Indekss 
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2015. gada 27. oktobris - StrasbūraGalīgā redakcija
Kopējā lauksaimniecības politika — novecojušu tiesību aktu atcelšana***I
 ES un Šveices nolīgums par finanšu konta informācijas automātisku apmaiņu *
 Nodokļu uzlikšana no uzkrājumiem gūtiem procentu ienākumiem — Uzkrājumu direktīvas atcelšana *
 Daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa ar Zviedriju *
 Daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa ar Beļģiju *
 Daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa ar Poliju *
 Kompleksi ceļojumi un saistīti ceļojumu pakalpojumi ***II
 Eiropas vienotais elektronisko sakaru tirgus ***II
 Tādu preču tirdzniecība, kuras varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai rīcībai vai sodīšanai ***I
 Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā *
 2013.finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ARTEMIS kopuzņēmums
 2013.finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)
 2013.finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ENIAC kopuzņēmums
 ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome
 Ebolas vīrusa izraisītā krīze — ilgtermiņā gūtā pieredze
 Emisiju mērījumi autobūves nozarē

Kopējā lauksaimniecības politika — novecojušu tiesību aktu atcelšana***I
PDF 394kWORD 66k
Rezolūcija
Teksts
Eiropas Parlamenta 2015. gada 27. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ar ko atceļ Padomes Direktīvu 76/621/EEK, kas attiecas uz erukskābes maksimālā līmeņa noteikšanu eļļās un taukos, un Padomes Regulu (EK) Nr. 320/2006, ar ko nosaka pagaidu shēmu cukura rūpniecības restrukturizācijai (COM(2015)0174 – C8-0101/2015 – 2015/0090(COD))
P8_TA(2015)0360A8-0255/2015

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2015)0174),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 42. panta pirmo daļu un 43. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0101/2015),

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu un 114. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2015. gada 1. jūlija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2015. gada 7. septembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu un 39. pantu,

–  ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A8-0255/2015),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2015. gada 27. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/..., ar kuru atceļ Padomes Direktīvu 76/621/EEK, kas attiecas uz erukskābes maksimālā līmeņa noteikšanu eļļās un taukos, un Padomes Regulu (EK) Nr. 320/2006, ar ko nosaka pagaidu shēmu cukura rūpniecības restrukturizācijai

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2015/2284.)

(1) Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


ES un Šveices nolīgums par finanšu konta informācijas automātisku apmaiņu *
PDF 471kWORD 71k
Eiropas Parlamenta 2015. gada 27. oktobra normatīvā rezolūcija par projektu Padomes Lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu grozījumu protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju, ar kuru nodrošina pasākumus, kas ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kuri noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli (08266/1/2015 – C8-0169/2015 – 2015/0076(NLE))
P8_TA(2015)0361A8-0271/2015

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (08266/1/2015),

–  ņemot vērā grozījumu protokola projektu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju, ar kuru nodrošina pasākumus, kas ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kuri noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli (08297/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 115. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas b) apakšpunktu un 8. punkta 2. daļu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C8-0169/2015),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu un 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0271/2015),

1.  apstiprina grozīto projektu Padomes lēmumam un apstiprina grozījumu protokola Nolīgumam noslēgšanu;

2.  pauž nožēlu par to, ka nav iespējams veikt uzlabojumus, jo īpaši attiecībā uz sniegto informāciju un to, ka informācijas apmaiņa ir automātiska, saistoša un neierobežota;

3.  aicina Komisiju informēt Parlamentu par visām izmaiņām vai jauniem pavērsieniem šā grozījumu protokola Nolīgumam noslēgšanas beigu posmā;

4.  atgādina Padomei par tās pienākumu saņemt Parlamenta piekrišanu vēlreiz, ja tā grozīs lēmuma projektu;

5.  uzsver, cik svarīgi ir veikt efektīvus pasākumus pret krāpšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un jo īpaši pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu, ko Savienībā reģistrētas fiziskas un juridiskas personas veic, iesaistot trešo valstu finanšu institūcijas;

6.  aicina Komisiju 18 mēnešus pēc šā grozījumu protokola Nolīgumam spēkā stāšanās dienas novērtēt šā nolīguma piemērošanu un iesniegt Parlamentam un Padomei ziņojumu, vajadzības gadījumā pievienojot priekšlikumus par tā pārskatīšanu;

7.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Šveices Konfederācijas valdībai un parlamentam.

Lēmuma projekts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Lēmuma projekts
2. pants – 1. punkts
1.  Padomes priekšsēdētājs Savienības vārdā sniedz grozījumu protokola 2. panta 1. punktā paredzēto paziņojumu4.
1.  Padomes priekšsēdētājs Savienības vārdā sniedz grozījumu protokola 2. panta 1. punktā un 4. pantā paredzēto paziņojumu4, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti noteikumi par automātisku informācijas apmaiņu par kontiem, par kuriem jāsniedz ziņojumi, un tiek īstenota sadarbība attiecībā uz atbilstību un izpildi.
__________________
__________________
4 Grozījumu protokola spēkā stāšanās dienu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
4 Grozījumu protokola spēkā stāšanās dienu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
Grozījums Nr. 2
Lēmuma projekts
2. pants – 2. punkts
2.  Komisija informē Šveices Konfederāciju un dalībvalstis par paziņojumiem, kas saskaņā ar 1. panta 1. punkta d) apakšpunktu Nolīgumā starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par finanšu konta informācijas automātisku apmaiņu nolūkā uzlabot nodokļu saistību izpildi starptautiskā līmenī sniegti izpildot grozījumu protokolu.
2.  Komisija informē Šveices Konfederāciju un dalībvalstis par paziņojumiem, kas saskaņā ar 1. panta 1. punkta d) apakšpunktu Nolīgumā starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par finanšu konta informācijas automātisku apmaiņu nolūkā uzlabot nodokļu saistību izpildi starptautiskā līmenī sniegti, ievērojot grozījumu protokolu.

Nodokļu uzlikšana no uzkrājumiem gūtiem procentu ienākumiem — Uzkrājumu direktīvas atcelšana *
PDF 482kWORD 73k
Eiropas Parlamenta 2015. gada 27. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2003/48/EK (COM(2015)0129 – C8-0086/2015 – 2015/0065(CNS))
P8_TA(2015)0362A8-0299/2015

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2015)0129),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 115. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8‑0086/2015),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu un 50. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0299/2015),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  tādēļ aicina Komisiju grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Direktīvas priekšlikums
5.apsvērums
(5)  Direktīvas 2014/107/ES darbības joma ir plašāka nekā Direktīvas 2003/48/EK darbības joma, un tajā paredzēts, ka gadījumos, kad darbības jomas pārklājas, jāvadās pēc Direktīvas 2014/107/ES noteikumiem. Joprojām ir īpaši gadījumi, kad būtu piemērojama vienīgi Direktīva 2003/48/EK. Šie īpašie gadījumi pastāv tādēļ, ka abām direktīvām ir nedaudz atšķirīgas pieejas un ir paredzēti konkrēti atbrīvojumi. Ja šādos īpašos gadījumos Direktīvas 2003/48/EK darbības joma neatbilstu Direktīvas 2014/107/ES darbības jomai, joprojām būtu piemērojami Direktīvas 2003/48/EK noteikumi, un tādējādi Savienībā būtu dubultas ziņojumu sniegšanas standarti. Tādējādi radītās izmaksas nespētu kompensēt nelielās priekšrocības, ko sniedz šādas dubultas ziņojumu sniegšanas saglabāšana.
(5)  Direktīvas 2014/107/ES darbības joma ir plašāka nekā Direktīvas 2003/48/EK darbības joma, un tajā paredzēts, ka gadījumos, kad darbības jomas pārklājas, jāvadās pēc Direktīvas 2014/107/ES noteikumiem. Joprojām ir īpaši gadījumi, kad būtu piemērojama vienīgi Direktīva 2003/48/EK. Šie īpašie gadījumi pastāv tādēļ, ka abām direktīvām ir nedaudz atšķirīgas pieejas un ir paredzēti konkrēti atbrīvojumi. Ja šādos īpašos gadījumos Direktīvas 2003/48/EK darbības joma neatbilstu Direktīvas 2014/107/ES darbības jomai, joprojām būtu piemērojami Direktīvas 2003/48/EK noteikumi, un tādējādi Savienībā būtu dubultas ziņojumu sniegšanas standarti. Lai arī par dubultas ziņojumu sniegšanas sistēmu nav veikta izmaksu un ieguvumu analīze, pat ne uz pārejas periodu starp abiem standartiem nav saprātīgi pieņemt, ka radītās izmaksas nespētu kompensēt nelielās priekšrocības, ko sniedz šādas dubultas ziņojumu sniegšanas saglabāšana.
Grozījums Nr. 2
Direktīvas priekšlikums
11.aapsvērums (jauns)
(11a)  Noteikumus, kas ir līdzvērtīgi Direktīvā 2003/48/EK noteiktajiem, pašlaik piemēro ar atsevišķiem divpusējiem nolīgumiem starp Savienību un piecām Eiropas valstīm, kas nav Savienības dalībvalstis (Šveices Konfederāciju, Lihtenšteinas Firstisti, Sanmarīno Republiku, Monako Firstisti un Andoras Firstisti), kā arī starp katru dalībvalsti un 12 atkarīgajām vai asociētajām teritorijām (Normandijas salām, Menas Salu un atkarīgajām vai asociētajām teritorijām Karību jūrā). Ir svarīgi, lai visi šie divpusējie nolīgumi būtu pielāgoti jaunajam ESAO vispārējam standartam un Direktīvai 2014/107/ES. Tāpat ir svarīgi, lai nerastos nepilnības vai citas neatbilstības pārejas procesā no esošajiem uz jaunajiem standartiem. Īstenojot tai dotās pilnvaras sarunās par izmaiņām nolīgumos ar šīm piecām Eiropas valstīm, kas nav Savienības dalībvalstis, Komisijai, balstoties uz savām zināšanām, vajadzētu arī aktīvi atvieglot un veicināt nolīgumu pārskatīšanu, ko dalībvalstis noslēgušas ar 12 atkarīgajām vai asociētajām teritorijām. Lai vienkāršotu procesu un padarītu to efektīvāku, Komisijai atbilstošos gadījumos un ar dalībvalstu nepārprotamu piekrišanu būtu jāuzņemas atbildība par šādām sarunām.
Grozījums Nr. 3
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3.a punkts (jauns)
3.a  Komisija līdz 2016. gada 1. jūlijam iesniedz Padomei un Eiropas Parlamentam ziņojumu par pāreju no Direktīvā 2003/48/EK noteiktā ziņojumu sniegšanas standarta piemērošanas uz jauno ziņošanas standartu, ko izveido ar Direktīvu 2014/107/ES. Ziņojumā cita starpā, bet ne tikai, iekļauj nepilnību vai citu ziņošanā radušos neprecizitāšu riskus, kas varētu izraisīt pārrobežu krāpšanu nodokļu jomā un nodokļu nemaksāšanu. Ziņojumā analizē arī procesu, kas saistīts ar atsevišķu divpusējo nolīgumu pārskatīšanu, kuri noslēgti starp Savienību un piecām Eiropas valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (Šveices Konfederāciju, Lihtenšteinas Firstisti, Sanmarīno Republiku, Monako Firstisti un Andoras Firstisti), kā arī starp katru dalībvalsti un 12 atkarīgajām vai asociētajām teritorijām (Normandijas salām, Menas Salu un atkarīgajām vai asociētajām teritorijām Karību jūrā). Komisija līdz 2017. gada 1. oktobrim iesniedz rezultātu novērtējuma ziņojumu, lai cieši uzraudzītu situāciju. Vajadzības gadījumā ziņojumiem pievieno likumdošanas priekšlikumus.

Daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa ar Zviedriju *
PDF 313kWORD 61k
Eiropas Parlamenta 2015. gada 27. oktobra normatīvā rezolūcija par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Zviedrija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu (10027/2015 – C8-0197/2015 – 2015/0804(CNS))
P8_TA(2015)0363A8-0304/2015

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes projektu (10027/2015),

–  ņemot vērā ar Amsterdamas līgumu grozītā Līguma par Eiropas Savienību 39. panta 1. punktu un Protokola Nr. 36 par pārejas noteikumiem 9. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C8-0197/2015),

–  ņemot vērā Padomes 2008. gada 23. jūnija Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību(1), un jo īpaši tā 33. pantu,

–  ņemot vērā 2013. gada 10. oktobra rezolūciju par tiesībaizsardzības iestāžu pārrobežu sadarbības stiprināšanu Eiropas Savienībā — Prīmes lēmuma īstenošana un Eiropas Informācijas apmaiņas modelis(2),

–  ņemot vērā 2015. gada 9. jūlija rezolūciju par Eiropas Drošības programmu(3),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0304/2015),

1.  apstiprina Padomes projektu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)OV L 210, 6.8.2008., 1. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0419.
(3) Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0269.


Daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa ar Beļģiju *
PDF 313kWORD 61k
Eiropas Parlamenta 2015. gada 27. oktobra normatīvā rezolūcija par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Beļģija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu (10029/2015 – C8-0196/2015 – 2015/0805(CNS))
P8_TA(2015)0364A8-0303/2015

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes projektu (10029/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību, kas grozīts ar Amsterdamas līgumu, 39. panta 1. punktu un Protokola Nr. 36 par pārejas noteikumiem 9. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C8–0196/2015),

–  ņemot vērā Padomes 2008. gada 23. jūnija Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību(1), un jo īpaši tā 33. pantu,

–  ņemot vērā 2013. gada 10. oktobra rezolūciju par tiesībaizsardzības iestāžu pārrobežu sadarbības stiprināšanu Eiropas Savienībā — Prīmes lēmuma īstenošana un Eiropas Informācijas apmaiņas modelis(2),

–  ņemot vērā 2015. gada 9. jūlija rezolūciju par Eiropas Drošības programmu(3),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0303/2015),

1.  apstiprina Padomes projektu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

(1)OV L 210, 6.8.2008., 1. lpp.
(2)Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0419.
(3)Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0269.


Daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa ar Poliju *
PDF 312kWORD 61k
Eiropas Parlamenta 2015. gada 27. oktobra normatīvā rezolūcija par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Polija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu (09989/2015 – C8-0195/2015 – 2015/0806(CNS))
P8_TA(2015)0365A8-0302/2015

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes projektu (09989/2015),

–  ņemot vērā ar Amsterdamas līgumu grozītā Līguma par Eiropas Savienību 39. panta 1. punktu un Protokola Nr. 36 par pārejas noteikumiem 9. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C8–0195/2015),

–  ņemot vērā Padomes 2008. gada 23. jūnija Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību(1), un jo īpaši tā 33. pantu,

–  ņemot vērā 2013. gada 10. oktobra rezolūciju par tiesībaizsardzības iestāžu pārrobežu sadarbības stiprināšanu Eiropas Savienībā — Prīmes lēmuma īstenošana un Eiropas Informācijas apmaiņas modelis(2),

–  ņemot vērā 2015. gada 9. jūlija rezolūciju par Eiropas Drošības programmu(3),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0302/2015),

1.  apstiprina Padomes projektu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)OV L 210, 6.8.2008., 1. lpp.
(2)Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0419.
(3)Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0269.


Kompleksi ceļojumi un saistīti ceļojumu pakalpojumi ***II
PDF 391kWORD 63k
Rezolūcija
Pielikums
Eiropas Parlamenta 2015. gada 27. oktobra normatīvā rezolūcija par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par kompleksiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/83/ES un atceļ Padomes Direktīvu 90/314/EEK (09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD))
P8_TA(2015)0366A8-0297/2015

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (09173/3/2015 – C8-0281/2015),

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 11. decembra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā(2) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0512),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 76. pantu,

–  ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja ieteikumus otrajam lasījumam (A8-0297/2015),

1.  apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2.  pieņem zināšanai Komisijas paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

3.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

4.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

5.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

6.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

Komisijas paziņojums

Pārskatot Komisijas dienestu 2009. gada 3. decembra darba dokumentu „Direktīvas 2005/29/EK par negodīgu komercpraksi ieviešanas/piemērošanas pamatnostādnes”, Komisija arī risinās jautājumu par komercpraksi, ko īsteno ceļojumu pakalpojumu sniedzēji, kuri savus pakalpojumus pārdod tiešsaistē un slēptā, neskaidrā vai pārprotamā veidā piedāvā papildu pakalpojumus, piemēram, slēpjot iespēju nerezervēt nekādus citus pakalpojumus. Komisija pēc pārskatīto pamatnostādņu pieņemšanas informēs Parlamentu par to, kā tā viedoklis ir ņemts vērā.

(1) OV C 170, 5.6.2014., 73. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, 12.3.2014., P7_TA(2014)0222.


Eiropas vienotais elektronisko sakaru tirgus ***II
PDF 386kWORD 63k
Eiropas Parlamenta 2015. gada 27. oktobra normatīvā rezolūcija par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko nosaka pasākumus sakarā ar piekļuvi atvērtam internetam un groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem un Regulu (ES) Nr. 531/2012 par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā (10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD))
P8_TA(2015)0367A8-0300/2015

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (10788/2/2015 – C8-0294/2015),

–  ņemot vērā pamatoto atzinumu, kuru saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedza Īrijas parlamenta Pārstāvju palāta, Maltas parlaments, Austrijas Federālā padome un Zviedrijas Riksdāgs un kurā norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2014. gada 21. janvāra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2014. gada 31. janvāra atzinumu(2),

–  ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā(3) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0627),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 76. pantu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja ieteikumus otrajam lasījumam (A8-0300/2015),

1.  apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

3.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

4.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 177, 11.6.2014., 64. lpp.
(2) OV C 126, 26.4.2014., 53. lpp.
(3) Pieņemtie teksti, 3.4.2014., P7_TA(2014)0281.


Tādu preču tirdzniecība, kuras varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai rīcībai vai sodīšanai ***I
PDF 609kWORD 227k
Eiropas Parlamenta 2015. gada 27. oktobrī pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1236/2005 par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai (COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD))(1)
P8_TA(2015)0368A8-0267/2015

