nije navedena u Prilogu II., Prilogu III. ili Prilogu III.a o tome smjesta obavješćuje ostale države članice i Komisiju te navodi konkretne razloge za nametanje zahtjeva za odobrenje. Države članice također odmah obavješćuju Komisiju o svakoj izmjeni mjera donesenih u skladu sa stavcima 1. i 2.
4.  Ostale države članice propisno razmatraju navedene informacije i obavješćuju svoja carinska tijela i ostala nadležna nacionalna tijela.
5.  Kada to nalaže krajnja hitnost, Komisija donosi delegirane akte kojima robu iz stavaka 1. i 2. dodaje na popis u Prilogu II., Prilogu III. ili Prilogu III.a. Na delegirane akte usvojene u skladu s ovim stavkom primjenjuje se postupak predviđen člankom 15.b.
6.  Medicinski proizvodi, definirani Direktivom 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a, nisu obuhvaćeni područjem primjene ovog članka.
_________________________
1a Direktiva 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenog 2001. o zakoniku Zajednice o lijekovima za humanu primjenu (SL L 311, 28.11.2001., str. 67).”
Amandman 21
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 8.
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 8. – stavak 6.
6.  Odstupajući od stavka 5., ako proizvođač treba izvesti medicinske proizvode distributeru, proizvođač dostavlja informacije o postignutim dogovorima i mjerama poduzetima radi sprečavanja upotrebe tih proizvoda za izvršenje smrtne kazne, o zemlji odredišta i, ako su dostupne, informacije o krajnjoj namjeni i krajnjim korisnicima robe.
6.  Odstupajući od stavka 5., ako proizvođač treba izvesti medicinske proizvode distributeru, proizvođač dostavlja informacije o postignutim dogovorima i mjerama poduzetima radi sprečavanja upotrebe tih proizvoda za izvršenje smrtne kazne, o zemlji odredišta i, ako su dostupne, informacije o krajnjoj namjeni i krajnjim korisnicima robe. Te informacije trebaju biti na zahtjev dostupne relevantnim neovisnim nadzornim tijelima kao što su nacionalni preventivni mehanizam uspostavljen u okviru Fakultativnog protokola uz Konvenciju UN-a protiv mučenja i drugih oblika okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, ili nacionalna institucija za zaštitu ljudskih prava u državi članici.
Amandman 22
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 8.a (nova)
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 10. – stavak 2.
(8a)  U članku 10. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:
„2. Ako je u carinskoj deklaraciji navedena roba iz Priloga II. ili Priloga III. te se potvrdi da nije izdano odobrenje na temelju ove Uredbe za planirani izvoz ili uvoz, carinska tijela će zadržati deklariranu robu i skrenuti pozornost na mogućnost podnošenja zahtjeva za odobrenje u skladu s ovom Uredbom. Ako se zahtjev za odobrenje ne uputi u roku od šest mjeseci od dana zadržavanja robe ili ako nadležno tijelo odbaci zahtjev, carinska tijela uništavaju robu u skladu s mjerodavnim nacionalnim zakonodavstvom.”
„2. Ako je u carinskoj deklaraciji navedena roba iz Priloga II., Priloga III. ili Priloga III.a te se potvrdi da nije izdano odobrenje na temelju ove Uredbe za planirani izvoz ili uvoz, carinska tijela će zadržati deklariranu robu i skrenuti pozornost na mogućnost podnošenja zahtjeva za odobrenje u skladu s ovom Uredbom. Ako se zahtjev za odobrenje ne uputi u roku od šest mjeseci od dana zadržavanja robe ili ako nadležno tijelo odbaci zahtjev, carinska tijela uništavaju robu u skladu s mjerodavnim nacionalnim zakonodavstvom.”
Amandman 23
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 12.
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 12.a – stavak 2.
2.  Komisija može u roku od tri mjeseca zatražiti od države članice podnositeljice zahtjeva da dostavi dodatne informacije ako smatra da je u zahtjevu zanemarena jedna ili više odgovarajućih točaka ili da su potrebne dodatne informacije o jednoj ili više odgovarajućih točaka. Komisija priopćuje o kojim je točkama potrebno dostaviti dodatne informacije.
2.   Nakon što zaprimi zahtjev naveden u stavku 1. Komisija o tome odmah obavješćuje sve države članice te prosljeđuje informacije koje je zaprimila od države članice koja je podnijela zahtjev. Tijekom razdoblja koje je Komisiji potrebno da donese konačnu odluku država članica može odmah obustaviti prijenos robe navedene u zahtjevu. Komisija može u roku od tri mjeseca zatražiti od države članice podnositeljice zahtjeva da dostavi dodatne informacije ako smatra da je u zahtjevu zanemarena jedna ili više odgovarajućih točaka ili da su potrebne dodatne informacije o jednoj ili više odgovarajućih točaka. Komisija priopćuje o kojim je točkama potrebno dostaviti dodatne informacije.
Amandman 24
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 12.
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 12.a – stavak 3.
3.  Bude li smatrala da nema potrebe zatražiti dodatne informacije ili, ako je to primjenjivo, nakon primanja dodatnih informacija koje je zatražila, Komisija u roku od šest mjeseci pokreće postupak za donošenje zatraženih izmjena ili obavješćuje državu članicu podnositeljicu zahtjeva o razlozima zbog kojih to neće učiniti.”
3.  Bude li smatrala da nema potrebe zatražiti dodatne informacije ili, ako je to primjenjivo, nakon primanja dodatnih informacija koje je zatražila, Komisija u roku od tri mjeseca pokreće postupak za donošenje zatraženih izmjena ili obavješćuje državu članicu podnositeljicu zahtjeva o razlozima zbog kojih to neće učiniti.”
Amandman 25
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 12.a (nova)
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 13. – stavak 1.
(12a)  U članku 13. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:
1.  Ne dovodeći u pitanje članak 11. Komisija i države članice se na zahtjev međusobno izvještavaju o mjerama poduzetima u skladu s ovom Uredbom te si međusobno pružaju relevantne dostupne informacije u vezi s ovom Uredbom, posebno informacije o odobrenim i odbijenim autorizacijama.
1. Ne dovodeći u pitanje članak 11. svaka država članica obavješćuje Komisiju o mjerama poduzetima u skladu s ovom Uredbom te pruža sve relevantne dostupne informacije u vezi s ovom Uredbom, posebno informacije o odobrenim i odbijenim autorizacijama, te o mjerama poduzetima u vezi s ciljanom klauzulom o krajnjoj namjeni. Komisija informacije prosljeđuje ostalim državama članicama.”
Amandman 26
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 12.b (nova)
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 13. – stavak 3.a (novi)
(12b)  U članak 13. umeće se sljedeći stavak:
„3a. Komisija izrađuje godišnje izvješće koje sadržava godišnja izvješća o radu navedena u stavku 3. To se izvješće objavljuje.”
Amandman 27
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 15.
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 15.a
Članak 15.a
Briše se.
Izvršenje delegiranja
1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.
2.  Delegiranje ovlasti iz članka 12. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina od …. Komisija sastavlja izvješće u pogledu delegiranja ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće usprotive takvom produljenju najkasnije tri mjeseca prije isteka svakog razdoblja.
3.  Delegiranje ovlasti navedeno u članku 12. u bilo kojem trenutku mogu opozvati Europski parlament ili Vijeće. Odlukom o opozivu prestaje delegiranje ovlasti navedeno u toj odluci. Ona stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave odluke u Službenom listu Europske unije ili od kasnijeg dana utvrđenog u odluci. Odluka nema utjecaja na valjanost bilo kojeg delegiranog akta koji je već na snazi.
4.  Čim Komisija donese delegirani akt, ona o njemu istovremeno obavješćuje Europski parlament i Vijeće.
5.  Delegirani akt donesen u skladu s člankom 12. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće ne izraze prigovor u roku od dva mjeseca od obavijesti Europskom parlamentu ili Vijeću o tome aktu ili ako su prije isteka navedenog roka Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće izraziti prigovore. Na inicijativu Europskoga parlamenta ili Vijeća navedeni se rok produljuje za dva mjeseca.
Amandman 28
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 15.a (nova)
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 15.c (novi)
15a)  Umeće se sljedeći članak:
„Članak 15.c
Koordinacijska skupina za borbu protiv mučenja
1.  Uspostavlja se Koordinacijska skupina za borbu protiv mučenja kojom predsjeda predstavnik Komisije. Svaka država članica imenuje predstavnika u navedenu Skupinu. Koordinacijska skupina razmatra sva pitanja koja se tiču primjene ove Uredbe koja može postaviti njezin predsjednik ili predstavnik države članice.
2.  Koordinacijska skupina u suradnji s Komisijom poduzima odgovarajuće mjere za uspostavljanje izravne suradnje i razmjenu informacija među nadležnim tijelima, osobito u cilju uklanjanja rizika od neujednačene primjene kontrole izvoza robe koja se može koristiti u izvršenju smrtne kazne, mučenju ili drugom okrutnom, nečovječnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju, što bi moglo dovesti do skretanja trgovine.
3.  Predsjednik Koordinacijske skupine za borbu protiv mučenja, kad god to smatra potrebnim, savjetuje se s izvoznicima, brokerima i ostalim relevantnim dionicima, uključujući i pripadnike svih dijelova civilnog društva s relevantnim stručnim znanjem iz područja obuhvaćenih ovom Uredbom.
4.  Komisija u pisanom obliku podnosi godišnje izvješće Europskom parlamentu o djelovanju, ispitivanjima i savjetovanjima Koordinacijske skupine za borbu protiv mučenja koje podliježe članku 4. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća.
Amandman 29
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 15.b (nova)
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 15.d (novi)
(15b)  Umeće se sljedeći članak:
„Članak 15.d
1.  Do...* i svake tri godine poslije toga Komisija preispituje provedbu ove Uredbe i dostavlja iscrpno izvješće o procjeni provedbe Uredbe i njezina učinka Europskom parlamentu i Vijeću koje može sadržavati prijedloge njezine izmjene. Države članice Komisiji pružaju sve potrebne informacije za pripremu izvješća.
2.  Posebni dijelovi izvješća obuhvaćaju:
(a)  Koordinacijsku skupinu za borbu protiv mučenja te njezina djelovanja, ispitivanja i savjetovanja. Podaci Komisije o ispitivanjima i savjetovanjima Koordinacijske skupine smatraju se povjerljivima u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 1049/2001. Informacije se u svakom slučaju smatraju povjerljivima ako bi se njihovim otkrivanjem ozbiljno naštetilo dobavljaču ili izvoru navedenih informacija;
(b)  informacije o odlukama država članica o izdavanju dozvola, njihovo podnošenje izvješća Komisiji, mehanizme obavještavanja i savjetovanja među državama članicama, širenje informacija i provedbu.
(c)  sveobuhvatne podatke o prirodi i učincima mjera koje države članice poduzimaju u skladu s člankom 17., uključujući funkcioniranje sustava kazni koje su uvele države članice i procjenu toga jesu li sustavi učinkoviti, razmjerni i imaju li odvraćajući učinak.
______________
* Tri godine nakon stupanja ove Uredbe na snagu.”
Amandman 30
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 15.c (nova)
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Članak 17. – stavak 2.a (novi)
(15c)  U članku 17. dodaje se sljedeći stavak:
„2.a Komisija ocjenjuje jesu li pravila o kaznama koja propisuju države članice slične prirode i učinka.”
Amandman 31
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 15. – podtočka (-a) (nova)
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Prilog III. – stupac 2. – točke 1. i 2.
(-a) U drugom stupcu Priloga III. točke 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:
1.  Predmeti namijenjeni obuzdavanju ljudi, kako slijedi:
1. Predmeti namijenjeni obuzdavanju ljudi, kako slijedi:
1.1.  Okovi i skupni lanci
1.1.  Okovi i skupni lanci
Napomene:
Napomene:
1.  Okovi su sredstva sputavanja koja se sastoje od dvaju lisica ili obruča s mehanizmom za zaključavanje, povezanih lancem ili polugom
1.  Okovi su sredstva sputavanja koja se sastoje od dvaju lisica ili obruča s mehanizmom za zaključavanje, povezanih lancem ili polugom.
2.  Ova točka ne obuhvaća okove za noge i skupne lance čije je korištenje zabranjeno Prilogom II. točkom 2.3.
2.  Ova točka ne obuhvaća okove za noge i skupne lance čije je korištenje zabranjeno Prilogom II. točkom 2.3.
3.  Ova točka ne obuhvaća „klasične lisice”. Klasične lisice su lisice koje zadovoljavaju sve sljedeće uvjete:
–  njihove cjelokupne dimenzije uključujući lanac, mjereći od vanjskog ruba jedne lisice do vanjskog ruba druge lisice, iznose između 150 i 280 mm kada su obje lisice zaključane,
–  unutarnji opseg svakog obruča lisice je najviše 165 mm kada zaporni mehanizam klizne u zadnji urez na ulazu u mehanizam zaključavanja,
–  unutarnji opseg svakog obruča lisice je najmanje 200 mm kada zaporni mehanizam klizne u prvi urez na ulazu u mehanizam zaključavanja, i
–  nisu bile izmijenjene kako bi uzrokovale tjelesnu bol ili patnju.
3.  Ova točka ne obuhvaća „klasične lisice”. Klasične lisice su lisice koje zadovoljavaju sve sljedeće uvjete:
–  njihove cjelokupne dimenzije uključujući lanac, mjereći od vanjskog ruba jedne lisice do vanjskog ruba druge lisice, iznose između 150 i 280 mm kada su obje lisice zaključane,
–  unutarnji opseg svakog obruča lisice je najviše 165 mm kada zaporni mehanizam klizne u zadnji urez na ulazu u mehanizam zaključavanja,
–  unutarnji opseg svakog obruča lisice je najmanje 200 mm kada zaporni mehanizam klizne u prvi urez na ulazu u mehanizam zaključavanja, i
–  nisu bile izmijenjene kako bi uzrokovale tjelesnu bol ili patnju
1.2.  Pojedinačne lisice ili obruči s mehanizmom za zaključavanje koji imaju unutarnji opseg veći od 165 mm kada zaporni mehanizam klizne u zadnji urez na ulazu u mehanizam za zaključavanje
Napomena:
Ova točka uključuje okove za vrat i druge pojedinačne okove ili obruče s mehanizmom za zaključavanje koji su lancem povezani s klasičnim lisicama
1.2.  Pojedinačne lisice ili obruči s mehanizmom za zaključavanje koji imaju unutarnji opseg veći od 165 mm kada zaporni mehanizam klizne u zadnji urez na ulazu u mehanizam za zaključavanje
Napomena:
Ova točka uključuje okove za vrat i druge pojedinačne okove ili obruče s mehanizmom za zaključavanje koji su lancem povezani s klasičnim lisicama
1.3.  Kapuljače protiv pljuvanja: kapuljače, uključujući kapuljače napravljene od mrežastog materijala, koje uključuju prekrivanje usta kako bi se onemogućilo pljuvanje
Napomena: Ova točka uključuje kapuljače protiv pljuvanja koje su lancem povezane s klasičnim lisicama
1.3.  Kapuljače protiv pljuvanja: kapuljače, uključujući kapuljače napravljene od mrežastog materijala, koje uključuju prekrivanje usta kako bi se onemogućilo pljuvanje
Napomena: Ova točka uključuje kapuljače protiv pljuvanja koje su lancem povezane s klasičnim lisicama
1.3.a Stolice, daske i kreveti s povezima
2.  Oružje i uređaji namijenjeni kontroli nemira ili samozaštiti, kako slijedi:
2.  Oružje i uređaji namijenjeni kontroli nemira ili samozaštiti, kako slijedi:
2.1.  Prijenosno oružje s električnim pražnjenjem koje se može usmjeriti samo na jednu osobu prilikom svakog zadavanja električnog šoka, koje uključuje električne šok palice, električne štitove, pištolje za omamljivanje i električne paralizatore, ali nije na njih ograničeno
2.1.  Prijenosno oružje s električnim pražnjenjem koje se može usmjeriti samo na jednu osobu prilikom svakog zadavanja električnog šoka, koje uključuje električne šok palice, električne štitove, pištolje za omamljivanje i električne paralizatore, ali nije na njih ograničeno
Napomene:
Napomene:
1.  Ova točka ne obuhvaća pojaseve za električne šokove i druge uređaje iz Priloga II. točke 2.1.
1.  Ova točka ne obuhvaća pojaseve za električne šokove i druge uređaje iz Priloga II. točke 2.1.
2.  Ova točka ne obuhvaća pojedinačne električne uređaje za zadavanje električnih šokova kada se koriste u svrhu osobne zaštite njihovih korisnika
2.2.  Kompleti koji sadrže sve bitne sastavne dijelove za sastavljanje prijenosnog oružja s električnim pražnjenjem obuhvaćenog stavkom 2.1.
Napomena:
Sljedeći proizvodi smatraju se bitnim sastavnim dijelovima:
–  jedinica koja proizvodi električni udar,
–  prekidač, bez obzira na to je li na daljinsko upravljanje ili ne, i
–  elektrode odnosno, prema potrebi, žice putem kojih se zadaju električni šokovi
2.3.  Fiksno ili montažno oružje s električnim pražnjenjem koje obuhvaća široko područje i može zadati električne šokove većem broju osoba
2.  Ova točka ne obuhvaća pojedinačne električne uređaje za zadavanje električnih šokova kada se koriste u svrhu osobne zaštite njihovih korisnika
2.2.  Kompleti koji sadrže sve bitne sastavne dijelove za sastavljanje prijenosnog oružja s električnim pražnjenjem obuhvaćenog stavkom 2.1.
Napomena:
Sljedeći proizvodi smatraju se bitnim sastavnim dijelovima:
–  jedinica koja proizvodi električni udar,
–  prekidač, bez obzira na to je li na daljinsko upravljanje ili ne, i
–  elektrode odnosno, prema potrebi, žice putem kojih se zadaju električni šokovi
2.3.  Fiksno ili montažno oružje s električnim pražnjenjem koje obuhvaća široko područje i može zadati električne šokove većem broju osoba
2.3.a Akustične naprave namijenjene za kontroliranje gomile ljudi/pobune
2.3.b Oružje s milimetarskim valovima”
Amandman 32
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 2.
Članak 1. točka 6. i, u slučaju da se umeće članak 7.d, članak 1. točka 7. primjenjuju se od 1. siječnja 2015.
Članak 1. točka 6. i, u slučaju da se umeće članak 7.d, članak 1. točka 7. primjenjuju se od 1. veljače 2016.
Amandman 33
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio 2.
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Prilog III.b
Benin
Briše se.
Amandman 34
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio 2.
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Prilog III.b
Gabon
Amandman 35
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio 2.
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Prilog III.b
Liberija
Briše se.
Amandman 36
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio 2.
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Prilog III.b
Madagaskar
Briše se.
Amandman 37
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio 2.
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Prilog III.b
Mongolija
Briše se.
Amandman 38
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio 2.
Uredba (EZ) br. 1236/2005
Prilog III.b
Sveti Toma i Prinsipe
Briše se.

(1)Pitanje je upućeno natrag nadležnom odboru na ponovno razmatranje u skladu s člankom 61. stavkom 2. drugim podstavkom (A8-0267/2015).