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
8.apsvērums
(8)  Piešķirt vispārēju atļauju būtu lietderīgi arī gadījumā, kad ražotājam saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1236/2005 kontrolētos produktus nepieciešams eksportēt izplatītājam valstī, kas nav atcēlusi nāvessodu, ar nosacījumu, ka eksportētājs un izplatītājs ir noslēguši juridiski saistošu nolīgumu, saskaņā ar kuru izplatītājam jāpiemēro atbilstošs pasākumu kopums, kas nodrošina, ka medikamenti netiks izmantoti nāvessoda izpildei.
(8)  Piešķirt vispārēju atļauju būtu lietderīgi arī gadījumā, kad ražotājam saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1236/2005 kontrolētos produktus nepieciešams eksportēt izplatītājam valstī, kas nav atcēlusi nāvessodu, ar nosacījumu, ka eksportētājs un izplatītājs ir noslēguši juridiski saistošu nolīgumu, saskaņā ar kuru izplatītājam jāpiemēro atbilstošs pasākumu kopums, kas nodrošina, ka medikamenti netiks izmantoti nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai.
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
12.apsvērums
(12)  Ir nepieciešams aizliegt brokeriem Savienībā sniegt starpniecības pakalpojumus saistībā ar precēm, kuras ir aizliegts eksportēt un importēt, jo šādām precēm nav cita praktiska izmantojuma kā vien nāvessoda izpilde, spīdzināšana vai citāda nežēlīga, necilvēcīga vai pazemojoša rīcība vai sodīšana. Aizliegums sniegt šādus pakalpojumus kalpo sabiedrības morāles aizsardzībai.
(12)  Ir nepieciešams aizliegt brokeriem Savienībā sniegt starpniecības pakalpojumus saistībā ar precēm, kuras ir aizliegts eksportēt un importēt, jo šādām precēm nav cita praktiska izmantojuma kā vien nāvessoda izpilde, spīdzināšana vai citāda nežēlīga, necilvēcīga vai pazemojoša rīcība vai sodīšana. Aizliegums sniegt šādus pakalpojumus ir nepieciešams, lai aizsargātu sabiedrības morāli un ievērotu cilvēka cieņas principus, kuri ir Eiropas vērtību pamatā atbilstoši Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Savienības Pamattiesību hartai;
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
19.aapsvērums (jauns)
(19a)  Būtu jāiekļauj konkrēta tiešā lietojuma klauzula, lai dalībvalstis apturētu vai izbeigtu tādu drošības izstrādājumu nosūtīšanu, kas nav uzskaitīti II un III pielikumā un kuriem nav acīmredzama cita praktiska pielietojuma kā to izmantošana nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, pazemojošai vai necilvēcīgai rīcībai vai sodīšanai, vai par kuriem pastāv pamatots iemesls uzskatīt, ka šo preču nosūtīšanas rezultātā varētu tikt veicināta vai īstenota nāvessoda izpilde, spīdzināšana vai citāda nežēlīga, pazemojoša vai necilvēcīga rīcība vai sodīšana. Pilnvaras, kas piešķirtas saskaņā ar konkrētu tiešā lietojuma klauzulu, nebūtu jāattiecina uz medikamentiem, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei.
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – -aa apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1236/2005
2. pants – f punkts
(aa)  panta f) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
(f)  “tehniskā palīdzība” ir tehniskais atbalsts, kas saistīts ar labošanu, izstrādāšanu, ražošanu, testēšanu, uzturēšanu, montāžu vai jebkuru citu tehnisku pakalpojumu un var izpausties kā instruktāžas, padomdevēju, mācību, darba zināšanu vai prasmju nodošanas vai konsultāciju pakalpojums. Tehniskā palīdzība ietver palīdzības mutiskās formas;
"(f) “tehniskā palīdzība” ir tehniskais atbalsts, kas saistīts ar labošanu, izstrādāšanu, ražošanu, testēšanu, uzturēšanu, montāžu, izmantošanu, praksi vai jebkuru citu tehnisku pakalpojumu un var izpausties kā instruktāžas, padomdevēju, mācību, darba zināšanu vai prasmju nodošanas vai konsultāciju pakalpojums. Tehniskā palīdzība ietver palīdzības mutiskās formas";
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1236/2005
2. pants – k punkts – 2. daļa
Šajā regulā vienīgi papildpakalpojumu sniegšana nav ietverta šajā definīcijā. Papildpakalpojumi ir transports, finanšu pakalpojumi, apdrošināšana vai pārapdrošināšana vai vispārēja reklāma un noieta veicināšanas pasākumi;
Šajā regulā papildpakalpojumu sniegšana ir ietverta šajā definīcijā. Papildpakalpojumi ir transports, finanšu pakalpojumi, apdrošināšana vai pārapdrošināšana vai vispārēja reklāma un noieta veicināšanas pasākumi, tostarp arī internetā;
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1236/2005
2. pants – l punkts
(l)  "starpnieks" ir fiziska vai juridiska persona vai personālsabiedrība, kas ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību Savienības dalībvalstī un īsteno šīs regulas 2. panta k) apakšpunktā definētos pakalpojumus no Savienības trešās valsts teritorijā;
(l)  "starpnieks" ir fiziska vai juridiska persona vai personālsabiedrība, kas ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību Savienības dalībvalstī, vai ir tās valstspiederīgais, vai juridiskas personas vai personālsabiedrības filiāle, un īsteno šīs regulas 2. panta k) apakšpunktā definētos pakalpojumus;
Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1236/2005
2. pants – m punkts
(m)  "tehniskās palīdzības sniedzējs" ir fiziska vai juridiska persona vai personālsabiedrība, kas ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību Savienības dalībvalstī un sniedz šīs regulas 2. panta f) apakšpunktā definēto tehnisko palīdzību no Savienības trešās valsts teritorijā;
(m)  “tehniskās palīdzības sniedzējs” ir fiziska vai juridiska persona vai personālsabiedrība, kas ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību Savienības dalībvalstī un sniedz šīs regulas 2. panta f) apakšpunktā definēto tehnisko palīdzību;
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1236/2005
2. pants – n punkts
(n)  "eksportētājs" ir fiziska vai juridiska persona vai personālsabiedrība, kuras vārdā iesniegta eksporta deklarācija, t.i., persona, kurai deklarācijas pieņemšanas laikā ir līgums ar saņēmēju attiecīgajā trešā valstī un kurai ir nepieciešamās pilnvaras sūtīt preces ārpus Savienības muitas teritorijas. Ja nav noslēgts eksporta līgums vai līguma īpašnieks nerīkojas savā vārdā, eksportētājs ir persona, kurai ir nepieciešamās pilnvaras sūtīt preci ārpus Savienības muitas teritorijas. Gadījumos, kad pirmtiesības rīkoties ar minētajām precēm ir personai, kas veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības, saskaņā ar līgumu, uz kura pamata veic eksportu, uzskata, ka eksportētājs ir līgumslēdzēja puse, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā;
(n)  "eksportētājs" ir fiziska vai juridiska persona vai personālsabiedrība, kuras vārdā iesniegta eksporta deklarācija, t.i., persona, kurai deklarācijas pieņemšanas laikā ir līgums ar saņēmēju attiecīgajā trešā valstī un kurai ir nepieciešamās pilnvaras sūtīt preces ārpus Savienības muitas teritorijas. Ja nav noslēgts eksporta līgums vai līguma īpašnieks nerīkojas savā vārdā, eksportētājs ir persona, kurai ir nepieciešamās pilnvaras sūtīt preci ārpus Savienības muitas teritorijas. Gadījumos, kad pirmtiesības rīkoties ar minētajām precēm ir personai, kas veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības, saskaņā ar līgumu, uz kura pamata veic eksportu, uzskata, ka eksportētājs ir līgumslēdzēja puse, kas ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību Savienībā;
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1236/2005
2. pants – ra punkts (jauns)
(ra)  „tranzīts” ir pielikumos uzskaitīto ārpussavienības preču pārvadāšana, iebraucot Savienības muitas teritorijā un šķērsojot to, ja galamērķis ir ārpus Savienības.
Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
1. pants – 3.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1236/2005
4.bpants (jauns)
(3a)  Regulā iekļauj šādu pantu:
“4.b pants
Tranzīta aizliegums
1.  Ir aizliegts jebkāds II pielikumā uzskaitīto preču tranzīts, neskatoties uz šādu preču izcelsmi.
2.  Atkāpjoties no 1. punkta, kompetentā iestāde var atļaut II pielikumā uzskaitīto preču tranzītu, ja pierāda, ka valstī, uz kuru preces eksportēs, tās lietos vienīgi ar nolūku tās publiski izstādīt muzejā to vēsturiskās nozīmes dēļ.”
Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
1. pants – 3.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1236/2005
4.cpants (jauns)
(3b)  Regulā iekļauj šādu pantu:
“4.c pants
Komerciālas pārdošanas un reklāmas aizliegums
Ir aizliegtas tiešsaistes un bezsaistes komerciālās pārdošanas un reklamēšanas darbības, ko Savienībā veic fiziskas vai juridiskas personas vai personālsabiedrības II pielikumā minēto preču iespējamas nosūtīšanas nolūkā.ˮ
Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1236/2005
6. pants – 1. punkts
1.  Lēmumus par eksporta atļaujas pieteikumiem attiecībā uz III.a pielikumā uzskaitītajām precēm kompetentās iestādes pieņem, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi un ņemot vērā visus attiecīgos apsvērumus, tostarp jo īpaši to, vai pēdējos trīs gados cita dalībvalsts ir noraidījusi atļaujas pieteikumu būtībā identiskam eksportam, un apsvērumus par paredzēto galīgo izmantojumu un novirzīšanas risku."
1.  Lēmumus par eksporta atļaujas pieteikumiem attiecībā uz III pielikumā un III.a pielikumā uzskaitītajām precēm kompetentās iestādes pieņem, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi un ņemot vērā visus attiecīgos apsvērumus, tostarp jo īpaši to, vai pēdējos trīs gados cita dalībvalsts ir noraidījusi atļaujas pieteikumu būtībā identiskam eksportam, un apsvērumus par paredzēto galīgo izmantojumu un novirzīšanas risku.";
Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
1. pants – 5.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1236/2005
6. pants – 1.a punkts (jauns)
(5a)  Regulas 6. pantā iekļauj šādu punktu:
„1.a Kompetentā iestāde, ņemot vērā visus attiecīgos pierādījumus, līdztekus dalībvalstīm nodrošina, ka visi uzņēmumi, kas pārdod drošības iekārtas un tie, kas organizē industriālās izstādes un citus pasākumus, kuros šādas iekārtas pārdod, tiktu informēti par to, ka šādas iekārtas var izmantot spīdzināšanas un citādas nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai sodīšanas nolūkā un ka šo iekārtu pārdošana var tikt aizliegta un tikt atceltas tām piešķirtās atļaujas.ˮ
Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
1. pants – 5.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1236/2005
6. pants – 2. punkts
(5b)  regulas 6. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
2.  Kompetentā iestāde nepiešķir atļauju, ja ir pamatots iemesls uzskatīt, ka trešās valsts tiesībaizsardzības iestāde vai jebkura fiziska vai juridiska persona varētu izmantot III pielikumā pielikumā uzskaitītās preces spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai, tostarp ar tiesas lēmumu noteiktiem miesas sodiem.
“2. „Kompetentā iestāde nepiešķir atļauju, ja ir pamatots iemesls uzskatīt, ka trešās valsts tiesībaizsardzības iestāde vai jebkura fiziska vai juridiska persona varētu izmantot III pielikumā un III.a pielikumā uzskaitītās preces spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai, tostarp ar tiesas lēmumu noteiktiem miesas sodiem.
Kompetentā iestāde ņem vērā:
Kompetentā iestāde ņem vērā:
–  pieejamos starptautisko tiesu spriedumus,
–  pieejamos starptautisko tiesu spriedumus,
–  ANO, Eiropas Padomes un ES kompetento struktūru atzinumus, kā arī atzinumus, kas izklāstīti ziņojumos, ko sagatavojusi Eiropas Padomes Eiropas Komiteja spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai un ANO Īpašais ziņotājs par spīdzināšanu un citu cietsirdīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodu.
–  ANO, Eiropas Padomes un ES kompetento struktūru atzinumus, kā arī atzinumus, kas izklāstīti ziņojumos, ko sagatavojusi Eiropas Padomes Eiropas Komiteja spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai un ANO Īpašais ziņotājs par spīdzināšanu un citu cietsirdīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodu.
Var ņemt vērā citu attiecīgu informāciju, tostarp pieejamos valstu tiesu spriedumus, ziņojumus un citu informāciju, ko sagatavojušas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kā arī informāciju par II un III pielikumā uzskaitīto preču eksporta ierobežojumiem, kurus piemēro galamērķa valstī.
Var ņemt vērā citu attiecīgu informāciju, tostarp pieejamos valstu tiesu spriedumus, ziņojumus un citu informāciju, ko sagatavojušas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kā arī informāciju par II, III un III.a pielikumā uzskaitīto preču eksporta ierobežojumiem, kurus piemēro galamērķa valstī.“
Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
1. pants – 5.c punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1236/2005
6.apants (jauns)
(5c)  Regulā iekļauj šādu pantu:
“6.a pants
Prasība par tranzīta atļauju
1.  Tranzīta atļauja tiek pieprasīta III pielikumā vai III.a pielikumā uzskatītajām precēm, ja tranzīta dalībvalsts kompetentā iestāde ir informējusi uzņēmēju, ka attiecīgās preces pilnībā vai daļēji ir vai varētu būt paredzētas nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai.
2.  Ja uzņēmums ir informēts, ka III vai III.a pielikumā uzskaitītās preces pilnībā vai daļēji ir paredzētas nāvessoda izpildei spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai, tas par to paziņo kompetentām iestādēm, kuras izlemj par to, vai par attiecīgo tranzītu būtu lietderīgi noteikt atļaujas saņemšanas pienākumu vai ne.
3.  Dalībvalsts, kas atbilstīgi šā panta 1. un 2. punktam nosaka atļaujas prasības par III pielikumā vai III.a pielikumā neuzskaitītu preču tranzītu, nekavējoties par to informē pārējās dalībvalstis un Komisiju.ˮ
Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
1. pants – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 1236/2005
7.apants – 1. punkts
1.  Starpniekam ir aizliegts jebkurai personai, struktūrai vai organizācijai trešā valstī sniegt starpniecības pakalpojumus saistībā ar III pielikumā uzskaitītajām precēm neatkarīgi no šo preču izcelsmes, ja starpnieks zina vai tam ir pamats uzskatīt, ka kādu no šo preču sūtījuma daļām ir paredzēts vai var paredzēt izmantot spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai valstī, kas nav Savienības muitas teritorijā.
1.  Starpniekam ir aizliegts jebkurai personai, struktūrai vai organizācijai trešā valstī sniegt starpniecības pakalpojumus saistībā ar III un III a pielikumā uzskaitītajām precēm neatkarīgi no šo preču izcelsmes, ja starpnieks zina vai tam ir pamats uzskatīt, ka kādu no šo preču sūtījuma daļām ir paredzēts vai var paredzēt izmantot spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai valstī, kas nav Savienības muitas teritorijā.
Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
1. pants – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 1236/2005
7.apants – 2. punkts
2.  Tehniskās palīdzības sniedzējam ir aizliegts jebkurai personai, struktūrai vai organizācijai trešā valstī sniegt starpniecības pakalpojumu saistībā ar III pielikumā uzskaitītajām precēm neatkarīgi no šo preču izcelsmes, ja tehniskās palīdzības sniedzējs zina vai tam ir pamats uzskatīt, ka kādu no šo preču sūtījuma daļām ir paredzēts vai var paredzēt izmantot spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai valstī, kas nav Savienības muitas teritorijā.";
2.  Tehniskās palīdzības sniedzējam ir aizliegts jebkurai personai, struktūrai vai organizācijai trešā valstī sniegt starpniecības pakalpojumu saistībā ar III un III.a pielikumā uzskaitītajām precēm neatkarīgi no šo preču izcelsmes, ja tehniskās palīdzības sniedzējs zina vai tam ir pamats uzskatīt, ka kādu no šo preču sūtījuma daļām ir paredzēts vai var paredzēt izmantot spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai valstī, kas nav Savienības muitas teritorijā."; Papildus tam tehniskās palīdzības sniedzējiem tiek aizliegts instruēt, ieteikt, apmācīt vai nodot darba zināšanas vai prasmes, kas varētu palīdzēt izpildīt nāvessodu, spīdzināt vai citādi nežēlīgi, necilvēcīgi vai pazemojoši rīkoties vai sodīt.
Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
1. pants – 6.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1236/2005
7.aa pants (jauns)
6.a  Regulā iekļauj šādu pantu:
„7.aa pants
Labākās prakses apmaiņa
Dalībvalstis tiek mudinātas sekmēt paraugpraksi tehniskās palīdzības sniedzēju vidū, lai nodrošinātu to, ka šī palīdzība pozitīvi sekmē cīņu pret spīdzināšanu vai citādu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu.ˮ
Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
1. pants – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 1236/2005
7.cpants – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts (jauns)
„3.3. Komisija sadarbībā ar dalībvalstu un trešo valstu kompetentajām iestādēm vajadzīgā gadījumā pieņem paraugprakses pamatnostādnes par tiešā izmantojuma pārbaudīšanu.”
Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
1. pants – 7.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1236/2005
III.b nodaļa (jauna) – 7.e pants (jauns)
(7a)  Iekļauj šādu nodaļu:
„III b nodaļa
Neuzskaitītās preces
7.e  pants
Visaptveroša klauzula
1.  Eksporta atļauja tiek pieprasīta šīs regulas pielikumos neminētām precēm, ja tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā eksportētājs veic uzņēmējdarbību, ir viņu informējusi, ka attiecīgās preces pilnībā vai daļēji ir vai var būt paredzētas nāvessoda izpildei vai spīdzināšanai un citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai.
2.  Ja eksportētājs zina, ka II pielikumā, III pielikumā vai III.a pielikumā neuzskaitītās preces, kuras tas ierosina eksportēt, pilnībā vai daļēji ir paredzētas nāvessoda izpildei vai spīdzināšanai un citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai, viņš par to paziņo tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā viņš veic uzņēmējdarbību, un šīs iestādes pieņem lēmumu, vai ir lietderīgi noteikt prasību saņemt atļauju, lai veiktu attiecīgo eksportu.
3.  Dalībvalsts, kas atbilstoši 1. un 2. punktam izvirza prasību saņemt eksporta atļauju II, III vai III.a pielikumā neminētai precei, nekavējoties par to informē pārējās dalībvalstis un Komisiju un norāda precīzus iemeslus, kādēļ tiek izvirzīta prasība par atļauju. Dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju arī par visām izmaiņām pasākumos, kas pieņemti saskaņā ar šā panta 1. un 2. punktu.
4.  Pārējās dalībvalstis pienācīgi ņem vērā šo informāciju un informē savas muitas pārvaldes un citas attiecīgās valsts iestādes.
5.  Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ Komisija pieņem deleģētos aktus, pievienojot 1. un 2. punktā minētās preces II pielikumam, III pielikumam vai III.a pielikumam. Regulas 15.b pantā noteikto procedūru piemēro deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo punktu.ˮ

6.  Zāles, kas ir definētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/83/EK1a, nav iekļautas šā panta darbības jomā.

_________________________

1a.Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 6. novembra Direktīva 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm (OV L 311, 28.11.2001., 67. lpp.).

Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1236/2005
8. pants – 6. punkts
6.  Ja ražotājam medikamenti jāeksportē izplatītājam, ražotājs, atkāpjoties no 5. punkta, sniedz informāciju par noslēgtajiem nolīgumiem un īstenotajiem pasākumiem, lai novērstu, ka šie ražojumi tiek izmantoti nāvessoda izpildei galamērķa valstī, un informāciju par preču galīgo izmantojumu un tiešajiem lietotājiem, ja šāda informācija ir pieejama.
6.  Ja ražotājam medikamenti jāeksportē izplatītājam, ražotājs, atkāpjoties no 5. punkta, sniedz informāciju par noslēgtajiem nolīgumiem un īstenotajiem pasākumiem, lai novērstu, ka šie ražojumi tiek izmantoti nāvessoda izpildei galamērķa valstī, un informāciju par preču galīgo izmantojumu un tiešajiem lietotājiem, ja šāda informācija ir pieejama. Šo informāciju pēc pieprasījuma sniedz attiecīgai neatkarīgai uzraudzības struktūrai, piemēram, Nacionālajam profilakses mehānismam, kas izveidots saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu fakultatīvo protokolu, vai kādas dalībvalsts nacionālajam cilvēktiesību institūtam.
Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
1. pants – 8.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1236/2005
10. pants – 2. punkts
(8a)  regulas 10. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
2.  Ja ir sastādīta muitas deklarācija par precēm, kas uzskaitītas II vai III pielikumā, un ir apstiprināts, ka paredzētajam eksportam vai importam saskaņā ar šo regulu nav piešķirta atļauja, muitas iestādes aiztur deklarētās preces un pievērš uzmanību iespējai iesniegt atļaujas pieteikumu atbilstīgi šai regulai. Ja sešu mēnešu laikā pēc aizturēšanas nav iesniegts atļaujas pieteikums vai ja kompetentā iestāde noraida šādu pieteikumu, muitas iestādes atbrīvojas no aizturētajām precēm saskaņā ar attiecīgās valsts piemērojamiem tiesību aktiem.
“2. Ja ir sastādīta muitas deklarācija par precēm, kas uzskaitītas II, III vai III.a pielikumā, un ir apstiprināts, ka paredzētajam eksportam vai importam saskaņā ar šo regulu nav piešķirta atļauja, muitas iestādes aiztur deklarētās preces un pievērš uzmanību iespējai iesniegt atļaujas pieteikumu atbilstīgi šai regulai. Ja sešu mēnešu laikā pēc aizturēšanas nav iesniegts atļaujas pieteikums vai ja kompetentā iestāde noraida šādu pieteikumu, muitas iestādes atbrīvojas no aizturētajām precēm saskaņā ar attiecīgās valsts piemērojamiem tiesību aktiem.”
Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
1. pants – 12. punkts
Regula (EK) Nr. 1236/2005
12.apants – 2. punkts
2.  Komisija trīs mēnešu laikā var lūgt pieprasījuma iesniedzējai dalībvalstij sniegt papildu informāciju, ja tā uzskata, ka pieprasījumā nav sniegta informācija par vienu vai vairākiem būtiskiem punktiem vai arī nepieciešama papildu informācija par vienu vai vairākiem būtiskiem punktiem. Tā informē, par kuriem punktiem nepieciešams sniegt papildu informāciju.
2.  Pēc šā panta 1. punktā minētā pieprasījuma saņemšanas Komisija nekavējoties informē visas dalībvalstis un laiž tālāk apritē no pieprasījumu iesniegušās dalībvalsts saņemto informāciju. Kamēr Komisija nav pieņēmusi galīgo lēmumu, dalībvalsts drīkst nekavējoties apturēt to preču nosūtīšanu, uz kurām attiecas konkrētais pieprasījums. Komisija trīs mēnešu laikā var lūgt pieprasījuma iesniedzējai dalībvalstij sniegt papildu informāciju, ja tā uzskata, ka pieprasījumā nav sniegta informācija par vienu vai vairākiem būtiskiem punktiem vai arī nepieciešama papildu informācija par vienu vai vairākiem būtiskiem punktiem. Tā informē, par kuriem punktiem nepieciešams sniegt papildu informāciju.
Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
1. pants – 12. punkts
Regula (EK) Nr. 1236/2005
12.apants – 3. punkts
3.  Ja Komisija uzskata, ka nav nepieciešams pieprasīt papildu informāciju, vai ja tā ir saņēmusi pieprasīto papildu informāciju, tā sešu mēnešu laikā sāk procedūru pieprasītā grozījuma pieņemšanai vai informē pieprasījuma iesniedzējas dalībvalstis par iemesliem to nedarīt.”;
3.  Ja Komisija uzskata, ka nav nepieciešams pieprasīt papildu informāciju, vai ja tā ir saņēmusi pieprasīto papildu informāciju, tā trīs mēnešu laikā sāk procedūru pieprasītā grozījuma pieņemšanai vai informē pieprasījuma iesniedzējas dalībvalstis par iemesliem to nedarīt.”;
Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
1. pants – 12.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1236/2005
13. pants – 1. punkts
(12a)  regulas 13. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
1.  Neskarot 11. pantu, Komisija un dalībvalstis pēc pieprasījuma viena otru informē par veiktajiem pasākumiem saskaņā ar šo regulu un iesniedz visu attiecīgo informāciju, kas ir to rīcībā saistībā ar šo regulu, jo īpaši informāciju par piešķirtajām un noraidītajām atļaujām.
„1. Neskarot 11. pantu, katra dalībvalsts informē Komisiju par veiktajiem pasākumiem saskaņā ar šo regulu un iesniedz visu attiecīgo informāciju, kas ir to rīcībā saistībā ar šo regulu, jo īpaši informāciju par piešķirtajām un noraidītajām atļaujām, kā arī par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar konkrēto tiešā lietojuma klauzulu. Komisija šo informāciju nosūta pārējām dalībvalstīm.ˮ
Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
1. pants – 12.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1236/2005
13.punkts – 3.a punkts (jauns)
(12b)  Regulas 13. pantā iekļauj šādu punktu:
„3.a Komisija sagatavo gada ziņojumu, par pamatu ņemot šā panta 3. punktā minētos ziņojumus par gada darbību. Šo ziņojumu dara publiski pieejamu.
Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
1. pants – 15. punkts
Regula (EK) Nr. 1236/2005
15.apants
15.a  pants
svītrots
Deleģēšanas pilnvaru īstenošana
1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
2.  To pilnvaru deleģēšanu, kuras minētas 12. pantā, Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no …. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu perioda beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma periodiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra perioda beigām.
3.  Šīs regulas 12. pantā minētās deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras Eiropas Parlaments vai Padome var atcelt jebkurā laikā. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz minētajā lēmumā norādīto pilnvaru deleģējumu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
4.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.
5.  Saskaņā ar 12. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā perioda beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo periodu pagarina par diviem mēnešiem.
Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
1. pants – 15.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1236/2005
15.cpants (jauns)
(15a)  regulā iekļauj šādu pantu:
„15.c pants
Spīdzināšanas izskaušanas koordinācijas grupa
1.  Izveido spīdzināšanas izskaušanas koordinācijas grupu, kuras priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis. Dalībvalstis nozīmē savu pārstāvi šajā grupā. Tā izskata visus jautājumus, kuri attiecas uz šīs regulas piemērošanu un kurus var ierosināt priekšsēdētājs vai dalībvalstu pārstāvji.
2.  Koordinācijas grupa sadarbībā ar Komisiju veic attiecīgos pasākumus, ar kuru palīdzību tiek iedibināta nepastarpināta sadarbība un informācijas apmaiņa starp kompetentajām iestādēm, jo īpaši, lai novērstu iespējamo atšķirību risku, kas rodas, eksporta kontroli piemērojot precēm, kuras var izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai un kas var radīt novirzes tirdzniecības plūsmās.
3.  Gadījumos, kad spīdzināšanas izskaušanas koordinācijas grupas priekšsēdētājs uzskata par vajadzīgu, viņš apspriežas ar eksportētājiem, starpniekiem un citām attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp visu pilsoniskās sabiedrības daļu pārstāvjiem, kuriem ir attiecīgās specializētās zināšanas jautājumos, uz kuriem attiecas šī regula.
4.  Komisija par spīdzināšanas izskaušanas koordinācijas grupas darbībām, pārbaudēm un apspriedēm Eiropas Parlamentam sniedz rakstisku gada ziņojumu, kam piemēro Regulas (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem 4. pantu.”
Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
1. pants – 15.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1236/2005
15.dpants (jauns)
(15b)  Regulā iekļauj šādu pantu:
„15.d pants
1.  Līdz...* un pēc tam reizi trijos gados Komisija pārskata šīs regulas īstenošanu un iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei visaptverošu īstenošanas un ietekmes novērtējuma ziņojumu, kurā var ietvert priekšlikumus minētās regulas grozījumiem. Dalībvalstis Komisijai dara zināmu visu informāciju, kas vajadzīga šā ziņojuma sagatavošanai.
2.  Atsevišķās ziņojuma sadaļās aplūko:
(a)  spīdzināšanas izskaušanas koordinācijas grupu un tās darbības, pārbaudes un apspriedes. Informāciju, ko Komisija sniedz par koordinācijas grupas pārbaudēm un apspriedēm, uzskata par konfidenciālu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. pantu. Informāciju vienmēr uzskata par konfidenciālu, ja tās izpaušana varētu būtiski negatīvi ietekmēt informācijas sniedzēju vai avotu;
(b)  informāciju par valstu atļauju piešķiršanas lēmumiem, dalībvalstu ziņojumiem Komisijai, dalībvalstu savstarpējo paziņošanas un konsultāciju mehānismu, informācijas pasākumiem un īstenošanu.
(c)  visaptverošu informāciju, kas sniegta par to dalībvalstu pasākumu raksturu un ietekmi, kuri īstenoti saskaņā ar 17. pantu, tostarp dalībvalstu ieviesto sankciju režīmu darbību, un vērtējumu, vai šādi režīmi ir efektīvi, samērīgi un preventīvi.
______________
* Trīs gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.”
Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
1. pants – 15.c punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1236/2005
17. pants – 2.a punkts (jauns)
(15c)  regulas 17. pantā pievieno šādu punktu:
„2.a Komisija izvērtē, vai dalībvalstu izstrādātie noteikumi par sankcijām ir vienādi rakstura un ietekmes ziņā.”
Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15.-a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1236/2005
III pielikums – 2. sleja – 1. un 2. punkts
(-a) III pielikuma otrās slejas 1. un 2. punktu aizvieto ar šādu tekstu:
1.  Cilvēku savaldīšanai paredzētas preces:
"1. Cilvēku savaldīšanai paredzētas preces:
1.1.  Važas un vairākpersonu ķēdes
1.1.  Važas un vairākpersonu ķēdes
Piezīmes:
Piezīmes:
1.  Važas ir kustību ierobežošanas rīki, kas sastāv no diviem slēgiem (rokudzelžiem) vai gredzeniem un ir aprīkoti ar slēgmehānismu un savienojošu ķēdi vai stieni.
1.  Važas ir kustību ierobežošanas rīki, kas sastāv no diviem slēgiem (rokudzelžiem) vai gredzeniem un ir aprīkoti ar slēgmehānismu un savienojošu ķēdi vai stieni.
2.  Šī pozīcija neattiecas uz kāju slēgiem un vairākpersonu ķēdēm, kas minētas II pielikuma 2.3. pozīcijā.
2.  Šī pozīcija neattiecas uz kāju slēģiem un vairākpersonu ķēdēm, kas minētas II pielikuma 2.3. pozīcijā.
3.  Šis punkts neattiecas uz “parastajiem rokudzelžiem”. Parastie rokudzelži ir rokudzelži, kas atbilst visiem turpmāk minētajiem nosacījumiem:
3.  Šis punkts neattiecas uz “parastajiem rokudzelžiem”. Parastie rokudzelži ir rokudzelži, kas atbilst visiem turpmāk minētajiem nosacījumiem:
—  kopējais izmērs (ieskaitot ķēdi) – no viena slēga (aproces) ārējās malas līdz otra slēga ārējai malai – ir 150–280 mm (abām aprocēm esot aizslēgtā stāvoklī),
—  kopējais izmērs (ieskaitot ķēdi) – no viena slēga (aproces) ārējās malas līdz otra slēga ārējai malai – ir 150–280 mm (abām aprocēm esot aizslēgtā stāvoklī),
—  katra slēga (aproces) iekšējais apkārtmērs nepārsniedz 165 mm, kad sprūdmehānisms ir pagriezts līdz pēdējam ierobam slēgmehānisma sākumā,
—  katra slēga (aproces) iekšējais apkārtmērs nepārsniedz 165 mm, kad sprūdmehānisms ir pagriezts līdz pēdējam ierobam slēgmehānisma sākumā,
—  katra slēga (aproces) iekšējais apkārtmērs ir vismaz 200 mm, kad sprūdmehānisms ir pagriezts līdz pirmajam ierobam slēgmehānisma sākumā, un
—  katra slēga (aproces) iekšējais apkārtmērs ir vismaz 200 mm, kad sprūdmehānisms ir pagriezts līdz pirmajam ierobam slēgmehānisma sākumā, un
—  slēgi (aproces) nav tikuši pārveidoti, lai radītu fiziskas sāpes vai ciešanas.
—  slēgi (aproces) nav tikuši pārveidoti, lai radītu fiziskas sāpes vai ciešanas.
1.2.  Atsevišķs slēgs (aproce) vai gredzens, kas aprīkots ar slēgmehānismu un kura iekšējais apkārtmērs pārsniedz 165 mm, kad sprūdmehānisms ir pagriezts līdz pēdējam ierobam slēgmehānisma sākumā
1.2.  Atsevišķs slēgs (aproce) vai gredzens, kas aprīkots ar slēgmehānismu un kura iekšējais apkārtmērs pārsniedz 165 mm, kad sprūdmehānisms ir pagriezts līdz pēdējam ierobam slēgmehānisma sākumā
Piezīme:
Piezīme:
Šī pozīcija ietver arī kakla kustību ierobežošanas rīkus un citādus individuālus slēgus vai gredzenus, kas aprīkoti ar slēgmehānismu un ar ķēdi ir pievienoti parastiem rokudzelžiem.
Šī pozīcija ietver arī kakla kustību ierobežošanas rīkus un citādus individuālus slēgus vai gredzenus, kas aprīkoti ar slēgmehānismu un ar ķēdi ir pievienoti parastiem rokudzelžiem.
1.3.  Spļāvēju kapuces: kapuces (tostarp sietveida kapuces) ar mutes pārsegu, kas personai liedz spļaut
1.3.  Spļāvēju kapuces: kapuces (tostarp sietveida kapuces) ar mutes pārsegu, kas personai liedz spļaut
Piezīme: Šī pozīcija ietver arī spļāvēju kapuces, kas ar ķēdi ir pievienotas parastiem rokudzelžiem.
Piezīme: Šī pozīcija ietver arī spļāvēju kapuces, kas ar ķēdi ir pievienotas parastiem rokudzelžiem.
1.3.a Krēsli, dēļi un gultas, kas aprīkoti ar stropēm
2.  Masu nekārtību novēršanai vai pašaizsardzībai paredzēti ieroči un ierīces:
2.  Masu nekārtību novēršanai vai pašaizsardzībai paredzēti ieroči un ierīces:
2.1.  Pārnēsājami elektriskās izlādes ieroči, ar kuriem katru elektrošoku var raidīt tikai uz vienu personu, tostarp (bet ne tikai) elektrošoka zižļi, elektrošoka vairogi, apdullinoši šaujamieroči un elektrošoka šautras šaujamieroči
2.1.  Pārnēsājami elektriskās izlādes ieroči, ar kuriem katru elektrošoku var raidīt tikai uz vienu personu, tostarp (bet ne tikai) elektrošoka zižļi, elektrošoka vairogi, apdullinoši šaujamieroči un elektrošoka šautras šaujamieroči
Piezīmes:
Piezīmes:
1.  Šī pozīcija neietver elektrošoka jostas un citas ierīces, kas minētas II pielikuma 2.1. pozīcijā.
1.  Šī pozīcija neietver elektrošoka jostas un citas ierīces, kas minētas II pielikuma 2.1. pozīcijā.
2.  Šī pozīcija neietver pašaizsardzībai izmantotas individuālās elektrošoka ierīces.
2.  Šī pozīcija neietver pašaizsardzībai izmantotas individuālās elektrošoka ierīces.
2.2.  Komplekti, kas sastāv no visām būtiskām sastāvdaļām tādu pārnēsājamu elektriskās izlādes ieroču izgatavošanai, uz kuriem attiecas 2.1. pozīcija
2.2.  Komplekti, kas sastāv no visām būtiskām sastāvdaļām tādu pārnēsājamu elektriskās izlādes ieroču izgatavošanai, uz kuriem attiecas 2.1. pozīcija
Piezīme:
Piezīme:
Par būtiskām sastāvdaļām uzskata šādas preces:
Par būtiskām sastāvdaļām uzskata šādas preces:
—  ierīce, kas rada elektrošoku,
—  ierīce, kas rada elektrošoku,
—  slēdzis (ar tālvadību vai bez tās) un
—  slēdzis (ar tālvadību vai bez tās) un
—  elektrodi vai (attiecīgā gadījumā) vadi, pa kuriem tiek vadīts elektriskās strāvas trieciens
—  elektrodi vai (attiecīgā gadījumā) vadi, pa kuriem tiek vadīts elektriskās strāvas trieciens
2.3.  Stacionāri vai piemontējami elektriskās izlādes ieroči, kas darbojas plašā rādiusā un kas elektrošoku var raidīt uz vairākām personām
2.3.  Stacionāri vai piemontējami elektriskās izlādes ieroči, kas darbojas plašā rādiusā un kas elektrošoku var raidīt uz vairākām personām
2.3.a Akustiskas ierīces pūļa/nekārtību kontrolei
2.3.b Milimetru viļņu ieroči"
Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa
Šīs regulas 1. panta 6. punktu un 1. panta 7. punktu, ciktāl ar to iekļauj 7.d pantu, piemēro no 2015. gada 1. janvāra.
Šīs regulas 1. panta 6. punktu un 1. panta 7. punktu, ciktāl ar to iekļauj 7.d pantu, piemēro no 2016. gada 1. februāra.
Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa
Regula (EK) Nr. 1236/2005
III.b pielikums
Benina
svītrots
Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa
Regula (EK) Nr. 1236/2005
III.b pielikums
Gabona
Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa
Regula (EK) Nr. 1236/2005
III.b pielikums
Libērija
svītrots
Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa
Regula (EK) Nr. 1236/2005
III.b pielikums
Madagaskara
svītrots
Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa
Regula (EK) Nr. 1236/2005
III.b pielikums
Mongolija
svītrots
Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa
Regula (EK) Nr. 1236/2005
III.b pielikums
Santome un Prinsipi
svītrots

(1) Pēc tam jautājumu nodeva atpakaļ atbildīgajai komitejai atkārtotai izskatīšanai saskaņā ar 61. panta otrā punkta otro daļu (A8-0267/2015).


Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā *
PDF 629kWORD 242k
Eiropas Parlamenta 2015. gada 27. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES attiecībā uz obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā (COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS))
P8_TA(2015)0369A8-0306/2015

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2015)0135),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 115. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0085/2015),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu, kā arī Juridiskās komitejas atzinumu (A8-0306/2015),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Direktīvas priekšlikums
2.aatsauce (jauna)
ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, jo īpaši nepieciešamību ievērot tiesības uz personas datu aizsardzību un darījumdarbības brīvību,
Grozījums Nr. 2
Direktīvas priekšlikums
1.apsvērums
(1)  Pēdējos gados ievērojami pieaugusi pārrobežu nodokļu apiešana, agresīva nodokļu plānošana un nelabvēlīga nodokļu konkurence, un šo parādību novēršanai arvien vairāk uzmanības velta gan Savienības, gan pasaules līmenī. Nodokļu bāzes samazināšanās ievērojami mazina valstu nodokļu ieņēmumus; tas liedz dalībvalstīm piemērot izaugsmi veicinošu nodokļu politiku. Konkrēti – nolēmumi attiecībā uz nodokļu vajadzībām izveidotām struktūrām ļauj panākt zemu nodokļu līmeni par mākslīgi augstām ienākuma summām valstī, kas izdod iepriekšēju nolēmumu, un var veicināt to, ka saglabājas mākslīgi zemas ienākuma summas, kurām jāuzliek nodokļi jebkurā citā iesaistītajā valstī. Tāpēc ir steidzami nepieciešams palielināt pārredzamību. Lai to panāktu, ir jāuzlabo rīki un mehānismi, kas izveidoti ar Padomes Direktīvu 2011/16/ES13.
(1)  Pēdējos gados ievērojami pieaugusi pārrobežu izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, agresīva nodokļu plānošana un kaitnieciska nodokļu konkurence, un šo parādību novēršanai arvien vairāk uzmanības velta gan Savienības, gan pasaules līmenī. Nodokļu bāzes samazināšanās ievērojami samazina valstu nodokļu ieņēmumus, liedzot dalībvalstīm piemērot izaugsmi veicinošu nodokļu politiku, radot konkurences izkropļojumus, kas kaitē uzņēmumiem — jo īpaši MVU —, kuri godīgi maksā nodokļus, un nodokļu slogu pārvietojot uz mazāk mobiliem faktoriem, tādiem kā darbaspēks un patēriņš. Tomēr atsevišķos gadījumos nolēmumi attiecībā uz nodokļu vajadzībām izveidotām struktūrām izraisīja to, ka valstī, kas izdeva attiecīgo iepriekšējo nolēmumu, mākslīgi augstas ienākumu summas tika apliktas ar zemu nodokli, un ļāva mākslīgi zemas ienākuma summas aplikt ar nodokli jebkurā citā iesaistītajā valstī, tādējādi samazinot minēto dalībvalstu nodokļu bāzi. Tāpēc ir steidzami nepieciešams palielināt uz konkrētu mērķi virzītu pārredzamību un informācijas apmaiņu, kas atbilst vismaz ESAO standartiem. Lai to panāktu, ir jāuzlabo rīki un mehānismi, kas izveidoti ar Padomes Direktīvu 2011/16/ES13.
__________________
__________________
13 Padomes 2011. gada 15. februāra Direktīva 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā un ar ko atceļ Direktīvu 77/799/EEK (OV L 64, 11.3.2011., 1. lpp.).
13 Padomes 2011. gada 15. februāra Direktīva 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā un ar ko atceļ Direktīvu 77/799/EEK (OV L 64, 11.3.2011., 1. lpp.).
Grozījums Nr. 3
Direktīvas priekšlikums
1.aapsvērums (jauns)
(1a)  Ņemot vērā „LuxLeaks” skandālu, Eiropas Parlaments ar šī ziņojuma palīdzību pauž stingru apņemšanos nepieļaut krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, kā arī atbalstīt nodokļu sloga taisnīgu sadalījumu starp iedzīvotājiem un uzņēmumiem.
Grozījums Nr. 4
Direktīvas priekšlikums
2.apsvērums
(2)  Eiropadome 2014. gada 18. decembra secinājumos uzsvēra, ka steidzami ir jāturpina centieni cīņā pret nodokļu apiešanu un agresīvu nodokļu plānošanu gan pasaules, gan Savienības līmenī. Uzsverot, cik svarīga ir pārredzamība, Eiropadome atzinīgi novērtēja Komisijas nodomu iesniegt priekšlikumu par automātisko informācijas apmaiņu par nodokļu nolēmumiem Savienībā.
(2)  Eiropadome 2014. gada 18. decembra secinājumos uzsvēra, ka steidzami ir jāturpina centieni cīņā pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un agresīvu nodokļu plānošanu gan pasaules, gan Eiropas līmenī. Uzsverot, cik svarīga ir pārredzamība un atbilstoša informācijas apmaiņa, Eiropadome atzinīgi novērtēja Komisijas nodomu iesniegt priekšlikumu par automātisko informācijas apmaiņu par nodokļu nolēmumiem Savienībā.
Grozījums Nr. 5
Direktīvas priekšlikums
4.apsvērums
(4)  Tomēr efektīvu spontānu informācijas apmaiņu par iepriekšējiem pārrobežu nolēmumiem un iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu kavē vairākas nozīmīgas praktiskas grūtības, piemēram, izdevēja dalībvalsts pēc saviem ieskatiem nolemj, kuras citas dalībvalstis būtu jāinformē.
(4)  Tomēr efektīvu spontānu informācijas apmaiņu par iepriekšējiem pārrobežu nolēmumiem un iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu kavē vairākas nozīmīgas praktiskas grūtības, piemēram, izdevējas dalībvalsts tiesības brīvi izlemt, kuras citas dalībvalstis būtu jāinformē, un vājā uzraudzības sistēma, kas Komisijai apgrūtina uzdevumu konstatēt informācijas apmaiņas prasības neievērošanas gadījumus.
Grozījums Nr. 6
Direktīvas priekšlikums
4.aapsvērums (jauns)
(4a)  Efektīvai nodokļu informācijas apmaiņai un apstrādei un no tā izrietošajam šajā apmaiņā iesaistījušos valstu izdarītajam spiedienam būtu spēcīga atturoša ietekme uz kaitnieciskas nodokļu prakses ieviešanu, kas ļautu dalībvalstīm un Komisijai iegūt savā rīcībā visu attiecīgo informāciju, lai vērstos pret šādu praksi.
Grozījums Nr. 7
Direktīvas priekšlikums
5.apsvērums
(5)  Iespēja, ka var atteikties sniegt informāciju, ja tādējādi tiktu izpausts komercnoslēpums, rūpniecisks vai profesionāls noslēpums vai komercprocess, vai arī informācijas izpaušana būtu pretrunā ar valsts politiku, nebūtu jāpiemēro noteikumiem par obligāto automātisko informācijas apmaiņu par iepriekšējiem pārrobežu nolēmumiem un iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu, lai nesamazinātu šīs apmaiņas efektivitāti. Tās informācijas ierobežotajam apjomam, ar kuru ir jāmainās ar visām dalībvalstīm, būtu jānodrošina minēto komerciālo interešu pietiekama aizsardzība.
(5)  Iespēju atteikties sniegt informāciju, ja tādējādi tiktu izpausts komercnoslēpums, rūpniecisks vai profesionāls noslēpums vai komercprocess, vai arī informāciju, kuras izpaušana būtu pretrunā valsts politikai, nedrīkst attiecināt uz noteikumiem par obligāto automātisko informācijas apmaiņu par iepriekšējiem nolēmumiem un iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu, lai nemazinātu šādas apmaiņas efektivitāti. Tās informācijas ierobežotais raksturs, ar kuru ir jāapmainās ar visām dalībvalstīm, nodrošina minēto komerciālo interešu pietiekamu aizsardzību.
Grozījums Nr. 8
Direktīvas priekšlikums
5.aapsvērums (jauns)
(5a)  Pat tad, ja iepriekšēji nodokļu nolēmumi un vienošanās par cenas noteikšanu attiecas tikai uz iekšzemes darījumiem, tiem var būt pārrobežu dimensija. Tas jo īpaši ir raksturīgi kaskādes veida darījumu gadījumā, kad iepriekšēji nodokļu nolēmumi vai vienošanās par cenas noteikšanu attiecas uz pirmajiem — iekšzemes — darījumiem, neņemot vērā nākamos (pārrobežu) darījumus.
Grozījums Nr. 9
Direktīvas priekšlikums
5.bapsvērums (jauns)
(5b)  Lai nepieļautu vienošanos par nodokļiem patvaļīgu nošķiršanu, kas rodas saistībā ar dažādu valstu īstenoto atšķirīgo administratīvo praksi, iepriekšēju nolēmumu un iepriekšējas vienošanās par cenas noteikšanu definīcijā būtu jāiekļauj jebkādas vienošanās par nodokļiem neatkarīgi no tā, vai tie ir izdoti oficiāli vai neoficiāli un vai tie ir vai nav saistoši.
Grozījums Nr. 10
Direktīvas priekšlikums
5.capsvērums (jauns)
(5c)  Iepriekšēji nodokļu nolēmumi atvieglo tiesību aktu konsekventu un pārredzamu piemērošanu.
Grozījums Nr. 11
Direktīvas priekšlikums
5.dapsvērums (jauns)
(5d)  Pārredzami nodokļu noteikumi sniedz juridisku noteiktību nodokļu maksātājiem un uzņēmumiem, kā arī rada investīcijas.
Grozījums Nr. 12
Direktīvas priekšlikums
6.apsvērums
(6)  Lai gūtu iespējamo labumu no obligātās automātiskās informācijas apmaiņas par iepriekšējiem pārrobežu nolēmumiem un iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu, informācija būtu jāsniedz nekavējoties pēc to izdošanas un tāpēc būtu jānosaka regulāri informācijas paziņošanas intervāli.
(6)  Lai gūtu labumu no obligātās automātiskās informācijas apmaiņas par iepriekšējiem nolēmumiem un iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu, informācija par tiem būtu jāsniedz nekavējoties pēc to izdošanas. Var tikt noteiktas efektīvas un reālas sankcijas, ko piemērot neatbilstības gadījumā.
Grozījums Nr. 13
Direktīvas priekšlikums
7.apsvērums
(7)  Obligātajā automātiskajā informācijas apmaiņā par iepriekšējiem pārrobežu nolēmumiem un iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu katrā gadījumā būtu jāietver visām dalībvalstīm paredzēts paziņojums, kurā iekļauta noteikta pamatinformācijas kopa. Komisijai būtu jāpieņem visi pasākumi, kas vajadzīgi, lai standartizētu šādas informācijas paziņošanu saskaņā ar procedūru, kas noteikta Direktīvā 2011/16/ES, un lai sagatavotu standarta veidlapu, kura jāizmanto informācijas apmaiņai. Minētā procedūra būtu jāizmanto, lai pieņemtu arī pasākumus un veiktu praktiskos darbus, kas vajadzīgi, lai īstenotu informācijas apmaiņu.
(7)  Obligātajā automātiskajā informācijas apmaiņā par iepriekšējiem nolēmumiem un iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu katrā atsevišķajā gadījumā būtu jāietver noteikta pamatinformācijas kopuma paziņošana visām dalībvalstīm. Komisijai būtu jāpieņem visi pasākumi, kas vajadzīgi, lai standartizētu šādas informācijas paziņošanu saskaņā ar procedūru, kas noteikta Direktīvā 2011/16/ES, un lai sagatavotu standarta veidlapu, kura jāizmanto informācijas apmaiņai. Minētā procedūra būtu jāizmanto arī, lai pieņemtu jebkādus pasākumus un praktisko kārtību, kas vajadzīgi, lai īstenotu informācijas apmaiņu.
Grozījums Nr. 14
Direktīvas priekšlikums
8.apsvērums
(8)  Dalībvalstīm būtu jāapmainās ar paziņojamo pamatinformāciju arī ar Komisiju. Šādi Komisija varētu jebkurā laikā uzraudzīt un novērtēt informācijas automātiskās apmaiņas faktisko piemērošanu iepriekšējiem pārrobežu nolēmumiem un iepriekšējai vienošanās par cenas noteikšanu. Šāda paziņošana neatbrīvos dalībvalsti no tās pienākumiem paziņot Komisijai par jebkura veida valsts atbalstu.
(8)  Dalībvalstīm būtu jāapmainās ar paziņojamo pamatinformāciju arī ar Komisiju, jo Komisijai būtu jāspēj neatkarīgi izvērtēt, vai šāda informācija ir svarīga nelikumīga valsts atbalsta konstatēšanai. Šai pamatinformācijai būtu jāļauj Komisijai jebkurā laikā efektīvi uzraudzīt un novērtēt, kā efektīvi tiek veikta automātiskā apmaiņa ar informāciju par iepriekšējiem pārrobežu nolēmumiem un iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu, kā arī nodrošināt, ka nolēmumi nelabvēlīgi neietekmē iekšējo tirgu. Šāda paziņošana neatbrīvos dalībvalsti no tās pienākumiem paziņot Komisijai par jebkāda veida valsts atbalstu.
Grozījums Nr. 15
Direktīvas priekšlikums
8.aapsvērums (jauns)
(8a)  Dalībvalstīm līdz 2018. gada 1. oktobrim būtu jāiesniedz Komisijai šīs direktīvas efektivitātes ex post analīze.
Grozījums Nr. 16
Direktīvas priekšlikums
9.apsvērums
(9)  Atsauksmes, kuras saņēmēja dalībvalsts sniedz informācijas nosūtītājai dalībvalstij, ir nepieciešams elements efektīvas automātiskās informācijas apmaiņas sistēmas darbībā. Tādēļ ir lietderīgi paredzēt pasākumus, kas ļauj sniegt atsauksmes, ja informācija ir izmantota un ja nevar sniegt atsauksmi saskaņā ar citiem Direktīvas 2011/16/ES noteikumiem.
(9)  Atsauksmes, kuras saņēmēja dalībvalsts sniedz informācijas nosūtītājai dalībvalstij, ir nepieciešams elements efektīvas automātiskās informācijas apmaiņas sistēmas darbībā, jo tās veicina administratīvo sadarbību starp dalībvalstīm. Tādēļ ir lietderīgi paredzēt pasākumus, kas ļauj sniegt atsauksmes, ja informācija ir izmantota un ja nevar sniegt atsauksmi saskaņā ar citiem Direktīvas 2011/16/ES noteikumiem. Tas apgrūtinātu iespēju krāpšanas nolūkā apiet informācijas sniegšanu.
Grozījums Nr. 17
Direktīvas priekšlikums
10.apsvērums
(10)  Dalībvalstij vajadzētu būt iespējai atsaukties uz Direktīvas 2011/16/ES 5. pantu attiecībā uz informācijas apmaiņu pēc pieprasījuma, lai no dalībvalsts, kas izdevusi nolēmumus vai vienošanās, saņemtu papildu informāciju, tostarp pilnu tekstu, kurā atspoguļoti iepriekšēji pārrobežu nolēmumi vai iepriekšējas vienošanās par cenas noteikšanu.
(10)  Dalībvalstij vajadzētu būt iespējai atsaukties uz Direktīvas 2011/16/ES 5. pantu attiecībā uz informācijas apmaiņu pēc pieprasījuma, lai no dalībvalsts, kas izdevusi iepriekšējus nolēmumus vai iepriekšējas vienošanās par cenas noteikšanu un jebkādus tiesību aktus, ar kuriem izdara sekojošus grozījumus, saņemtu papildu informāciju, tostarp šādu nolēmumu vai vienošanos pilnu tekstu.
Grozījums Nr. 18
Direktīvas priekšlikums
10.aapsvērums (jauns)
(10a)  Būtu jāprecizē Direktīvas 2011/16/ES 1. panta 1. punktā minētā vārdkopa „informācija, kas ir prognozējami svarīga”, lai nepieļautu tās interpretēšanu nolūkā izvairīties no nodokļu maksāšanas.
Grozījums Nr. 19
Direktīvas priekšlikums
11.apsvērums
(11)  Dalībvalstīm būtu jāveic visi pasākumi, kas vajadzīgi, lai likvidētu visus šķēršļus, kas varētu kavēt efektīvu un iespējami plašu obligāto automātisko informācijas apmaiņu par iepriekšējiem pārrobežu nolēmumiem un iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu.
(11)  Dalībvalstīm būtu jāveic visi pasākumi, kas vajadzīgi, lai likvidētu jebkādus šķēršļus, kuri varētu kavēt efektīvu un iespējami plašu obligāto automātisko informācijas apmaiņu par iepriekšējiem nolēmumiem un iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu.
Grozījums Nr. 20
Direktīvas priekšlikums
12.aapsvērums (jauns)
(12a)  Lai palielinātu pārredzamību iedzīvotājiem, Komisijai, pamatojoties uz drošajā centrālajā direktorijā iekļauto informāciju, būtu jāpublicē kopsavilkums par galvenajiem nodokļu nolēmumiem, par kuriem panākta vienošanās iepriekšējā gadā. Šajā ziņojumā būtu jāiekļauj vismaz attiecīgajā nodokļu nolēmumā risināto jautājumu apraksts un to kritēriju apraksts, kuri izmantoti, lai konstatētu iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu un identificētu to/tās dalībvalsti(-is), kuru(-as), visticamāk, skar attiecīgais nodokļu nolēmums vai vienošanās par cenas noteikšanu. Komisijai tas būtu jādara, ievērojot šajā direktīvā paredzētos noteikumus par konfidencialitāti.
Grozījums Nr. 21
Direktīvas priekšlikums
12.bapsvērums (jauns)
(12b)  Dalībvalstīm būtu jāprasa savām kompetentajām iestādēm no savu darbinieku vidus norīkot cilvēkus, kas vāks un analizēs šādu informāciju.
Grozījums Nr. 22
Direktīvas priekšlikums
12.capsvērums (jauns)
(12c)  Faktisko īpašnieku Savienības mēroga reģistram, kas palīdzēs konstatēt izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un peļņas novirzīšanu, būtu jāsāk darboties ne vēlāk kā 2017. gada 26. jūnijā. Šāda centrālā reģistra — kas paredzēts informācijas par iepriekšējiem nodokļu nolēmumiem un iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu autmātiskai apmaiņai starp dalībvalstīm un kas būtu pieejams dalībvalstu nodokļu iestādēm un dalībvalstu un Komisijas atbildīgajām pārvaldības institūcijām — izveidei būtu liela nozīme.
Grozījums Nr. 23
Direktīvas priekšlikums
15.apsvērums
(15)  Spēkā esošie noteikumi par konfidencialitāti būtu jāgroza, lai atspoguļotu obligātās automātiskās informācijas apmaiņas paplašināšanu, ietverot iepriekšējus pārrobežu nolēmumus un iepriekšējas vienošanās par cenas noteikšanu.
(15)  Spēkā esošie noteikumi par konfidencialitāti būtu jāgroza, lai atspoguļotu obligātās automātiskās informācijas apmaiņas paplašināšanu, ietverot iepriekšējus nolēmumus un iepriekšējas vienošanās par cenas noteikšanu.
Grozījums Nr. 24
Direktīvas priekšlikums
15.aapsvērums (jauns)
(15a)  Ir ļoti svarīgi, lai attiecībā uz tiešajiem nodokļiem tiktu atbalstīts pamatprincips, kas paredz dalībvalstu suverenitāti nodokļu jomā, un lai pašreizējais priekšlikums neapdraudētu subsidiariātes principu.
Grozījums Nr. 25
Direktīvas priekšlikums
16.apsvērums
(16)  Šajā direktīvā respektētas pamattiesības un ievēroti principus, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Jo īpaši ar šo direktīvu tiecas nodrošināt, ka tiek pilnībā ievērotas tiesības uz personas datu aizsardzību un darījumdarbības brīvība.
(16)  Šajā direktīvā respektētas pamattiesības un ievēroti principus, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Jo īpaši ar šo direktīvu tiecas nodrošināt, ka tiek pilnībā ievērotas tiesības uz personas datu aizsardzību un darījumdarbības brīvība. Personas dati būtu jāapstrādā ar konkrētu, skaidri noteiktu un leģitīmu mērķi un tikai tad, ja šī apstrāde ir atbilstoša, būtiska un nepārsniedz pasākumus, kas nepieciešami izvirzītā mērķa sasniegšanai. Jebkādi šo tiesību ierobežojumi būtu pieļaujami tikai tad, ja tiek ievēroti Pamattiesību hartā izklāstītie nosacījumi. Ievērojot proporcionalitātes principu, ierobežojumus var noteikt ar nosacījumi, ka tie atbilst tiesību aktos atzītajiem nepieciešamajiem un patiesajiem vispārējo sabiedrības interešu mērķiem vai vajadzībai aizsargāt citu personu tiesības un brīvības.
Grozījums Nr. 26
Direktīvas priekšlikums
17.apsvērums
(17)  Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi proti, dalībvalstu efektīvu administratīvo sadarbību saskaņā ar nosacījumiem, kas ir saderīgi ar iekšējā tirgus pareizu darbību, – nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet vienādības un efektivitātes dēļ šo mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.
(17)  Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķi, proti, dalībvalstu efektīvu administratīvo sadarbību saskaņā ar nosacījumiem, kas ir saderīgi ar iekšējā tirgus pareizu darbību, nevar pietiekami labi sasniegt dalībvalstu līmenī, bet prasītās vienādības un efektivitātes dēļ šo mērķi var labāk sasniegt Eiropas līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.
Grozījums Nr. 27
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/16/ES
3. pants – 9. punkts – a apakšpunkts
a)  direktīvas 8. panta 1. punkta un 8.a panta vajadzībām – iepriekš noteiktas informācijas sistemātiska paziņošana citai dalībvalstij bez iepriekšēja pieprasījuma iepriekš noteiktos regulāros intervālos. Direktīvas 8. panta 1. punkta vajadzībām atsauce uz pieejamo informāciju attiecas uz informāciju, kas ir reģistrēta informācijas paziņotājas dalībvalsts nodokļu reģistros un ko var iegūt saskaņā ar minētās dalībvalsts informācijas vākšanas un apstrādes procedūrām;
a)  direktīvas 8. panta 1. punkta un 8.a panta nolūkā — iepriekš noteiktas informācijas sistemātiska paziņošana citai dalībvalstij bez iepriekšēja pieprasījuma, kura attiecībā uz 8. panta 1. punktu notiek ar iepriekš noteiktu regulāru intervālu. Direktīvas 8. panta 1. punkta nolūkā atsauce uz pieejamo informāciju attiecas uz informāciju, kas ir reģistrēta informācijas paziņotājas dalībvalsts nodokļu reģistros un ko var iegūt saskaņā ar minētās dalībvalsts informācijas vākšanas un apstrādes procedūrām;
Grozījums Nr. 28
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/16/ES
3. pants – 14. apakšpunkts – ievaddaļa
14)  “iepriekšējs pārrobežu nolēmums” ir jebkura vienošanās, paziņojums vai jebkurš cits instruments, vai rīcība ar līdzīgu ietekmi, tostarp izdots saistībā ar nodokļu revīziju,
14)  „iepriekšējs nolēmums” ir jebkura vienošanās, paziņojums vai jebkurš cits instruments vai rīcība ar līdzīgu ietekmi neatkarīgi no tā, vai tas ir oficiāls vai neoficiāls raksturs un vai tas ir vai nav juridiski saistošs, tostarp izdots saistībā ar nodokļu revīziju,
Grozījums Nr. 29
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/16/ES
3. pants – 14. apakšpunkts – a daļa
a)  ko jebkurai personai izdevusi dalībvalsts valdība vai nodokļu iestāde vai jebkura tās teritoriāla vai administratīva apakšvienība vai kas izdots to vārdā;
a)  ko izdevusi vai publicējusi dalībvalsts valdība vai nodokļu iestāde vai jebkura tās teritoriāla vai administratīva apakšvienība vai kas izdots vai publicēts to vārdā un uz ko var paļauties viena vai vairākas personas;
Grozījums Nr. 30
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/16/ES
3. pants – 14. apakšpunkts – c daļa
c)  kas ir saistīts ar pārrobežu darījumu vai ar jautājumu par to, vai darbības, ko veic juridiska persona citā dalībvalstī, rada pastāvīgu pārstāvniecību, un
c)  kas ir saistīts ar darījumu vai ar jautājumu par to, vai darbības, ko veic juridiska persona citā dalībvalstī, rada pastāvīgu darījumdarbības vietu, un
Grozījums Nr. 31
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/16/ES
3. pants – 14. apakšpunkts – 2. daļa
Pārrobežu darījums var ietvert (bet neaprobežojas ar to) ieguldījumu veikšanu, preču piegādi, pakalpojumu sniegšanu, finansējuma nodrošināšanu vai materiālo vai nemateriālo aktīvu izmantošanu, un tajā nav jābūt tieši iesaistītai personai, kas saņem iepriekšējo pārrobežu nolēmumu;
Darījums var ietvert (bet neaprobežojas ar to) ieguldījumu veikšanu, preču piegādi, pakalpojumu sniegšanu, finansējuma nodrošināšanu vai materiālo vai nemateriālo aktīvu izmantošanu, un tajā nav jābūt tieši iesaistītai personai, kas saņem iepriekšējo nolēmumu;
Grozījums Nr. 32
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/16/ES
3. pants – 15. apakšpunkts – 1. daļa
15)  “iepriekšēja vienošanās par cenas noteikšanu” ir jebkurš tāds nolīgums, paziņojums vai jebkurš cits instruments vai darbība ar līdzīgu ietekmi, tostarp izdota saistībā ar nodokļu revīziju, ko jebkurai personai izdevusi vienas vai vairāku dalībvalstu valdība vai nodokļu iestāde, tostarp jebkura to teritoriāla vai administratīva apakšvienība, vai kas izdota to vārdā, un kas pirms pārrobežu darījumu veikšanas starp saistītiem uzņēmumiem nosaka pienācīgu kritēriju kopumu saistībā ar transfertcenu noteikšanu minētajiem darījumiem vai nosaka peļņas attiecināšanu pastāvīgai pārstāvniecībai.
15)  „iepriekšēja vienošanās par cenas noteikšanu” ir jebkurš tāds nolīgums, paziņojums vai jebkurš cits instruments vai darbība ar līdzīgu ietekmi, tostarp izdota saistībā ar nodokļu revīziju, ko izdevusi vai publicējusi vienas vai vairāku dalībvalstu valdība vai nodokļu iestāde, tostarp jebkura to teritoriāla vai administratīva apakšvienība, vai kas izdota vai publicēta to vārdā, uz ko var paļauties viena vai vairākas personas un kas pirms darījumu veikšanas starp saistītiem uzņēmumiem nosaka pienācīgu kritēriju kopumu saistībā ar transfertcenu noteikšanu minētajiem darījumiem vai nosaka peļņas attiecināšanu uz pastāvīgu darījumdarbības vietu.
Grozījums Nr. 33
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/16/ES
3. pants – 16. apakšpunkts
16.  šā panta 14. punkta vajadzībām “pārrobežu darījums” ir darījums vai darījumu virkne, ja:
svītrots
(a)  ne visas darījuma vai darījumu virknes puses ir rezidenti nodokļu vajadzībām dalībvalstī, kura izdod iepriekšējo pārrobežu nolēmumu, vai
(b)  darījuma vai darījumu virknes jebkura puse vienlaikus ir rezidents nodokļu vajadzībām vairāk nekā vienas valsts jurisdikcijā, vai
(c)  viena no darījuma vai darījumu virknes pusēm veic darījumdarbību citā dalībvalstī, izmantojot pastāvīgu pārstāvniecību, un darījums vai darījumu virkne veido daļu vai visu pastāvīgās pārstāvniecības darījumdarbību. Pārrobežu darījumā vai darījumu virknē ir ietvertas arī vienošanās, ko viena juridiskā persona ir noslēgusi attiecībā uz tādu darījumdarbību citā dalībvalstī, kuru minētā persona veic ar pastāvīgas pārstāvniecības starpniecību.
Panta 15. punkta vajadzībām “pārrobežu darījums” ir darījums vai darījumu virkne, kurā iesaistīti saistītie uzņēmumi, no kuriem ne visi ir rezidenti nodokļu vajadzībām vienas dalībvalsts teritorijā.”;
Grozījums Nr. 34
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2011/16/ES
8.apants – 1. punkts
1.  Dalībvalsts kompetentā iestāde, kas izdod vai groza iepriekšēju pārrobežu nolēmumu vai iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu pēc dienas, kad stājas spēkā šī direktīva, paziņo informāciju par to visu pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kā arī Eiropas Komisijai, veicot automātisku apmaiņu.
1.  Dalībvalsts kompetentā iestāde, kas izdod vai groza iepriekšēju nolēmumu vai iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu pēc dienas, kad stājusies spēkā šī direktīva, iepriekš minēto informāciju paziņo visu pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kā arī Eiropas Komisijai, veicot automātisku informācijas apmaiņu.
Grozījums Nr. 35
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2011/16/ES
8.apants – 2. punkts
2.  Dalībvalsts kompetentā iestāde paziņo informāciju arī visu pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kā arī Eiropas Komisijai par tādiem iepriekšējiem pārrobežu nolēmumiem vai iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu, kas izdoti periodā, kurš sākas desmit gadus pirms šīs direktīvas stāšanās spēkā, un vēl joprojām ir spēkā dienā, kad stājas spēkā šī direktīva.
2.  Dalībvalsts kompetentā iestāde paziņo informāciju arī visu pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kā arī Eiropas Komisijai par tādiem iepriekšējiem nolēmumiem vai iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu, kas izdoti pirms šīs direktīvas stāšanās spēkā un kas vēl joprojām ir spēkā dienā, kad stājas spēkā šī direktīva.
Grozījums Nr. 36
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2011/16/ES
8.apants – 3. punkts
3.  Panta 1. punktu nepiemēro, ja iepriekšējs pārrobežu nolēmums attiecas tikai uz vienas fiziskas personas vai vairāku fizisku personu nodokļu lietām.
3.  Panta 1. punktu nepiemēro, ja iepriekšējs nolēmums attiecas tikai uz vienas fiziskas personas vai vairāku fizisku personu nodokļu lietām.
Grozījums Nr. 37
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2011/16/ES
8.apants – 3.a punkts (jauns)
3.a  Panta 1. punktu piemēro arī tad, ja iepriekšēja nolēmuma pieprasījums attiecas uz juridisku struktūru, kurai nav juridiskas personas statusa. Šādā gadījumā tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kura izdod iepriekšēju nolēmumu, savā rīcībā esošo informāciju nosūta visu pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm un nodrošina struktūras dibināšanas dokumenta nodošanu ikviena dibinātāja un ikviena labuma guvēja rezidences vietas dalībvalstij.
Grozījums Nr. 38
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2011/16/ES
8.apants – 4. punkts – a apakšpunkts
a)  attiecībā uz informācijas apmaiņu saskaņā ar 1. punktu – viena mēneša laikā no tā ceturkšņa beigām, kura laikā ir izdoti vai grozīti iepriekšējie pārrobežu nolēmumi vai iepriekšējas vienošanās par cenas noteikšanu;
a)  attiecībā uz informācijas apmaiņu saskaņā ar 1. punktu — tūlīt un ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc tam, kad ir izdoti vai grozīti iepriekšējie nolēmumi vai iepriekšējās vienošanās par cenas noteikšanu;
Grozījums Nr. 39
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva 2011/16/ES
8.apants – 4. punkts – b apakšpunkts
b)  attiecībā uz informācijas apmaiņu saskaņā ar 2. punktu – līdz 2016. gada 31. decembrim.
b)  attiecībā uz informācijas apmaiņu saskaņā ar 2. punktu — trīs mēnešu laikā pēc spēkā stāšanās dienas.
Grozījums Nr. 40
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2011/16/ES
8.apants – 5. punkts – b apakšpunkts
b)  iepriekšējo pārrobežu nolēmumu vai iepriekšējo vienošanos par cenas noteikšanu saturs, tostarp apraksts par attiecīgo darījumdarbību vai darījumiem, vai darījumu virkni;
b)  iepriekšējo nolēmumu vai iepriekšējo vienošanos par cenas noteikšanu saturs, tostarp attiecīgās darījumdarbības vai darījumu, vai darījumu virknes apraksts;
Grozījums Nr. 41
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva 2011/16/ES
8.apants – 5. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
ba)  kritēriji, kas izmantoti, lai identificētu konkrēto iepriekšējo nolēmumu vai iepriekšējo vienošanos par cenas noteikšanu, kā arī laika ierobežojums (ja tāds ir) vai apstākļi, kādos attiecīgo lēmumu var atsaukt;
Grozījums Nr. 42
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2011/16/ES
8.apants – 5. punkts – d apakšpunkts
d)  to pārējo dalībvalstu identifikācija, kuras varētu tieši vai netieši skart iepriekšējais pārrobežu nolēmums vai iepriekšējā vienošanās par cenas noteikšanu;
d)  to pārējo dalībvalstu identifikācija, kuras varētu tieši vai netieši skart iepriekšējais nolēmums vai iepriekšējā vienošanās par cenas noteikšanu;
Grozījums Nr. 43
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2011/16/ES
8.apants – 5. punkts – e apakšpunkts
e)  visu to personu, izņemot fiziskās personas, identifikācija citā dalībvalstī, kuras varētu tieši vai netieši ietekmēt iepriekšējais pārrobežu nolēmums vai iepriekšējā vienošanās par cenas noteikšanu (norādot, ar kuru dalībvalsti ir saistītas ietekmētās personas).
e)  visu to personu, izņemot fiziskās personas, identifikācija citā dalībvalstī, kuras, iespējams, tieši vai netieši ietekmēs iepriekšējais nolēmums vai iepriekšējā vienošanās par cenas noteikšanu (norādot dalībvalsti, ar kuru šīs personas ir saistītas).
Grozījums Nr. 44
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva 2011/16/ES
8.apants – 5. punkts – ea apakšpunkts (jauns)
ea)  tiklīdz tas ir pieejams, Eiropas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (TIN), kā izklāstīts Komisijas 2012. gada rīcības plānā, kas paredz pasākumus, lai pastiprinātu cīņu pret krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanu;
Grozījums Nr. 45
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva 2011/16/ES
8.apants – 5. punkts – eb apakšpunkts (jauns)
eb)  izmantotā kritēriju kopuma un piemērotā režīma apraksts gadījumos, kad, atkāpjoties no atzinuma sniedzējas dalībvalsts standartnoteikumiem, de jure vai de facto tiek samazināta nodokļu maksātāja nodokļu bāze, piemēram, pieļaujot ātrāku amortizāciju nekā parasti vai atvelkot izmaksas, kas nodokļu maksātājam nerodas tiešā veidā vai faktiski;
Grozījums Nr. 46
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva 2011/16/ES
8.apants – 5. punkts – ec apakšpunkts (jauns)
ec)  izmantotā kritēriju kopuma un piemērojamā režīma apraksts gadījumos, kad nodokļu maksātājam tiek piemērota nodokļu likme, kas ir zemāka par atzinuma sniedzējas dalībvalsts standartlikmi;
Grozījums Nr. 47
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva 2011/16/ES
8.apants – 5. punkts – ed apakšpunkts (jauns)
ed)  izmantotā kritēriju kopuma un piemērotā mehānisma apraksts gadījumos, kad mehānisma dalībnieks veic uzņēmējdarbību trešā valstī, kurā nodokļu režīma nav vai kurā tas ir daudz izdevīgāks.
Grozījums Nr. 48
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva 2011/16/ES
8.apants – 6. punkts
6.  Lai veicinātu informācijas apmaiņu, Komisija pieņem visus pasākumus un praktiskos pasākumus, kas vajadzīgi šā panta īstenošanai, tostarp pasākumus, kas vajadzīgi, lai standartizētu tās informācijas paziņošanu, kas minēta šā panta 5. punktā, kā procedūras daļu, ko izmanto, lai noteiktu 20. panta 5. punktā paredzēto standarta veidlapu.
6.  Lai veicinātu informācijas apmaiņu, Komisija pieņem visus pasākumus un praktisko kārtību, kas vajadzīgi šā panta īstenošanai, tostarp pasākumus, kas vajadzīgi, lai standartizētu šā panta 5. punktā minētās informācijas paziņošanu kā procedūras daļu, ko izmanto, lai noteiktu 20. panta 5. punktā paredzēto standarta veidlapu. Komisija palīdz dalībvalstīm, kuras ir uzticējušas decentralizētām teritoriālām vai administratīvām institūcijām ar nodokļiem saistītu kompetenci, nodrošināt, ka tās pilda savu pienākumu sniegt šīm institūcijām apmācību un atbalstu.
Grozījums Nr. 49
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva 2011/16/ES
8.apants – 7. punkts
7.  Kompetentā iestāde, kurai saskaņā ar 1. punktu ir paziņota informācija, nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā septiņas darbdienas pēc saņemšanas, ja iespējams elektroniski, apstiprina informācijas saņemšanu kompetentajai iestādei, kas sniegusi informāciju.
7.  Kompetentā iestāde, kurai saskaņā ar 1. punktu ir paziņota informācija, nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā septiņas darbdienas pēc saņemšanas, ja iespējams, elektroniski, apstiprina informācijas saņemšanu kompetentajai iestādei, kas sniegusi informāciju, tādējādi atvieglojot informācijas automātiskās apmaiņas sistēmas efektīvu darbību.
Grozījums Nr. 50
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2011/16/ES
8.apants – 8. punkts
8.  Dalībvalstis var pieprasīt papildu informāciju saskaņā ar 5. pantu, tostarp iepriekšējā pārrobežu nolēmuma vai iepriekšējās vienošanās par cenas noteikšanu pilnu tekstu, no dalībvalsts, kas to izdevusi.
8.  Dalībvalstis vai attiecīgā gadījumā to teritoriālās vai administratīvās institūcijas, tostarp pašvaldības, saskaņā ar 5. pantu var pieprasīt dalībvalstij, kas izdevusi iepriekšēju nolēmumu vai iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu, sniegt papildu informāciju, tostarp attiecīgā nolēmuma vai vienošanās pilnu tekstu.
Grozījums Nr. 51
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva 2011/16/ES
8.apants – 9.a punkts (jauns)
9.a  Dalībvalstis jau agrīnā posmā paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm par jebkādām būtiskām izmaiņām savā nodokļu nolēmumu izdošanas praksē (pieteikšanās kārtībā, lēmuma pieņemšanā u. tml.).
Grozījums Nr. 52
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva 2011/16/ES
8.apants – 9.b punkts (jauns)
9.b  Dalībvalstu nodokļu iestādes paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm par jebkādām būtiskām izmaiņām savos tiesību aktos par uzņēmējdarbības nodokli (jauna atvieglojuma, atbrīvojuma, izņēmuma, stimula vai citu līdzīgu pasākumu ieviešana), kuras var ietekmēt attiecīgajā valstī spēkā esošās nodokļu likmes vai jebkuras citas dalībvalsts nodokļu ieņēmumus.
Grozījums Nr. 53
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva 2011/16/ES
8.bpants – 1. punkts
1.  Dalībvalstis līdz 2017. gada 1. oktobrim reizi gadā iesniedz Komisijai statistiku par automātiskās apmaiņas apjomu saskaņā ar 8. un 8.a pantu un, ciktāl iespējams, informāciju par administratīvām un citām attiecīgām izmaksām un ieguvumiem, kas saistīti ar notikušo apmaiņu un visām iespējamām izmaiņām gan attiecībā uz nodokļu administrācijām, gan trešām personām.
1.  Dalībvalstis līdz 2017. gada 1. oktobrim reizi gadā iesniedz Komisijai statistiku par informācijas apjomu, ar kuru notiek automātiska apmaiņa saskaņā ar 8. un 8.a pantu, kā arī informāciju par izdoto nolēmumu veidiem un, ciktāl iespējams, par administratīvajām un citām attiecīgajām izmaksām un labumiem, kas saistīti ar notikušo apmaiņu, un jebkādām iespējamām izmaiņām gan attiecībā uz nodokļu administrācijām, gan trešām personām.
Grozījums Nr. 54
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva 2011/16/ES
8.bpants – 2.a punkts (jauns)
2.a  Komisija līdz 2017. gada 1. oktobrim un pēc tam reizi gadā publicē pārskatu, tajā apkopojot svarīgākos gadījumus, kas ietverti 21. panta 5. punktā minētajā drošajā centrālajā direktorijā. Publicējot minēto pārskatu, Komisija ievēro 23.a pantā paredzētos noteikumus par konfidencialitāti.
Grozījums Nr. 55
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Direktīva 2011/16/ES
14. pants – 3. punkts
3.  Ja dalībvalsts izmanto jebkuru informāciju, ko cita dalībvalsts paziņojusi saskaņā ar 8.a pantu, tā nosūta atsauksmi par to kompetentajai iestādei, kas informāciju sniegusi, cik ātri vien iespējams un ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc tam, kad tapis zināms pieprasītās informācijas izmantošanas iznākums, izņemot, ja atsauksme jau ir sniegta saskaņā ar šā panta 1. punktu. Komisija nosaka praktiskos pasākumus saskaņā ar 26. panta 2. punktā minēto procedūru.
3.  Ja dalībvalsts izmanto jebkkādu informāciju, ko cita dalībvalsts paziņojusi saskaņā ar 8.a pantu, tā nosūta atsauksmi par to Komisijai un kompetentajai iestādei, kas informāciju sniegusi, cik ātri vien iespējams un ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc tam, kad tapis zināms pieprasītās informācijas izmantošanas iznākums, ja vien atsauksme jau nav sniegta saskaņā ar šā panta 1. punktu. Komisija nosaka praktisko kārtību saskaņā ar 26. panta 2. punktā minēto procedūru.
Grozījums Nr. 56
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/16/ES
20. pants – 5. punkts
5.  Automātisko informācijas apmaiņu par iepriekšējiem pārrobežu nolēmumiem un iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu saskaņā ar 8.a pantu veic, izmantojot standarta veidlapu, kuru Komisija ir pieņēmusi saskaņā ar 26. panta 2. punktā minēto procedūru.
5.  Automātisko informācijas apmaiņu par iepriekšējiem nolēmumiem un iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu saskaņā ar 8.a pantu veic, izmantojot standarta veidlapu, kuru Komisija ir pieņēmusi saskaņā ar 26. panta 2. punktā minēto procedūru.
Grozījums Nr. 57
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2011/16/ES
21. pants – 5. punkts
5.  Komisija izstrādā drošu centrālo direktoriju, kurā var reģistrēt informāciju, kas jāpaziņo saskaņā ar šīs direktīvas 8.a pantu, lai īstenotu automātisko apmaiņu, kā paredzēts 8.a panta 1. un 2. punktā. Komisijai ir pieejama informācija, kas reģistrēta šajā direktorijā. Komisija pieņem vajadzīgos praktiskos pasākumus saskaņā ar 26. panta 2. punktā minēto procedūru.
5.  Ne vēlāk kā 2016. gada 31. decembrī Komisija ir izstrādājusi drošu centrālo direktoriju, kurā ir jāreģistrē informācija, kas jāpaziņo saskaņā ar šīs direktīvas 8.a pantu, lai īstenotu automātisko apmaiņu, kā paredzēts 8.a panta 1. un 2. punktā. Dalībvalstis nodrošina, ka visa informācija, kas saskaņā ar 8.a pantu paziņota pārejas periodā, kamēr vēl nav izveidots drošais centrālais direktorijs, tajā tiek augšupielādēta līdz 2017. gada 1. aprīlim. Komisijai un dalībvalstīm ir pieejama informācija, kas reģistrēta šajā direktorijā. Komisija pieņem vajadzīgo praktisko kārtību saskaņā ar 26. panta 2. punktā minēto procedūru.
Grozījums Nr. 58
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Direktīva 2011/16/ES
23.apants – 1. punkts
1.  Attiecībā uz informāciju, kas Komisijai paziņota saskaņā ar šo direktīvu, Komisija saglabā konfidencialitāti saskaņā ar noteikumiem, ko piemēro Savienības iestādēm.
1.  Attiecībā uz informāciju, kas Komisijai paziņota saskaņā ar šo direktīvu, Komisija saglabā konfidencialitāti saskaņā ar noteikumiem, ko piemēro Savienības iestādēm, kā noteikts Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 8. pantā.
Grozījums Nr. 59
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Direktīva 2011/16/ES
23.apants – 2. punkts – 1. daļa
2.  Informāciju, ko dalībvalsts paziņojusi Komisijai saskaņā ar 23. pantu, kā arī visus ziņojumus vai dokumentus, kurus Komisija ir izstrādājusi, izmantojot šo informāciju, var nosūtīt citām dalībvalstīm. Uz šo nosūtīto informāciju attiecas dienesta noslēpuma ievērošanas pienākums, un to aizsargā tāpat kā līdzīgu informāciju saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kura informāciju ir saņēmusi.
2.  Informāciju, ko ES vai EEZ dalībvalsts paziņojusi Komisijai saskaņā ar 23. pantu, kā arī visus ziņojumus vai dokumentus, kurus Komisija ir izstrādājusi, izmantojot šo informāciju, var nosūtīt citām ES dalībvalstīm (un arī EEZ dalībvalstīm, ja ir spēkā savstarpīguma princips). Uz šo nosūtīto informāciju attiecas dienesta noslēpuma ievērošanas pienākums, un to aizsargā tāpat kā līdzīgu informāciju saskaņā ar tās ES dalībvalsts (un, ja ir spēkā savstarpības princips, arī EEZ dalībvalsts) tiesību aktiem, kura informāciju ir saņēmusi.
Grozījums Nr. 60
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Direktīva 2011/16/ES
23.apants – 2. punkts – 2. daļa
Komisijas izstrādātus ziņojumus un dokumentus, kas minēti pirmajā daļā, dalībvalstis var izmantot tikai analītiskiem mērķiem, un dalībvalstis informāciju nepublicē un nedara pieejamu nevienai citai personai vai struktūrai, nesaņemot nepārprotamu Komisijas piekrišanu.”;
Komisijas izstrādātus ziņojumus un dokumentus, kas minēti pirmajā daļā, ES vai EEZ dalībvalstis var izmantot tikai analītiskiem mērķiem, un dalībvalstis informāciju nepublicē un nedara pieejamu nevienai citai personai vai struktūrai, nesaņemot nepārprotamu Komisijas piekrišanu.
Grozījums Nr. 61
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8.a punkts (jauns)
Direktīva 2011/16/ES
23.bpants (jauns)
8a)  iekļauj šādu pantu:
„23.b pants
Sankcijas
Komisija izvērtē visas sankcijas, kas būtu jānosaka gadījumos, kad dalībvalsts atsakās apmainīties ar informāciju vai neveic informācijas apmaiņu.”
Grozījums Nr. 62
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 9.a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/16/ES
25.apants (jauns)
9a)  iekļauj šādu pantu:
„25.a pants
ESAO izstrādnes
Šī direktīva atbilst ESAO izstrādnēm, un tajā ir ņemts vērā ESAO visaptverošais noteikumu kopums, kas iekļauts Finanšu konta informācijas automātiskas apmaiņas standartā.”
Grozījums Nr. 63
Direktīvas priekšlikums
Article 4 – paragraph 1– point 9 b (new)
Direktīva 2011/16/ES
25.bpants (jauns)
9b)   iekļauj šādu pantu:
„25.b pants
Dalībvalstu veiktie turpmākie pasākumi
Šī direktīva neliedz dalībvalstīm izstrādāt iekšzemes vai uz līgumiem balstītus noteikumus, lai nepieļautu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.”
Grozījums Nr. 64
Direktīvas priekšlikums
1. pants − 1. punkts – 9.c apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/16/ES
27. pants
9c)  direktīvas 27. pantu aizstāj ar šādu:
„27. pants
Ziņošana
Reizi trijos gados pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu.”