Obvezna automatska razmjena informacija u području oporezivanja *
PDF 545kWORD 242k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 27. listopada 2015. o prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja (COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS))
P8_TA(2015)0369A8-0306/2015

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog koji je Komisija uputila Vijeću (COM(2015)0135),

–  uzimajući u obzir članak 115. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0085/2015),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i mišljenje Odbora za pravna pitanja (A8‑0306/2015),

1.  prihvaća prijedlog Komisije s predloženim izmjenama;

2.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

3.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4.  poziva Vijeće da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti prijedlog Komisije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog direktive
Pozivanje 2.a (novo)
uzimajući u obzir Povelju o temeljnim pravima Europske unije, a posebno poštovanje prava na zaštitu osobnih podataka i prava na slobodu poduzetništva,
Amandman 2
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 1.
(1)  Izazov koji predstavljaju prekogranično izbjegavanje poreza, agresivno porezno planiranje i štetno porezno natjecanje posljednjih se godina znatno povećao te se smatra ozbiljnim problemom u Uniji i na globalnoj razini. Smanjivanjem poreznih osnovica znatno se smanjuju nacionalni prihodi od poreza, pa države članice ne mogu primjenjivati porezne politike koje pogoduju rastu. Konkretno, odluke o porezno motiviranim strukturama dovode do niske razine oporezivanja umjetno visokih iznosa dohotka u državi koja je izdala prethodno mišljenje i mogu dovesti do umjetnog smanjenja iznosa oporezivog dohotka u drugim uključenim državama. Stoga je hitno potrebno povećati transparentnost. Da bi se to postiglo, potrebno je ojačati alate i mehanizme uspostavljene Direktivom Vijeća 2011/16/EU13.
(1)  Izazov koji predstavljaju prekogranično izbjegavanje poreza, agresivno porezno planiranje i štetno porezno natjecanje posljednjih se godina znatno povećao te se smatra ozbiljnim problemom u Uniji i na globalnoj razini. Smanjivanjem poreznih osnovica znatno se smanjuju nacionalni prihodi od poreza, pa države članice ne mogu primjenjivati porezne politike koje pogoduju rastu; njime se narušava tržišno natjecanje na štetu poduzeća, posebno malih i srednjih poduzeća, koja uplaćuju točan iznos poreza i dolazi do preusmjeravanja oporezivanje na manje mobilne elemente kao što su rad i potrošnja. Međutim, u određenim slučajevima odluke o porezno motiviranim strukturama dovele su do niske razine oporezivanja umjetno visokih iznosa dohotka u državi koja je izdala prethodno mišljenje i do umjetnog smanjenja iznosa oporezivog dohotka u drugim uključenim državama, smanjujući tako poreznu osnovicu u tim državama članicama. Stoga je hitno potrebno povećati ciljanu transparentnost i razmjenu informacija barem u skladu sa standardima OECD-a. Da bi se to postiglo, potrebno je ojačati alate i mehanizme uspostavljene Direktivom Vijeća 2011/16/EU13.
__________________
__________________
13 Direktiva Vijeća 2011/16/EU od 15. veljače 2011. o administrativnoj suradnji u području oporezivanja i stavljanju izvan snage Direktive 77/799/EEZ (SL L 64, 11.3.2011., str. 1.).
13 Direktiva Vijeća 2011/16/EU od 15. veljače 2011. o administrativnoj suradnji u području oporezivanja i stavljanju izvan snage Direktive 77/799/EEZ (SL L 64, 11.3.2011., str. 1.).
Amandman 3
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 1.a (nova)
(1a)  Nakon skandala LuxLeaks Europski parlament ovim izvješćem izražava svoju snažnu odlučnost da ne tolerira poreznu prijevaru i izbjegavanje poreza te da se zalaže za pravednu raspodjelu poreznog opterećenja između građana i poduzeća.
Amandman 4
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 2.
(2)  Europsko vijeće u svojim je zaključcima od 18. prosinca 2014. naglasilo potrebu hitnog jačanja napora u borbi protiv izbjegavanja poreza i agresivnog poreznog planiranja i na globalnoj razini i na razini Unije. Naglašavajući važnost transparentnosti, Europsko vijeće pozdravilo je namjeru Komisije da podnese prijedlog o automatskoj razmjeni informacija o poreznim mišljenjima u Uniji.
(2)  Europsko vijeće u svojim je zaključcima od 18. prosinca 2014. naglasilo potrebu hitnog jačanja napora u borbi protiv izbjegavanja poreza i agresivnog poreznog planiranja i na globalnoj i na europskoj razini. Naglašavajući važnost transparentnosti i odgovarajuće razmjene informacija, Europsko vijeće pozdravilo je namjeru Komisije da podnese prijedlog o automatskoj razmjeni informacija o poreznim mišljenjima u Uniji.
Amandman 5
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 4.
(4)  Međutim, učinkovitu spontanu razmjenu informacija o prethodnim poreznim mišljenjima s prekograničnim učinkom i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama otežava nekoliko važnih praktičnih problema, poput prava države članice koja izdaje mišljenje da sama odluči koje je države članice potrebno o tome obavijestiti.
(4)  Međutim, učinkovitu spontanu razmjenu informacija o prethodnim poreznim mišljenjima s prekograničnim učinkom i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama otežava nekoliko važnih praktičnih problema, poput prava države članice koja izdaje mišljenje da sama odluči koje je države članice potrebno o tome obavijestiti i lošeg sustava nadzora zbog kojeg je Komisiji teško utvrditi eventualno kršenje zahtjeva razmjene informacija.
Amandman 6
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 4.a (nova)
(4a)  Učinkovita razmjena i obrada poreznih informacija te uzajamni pritisak koji bi nastao imali bi snažan odvraćajući učinak na uvođenje štetnih poreznih praksi te bi državama članicama i Komisiji omogućili pristup svim relevantnim informacijama kako bi mogle poduzeti mjere protiv takvih praksi.
Amandman 7
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 5.
(5)  Mogućnost da se osiguravanje informacija odbije ako bi to dovelo do otkrivanja trgovinske, industrijske ili poslovne tajne ili trgovinskog postupka ili ako je otkrivanje informacija protivno javnoj politici, ne bi se smjelo primjenjivati na obveznu automatsku razmjene informacija o prethodnim poreznim mišljenjima s prekograničnim učinkom i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama kako se ne bi smanjila učinkovitost tih razmjena. Ograničenost informacija koje bi se razmjenjivale među svim državama članicama trebala bi biti dovoljno jamstvo zaštite poslovnih interesa.
(5)  Mogućnost da se osiguravanje informacija odbije ako bi to dovelo do otkrivanja trgovinske, industrijske ili poslovne tajne ili trgovinskog postupka ili ako je otkrivanje informacija protivno javnoj politici, ne smije se primjenjivati na obveznu automatsku razmjene informacija o prethodnim poreznim mišljenjima i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama kako se ne bi smanjila učinkovitost tih razmjena. Ograničenost informacija koje bi se razmjenjivale među svim državama članicama dovoljno je jamstvo zaštite poslovnih interesa.
Amandman 8
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 5.a (nova)
(5a)  Prethodna porezna mišljenja i sporazumi o transfernim cijenama mogu imati prekograničnu dimenziju iako se odnose na isključivo nacionalne transakcije. To vrijedi osobito za kaskadne transakcije kod kojih se prethodno porezno mišljenje ili sporazum o transfernim cijenama odnosi na prve nacionalne transakcije, ne uzimajući pritom u obzir sljedeće (prekogranične) transakcije.
Amandman 9
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 5.b (nova)
(5b)  Kako bi se izbjegle proizvoljne razlike u poreznim aranžmanima u kontekstu različitih nacionalnih administrativnih praksi, definicijama prethodnih mišljenja i prethodnih sporazuma o transfernim cijenama trebali bi biti obuhvaćeni porezni aranžmani neovisno o formalnom ili neformalnom načinu na koji su izdani i bez obzira na njihovu obvezujuću ili neobvezujuću prirodu.
Amandman 10
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 5.c (nova)
(5c)  Prethodnim poreznim mišljenjima olakšava se dosljedna i transparentna primjena zakonodavstva.
Amandman 11
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 5.d (nova)
(5d)  Transparentnim poreznim pravilima pruža se pravna sigurnost poreznim obveznicima i poduzećima te se potiču ulaganja.
Amandman 12
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 6.
(6)  Kako bi se iskoristile prednosti obvezne automatske razmjene prethodnih poreznih mišljenja s prekograničnim učinkom i prethodnih sporazuma o transfernim cijenama, informacije bi se trebale priopćavati odmah nakon njihova izdavanja te bi stoga trebalo utvrditi pravilne intervale za dostavu tih informacija.
(6)  Kako bi se iskoristile prednosti obvezne automatske razmjene prethodnih poreznih mišljenja i prethodnih sporazuma o transfernim cijenama, informacije o njima trebale bi se priopćavati odmah nakon njihova izdavanja. U slučajevima nepoštovanja pravila moguće je donošenje djelotvornih i učinkovitih sankcija.
Amandman 13
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 7.
(7)  Obveznom automatskom razmjenom prethodnih poreznih mišljenja s prekograničnim učinkom i prethodnih sporazuma o transfernim cijenama trebala bi u svakom slučaju biti obuhvaćena dostava definiranog skupa osnovnih informacija svim državama članicama. Komisija bi trebala donijeti mjere potrebne za standardizaciju dostave tih informacija u skladu s postupkom utvrđenim u Direktivi 2011/16/EU za utvrđivanje standardnog obrasca za razmjenu informacija. Taj bi postupak trebalo primjenjivati i pri donošenju svih potrebnih mjera i praktičnih rješenja za provedbu razmjene informacija.
(7)  Obveznom automatskom razmjenom prethodnih poreznih mišljenja i prethodnih sporazuma o transfernim cijenama trebala bi u svakom slučaju biti obuhvaćena dostava definiranog skupa osnovnih informacija svim državama članicama. Komisija bi trebala donijeti mjere potrebne za standardizaciju dostave tih informacija u skladu s postupkom utvrđenim u Direktivi 2011/16/EU za utvrđivanje standardnog obrasca za razmjenu informacija. Taj bi postupak trebalo primjenjivati i pri donošenju svih potrebnih mjera i praktičnih rješenja za provedbu razmjene informacija.
Amandman 14
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 8.
(8)  Države članice trebale bi i s Komisijom razmjenjivati osnovne informacije koje se priopćavaju. Time bi se Komisiji omogućilo da u svakom trenutku prati i ocjenjuje učinkovitu primjenu automatske razmjene informacija o prethodnim poreznim mišljenjima s prekograničnim učinkom i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama. To priopćavanje države članice ne bi oslobodila od obveze prijave državnih potpora Komisiji.
(8)  Države članice trebale bi i s Komisijom razmjenjivati osnovne informacije koje se priopćavaju s obzirom na to da Komisija mora moći neovisno ocijeniti jesu li te informacije relevantne za otkrivanje nezakonitih državnih potpora. Tim osnovnim informacijama Komisiji bi se omogućilo da u svakom trenutku učinkovito prati i ocjenjuje učinkovitu primjenu automatske razmjene informacija o prethodnim poreznim mišljenjima i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama te da zajamči da mišljenja nemaju negativan učinak na unutarnje tržište. To priopćavanje države članice ne bi oslobodila od obveze prijave državnih potpora Komisiji.
Amandman 15
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 8.a (nova)
(8a)  Države članice trebale bi do 1. listopada 2018. Komisiji dostaviti ex post analizu učinkovitosti ove Direktive.
Amandman 16
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 9.
(9)  Povratna informacija države članice koja prima informacije državi članici koja ih šalje nužan je element funkcioniranja učinkovitog sustava automatske razmjene informacija. Stoga je potrebno predvidjeti mjere kojima se omogućuje pružanje povratnih informacija u slučajevima kada su informacije upotrijebljene, a povratnu informaciju nije moguće pružiti na temelju drugih odredaba Direktive 2011/16/EU.
(9)  Povratna informacija države članice koja prima informacije državi članici koja ih šalje nužan je element funkcioniranja učinkovitog sustava automatske razmjene informacija jer se tako potiče administrativna suradnja među državama članicama. Stoga je potrebno predvidjeti mjere kojima se omogućuje pružanje povratnih informacija u slučajevima kada su informacije upotrijebljene, a povratnu informaciju nije moguće pružiti na temelju drugih odredaba Direktive 2011/16/EU. Na taj je način zaobilaženje informacija u svrhu prijevare puno teže.
Amandman 17
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 10.
(10)  Države članice trebale bi imati mogućnost pozvati se na članak 5. Direktive 2011/16/EU o razmjeni informacija na zahtjev kako bi od države članice koja je izdala mišljenje ili sporazum mogle dobiti dodatne informacije, uključujući cjelovit tekst prethodnog poreznog mišljenja s prekograničnim učinkom ili prethodnog sporazuma o transfernim cijenama.
(10)  Države članice trebale bi imati mogućnost pozvati se na članak 5. Direktive 2011/16/EU o razmjeni informacija na zahtjev kako bi od države članice koja je izdala mišljenje ili sporazum mogle dobiti dodatne informacije, uključujući cjelovit tekst prethodnog poreznog mišljenja ili prethodnog sporazuma o transfernim cijenama te tekstove kojima se uvode naknadne izmjene.
Amandman 18
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 10.a (nova)
(10a)  Izraz „informacije koje mogu biti značajne” iz članka 1. stavka 1. Direktive 2011/16/EU trebalo bi dodatno precizirati kako bi se izbjegla tumačenja čiji je cilj izbjegavanje poreza.
Amandman 19
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 11.
(11)  Države članice trebale bi poduzeti sve potrebne mjere kako bi uklonile prepreke učinkovitoj i što široj obveznoj automatskoj razmjeni informacija o prethodnim poreznim mišljenjima s prekograničnim učinkom i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama.
(11)  Države članice trebale bi poduzeti sve potrebne mjere kako bi uklonile prepreke učinkovitoj i što široj obveznoj automatskoj razmjeni informacija o prethodnim poreznim mišljenjima i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama.
Amandman 20
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 12.a (nova)
(12a)  Kako bi se postigla veća transparentnost za građane, Komisija bi na temelju informacija sadržanih u sigurnom središnjem direktoriju trebala objavljivati sažetak glavnih poreznih mišljenja dogovorenih tijekom prethodne godine. Te objave trebale bi obvezno sadržavati opis problema koji su bili tema poreznog mišljenja, opis kriterija korištenih za utvrđivanje prethodnog sporazuma o transfernim cijenama i imena država članica na koje će to najvjerojatnije utjecati. Komisija bi pritom trebala poštovati odredbe o povjerljivosti iz ove Direktive.
Amandman 21
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 12.b (nova)
(12b)  Poželjno je da države članice zatraže od vlastitih nadležnih tijela raspodjelu ljudskih resursa, iz zaposlenog osoblja, za prikupljanje i analizu tih podataka.
Amandman 22
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 12.c (nova)
(12c)  Registar o stvarnom vlasništvu na razini Unije, koji će pomoći u otkrivanju potencijalnih slučajeva izbjegavanja poreza i prijenosa dobiti, mora biti u funkciji do 26. lipnja 2017. Uvođenje središnjeg registra za automatsku razmjenu prethodnih poreznih mišljenja ili sporazuma o transfernim cijenama među državama članicama, koji bi bio dostupan poreznim tijelima i nadležnim upravama u državama članicama i Komisiji, bilo bi veoma važno.
Amandman 23
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 15.
(15)  Postojeće odredbe o povjerljivosti trebalo bi izmijeniti kako bi se uzelo u obzir proširenje obvezne automatske razmjene informacija na prethodna porezna mišljenja s prekograničnim učinkom i prethodne sporazume o transfernim cijenama.
(15)  Postojeće odredbe o povjerljivosti trebalo bi izmijeniti kako bi se uzelo u obzir proširenje obvezne automatske razmjene informacija na prethodna porezna mišljenja i prethodne sporazume o transfernim cijenama.
Amandman 24
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 15.a (nova)
(15a)  Iznimno je važno poštovanje temeljnog načela suvereniteta država članica u poreznim pitanjima kad je riječ o izravnom oporezivanju, kao i to da se aktualnim prijedlogom ne ugrozi načelo supsidijarnosti.
Amandman 25
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 16.
(16)  Ovom se Direktivom poštuju temeljna prava i načela priznata Poveljom o temeljnim pravima Europske unije. Ovom se Direktivom posebice namjerava osigurati puno poštovanje prava na zaštitu osobnih podataka i slobode poslovanja.
(16)  Ovom se Direktivom poštuju temeljna prava i načela priznata Poveljom o temeljnim pravima Europske unije. Ovom se Direktivom posebice namjerava osigurati puno poštovanje prava na zaštitu osobnih podataka i slobode poslovanja. Osobni podaci trebali bi se obrađivati u konkretne, eksplicitne i legitimne svrhe te samo ako su primjereni, relevantni i nisu pretjerani s obzirom na te svrhe. Svako ograničenje tih prava može se nametnuti samo ako se pritom poštuju uvjeti iz Povelje o temeljnim pravima. Podložno načelu proporcionalnosti, ograničenja se mogu nametnuti samo ako su u skladu s nužnim i istinskim ciljevima od općeg interesa kako ih priznaje pravo odnosno ako se time štite prava i slobode drugih.
Amandman 26
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 17.
(17)  Budući da ciljeve ove Direktive, tj. učinkovitu administrativnu suradnju među državama članicama pod uvjetima koji su spojivi s pravilnim funkcioniranjem unutarnjeg tržišta, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego ih se zbog ujednačenosti i djelotvornosti može na bolji način ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.
(17)  Budući da ciljeve ove Direktive, tj. učinkovitu administrativnu suradnju među državama članicama pod uvjetima koji su spojivi s pravilnim funkcioniranjem unutarnjeg tržišta, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego ih se zbog ujednačenosti i djelotvornosti može na bolji način ostvariti na europskoj razini, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.
Amandman 27
Prijedlog direktive
Članak 1. – točka 1. – podtočka a
Direktiva 2011/16/EU
Članak 3. – točka 9. – podtočka a
(a)  za potrebe članka 8. stavka 1. i članka 8.a znači sistematsko priopćavanje prethodno definiranih informacija drugoj državi članici, bez prethodnog zahtjeva, u prethodno utvrđenim pravilnim intervalima. Za potrebe članka 8. stavka 1. upućivanje na raspoložive informacije odnosi se na informacije iz poreznih podataka države članice koja priopćava informacije koje su dostupne u skladu s postupcima za prikupljanje i obradu podataka u toj državi članici;
(a)  za potrebe članka 8. stavka 1. i članka 8.a znači sistematsko priopćavanje prethodno definiranih informacija drugoj državi članici, bez prethodnog zahtjeva, koje se u skladu s člankom 8. stavkom 1. odvija u prethodno utvrđenim pravilnim intervalima. Za potrebe članka 8. stavka 1. upućivanje na raspoložive informacije odnosi se na informacije iz poreznih podataka države članice koja priopćava informacije koje su dostupne u skladu s postupcima za prikupljanje i obradu podataka u toj državi članici;
Amandman 28
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b
Direktiva 2011/16/EU
Članak 3. – točka 14. – uvodni dio
14.  ,prethodno porezno mišljenje s prekograničnim učinkom’ znači sporazum, priopćenje ili drugi instrument ili mjera sa sličnim učincima, uključujući one izdane u okviru porezne revizije:
14.  ,prethodno porezno mišljenje’ znači sporazum, priopćenje ili drugi instrument ili mjera sa sličnim učincima, uključujući one izdane u okviru porezne revizije i neovisno o njegovoj formalnoj, neformalnoj, pravno obvezujućoj ili neobvezujućoj prirodi:
Amandman 29
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b
Direktiva 2011/16/EU
Članak 3. – točka 14. – podtočka a
(a)  koji su upućeni bilo kojoj osobi od strane ili u ime vlade ili porezne uprave države članice ili njihovih teritorijalnih ili upravnih jedinica;
(a)  koji su upućeni ili objavljeni od strane ili u ime vlade ili porezne uprave države članice ili njihovih teritorijalnih ili upravnih jedinica i na koje se može osloniti jedna ili više osoba;
Amandman 30
Prijedlog direktive
Članak 1. – točka 1. – podtočka b
Direktiva 2011/16/EU
Članak 3. – točka 14. – podtočka c
(c)  koji se odnose na prekograničnu transakciju ili pitanje uspostavlja li se obavljanjem djelatnosti pravne osobe u drugoj državnoj članici stalna poslovna jedinica; i