2013.finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ARTEMIS kopuzņēmums
PDF 498kWORD 91k
Lēmums
Lēmums
Rezolūcija
1.Eiropas Parlamenta 2015. gada 27. oktobra lēmums par ARTEMIS kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2014/2132(DEC))
P8_TA(2015)0370A8-0283/2015

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā ARTEMIS kopuzņēmuma 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par ARTEMIS kopuzņēmuma 2013. finanšu gada pārskatiem ar Kopuzņēmuma atbildēm(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  ņemot vērā 2015. gada 29. aprīļa lēmumu(3) atlikt lēmuma pieņemšanu par 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu, kā arī ESCEL kopuzņēmuma (bijušais ARTEMIS kopuzņēmums) izpilddirektora atbildes,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(4),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(5) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 74/2008, ar ko izveido ARTEMIS kopuzņēmumu, lai īstenotu kopīgu tehnoloģiju ierosmi iegulto datorsistēmu jomā(6),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (EK) Nr. 561/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu ECSEL(7), un jo īpaši tās 1. panta 2. punktu un 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(8),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(9),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A8-0283/2015),

1.  sniedz ECSEL kopuzņēmuma izpilddirektoram apstiprinājumu par ARTEMIS kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt ECSEL kopuzņēmuma izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2.Eiropas Parlamenta 2015. gada 27. oktobra lēmums par ARTEMIS kopuzņēmuma 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2014/2132(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā ECSEL kopuzņēmuma (bijušais ARTEMIS kopuzņēmums) 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par ARTEMIS kopuzņēmuma 2013. finanšu gada pārskatiem ar Kopuzņēmuma atbildēm(10),

–  ņemot vērā deklarāciju(11) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  ņemot vērā 2015. gada 29. aprīļa lēmumu(12) atlikt lēmuma pieņemšanu par 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu, kā arī ECSEL kopuzņēmuma (bijušais ARTEMIS kopuzņēmums) izpilddirektora atbildes,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(13),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(14) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 74/2008, ar ko izveido ARTEMIS kopuzņēmumu, lai īstenotu kopīgu tehnoloģiju ierosmi iegulto datorsistēmu jomā(15),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (EK) Nr. 561/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu ECSEL,(16)un jo īpaši tās 1. panta 2. punktu un 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(17),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(18),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A8-0283/2015),

1.  apstiprina ARTEMIS kopuzņēmuma 2013. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt kopuzņēmuma ECSEL izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3.Eiropas Parlamenta 2015. gada 27. oktobra rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par ARTEMIS kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2014/2132(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par ARTEMIS kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A8-0283/2015),

A.  tā kā ARTEMIS kopuzņēmumu (turpmāk „Kopuzņēmums”) izveidoja 2007. gada decembrī uz 10 gadiem ar mērķi sagatavot un īstenot pētniecības programmu, lai izstrādātu iegulto datorsistēmu pamattehnoloģijas dažādās lietojumu jomās, tādējādi kāpinot Eiropas konkurētspēju un ilgtspējīgu attīstību un veicinot jaunu tirgu rašanos un jaunus lietojumu veidus sabiedrībā;

B.  tā kā Kopuzņēmums patstāvīgu darbību sāka 2009. gada oktobrī;

C.  tā kā Kopuzņēmuma dalībvalstu kopējai iemaksai vajadzētu būt 1,8 reizes lielākai par Savienības finanšu iemaksu un tā kā to pētniecības un izstrādes organizāciju ieguldījums natūrā, kuras piedalās projektos Kopuzņēmuma darbības laikā, ir līdzvērtīgs publisko iestāžu ieguldījumam vai lielāks par to;

D.  tā kā Kopuzņēmumu apvienoja ar ENIAC kopuzņēmumu, lai izveidotu struktūru „Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas kopējā tehnoloģijas iniciatīvā” (ECSEL KTI), kas sāka darboties 2014. gada jūnijā un darbosies 10 gadus,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  atgādina Revīzijas palātas norādīto, ka Kopuzņēmuma 2013. gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli 2013. gada 31. decembrī un ka darbības rezultāti un naudas plūsmas minētā gada beigās atbilst Kopuzņēmuma finanšu noteikumiem;

2.  iepazīstoties ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju, secina, ka attiecībā uz administratīvajiem nolīgumiem ar dalībvalstu finansēšanas iestādēm ir noteikti praktiskie pasākumi ex post revīziju veikšanai; pieņem zināšanai, ka praktiskie pasākumi ietver īpašas ziņošanas veidlapas ieviešanu, ko papildina Kopuzņēmuma veikts valstu apliecināšanas sistēmu izvērtējums un Revīzijas palātas vizītes dalībvalstu finansēšanas iestādēs;

3.  atgādina, ka Kopuzņēmuma pieņemtajā ex post revīzijas stratēģijā ir paredzēts, ka tam vismaz reizi gadā ir jāizvērtē, vai dalībvalstu finansēšanas iestāžu atsūtītā informācija sniedz pietiekamu pārliecību par veikto darījumu pareizību un likumību;

4.  iepazīstoties ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju, secina, ka 23 dalībvalstu finansēšanas iestādes, kuras sniedza informāciju par savām revīzijas stratēģijām, pārvaldīja 95 % no kopējā piešķirto dotāciju apjoma; atzinīgi vērtē to, ka nolūkā papildināt Kopuzņēmuma iegūto informāciju Revīzijas palāta papildu informāciju saņem tieši no dalībvalstu finansēšanas iestādēm, lai sniegtu atzinumu par pakārtoto darījumu likumību un pareizību;

5.  saskaņā ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju konstatē, ka tas ir sekmīgi īstenojis rīcības plānu, kura mērķis ir novērst trūkumus, kas norādīti Revīzijas palātas atzinumā ar iebildēm; norāda, ka valstu sistēmu sniegtie apliecinājumi tika pozitīvi novērtēti attiecībā uz valstīm, kuras pārvaldīja 54 % no kopējā dotāciju apjoma, savukārt izvērtējums attiecībā uz pārējām valstīm ir tā īstenošanas beigu posmā un tādējādi izvērtēto dotāciju saņēmēju valstu īpatsvars sasniegs 84 %; aicina Kopuzņēmumu turpināt izvērtēšanu, lai nodrošinātu 100 % kopējo dotāciju tvērumu;

6.  pieņem zināšanai, ka tika rīkots darbseminārs par apliecināšanu, kurā piedalījās Revīzijas palātas, Komisijas un Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta pārstāvji, kā arī to valstu finansēšanas iestāžu pārstāvji, kas darbojas Kopuzņēmumā; norāda, ka šajā darbseminārā tika uzsvērtas Eiropas programmu prasības un tika sniegta iespēja apmainīties ar informāciju un labāko praksi ar valstu finansēšanas iestādēm;

7.  norāda, ka Kopuzņēmums, lai aplēstu atlikušo kļūdu īpatsvaru, ir izstrādājis jaunu metodiku, kas ir līdzīga tai, ko izmanto Komisijas dienesti, kuri ir atbildīgi par dalīti pārvaldīto finansējumu; atzīst, ka pirmajā izvērtējumā, pamatojoties uz revidētajiem 157 darījumiem, atlikušo kļūdu īpatsvars bija 0,73 %, savukārt nesen, atkārtoti veicot šādu izvērtējumu, pamatojoties uz 331 darījumu, kļūdu līmenis bija 0,66 %, kas ir zemāks par 2 % būtiskuma slieksni;

8.  atgādina, ka maksājumu apropriāciju izlietojuma līmenis gada beigās pēc budžeta grozījumiem bija 69 %; iepazīstoties ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju, secina, ka maksājumi tiek veikti nekavējoties, tiklīdz tiek saņemti valstu apliecinājumi, savukārt viens no galvenajiem zemā izlietojuma līmeņa iemesliem ir tas, ka valstu finansēšanas iestādes maksājumu apliecinājumus izsniedz ar kavēšanos; turklāt atzīst, ka lēnāks maksājumu veikšanas temps nav ietekmējis projektu tehnisko īstenošanu;

9.  iepazīstoties ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju, secina, ka iemaksas, ko dalībvalstis bija apņēmušās veikt, pārsniedza ES saistības 1,8 reizes; atzīst, ka, piešķirot dotācijas, dalībvalstu saistību apmērs bija jāsamazina, lai tas būtu mazāks par 1,8 robežvērtību un tādējādi ievērotu ierobežojumus, kas noteikti saskaņā ar valsts atbalsta noteikumiem; pieņem zināšanai, ka rezultātā Savienības iemaksa Kopuzņēmumā bija EUR 181 454 844, turpretim dalībvalstu iemaksa bija EUR 341 842 261, tādējādi nodrošinot 1,88 līmeni;

10.  ņem vērā, ka Komisija veiks novērtēšanu, lai izvērtētu ARTEMIS līdzšinējo aktivitāti saistībā ar ECSEL KTI izveidi, kā paredzēts Padomes Regulā (EK) Nr. 74/2008, ar ko izveido ARTEMIS kopuzņēmumu, saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanu par 2014. finanšu gadu;

Iekšējās kontroles sistēmas

11.  iepazīstoties ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju, secina, ka papildus tā izveides regulas 6. panta 2. punktā noteiktajām prasībām iekšējās revīzijas struktūra (IAC), kas izveidota ENIAC kopuzņēmumā, sakarā ar abu minēto kopuzņēmumu apvienošanos tagad ir noteikta par Kopuzņēmuma IAC;

12.  iepazīstoties ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju, secina, ka ir apstiprināts tā plāns datu atgūšanai ārkārtas situācijās, kas attiecas uz Kopuzņēmuma kopīgo IT infrastruktūru;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

13.  atzīmē, ka sakarā ar apvienošanos ar ENIAC kopuzņēmumu tā visaptverošā politika interešu konfliktu novēršanai un pārvaldībai ir piemērojama arī Kopuzņēmumā; turklāt norāda, ka procedūras interešu konflikta situāciju pārvaldībai, kā arī procedūru mehānisms noteikumu pārkāpumu gadījumā ir daļa no pieņemtās politikas;

14.  iepazīstoties ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju, secina, ka izpilddirektora un vadītāju dzīves apraksti (CV) un interešu deklarācijas netika apkopotas un publicētas Kopuzņēmuma tīmekļa vietnē, kā prasīts Civildienesta noteikumos un to īstenošanas kārtībā; norāda, ka ir izveidota un tiek regulāri atjaunināta visaptveroša datubāze, kurā ietverta visa konstatētā informācija saistībā ar interešu konfliktiem, kā arī veiktajiem pasākumiem;

Uzraudzība un ziņošana par pētījumu rezultātiem

15.  atgādina, ka lēmumā, ar kuru pieņēma Septīto pamatprogrammu(19), ir noteikta uzraudzības un ziņošanas sistēma, kas aptver pētījumu rezultātu aizsardzību, izplatīšanu un tālāknodošanu; iepazīstoties ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju, secina, ka 211,5 publikācijas un 16,6 patenti uz EUR 10 000 000 Savienības dotāciju liecina par augstu Kopuzņēmuma pētījumu rezultātu produktivitāti un tas atbilst visiem Septītās pamatprogrammas koordinatoru līdzšinējiem pieprasījumiem.

(1) OV C 452, 16.12.2014., 8. lpp.
(2) OV C 452, 16.12.2014., 9. lpp.
(3) OV L 255, 30.9.2015., 416. lpp.
(4) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(5) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(6) OV L 30, 4.2.2008., 52. lpp.
(7) OV L 169, 7.6.2014., 152. lpp.
(8) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(9) OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.
(10) OV C 452, 16.12.2014., 8. lpp.
(11) OV C 452, 16.12.2014., 9. lpp.
(12) OV L 255, 30.9.2015., 416. lpp.
(13) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(14) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(15) OV L 30, 4.2.2008., 52. lpp.
(16) OV L 169, 7.6.2014., 152. lpp.
(17) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(18) OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.
(19)7.pants Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Lēmumā Nr. 1982/2006/EK par Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads) (OV L 412, 30.12.2006., 6. lpp.).


2013.finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)
PDF 494kWORD 93k
Lēmums
Lēmums
Rezolūcija
1.Eiropas Parlamenta 2015. gada 27. oktobra lēmums par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2014/2125(DEC))
P8_TA(2015)0371A8-0282/2015

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2013. finanšu gada pārskatiem un Institūta atbildes(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtam par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ņemot vērā 2015. gada 29. aprīļa lēmumu(3) atlikt lēmuma pieņemšanu par 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu, kā arī Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta direktora atbildes,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(4),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(5) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regulu (EK) Nr. 294/2008 par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta izveidi(6) un jo īpaši tās 21. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(7),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(8) un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A8-0282/2015),

1.  sniedz Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta direktoram apstiprinājumu par Institūta 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2.Eiropas Parlamenta 2015. gada 27. oktobra lēmums par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2014/2125(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2013. finanšu gada pārskatiem un Institūta atbildes(9),

–  ņemot vērā deklarāciju(10) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtam par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ņemot vērā 2015. gada 29. aprīļa lēmumu(11) atlikt lēmuma pieņemšanu par 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu, kā arī Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta direktora atbildes,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(12),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(13) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regulu (EK) Nr. 294/2008 par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta izveidi(14) un jo īpaši tās 21. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(15),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(16), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A8-0282/2015),

1.  apstiprina Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2013. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3.Eiropas Parlamenta 2015. gada 27. oktobra rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2014/2125(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A8-0282/2015),

Komentāri par darījumu likumību un pareizību

1.  atgādina, ka Revīzijas palāta ziņojumā par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (turpmāk “Institūts”) pārskatiem par 2013. finanšu gadu norādīja, ka otro gadu pēc kārtas nav guvusi pamatotu pārliecību par dotāciju darījumu likumību un pareizību; norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas viedokli to apliecinājumu, kuri pamato aptuveni 87 % no dotāciju izdevumiem, kvalitāte bija apšaubāma, jo tos bija sniegušas dotāciju saņēmēju nolīgtas neatkarīgas revidentu komercsabiedrības; atgādina arī to, ka, lai novērstu ar revīzijas apliecinājumu kvalitāti saistītos trūkumus, Institūts ir uzlabojis norādījumus, kas paredzēti apliecinājumus sagatavojošiem revidentiem, un 2013. gada jūnijā par atjauninātajiem norādījumiem paziņojis „Zināšanu un inovācijas kopienām” (ZIK), kas ir Institūta dotāciju saņēmējas;

2.  pēc iepazīšanās ar Institūta sniegto informāciju konstatē, ka uzlabotie norādījumi ir uzlabojuši to revīzijas apliecinājumu kvalitāti, kas saņemti par 2013. gada dotāciju darījumiem, par kuriem galīgie maksājumi tika veikti 2014. gadā;

3.  pieņem zināšanai, ka, sākot ar 2014. gada dotāciju nolīgumiem, Institūts izmanto to pašu revīzijas apliecinājumu metodiku, ko visas citas programmas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” ietvaros; norāda, ka detalizētākas un saskaņotākas apliecinājumu sagatavošanas metodikas izmantošana ir vēl vairāk uzlabojusi pārliecību, kas gūta, veicot ex ante pārbaudes;

4.  atgādina, ka nolūkā gūt otrā līmeņa pārliecību par dotāciju darījumu likumību un pareizību Institūts ieviesa dotāciju darījumu papildu ex post pārbaudes; pieņem zināšanai, ka Institūts veica revīzijas uz vietas, kas aptvēra aptuveni 40 % no dotācijām, kuras izmaksātas saskaņā ar 2013. gada dotāciju nolīgumiem; norāda, ka šo revīziju rezultātā no kopējās pārbaudītās summas, proti, EUR 29 163 272, tika atgūti EUR 263 239; pieņem zināšanai, ka pārbaudītajā izlasē atklātais kļūdu īpatsvars bija 0,90 % un ka atlikušo kļūdu īpatsvars ir 0,69 %, kas nepārsniedz būtiskuma slieksni — 2 %; norāda, ka Revīzijas palātai provizoriskajos apsvērumos attiecībā uz 2014. finanšu gadu nav bijis komentāru vai konstatējumu saistībā ar ex ante vai ex post pārbaudēm;

5.  pēc iepazīšanās ar Institūta sniegto informāciju konstatē, ka tas kopš 2013. gada ir uzlabojis iepirkuma procedūras un aktīvi reaģējis saistībā ar Revīzijas palātas atklātajām kļūdām; īpaši norāda, ka Institūts ir atcēlis divus 2010. un 2012. gadā noslēgtus pamatlīgumus, saistībā ar kuriem sarunu procedūras izmantošana tika atzīta par nepareizu; turklāt norāda, ka Institūts ir pārskatījis savas iekšējās procedūras, shēmas un veidnes, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību attiecīgajiem publiskā iepirkuma noteikumiem, īpašu uzmanību pievēršot pārdomātai plānošanai un vajadzību aplēsēm; pieņem zināšanai, ka Institūts 2015. gadā pieņēma darbā vēl vienu iepirkuma procedūru speciālistu un noturēja virkni apmācību iepirkuma jomā saviem darbiniekiem;

6.  pieņem zināšanai, ka papildus konsultācijām, ko veica Institūta iekšējās revīzijas struktūrvienība (IAC), Institūts īstenoja šādas darbības:

   izstrādāja vade mecum iepirkuma jomā, kas ietver kontrolsarakstus dažādām iepirkuma procedūrām un atsevišķiem līgumiem, kuru pamatā ir pamatlīgums;
   prasīja iepirkuma struktūrvienībai pārbaudīt visus pakalpojumu pieprasījumus pirms piedāvājuma pieprasīšanas, tādējādi iekļaujot vēl vienu kontroles līmeni;
   nodrošināja, ka darbinieki ir pietiekami apmācīti, izmantojot mērķorientētu apmācību virkni;
   precizēja iepirkuma, darbības un līgumu pārvaldības struktūru lomu, kā arī ieviesa uzlabotus kontrolsarakstus un pavaddokumentus;
   dokumentēja iepirkuma procedūras, izmantojot vienotu praktisku reģistru, kas atbilst Institūta lielumam;

7.  saskaņā ar Institūta sniegto informāciju konstatē, ka par 2014. gadu netika atklāta neviena ar iepirkumu saistīta kļūda; norāda arī to, ka atlikušo kļūdu īpatsvars dotāciju izdevumos ir 0,69 % un kopējais kļūdu īpatsvars administratīvajiem un darbības izdevumiem ir aptuveni 0,5 % no visiem 2014. gadā veiktajiem maksājumiem; ar nepacietību gaida Revīzijas palātas ziņojumu par Institūta 2014. gada pārskatiem, lai apstiprinātu šos konstatējumus;

8.  konstatē, ka Institūts ir ieguvis revīzijas apliecinājumus par ZIK papildu darbību izmaksām, kas radušās laikposmā no 2010. līdz 2014. gadam; norāda, ka Institūts ir veicis ZIK papildu darbību portfeļa pārbaudi, lai nodrošinātu, ka tiek apstiprinātas tikai tādas darbības, kuras nepārprotami saistītas ar Institūta finansētām ZIK pievienotās vērtības darbībām;

9.  pieņem zināšanai, ka finansējums, ko Institūts nodrošinājis ZIK 2010.–2014. gadā, nav pārsniedzis 25 % apmērā noteikto maksimālo apjomu, kā norādīts starp ZIK un Institūtu noslēgtajos partnerības pamatnolīgumos;

Budžeta un finanšu pārvaldība

10.  norāda, ka Institūts ir uzlabojis ar budžeta izpildi saistītās plānošanas un uzraudzības procedūras; pieņem zināšanai, ka tagad šīs procedūras ietver stingrāku visu to ierosināto pasākumu novērtējumu, kuru ietekme uz budžetu pārsniedz EUR 50 000, kā arī tiek ieviesti papildu plānošanas dokumenti, tādējādi nodrošinot, ka cilvēkresursu un finanšu resursu vajadzības tiek atbilstoši konstatētas un apmierinātas, lai varētu īstenot visus plānotos pasākumus; norāda arī to, ka ir pastiprināta saikne starp plānotajiem pasākumiem un resursu piešķiršanu, sasaistot gada darba programmu ar gada budžetu;

11.  norāda, ka Institūts kopā ar ZIK ir ievērojami uzlabojis to ZIK apguves spēju, kas tika īstenotas pirmajā posmā 2010.–2014. gadā, Institūta apgūto dotāciju vidējam gada izaugsmes rādītājam sasniedzot 85 %; norāda arī to, ka Institūta valde atlasīja un apstiprināja divas partnerības, kas kļūtu par otrā posma ZIK, un tas vēl vairāk palielinās apguves spēju, sākot ar 2015. gadu, kā arī uzlabos Institūta budžeta izpildi;

12.  atgādina, ka zemais budžeta izpildes līmenis I sadaļā (personāla izdevumi) galvenokārt ir saistīts ar lielo kadru mainību un nepieņemtajiem noteikumiem par algu korekcijām; pieņem zināšanai, ka, aptaujājot darbiniekus, kuri aizgāja no darba, tika konstatēts, ka augstās kadru mainības galvenie iemesli ir skaidras karjeras perspektīvas trūkums, grūti darba apstākļi un nepievilcīga atalgojuma pakete, kas saistīta ar Ungārijai piemērojamo korekcijas koeficientu;

13.  pieņem zināšanai pasākumus, ko Institūts veicis augstās kadru mainības mazināšanai; īpaši ņem vērā uzlabojumus vakanču pārvaldībā, novērtējuma un pārklasifikācijas sistēmas izveidi, labākas karjeras perspektīvas nodrošināšanu un vidējā vadības līmeņa nostiprināšanu; atzinīgi vērtē kadru mainības līmeņa samazināšanos no 20–25 % laikposmā no 2012. līdz 2013. gadam līdz 12 % 2014. gadā; pieņem zināšanai, ka četras atlikušās vakances plānots pakāpeniski aizpildīt 2015. gadā;

Iekšējā revīzija

14.  pieņem zināšanai, ka 2014. gada jūnijā Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) nāca klajā ar pēcpārbaudes revīzijas ziņojumu saistībā ar to, kā Institūtā tiek īstenots rīcības plāns, kas paredzēts dokumentā „Dotāciju pārvaldības daļēja pārskatīšana — ikgadējo dotāciju nolīgumu sagatavošana”; pieņem zināšanai, ka IAS slēdza divus ieteikumus no sākotnēji sešiem un ka vēl viena ieteikuma klasifikācija tika pazemināta no “ārkārtīgi būtisks” uz “ļoti svarīgs”;

15.  pieņem zināšanai, ka IAS 2014. gada decembrī apmeklēja Institūtu faktu vākšanas nolūkā, lai pārbaudītu vēl līdz galam neizpildīto ieteikumu īstenošanā sasniegto; pieņem zināšanai arī to, ka šī apmeklējuma rezultātā IAS atzina, ka ir veikti jauni ikgadējā dotāciju piešķiršanas procesa uzlabojumi un ka visi detalizētie pasākumi, kas apmeklējuma laikā tika iesniegti IAS, neatkarīgi no tā, vai tie ir pabeigti, īstenošanas stadijā vai tiek plānoti, atbilst riskiem, kas uzsvērti IAS veiktajā ierobežotajā pārbaudē;

16.  norāda, ka no 25 no rīcības plāna izrietošajiem pasākumiem 18 bija īstenoti un ka turpinās septiņu atlikušo pasākumu īstenošana; norāda arī to, ka trīs no minētajiem septiņiem pasākumiem ir jāīsteno līdz 2015. gada beigām pēc tam, kad būs parakstīts grozītais partnerības pamatnolīgums starp Institūtu un ZIK; pieņem zināšanai Institūta sniegto informāciju, ka atlikušo pasākumu īstenošana norit saskaņā ar plānoto;

17.  norāda, ka IAC 2014. gadā ir veikusi septiņas revīzijas un konsultācijas, un pieņem zināšanai pasākumus, ko Institūts veicis saistībā ar IAC ieteikumiem.

(1) OV C 442, 10.12.2014., 184. lpp.
(2) OV C 442, 10.12.2014., 184. lpp.
(3) OV L 255, 30.9.2015., 409. lpp.
(4) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(5) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(6) OV L 97, 9.4.2008., 1. lpp.
(7) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(8) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
(9) OV C 442, 10.12.2014., 184. lpp.
(10) OV C 442, 10.12.2014., 184. lpp.
(11) OV L 255, 30.9.2015., 409. lpp.
(12) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(13) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(14) OV L 97, 9.4.2008., 1. lpp.
(15) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(16) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2013.finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ENIAC kopuzņēmums
PDF 498kWORD 91k
Lēmums
Lēmums
Rezolūcija
1.Eiropas Parlamenta 2015. gada 27. oktobra lēmums par ENIAC kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2014/2135(DEC))
P8_TA(2015)0372A8-0285/2015

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā ENIAC kopuzņēmuma 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par ENIAC kopuzņēmuma 2013. finanšu gada pārskatiem ar Kopuzņēmuma atbildēm(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  ņemot vērā 2015. gada 29. aprīļa lēmumu(3) atlikt lēmuma pieņemšanu par 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu, kā arī ECSEL kopuzņēmuma (bijušais ENIAC kopuzņēmums) izpilddirektora atbildes,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(4),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(5) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 72/2008, ar ko izveido ENIAC kopuzņēmumu(6),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 561/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu ECSEL(7), un jo īpaši tās 1. panta 2. punktu un 12. pantu;

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(8),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(9),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A8-0285/2015),

1.  sniedz ECSEL kopuzņēmuma izpilddirektoram apstiprinājumu par ENIAC kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt ECSEL kopuzņēmuma izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2.Eiropas Parlamenta 2015. gada 27. oktobra lēmums par ENIAC kopuzņēmuma 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2014/2135(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā ENIAC kopuzņēmuma 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par ENIAC kopuzņēmuma 2013. finanšu gada pārskatiem ar Kopuzņēmuma atbildēm(10),

–  ņemot vērā deklarāciju(11) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  ņemot vērā 2015. gada 29. aprīļa lēmumu(12) atlikt lēmuma pieņemšanu par 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu, kā arī ECSEL kopuzņēmuma (bijušais ENIAC kopuzņēmums) izpilddirektora atbildes,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(13),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(14) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 72/2008, ar ko izveido ENIAC kopuzņēmumu(15),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 561/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu ECSEL(16), un jo īpaši tās 1. panta 2. punktu un 12. pantu;

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(17),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(18),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A8-0285/2015),

1.  apstiprina ENIAC kopuzņēmuma 2013. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt ECSEL kopuzņēmuma izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3.Eiropas Parlamenta 2015. gada 27. oktobra rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par ENIAC kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2014/2135(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par ENIAC kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A8-0285/2015),

A.  tā kā ENIAC kopuzņēmums (turpmāk „Kopuzņēmums”) tika izveidots 2007. gada 20. decembrī uz 10 gadiem, lai sagatavotu un īstenotu pētniecības programmu ar mērķi izstrādāt galvenās prasmes nanoelektronikā dažādās lietojumu jomās;

B.  tā kā Kopuzņēmums ieguva finansiālu autonomiju 2010. gada jūlijā;

C.  tā kā ENIAC kopuzņēmuma dibinātāji ir Savienība, ko pārstāv Komisija, Beļģija, Vācija, Igaunija, Īrija, Grieķija, Spānija, Francija, Itālija, Nīderlande, Polija, Portugāle, Zviedrija, Apvienotā Karaliste un Eiropas Nanoelektronikas pasākumu asociācija (AENEAS);

D.  tā kā maksimālais Savienības ieguldījums Kopuzņēmumā tā 10 gadu darbības laikā ir EUR 450 000 000, kas finansējams no Septītās pētniecības pamatprogrammas budžeta;

E.  tā kā maksimālā summa, kas AENEAS ir jāiegulda Kopuzņēmuma darbības izdevumu segšanai, ir EUR 30 000 000, un dalībvalstīm, sniedzot ieguldījumus natūrā, ir jāpiedalās darbības izdevumu segšanā un jāveic finanšu iemaksas 1,8 reižu apmērā no Savienības iemaksas;

F.  tā kā Kopuzņēmumu apvienoja ar ARTEMIS kopuzņēmumu, lai izveidotu struktūru „Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas kopējā tehnoloģijas iniciatīvā” (ECSEL KTI), kas sāka darboties 2014. gada jūnijā un darbosies 10 gadus,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  atgādina Revīzijas palātas norādīto, ka Kopuzņēmuma 2013. gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli 2013. gada 31. decembrī un ka darbības rezultāti un naudas plūsmas minētā gada beigās atbilst Kopuzņēmuma finanšu noteikumiem un Komisijas galvenā grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem;

2.  atgādina, ka Revīzijas palāta ir sniegusi atzinumu ar iebildēm par gada pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, jo nebija iespējams secināt, vai ex post revīzijas stratēģija, kas attiecībā uz projektu izmaksu deklarāciju revīziju lielā mērā balstās uz dalībvalstu finansēšanas iestādēm, sniedz pietiekamu pārliecību par pakārtoto darījumu likumību un pareizību;

3.  iepazīstoties ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju, secina, ka Revīzijas palāta veiks pasākumus, lai gūtu pietiekamu pārliecību par dalībvalstu finansēšanas iestāžu veikto revīziju; turklāt atzīst, ka ECSEL KTI pēc Kopuzņēmuma apvienošanās ar ARTEMIS kopuzņēmumu turpina valstu apliecināšanas sistēmu izvērtēšanu;

4.  secina, ka attiecībā uz administratīvajiem nolīgumiem ar dalībvalstu finansēšanas iestādēm Kopuzņēmums ir noteicis praktiskus pasākumus ex post revīziju veikšanai; pieņem zināšanai, ka praktiskie pasākumi ietver īpašas ziņošanas veidlapas ieviešanu, ko papildina Kopuzņēmuma veikts valstu apliecināšanas sistēmu izvērtējums un Revīzijas palātas vizītes dalībvalstu finansēšanas iestādēs;

5.  pieņem zināšanai, ka ierobežotā izmaksu deklarāciju pārbaude, ko Kopuzņēmums veica 2012. gadā, bija viens no elementiem, kas papildināja apliecinājumu sniegšanu un tādējādi nodrošināja Kopuzņēmumam iespēju pirms īpašās ziņojumu sagatavošanas veidlapas ieviešanas uzraudzīt, kuri darījumi tika iesniegti revīzijas veikšanai; norāda, ka šajā atlasē tika konstatēts, ka pirmās valstu revīzijas tika sāktas 2012. gadā, kad tika veiktas dažas revīzijas, 2014. gadā sasniedzot apjomu, kas ļāva veikt būtiskus statistikas novērtējumus;

6.  iepazīstoties ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju, secina, ka 23 dalībvalstu finansēšanas iestādes, kuras veica informācijas apmaiņu par savām revīzijas stratēģijām, pārvaldīja 95 % no kopējā piešķirto dotāciju apjoma; atzinīgi vērtē to, ka nolūkā papildināt Kopuzņēmuma iegūto informāciju Revīzijas palāta papildu informāciju saņem tieši no dalībvalstu finansēšanas iestādēm, lai sniegtu atzinumu par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību;

7.  saskaņā ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju konstatē, ka tas ir sekmīgi īstenojis rīcības plānu, kura mērķis ir novērst trūkumus, kas norādīti Revīzijas palātas atzinumā ar iebildēm; norāda, ka valstu sistēmu sniegtie apliecinājumi tika pozitīvi novērtēti attiecībā uz valstīm, kuras pārvaldīja 54 % no kopējā dotāciju apjoma, savukārt izvērtējums attiecībā uz pārējām valstīm ir tā īstenošanas beigu posmā un tādējādi izvērtēto dotāciju saņēmēju valstu īpatsvars sasniegs 84 %; aicina Kopuzņēmumu turpināt izvērtēšanu, lai nodrošinātu 100 % kopējo dotāciju tvērumu;

8.  pieņem zināšanai, ka tika rīkots darbseminārs par apliecināšanu, kurā piedalījās Revīzijas palātas, Komisijas un Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta pārstāvji, kā arī to valstu finansēšanas iestāžu pārstāvji, kas darbojas Kopuzņēmumā; norāda, ka šajā darbseminārā tika uzsvērtas Eiropas programmu prasības un tika sniegta iespēja apmainīties ar informāciju un labāko praksi ar valstu finansēšanas iestādēm;

9.  norāda, ka Kopuzņēmums, lai aplēstu atlikušo kļūdu īpatsvaru, ir izstrādājis jaunu metodiku, kas ir līdzīga tai, ko izmanto Komisijas dienesti, kuri ir atbildīgi par dalīti pārvaldīto finansējumu; atzīst, ka pirmajā izvērtējumā, pamatojoties uz revidētajiem 157 darījumiem, atlikušo kļūdu īpatsvars bija 0,73%, savukārt nesen, atkārtoti veicot šādu izvērtējumu, pamatojoties uz 331 darījumu, kļūdu līmenis bija 0,66%, kas ir zemāks par 2 % būtiskuma slieksni;

10.  iepazīstoties ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju, secina, ka dalībvalstu iemaksas bija zem līmeņa 1,8 reizes Kopienas iemaksas apmērā, kā prasīts Kopuzņēmuma Statūtos, lai ievērotu ierobežojumus, kas noteikti saskaņā ar valsts atbalsta noteikumiem; jo īpaši norāda, ka rūpniecības dalībniekiem lielos izmēģinājuma projektos kopējais publiskais finansējums nedrīkst pārsniegt 25 %, bet Kopuzņēmuma Statūtos ir prasība visiem dalībniekiem piešķirt vienādu atmaksas likmi;

11.  atzīst, ka zemākas iemaksas no dalībvalstīm vairāk nekā nepieciešams kompensēja lielākas privātā sektora iemaksas, kas sedza 65 % no kopējām izmaksām, tādējādi ievērojami līdzsvarojot Savienības finansējumu;

12.  ņem vērā, ka Komisija veiks novērtēšanu, lai izvērtētu ENIAC līdzšinējo aktivitāti saistībā ar ECSEL KTI izveidi, kā paredzēts Padomes Regulā (EK) Nr. 72/2008, ar ko izveido ENIAC kopuzņēmumu, saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanu par 2014. finanšu gadu;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

13.  iepazīstoties ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju, secina, ka izpilddirektora un vadītāju dzīves apraksti (CV) un interešu deklarācijas netika apkopotas un publicētas Kopuzņēmuma tīmekļa vietnē, kā prasīts Civildienesta noteikumos un to īstenošanas kārtībā; norāda, ka ir izveidota un tiek regulāri atjaunināta visaptveroša datubāze, kurā ietverta visa konstatētā informācija saistībā ar interešu konfliktiem, kā arī veiktajiem pasākumiem;

Uzraudzība un ziņošana par pētījumu rezultātiem

14.  atgādina, ka lēmumā, ar kuru pieņēma Septīto pamatprogrammu(19), ir noteikta uzraudzības un ziņošanas sistēma, kas aptver pētījumu rezultātu aizsardzību, izplatīšanu un tālāknodošanu; iepazīstoties ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju, secina, ka 211,5 publikācijas un 16,6 patenti uz EUR 10 000 000 Savienības dotāciju liecina par augstu Kopuzņēmuma pētījumu rezultātu produktivitāti un tas atbilst visiem Septītās pamatprogrammas koordinatoru līdzšinējiem pieprasījumiem.