(c)  koji se odnose na transakciju ili pitanje uspostavlja li se obavljanjem djelatnosti pravne osobe u drugoj državnoj članici stalna poslovna jedinica; i
Amandman 31
Prijedlog direktive
Članak 1. – točka 1. – podtočka b
Direktiva 2011/16/EU
Članak 3. – točka 14. – podstavak 2.
Prekogranična transakcija može podrazumijevati, među ostalim, ulaganje, isporuku robe, usluge, financiranje ili korištenje materijalne ili nematerijalne imovine i ne mora izravno uključivati osobu kojoj je upućeno prethodno porezno mišljenje s prekograničnim učinkom;
Transakcija može podrazumijevati, među ostalim, ulaganje, isporuku robe, usluge, financiranje ili korištenje materijalne ili nematerijalne imovine i ne mora izravno uključivati osobu kojoj je upućeno prethodno porezno mišljenje;
Amandman 32
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b
Direktiva 2011/16/EU
Članak 3. – točka 15. – podstavak 1.
15.  ,prethodni sporazum o transfernim cijenama’ znači sporazum, priopćenje ili drugi instrument ili mjera sa sličnim učincima, uključujući one izdane u okviru porezne revizije, koji su upućeni bilo kojoj osobi od strane ili u ime vlade ili porezne uprave jedne ili više država članica, uključujući njihove teritorijalne i upravne jedinice, i kojima se prije prekogranične transakcije među povezanim poduzećima određuje odgovarajući skup kriterija za utvrđivanje transfernih cijena za te transakcije ili utvrđuje raspodjela dobiti stalnoj poslovnoj jedinici.
15.  ,prethodni sporazum o transfernim cijenama’ znači sporazum, priopćenje ili drugi instrument ili mjera sa sličnim učincima, uključujući one izdane u okviru porezne revizije, koji su upućeni ili objavljeni od strane ili u ime vlade ili porezne uprave jedne ili više država članica, uključujući njihove teritorijalne i upravne jedinice, i na koje se može osloniti jedna ili više osoba te kojima se prije transakcije među povezanim poduzećima određuje odgovarajući skup kriterija za utvrđivanje transfernih cijena za te transakcije ili utvrđuje raspodjela dobiti stalnoj poslovnoj jedinici.
Amandman 33
Prijedlog direktive
Članak 1. – točka 1. – podtočka b
Direktiva 2011/16/EU
Članak 3. – točka 16.
16.  Za potrebe točke 14. ,prekogranična transakcija’ znači transakcija ili niz transakcija:
Briše se.
(a)  u kojima neke od stranaka koje sudjeluju u transakciji ili nizu transakcija nisu rezidenti u svrhu oporezivanja u državi članici koja izdaje prethodno porezno mišljenje s prekograničnim učinkom; ili
(b)  u kojima je neka od stranaka koje sudjeluju u transakciji ili nizu transakcija istodobno rezident u svrhu oporezivanja u više jurisdikcija; ili
(c)  u kojima jedna od stranaka koje sudjeluju u transakciji ili nizu transakcija obavlja poslovanje u drugoj državi članici preko stalne poslovne jedinice, a ta je transakcija ili niz transakcija dio poslovanja ili cjelokupno poslovanje stalne poslovne jedinice. Prekogranična transakcija ili niz transakcija obuhvaća sporazume koje jedna pravna osoba sklapa u pogledu poslovanja u drugoj državi članici koje obavlja preko stalne poslovne jedinice.
Za potrebe točke 15. „prekogranična transakcija” znači transakcija ili niz transakcija u kojima sudjeluju povezana poduzeća koja nisu sva rezidenti za potrebe oporezivanja na državnom području iste države članice.
Amandman 34
Prijedlog direktive
Članak 1. – točka 3.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.a – stavak 1.
1.  Nadležno tijelo države članice koji izda ili izmijeni prethodno porezno mišljenje s prekograničnim učinkom ili prethodni dogovor o cijenama nakon datuma stupanja na snagu ove Direktive o tome dostavlja informacije nadležnim tijelima svih drugih država članica te Europskoj komisiji automatskom razmjenom.
1.  Nadležno tijelo države članice koji izda ili izmijeni prethodno porezno mišljenje ili prethodni dogovor o cijenama nakon datuma stupanja na snagu ove Direktive o tome dostavlja informacije nadležnim tijelima svih drugih država članica te Europskoj komisiji automatskom razmjenom.
Amandman 35
Prijedlog direktive
Članak 1. – točka 3.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.a – stavak 2.
2.  Nadležno tijelo države članice nadležnim tijelima svih drugih država članica te Europskoj komisiji dostavlja i informacije o prethodnim poreznim mišljenjima s prekograničnim učinkom i prethodnim sporazumima o cijenama koji su izdani tijekom razdoblja od deset godina prije stupanja na snagu ove Direktive i još uvijek su bili valjani na dan stupanja na snagu Direktive.
2.  Nadležno tijelo države članice nadležnim tijelima svih drugih država članica te Europskoj komisiji dostavlja i informacije o prethodnim poreznim mišljenjima i prethodnim sporazumima o cijenama koji su izdani prije stupanja na snagu ove Direktive i još uvijek su bili valjani na dan stupanja na snagu Direktive.
Amandman 36
Prijedlog direktive
Članak 1. – točka 3.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.a – stavak 3.
3.  3. Stavak 1. ne primjenjuje se u slučaju kada se prethodno porezno mišljenje u prekograničnim predmetima isključivo odnosi na porezna davanja jedne ili više fizičkih osoba.
3.  Stavak 1. ne primjenjuje se u slučaju kada se prethodno porezno mišljenje isključivo odnosi na porezna davanja jedne ili više fizičkih osoba.
Amandman 37
Prijedlog direktive
Članak 1. – točka 3.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.a – stavak 3.a (novi)
3a.  Stavak 1. također se primjenjuje kada se zahtjev za prethodno porezno mišljenje odnosi na pravnu strukturu bez pravne osobnosti. U takvoj situaciji nadležno tijelo države članice koje izdaje prethodno porezno mišljenje prosljeđuje svoje informacije nadležnim tijelima svih drugih država članica i organizira prijenos osnivačkog akta državi boravišta svakog osnivača i svakog korisnika strukture.
Amandman 38
Prijedlog direktive
Članak 1. – točka 3.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.a – stavak 4. – točka a
(a)  u pogledu informacija razmijenjenih u skladu sa stavkom 1.: u roku od mjesec dana od završetka tromjesečja tijekom kojeg su izdana ili izmijenjena prethodna porezna mišljenja s prekograničnim učinkom ili prethodni dogovori o cijenama;
(a)  u pogledu informacija razmijenjenih u skladu sa stavkom 1.: odmah i najkasnije jedan mjesec nakon što su izdana ili izmijenjena prethodna porezna mišljenja ili prethodni dogovori o cijenama;
Amandman 39
Prijedlog direktive
Article 1 – paragraph 1 – point 3
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.a – stavak 4. – točka b
(b)  u pogledu informacija razmijenjenih u skladu sa stavkom 2.: do 31. prosinca 2016.;
(b)  u pogledu informacija razmijenjenih u skladu sa stavkom 2.: u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu;
Amandman 40
Prijedlog direktive
Članak 1. – točka 3.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.a – stavak 5. – točka b
(b)  sadržaj prethodnog poreznog mišljenja s prekograničnim učinkom ili prethodnog dogovora o cijenama, uključujući opis odgovarajućih poslovnih djelatnosti ili transakcija ili niza transakcija;
(b)  sadržaj prethodnog poreznog mišljenja ili prethodnog dogovora o cijenama, uključujući opis odgovarajućih poslovnih djelatnosti ili transakcija ili niza transakcija;
Amandman 41
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.a. – stavak 5. – točka ba (nova)
(ba)  kriterije korištene za utvrđivanje prethodnog poreznog mišljenja ili prethodnog sporazuma o transfernim cijenama kao i vremensko ograničenje, ako postoji, ili okolnosti u kojima se odluka može opozvati;
Amandman 42
Prijedlog direktive
Članak 1. – točka 3.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.a – stavak 5. – točka d
(d)  druge države članice na koje bi prethodno porezno mišljenje s prekograničnim učinkom ili prethodni dogovor o cijenama mogli izravno ili neizravno utjecati;
(d)  druge države članice na koje bi prethodno porezno mišljenje ili prethodni dogovor o cijenama mogli izravno ili neizravno utjecati;
Amandman 43
Prijedlog direktive
Članak 1. – točka 3.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.a – stavak 5. – točka e
(e)  sve osobe, osim fizičkih osoba, u drugim državama članicama na koje bi moglo izravno ili neizravno utjecati prethodno porezno mišljenje s prekograničnim učinkom ili prethodnim dogovorom o cijenama (pri čemu treba navesti s kojom su državom članicom te osobe povezane).
(e)  sve osobe, osim fizičkih osoba, u drugim državama članicama na koje bi moglo izravno ili neizravno utjecati prethodno porezno mišljenje ili prethodni dogovor o cijenama (pri čemu treba navesti s kojom su državom članicom te osobe povezane).
Amandman 44
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.a – stavak 5. – točka ea (nova)
(ea)  čim bude dostupan, europski porezni identifikacijski broj, kao što je navedeno u Akcijskom planu Komisije o borbi protiv poreznih prijevara i utaje poreza iz 2012.;
Amandman 45
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.a. – stavak 5. – točka eb (nova)
(eb)  opis skupa upotrijebljenih kriterija i primjenjivog sustava, kad se pravnim ili de facto mehanizmom može smanjiti porezna osnovica poreznog obveznika s pomoću sustava odstupanja od uobičajenih pravila države članice koja izdaje mišljenje, kao što su, na primjer, odobrenje bržeg ritma amortizacije od uobičajenog ili odbitak troškova koji nisu izravni ili stvarni troškovi poreznog obveznika;
Amandman 46
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.a. – stavak 5. – točka ec (nova)
(ec)  opis skupa upotrijebljenih kriterija i primjenjivog sustava kad se poreznom obvezniku odobrava porezna stopa koja je niža od uobičajene porezne stope u državi članici koja izdaje mišljenje;
Amandman 47
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.a. – stavak 5. – točka ed (nova)
(ed)  opis skupa upotrijebljenih kriterija i primijenjenog mehanizma ako jedna od strana na koje se primjenjuje taj mehanizam ima poslovni nastan u trećoj zemlji u kojoj je oporezivanje mnogo povoljnije ili ga uopće nema
Amandman 48
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.a – stavak 6.
6.  Kako bi olakšala razmjenu informacija, Komisija donosi mjere i praktična rješenja potrebna za provedbu ovog članka, uključujući mjere za standardizaciju priopćavanja informacija iz stavka 5. ovog članka, u okviru postupka za utvrđivanje standardnog obrasca iz članka 20. stavka 5.
6.  Kako bi olakšala razmjenu informacija, Komisija donosi mjere i praktična rješenja potrebna za provedbu ovog članka, uključujući mjere za standardizaciju priopćavanja informacija iz stavka 5. ovog članka, u okviru postupka za utvrđivanje standardnog obrasca iz članka 20. stavka 5. Komisija pomaže državama članicama koje su decentraliziranim teritorijalnim ili upravnim tijelima dale nadležnost u vezi s porezima da učine sve što je potrebno kako bi ispunile svoja obveze obučavanja i pružanja potpore tim tijelima.
Amandman 49
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.a – stavak 7.
7.  Nadležno tijelo koje je primilo informacije u skladu sa stavkom 1. mora odmah i po mogućnosti elektroničkim putem potvrditi primitak informacija nadležnom tijelu koje ih je poslalo, a najkasnije u roku od sedam radnih dana.
7.  Nadležno tijelo koje je primilo informacije u skladu sa stavkom 1. mora odmah i po mogućnosti elektroničkim putem potvrditi primitak informacija nadležnom tijelu koje ih je poslalo, a najkasnije u roku od sedam radnih dana, olakšavajući tako funkcioniranje učinkovitog sustava automatske razmjene informacija.
Amandman 50
Prijedlog direktive
Članak 1. – točka 3.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.a – stavak 8.
8.  Države članice mogu, u skladu s člankom 5., zatražiti dodatne informacije od države članice koja je izdala prethodno porezno mišljenje s prekograničnim učinkom ili prethodni dogovor o cijenama, uključujući njihov cjeloviti tekst.
8.  Države članice, ili njihova teritorijalna ili upravna tijela, uključujući i lokalne vlasti, ako je primjenjivo, mogu, u skladu s člankom 5., zatražiti dodatne informacije od države članice koja je izdala prethodno porezno mišljenje s prekograničnim učinkom ili prethodni dogovor o cijenama, uključujući njihov cjeloviti tekst.
Amandman 51
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.a – stavak 9.a (novi)
9a.  Države članice u ranoj fazi obavješćuju Komisiju i ostale države članice o svim relevantnim promjenama u svojoj praksi poreznih mišljenja (formalnosti podnošenja zahtjeva, postupak odlučivanja itd.);
Amandman 52
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.a – stavak 9.b (novi)
9b.  Porezna tijela država članica obavješćuju Komisiju i ostale države članice o svim relevantnim promjenama u svojim nacionalnim propisima o oporezivanju poduzeća (uvođenje nove naknade, olakšice, izuzeća, poticaja ili slične mjere itd.) koje bi mogle utjecati na njihove efektivne porezne stope ili na prihod od poreza bilo koje druge države članice.
Amandman 53
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.b. – stavak 1.
1.  Države članice do 1. listopada 2017. Komisiji svake godine dostavljaju statistike o opsegu automatskih razmjena na temelju članaka 8. i 8.a te u mjeri u kojoj je to moguće informacije o administrativnim i drugim relevantnim troškovima i koristima povezanima s obavljenom razmjenom te o mogućim promjenama za porezne uprave i treće strane.
1.  Države članice do 1. listopada 2017. Komisiji svake godine dostavljaju statistike o opsegu automatskih razmjena na temelju članaka 8. i 8.a, vrsti izdanih poreznih mišljenja te u mjeri u kojoj je to moguće informacije o administrativnim i drugim relevantnim troškovima i koristima povezanima s obavljenom razmjenom te o mogućim promjenama za porezne uprave i treće strane.
Amandman 54
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8.b – stavak 2.a (novi)
2a.  Najkasnije do 1. listopada 2017., a nakon toga jednom u godini, Komisija objavljuje izvješće u kojem se sažeto navode glavni predmeti u sigurnom središnjem direktoriju iz članka 21. stavka 5. Komisija pritom poštuje odredbe o povjerljivosti iz članka 23.a.
Amandman 55
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 14. – stavak 3.
3.  Država članica koja upotrijebi informacije koje je dostavila druga država članica u skladu s člankom 8.a obvezna je o tome dostaviti povratnu informaciju nadležnom tijelu koje je te informacije dostavilo u što je moguće kraćem roku, a najkasnije tri mjeseca nakon što bude poznat ishod uporabe traženih informacija, osim ako je povratna informacija već dostavljena u skladu sa stavkom 1. ovog članka. Komisija određuje praktična rješenja u skladu s postupkom navedenim u članku 26. stavku 2.
3.  Država članica koja upotrijebi informacije koje je dostavila druga država članica u skladu s člankom 8.a obvezna je o tome dostaviti povratnu informaciju Komisiji i nadležnom tijelu koje je te informacije dostavilo u što je moguće kraćem roku, a najkasnije tri mjeseca nakon što bude poznat ishod uporabe traženih informacija, osim ako je povratna informacija već dostavljena u skladu sa stavkom 1. ovog članka. Komisija određuje praktična rješenja u skladu s postupkom navedenim u članku 26. stavku 2.
Amandman 56
Prijedlog direktive
Članak 1. – točka 5.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 20. – stavak 5.
5.  Automatska razmjena informacija o prethodnim poreznim rješenjima s prekograničnim učinkom i prethodnim dogovorima o cijenama u skladu s člankom 8.a provodi se s pomoću standardnog obrasca nakon što Komisija donese taj obrazac u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2.
5.  Automatska razmjena informacija o prethodnim poreznim mišljenjima i prethodnim dogovorima o cijenama u skladu s člankom 8.a provodi se s pomoću standardnog obrasca nakon što Komisija donese taj obrazac u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2.
Amandman 57
Prijedlog direktive
Članak 1. – točka 6.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 21. – stavak 5.
5.  Komisija uspostavlja sigurni središnji direktorij za evidenciju informacija koje se dostavljaju u okviru članka 8.a ove Direktive kako bi omogućila automatsku razmjenu predviđenu u članku 8.a stavcima 1. i 2. Komisija ima pristup informacijama koje se evidentiraju u tom direktoriju. Komisija donosi potrebne praktične postupke u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2.
5.  Najkasnije do 31. prosinca 2016. Komisija uspostavlja sigurni središnji direktorij za evidenciju informacija koje se dostavljaju u okviru članka 8.a ove Direktive kako bi omogućila automatsku razmjenu predviđenu u članku 8.a stavcima 1. i 2. Države članice osiguravaju da se sve informacije koje se priopćuju u okviru članka 8.a u prijelaznom razdoblju u kojem još ne postoji sigurni središnji direktorij premjeste u sigurni središnji direktorij do 1. travnja 2017. Komisija i države članice imaju pristup informacijama koje se evidentiraju u tom direktoriju. Komisija donosi potrebne praktične postupke u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2.
Amandman 58
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 8.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 23.a – stavak 1.
1.  Informacije priopćene Komisiji u skladu s ovom Direktivom Komisija smatra povjerljivima u skladu s odredbama primjenjivima na tijela vlasti u Uniji.
1.  Informacije priopćene Komisiji u skladu s ovom Direktivom Komisija smatra povjerljivima u skladu s odredbama primjenjivima na tijela vlasti u Uniji, kako je utvrđeno člankom 8. Povelje o temeljnim pravima Europske unije.
Amandman 59
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 8.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 23.a – stavak 2. – podstavak 1.
2.  Informacije koje država članica priopći Komisiji u skladu s člankom 23. te izvješća ili dokumenti koje Komisija sastavi koristeći se takvim informacijama mogu se proslijediti drugim državama članicama. Informacije koje se prosljeđuju drugim državama članicama podliježu obvezi čuvanja službene tajne te se moraju čuvati na način na koji se čuvaju slične informacije u državi članici koja ih je primila, u skladu s njezinim nacionalnim zakonodavstvom.
2.  Informacije koje država članica EU-a ili EGP-a priopći Komisiji u skladu s člankom 23. te izvješća ili dokumenti koje Komisija sastavi koristeći se takvim informacijama mogu se proslijediti drugim državama članicama EU-a (a u slučaju reciprociteta i državama članicama EGP-a). Informacije koje se prosljeđuju drugim državama članicama podliježu obvezi čuvanja službene tajne te se moraju čuvati na način na koji se čuvaju slične informacije u državi članici EU-a (a u slučaju reciprociteta i državi članici EGP-a) koja ih je primila, u skladu s njezinim nacionalnim zakonodavstvom.
Amandman 60
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 8.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 23.a – stavak 2. – podstavak 2.
Izvješća i dokumente iz prvog podstavka koje je sastavila Komisija države članice mogu upotrebljavati samo u analitičke svrhe te ih ne smiju objavljivati niti davati na raspolaganje drugim osobama ili tijelima bez izričite suglasnosti Komisije.
Izvješća i dokumente iz prvog podstavka koje je sastavila Komisija države članice EU-a ili EGP-a mogu upotrebljavati samo u analitičke svrhe te ih ne smiju objavljivati niti davati na raspolaganje drugim osobama ili tijelima bez izričite suglasnosti Komisije.
Amandman 61
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 8.a (nova)
Direktiva 2011/16/EU
Članak 23.b (novi)
(8a)  Umeće se sljedeći članak:
„Članak 23.b
Sankcije
Komisija razmatra sve sankcije koje treba utvrditi u slučaju odbijanja razmjene informacija ili izostavljanja informacija.”
Amandman 62
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.a (nova)
Direktiva 2011/16/EU
Članak 25.a (novi)
(9a)  Umeće se sljedeći članak:
„Članak 25.a
Razvoj događaja u OECD-u
Ova je Direktiva u skladu s razvojem događaja u okviru OECD-a i u njoj se vodi računa o sveobuhvatnom setu pravila OECD-a navedenom u standardu za automatsku razmjenu informacija o financijskim računima .”
Amandman 63
Prijedlog direktive
Članak 4. – stavak 1. – točka 9.b (nova)
Direktiva 2011/16/EU
Članak 25.b (novi)
(9b)   Umeće se sljedeći članak:
„Članak 25. b
Dodatne mjere država članica
Ova Direktiva ne sprečava države članice da poduzimaju dodatne mjere za izradu nacionalnih odredbi ili odredbi donesenih na temelju sporazuma čiji je cilj stati na kraj izbjegavanju plaćanja poreza.”
Amandman 64
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.c (nova)
Direktiva 2011/16/EU
Članak 27.
(9c)  Članak 27. zamjenjuje se sljedećim:
„Članak 27.
Izvješćivanje
Komisija podnosi izvješće o primjeni ove Direktive Europskom parlamentu i Vijeću svake tri godine nakon stupanja na snagu ove Direktive.”

Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće ARTEMIS
PDF 414kWORD 92k
Odluka
Odluka
Rezolucija
1.Odluka Europskog parlamenta od 27. listopada 2015. o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2013. (2014/2132(DEC))
P8_TA(2015)0370A8-0283/2015

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Zajedničko poduzeće za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  uzimajući u obzir svoju Odluku od 29. travnja 2015.(3) o odgodi Odluke o razrješnici za financijsku godinu 2013. i odgovore izvršnog direktora Zajedničkog poduzeća ECSEL (bivšeg Zajedničkog poduzeća ARTEMIS),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(4),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002 Vijeća(5), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 74/2008 od 20. prosinca 2007. o osnivanju „Zajedničkog poduzeća ARTEMIS” za provedbu zajedničke tehnološke inicijative o ugrađenim računalnim sustavima(6),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 561/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća ECSEL(7), a posebno njezin članak 1. stavak 2. i članak 12.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(8),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(9),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0283/2015),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća ECSEL za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2013.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća ECSEL, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2.Odluka Europskog parlamenta od 27. listopada 2015. o zaključenju poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2013. (2014/2132(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Zajedničkog poduzeća ECSEL (bivšeg Zajedničkog poduzeća ARTEMIS) za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Zajedničkog poduzeća(10),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(11) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Zajedničko poduzeće za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  uzimajući u obzir svoju Odluku od 29. travnja 2015.(12) o odgodi Odluke o razrješnici za financijsku godinu 2013. i odgovore izvršnog direktora Zajedničkog poduzeća ECSEL (bivšeg zajedničkog poduzeća ARTEMIS),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(13),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002 Vijeća(14), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 74/2008 od 20. prosinca 2007. o osnivanju „Zajedničkog poduzeća ARTEMIS” za provedbu zajedničke tehnološke inicijative o ugrađenim računalnim sustavima(15),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 561/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća ECSEL(16), a posebno njezin članak 1. stavak 2. i članak 12.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(17),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(18),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0283/2015),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2013.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća ECSEL, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3.Rezolucija Europskog parlamenta od 27. listopada 2015. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2013. (2014/2132(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0283/2015),

A.  budući da je Zajedničko poduzeće ARTEMIS („Zajedničko poduzećeˮ) osnovano u prosincu 2007. na razdoblje od 10 godina radi utvrđivanja i provedbe programa istraživanja za razvoj ključnih tehnologija za ugrađene računalne sustave u raznim područjima primjene kako bi se povećala konkurentnost i održivost Unije te omogućilo nastajanje novih tržišta i društveno relevantnih primjena;

B.  budući da je Zajedničko poduzeće započelo sa samostalnim radom u listopadu 2009.,

C.  budući da bi financijski doprinosi država članica ARTEMIS-a trebali sveukupno iznositi 1,8 puta uvećan financijski doprinos Unije i da je doprinos u naravi organizacija za istraživanje i razvoj koje sudjeluju u projektima tijekom razdoblja na koje je Zajedničko poduzeće osnovano jednak doprinosu javnih tijela ili veći od njega;

D.  budući da su Zajedničko poduzeće ARTEMIS i Zajedničko poduzeće ENIAC spojeni s ciljem stvaranja zajedničke tehnološke inicijative za elektroničke komponente i sustave za vodeći položaj Europe (ECSEL) koja je započela s djelovanjem u lipnju 2014. i trajat će 10 godina;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  podsjeća da je Revizorski sud („Sud”) izjavio da godišnja računovodstvena dokumentacija Zajedničkog poduzeća za 2013. u svim značajnim aspektima predstavlja njegovo financijsko stanje na dan 31. prosinca 2013. te da su rezultati njegovih operacija i novčanih tokova za okončanu godinu u skladu s odredbama njegovih financijskih pravila;

2.  potvrđuje na temelju navoda Zajedničkoga poduzeća da su uspostavljeni praktični mehanizmi za ex post revizije u vezi s administrativnim sporazumima koje je ono potpisalo s nacionalnim tijelima za financiranje; prima na znanje da ti praktični mehanizmi obuhvaćaju uvođenje posebnih obrazaca za izvješćivanje ojačano procjenom nacionalnih sustava osiguranja koju provodi Zajedničko poduzeće te posjete Revizorskog suda nacionalnim tijelima za financiranje;

3.  podsjeća da Zajedničko poduzeće prema ex post strategiji koju je donijelo barem jednom godišnje mora procijeniti pružaju li informacije koje su dostavila nacionalna tijela država članica dovoljna jamstva o pravilnosti i zakonitosti izvršenih transakcija;

4.  potvrđuje na temelju navoda Zajedničkog poduzeća da su 23 nacionalna tijela za financiranje dijelila informacije o svojim revizijskim strategijama, što predstavlja 95 % dodijeljenih bespovratnih sredstava; pozdravlja činjenicu da, kako bi dopunio informacije koje je pribavilo Zajedničko poduzeće, Revizorski sud pribavlja dodatne informacije izravno od nacionalnih tijela za financiranje kako bi iskazao svoje mišljenje o zakonitosti i pravilnosti transakcija na kojima se temelji računovodstvena dokumentacija;

5.  potvrđuje na temelju navoda Zajedničkog poduzeća da je ostvarilo napredak u provođenju akcijskog plana kojim se nastoje ispraviti nedostaci koje je Sud utvrdio u svojem uvjetnome mišljenju; napominje da su jamstva nacionalnih sustava pozitivno ocijenjena za zemlje koje predstavljaju 54 % dodijeljenih bespovratnih sredstava, dok je procjena ostalih zemalja u naprednoj fazi, što će udio procijenjenih dodijeljenih bespovratnih sredstava dovesti do 84 %; poziva Zajedničko poduzeće da nastavi s procjenama dok ne dođe do udjela procijenjenih dodijeljenih bespovratnih sredstava od 100 %;

6.  prima na znanje da je organizirana radionica o jamstvima na kojoj su se okupili predstavnici Revizorskog suda, Komisije i Službe Komisije za unutarnju reviziju, kao i predstavnici nacionalnih tijela za financiranje aktivnih u tom Zajedničkom poduzeću; napominje da su na toj radionici istaknuti zahtjevi europskih programa i da je na njoj omogućena razmjena informacija i najboljih praksi s nacionalnim tijelima za financiranje;

7.  napominje da je Zajedničko poduzeće izradilo novu metodologiju za procjenu stope preostalih pogrešaka sličnu onoj kojom su se koristile službe Komisije zadužene za financiranje kojim se upravlja zajednički; potvrđuje da je prva procjena stope preostalih pogrešaka na temelju 157 revidiranih transakcija bila 0,73 %, dok je iz nedavno ažurirane procjene na temelju 331 transakcije proizišla stopa pogreške od 0,66 %, što je ispod praga značajnosti od 2 %;

8.  podsjeća da je stopa korištenja odobrenih sredstava za plaćanja nakon izmjene proračuna na kraju godine bila 69 %; potvrđuje na temelju navoda Zajedničkog poduzeća da je kašnjenje nacionalnih tijela za financiranje u izdavanju potvrda o plaćanju jedan od glavnih razloga za nisku stopu korištenja jer se plaćanja izvršavaju bez odgode čim se zaprime nacionalne potvrde; nadalje potvrđuje da sporiji tempo plaćanja nije utjecao na tehničko izvršenje projekata;

9.  potvrđuje na temelju navoda Zajedničkog poduzeća da su doprinosi na koje su se obvezale države članice bili na razini 1,8 puta većoj u odnosu na obveze Unije; potvrđuje da su obveze država članica morale biti smanjene ispod praga od 1,8 puta pri dodjeljivanju bespovratnih sredstava kako bi se poštovala ograničenja nametnuta pravilima o državnim potporama; prima na znanje da su nastali doprinosi Unije Zajedničkom poduzeću iznosili 181 454 844 EUR, dok su doprinosi država članica iznosili 341 842 261 EUR, iz čega je proizišla razina od 1,88 puta većih doprinosa;

10.  prima na znanje da će Komisija provesti evaluaciju kako bi ocijenila aktivnost ARTEMIS-a do datuma osnivanja zajedničkoga poduzeća ECSEL, kako je predviđeno u Uredbi Vijeća (EZ) br. 74/2008 o osnivanju Zajedničkog poduzeća ARTEMIS, kako bi je se uzelo u obzir pri davanju razrješnice za financijsku godinu 2014.;

Sustavi unutarnjeg nadzora

11.  prima na znanje na temelju navoda Zajedničkog poduzeća da je prema uvjetima iz članka 6. stavka 2. Uredbe o njegovu osnivanju Odjel za unutarnju reviziju osnovan u Zajedničkom poduzeću ENIAC sad uspostavljen kao Odjel za unutarnju reviziju Zajedničkog poduzeća zbog spajanja tih dvaju zajedničkih poduzeća;

12.  potvrđuje na temelju navoda Zajedničkog poduzeća da je odobren njegov plan oporavka od katastrofe za zajedničku informatičku infrastrukturu Zajedničkog poduzeća;

Sprečavanje sukoba interesa i postupanje u slučaju sukoba interesa te transparentnost

13.  napominje da se zbog spajanja sa Zajedničkim poduzećem ENIAC sveobuhvatna politika sprečavanja sukoba interesa i postupanja u slučaju sukoba interesa Zajedničkog poduzeća ENIAC primjenjuje i na Zajedničko poduzeće; nadalje napominje da su postupci za postupanje u slučajevima sukoba interesa, kao i postupci mehanizama u slučaju kršenja tih pravila, dio donesene politike;

14.  potvrđuje na temelju navoda Zajedničkog poduzeća da su životopisi i izjave o financijskim interesima njegova izvršnog direktora i rukovodstva prikupljeni i objavljeni na internetskim stranicama Zajedničkog poduzeća kako se iziskuje u Pravilniku o osoblju i provedbenim pravilima; napominje da je uspostavljena sveobuhvatna baza podataka kojom su obuhvaćene i sve utvrđene informacije povezane sa sukobima interesa i poduzete mjere te da se redovno održava;

Praćenje rezultata istraživanja i izvješćivanje o njima

15.  podsjeća da je Odlukom o Sedmom okvirnom programu (FP7)(19) uspostavljen sustav praćenja i izvješćivanja koji se odnosi na zaštitu, širenje i prijenos rezultata istraživanja; potvrđuje na temelju navoda Zajedničkog poduzeća da se prosjekom od 211,5 publikacija i 16,6 patenata na svakih 10 000 000 EUR bespovratnih sredstava Unije pokazuje visoka produktivnost rezultata njegovih istraživanja te da ono poštuje sve zahtjeve koje su dosad iskazali koordinatori Sedmog okvirnog programa.

(1)SL C 452, 16.12.2014., str. 8.
(2)SL C 452, 16.12.2014., str. 9.
(3)SL L 255, 30.9.2015., str. 416.
(4)SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(5)SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(6)SL L 30, 4.2.2008., str. 52.
(7)SL L 169, 7.6.2014., str. 152.
(8)SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(9)SL L 38, 7.2.2014., str. 2.
(10)SL C 452, 16.12.2014., str. 8.
(11)SL C 452, 16.12.2014., str. 9.
(12)SL L 255, 30.9.2015., str. 416.
(13)SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(14)SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(15)SL L 30, 4.2.2008., str. 52.
(16)SL L 169, 7.6.2014., str. 152.
(17)SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(18)SL L 38, 7.2.2014., str. 2.
(19)Članak 7. Odluke br. 1982/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o Sedmom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007. – 2013.) (SL L 412, 30.12.2006., str. 6.).


Razrješnica za 2013.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)
PDF 410kWORD 93k
Odluka
Odluka
Rezolucija
1.Odluka Europskog parlamenta od 27. listopada 2015. o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2013. (2014/2125(DEC))
P8_TA(2015)0371A8-0282/2015

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačne godišnje financijske izvještaje Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjim financijskim izvještajima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Instituta(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti predmetnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Europski institut za inovacije i tehnologiju za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  uzimajući u obzir svoju Odluku od 29. travnja 2015.(3) o odgodi Odluke o razrješnici za financijsku godinu 2013. i odgovore direktora Europskog instituta za inovacije i tehnologiju,

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(4),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(5), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 294/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o osnivanju Europskog instituta za inovacije i tehnologiju(6), a posebno njezin članak 21.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(7),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(8), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0282/2015),

1.  daje razrješnicu direktoru Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za izvršenje proračuna Instituta za financijsku godinu 2013.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Europskog instituta za inovacije i tehnologiju, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2.Odluka Europskog parlamenta od 27. listopada 2015. o zatvaranju računa Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2013. (2014/2125(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačne godišnje financijske izvještaje Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjim financijskim izvještajima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Instituta(9),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(10) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti predmetnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Europski institut za inovacije i tehnologiju za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  uzimajući u obzir svoju Odluku od 29. travnja 2015.(11) o odgodi Odluke o razrješnici za financijsku godinu 2013. i odgovore direktora Europskog instituta za inovacije i tehnologiju,

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(12),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(13), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 294/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o osnivanju Europskog instituta za inovacije i tehnologiju(14), a posebno njezin članak 21.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(15),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(16), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0282/2015),

1.  odobrava zatvaranje računa Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2013.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Europskog instituta za inovacije i tehnologiju, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3.Rezolucija Europskog parlamenta od 27. listopada 2015. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2013. (2014/2125(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0282/2015),

Primjedbe o zakonitosti i pravilnosti transakcija

1.  podsjeća da je Revizorski sud („Sud”) u svom izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog instituta za inovacije i tehnologiju („Institut”) za financijsku godinu 2013. utvrdio nedostatnu kvalitetu revizijskih potvrda, koje su izdala neovisna revizijska društva, za oko 87 % rashoda za nepovratna sredstva; nadalje podsjeća da je, kako bi riješio nedostatke u pogledu kvalitete revizorskih potvrda, Institut poboljšao upute revizorima koji izdaju potvrde i u lipnju 2013. obavijestio zajednice znanja i inovacija (ZZI), korisnike bespovratnih sredstava Instituta, o ažuriranim uputama;

2.  na temelju navoda Instituta napominje da su poboljšane upute rezultirale znatnim porastom kvalitete dobivenih revizijskih potvrda za transakcije povezane s bespovratnim sredstvima u 2013. godini za koja su završna plaćanja provedena 2014.;

3.  prima na znanje da se počevši od ugovora o bespovratnim sredstvima iz 2014. Institut koristi istom metodologijom za revizijske potvrde koja se primjenjuje u svim ostalim programima u sklopu okvirnog programa Obzor 2020.; napominje da su se uporabom detaljnije i dosljednije metodologije za izdavanje potvrda dodatno povećala jamstva dobivena tijekom provjera ex ante;

4.  podsjeća da je Institut uveo dodatne ex post provjere transakcija bespovratnih sredstava kako bi se dobilo dodatno jamstvo u pogledu zakonitosti i pravilnosti tih transakcija; potvrđuje da je Institut proveo revizije na licu mjesta kojima je obuhvaćeno oko 40 % bespovratnih sredstava isplaćenih u okviru ugovora o bespovratnim sredstvima iz 2013.; napominje da su te revizije rezultirale povratom od 263 239 EUR od ukupnog revidiranog iznosa od 29 163 272 EUR; potvrđuje da otkrivena stopa pogreške u revidiranom uzorku iznosi 0,90 % i da je stopa preostalih pogrešaka 0,69 %, što je ispod praga značajnosti od 2 %; napominje da Sud nije uputio nikakve komentare ili zaključke u vezi s ex ante ili ex post provjerama u svojim preliminarnim zapažanjima za financijsku godinu 2014.;

5.  potvrđuje navode Instituta da je od 2013. poboljšao svoje postupke javne nabave i da je, nakon što je Sud pronašao pogreške, usvojio aktivniji pristup; posebno napominje da je Institut otkazao dva okvirna ugovora sklopljena 2010. i 2012. nakon što je utvrđeno da je odabir pregovornog postupka bio nepravilan; nadalje napominje da je Institut proveo podrobnu reviziju svojih unutarnjih postupaka, raspisa i predložaka kako bi bili u potpunosti usklađeni s mjerodavnim pravilima javne nabave, s posebnim naglaskom na dobrom planiranju i procjeni potreba; potvrđuje da je Institut 2015. zaposlio dodatnog dužnosnika za javnu nabavu te da je proveo niz obuka o nabavi za svoje zaposlenike;

6.  potvrđuje da je Institut, na temelju konzultantskog zadatka koji je proveo Odjel za unutarnju reviziju Instituta, poduzeo sljedeće mjere:

   izradio je priručnik za nabavu koji sadržava kontrolne popise za razne postupke javne nabave i točno određene ugovore u sklopu okvirnih ugovora;
   pobrinuo se da se u postupku javne nabave prije traženja ponude provjere svi zahtjevi za pružanje usluga, čime se pruža dodatna razina zaštite;
   pobrinuo se da osoblje bude u dovoljnoj mjeri osposobljeno ciljanim programima osposobljavanja;
   pojasnio je ulogu javne nabave, funkciju operativnog upravljanja i upravljanja ugovorima i uveo poboljšani kontrolni popis i dokumente s redoslijedom kruženja;
   evidentirao je postupke javne nabave u sklopu jedinstvene baze podataka koja je praktična za upotrebu i proporcionalna veličini Instituta;

7.  na temelju navoda Instituta napominje da nisu uočene nepravilnosti u postupku javne nabave za 2014. godinu; nadalje napominje da je stopa preostalih pogrešaka u rashodima povezanim s bespovratnim sredstvima 0,69 %, a kombinirana stopa pogrešaka administrativnih i operativnih rashoda oko 0,5 % ukupnih plaćanja u 2014.; sa zanimanjem očekuje izvješće Suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Instituta za 2014. kako bi potvrdio te zaključke;

8.  potvrđuje da je Institut dobio revizijske potvrde o troškovima komplementarnih aktivnosti zajednica znanja i inovacija za razdoblje 2010. ‒ 2014.; napominje da je Institut proveo reviziju portfelja komplementarnih aktivnosti zajednica znanja i inovacija kako bi zajamčio da budu prihvaćene samo one aktivnosti koje su u jasnoj vezi s aktivnostima zajednica znanja i inovacija koje ostvaruju dodatnu vrijednost, a financira ih Institut;

9.  potvrđuje da sredstva koja je Institut dodijelio zajednicama znanja i inovacija za razdoblje 2010. ‒ 2014. nije prelazilo 25 % gornje granice koja je određena u okvirnim sporazumima o partnerstvu između tih zajednica i Instituta;

Upravljanje proračunom i financijama

10.  napominje da je Institut poboljšao postupke planiranja i nadgledanja provedbe proračuna; napominje da se tim novim postupcima sada propisuje stroža provjera svih predloženih mjera za koje su predviđena proračunska sredstva u iznosu od preko 50 000 EUR te uvode dodatne planske dokumentacije kojom se jamči da su potrebe za ljudskim i financijskim resursima temeljito utvrđene i da su ti resursi dostatni za provedbu svih planiranih aktivnosti; nadalje napominje da je veza između planiranih aktivnosti i dodjeljivanja resursa osnažena izradom godišnjeg programa rada u skladu s godišnjim proračunom;

11.  napominje da je Institut, zajedno sa zajednicama znanja i inovacija, znatno poboljšao apsorpcijski kapacitet prvog vala zajednica znanja i inovacija za razdoblje 2010. ‒ 2014., s prosječnim godišnjim rastom iskorištenih bespovratnih sredstava od 85 %; nadalje napominje da je upravni odbor Instituta odabrao i odredio dva partnerstva koja će postati drugi val zajednica znanja i inovacija, čime će se dodatno povećati apsorpcijska sposobnost iz 2015. i stopa izvršenja proračuna Instituta;

12.  podsjeća da je niska stopa izvršenja proračuna za glavu I. (rashodi za osoblje) većim dijelom povezana s velikom fluktuacijom osoblja i zbog toga što još uvijek nisu usvojeni propisi o usklađivanju plaća; uzima na znanje da se analizom razgovora sa zaposlenicima koji napuštaju radno mjesto pokazalo da su nedostatak jasne perspektive u karijeri, teški radni uvjeti i neprivlačne plaće zbog koeficijenta ispravka plaće za Mađarsku glavni razlozi učestale promjene osoblja;

13.  uzima u obzir mjere koje je Institut poduzeo kako bi ublažio veliku fluktuaciju osoblja; posebno napominje poboljšanja u popunjavanju slobodnih radnih mjesta te uspostavljanju sustava ocjenjivanja i reklasifikacije, čime se nudi bolja perspektiva u karijeri i jača razina srednjeg rukovodećeg kadra; pozdravlja smanjenje stope fluktuacije osoblja s 20 ‒ 25 % u razdoblju 2012. ‒ 2013. na 12 % 2014. godine; uzima na znanje da će se preostala četiri slobodna radna mjesta postupno popuniti tijekom 2015.;

Unutarnja revizija

14.  potvrđuje da je u lipnju 2014. Služba Komisije za unutarnju reviziju (IAS) izdala izvješće o praćenju provedbe preporuka iz revizije u vezi s akcijskim planom koji je izrađen na temelju „Ograničene revizije upravljanja bespovratnim sredstvima ‒ priprema godišnjeg ugovora o bespovratnim sredstvima”; napominje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju zaključila dvije preporuke od izvorno njih šest te da jedna preporuka umjesto oznake „kritično” sada nosi manje ozbiljnu oznaku „vrlo važno”;

15.  priznaje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju u prosincu 2014. posjetila Institut radi prikupljanja činjenica kako bi ocijenila napredak u provedbi preporuka koje još uvijek nisu usvojene; nadalje uzima u obzir da je nakon posjeta Služba Komisije za unutarnju reviziju potvrdila dodatna poboljšanja u godišnjem postupku dodjele bespovratnih sredstava te da su sve precizirane mjere koje su joj predstavljene tijekom posjeta, neovisno o tome je li riječ o provedenim mjerama, mjerama u tijeku ili planiranim mjerama, usredotočene na rizike istaknute u ograničenom pregledu koji je ta Služba provela;

16.  napominje da je provedeno 18 od 25 mjera iz akcijskog plana te da provedba preostalih sedam mjera još uvijek traje; nadalje napominje da će se tri od tih sedam mjera provesti prije kraja 2015., nakon potpisivanja izmijenjenog okvirnog sporazuma o partnerstvu između Instituta i zajednica znanja i inovacija; prema navodima Instituta prima na znanje da se provedba preostalih mjera odvija po planu;

17.  napominje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju provela sedam revizija i konzultacija 2014. te potvrđuje mjere koje je Institut poduzeo u skladu s njezinim preporukama.