(1) OV C 452, 16.12.2014., 26. lpp.
(2) OV C 452, 16.12.2014., 27. lpp.
(3) OV L 255, 30.9.2015., 424. lpp.
(4) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(5) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(6) OV L 30, 4.2.2008., 21. lpp.
(7) OV L 169, 7.6.2014., 152. lpp.
(8) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(9) OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.
(10) OV C 452, 16.12.2014., 26. lpp.
(11) OV C 452, 16.12.2014., 27. lpp.
(12) OV L 255, 30.9.2015., 424. lpp.
(13) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(14) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(15) OV L 30, 4.2.2008., 21. lpp.
(16) OV L 169, 7.6.2014., 152. lpp.
(17) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(18) OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.
(19)7.pants Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Lēmumā Nr. 1982/2006/EK par Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads) (OV L 412, 30.12.2006., 6. lpp.).


ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome
PDF 468kWORD 78k
Lēmums
Rezolūcija
1.Eiropas Parlamenta 2015. gada 27. oktobra lēmums par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa — Eiropadome un Padome (2014/2079(DEC))
P8_TA(2015)0373A8-0269/2015

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējo budžetu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības konsolidētos pārskatus par 2013. finanšu gadu (COM(2014)0510 – C8-0148/2014)(2),

–  ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par budžeta izpildi 2013. finanšu gadā un iestāžu atbildes(3),

–  ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību(4), kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā 2015. gada 29. aprīļa lēmumu(5) atlikt lēmuma pieņemšanu par 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu, kā arī tam pievienoto rezolūciju,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 10. punktu, kā arī 317., 318. un 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(6),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(7) un jo īpaši tās 55., 99., 164., 165. un 166. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A8-0269/2015),

1.  nesniedz Padomes ģenerālsekretāram apstiprinājumu par Eiropadomes un Padomes 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropadomei, Padomei, Komisijai, Eiropas Savienības Tiesai, Revīzijas palātai, Eiropas Ombudam, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un Eiropas Ārējās darbības dienestam, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2.Eiropas Parlamenta 2015. gada 27. oktobra rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa — Eiropadome un Padome (2014/2079(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa — Eiropadome un Padome,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A8-0269/2015),

A.  tā kā visām Savienības iestādēm vajadzētu būt pārredzamām un pilnībā atbildēt Savienības pilsoņiem par tām kā Savienības iestādēm uzticētajiem līdzekļiem;

B.  tā kā Eiropadomei un Padomei kā Savienības iestādēm vajadzētu būt demokrātiski pārskatatbildīgām Savienības pilsoņu priekšā, jo tās saņem Eiropas Savienības vispārējā budžeta līdzekļus;

C.  tā kā Parlaments ir vienīgā tieši ievēlētā Savienības iestāde un tam ir pienākums sniegt apstiprinājumu par Eiropas Savienības vispārējā budžeta izpildi,

1.  uzsver Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD) noteikto Parlamenta lomu attiecībā uz budžeta izpildes apstiprināšanu;

2.  uzsver, ka saskaņā ar LESD 335. pantu „jautājumos, kas saistīti ar konkrētu iestāžu darbību, to [Savienību] pārstāv attiecīgās iestādes, ņemot vērā to administratīvo autonomiju” un ka attiecīgi, ņemot vērā Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (Finanšu regulas) 55. pantu, iestādes pašas ir atbildīgas par savu budžetu izpildi;

3.  uzsver Parlamenta un citu iestāžu lomu budžeta izpildes apstiprinājuma procedūrā, ko reglamentē Finanšu regulas noteikumi, jo īpaši tās 164., 165. un 166. pants;

4.  norāda, ka saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 94. pantu „noteikumi par procedūru, kura jāpiemēro, lai pieņemtu lēmumu sniegt Komisijai apstiprinājumu par budžeta izpildi, tieši tāpat attiecas uz procedūru, kurā (..) atbildīgajiem darbiniekiem sniedz apstiprinājumu par citu Eiropas Savienības iestāžu un struktūru, piemēram, Padomes (attiecībā uz tās kā izpildiestādes darbību) (..) attiecīgo budžetu izpildi (..)”;

5.  pauž nožēlu par to, ka Padome nav sniegusi nekādus paskaidrojumus par arvien pieaugošo nepietiekamo izlietojuma līmeni un saistību apropriāciju pārnesumiem to 2013. gada budžetā;

Neatrisinātie jautājumi

6.  atgādina Padomei par Parlamenta prasību iesniegt progresa ziņojumus par ēku projektiem un detalizētu līdz šim radušos izmaksu sadalījumu;

7.  mudina Padomi sniegt rakstisku detalizētu skaidrojumu, kurā sīki izklāstīta to apropriāciju kopējā summa, kas izlietotas Residence Palace ēkas iegādei, budžeta posteņi, no kuriem šīs apropriācijas ņemtas, līdz šim veiktās iemaksas un atlikušās veicamās iemaksas;

8.  atkārto aicinājumu Padomei informēt par savu administratīvās modernizācijas procesu, jo īpaši par konkrētiem īstenošanas pasākumiem šajā procesā un par paredzamo ietekmi uz Padomes budžetu;

9.  pauž nožēlu par grūtībām, kas atkārtoti radušās līdzšinējās budžeta izpildes apstiprinājuma procedūrās un ko izraisīja Padomes nesadarbošanās; norāda, ka Parlaments nesniedza Padomes ģenerālsekretāram apstiprinājumu par 2009., 2010., 2011. un 2012. finanšu gadu to iemeslu dēļ, kuri minēti 2011. gada 10. maija(8), 2011. gada 25. oktobra(9), 2012. gada 10. maija(10), 2012. gada 23. oktobra(11), 2013. gada 17. aprīļa(12), 2013. gada 9. oktobra(13), 2014. gada 3. aprīļa(14) un 2014. gada 23. oktobra rezolūcijā(15), un atlika lēmumu par apstiprinājuma sniegšanu Padomes ģenerālsekretāram par 2013. finanšu gada budžeta izpildi to iemeslu dēļ, kuri minēti 2015. gada 29. aprīļa rezolūcijā(16);

10.  uzstāj, ka efektīvas budžeta kontroles veikšanai ir nepieciešama Parlamenta un Padomes sadarbība, kā tas izklāstīts 2015. gada 29. aprīļa rezolūcijā; apliecina, ka Parlaments nevar pieņemt informētu lēmumu par budžeta izpildes apstiprināšanu;

11.  atgādina Padomei par Komisijas 2014. gada 23. janvāra vēstulē pausto viedokli, ka visām iestādēm pilnībā jāpiedalās pēcpārbaudes procesā saistībā ar Parlamenta konstatējumiem budžeta izpildes apstiprināšanā un ka visām iestādēm būtu jāsadarbojas, lai nodrošinātu budžeta izpildes apstiprinājuma procedūras raitu norisi;

12.  norāda, ka Komisija iepriekš minētajā vēstulē arī paziņoja, ka tā nepārraudzīs citu iestāžu budžeta izpildi un ka, atbildot uz citai iestādei uzdotiem jautājumiem, tiktu pārkāpta attiecīgās iestādes autonomija pašai veikt savas budžeta iedaļas izpildi;

13.  pauž nožēlu, ka Padome joprojām neatbild uz Parlamenta jautājumiem; atgādina secinājumus Parlamenta darbseminārā „Parlamenta tiesības apstiprināt Padomes budžeta izpildi”, kurš notika 2012. gada 27. septembrī un kurā tiesību speciālisti un akadēmiķi bija vienisprātis par Parlamenta tiesībām uz informāciju; šajā sakarībā atsaucas uz LESD 15. panta 3. punkta trešo daļu, kurā ir noteikts, ka katrai iestādei, struktūrai, birojam vai aģentūrai ir jānodrošina darba pārredzamība;

14.  uzstāj, ka Padomes izdevumi ir jāpārbauda tādā pašā veidā, kā tiek pārbaudīti citu iestāžu izdevumi, un ka šādas pārbaudes pamatelementi ir norādīti Parlamenta iepriekšējo gadu rezolūcijās par budžeta izpildes apstiprināšanu;

15.  uzsver Parlamenta prerogatīvas sniegt apstiprinājumu par budžeta izpildi saskaņā ar LESD 316., 317. un 319. pantu atbilstīgi pašreizējai interpretācijai un praksei, proti, sniegt apstiprinājumu par katru budžeta pozīciju atsevišķi, lai saglabātu pārredzamību un demokrātisku pārskatatbildību attiecībā pret Savienības nodokļu maksātājiem;

16.  uzskata, ka tas, ka Padome nesniedz Parlamentam pieprasītos dokumentus, pārkāpj galvenokārt Savienības pilsoņu tiesības uz informāciju un pārredzamību un sāk raisīt bažas, jo liecina par zināmu demokrātijas trūkumu Savienības iestādēs;

17.  uzskata, ka nepieciešams apsvērt dažādas iespējas atjaunināt budžeta izpildes apstiprināšanas noteikumus, kas paredzēti LESD;

18.  uzskata, ka Parlamenta, Eiropadomes un Padomes laba sadarbība, kas izpaužas kā atvērta un oficiāla dialoga procedūra, var kalpot par pozitīvu signālu Savienības pilsoņiem.

(1) OV L 66, 8.3.2013.
(2) OV C 403, 13.11.2014., 1. lpp.
(3) OV C 398, 12.11.2014., 1. lpp.
(4) OV C 403, 13.11.2014., 128. lpp.
(5) OV L 255, 30.9.2015., 21. lpp.
(6) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(7) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(8) OV L 250, 27.9.2011., 25. lpp.
(9) OV L 313, 26.11.2011., 13. lpp.
(10) OV L 286, 17.10.2012., 23. lpp.
(11) OV L 350, 20.12.2012., 71. lpp.
(12) OV L 308, 16.11.2013., 22. lpp.
(13) OV L 328, 7.12.2013., 97. lpp.
(14) OV L 266, 5.9.2014., 26. lpp.
(15) OV L 334, 21.11.2014., 95. lpp.
(16) OV L 255, 30.9.2015., 22. lpp.


Ebolas vīrusa izraisītā krīze — ilgtermiņā gūtā pieredze
PDF 368kWORD 129k
Eiropas Parlamenta 2015. gada 27. oktobra rezolūcija par Ebolas vīrusa izraisīto krīzi — ilgtermiņā gūtā pieredze un veidi, kā stiprināt veselības aizsardzības sistēmu jaunattīstības valstīs, lai novērstu šādas krīzes atkārtošanos (2014/2204(INI))
P8_TA(2015)0374A8-0281/2015

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes 2014. gada 18. septembra Rezolūciju Nr. 2177 (2014) par mieru un drošību Āfrikā,

–  ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 2014. gada 19. septembra Rezolūciju Nr. 69/1 par nesen Rietumāfrikā izsludinātās Ebolas vīrusa epidēmijas apturēšanas un novēršanas pasākumiem,

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra Ban Ki-moon lēmumu nosūtīt ANO vēsturē pirmo ārkārtas misiju veselības jomā, proti, ANO Ārkārtas reaģēšanas misiju cīņai pret Ebolas vīrusu (UNMEER), pēc tam, kad Ģenerālā asambleja bija pieņēmusi Rezolūciju Nr. 69/1 un Drošības padome bija pieņēmusi Rezolūciju Nr. 2177(2014) par Ebolas vīrusa epidēmiju,

–  ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas (PVO) 2005. gadā izstrādātos Starptautiskos veselības aizsardzības noteikumus (SVAN) (WA 32.1),

–  ņemot vērā PVO 2004. gada 5. maija konsultācijas par zoonozēm ieteikumus,

–  ņemot vērā PVO 2014. gada 8. augusta paziņojumu par to, ka Ebolas vīrusa epidēmija ir starptautiska ārkārtas situācija sabiedrības veselības jomā,

–  ņemot vērā PVO 2014. gada 28. augusta vadlīnijas reaģēšanai uz Ebolas vīrusu un to atjauninātās versijas,

–  ņemot vērā PVO ģenerāldirektora ziņojumu Valdes ārkārtas sesijā par Ebolas vīrusu, kas notika Ženēvā, Šveicē, 2015. gada 25. janvārī,

–  ņemot vērā PVO 2015. gada 9. maija paziņojumu par Ebolas vīrusa epidēmijas beigām Libērijā,

–  ņemot vērā saistībā ar Ebolas vīrusu izdotās PVO vadlīnijas vakcinācijas programmām Āfrikas reģionā,

–  ņemot vērā paziņojumu, kas tika sniegts pēc Pasaules Bankas grupas un SVF 2015. gada pavasara sanāksmes Vašingtonā, ASV, 2015. gada 17. līdz 19. aprīlī,

–  ņemot vērā starptautisko konferenci “Ebolas vīruss — no ārkārtas situācijas līdz atjaunotnei”, kas notika Briselē 2015. gada 3. martā,

–  ņemot vērā Āfrikas Savienības 2014. gada 21. augustā izveidoto Āfrikas Savienības atbalsta misiju cīņai pret Ebolas vīrusu Rietumāfrikā (ASEOWA),

–  ņemot vērā 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1291/2013, ar ko izveido Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads),

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu COM(2010)0128 kopā ar SEC(2010)0380, 0381 un 0382 par ES lomu veselības jomā pasaules mērogā,

–  ņemot vērā Eiropadomes 2014. gada 24. oktobra secinājumus,

–  ņemot vērā Padomes secinājumus par ES nozīmi veselības jomā pasaules līmenī, kuri pieņemti Ārlietu padomes 3011. sanāksmē 2010. gada 10. maijā,

–  ņemot vērā ES Ārlietu padomes 2014. gada 15. augusta, 2014. gada 20. oktobra, 2014. gada 17. novembra, 2014. gada 12. decembra un 2015. gada 16. marta secinājumus par Ebolas vīrusa izraisīto krīzi Rietumāfrikā,

–  ņemot vērā Eiropadomes ziņojumus, kurus 2014. gada novembrī un 2015. gada martā sagatavojis EK komisārs un ES koordinators Ebolas vīrusa jautājumos Christos Stylianides,

–  ņemot vērā Eiropas Ārējās darbības dienesta un Komisijas izstrādāto vispārējo reaģēšanas sistēmu attiecībā uz Ebolas vīrusa epidēmiju Rietumāfrikā,

–  ņemot vērā Ieguves rūpniecības pārredzamības iniciatīvu (EITI) un EITI 2011. gada progresa ziņojumu par Sjerraleoni, EITI 2012. gada progresa ziņojumu par Libēriju un EITI 2012. gada progresa ziņojumu par Gvineju,

–  ņemot vērā Francijas programmu RIPOST (Rietumāfrikas sabiedrības veselības iestāžu tīkls),

–  ņemot vērā ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas rezolūciju par Ebolas vīrusa epidēmiju, ko pieņēma 2014. gada 3. decembrī Strasbūrā, Francijā,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2014. gada 18. septembra rezolūciju par ES veiktajiem pasākumiem, reaģējot uz Ebolas vīrusa uzliesmojumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 52. pantu,

–  ņemot vērā Attīstības komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus (A8-0281/2015),

A.  tā kā Libērijas, Sjerraleones un Gvinejas veselības aizsardzības sistēmās ir milzīgi trūkumi un tā kā šīs trīs valstis jau pirms epidēmijas uzliesmojuma ANO Attīstības programmas tautas attīstības indeksā bija vienas no pēdējām, aptuveni 80 % cilvēku dzīvojot ārkārtīgā nabadzībā, un ieņēma pirmo vietu pasaulē pieaugušo un bērnu līdz 5 gadu vecumam priekšlaicīgas mirstības rādītāju ziņā, galvenokārt no ārstējamiem cēloņiem;

B.  tā kā Ebolas vīrusa izraisītā krīze ir sistēmiska ne tikai vietējā un reģionālā mērogā, bet arī kā valsts un pasaules mēroga problēma;

C.  tā kā katastrofas apmēru var būt ietekmējuši vairāki faktori, tostarp skarto valstu politiskā nespēja izziņot trauksmi, starptautiskās sabiedrības slikti pielāgotie atbildes pasākumi, robežu slēgšanas un ierobežojumu graujošā ietekme uz cilvēkiem, uzraudzības un brīdinājuma mehānismu neefektivitāte, lēnā un slikti pielāgotā rīcība tad, kad palīdzība beidzot bija piesaistīta, tas, ka PVO nekādi neuzņēmās vadošo lomu, kā arī zāļu pētniecības un izstrādes, diagnostikas un vakcīnu trūkums;

D.  tā kā nedēļā, kas beidzās ar 2015. gada 18. oktobri, tika reģistrēti trīs jauni apstiprināti Ebolas vīrusslimības gadījumi, no kuriem visi konstatēti Gvinejā; tā kā šī valsts ir ziņojusi, ka nav konstatēts neviens saslimšanas gadījums pēdējo divu nedēļu laikā; tā kā Sjerraleone ir ziņojusi, ka nav konstatēts neviens saslimšanas gadījums piekto nedēļu pēc kārtas; tā kā 2015. gada 3. septembrī PVO ir paziņojusi, ka Libērija ir brīva no Ebolas vīrusslimības pārnēsāšanas starp cilvēkiem; tā kā ir bijuši 28512 apstiprināti saslimšanas gadījumi, no kuriem 11313 apstiprināti nāves gadījumi;

E.  tā kā joprojām pārāk maz ir zināms par Ebolas vīrusa izplatību, pārnēsāšanu un mutācijas potenciālu; tā kā plašā neizpratne un valdošie pārpratumi par Ebolas vīrusslimības izcelsmi un sekām ir veicinājuši vīrusa izplatību; tā kā etnogrāfiski pētījumi ir lietderīgi, lai saprastu, kā darbojas kopienas un kā nodibināt kontaktu ar cilvēkiem, kuri pārstāv atšķirīgas kultūras;

F.  tā kā Ebolas vīrusslimība tika atklāta atveseļošanās procesā esošu personu spermā un acu šķidrumā; tā kā ir konstatēti atsevišķi gadījumi par seksuālā ceļā notikušu pārnešanu, kas liecina, ka būs grūti izskaust vīrusu un noteikt precīzu laiku, kad valstis tiešām var uzskatīt par brīvām no Ebolas vīrusa;

G.  tā kā daudzās Āfrikas valstīs veselības aizsardzības un izglītības sistēmas ir pasliktinājušās saistībā ar SVF un Pasaules Bankas uzspiestajām strukturālo pielāgojumu programmām, kuru dēļ bija jāveic budžeta samazinājumi publiskajā sektorā;

H.  tā kā Ebolas vīrusa uzliesmojums Rietumāfrikā ir parādījis, ka vietējām un valsts mēroga veselības aizsardzības sistēmām valstīs ar zemiem ienākumiem nav līdzekļu vai noturības, lai reaģētu uz infekcijas slimības, tādas kā Ebolas vīrusslimība, uzliesmojumu; tā kā globālo veselības aizsardzības sistēmu stiprināšana tādēļ kļūst par globālas veselības aprūpes pārvaldības neatņemamu daļu;

I.  ņemot vērā kultūras un tradicionālu paražu nozīmību Ebolas vīrusa izraisītās krīzes pārvaldībā(2);

J.  tā kā bērni, pusaugu meitenes un jaunas sievietes šādas krīzes laikā ir viena no vismarginalizētākajām un neaizsargātākajām grupām un tas nopietni apdraud sieviešu iesaistīšanos saimnieciskajā darbībā, kā arī ir palielinājis no dzimuma atkarīgas atšķirības izglītības jomā; tā kā bāreņiem var nākties ciest no izstumšanas un stigmatizācijas;

K.  tā kā Ebolas vīrusa epidēmija, kura skāra Rietumāfriku, ir vislielākais un vissarežģītākais uzliesmojums šīs slimības vēsturē; tā kā PVO par kārtējo Ebolas vīrusa uzliesmojumu tika brīdināta jau 2014. gada 23. martā, bet tikai 2014. gada 8. augustā Starptautisko veselības noteikumu ārkārtas komiteja pasludināja to par starptautiska mēroga ārkārtas situāciju sabiedrības veselības jomā; tā kā pirms minētā uzliesmojuma tika uzskatīts, ka Ebolas vīruss nerada nopietnus draudus sabiedrības veselībai;

L.  tā kā no Ebolas vīrusa ir miruši gandrīz 500 veselības aprūpes darbinieki Gvinejā, Libērijā un Sjerraleonē — valstīs, kuras jau pirms Ebolas vīrusa uzliesmojuma cieta no vērā ņemama darbinieku trūkuma; tā kā slimnīcām un veselības aprūpes darbiniekiem nebija iespējams ārstēt citas slimības, jo resursi tika apkopoti cīņai pret Ebolas vīrusa epidēmiju; tā kā ir jāaizsargā veselības aprūpes iestādes un darbinieki, lai nodrošinātu noturīgu medicīniskās aprūpes sniegšanu;

M.  tā kā daudziem atlabušiem pacientiem ir nācies saskarties ar stigmatizāciju gan no radinieku, gan sabiedrības puses; tā kā šī situācija īpaši ietekmē bērnus, kuri ir zaudējuši vienu vai abus vecākus, un daudzus no šiem bērniem, baidoties no inficēšanās, ir pametuši izdzīvojušie radinieki;

N.  tā kā ir jāintegrē epidemioloģija, sabiedrības veselība un sociālā zinātne, lai pienācīgi mācītos no Ebolas vīrusa uzliesmojuma;

O.  tā kā Ebolas vīrusa krīzes pirmajos mēnešos humanitārās NVO un jo īpaši organizācijas “Ārsti bez robežām” un “Sarkanais Krusts” bija visefektīvākās, visinformētākās un vispieredzējušākās un līdz ar to sākotnējos centienos apkarot šo vīrusu tās uzņēmās paša pirmā plāna funkcijas;

P.  tā kā skolu slēgšana un tas, ka bāreņi bieži uzņemas rūpes par mājsaimniecību, var radīt tā saukto zudušo bērnu paaudzi, kurai ilgstoši ir liegta oficiālas izglītības iespēja;

Q.  tā kā šīm humanitārajām organizācijām ir zinātība, nemaz nerunājot par to spēju rīkoties sadarbības tīklā, tās ir pierādījušas, ka vajadzības gadījumā krīzes sākumā var būt labāk piemērotas un efektīvākas nekā “institucionālie kanāli”;

R.  tā kā Ebolas vīrusa izraisītā krīze ir radījusi citu parādību, kuru organizācija “Ārsti bez robežām” ir kvalificējusi kā “krīzi krīzē” un kuras dēļ personas, kas slimo nevis ar Ebolas vīrusu, bet gan ar ko citu, neuzdrošinās doties uz slimnīcu aiz bailēm inficēties ar šo vīrusu;

S.  tā kā ES kopā ar dalībvalstīm ir lielākais attīstības palīdzības līdzekļu devējs pasaulē un ir darījusi pieejamus vairāk nekā EUR 1,39 miljardus, lai palīdzētu ierobežot Ebolas vīrusslimības uzliesmojumu Rietumāfrikā; tā kā šī summa dod iespēju ES vienoties ar partnervalstīm un citiem līdzekļu devējiem par atbalstu visaptverošai valsts veselības aizsardzības sistēmu attīstīšanai, kuras pamatā ir saskaņota, iekļaujoša un uz vajadzībām balstīta stratēģija;

T.  tā kā ANO Pasaules pārtikas programma ir apliecinājusi savu spēju nodrošināt efektīvu loģistiku, līdz ar to šo spēju turpmāk varētu izmantot arī agrīnās brīdināšanas un reaģēšanas jomā;

U.  tā kā aprūpes darbinieku drošībai ir būtiska nozīme šādu darbinieku starptautiskā piesaistīšanā;

V.  tā kā Eiropadome 2014. gada 23. oktobrī iecēla humānās palīdzības un krīžu pārvarēšanas komisāru Christos Stylianides par ES Ebolas vīrusslimības jautājumu koordinatoru; tā kā kopš 2014. gada 12. novembra viņš kopā ar veselības komisāru V. Andriukaitis ir apmeklējis visvairāk cietušās valstis;