(1)SL C 442, 10.12.2014., str. 184.
(2)SL C 442, 10.12.2014., str. 184.
(3)SL L 255, 30.9.2015., str. 409.
(4)SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(5)SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(6)SL L 97, 9.4.2008., str. 1.
(7)SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(8)SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(9)SL C 442, 10.12.2014., str. 184.
(10)SL C 442, 10.12.2014., str. 184.
(11)SL L 255, 30.9.2015., str. 409.
(12)SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(13)SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(14)SL L 97, 9.4.2008., str. 1.
(15)SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(16)SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće ENIAC
PDF 440kWORD 92k
Odluka
Odluka
Rezolucija
1.Odluka Europskog parlamenta od 27. listopada 2015. o razrješnici za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2013. (2014/2135(DEC))
P8_TA(2015)0372A8-0285/2015

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti zajedničko poduzeće za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  uzimajući u obzir svoju Odluku od 29. travnja 2015.(3) o odgodi Odluke o razrješnici za financijsku godinu 2013. i odgovore izvršnog direktora zajedničkog poduzeća ECSEL (bivšeg zajedničkog poduzeća ENIAC),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(4),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002 Vijeća(5), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 72/2008 od 20. prosinca 2007. o osnivanju zajedničkog poduzeća ENIAC(6),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 561/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća ECSEL(7), a posebno njezin članak 1. stavak 2. i njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(8),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(9),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0285/2015),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru zajedničkog poduzeća ECSEL za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2013.

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru zajedničkog poduzeća ECSEL, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2.Odluka Europskog parlamenta o od 27. listopada 2015. zaključenju poslovnih knjiga zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2013. (2014/2135(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima zajedničkog poduzeća(10),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(11) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013.., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti zajedničko poduzeće za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  uzimajući u obzir svoju Odluku od 29. travnja 2015.(12) o odgodi Odluke o razrješnici za financijsku godinu 2013. i odgovore izvršnog direktora zajedničkog poduzeća ECSEL (bivšeg zajedničkog poduzeća ENIAC),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(13),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002 Vijeća(14), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 72/2008 od 20. prosinca 2007. o osnivanju zajedničkog poduzeća ENIAC(15),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 561/2014. od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća ECSEL(16), a posebno njezin članak 1. stavak 2. i članak 12.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(17),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(18),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0285/2015),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2013.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru zajedničkog poduzeća ECSEL, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3.Rezolucija Europskog parlamenta od 27. listopada 2015. primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2013. (2014/2135(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0285/2015),

A.  budući da je zajedničko poduzeće ENIAC („zajedničko poduzeće”) osnovano 20. prosinca 2007. na razdoblje od 10 godina radi utvrđivanja i provedbe „programa istraživanja” za razvoj ključnih znanja u nanoelektronici za razna područja primjene;

B.  budući da je zajedničkom poduzeću u srpnju 2010. dodijeljena financijska neovisnost;

C.  budući da su članovi osnivači zajedničkog poduzeća Unija, koju predstavljaju Komisija, Belgija, Njemačka, Estonija, Irska, Grčka, Španjolska, Francuska, Italija, Nizozemska, Poljska, Portugal, Švedska i Ujedinjena Kraljevina te Udruga za europske aktivnosti u području nanoelektronike (AENEAS);

D.  budući da maksimalni doprinos Unije zajedničkom poduzeću za razdoblje od 10 godina iznosi 450 000 000 EUR te se isplaćuje iz proračuna Sedmog okvirnog programa za istraživanje;

E.  budući da udruga AENEAS treba uplatiti doprinos od najviše 30 000 000 EUR za tekuće troškove zajedničkog poduzeća, a države članice trebaju dati doprinose u naravi tekućim troškovima i pružiti financijske doprinose u iznosu 1,8 puta većem od doprinosa Unije;

F.  budući da su zajedničko poduzeće i zajedničko poduzeće ARTEMIS spojeni s ciljem stvaranja zajedničke tehnološke inicijative za elektroničke komponente i sustave za vodeći položaj Europe (ECSEL) koja je započela s djelovanjem u lipnju 2014. i trajat će 10 godina;

Proračunsko i financijsko upravljanje

1.  podsjeća da je da je Revizorski sud („Sudˮ) izjavio da godišnja računovodstvena dokumentacija zajedničkog poduzeća za 2013. u svim značajnim aspektima predstavlja njegovo financijsko stanje na dan 31. prosinca 2013. te da su rezultati njihovih operacija i novčanih tokova za okončanu godinu u skladu s odredbama njegovih financijskih pravila i računovodstvenih pravila koja je usvojio Komisijin računovodstveni službenik;

2.  podsjeća da je Sud iznio uvjetno mišljenje o zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija prikazanih u godišnjim financijskim izvještajima zbog toga što nije mogao zaključiti pruža li ili ne strategija za ex post revizije, koja se uvelike oslanja na nacionalna tijela za financiranje u pogledu revizije zahtjeva za povrat troškova projekata, dostatno jamstvo s obzirom na zakonitost i pravilnost osnovnih transakcija;

3.  potvrđuje na temelju navoda zajedničkog poduzeća da će Sud poduzeti korake kako bi dobio dostatna jamstva o revizijama koje su provela nacionalna tijela za financiranje; nadalje potvrđuje da ECSEL i dalje procjenjuje nacionalne sustave osiguranja nakon spajanja zajedničkog poduzeća i zajedničkog poduzeća ARTEMIS;

4.  konstatira da je zajedničko poduzeće uspostavilo praktične mehanizme za ex post revizije u vezi s administrativnim sporazumima koje je sklopilo s nacionalnim tijelima za financiranje; prima na znanje da ti praktični mehanizmi uključuju uvođenje posebnog obrasca za izvještavanje i procjenu nacionalnih sustava osiguranja koju provodi zajedničko poduzeće te posjete Suda nacionalnim tijelima za financiranje;

5.  prima na znanje da je zajedničko poduzeće 2012. provelo ograničen pregled zahtjeva za povrat troškova, što je bio jedan od načina povećanja sigurnosti koji je omogućio zajedničkom poduzeću da nadzire koje su transakcije prošle reviziju prije uvođenja posebnog obrasca; napominje da je ovo uzorkovanje pokazalo mali broj prvih nacionalnih revizija koje su počele 2012. i došle do razine koja omogućuje relevantnu statističku procjenu 2014.;

6.  potvrđuje na temelju navoda zajedničkog poduzeća da su 23 nacionalna tijela za financiranje dijelila informacije o svojim revizijskim strategijama, što predstavlja 95 % dodijeljenih bespovratnih sredstava; pozdravlja činjenicu da, kako bi nadopunio informacije koje je pribavilo zajedničko poduzeće, Sud pribavlja dodatne informacije direktno od nacionalnih tijela za financiranje kako bi dao do znanja svoje stajalište o zakonitosti i pravilnosti transakcija povezanih s računovodstvenom dokumentacijom;

7.  potvrđuje na temelju navoda zajedničkog poduzeća da je postiglo napredak u provođenju akcijskog plana s ciljem ispravljanja pogrešaka koje je Sud naveo u svom uvjetnom mišljenju; napominje da su jamstva nacionalnih sustava pozitivno ocijenjena za zemlje koje predstavljaju 54 % dodijeljenih bespovratnih sredstava, dok je procjena ostalih zemalja u naprednoj fazi, što bi trebalo dovesti udio procijenjenih dodijeljenih bespovratnih sredstava do 84 %; poziva zajedničko poduzeće da nastavi s procjenama dok ne dođe do udjela procijenjenih dodijeljenih nepovratnih sredstava od 100 %;

8.  prima na znanje da je organizirana radionica o jamstvima na kojoj su se susreli predstavnici Suda, Komisije i Služba za unutarnju reviziju Komisije, kao i predstavnici nacionalnih tijela za financiranje aktivnih u zajedničkom poduzeću; napominje da su na toj radionici istaknuti zahtjevi europskih programa i da je na njoj omogućena razmjena informacija i najboljih praksi s nacionalnim tijelima za financiranje;

9.  napominje da je zajedničko poduzeće izradilo novu metodologiju za procjenu stope preostalih pogrešaka sličnu onoj kojom su se koristile službe Komisije zadužene za financiranje kojim se upravlja zajednički; potvrđuje da je prva procjena stope preostalih pogrešaka na temelju 157 revidiranih transakcija bila 0,73 %, dok je iz nedavno ažurirane procjene na temelju 331 transakcije proizišla stopa pogreške od 0,66 %, što je ispod praga značajnosti od 2 %;

10.  utvrđuje na temelju navoda zajedničkog poduzeća da je doprinos država članica bio ispod razine 1,8 veće od doprinosa Unije kako se zahtijeva statutom zajedničkog poduzeća da bi se postupalo u skladu s ograničenjima koja postavljaju pravila o državnim potporama; posebno napominje da za sudionike iz industrije u velikim pokusnim projektima ukupni iznos javnih sredstava ne smije iznositi više od 25 % dok statut zajedničkog poduzeća zahtjeva da svaki sudionik ima istu visinu povrata;

11.  potvrđuje da su niže doprinose država članica više nego nadoknadili povećani doprinosi iz privatnog sektora koji su pokrili 65 % ukupnih troškova i tako postigli vrlo snažan učinak poluge financiranja Unije;

12.  prima na znanje da će Komisija provesti evaluaciju kako bi ocijenila aktivnost ENIAC-a do datuma osnivanja zajedničkoga poduzeća ECSEL JTI, kako je predviđeno u Uredbi Vijeća (EZ) br. 72/2008 o osnivanju Zajedničkog poduzeća ENIAC, kako bi je se uzelo u obzir pri davanju razrješnice za financijsku godinu 2014.;

Sprečavanje sukoba interesa, upravljanje njima i transparentnost

13.  potvrđuje na temelju navoda zajedničkog poduzeća da su životopisi i izjave o financijskim interesima njegova izvršnog direktora i rukovodstva prikupljeni i objavljeni na internetskim stranicama zajedničkog poduzeća kako se iziskuje u Pravilniku o osoblju i provedbenim pravilima; napominje da je uspostavljena sveobuhvatna baza podataka kojom su obuhvaćene i sve utvrđene informacije povezane sa sukobima interesa i poduzete mjere te da se redovno održava;

Praćenje rezultata istraživanja i izvješćivanje o njima

14.  podsjeća da je Odlukom o Sedmom okvirnom programu (FP7)(19) uspostavljen sustav praćenja i izvješćivanja koji se odnosi na zaštitu, širenje i prijenos rezultata istraživanja; potvrđuje na temelju navoda zajedničkog poduzeća da se prosjekom od 211,5 publikacija i 16,6 patenata na svakih 10 000 000 EUR bespovratnih sredstava Unije pokazuje visoka produktivnost rezultata njegovih istraživanja te da ono poštuje sve zahtjeve koje su dosad iskazali koordinatori Sedmog okvirnog programa.

(1) SL C 452, 16.12.2014., str. 26.
(2) SL C 452, 16.12.2014., str. 27.
(3) SL L 255, 30.9.2015., str. 424.
(4) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(5) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(6) SL L 30, 4.2.2008., str. 21.
(7) SL L 169, 7.6.2014., str. 152.
(8) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(9) SL L 38, 7.2.2014., str. 2.
(10) SL C 452, 16.12.2014., str. 26.
(11) SL C 452, 16.12.2014., str. 27.
(12) SL L 255, 30.9.2015., str. 424.
(13) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(14) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(15) SL L 30, 4.2.2008., str. 21.
(16) SL L 169, 7.6.2014., str. 152.
(17) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(18) SL L 38, 7.2.2014., str. 2.
(19) Članak 7. Odluke br. 1982/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o Sedmom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007.–2013.) (SL L 412, 30.12.2006., str. 6.).


Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće
PDF 357kWORD 78k
Odluka
Rezolucija
1.Odluka Europskog parlamenta od 27. listopada 2015. o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće (2014/2079(DEC))
P8_TA(2015)0373A8-0269/2015

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2013.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidirane godišnje financijske izvještaje Europske unije za financijsku godinu 2013. (COM(2014)0510 – C8‑0148/2014)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti predmetnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku od 29. travnja 2015.(5) o odgodi Odluke o razrješnici za financijsku godinu 2013., kao i Rezoluciju u prilogu,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002 Vijeća(7), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0269/2015),

1.  odbija dati razrješnicu glavnom tajniku Vijeća za izvršenje proračuna Europskog vijeća i Vijeća za financijsku godinu 2013.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Sudu Europske unije, Revizorskom sudu, Europskom ombudsmanu, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka i Europskoj službi za vanjsko djelovanje te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2.Rezolucija Europskog parlamenta od 27. listopada 2015. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće (2014/2079(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0269/2015),

A.  budući da bi sve institucije Unije trebale biti transparentne i potpuno odgovorne građanima Unije u pogledu sredstava koja su im povjerena kao institucijama Unije;

B.  budući da Europsko vijeće i Vijeće, kao institucije Unije i kao korisnici općeg proračuna Europske unije, imaju demokratsku odgovornost prema građanima Unije;

C.  budući da je Parlament jedino tijelo među institucijama Unije koje se izravno bira te da je odgovoran za davanje razrješnice u vezi s izvršenjem općeg proračuna Europske unije;

1.  naglašava ulogu Parlamenta navedenu u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije (UFEU) u vezi s davanjem razrješnice za proračun;

2.  ističe da prema članku 335. UFEU-a „[…] u pitanjima povezanima s djelovanjem pojedinih institucija Uniju zastupa svaka institucija na temelju svoje administrativne autonomije” te da su u skladu s tim, uzimajući u obzir članak 55. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (Financijska uredba), institucije pojedinačno odgovorne za izvršenje svojih proračuna;

3.  naglašava ulogu Parlamenta i ostalih institucija u okviru postupka davanja razrješnice u skladu s odredbama Financijske uredbe, posebno njezinim člancima 164., 165. i 166.;

4.  napominje da na temelju članka 94. Poslovnika „odredbe o postupku davanja razrješnice Komisiji u vezi s izvršenjem proračuna isto tako se primjenjuju na postupak davanja razrješnice [...] osobama nadležnima za izvršenje proračuna drugih institucija i tijela Europske unije poput Vijeća (u okviru njegove izvršne funkcije) […]”;

5.  žali zbog činjenice što Vijeće nije pružilo nikakvo objašnjenje u pogledu povećanja neiskorištenih sredstava i prijenosa izvršenih u proračunu Vijeća za 2013. godinu;

Otvorena pitanja

6.  podsjeća Vijeće da ga je Parlament pozvao da dostavi izvješća o napretku za građevinske projekte i detaljan pregled do danas nastalih troškova;

7.  potiče Vijeće da pruži iscrpno pisano objašnjenje u kojem se navodi ukupan iznos odobrenih sredstava iskorištenih za kupnju zgrade „Résidence Palace”, proračunske stavke iz kojih su prenesena ta sredstva, rate koje su dosad plaćene i rate koje tek treba platiti;

8.  ponovno poziva Vijeće da objavi informacije o postupku osuvremenjivanja vlastite uprave, a posebno o konkretnim provedbenim mjerama u tom postupku te o očekivanom učinku na svoj proračun;

9.  žali zbog poteškoća na koje se nailazilo u postupcima davanja razrješnice, a koje su bile izazvane izostankom suradnje Vijeća; naglašava da je Parlament odbio dati razrješnicu glavnom tajniku Vijeća za financijske godine 2009., 2010., 2011. i 2012. zbog razloga iznesenih u rezolucijama od 10. svibnja 2011.(8), 25. listopada 2011.(9), 10. svibnja 2012.(10), 23. listopada 2012.(11), 17. travnja 2013.(12), 9. listopada 2013.(13), 3. travnja 2014.(14) i 23. listopada 2014.(15) te da je odgodio svoju odluku o davanju razrješnice glavnom tajniku Vijeća za financijsku godinu 2013. zbog razloga navedenih u rezoluciji od 29. travnja 2015.(16);

10.  ustraje u tome da učinkovit proračunski nadzor zahtijeva suradnju Parlamenta i Vijeća, kao što je istaknuo u svojoj Rezoluciji od 29. travnja 2015.; potvrđuje da Parlament ne može donijeti informiranu odluku o davanju razrješnice;

11.  podsjeća Vijeće na stajalište Komisije izloženo u njezinu pismu od 23. siječnja 2014. prema kojemu sve institucije moraju u potpunosti primjenjivati preporuke koje je Parlament iznio tijekom postupka davanja razrješnice i prema kojem bi sve institucije trebale surađivati kako bi se zajamčila neometana provedba postupka davanja razrješnice;

12.  primjećuje da Komisija u spomenutom pismu navodi da neće nadzirati izvršenje proračuna drugih institucija i da bi davanjem odgovora na pitanja koja su upućena drugoj instituciji narušila autonomiju te institucije u izvršenju njezina dijela proračuna;

13.  žali što Vijeće i dalje ne odgovara na pitanja Parlamenta; podsjeća na zaključke donesene na radionici Parlamenta o njegovu pravu na davanje razrješnice Vijeću održanoj 27. rujna 2012., na kojoj su se pravni i sveučilišni stručnjaci u velikoj mjeri složili o postojanju prava Parlamenta na informacije; u tom pogledu upućuje na članak 15. stavak 3. podstavak 3. UFEU-a kojim se utvrđuje da svaka institucija, tijelo, ured ili agencija osigurava transparentnost svojih postupanja;

14.  ustraje u tome da se rashodi Vijeća moraju nadzirati na isti način kao i oni ostalih institucija te da su ključni elementi tog nadzora utvrđeni u rezolucijama o davanju razrješnice koje je Parlament usvojio u proteklim godinama;

15.  naglašava ovlast Parlamenta da daje razrješnice u skladu s člancima 316., 317. i 319. UFEU-a i njihovim trenutačnim tumačenjem i praksom, odnosno da daje razrješnice za svaku proračunsku stavku pojedinačno kako bi se očuvala transparentnost i demokratska odgovornost prema poreznim obveznicima Unije;

16.  smatra da Vijeća svojim odbijanjem da Parlamentu dostavi tražene dokumente ugrožava pravo građana Unije na informacije i transparentnost, što, kao simptom demokratskog deficita u institucijama Unije, daje razloga za zabrinutost;

17.  vjeruje da je nužno razmotriti razne mogućnosti ažuriranja pravila o davanju razrješnica utvrđenih UFEU-om;

18.  smatra da uspješna suradnja Parlamenta, Europskog vijeća i Vijeća zasnovana na otvorenom i službenom dijalogu može odaslati pozitivnu poruku građanima Unije.

(1)SL L 66, 8.3.2013.
(2)SL C 403, 13.11.2014., str. 1.
(3)SL C 398, 12.11.2014., str. 1.
(4)SL C 403, 13.11.2014., str. 128.
(5)SL L 255, 30.9.2015., str. 21.
(6)SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(7)SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(8) SL L 250, 27.9.2011., str. 25.
(9) SL L 313, 26.11.2011., str. 13.
(10) SL L 286, 17.10.2012., str. 23.
(11) SL L 350, 20.12.2012., str. 71.
(12) SL L 308, 16.11.2013., str. 22.
(13) SL L 328, 07.12.2013., str. 97.
(14) SL L 266, 5.9.2014., str. 26.
(15) SL L 334, 21.11.2014., str. 95.
(16) SL L 255, 30.9.2015., str. 22.


Kriza uzrokovana ebolom: dugoročne pouke
PDF 375kWORD 126k
Rezolucija Europskog parlamenta od 27. listopada 2015. o krizi uzrokovanoj ebolom: dugoročne pouke i rješenja za jačanje zdravstvenih sustava u zemljama u razvoju s ciljem sprečavanja budućih kriza (2014/2204(INI))
P8_TA(2015)0374A8-0281/2015

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a br. 2177 (2014) od 18. rujna 2014. o miru i sigurnosti u Africi,

–  uzimajući u obzir Rezoluciju Opće skupštine Ujedinjenih naroda br. 69/1 od 19. rujna 2014. o mjerama kojima se nastoji obuzdati i suzbiti epidemija virusa ebole koja je nedavno proglašena u zapadnoj Africi,

–  uzimajući u obzir odluku glavnog tajnika Ujedinjenih naroda Ban Ki-moona o slanju prve UN-ove hitne zdravstvene misije – UN-ove misije za hitan odgovor na ebolu (UNMEER) ‒ nakon što je Opća skupština usvojila Rezoluciju br. 69/1, a Vijeće sigurnosti Rezoluciju br. 2177(2014) o epidemiji virusa ebole,

–  uzimajući u obzir Međunarodne zdravstvene propise Svjetske zdravstvene organizacije iz 2005. (WA 32.1),

–  uzimajući u obzir preporuke Svjetske zdravstvene organizacije o zoonozama od 5. svibnja 2004.,

–  uzimajući u obzir izjavu Svjetske zdravstvene organizacije od 8. kolovoza 2014. u kojoj se epidemija ebole kvalificira kao izvanredna zdravstvena situacija međunarodnih razmjera,

–  uzimajući u obzir plan Svjetske zdravstvene organizacije od 28. kolovoza 2014. za brzi odgovor na epidemiju ebole i njegova ažuriranja,

–  uzimajući u obzir izvješće glavnog direktora Svjetske zdravstvene organizacije s izvanredne sjednice njezina izvršnog odbora o eboli, koja se održala u Ženevi, 25. siječnja 2015.,

–  uzimajući u obzir izjavu Svjetske zdravstvene organizacije od 9. svibnja 2015. o kraju epidemije ebole u Liberiji,

–  uzimajući u obzir upute Svjetske zdravstvene organizacije o programima imunizacije u afričkoj regiji u kontekstu ebole,

–  uzimajući u obzir izjavu s proljetnog sastanka predstavnika Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda održanog od 17. do 19. travnja 2015. u Washingtonu (SAD),

–  uzimajući u obzir međunarodnu konferenciju pod nazivom: „Ebola: od izvanrednog stanja do oporavka” održanu u Bruxellesu 3. ožujka 2015.,

–  uzimajući u obzir misiju Afričke unije „Podrška Afričke unije borbi protiv epidemije ebole u zapadnoj Africi” (ASEOWA) uspostavljenu 21. kolovoza 2014.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1291/2013 od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Europske komisije COM(2010)0128 i dokumente SEC(2010)0380, 0381 i 0382 o ulozi EU-a u globalnom zdravlju,

–  uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća od 24. listopada 2014.,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o ulozi EU-a u globalnom zdravlju s 3011. sastanka Vijeća za vanjske poslove održanog u Bruxellesu 10. svibnja 2010.,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća za vanjske poslove Europske unije o kriznom stanju nastalom zbog epidemije virusa ebole u zapadnoj Africi od 15. kolovoza 2014., 20. listopada 2014., 17. studenog 2014., 12. prosinca 2014. i 16. ožujka 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješća Europskom vijeću, koja je u studenom 2014. i ožujku 2015. sastavio Hristos Stilianides, povjerenik Komisije i koordinator Unije za virus ebole,

–  uzimajući u obzir Sveobuhvatni okvir EU-a za odgovor na epidemiju virusa ebole u zapadnoj Africi koji su sastavili Europska služba za vanjsko djelovanje i Europska komisija;

–  uzimajući u obzir Inicijativu za transparentnost ekstraktivnih industrija, njezino izvješće o napretku Sijera Leonea za 2011., njezino izvješće o napretku Liberije za 2012. i njezino izvješće o napretku Gvineje za 2012.,

–  uzimajući u obzir francuski program brzog odgovora „Mreža javnih zdravstvenih institucija u zapadnoj Africi”,

–  uzimajući u obzir Rezoluciju o epidemiji ebole usvojenu na zajedničkoj parlamentarnoj sjednici skupine afričkih, karipskih i pacifičkih zemalja (AKP) i EU-a u Strasbourgu, u Francuskoj, 3. prosinca 2014.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 18. rujna 2014. o reakciji EU-a na epidemiju ebole(1),

–  uzimajući u obzir članak 52. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za razvoj i mišljenja Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane te Odbora za prava žena i jednakost spolova (A8-0281/2015),

A.  budući da su zdravstveni sustavi u Liberiji, Sijera Leoneu i Gvineji obilježeni brojnim nedostacima i budući da su te zemlje i prije izbijanja epidemije bile pri dnu indeksa ljudskog razvoja sastavljenog u okviru programa UN-a za razvoj i da u njima oko 80 % stanovništva živi u krajnjem siromaštvu te budući da su bile na samom vrhu po stopi prerane smrtnosti odraslih osoba i djece mlađe od pet godina, većinom zbog izlječivih stanja;

B.  budući da je kriza ebole raširena na lokalnoj i regionalnoj razini, ali i da ostavlja posljedice i na nacionalnoj, te međunarodnoj razini;

C.  budući da se veličina katastrofe može pripisati nekoliko čimbenika, među kojima su: politički propust pogođenih zemalja gdje nisu oglašena upozorenja, loše prilagođen odgovor međunarodne zajednice, razarajući učinci zatvaranja granica i ograničavanja na ljude, neučinkovitost nadzora i mehanizama upozorenja, sporo i loše prilagođen odgovor nakon što je pomoć konačno mobilizirana, potpun izostanak vodstva Svjetske zdravstvene organizacije, nedostatak istraživanja i razvijanja lijekova, dijagnostike i cjepiva;

D.  budući da su tri nova potvrđena slučaja ebola virusa registrirana u tjednu do 18. listopada 2015. od kojih su svi registrirani u Gvineji; budući da ta država nije prijavila nijedan slučaj u prethodna dva tjedna; budući da Siera Leone nije prijavila nijedan slučaj u pet uzastopnih tjedana; budući da je 3. rujna 2015. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila da u Liberiji nema prijenosa virusa među ljudskom populacijom; budući da je potvrđeno 28512 slučajeva, uključujući 11313 slučajeva u kojima je potvrđena smrt;

E.  budući da se i dalje premalo zna o raširenosti, prijenosu i mogućnosti mutacije virusa ebole; budući da su već raširena pomutnja i opće nerazumijevanje uzroka i posljedica bolesti virusa ebole doprinijeli širenju virusa; budući da je etnografsko istraživanje korisno za razumijevanje načina funkcioniranja zajednica i ostvarivanje komunikacije s osobama različitih kultura;

F.  budući da je virus ebole pronađen u sjemenu i očnoj vodici osoba u fazi oporavka; budući da je bilo slučajeva prijenosa virusa spolnim putem, što ukazuje na poteškoće u iskorjenjivanju virusa i određivanju trenutka u kojem se zemlje zaista mogu proglasiti slobodnima od ebole;

G.  budući da su se u velikom dijelu afričkih država zdravstveni i obrazovni sustavi pogoršali za vrijeme trajanja programa strukturnih prilagodbi koje su im nametnuli MMF i Svjetska banka, što je iziskivalo proračunske rezove u javnom sektoru;

H.  budući da je epidemija ebole u zapadnoj Africi uputila na činjenicu da lokalni i nacionalni zdravstveni sustavi u zemljama s niskim prihodima nemaju sredstava niti su dovoljno otporni za borbu protiv epidemije zaraznih bolesti kao što je ebola; budući da je jačanje globalnih zdravstvenih sustava stoga postalo dijelom globalnog zdravstvenog upravljanja;

I.  budući da se u postupanju s krizom uzrokovanom ebolom uzimaju u obzir važnost kulture i tradicionalnih običaja(2);

J.  budući da su djeca, adolescentice i mlade žene među najmarginaliziranijim i najugroženijim osobama za vrijeme takve krize, ugrožena je uključenost žena u gospodarskim aktivnostima te je povećana razlika među spolovima u obrazovanju; budući da siročad može naići na odbacivanje i stigmatizaciju;

K.  budući da je epidemija ebole koja je pogodila zapadnu Afriku najveća i najkompleksnija u povijesti te bolesti; budući da je Svjetska zdravstvena organizacija prvi put 23. ožujka 2014. upozorena na epidemiju ebole, ali je Odbor za hitne slučajeve Međunarodnih zdravstvenih propisa tek 8. kolovoza 2014.proglasio izvanredno stanje međunarodnih razmjera zbog ugroženosti javnog zdravlja; budući da se prije izbijanja te epidemije ebola nije smatrala izazovom velikih razmjera za javno zdravlje;

L.  budući da je gotovo 500 zdravstvenih radnika umrlo od ebole u Gvineji, Liberiji i Sijera Leoneu, zemljama koje su i prije izbijanja krize prouzročene ebolom imale ozbiljan nedostatak osoblja; budući da bolnice i zdravstveno osoblje nisu imali dovoljno mogućnosti da se bave drugim bolestima zato što su sva sredstva mobilizirana za borbu protiv epidemije ebole; budući da je potrebno zaštititi zdravstvene ustanove i zdravstvene radnike kako bi se omogućilo pružanje održive razine zdravstvene skrbi;

M.  budući da su mnogi izliječeni pacijenti bili izloženi stigmatizaciji u vlastitoj obitelji i društvu; budući da to osobito pogađa djecu koja su ostala bez jednog ili oba roditelja, a mnoge od njih je njihova preživjela rodbina odbacila zbog straha od zaraze;

N.  budući da postoji potreba za objedinjenjem epidemiologije, javnog zdravlja i društvenih znanosti kako bi se izvukle odgovarajuće pouke iz epidemije ebole;

O.  budući da su tijekom prvih mjeseci krize ebole humanitarne nevladine organizacije, posebno Liječnici bez granica i Crveni križ, bili najučinkovitiji, najupućeniji i najiskusniji akteri te su stoga odigrali vrlo važnu ulogu u toj fazi borbe protiv virusa;

P.  budući da se zatvaranjem škola i tendencijom da djeca bez roditelja postaju uzdržavatelji javlja opasnost stvaranja „izgubljene generacije” djece, dugotrajno lišene formalnog obrazovanja;

Q.  budući da su svojim znanjem i iskustvom, kao i sposobnošću umreženog djelovanja, humanitarci dokazali da, ako se za to ukaže potreba, na početku krize mogu odigrati važniju i djelotvorniju ulogu od nadležnih u institucijama;

R.  budući da je kriza ebole dovela do nastanka druge pojave koju organizacija Liječnici bez granica opisuje kao „krizu u krizi”, a radi se o tome da osobe koje boluju od neke druge bolesti ne odlaze u bolnice zbog straha od zaraze virusom ebole;

S.  budući da je EU, zajedno sa svojim državama članicama, najveći donator razvojne pomoći na svijetu i da je stavio na raspolaganje više od 1,39 milijardi EUR za pomoć u suzbijanju epidemije bolesti virusa ebole u zapadnoj Africi; budući da taj iznos omogućuje EU-u da pregovara s partnerskim državama i drugim donatorima kako bi se dala potpora razvoju sveobuhvatnih nacionalnih zdravstvenih sustava temeljenih na jasnoj i uključivoj strategiji prilagođenoj potrebama;

T.  budući da Svjetski program za hranu Ujedinjenih naroda ima dokazane učinkovite logističke kapacitete koji bi se u budućnosti mogli iskoristiti i u kontekstu ranog upozoravanja i pružanja brzog odgovora;

U.  budući da je sigurnost zdravstvenog osoblja ključan element za međunarodnu mobilizaciju zdravstvenih djelatnika;

V.  budući da je Europsko vijeće 23. listopada 2014. kao koordinatora EU-a za ebolu imenovalo povjerenika za humanitarnu pomoć i upravljanje kriznim situacijama, g. Stilianidesa; budući da je g. Stilianides od 12. studenog 2014. posjetio najviše pogođene zemlje zajedno s povjerenikom za zdravlje, g. Andriukaitisom;

W.  budući da su Ujedinjeni narodi, Svjetska zdravstvena organizacija i Europska komisija uveli postupke za ocjenjivanje borbe protiv te epidemije;

X.  budući da se u izjavi Svjetske zdravstvene organizacije iz travnja 2015. priznaje da su svijet i Svjetska zdravstvena organizacija loše pripremljeni za suočavanje s dugotrajnom epidemijom;

Y.  budući da je poboljšanje međunarodne koordinacije u području upravljanja zdravstvenim krizama od presudne važnosti;

Z.  budući da je pristup lijekovima ključna sastavnica prava na zdravlje;

AA.  budući da 2 milijarde ljudi diljem svijeta nemaju pristup cjepivima i liječenju koji su im potrebni da bi preživjeli i bili zdravi;

AB.  budući da pristup lijekovima te istraživanje i razvoj novih lijekova moraju u prvom redu biti prilagođeni potrebama oboljelih u Europi ili u zemljama u razvoju;

AC.  budući da je Inicijativa za inovativne lijekove (IMI) najveće svjetsko javno-privatno partnerstvo u biološkim znanostima s proračunom od 3,3 milijarde EUR za razdoblje od 2014. do 2024. godine, od kojih 1,638 milijardi dolazi iz programa Obzor 2020.;

AD.  budući da je nakon traumatičnog iskustva ebole stanovništvo postalo nepovjerljivo prema zdravstvenim ustanovama, zdravstveno osoblje plaši se nastaviti s radom, a zajednice su ostale osiromašene i sumnjičave; budući da je potrebno hitno pokrenuti osnovne zdravstvene usluge; i budući da je uvođenje pouzdanih i učinkovitih zdravstvenih sustava, uključujući udruživanje rizika u svim zemljama u razvoju, također od ključne važnosti, što podrazumijeva i kvalitetno osposobljavanje lokalnog medicinskog osoblja;

AE.  budući da je kriza prouzročena ebolom pogođene zemlje povukla u još veću recesiju i da će, prema Svjetskoj banci, samo u 2015. BDP triju najjače pogođenih država pretrpjeti udarac od 2 milijarde USD;

AF.  budući da su te tri zemlje od MMF-a i Svjetske banke zatražile svojevrsni Marshallov plan u iznosu od 7,5 milijardi EUR kako bi im se pomoglo da izađu iz gospodarske krize;

AG.  budući da su određene nevladine organizacije pozvale Svjetsku banku da prikupi oko 1,7 milijardi dolara kako bi se tim zemljama pomoglo da trajno poboljšaju svoju zdravstvenu infrastrukturu;

AH.  budući da međunarodna zajednica i dalje mora biti na oprezu te da je cilj zakoračiti u razdoblje nakon ebole, tj. dugo razdoblje bez novih slučajeva zaraze ebolom;

AI.  budući da su dobre higijenske prakse neophodne; budući da, međutim, u tim trima zemljama sustavi vodoopskrbe i odvodnje nisu dovoljno funkcionalni;

AJ.  budući da ima razloga za strah da bi se u slučaju izbijanja kakve nove epidemije stopa smrtno stradalih ponovila;

AK.  budući da potpredsjednica Komisije/Visoka predstavnica Federica Mogherini, europski povjerenik za humanitarnu pomoć i koordinator EU-a za ebolu Hristos Stilianides, europski povjerenik za međunarodnu suradnju i razvoj Neven Mimica, zastupnici u Europskom parlamentu, vlade i parlamentarci iz država članica opetovano pozivaju na jačanje zdravstvenih sustava;

AL.  budući da su u okviru 11. europskog razvojnog fonda jačanje zdravstvenih sustava i usluga vodoopskrbe i odvodnje među ciljanim sektorima samo za Gvineju, ali ne i za Liberiju i Sijera Leone;

AM.  budući da komunikacija Europske komisije iz 2010. o ulozi EU-a u globalnom zdravlju (COM(2010)0128) predstavlja sveobuhvatnu i cjelovitu globalnu zdravstvenu strategiju prilagođenu potrebama koju su odobrile države članice;

AN.  budući da sve države nisu u potpunosti provele Međunarodne zdravstvene propise; budući da bi Međunarodne zdravstvene propise trebalo preispitati nakon iskustva s posljednjom epidemijom ebole;

AO.  budući da se malo toga zna o potencijalno opasnim zoonozama; budući da se zbog djelatnosti prehrambene i poljoprivredne industrije, krčenjem šuma, trgovinom životinjama i životinjskim proizvodima pojavljuju novorazvijene vrste zoonotskih bolesti kao što su influenca ptica, ebola i HIV;

AP.  budući da Svjetska zdravstvena organizacija savjetuje uspostavu koordinacije između javnog zdravstva i veterinarskog sektora;

AQ.  budući da će izaslanstvo Odbora za razvoj posjetiti Sijera Leone u studenom 2015.;

1.  kritizira sporu međunarodnu reakciju na krizu tijekom prvih mjeseci; međutim, ističe mobilizaciju i zalaganje EU-a i njegovih država članica od ožujka 2014. u pomoći obuzdavanja širenja virusa ebole; napominje preuzimanje većih financijskih obveza Europske unije i država članica na području humanitarne i razvojne pomoći, logistike i istraživanja kao odgovor na krizu;

2.  pozdravlja razvijanje novog cjepiva (u rekordnom vremenu) koje se u Gvineji do 23. ožujka 2015. pokazalo stopostotno učinkovitim i poziva da se hitno omogući pristup tom cjepivu koje bi trebalo biti dostupno svima u Liberiji i Sijera Leoneu;

3.  Smatra da nema mjesta snižavanju zaštite u pogledu nekoliko novih slučajeva ebole čiji je način prenošenja još uvijek predmetom istraživanja;

4.  poziva sve sudionike, posebno vlade zemalja u razvoju, europske institucije i međunarodne organizacije, da izvuku pouku iz te krize, kao i iz negativnih posljedica koje je uvjetovanje MMF-a i Svjetske banke da se ustanove u zdravstvenim sektorima zemalja u razvoju podvrgnu strukturnoj prilagodbi na njih imalo, te da razviju učinkovite metode za borbu protiv zdravstvenih kriza međunarodnih razmjera;

5.  u tom pogledu, prima na znanje reformu koju je 18. svibnja 2015. najavila direktorica Svjetske zdravstvene organizacije, a posebno izradu novog programa za izvanredne situacije i organizaciju pričuvnog osoblja na svjetskoj razini koje se može poslati na teren u najkraćem roku te stavljanje na raspolaganje novog pričuvnog fonda od 100 milijuna USD za hitne slučajeve; pozdravlja zalaganje da se u sljedeće dvije godine proračun Svjetske zdravstvene organizacije poveća za 10 % da bi dosegao iznos od 4,5 milijarde USD;

6.  poziva međunarodnu zajednicu da potiče informativne i obrazovne kampanje u dotičnim zemljama; naglašava presudnu važnost preventivnih i informativnih kampanja u upravljanju krizom, posebno radi ograničavanja kontaminacije i podizanja svijesti o nesigurnim praksama koje se trebaju izbjegavati; naglašava važnost alternativnih metoda širenja informacija;

7.  snažno naglašava važnost borbe protiv povećanih napetosti između skupina kao posljedice epidemije ebole jer stvaranje zabluda može dovesti do rizika okrivljavanja određenih etničkih skupina za epidemiju;