W.  tā kā ANO, PVO un Komisija ir izveidojušas epidēmijas apkarošanas novērtējuma procedūras;

X.  tā kā PVO 2015. gada aprīlī pieņēma paziņojumu, kurā ir atzīts, ka nedz pasaule, nedz PVO nebija pietiekami gatavas tikt galā ar ilgstošu epidēmiju;

Y.  tā kā ir būtiski uzlabot veselības aprūpes krīžu starptautisko pārvaldību;

Z.  tā kā zāļu pieejamība ir svarīga tiesību uz veselību daļa;

AA.  tā kā 2 miljardiem cilvēku visā pasaulē nav pieejamas vakcīnas vai ārstēšana, kas tiem būtu nepieciešama dzīvības un veselības saglabāšanai;

AB.  tā kā, nodrošinot zāļu, kā arī šajā jomā veiktās pētniecības un izstrādes rezultātu pieejamību, pirmkārt ir jāņem vērā slimnieku vajadzības neatkarīgi no tā, vai viņi dzīvo Eiropā vai jaunattīstības valstīs;

AC.  tā kā Novatorisku zāļu ierosme ir pasaulē lielākā publiskā un privātā sektora partnerība dzīvības zinātnēs, kuras budžets laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam ir EUR 3,3 miljardi, no kuriem EUR 1,638 miljardi tiek segti no programmas “Apvārsnis 2020”;

AD.  tā kā Ebolas vīrusa radītās traumas dēļ cilvēki vairs neuzticas veselības aprūpes iestādēm, veselības aprūpes darbinieki baidās atsākt darbu un kopienas ir ieslīgušas nabadzībā un aizdomīgumā; tā kā ir steidzami jāatsāk veselības pamatpakalpojumu sniegšana; un tā kā ir vienlīdz svarīgi izveidot stabilas un efektīvas veselības aizsardzības sistēmas, tostarp riska savstarpējo sadalījumu, visās jaunattīstības valstīs, kam nepieciešama arī pamatīga vietējo medicīnas darbinieku apmācība;

AE.  tā kā Ebolas vīrusa izraisītā krīze ir iedzinusi skartā reģiona valstis vēl dziļākā recesijā un saskaņā ar Pasaules Bankas datiem triju vissmagāk skarto valstu IKP šīs krīzes dēļ 2015. gadā vien samazināsies par USD 2 miljardiem;

AF.  tā kā minētās trīs valstis ir SVF un Pasaules bankai lūgušas īstenot “Māršala plānu” EUR 7500 miljonu apmērā, kas palīdzētu tām izkļūt no ekonomiskajām grūtībām;

AG.  tā kā atsevišķas NVO ir aicinājušas Pasaules banku atvēlēt aptuveni USD 1,7 miljardus, lai palīdzētu šīm valstīm panākt to veselības aizsardzības infrastruktūras noturīgu uzlabojumu;

AH.  tā kā starptautiskajai sabiedrībai joprojām ir jābūt modrai un tā kā mērķis ir sasniegt Ebolas vīrusa pēcepidēmijas stadiju, proti, stadiju, kad ilgstoši netiek reģistrēta neviena jauna inficēšanās;

AI.  tā kā labai higiēnai ir neatsverama nozīme; tā kā minētajām trijām valstīm tomēr trūkst pietiekami labi darbojošos ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu;

AJ.  tā kā ir pamats bažām, ka jauna uzliesmojuma gadījumā nāves gadījumu skaits būtu tikpat liels;

AK.  tā kā Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve Federica Mogherini, EK humānās palīdzības komisārs un ES Ebolas vīrusslimības jautājumu koordinators Christos Stylianides, EK starptautiskās sadarbības un attīstības komisārs Neven Mimica, Eiropas Parlamenta deputāti, kā arī dalībvalstu valdības un deputāti ir vairākkārt prasījuši nostiprināt veselības aizsardzības sistēmas;

AL.  tā kā 11. Eiropas Attīstības fondā veselības aizsardzības sistēmu stiprināšana un ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu stiprināšana ir prioritāro jomu skaitā tikai Gvinejas, bet ne Libērijas un Sjerraleones gadījumā;

AM.  tā kā Komisijas paziņojumā par ES lomu veselības jomā pasaules mērogā (COM(2010)0128) ir izklāstīta visaptveroša un holistiska, vajadzībās pamatota globāla veselības aizsardzības stratēģija, kuru ir apstiprinājušas dalībvalstis;

AN.  tā kā ne visas valstis ir pilnībā īstenojušas SVAN; tā kā SVAN būtu jāpārskata, ņemot vērā pieredzi, kas gūta jaunākās Ebolas vīrusa epidēmijas laikā;

AO.  tā kā maz ir zināms par eventuāli bīstamām zoonozēm; tā kā pārtikas ražošanas un lauksaimniecības metodes, mežu izciršana un dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu tirdzniecība ir novedusi pie jaunu zoonožu, tādu kā putnu gripa, Ebolas vīrusslimība un HIV, rašanās;

AP.  tā kā PVO iesaka nodrošināt koordināciju starp sabiedrības veselības un veterināro nozari;

AQ.  tā kā Attīstības komitejas delegācija 2015. gada novembrī apmeklēs Sjerraleoni,

1.  kritizē lēno starptautisko reakciju uz krīzi tās pirmajos mēnešos; tomēr uzsver ES un tās dalībvalstu reakciju un saistību uzņemšanos, sākot ar 2014. gada martu, lai palīdzētu apturēt Ebolas vīrusa izplatību; norāda, ka ES un dalībvalstis, reaģējot uz krīzi, ir palielinājušas savas saistības humānās un attīstības palīdzības, loģistikas un pētniecības jomā;

2.  atzinīgi vērtē jaunas vakcīnas izstrādi (rekordīsā laikā), kas ir uzrādījusi 100 % efektivitāti Gvinejā, sākot ar 2015. gada 23. martu, un prasa steidzami nodrošināt šīs vakcīnas pieejamību tā, lai Libērijā un Sjerraleonē tā būtu pieejama visiem;

3.  uzskata, ka būtu jāsaglabā piesardzība attiecībā uz atsevišķiem jauniem saslimšanas ar Ebolas vīrusu gadījumiem, saistībā ar kuriem vēl nav atklāts vīrusa izplatīšanās veids;

4.  aicina visas iesaistītās puses, īpaši jaunattīstības valstu valdības, Eiropas iestādes un starptautiskās organizācijas, mācīties no šīs krīzes, tostarp arī no negatīvās ietekmes, kuru uz jaunattīstības valstu veselības aprūpes nozari rada SVF un Pasaules Bankas izvirzītie ar strukturālo pielāgojumu mehānismiem saistītie noteikumi, un izstrādāt efektīvus līdzekļus starptautisku veselības krīžu novēršanai;

5.  šajā sakarībā pieņem zināšanai reformu, par kuru 2015. gada 18. maijā paziņoja PVO direktors, īpaši jaunas ārkārtas situāciju programmas izveidi un tādas globālas darbinieku rezerves izveidi, kuru varētu ātri pārvietot uz attiecīgo vietu, kā arī jauna, tieši ārkārtas situācijām paredzēta rezerves fonda izveidi USD 100 miljonu apmērā; atzinīgi vērtē apņemšanos divu gadu laikā palielināt PVO budžetu par 10 %, kā rezultātā tas sasniegtu USD 4,5 miljardus;

6.  aicina starptautisko sabiedrību veicināt informācijas un izglītošanas kampaņas skartajās valstīs; uzsver profilakses un informācijas kampaņu izšķirošo nozīmi krīžu pārvaldībā, īpaši inficēšanās ierobežošanā un informētības vairošanā par nedrošu praksi, no kuras vajadzētu izvairīties; uzsver alternatīvu informācijas izplatīšanas veidu nozīmību;

7.  stingri uzsver, ka ir svarīgi mazināt Ebolas vīrusa uzliesmojuma izraisīto spriedzi starp iedzīvotāju grupām, jo pastāv risks, ka tiks izplatīti izdomājumi, vainu par Ebolas vīrusa uzliesmojumu uzveļot konkrētām etniskajām grupām;

8.  uzskata, ka tad, kad ārkārtas pasākumi vairs nav nepieciešami, ES ilgtermiņa atbildes pasākumiem vispirms būtu jāietver attīstības palīdzība, tostarp nozīmīgi ieguldījumi veselības aprūpes nozarē, lai veicinātu tās noturību, īpaši saistībā ar veselības aizsardzības sistēmu organizāciju un pārvaldību, veselības jomas uzraudzību un informācijas sniegšanu, zāļu piegādes sistēmām, kā arī vietējo pārvaldību un valstiskuma veidošanu, un pēc tam būtu jākoncentrējas uz palīdzību, kas nepieciešama, lai iepriekš minētās trīs valstis varētu atdzīvināt savu ekonomiku;

9.  aicina pārvaldes iestādes ņemt vērā saistībā ar stigmatizāciju gūto pieredzi un likt to lietā līdzīgās humanitārajās krīzēs, ja tādas rastos;

10.  atgādina konfliktu novēršanas nozīmību, jo konfliktiem un nestabilitātei ir ļoti negatīva ietekme uz veselības aprūpes sistēmām;

11.  prasa izveidot pastāvīgu Eiropas ātrās reaģēšanas vienību, kuras sastāvā būtu eksperti, atbalsta personāls laboratorijās un epidemiologi, kā arī loģistikas infrastruktūru, tostarp mobilās laboratorijas, kuru var sākt izmantot ļoti ātri; īpaši uzsver pievienoto vērtību, ko ES var nodrošināt infekcijas avotu atklāšanā pie sauszemes un jūras robežām, un to, ka ASV veselības aprūpes iestādes lieliski tiek galā ar infekcijas avotu atklāšanu lidostās — tas ir piemērs, kam Savienība varētu sekot un veiksmīgi izmantot;

12.  aicina ES arī atbalstīt uzraudzības punktu tīkla izveidi jaunattīstības valstīs, lai būtu iespējams pēc iespējas ātrāk noteikt tādus jaunus infekcijas slimību gadījumus, kuri varētu izvērsties pandēmijā, un lai šajās valstīs izveidotu novērošanas tīklu;

13.  atzīst, ka ir jāatbalsta sadarbības veidošana starp ES un tās dalībvalstīm un jaunattīstības valstīm, īpaši Rietumāfrikas valstīm, medicīnas darbinieku apmācības jomā;

14.  uzsver, ka ir svarīgi stiprināt starptautisku veselības aprūpes darbinieku aizsardzības un ātras evakuācijas sistēmas;

15.  pauž nožēlu, ka iepriekš veiktie pielāgojumi un reformas un nevienlīdzīga attīstības politika ir veicinājusi neefektīvu veselības aizsardzības sistēmu pastāvēšanu; mudina Komisiju palīdzēt minētajām trijām valstīm attīstīt pašām savas sabiedrības veselības aizsardzības sistēmas, lai varētu apmierināt to pamatvajadzības veselības aprūpes jomā un izveidot infrastruktūru, kas nepieciešama, lai visiem to iedzīvotājiem būtu pieejama publiski finansēta veselības aprūpe; konkrētāk, uzskata, ka, lai ilgtermiņā izveidotu noturīgas veselības aizsardzības sistēmas, cita starpā ir i) jāiegulda resursi publiskos veselības aprūpes pamatpakalpojumos, ii) jānodrošina droša un kvalitatīva aprūpe, paredzot vairāk resursu veselības aprūpes darbinieku apmācībai, uzraudzībai un atalgojumam, iii) jāiesaista vietējās ieinteresētās personas un kopienas krīzes novēršanā un attīstības plānošanā; aicina starptautiskos līdzekļu devējus palielināt oficiālo attīstības palīdzību (OAP) šīm valstīm un sniegt to, izmantojot pašu valstu sistēmas, piemēram, budžeta atbalstu; aicina Komisiju sadarbībā ar partnervalstīm, PVO, Pasaules Banku un citiem līdzekļu devējiem izveidot saskaņotus, uz vajadzībām balstītus veselības aizsardzības plānus un uzraudzības procedūras;

16.  uzsver, ka atbildes pasākumiem jāattiecas uz cēloņiem, kas veido pamatu nepietiekamai sieviešu pārstāvētībai, kā arī uz veselības aprūpes un pakalpojumu pieejamību un iztikas nodrošināšanas šķēršļiem; īpaši uzsver, ka ir jānodrošina augstas kvalitātes pamatpakalpojumi un veselības aprūpe, sevišķi mātes un jaundzimušā aprūpe, kā arī dzemdniecības un ginekoloģiskie pakalpojumi;

17.  atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par ES lomu veselības jomā pasaules mērogā (COM(2010)0128) un tajā ietverto holistisko redzējumu par visaptverošām veselības aizsardzības sistēmām, horizontālo pieeju un centienus panākt veselības aprūpes pakalpojumu vispārēju pieejamību; mudina Komisiju pārskatīt šo paziņojumu, ņemot vērā jaunās atziņas, kas gūtas Ebolas vīrusa izraisītās krīzes laikā, bet saglabājot visaptverošo un horizontālo pieeju, kā arī savlaicīgi iesniegt un īstenot rīcības programmu;

18.  kopumā uzsver, ka jaunattīstības valstīm par prioritāti būtu jāuzskata budžeta līdzekļu piešķiršana stabilu un noturīgu sabiedrības sociālā nodrošinājuma un sabiedrības veselības aizsardzības sistēmu izveidei, pietiekama skaita labi aprīkotu un ilgtspējīgu veselības aprūpes infrastruktūru (īpaši laboratoriju un ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu) izveidei, kā arī kvalitatīvu pamatpakalpojumu un veselības aprūpes nodrošināšanai; uzsver, ka ir vajadzīgs pietiekams veselības aprūpes darbinieku īpatsvars iepretim iedzīvotāju skaitam, un aicina skarto valstu valdības nodrošināt, ka veselības aprūpes darbiniekiem tiek maksāts un ka veselības aprūpei paredzētie līdzekļi nonāk līdz cilvēkiem; taču atzīst, ka tādas krīzes kā pašreizējā nevar atrisināt tikai ar veselības aizsardzības sistēmām vien un ka ir vajadzīga visaptveroša pieeja, kas ietver dažādas jomas, piemēram, izglītību un apmācību, sanitāriju, pārtikas nekaitīgumu un dzeramo ūdeni, lai novērstu būtiskos trūkumus visos nozīmīgajos pakalpojumos; vienlaikus uzsver, ka izglītībai, kas ietver kultūras dimensijas un dažādas pārliecības, arī ir svarīga nozīme atjaunotnes procesā;

19.  norāda, ka investīcijas veselības aizsardzības nozarē ir svarīgs ekonomiskās attīstības dzinējspēks un veicina nabadzības mazināšanu jaunattīstības valstīs; atzinīgi vērtē 3. mērķa “Nodrošināt veselīgu dzīvi un sekmēt labklājību ikvienam un visos vecumos” iekļaušanu turpmākajos ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) priekšlikumos;

20.  uzsver, ka ilgtermiņa izmaksu plānos, kas nepieciešami noturīgu un visaptverošu veselības aizsardzības sistēmu izveidei, ir jāietver pienācīgs skaits apmācītu veselības aprūpes darbinieku, pietiekami liela medikamentu pieejamība un stabilas veselības informācijas sistēmas;

21.  prasa pastiprināt pētniecības infrastruktūru, Rietumāfrikā izveidojot publisku reģionālo centru infekcijas slimību pētniecībai, un veidot universitāšu sadarbību, iesaistot tajā ES un tās dalībvalstis;

22.  uzsver — lai izveidotu noturīgu, ilgtspējīgu sabiedrības veselības aizsardzības sistēmu, ir jānovērš sociālā nevienlīdzība; šajā sakarībā atbalsta publiski finansētu vispārēji pieejamu veselības aprūpes pakalpojumu ieviešanu, par kuriem to izmantošanas brīdī nav jāmaksā, un mudina Komisiju kopā ar partnervalstīm un citiem līdzekļu devējiem pēc iespējas drīzāk iesniegt programmu vispārēji pieejamu veselības aprūpes pakalpojumu izveidei, kura garantētu veselības apdraudējumu riska sloga savstarpēju sadalījumu;

23.  aicina visas valstis atbalstīt vispārēji pieejamus veselības aprūpes pakalpojumus un izstrādāt plānu, kurā būtu apzinātie vietējie resursi un iespējams starptautiskais finansējums šī mērķa sasniegšanai; atbalsta mērķi visās valstīs palielināt veselības aizsardzībai paredzētos izdevumus līdz pieņemtajam minimumam, proti, USD 86 uz vienu cilvēku veselības aizsardzības pamatpakalpojumu segšanai;

24.  atzinīgi vērtē augsta līmeņa starptautisko konferenci par Ebolas vīrusu, ko 2015. gada 3. martā rīkoja ES un tās galvenie partneri ar mērķi izskaust Ebolas vīrusu, kā arī lai novērtētu tā ietekmi uz skartajām valstīm un panāktu attīstības palīdzības un humānās palīdzības pasākumu saskaņotību;

25.  atbalsta domu izveidot “Māršala plānu”, lai atdzīvinātu šo valstu ekonomiku; ierosina piedāvāt tehnisko palīdzību valsts pārvaldes iestādēm, lai stiprinātu to spējas un nodrošinātu, ka līdzekļi nonāk līdz cilvēkiem un netiek zaudēti korupcijas vai citu iemeslu dēļ;

26.  atzinīgi vērtē starptautiskos centienus atvieglot Ebolas vīrusa skarto valstu starptautiskās parādsaistības;

27.  uzskata, ka ES un krīzes skartā apgabala partnerība būs efektīva tikai tad, ja Libērija, Gvineja un Sjerraleone pēc iespējas drīzāk spēs uzņemties atbildību par savu attīstību;

28.  uzskata, ka 11. Eiropas Attīstības fonda plānojums būtu jāpārskata, lai nodrošinātu, ka ieguldījumi veselības aizsardzībā un labā pārvaldībā kļūst par prioritārām jomām visās valstīs ar nestabilu publisko infrastruktūru; pauž bažas par to, ka veselības aizsardzība, ūdensapgāde un sanitārija nav Libērijas un Sjerraleones nacionālajās indikatīvajās programmās norādīto galveno jomu vidū; aicina Komisiju izveidot mehānismus stingrākai atbalsta uzraudzībai;

29.  uzskata, ka, veicot daudzgadu finanšu shēmas (DFS) termiņa vidusposma pārskatīšanu, nevar neņemt vērā ES humanitāro pasākumu finansējuma strukturālās nepietiekamības radīto risku;

30.  pauž atzinību uz vietas strādājošajiem humanitārā sektora pārstāvjiem un medicīnas darbiniekiem, kuri ir riskējuši ar dzīvību, cenšoties kontrolēt šo lielo veselības jomas krīzi;

31.  pauž atzinību par darbu, ko uz vietas veikusi ANO Ārkārtas reaģēšanas misija saistībā ar Ebolas vīrusu (UNMEER), partnerorganizācijas un nevalstiskas humanitārās organizācijas, piemēram, „Ārsti bez robežām”, Starptautisko Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness biedrību federācija, NVO Emergency u. c., un ļoti atzinīgi vērtē to milzīgo ieguldījumu un palīdzību, apkarojot infekcijas izplatīšanos; pauž nožēlu par nepieņemamas izturēšanās gadījumiem, kas skāruši cīņā pret Ebolas vīrusu iesaistīto medicīnas personālu un citus darbiniekus pēc viņu atgriešanās no Āfrikas;

32.  uzskata, ka pacienta maksātspēja principā vairs nedrīkstētu noteikt zāļu pieejamību — pieejamībai vajadzētu būt atkarīgai no pacienta vajadzībām, tieši tāpat kā tirgum nevajadzētu būt vienīgajam faktoram, kas nosaka ražojamo zāļu izvēli;

33.  prasa ES un dalībvalstīm ievērot LESD 208. pantā noteikto ES principu saskaņot politiku attīstības jomā, veicinot godīgu un līdztiesīgu starptautisko tirdzniecību, medicīniskos pētījumus un inovācijas politiku, kas sekmē un atvieglo zāļu vispārēju pieejamību;

34.  aicina Komisiju noskaidrot patentu monopoliem alternatīvus modeļus, kad runa ir par zālēm vai vakcīnām, kuras izstrādātas publiskā un privātā sektora partnerībās, tādās kā Novatorisku zāļu ierosme, kuri varētu nodrošināt ārstniecības pieejamību pacientiem, veselības aizsardzības budžetu noturību un efektīvu atbildi uz krīzēm, tādām kā Ebolas vīrusa vai līdzīgu draudu izraisīta krīze;

35.  atgādina, ka ir svarīgi pastiprināt pētniecības jaudu epidemioloģiskās kontroles jomā pasaulē, izstrādāt ātrās noteikšanas testus un nodrošināt vakcīnu pieejamību; šajā sakarībā atzinīgi vērtē to, ka cīņai pret Ebolas vīrusu ir piesaistīti daudzi ES pētniecības fondi, cita starpā izmantojot Novatorisku zāļu ierosmi, programmu “Apvārsnis 2020” un programmu “Eiropas un jaunattīstības valstu partnerība klīnisko pētījumu jomā” (EDCTP); uzsver — lai gan vakcīnas ir atzinīgi vērtējamas, tās, visticamāk, nav piemērotas Ebolas vīrusa izskaušanai, jo vīrusam rodas mutācijas; tādēļ uzsver, ka, piešķirot finansējumu, par prioritāti ir jāuzskata vispārēja veselības aizsardzības sistēmu stiprināšana, higiēna, infekcijas izplatības ierobežošana, uzticami ātrās noteikšanas testi tropiskos apstākļos un zāles pret vīrusu un tā izraisītajiem simptomiem;

36.  mudina visas iesaistītās puses veicināt sabiedrības apmācību veselības aizsardzības jomā, galveno uzmanību pievēršot tradicionālām ieražām, kuras nav savienojamas ar cīņu pret slimības izplatību iedzīvotāju vidū;

37.  uzsver, ka ES būtu jāveicina efektīva un godīga tādas pētniecības finansēšanu, kura uzlabotu visu cilvēku veselības aizsardzību un nodrošinātu, ka inovācijas un iejaukšanās noved pie lētiem un pieejamiem risinājumiem; atkārtoti norāda īpaši to, ka būtu jāanalizē modeļi, kas atsaista pētniecības un izstrādes izmaksas un medikamentu cenas, tostarp iespējas nodot tehnoloģijas jaunattīstības valstīm;

38.  atkārtoti norāda, ka ir jāiegulda novārtā atstātās slimībās; šajā sakarībā aicina Komisiju turpināt diskusijas par šo jautājumu un — ar nosacījumu, ka tiek ieviestas garantijas, kas neļauj publiskā un privātā sektora partnerībām nodarīt pāri neaizsargātiem cilvēkiem neregulētā tirgū,— radīt priekšnoteikumus plašai publiskā un privātā sektora sadarbībai ar mērķi stiprināt valstu veselības aizsardzības sistēmas un atvieglot rezultātu nonākšanu līdz cilvēkiem, kam tas nepieciešams; šajā sakarībā atzinīgi vērtē to, ka ES, lai nodrošinātu steidzami nepieciešamo pētniecību jaunu ārstniecības veidu jomā, programmas “Apvārsnis 2020” un Novatorisku zāļu ierosmes ietvaros ir darījusi pieejamus EUR 138 miljonus projektiem, ar kuriem tiek izstrādāti jaunu vakcīnu klīniskie izmēģinājumi, ātrās diagnostikas testi un ārstniecība; izsaka pateicību Eiropas farmācijas nozarei, kura arī ir atvēlējusi ievērojamus līdzekļus pētniecības atbalstam;

39.  uzsver, ka Ebolas vīrusa epidēmija un citas epidēmijas ir transnacionāli draudi, kas prasa starptautisku sadarbību; prasa PVO pārskatīt SVAN, lai iekļautu savstarpēju atbildīgumu un finansiālu atbalstu, tostarp pamatcēloņu novēršanai;

40.  ņemot vērā sporādisko SVAN īstenošanu un epidemioloģiskās uzraudzības neesamību, atzinīgi vērtē Francijas programmu RIPOST (Rietumāfrikas sabiedrības veselības iestāžu tīkls);

41.  uzsver, ka tagad, kad uzliesmojums sāk mazināties un kamēr vīruss pēc atveseļošanās mēnešiem ilgi saglabājas gonādās, veselības aizsardzības sistēmu un izglītības pasākumu ietvaros ir jānodrošina seksuālās veselības un ģimenes plānošanas konsultācijas;

42.  uzsver, ka pēc epidēmijas, kuras rezultātā ir cietuši mazie lauksaimnieki, pastāv aizvien lielāka varbūtība, ka var iestāties pārtikas krīze; aicina dalībvalstis, Komisiju un starptautisko sabiedrību veikt ieguldījumus viņu ilgtermiņa attīstībā, lai novērstu draudus lauku saimniecībām un nākotnē garantētu pārtikas nodrošinājumu Rietumāfrikā;

43.  prasa, lai atbildīgā komiteja, pirms tā iesniedz uz labi definētiem kritērijiem balstītu galīgo vērtējumu, nodrošinātu cīņā pret krīzi veikto pasākumu uzraudzību, cieši sadarbojoties ar ES koordinatoru Ebolas vīrusa jautājumos un ņemot vērā Parlamenta vizīti Sjerraleonē;

44.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Āfrikas Savienības valstu valdībām un parlamentiem, ANO ģenerālsekretāram un Pasaules Veselības organizācijai.

(1) Pieņemtie teksti, P8_TA(2014)0026.
(2) Paražas, kuras, piemēram, liedz sadedzināt mirušos.