8.  smatra da, kad više ne bude potrebna hitna pomoć, dugoročni odgovor Europske unije ponajprije mora biti usmjeren na plan razvojne pomoći za promicanje otpornosti, koji sa sobom nosi ulaganja namijenjena za sektor zdravstva, a posebno za organizaciju i upravljanje sustavima zdravstvene skrbi, praćenje zdravstvenog stanja i izvještavanje o njemu odnosno za sustav opskrbe lijekovima, unutrašnje upravljanje i izgradnju države te ključnu pomoć oživljavanju gospodarstava tih triju zemalja;

9.  poziva vlasti da uzmu u obzir stečena iskustva u vezi s fenomenom stigmatizacije i da ih primijene u sličnim humanitarnim krizama koje se mogu pojaviti;

10.  podsjeća na važnost sprečavanja sukoba budući da sukobi i nestabilnost imaju vrlo negativan utjecaj na zdravstvene sustave;

11.  traži osnivanje stalne europske službe za brzo djelovanje koji bi činili stručnjaci, laboratorijski timovi za potporu, epidemiolozi i logistička infrastruktura koja uključuje pokretne laboratorije i koji se može poslati na teren u vrlo kratkom roku; posebno ističe da Unija može ostvariti dodanu vrijednost kada je riječ o „testiranju na granicama”, kopnenim i morskim, te da zdravstvena tijela u SAD-u prednjače u testiranjima u zračnim lukama, a Unija bi taj izvrstan primjer trebala slijediti i od njega imati koristi;

12.  također poziva Europsku uniju da podrži osnivanje mreže kontrolnih točaka u zemljama u razvoju kako bi se što prije otkrili novi slučajevi zaraznih bolesti pandemijskog potencijala te osnovala povezana mreža nadzora na prostoru tih država;

13.  priznaje potrebu da se potakne uspostava suradnje između Europske unije i njezinih država članica te zemalja u razvoju, a posebice onih sa zapada Afrike, u području obuke zdravstvenih djelatnika;

14.  naglašava važnost jačanja sustava zaštite i brze evakuacije međunarodnih zdravstvenih djelatnika;

15.  žali zbog toga što su prethodne prilagodbe, reforme i nepravedne razvojne politike pridonijele neučinkovitim zdravstvenim sustavima; traži od Komisije da pomogne tim trima zemljama da razviju svoje javne zdravstvene sustave kako bi odgovorile na osnovne potrebe u zdravstvu te kako bi mogle razviti infrastrukturu kojom se svim građanima jamči pristup javnoj zdravstvenoj skrbi; posebno smatra da dugoročan razvoj snažnog zdravstvenog sustava zahtjeva, između ostalog, (i) izvore ulaganja u osnovne zdravstvene usluge, (ii) omogućavanje sigurne i kvalitetne skrbi povećavanjem sredstava za odgovarajuću obuku, nadzor i plaće zdravstvenih radnika i jamčenjem dostupnosti sigurnih lijekova, (iii) uključivanje lokalnih dionika i zajednica u odgovore na krize i razvojno planiranje; poziva međunarodne donatore da povećaju službenu razvojnu pomoć tim državama preko državnih sustava kao što je proračunska potpora; poziva Komisiju da u suradnji sa zemljama partnerima, Svjetskom zdravstvenom organizacijom, Svjetskom bankom i drugim donatorima uspostavi dosljedne zdravstvene planove i postupke praćenja koji se temelje na potrebama;

16.  naglašava da bi se odgovor trebao usmjeriti na temeljne propuste u vezi sa zastupljenosti žena, njihovim pristupom zdravstvu i uslugama te prekidom izvora sredstava za život; posebno naglašava da je potrebno ponuditi visokokvalitetne osnovne usluge i zdravstvenu skrb, s posebnim naglaskom na majčinskoj skrbi te ginekološkim i porodiljnim uslugama;

17.  pozdravlja komunikaciju Komisije o ulozi EU-a u globalnom zdravlju (COM(2010)0128) i njezinu cjelovitu viziju sveobuhvatnih zdravstvenih sustava, njezin horizontalni pristup i nastojanja za ostvarivanjem univerzalne zdravstvene zaštite; potiče Komisiju da preispita tu komunikaciju u svjetlu novih saznanja stečenih tijekom krize ebole, a da pritom zadrži sveobuhvatni horizontalni pristup i da pravodobno predstavi i provede program djelovanja;

18.  ističe opću nužnost da zemlje u razvoju hitno predvide proračunske stavke za uvođenje snažnih i otpornih javnih sustava socijalne i zdravstvene skrbi, izgradnju dovoljnog broja dobro opremljenih održivih zdravstvenih objekata (posebno laboratorija, infrastrukture vodoopskrbe i odvodnje) i pružanje kvalitetnih osnovnih usluga i zdravstvene njege; naglašava potrebu za dovoljnim brojem zdravstvenih radnika u odnosu na broj stanovnika i poziva vlasti pogođenih zemalja da zajamče da zdravstveni radnici budu plaćeni i da novac namijenjen zdravlju pristigne do ljudi; međutim priznaje da trenutačnu krizu nije moguće riješiti samo u okviru zdravstvenog sustava i da je potreban sveobuhvatan pristup koji uključuje razne sektore kao što su obrazovanje i osposobljavanje, odvodnja, sigurnost hrane i pitka voda kako bi se riješili kritični nedostaci u području svih ključnih usluga; istovremeno naglašava da je obrazovanje, kojim su obuhvaćeni kulturne dimenzije i uvjerenja, također ključan faktor oporavka;

19.  ističe da ulaganja u zdravstveni sektor predstavljaju važan pokretač gospodarskog razvoja i doprinose smanjenju siromaštva u zemljama u razvoju; pozdravlja uvrštenje 3. cilja „dopustiti svima da žive zdravo i unaprijediti blagostanje svih dobnih skupina” u prijedlog budućih Ciljeva održivog rasta;

20.  naglašava da dugoročno pripremljeni planovi koji su potrebni kako bi se izgradili snažni i sveobuhvatni zdravstveni sustavi trebaju obuhvaćati primjeren broj osposobljenih zdravstvenih radnika, pristup dovoljnoj količini medicinske opreme i pouzdane zdravstvene informacijske sustave;

21.  traži da se stvaranjem javnog regionalnog istraživačkog centra za zarazne bolesti u zapadnoj Africi poboljša istraživačka infrastruktura i uspostavi međusveučilišna suradnja s Europskom unijom i njezinim državama članicama;

22.  naglašava važnost borbe protiv društvene nejednakosti kako bi se izgradio snažan i održiv zdravstveni sustav; u tu svrhu podupire uvođenje javno financiranog besplatnog univerzalnog zdravstvenog osiguranja i potiče Komisiju, partnerske zemlje i druge donatore da što prije predstave program za uvođenje univerzalne zdravstvene zaštite koji će zajamčiti udruživanje zdravstvenih rizika;

23.  poziva sve zemlje da se obvežu na postizanje univerzalne zdravstvene zaštite i da izrade plan kojim bi se utvrdili domaći resursi i mogućnost međunarodnog financiranja kako bi se ostvario taj cilj; podržava cilj povećanja potrošnje na zdravstvo u svim zemljama na priznati minimum od 86 USD po stanovniku za osnovne zdravstvene usluge;

24.  pozdravlja održavanje međunarodne konferencije na visokoj razini o temi ebole održane 3. ožujka 2015., a koju su organizirali EU i ključni partneri u cilju iskorjenjivanja ebole, ali i procjene učinaka na pogođene zemlje kako bi se osiguralo da se razvojna pomoć može nadovezati na humanitarne napore;

25.  podržava zamisao o donošenju Marshallova plana za oživljavanje gospodarstava tih zemalja; predlaže da se ponudi tehnička podrška administraciji kako bi se kapaciteti povećali i kako bi se zajamčilo da novac stigne do ljudi, a ne da nestane zbog korupcije i drugih razloga;

26.  pozdravlja međunarodna nastojanja kojima se zemlje pogođene virusom ebole pokušavaju rasteretiti međunarodnih dužničkih obveza;

27.  smatra da će partnerstva između Europske unije i regije zahvaćene krizom biti uspješna pod uvjetom da Liberija, Gvineja i Sijera Leone što prije preuzmu odgovornost za svoj razvoj;

28.  smatra da bi programe 11. Europskog razvojnog fonda trebalo preispitati kako bi ulaganja u područje zdravstva i dobrog upravljanja postala prioritetna područja za sve zemlje s krhkom javnom infrastrukturom; iskazuje zabrinutost zbog toga što zdravlje i usluge vodoopskrbe i odvodnje nisu ključni sektori nacionalnih okvirnih programa Liberije i Sijera Leonea; poziva Komisiju da uspostavi mehanizme za bolje praćenje pomoći;

29.  smatra da će se u okviru preispitivanja VFO-a sredinom razdoblja morati voditi računa o riziku od nedostatnih strukturnih financijskih sredstava za humanitarno djelovanje Europske unije;

30.  pozdravlja rad humanitaraca i zdravstvenih djelatnika na terenu koji su riskirali vlastite živote i požrtvovno radili na obuzdavanju te ozbiljne zdravstvene krize;

31.  čestita misiji UN-a za žuran odgovor na krizu prouzročenu ebolom (UNMEER), partnerskim organizacijama i nevladinim humanitarnim organizacijama, kao što su organizacija Liječnici bez granica, Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Hitna služba i drugi na radu obavljenom na terenu i toplo pozdravlja njihov opsežan doprinos i pomoć u kontroliranju te epidemije; žali zbog slučajeva neprimjerenog postupanja sa zdravstvenim i drugim osobljem uključenim u borbu protiv epidemije po njihovu povratku iz Afrike;

32.  smatra da dostupnost lijekova ne bi više u pravilu trebala ovisiti o kupovnoj moći pacijenata, već bi trebao biti prilagođen potrebama oboljelih, kao što ni tržište ne bi trebalo samo odlučivati o lijekovima koji će se proizvoditi;

33.  poziva Europsku uniju i države članice da poštuju načelo usklađenosti politike EU-a u interesu razvoja, kako je navedeno u članku 208. UFEU-a, promicanjem pravedne i ravnopravne međunarodne trgovine, medicinskog istraživanja i politika inovacija kojima se potiče i olakšava univerzalni pristup lijekovima;

34.  poziva Komisiju da istraži modele drukčije od onih zasnovanih na monopolima nad patentima, posebno kad je riječ o razvoju lijekova i cjepiva javno-privatnih partnerstava kao što je Inicijativa za inovativne lijekove, kojima bi se jamčili dostupnost liječenja za pacijente, održivost proračuna zdravstvene skrbi i učinkovit odgovor na krize poput one prouzročene virusom ebole i na slične prijetnje;

35.  podsjeća na važnost jačanja istraživačkih kapaciteta u svjetskoj borbi protiv epidemija, razvoja „brzih testova” i pružanja pristupa cjepivima; s tim u vezi pozdravlja činjenicu da su brojna europska financijska sredstva za istraživanje mobilizirana u borbi protiv virusa ebole, pa i u okviru inicijativa za inovativne lijekove programa Obzor 2020. i Programa partnerstva europskih zemalja i zemalja u razvoju u području kliničkih studija; ističe da, iako su cjepiva dobrodošla, ona najvjerojatnije nisu prikladna za iskorjenjivanje ebole jer virus mutira; stoga naglašava da prioriteti financiranja moraju biti jačanje općeg zdravstvenog sustava, higijena, sprečavanje širenja zaraze, pouzdana i brza testiranja u tropskom okruženju i lijekovi usmjereni na virus i simptome koje uzrokuje;

36.  potiče sve zainteresirane strane da promiču zdravstvenu obuku stanovnika stavljajući naglasak na tradicionalne običaje koji su nespojivi s borbom protiv širenja zaraze među stanovništvom;

37.  naglašava da bi EU trebao promicati učinkovito i pravedno financiranje istraživanja koje će biti na dobrobit zdravlja svih ljudi i koje će jamčiti da inovacije i intervencije vode do povoljnih i dostupnih rješenja; posebno ponavlja da bi se trebali istražiti modeli u kojima je trošak istraživanja i razvoja odvojen od cijene lijekova, kao i mogućnosti prijenosa tehnologije u zemlje u razvoju;

38.  ponovno naglašava potrebu za ulaganjem u istraživanje zapostavljenih bolesti; u tom smislu poziva Komisiju da nastavi s raspravama o tom pitanju i da organizira široku suradnju između javnog i privatnog sektora s ciljem jačanja nacionalnih zdravstvenih sustava i omogućivanja prijenosa rezultata do dotičnog stanovništva pod uvjetom da se uvedu zaštitne mjere kojima će se spriječiti javno-privatna partnerstva da na nereguliranom tržištu naude ugroženim osobama; u tom pogledu pozdravlja činjenicu da je EU, da bi odgovorio na hitnu potrebu za novim vrstama liječenja, izdvojio 138 milijuna EUR za projekte razvoja kliničkih istraživanja novih cjepiva, brzih dijagnostičkih testova i liječenja u sklopu programa Obzor 2020. i inicijative za inovativne lijekove; pohvaljuje europsku farmaceutsku industriju koja je važnim resursima također doprinijela naporima u istraživanju;

39.  ističe da su ebola i ostale epidemije transnacionalne prijetnje koje zahtijevaju međunarodnu suradnju; poziva Svjetsku zdravstvenu organizaciju da preispita Međunarodne zdravstvene propise kako bi uključivali međuovisnu odgovornost i financijsku podršku pa i za rješavanje glavnih uzroka;

40.  u svjetlu nepotpune primjene Međunarodnih zdravstvenih propisa i nepostojanja epidemiološkog nadzora pozdravlja francuski program brzog odgovora „Mreža javnih zdravstvenih ustanova u zapadnoj Africi”;

41.  naglašava da s obzirom na to da se širenje bolesti smanjilo, iako virus ostaje u spolnim žlijezdama mjesecima nakon oporavka, u sklopu zdravstvenog sustava i obrazovnih mjera treba omogućiti korištenje uslugama seksualnog savjetovanja i planiranja obitelji;

42.  naglašava da je sve više izgledno izbijanje krize u opskrbi hranom kao posljedica epidemije koja je pokosila male poljoprivrednike; poziva države članice, Komisiju i međunarodnu zajednicu da ulože u njihov dugoročni razvoj kako bi se osiguralo da poljoprivredna kućanstva i buduća sigurnost opskrbe hranom u zapadnoj Africi više ne budu ugroženi;

43.  traži od svog nadležnog odbora da se pobrine za praćenje mjera upravljanja krizom u prisnoj suradnji s koordinatorom EU-a zaduženim za ebolu i nakon misije Europskog parlamenta u Sijera Leoneu, a prije podnošenja konačne ocjene na temelju jasno utvrđenih kriterija;

44.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, vladama i parlamentima zemalja Afričke unije, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda i Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji.

(1) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2014)0026.
(2) Kao što su na primjer običaji u kojima je zabranjeno spaljivanje mrtvih.


Mjerenje emisija u automobilskom sektoru
PDF 198kWORD 110k
Rezolucija Europskog parlamenta od 27. listopada 2015. o mjerenjima emisija u automobilskom sektoru (2015/2865(RSP))
P8_TA(2015)0375RC-B8-1075/2015

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir pitanje upućeno Komisiji u vezi s mjerenjem emisija u automobilskom sektoru O-000113/2015 – B8-0764/2015),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila(1),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila(2),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2001/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2001. o nacionalnim gornjim granicama emisije za određene onečišćujuće tvari(3),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu(4),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 333/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 443/2009 radi utvrđivanja načinâ za postizanje cilja smanjenja emisija CO2 iz novih osobnih automobila do 2020.(5),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da su 18. rujna 2015. savezna Agencija za zaštitu okoliša SAD-a (EPA) i Kalifornijski odbor za zaštitu zraka (CARB) izdali obavijest o kršenju važećih propisa o onečišćenju za Volkswagen AG, Audi AG i Američku Volkswagen grupu (poznati pod zajedničkim nazivom „VW”); budući da je istraga započela nakon istraživanja u vezi s emisijama dušikovih oksida (NOx) iz dizelskih vozila koje je provela jedna nevladina udruga u suradnji s istraživačima sa sveučilišta i da su rezultati tog istraživanja u svibnju 2014. podneseni EPA-i i CARB-u;

B.  budući da je onečišćenje zraka svake godine uzrok preko 430 000 slučajeva preuranjene smrti u EU-u te da se troškovi njegova utjecaja na zdravlje procjenjuju na 940 milijardi EUR godišnje; budući da su dušikovi oksidi jedni od najvećih uzročnika onečišćenja zraka koji među ostalim uzrokuju rak, astmu i brojne bolesti dišnog sustava te propadanje okoliša pojavom procesa zakiseljavanja i eutrofikacije; budući da su ispušni plinovi dizelskih vozila glavni izvor NOx u urbanim područjima Europe; budući da je do trećine stanovništva u urbanim područjima EU-a još uvijek izloženo razinama emisija koje prelaze granične ili ciljne vrijednosti koje je utvrdio EU; budući da je promet i dalje jedan od glavnih uzročnika loše kakvoće zraka u gradovima, kao i povezanih zdravstvenih tegoba; budući da preko 20 država članica trenutačno ne poštuje ograničenja EU-a u pogledu kvalitete zraka, posebno zbog onečišćenja u urbanim područjima;

C.  budući da je 2012. godine Međunarodna agencija za istraživanje raka u okviru WHO-a (IARC) ispušne plinove dizelskih motora klasificirala kao kancerogene te je, s obzirom na dodatne utjecaje čestica dizela na zdravlje, preporučila smanjenje izlaganja mješavini ispuštenih kemikalija diljem svijeta;

D.  budući da automobilska industrija daje ključan doprinos rastu i inovacijama te da doprinosi i zaposlenosti u velikom broju država članica; budući da bi trenutačno skandalozno stanje moglo ugroziti ugled i konkurentnost cijelog sektora ne poduzmu li se odlučni koraci;

E.  budući da mala i srednja poduzeća prevladavaju u automobilskoj opskrbnoj industriji i s udjelom od 50 % doprinose specifičnom sektorskom istraživanju i razvoju; budući da se gospodarska snaga brojnih regija u Europi temelji na automobilskoj industriji i automobilskoj opskrbnoj industriji;

F.  budući da pošteno tržišno natjecanje, uključujući među proizvođačima automobila, podrazumijeva da kupac može odabrati proizvod na temelju opsežnih i nepristranih tehničkih obilježja o kojima je obaviješten;

G.  budući da je EU u nekoliko pokušaja uložio napore kako bi se ublažio učinak gospodarske krize na automobilski sektor korištenjem dostupnih instrumenata državnih potpora;

H.  budući da se u skladu s Uredbom o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila, (Uredba (EZ) br. 715/2007 koju su Europski parlament i Vijeće donijeli u prosincu 2006.), kojom se određuju norme emisija Euro 5 i Euro 6, od proizvođača zahtijeva da svoja vozila opreme kako bi ispunjavala uvjete „uobičajene upotrebe” u pogledu emisija (članak 5. stavak 1.);

I.  budući da se Uredbom (EZ) br. 715/2007 (članak 5. stavak 2.) izričito zabranjuje uporaba poremećajnih uređaja koji su definirani kao „svaki dio koji je konstruiran da ustanovljava temperaturu, brzinu vozila, brzinu vrtnje motora (RPM), stupanj prijenosa u mjenjaču, podtlak u cjevovodu, ili bilo koji drugi parametar za potrebe aktiviranja, modulacije, usporavanja ili prekidanja funkcije nekog dijela u sustavu za kontrolu emisije, pri čemu se smanjuje djelotvornost sustava za kontrolu emisija, u uvjetima za koje je razumno očekivati da mogu nastupiti pri uobičajenom radu i upotrebi vozila”; budući da su države članice obvezne zajamčiti provedbu ove zabrane; budući da se u Uredbi također izrijekom poziva Komisiju da uvede ispitivanja i donese mjere u vezi s uporabom poremećajnih uređaja;

J.  budući da u skladu s Direktivom o nekim aspektima prodaje robe široke potrošnje i pripadajućim jamstvima (1999/44/EZ) potrošači imaju pravo na najmanje dvogodišnje jamstvo nakon kupnje proizvoda te da je trgovac obvezan potrošaču dostaviti proizvod koji je u skladu s ugovorom o prodaji; budući da, u slučaju neusklađenosti, potrošač ima pravo na besplatan popravak ili zamjenu, ili pravo na popust;

K.  budući da se u Direktivi o pravima potrošača (2011/83/EU) zahtijeva da se podaci o glavnim značajkama proizvoda moraju pružiti prije sklapanja ugovora na mjestu prodaje ili izvan njega ili pak ugovora na daljinu te se od država članica u slučajevima neispunjavanja odredbi Direktive zahtijeva da raspolažu učinkovitim, razmjernim i odvraćajućim kaznama;

L.  budući da se u Direktivi o nepoštenoj poslovnoj praksi (2005/29/EZ) naročito zabranjuje svaka praksa koja „bitno narušava ili je vjerojatno da će narušiti gospodarsko ponašanje prosječnog potrošača do kojeg dopire odnosno kojem je namijenjena, u odnosu na proizvod” te se predviđa da se trgovačkim praksama koje se u svim okolnostima smatraju nepoštenima smatra „tvrdnja da je trgovca (uključujući njegovu poslovnu praksu) ili proizvod odobrilo ili preporučilo ili potvrdilo neko javno ili drugo tijelo, iako to nije slučaj, odnosno takva tvrdnja u slučaju kada on ne udovoljava zahtjevima za izdavanje tog odobrenja, preporuke ili dopuštenja.” te se od država članica zahtijeva donošenje učinkovitih, razmjernih i odvraćajućih kazni;

M.  budući da u okviru norme Euro 5 granična vrijednost emisija NOx za dizelska vozila iznosi 180 mg/km i primjenjuje se na vozila homologirana u razdoblju između 1. rujna 2009. i 1. rujna 2014., kao i na sva vozila koja su prodana u razdoblju između 1. siječnja 2011. i 1. rujna 2015., dok odgovarajuća vrijednost za normu Euro 6 iznosi 80 mg i primjenjuje se od 1. rujna 2014. na nove tipove vozila te na sva vozila prodana nakon 1. rujna 2015.; budući da su vozila u okviru norme Euro 6 koja su registrirana prije nego što je ta norma uvedena kao zakonsko ograničenje iskoristila porezne olakšice u mnogim državama članicama; budući da rezultati neovisnih ispitivanja potvrđuju znatne razlike u ograničenjima i ostvarenim emisijama iz vozila u uobičajenoj upotrebi u okviru obiju normi;

N.  budući da se u analizi Zajedničkog istraživačkog centra Europske komisije(6) iz 2011. došlo do zaključka da emisije NOx dizelskih vozila koje su izmjerene prijenosnim sustavima za mjerenje emisija u znatnoj mjeri premašuju ograničenja emisija u okviru normi Euro 3 odnosno 5, i to između 2 i 4 puta za prosječne emisije NOx na svim ispitnim dionicama, odnosno do 14 puta na određenim dijelovima ispitnih dionica; budući da se u drugom izvješću Zajedničkog istraživačkog centra(7) objavljenom 2013. navode zaključci u vezi s činjenicom da vozila u okviru norme Euro 6 možda premašuju ograničenja za emisije vozila u okviru norme Euro 5; budući da su u okviru neovisnih analiza provedenih 2014. zabilježene prosječne cestovne emisije NOx iz testiranih dizelskih vozila u vrijednosti koja je sedam puta veća od ograničenja utvrđenih u okviru norme Euro 6;

O.  budući da je VW priznao da je ugradio poremećajne uređaje u najmanje 11 milijuna dizelskih vozila prodanih diljem svijeta; budući da je VW objavio da će slijedom odluke njemačke Savezne agencije za cestovni promet povući 8,5 milijuna dizelskih vozila u EU-u;

P.  budući da se taj zabilježeni nesklad u vrijednosti emisija može pripisati i činjenici da su postupci ispitivanja koji su trenutačno u uporabi u EU-u neadekvatni i ne predstavljaju uobičajene uvjete vožnje, ali i korištenju poremećajnih uređaja; budući da su pouzdanost i utemeljenost postupaka ispitivanja vozila od ključne važnosti za usklađivanje s ograničenjima emisija, a time i zaštitu javnog zdravlja i okoliša u EU-u;

Q.  budući da u skladu s člankom 14. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 715/2007 Komisija ima obvezu revidirati cikluse ispitivanja koji se koriste za mjerenje emisija i, ako se utvrdi da više nisu adekvatni, prilagoditi ih na način da pokazuju vrijednosti emisija nastalih uslijed stvarne vožnje na cesti; budući da takva prilagodba još nije ostvarena; budući da Komisija trenutačno priprema usvajanje novog ciklusa ispitivanja koji se temelji na stvarnim uvjetima vožnje;

R.  budući da ispitivanja sukladnosti proizvodnje i uporabne sukladnosti ne podliježu zajedničkim normama na razini EU-a, unatoč tomu što je Komisija dobila mandat za utvrđivanje posebnih zahtjeva za te postupke u okviru postupka komitologije; budući da se kao rezultat toga zahtjevi za sukladnost proizvodnje i uporabnu sukladnost uglavnom ne primjenjuju na odgovarajući način; budući da ne postoji zahtjev da se Komisiji, nadležnim tijelima za homologaciju drugih država članica ili ostalim zainteresiranim stranama proslijede informacije u pogledu ispitivanja koja provode nadležna tijela za homologaciju, a ni rezultati tih ispitivanja;

S.  budući da postojeći sustav za homologaciju na razini EU-a ne dopušta Komisiji ili tijelima drugih država članica da ponovno razmotre potvrde o homologaciji vozila i potvrde o sukladnosti, da povuku vozila s tržišta ili da obustave njihovo stavljanje na tržište ako je njihovu homologaciju provela druga država članica; budući da u okviru trenutnog sustava nema načina na koji bi se nadgledalo ispitivanje koje provode nacionalna tijela za homologaciju i kojim bi se zajamčilo da tijela poštuju zajednička pravila na razini EU-a te smanjivanjem normi ne sudjeluju u nepoštenom tržišnom natjecanju;

T.  budući da Komisija trenutno provodi reviziju homologacijskog okvira; budući da je ta revizija izuzetno važna za obnavljanje povjerenja potrošača u ispitivanja o emisijama i potrošnji goriva;

U.  budući da se postojeći sustavi za kontrolu emisija NOx iz osobnih dizelskih vozila temelje na trima osnovnim tehnologijama: modifikacijama u unutrašnjosti motora zajedno s povratom ispušnih plinova, apsorberima za slabo izgaranje NOx (odvajač NOx za siromašnu smjesu) i selektivnoj katalitičkoj redukciji; budući da je većina vozila opremljena barem dvjema od te tri tehnologije kako bi zadovoljila granične vrijednosti u okviru norme Euro 6; budući da se sve te tehnologije mogu deaktivirati softverskim poremećajnim uređajima;

V.  budući da će se, kako bi se zajamčila sukladnost s normama za emisije, s vozila u koja su ugrađeni poremećajni uređaji ti uređaji morati ukloniti zajedno sa softverskim modifikacijama sustava kontrole emisija te da će se ovisno o tehnologiji motora provesti mehaničke izmjene; budući da bi sustave za kontrolu emisija koji su već ugrađeni u vozila moglo biti moguće poboljšati uklanjanjem poremećajnih uređaja, reprogramiranjem i ponovnom kalibracijom;

W.  budući da se odstupanje između rezultata ispitivanja i rada vozila u uobičajenoj uporabi ne odnosi samo na NOx, već je zabilježeno i za ostale onečišćivače i CO2; budući da je, prema neovisnim studijama, razlika između službenih i stvarnih emisija CO2 iz osobnih vozila u Europi 2014. iznosila 40 %;

X.  budući da se izmjenom Svjetskog postupka testiranja za laka osobna i gospodarska vozila u EU-u zahtijeva da se ciljevi proizvođača u pogledu prosječnih emisija CO2 iz postojećeg voznog parka prilagode novom ispitivanju;

1.  oštro osuđuje sve oblike prijevare proizvođača automobila i poziva poduzeća da preuzmu potpunu odgovornost za svoje djelovanje te da u okviru istraga u potpunosti surađuju s nadležnim tijelima; žali zbog činjenice da su milijuni potrošača prevareni i obmanuti lažnim informacijama o emisijama iz svojih vozila;;

2.  vjeruje da, u slučajevima u kojima se potvrde nezakonite radnje, informacije o kompenzacijskim mjerama potrošačima trebaju biti jasno priopćene, a same mjere izvršene u kratkom roku i na način koji neće biti na štetu potrošača;

3.  smatra da je vrijedno žaljenja to što su te prekomjerne emisije uzrokovale preuranjene gubitke života, štetne posljedice za ljudsko zdravlje i štetu u okolišu;

4.  smatra da je izrazito važno da Komisija i države članice konkretnim djelovanjem i poduzimanjem svih mogućih napora u cilju ublažavanja stanja što prije ponovno zadobiju povjerenje potrošača; naglašava svoju solidarnost sa zaposlenicima na koje je utjecala ta situacija te je zabrinut zbog utjecaja koji će ona imati na opskrbni lanac, posebno u pogledu malih i srednjih poduzeća koja se trenutno ni kriva ni dužna suočavaju s ogromnim izazovima prouzročenima prijevarom; naglašava da zaposlenici ne bi trebali biti ti koji će u konačnici ispaštati zbog manipulacija u mjerenju emisija;

5.  naglašava da, prije nego što počnu razmatrati otpuštanja, proizvođači moraju upotrijebiti vlastita financijska sredstva, uključujući zadržanu dobit umjesto raspodjele dividendi, kako bi pokrili najveći mogući dio troškova koji proizlaze iz kršenja mjerodavnog prava;

6.  veoma je zabrinut zbog toga što su vlasti država članica i Komisija kasno reagirali na dokaze o ozbiljnom i opetovanom premašivanju graničnih vrijednosti emisija za vozila u uobičajenoj upotrebi, a koje su propisane pravom EU-a;

7.  podsjeća da dizelska vozila imaju niže emisije CO2 po kilometru od odgovarajućih benzinskih vozila i da za proizvođače predstavljaju važno sredstvo za postizanje ciljeva EU-a o prosječnim ciljnim vrijednosti emisija CO2 voznog parka do 2021.; podsjeća da će ona biti važan čimbenik i za postizanje ciljeva za razdoblje nakon 2021., ali ističe da se proizvođači trebaju koristiti dostupnim „čistim” tehnologijama kako bi smanjili emisije dušikovih oksida (NOx), čestičnih tvari (PM) i drugih onečišćivača;

8.  poziva Komisiju i države članice na potpunu transparentnost u pogledu saznanja o takvim kršenjima i koracima koji su poduzeti kako bi ih se razriješilo; poziva na temeljitu istragu uloge i odgovornosti Komisije i tijela država članica, vodeći računa između ostalog o problemima iznesenim u izvješću Zajedničkog istraživačkog centra Komisije iz 2011.;

9.  poziva Komisiju da poboljša provedbu strategije EU-a za održive sustave cestovnog i drugih vrsta prometa u kojima se učinkovito koriste resursi, pri čemu bi se postupno napuštao sadašnji sustav koji se temelji na fosilnim gorivima u korist novih tehnologija i izvora energije poput vodika, električne energije i stlačenog zraka;

10.  pozdravlja istrage pokrenute u nekoliko država članica i drugim zemljama u svijetu u pogledu manipulacija rezultatima ispitivanja emisija ispušnih plinova iz vozila; podupire poziv Komisije nacionalnim nadzornim tijelima da provedu provjere širokih razmjera na velikom broju vozila raznih proizvođača i modela; smatra da bi Komisija trebala biti uključena u te istrage; traži da se istrage provedu na transparentan i učinkovit način te da se tijekom njih vodi računa o potrebi da se potrošačima koji su osobno oštećeni bilo kakvim utvrđenim nedostatkom sukladnosti s normama pruže sve potrebne informacije;

11.  zahtijeva od Komisije da do 31. ožujka 2016. pisanim putem izvijesti Parlament o rezultatima te istrage;

12.  zahtijeva da u slučaju otkrivanja poremećajnih uređaja tijela država članica poduzmu sve potrebne mjere kako bi ublažila tu situaciju te da provedu odgovarajuće sankcije u skladu s člankom 30. Direktive 2007/46/EZ i člankom 10. Uredbe (EZ) br. 715/2007;

13.  skreće pozornost na izvješće Julie Girling (o nacionalnim gornjim granicama emisija za određene onečišćivače) (A8-0249/2015), koje je u Odboru za okoliš usvojeno 15. srpnja 2015., te posebice na zahtjev prema kojem se od Komisije i država članica zahtijeva da hitno dovrše novi prijedlog uredbe o normi Euro 6 u stvarnim uvjetima vožnje (RDE) koji se trenutačno razmatra;

14.  poziva Komisiju da bez odgode donese i provede novi ciklus ispitivanja u stvarnim uvjetima vožnje te da zajamči njegovo stupanje na snagu za regulatorne potrebe; pozdravlja izvješće o smanjenju emisija onečišćujućih tvari iz cestovnih vozila (Dessovo izvješće A8-0270/2015) koje je Odbor Europskog parlamenta za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane usvojio 23. rujna 2015., a posebice zahtjev da Komisija „uvede ispitivanje emisija u stvarnim uvjetima vožnje za sva vozila koja su prošla homologaciju tipa ili su registrirana 2015. kako bi se zajamčila učinkovitost sustava kontrole emisija te omogućilo da vozila budu u skladu s ovom Uredbom i njezinim provedbenim mjerama, uz faktor sukladnosti koji odražava samo moguća odstupanja postupka mjerenja emisija do 2017. godine”; poziva države članice i Komisiju da na toj osnovi u kratkom roku postignu dogovor o okviru za ciklus ispitivanja;

15.  napominje da bi se s obzirom na trenutne planove Komisije ispitivanja na temelju stvarnih uvjeta vožnje koristila samo za emisije dušikovih oksida; poziva na to da se ispitivanja u stvarnim uvjetima vožnje provedu za sve onečišćivače;

16.  žali zbog nedostatka transparentnosti u raspravama o prijedlogu ispitivanja emisija u stvarnim uvjetima vožnje u okviru postupka komitologije, a posebno zbog toga što Komisija nije prenijela informacije Parlamentu istovremeno kad i predstavnicima zemalja članica; poziva Komisiju da Parlamentu na uvid da svu relevantnu dokumentaciju pod jednakim uvjetima kao državama članicama, a posebno da objavi pripremne dokumente za Tehnički odbor za motorna vozila u vezi s donošenjem novog ispitivanja emisija u stvarnim uvjetima vožnje;

17.  ističe potrebu za znatnim poboljšanjem trenutačnog sustava za homologaciju u EU-u, uključujući veći nadzor EU-a, posebno u vezi s praćenjem tržišta, usklađivanjem i kasnijim djelovanjem u pogledu vozila koja se prodaju u Uniji, davanja ovlasti kojima se od država članica zahtijeva da pokrenu nadzorne postupke na temelju dokaza i mogućnosti usvajanja odgovarajućih mjera u slučaju kršenja prava EU-a;

18.  poziva Komisiju da ponovo oblikuje postojeći sustav za homologaciju kako bi se ostvarilo jamstvo da Komisija može neovisno provjeriti i eventualno preispitati homologaciju i potvrde koje izdaju nacionalna nadležna tijela, kako bi se zajamčili jednaki uvjeti na razini EU-a te kako bi se provedba odredbi EU-a mogla odviti učinkovito, a nedostaci provedbenih mjera ispraviti bez dodatnog administrativnog opterećenja;

19.  stoga poziva na to da se razmotri uspostava tijela za nadzor na razini EU-a;

20.  smatra kako je izuzetno važno da Komisija i sva nadležna tijela država članica imaju pravo preispitati homologaciju ili potvrde o sukladnosti vozila, zahtijevati povlačenje i prestanak stavljanja na tržište vozila ako imaju dokaze o nepridržavanju graničnih vrijednosti emisija EU-a u okviru Uredbe o normama Euro 5 i Euro 6 ili bilo kojeg drugog uvjeta utvrđenog sustavom za homologaciju;

21.  smatra da se predstojećom revizijom Direktive o homologacijskom okviru mora razmotriti proširivanje i utvrđivanje uvjeta za sukladnost proizvodnje kako bi se zajamčilo da se dostatan i reprezentativan uzorak novih modela nasumično odabere iz proizvodnih linija radi godišnjeg ispitivanja stvarnih emisija tijekom vožnje radi provjere njihove sukladnosti s graničnim vrijednostima onečišćivača i CO2 u EU-u; nadalje poziva na poboljšano uporabno ispitivanje vozila koja se već koriste u cestovnom prometu, također na temelju postupka ispitivanja emisija u stvarnim uvjetima vožnje radi provjere uporabne sukladnosti vozila ovisno o prijeđenoj kilometraži, kako je propisano Uredbom; poziva na poboljšanje cestovnog nadzora uz pomoć periodičnih tehničkih pregleda kako bi se identificirala i popravila vozila za koja se utvrdi da nisu u skladu s pravom EU-a;

22.  poziva nacionalna tijela na nultu razinu tolerancije prema tzv. „optimiranju prilikom ispitivanja vozila”, u okviru kojeg se često provode radnje poput pretjeranog napuhivanja guma, uklanjanja vanjskih retrovizora, pokrivanja spojeva karoserije samoljepljivom trakom u cilju smanjivanja otpora zraka, korištenja posebnih maziva u motoru i mjenjaču, uklanjanja dodatne opreme poput radijskih uređaja i ispitivanja na gornjoj granici temperature zraka, čime se do neprihvatljive razine povećavaju razlike između ispitivanja u laboratorijskim uvjetima i uvjeta u kojima voze potrošači na cesti;

23.  naglašava da potrošači moraju moći lako ostvariti svoja prava kako je predviđeno direktivama 1999/44/EZ, 2005/29/EZ i 2011/83/EU;

24.  poziva Komisiju, kao tijelo odgovorno za tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu EU-a, da u suradnji s nacionalnim nadzornim tijelima osigura ravnopravne uvjete za konkurente na tržištu;

25.  podsjeća na potrebu da se europska pravila o funkcioniranju unutarnjeg tržišta prenesu u zakonodavstva svih država članica i da se u njima provedu te nadalje poziva europska i nacionalna tijela za nadzor tržišta da iscrpno istraže sve tvrdnje o prijevari;

26.  traži od Komisije da zajamči da su informacije koje se potrošačima pružaju u skladu s Direktivom EU-a o označavanju vozila (1999/94/EC) točne, relevantne i usporedive; smatra da bi se oznake trebale temeljiti na vrijednostima emisija i učinkovitosti goriva koje odgovaraju onima zabilježenima u stvarnim uvjetima vožnje;

27.  zabrinut je zbog razlika u razini emisija CO2 navedenih u rezultatima službenih ispitivanja i onih koje su zabilježene u stvarnim uvjetima vožnje; stoga poziva na žurno postizanje dogovora o prilagodbi ciljnih vrijednosti prosječnih emisija CO2 za vozni park Svjetskom postupku testiranja za laka osobna i gospodarska vozila (WLTP), uz poštovanje načela „odgovarajuće strogosti”, pri čemu se neće dopustiti nepošten manevarski prostor prisutan u postojećem postupku ispitivanja, kako bi se mogli održati ciljevi za 2021.;

28.  poziva Komisiju da ova saznanja uzme u obzir pri osmišljavanju novih politika u području održivog prometa; traži od Komisije da poduzme daljnje korake kako bi se ojačala strategija EU-a za održive sustave u okviru kojih se na učinkovit način iskorištavaju resursi, a koji su namijenjeni korištenju u cestovnom prometu i svim ostalim vrstama prijevoza; upućuje na pristup iznesen u Bijeloj knjizi Komisije iz 2011. „Plan za jedinstveni europski prometni prostor – put prema konkurentnom prometnom sustavu unutar kojeg se učinkovito gospodari resursima” i ističe njegov potencijalno velik doprinos učinkovitom smanjenju stvarnih emisija iz prometa te poboljšanju urbane mobilnosti; potiče Komisiju na veće napore u ostvarivanju predloženih mjera iz Bijele knjige te države članice da to podrže;

29.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1) SL L 171, 29.6.2007., str. 1.
(2) SL L 263, 9.10.2007., str. 1.
(3) SL L 309, 27.11.2001., str. 22.
(4) SL L 152, 11.6.2008., str. 1.
(5) SL L 103, 5.4.2014., str. 15.
(6) Analiza emisija lakih vozila na cesti s pomoću prijenosnih sustava za mjerenje emisija, Zajednički istraživački centar, 2011.
(7) Dodatno ispitivanje emisija lakih vozila: ocjena tehničke izvedivosti predloženih postupaka, Zajednički istraživački centar, 2013.

Pravna napomena