Emisiju mērījumi autobūves nozarē
PDF 412kWORD 112k
Eiropas Parlamenta 2015. gada 27. oktobra rezolūcija par emisiju mērījumiem autobūves nozarē (2015/2865(RSP))
P8_TA(2015)0375RC-B8-1075/2015

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā jautājumu Komisijai par emisiju mērījumiem automobiļu nozarē (O-000113/2015 – B8-0764/2015),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 20. jūnija Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem („Euro 5” un „Euro 6” ) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai(1),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 5. septembra Direktīvu 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai(2),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 23. oktobra Direktīvu 2001/81/EK par valstīm noteikto maksimāli pieļaujamo emisiju dažām atmosfēru piesārņojošām vielām(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija Direktīvu 2008/50/EK par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai(4),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 11. marta Regulu (EK) Nr. 333/2014, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 443/2009, lai noteiktu kārtību, kādā jāsasniedz jaunu vieglo automobiļu radīto CO2 emisiju samazināšanas mērķis 2020. gadam(5),

–  ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A.  tā kā ASV Federālā Vides aizsardzības aģentūra (EPA) un Kalifornijas Gaisa resursu padome (CARB) 2015. gada 18. septembrī publicēja paziņojumu par to, ka ir pārkāpti uzņēmumiem Volkswagen AG, Audi AG un Volkswagen Group of America (kopā dēvēti par VW) piemērojamie noteikumi par piesārņojumu; tā kā izmeklēšanu sāka pēc tam, kad 2014. gada maijā EPA un CARB tika iesniegts nevalstiskas organizācijas un universitātes pētnieku kopīgi veikts pētījums par slāpekļa oksīda (NOx) emisijām no transportlīdzekļiem ar dīzeļdzinējiem un šā pētījuma rezultāti;

B.  tā kā Eiropas Savienībā ik gadu gaisa piesārņojums ir priekšlaicīgas nāves cēlonis vairāk nekā 430 000 cilvēku un, ietekmējot veselību, tas rada izmaksas, kuru lēstais apmērs ir EUR 940 miljardi gadā; tā kā NOx ir galvenā gaisu piesārņojošā viela, kas cita starpā izraisa plaušu vēzi, astmu un daudzas elpošanas ceļu slimības, kā arī vides degradāciju, piemēram, eitrofikāciju un paskābināšanos; tā kā izplūdes gāzes no transportlīdzekļiem, kuri aprīkoti ar dīzeļdzinēju, ir galvenais NOx piesārņojuma avots pilsētās Eiropā; tā kā gandrīz viena trešdaļa no visiem ES pilsētu iedzīvotājiem joprojām ir pakļauta piesārņojuma līmeņiem, kuri pārsniedz ES noteiktās robežvērtības vai mērķa vērtības; tā kā transports vēl aizvien ir galvenais cēlonis sliktai gaisa kvalitātei pilsētās un ar to saistītai ietekmei uz veselību; tā kā vairāk nekā 20 dalībvalstis patlaban neievēro ES gaisa kvalitātes robežvērtības, jo īpaši pilsētu piesārņojuma dēļ;

C.  tā kā kopš 2012. gada PVO Starptautiskā Vēža izpētes aģentūra (IARC) ir klasificējusi dīzeļdzinēja izplūdes gāzes kā kancerogēnu un, ņemot vērā dīzeļdegvielas cieto daļiņu papildu ietekmi uz veselību, ieteikusi pasaulē samazināt saskari ar izplūdes gāzu ķīmisko vielu maisījumu;

D.  tā kā autobūves nozare ir viena no galvenajām izaugsmes un inovācijas veicinātājām un sekmē nodarbinātību daudzās dalībvalstīs; tā kā šis skandāls, ja netiek veikta izlēmīga rīcība, apdraud visas nozares reputāciju un konkurētspēju;

E.  tā kā autobūves piegādes nozarē galvenokārt darbojas mazie un vidējie uzņēmumi un tie sedz 50 % no ieguldījumiem šīs konkrētās jomas pētniecībā un izstrādē; tā kā daudzu Eiropas reģionu ekonomisko spēku rada autobūves nozare un autobūves piegādes nozare;

F.  tā kā godīga konkurence, arī starp autoražotājiem, nozīmē, ka patērētājs produktu var izvēlēties, pamatojoties uz sniegtajiem visaptverošiem un objektīviem tehniskajiem parametriem;

G.  tā kā ES ir veikusi vairākus pasākumus, lai novērstu ekonomikas krīzes ietekmi uz autobūves nozari, izmantojot pieejamos valsts atbalsta instrumentus;

H.  tā kā Regulā par tipa apstiprinājumu mehāniskajiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem transportlīdzekļiem (Regula (EK) Nr. 715/2007, par kuru Eiropas Parlaments un Padome vienojās 2006. gada decembrī), ar ko nosaka emisiju standartus Euro 5/6, ir noteikts, ka ražotājiem transportlīdzekļi jāaprīko tā, lai tie atbilstu emisiju prasībām „normālos lietošanas apstākļos” (5. panta 1. punkts);

I.  tā kā Regulā (EK) Nr. 715/2007 (5. panta 2. punktā) ir skaidri aizliegta tādu pārveidošanas ierīču lietošana, kuras definētas kā „jebkurš konstrukcijas elements, kas nosaka temperatūru, transportlīdzekļa ātrumu, dzinēja apgriezienus (RPM), pārnesumu, kolektora vakuumu vai citus parametrus, lai aktivizētu, modulētu, aizkavētu vai pārtrauktu jebkuras emisiju kontroles sistēmas daļas darbību, kas samazina emisiju kontroles sistēmas efektivitāti apstākļos, kas ir paredzami normālā transportlīdzekļa darbībā un izmantošanā”; tā kā dalībvalstīm ir pienākums īstenot šo aizliegumu; tā kā regulā ir arī skaidrs aicinājums Komisijai ieviest pārbaudes un pieņemt pasākumus attiecībā uz pārveidošanas ierīču lietošanu;

J.  tā kā saskaņā ar Direktīvu par dažiem patēriņa preču pārdošanas aspektiem un saistītajām garantijām (1999/44/EK) patērētājiem ir tiesības uz garantijas periodu, kas ilgst vismaz divus gadus pēc preces iegādes, un tā kā pārdevējam ir pienākums piegādāt patērētājam tādas preces, kas atbilst pārdošanas līgumam; tā kā, ja šādas neatbilstības nav, patērētājam ir tiesības uz bezmaksas remontu vai nomaiņu vai tiesības saņemt cenas samazinājumu;

K.  tā kā Patērētāju tiesību direktīvā (2011/83/ES) ir prasība, ka informācija par produkta galvenajām īpašībām ir jāsniedz, pirms tiek noslēgti līgumi uzņēmuma telpās vai ārpus tām vai distances līgumi, un ka dalībvalstīm ir jāpieņem noteikumi par iedarbīgām, samērīgām un atturošām sankcijām, ja direktīvas noteikumi nav izpildīti;

L.  tā kā Negodīgas komercprakses direktīva (2005/29/EK) aizliedz jo īpaši jebkuru praksi, kas “attiecībā uz produktu būtiski kropļo vai var būtiski kropļot tā vidusmēra patērētāja saimniecisko rīcību, kuru produkts sasniedz vai kuram tas adresēts” un tajā ir noteikts, ka komercprakse, kas jebkuros apstākļos uzskatāma par negodīgu, ietver rīcību “ja apgalvo, ka tirgotāju (tostarp viņa komercpraksi) vai produktu ir sertificējusi, ieteikusi vai atļāvusi lietot valsts vai privāta struktūra, bet tas neatbilst patiesībai, vai ja tādu apgalvojumu izsaka neatbilstīgi sertifikācijas, ieteikuma vai lietojuma atļaujas nosacījumiem”, kā arī ir noteikta prasība, ka dalībvalstis pieņem efektīvas, samērīgas un preventīvas sankcijas;

M.  tā kā automobiļiem ar dīzeļdzinēju Euro 5 robežvērtība NOx emisijām ir 180 mg/km un to piemēro transportlīdzekļiem, kas tipa apstiprinājumu saņēmušajiem laikā no 2009. gada 1. septembra līdz 2014. gada 1. septembrim un visiem transportlīdzekļiem, kas pārdoti laikā no 2011. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 1. septembrim, un tā kā attiecīgā Euro 6 robežvērtība ir 80 mg, ko no 2014. gada 1. septembra piemēro jaunajiem transportlīdzekļu tipiem un visiem no 2015. gada 1. septembra pārdotajiem transportlīdzekļiem; tā kā tiem Euro 6 standartam atbilstošajiem transportlīdzekļiem, kas tika reģistrēti pirms šī standarta noteikšanas par likumīgu ierobežojumu, daudzās dalībvalstīs tika piešķirtas nodokļu atlaides; tā kā neatkarīgas testēšanas rezultāti apstiprina ievērojamas atšķirības starp abu standartu emisiju robežvērtībām un transportlīdzekļu faktiskajām emisijām ekspluatācijas apstākļos;

N.  tā kā Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra 2011. gadā veiktajā analīzē(6) izdarīts secinājums, ka automobiļiem ar dīzeļdzinēju NOx emisiju vidējās vērtības, kas tika mērītas ar pārnēsājamām emisiju mērīšanas sistēmām, visā testēšanas maršrutā pārsniedza attiecīgās Euro 3–5 emisiju robežvērtības 2–4 reizes, bet atsevišķos posmos pat 14 reizes; tā kā citā KPC 2013.gadā publicētajā ziņojumā(7) atsaucas uz secinājumiem, ka emisijas no Euro 6 standarta transportlīdzekļiem var pat pārsniegt Euro 5 standarta transportlīdzekļu emisiju līmeņus; tā kā 2014. gadā veiktajās neatkarīgi veiktajās analīzēs dokumentētais vidējais NOx emisiju līmenis ceļa apstākļos testētajiem automobiļiem ar dīzeļdzinēju ir apmēram 7 reizes augstāks par Euro 6 standarta robežvērtībām;

O.  tā kā uzņēmums Volkswagen ir atzinis, ka pārveidošanas ierīces ir manipulētas vismaz 11 milj. visā pasaulē pārdoto automobiļu; tā kā VW ir paziņojis, ka ES pēc Vācijas Federālās autotransporta iestādes lēmuma atsauks 8,5 milj. VW automobiļu ar dīzeļdzinēju;

P.  tā kā šīs dokumentētās emisiju atšķirības var izskaidrot ar patlaban ES izmantojamo testēšanas procedūru, kas nav reprezentatīva braukšanai reālos ceļa apstākļos, un pārveidošanas ierīču izmantošanu manipulācijai; tā kā transportlīdzekļu testēšanas procedūras drošumam un robustumam ir izšķiroša nozīme, lai sasniegtu emisiju robežvērtības un līdz ar to uzlabotu sabiedrības veselības un vides aizsardzību ES;

Q.  tā kā Regulas (EK) Nr. 715/2007 14. panta 3. punktā paredzēts, ka Komisija pārskata testēšanas ciklus, ko izmanto emisiju mērīšanai, un, ja tiek konstatēts, ka testēšanas metodes vairs nav piemērotas, tos pielāgo tā, lai tās raksturotu faktiskās emisijas braukšanas laikā reālos ceļa apstākļos; tā kā šāda pielāgošana nav veikta; tā kā Komisija tomēr patlaban sagatavo jauna testēšanas cikla pieņemšanu, kura pamatā ir emisijas braukšanas apstākļos;

R.  tā kā ražošanas atbilstības testēšanai un atbilstības testēšanai ekspluatācijas apstākļos nav noteikti kopēji ES līmeņa standarti, lai gan Komisijai ir dots mandāts noteikt konkrētas prasības šādām procedūrām, izmantojot komitoloģijas procedūru; tā kā tāpēc netiek pienācīgi nodrošināta prasību izpilde par ražošanas atbilstību un atbilstību ekspluatācijas apstākļos; tā kā nav prasību par to, ka būtu jāsniedz informācija Komisijai, citu dalībvalstu tipa apstiprinātājām iestādēm (TAA) vai pārējām ieinteresētajām pusēm par kompetentās TAA veikto testēšanu un tās rezultātiem;

S.  tā kā patlaban esošā ES tipa apstiprinājuma sistēma nepieļauj iespēju Komisijai vai citas dalībvalsts iestādēm anulēt transportlīdzekļu tipa apstiprinājuma vai atbilstības sertifikātus, transportlīdzekļus atsaukt vai apturēt to laišanu tirgū, ja attiecīgo tipu ir apstiprinājusi cita dalībvalsts; tā kā patlaban esošajā sistēmā nav uzraudzības par testēšanu, kuru veic valsts tipa apstiprinājuma iestādes, lai nodrošinātu, ka visas iestādes ievēro kopīgus ES noteikumus un nav iesaistītas negodīgā konkurences cīņā, pazeminot standartus;

T.  tā kā Komisija patlaban pārskata tipa apstiprinājuma regulējumu; tā kā šī pārskatīšana ir ārkārtīgi svarīga, lai atjaunotu patērētāju uzticēšanos emisiju un degvielas patēriņa testēšanas rezultātiem;

U.  tā kā patlaban vieglajos automobiļos ar dīzeļdzinēju izmantotās NOx emisiju kontroles sistēmas pamatojas uz trīs galvenajām tehnoloģijām: iekšējās dzinēja modifikācijas kopā ar izplūdes gāzu recirkulāciju (EGR), liesa degmaisījuma NOx absorberi (liesa degmaisījuma NOx uztvērēji jeb LNT) un selektīva katalītiskā reducēšana (SCR); tā kā, lai nepārsniegtu Euro 6 standarta robežvērtības, lielākā daļa transportlīdzekļu ir aprīkoti ar vismaz divām no šīm trim tehnoloģijām; tā kā visas šīs tehnoloģijas var deaktivēt ar manipulētu pārveidošanas ierīču programmatūru;

V.  tā kā, lai nodrošinātu emisiju standartu ievērošanu, transportlīdzekļiem, kuri ir aprīkoti ar manipulētām pārveidošanas ierīcēm, būs jāveic šo ierīču demontāža, jāmodificē emisiju kontroles sistēmas programmatūra un atkarībā no dzinēja konstrukcijas jāizdara arī tā tehniski pārveidojumi; tā kā ir iespējams uzlabot transportlīdzekļos jau uzstādīto emisiju kontroles sistēmu darbību, demontējot manipulēšanai izmantojamās pārveidošanas ierīces, veicot pārprogrammēšanu un atkārtotu kalibrēšanu;

W.  tā kā atšķirības starp testēšanas rezultātiem un transportlīdzekļa raksturlielumiem ekspluatācijas apstākļos rodas ne tikai attiecībā uz NOx, bet arī citiem piesārņotājiem un CO2; tā kā saskaņā ar neatkarīgu pētījumu rezultātiem vieglo automobiļu oficiāli paziņotās un faktiskās CO2 emisijas 2014. gadā Eiropā atšķīrās par 40 %;

X.  tā kā pāreja uz vispārēji harmonizētu vieglo automobiļu testēšanas procedūru (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure, WLTP) ES paredz ražotājiem pašreizējā autoparka vidējo CO2 emisiju samazināšanas mērķa vērtību pielāgot šai jaunajai testēšanas procedūrai,

1.  stingri nosoda automobiļu ražotāju negodīgo rīcību un tos mudina uzņemties pilnu atbildību par savu rīcību, un pilnībā sadarboties ar izmeklēšanu; pauž nožēlu par to, ka ar nepatiesu informāciju par to ražojuma automobiļu emisijām ir krāpti un maldināti patērētāju miljoni;

2.  uzskata — ja apstiprinās pierādījumi par pārkāpumiem, patērētāji būtu pienācīgi jāinformē par tiesībām uz atlīdzinājumu, tas būtu jāveic ātri un tam nevajadzētu nodarīt papildu kaitējumu patērētājam;

3.  pauž nožēlu, ka emisiju pārsniegšana ir priekšlaicīgas nāves gadījumu cēlonis, ka tai ir kaitīga ietekme uz cilvēka veselību un ka tā rada kaitējumu videi;

4.  uzskata, ka ir pilnīgi nepieciešams, lai Komisija un dalībvalstis ātri atgūtu patērētāju uzticību, īstenojot konkrētus pasākumus un darot visu iespējamo, lai mazinātu šīs situācijas radīto spriedzi; uzsver savu solidaritāti ar skartajiem darba ņēmējiem un pauž bažas par šīs situācijas ietekmi uz visu piegādes ķēdi, jo īpaši MVU, kuri nav pie tās vainīgi, bet kuriem šīs krāpšanas dēļ ir radušās milzīgas problēmas; uzsver, ka darba ņēmēji nedrīkstētu būt tie, kas galu galā cieš emisiju mērīšanas manipulāciju dēļ;

5.  uzsver, ka pirms apsvērt štatu samazināšanu, ražotājiem būtu jāizmanto savi finanšu resursi, tostarp ieturot peļņu, to neizmaksājot dividendēs, bet gan izmantojot, lai segtu izmaksas saistībā ar tiesību aktu pārkāpšanu;

6.  pauž dziļas bažas par to, ka dalībvalstu iestādes un Komisija nav veikušas nekādus pasākumus pēc tam, kad ir ieguvušas liecības par nopietnu un pastāvīgu ES tiesību aktos noteikto emisiju robežvērtību pārsniegšanu transportlīdzekļu ekspluatācijas apstākļos;

7.  atgādina, ka automobiļiem ar dīzeļdzinēju ir zemākas CO2 emisijas uz kilometru nekā līdzvērtīgiem transportlīdzekļiem ar benzīna dzinēju un ka tie ir svarīgs līdzeklis, kas ļauj ražotājiem sasniegt ES autoparka vidējo CO2 emisiju mērķus 2021. gadam; atgādina, ka šie automobiļi arī turpmāk būtiski sekmēs to mērķu īstenošanu, kuri izvirzīti laikposmam pēc 2021. gada, tomēr uzsver, ka ražotājiem jāizmanto pieejamās tīrās tehnoloģijas, lai samazinātu NOx, cieto daļiņu un citu piesārņojošo vielu daudzumu;

8.  prasa pilnīgu pārredzamību no Komisijas un dalībvalstu puses par to, ka par šiem pārkāpumiem tās ir zinājušas, un par pasākumiem, kas veikti to novēršanai; aicina veikt Komisijas un dalībvalstu iestāžu lomas un atbildības rūpīgu izmeklēšanu, cita starpā ņemot vērā problēmas, kas konstatētas Komisijas Kopīgā pētniecības centra 2011. gada ziņojumā;

9.  aicina Komisiju pastiprināt ES stratēģijas īstenošanu attiecībā uz ilgtspējīgām, resursu ziņā efektīvām autotransporta un citu veidu transporta sistēmām, pakāpeniski atteikties no patlaban esošās sistēmas, kuras pamatā ir fosilās degvielas, un pāriet uz jaunām tehnoloģijām un tādiem enerģijas avotiem kā ūdeņradis, elektroenerģija un saspiestais gaiss;

10.  atzinīgi vērtē izpētes sākšanu vairākās dalībvalstīs un citās valstīs visā pasaulē par transportlīdzekļu emisiju testēšanas rezultātu manipulēšanu; atbalsta Komisijas aicinājumu valsts uzraudzības iestādēm veikt plašas dažādu marku un modeļu transportlīdzekļu pārbaudes; uzskata, ka jebkurā šādā pārbaudē būtu jāiesaista Komisija; pieprasa, lai šādas pārbaudes tiktu veiktas pārredzami un efektīvi, un ņemot vērā vajadzību pienācīgi informēt patērētājus, kurus tieši skar jebkuras konstatētās neatbilstības;

11.  prasa, lai Komisija līdz 2016. gada 31. martam rakstiski ziņotu Parlamentam par šo izmeklēšanu rezultātiem;

12.  prasa, lai gadījumos, kad tiek konstatētas pārveidošanas ierīces, dalībvalstu iestādes veiktu visus vajadzīgos pasākumus situācijas labošanai un atbilstošu sankciju piemērošanai saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK 30. pantu un Regulas (EK) Nr. 715/2007 10. pantu;

13.  vērš uzmanību uz J. Girling ziņojumu (par valstīm noteikto maksimāli pieļaujamo emisiju dažām piesārņojošām vielām) (A8‑0249/2015), ko Vides komiteja pieņēma 2015. gada 15. jūlijā, un jo īpaši uz pieprasījumu Komisijai un dalībvalstīm steidzami pabeigt darbu ar jauno priekšlikumu regulai par Euro 6 emisijām reālos braukšanas apstākļos (RDE), kuru patlaban izskata;

14.  mudina Komisiju nekavējoties pieņemt un īstenot jaunu emisiju testēšanas ciklu reālos braukšanas apstākļos un nodrošināt, lai tas reglamentācijas vajadzībām stātos spēkā; atzinīgi vērtē ziņojumu par autotransporta līdzekļu piesārņotāju emisiju samazināšanu (Albert Deß ziņojums, A8-0270/2015), ko 2015. gada 23. septembra sanāksmē pieņēma Parlamenta Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja, un jo īpaši komitejas nostāju par to, ka Komisija „līdz 2017. gadam ievieš emisiju testēšanu reālos braukšanas apstākļos visiem transportlīdzekļiem, kuru tips apstiprināts vai reģistrēts no 2015. gada, lai nodrošinātu emisiju kontroles efektivitāti un nodrošinātu, ka transportlīdzeklis atbilst šai regulai un tās īstenošanas pasākumiem ar atbilstības koeficientu, kas raksturo tikai emisiju mērīšanas procedūras iespējamās pielaides”; mudina dalībvalstis un Komisiju ātri panākt vienošanos par testēšanas cikla regulējumu, pamatojoties uz iepriekš minēto;

15.  norāda, ka saskaņā ar Komisijas patlaban esošajiem plāniem ir paredzēts, ka emisiju testēšana reālos braukšanas apstākļos būtu jāizmanto tikai attiecībā uz NOx emisijām; aicina īstenot emisiju testēšanu reālos braukšanas apstākļos attiecībā uz visiem piesārņotājiem;

16.  pauž nožēlu par pārredzamības trūkumu komiteju procedūras sarunās attiecībā uz priekšlikumu emisiju testēšanai reālos braukšanas apstākļos (RDE) un jo īpaši par Komisijas nespēju nosūtīt informāciju Parlamentam tajā pašā laikā, kad tā šo informāciju nosūta dalībvalstu pārstāvjiem; aicina Komisiju visu attiecīgo dokumentāciju sniegt Parlamentam tāpat kā dalībvalstīm un jo īpaši publicēt sagatavošanas dokumentus Mehānisko transportlīdzekļu tehniskajai komitejai, kuri attiecas uz jauno RDE testu;

17.  uzsver, ka ir būtiski jānostiprina spēkā esošā ES tipa apstiprinājuma sistēma, tostarp jāpalielina ES uzraudzība, jo īpaši attiecībā uz tirgus uzraudzību, koordināciju un pēcpasākumu režīmu transportlīdzekļiem, ko pārdod Savienībā, tiesības pieprasīt dalībvalstīm uzsākt kontroles procedūras, kuru pamatā ir pierādījumi, un spēja pieņemt pienācīgus pasākumus ES tiesību pārkāpumu gadījumā;

18.  aicina Komisiju pārveidot pašreizējo tipa apstiprināšanas sistēmu, lai garantētu, ka dalībvalstu kompetentās iestādes var neatkarīgi kontrolēt tipa apstiprinājumus un sertifikātus, kurus attiecīgā gadījumā var atkārtoti izvērtēt Komisija, un nodrošinātu, ka ES mērogā pastāv līdzvērtīgi konkurences apstākļi un ka var efektīvi panākt ES noteikumu īstenošanu un novērst nepilnības īstenošanas pasākumos, nevajadzīgi nepalielinot administratīvo slogu;

19.  tādēļ aicina apsvērt ES līmeņa uzraudzības iestādes izveidi;

20.  uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai Komisijai un visu dalībvalstu kompetentajām iestādēm būtu tiesības atkārtoti izvērtēt tipa apstiprinājumu un atbilstības sertifikātus, tiesības pieprasīt atsaukšanu un apturēt transportlīdzekļu laišanu tirgū, ja tām ir pierādījumi par neatbilstību ES emisijas robežvērtībām saskaņā ar Euro 5 un 6 regulu vai citām prasībām, ko paredz tipa apstiprināšanas sistēma;

21.  uzskata, ka gaidāmajā Tipa apstiprinājuma pamatdirektīvas pārskatīšanā ir jāapsver ražošanas atbilstības prasību paplašināšana un precizēšana, lai nodrošinātu, ka pietiekami un reprezentatīvi jaunu izlases veidā no konveijera noņemtu modeļu paraugi tiek katru gadu pārbaudīti, izmantojot emisiju testēšanu reālos braukšanas apstākļos, attiecībā uz to atbilstību ES piesārņojošo vielu un CO2 robežvērtībām; turklāt aicina uzlabot braukšanai pa autoceļiem jau izmantotu transportlīdzekļu testēšanu ekspluatācijā, arī pamatojoties uz emisiju testēšanas reālos braukšanas apstākļos procedūru, lai atbilstoši regulas prasībām verificētu ekspluatācijas atbilstību transportlīdzekļiem, kuriem ir atšķirīgi nobraukuma rādījumi; aicina uzlabot uzraudzību uz ceļa, veicot regulāras tehniskās inspekcijas, lai identificētu un veiktu remontu transportlīdzekļiem, kuriem konstatēta neatbilstība ES tiesību aktos noteiktajām prasībām;

22.  aicina valsts iestādes neizrādīt nekādu iecietību pret tā dēvēto “transportlīdzekļa testēšanas optimizāciju”, jo visai izplatīta ir tāda prakse kā riepu pārmērīga piepūšana, sānu skata spoguļu noņemšana, spraugu aiztaisīšana starp virsbūves paneļiem, lai mazinātu aerodinamisko pretestību, īpašas motoru un pārnesumkārbu eļļas izmantošana, kas citādi dzinējos netiek izmantota, palīgierīču, piemēram, stereo ierīču, noņemšana, un testēšana maksimāli pieļaujamā apkārtējās vides temperatūrā, tādējādi nepieņemami akcentējot atšķirību starp testēšanu laboratorijā un patērētāja pieredzi uz ceļa;

23.  uzsver, ka patērētājiem ir jāspēj viegli izmantot savas tiesības, kā paredzēts Direktīvā 1999/44/EK, 2005/29/EK un 2011/83/ES;

24.  aicina Komisiju, kas ir atbildīga par konkurenci ES iekšējā tirgū, sadarbībā ar valsts uzraudzības iestādēm nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus starp konkurentiem, kas darbojas šajā tirgū;

25.  atgādina, ka visās dalībvalstīs ir pilnībā un pienācīgi jātransponē un jāīsteno Eiropas noteikumi par iekšējā tirgus darbību, un turklāt aicina Eiropas un valstu tirgus uzraudzības iestādes izmeklēt visus apgalvojumus par krāpšanu;

26.  aicina Komisiju nodrošināt, ka informācija, ko patērētājiem sniedz saskaņā ar ES direktīvu par automobiļu marķēšanu (1999/94/EK) ir precīza, būtiska un salīdzināma; uzskata, ka marķējuma pamatā vajadzētu būt emisiju vērtībām un degvielas patēriņam reālos braukšanas apstākļos;

27.  pauž bažas par deklarēto CO2 emisiju testēšanas rezultātu un reālos braukšanas apstākļos iegūto vērtību atšķirībām; tādēļ aicina panākt drīzu vienošanos par WLTP korelāciju attiecībā uz autoparka vidējām CO2 mērķvērtībām, pienācīgi ņemot vērā „salīdzinošas stingrības” principu, taču nepieļaujot pašreizējās testa procedūrās negodīgās atkāpes, lai nepazeminātu 2021. gada mērķi;

28.  aicina Komisiju, izstrādājot jaunu politiku ilgtspējīga transporta jomā, ņemt vērā tagad konstatētos faktus; aicina Komisiju veikt turpmākus pasākumus, lai stiprinātu ES stratēģiju attiecībā uz ilgtspējīgām, resursu ziņā efektīvām autotransporta un citu transporta veidu sistēmām; norāda uz pieeju, kas izklāstīta Komisijas 2011. gada Baltajā grāmatā „Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta telpu — virzība uz konkurētspējīgu un resursefektīvu transporta sistēmu” un uzsver tās potenciāli lielo ieguldījumu, lai efektīvi samazinātu emisijas no transporta un uzlabotu mobilitāti pilsētās; mudina Komisiju pielikt lielākas pūles, lai virzītu šajā Baltajā grāmatā ierosinātos pasākumus, un mudina dalībvalstis to atbalstīt;

29.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1) OV L 171, 29.6.2007., 1. lpp.
(2) OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.
(3) OV L 309, 27.11.2001., 22. lpp.
(4) OV L 152, 11.6.2008., 1. lpp.
(5) OV L 103, 5.4.2014., 15. lpp.
(6) Analysing on-road emissions of light-duty vehicles with Portable Emission Measurement Systems (PEMS), JRC 2011.
(7) A complementary emissions test for light-duty vehicles: Assessing the technical feasibility of candidate procedures, JRC 2013..

Juridisks paziņojums