Index 
Texte adoptate
Marţi, 27 octombrie 2015 - StrasbourgEdiţie definitivă
Politica agricolă comună: abrogarea actelor caduce ***I
 Acordul UE-Elveția privind schimbul automat de informații referitoare la conturile financiare *
 Impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi: abrogarea Directivei privind impozitarea veniturilor din economii *
 Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Suedia *
 Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Belgia *
 Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Polonia *
 Pachetele de servicii de călătorie şi formulele de călătorie asistate ***II
 Piața unică europeană a comunicațiilor electronice ***II
 Comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse și tratamente ***I
 Schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal *
 Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună ARTEMIS
 Descărcarea de gestiune 2013: Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)
 Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună ENIAC
 Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul
 Criza Ebola: lecțiile pe termen lung
 Măsurarea nivelurilor de emisii în sectorul autoturismelor

Politica agricolă comună: abrogarea actelor caduce ***I
PDF 328kWORD 67k
Rezoluţie
Text
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 27 octombrie 2015 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Directivei 76/621/CEE a Consiliului privind stabilirea nivelului maxim de acid erucic în uleiuri și grăsimi, precum și a Regulamentului (CE) nr. 320/2006 al Consiliului de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului (COM(2015)0174 – C8-0101/2015 – 2015/0090(COD))
P8_TA(2015)0360A8-0255/2015

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0174),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 42 primul paragraf și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0101/2015),

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 1 iulie 2015(1),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 7 septembrie 2015, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolele 59 și 39 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A8-0255/2015),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 octombrie 2015 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2015/... al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Directivei 76/621/CEE a Consiliului privind stabilirea nivelului maxim de acid erucic în uleiuri și grăsimi, precum și a Regulamentului (CE) nr. 320/2006 al Consiliului de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2015/2284.)

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


Acordul UE-Elveția privind schimbul automat de informații referitoare la conturile financiare *
PDF 392kWORD 71k
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 27 octombrie 2015 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană de stabilire a unor măsuri echivalente cu cele prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi (08266/1/2015 – C8-0169/2015 – 2015/0076(NLE))
P8_TA(2015)0361A8-0271/2015

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (08266/1/2015),

–  având în vedere proiectul de Protocol de modificare a acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană de stabilire a unor măsuri echivalente cu cele prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi (08297/2015),

–  având în vedere articolul 115 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (b) și articolul 218 alineatul (8) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0169/2015),

–  având în vedere articolul 59 și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8‑0271/2015),

1.  aprobă proiectul de decizie a Consiliului astfel cum a fost modificat și aprobă încheierea Protocolului de modificare a acordului;

2.  regretă faptul că nu se pot aduce îmbunătățiri, îndeosebi în ceea ce privește informațiile puse la dispoziție și caracterul automat, obligatoriu și nelimitat al schimburilor de informații;

3.  invită Comisia să informeze cu regularitate Parlamentul European în cazul în care survin schimbări sau noi evoluții în etapele finale ale încheierii acestui Protocol de modificare a acordului;

4.  reamintește Consiliului că, în cazul în care își modifică proiectul de decizie, acesta trebuie să consulte din nou Parlamentul European;

5.  subliniază importanța întreprinderii unor măsuri eficace împotriva fraudelor și a evitării plății impozitelor, în special împotriva evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor de către persoanele fizice și juridice stabilite în Uniune cu participarea instituțiilor financiare cu sediul în țări terțe;

6.  invită Comisia să evalueze, la 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentului Protocol de modificare a acordului, modul în care acest acord a fost aplicat și rezultatele obținute și să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport însoțit, după caz, de propuneri privind revizuirea sa;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Confederației Elvețiene.

Proiectul de decizie   Amendamentul
Amendamentul 1
Proiect de decizie
Articolul 2 – alineatul 1
1.   Președintele Consiliului procedează, în numele Uniunii, la notificarea prevăzută la articolul 2 alineatul (1) din protocolul de modificare4.
(1)   Președintele Consiliului procedează, în numele Uniunii, la notificarea prevăzută la articolul 2 alineatul (1) și la articolul 4 din protocolul de modificare4, pentru a asigura respectarea normelor privind schimbul automat de informații cu privire la conturile care fac obiectul raportării și activarea colaborării în materie de conformitate și execuție.
__________________
__________________
4 Data intrării în vigoare a protocolului de modificare se va publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.
4 Data intrării în vigoare a protocolului de modificare se va publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.
Amendamentul 2
Proiect de decizie
Articolul 2 – alineatul 2
2.   Comisia informează Confederația Elvețiană și statele membre cu privire la notificările transmite în conformitate cu articolul 1 alineatul (1) litera (d) din Acordul dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimbul automat de informații referitoare la conturile financiare pentru îmbunătățirea respectării obligațiilor fiscale internaționale, astfel cum reiese din protocolul de modificare.
(Nu privește versiunea în limba română.)

Impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi: abrogarea Directivei privind impozitarea veniturilor din economii *
PDF 335kWORD 74k
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 27 octombrie 2015 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de abrogare a Directivei 2003/48/CE a Consiliului (COM(2015)0129 – C8-0086/2015 – 2015/0065(CNS))
P8_TA(2015)0362A8-0299/2015

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2015)0129),

–  având în vedere articolul 115 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0086/2015),

–  având în vedere articolul 59 și articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0299/2015),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 5
(5)  Directiva 2014/107/UE are, în general, un domeniu de aplicare mai larg decât Directiva 2003/48/CE și prevede că, în cazurile în care domeniile lor de aplicare se suprapun, Directiva 2014/107/UE prevalează. Există încă cazuri reziduale în care numai Directiva 2003/48/CE s-ar aplica în mod normal. Aceste cazuri reziduale sunt o consecință a micilor diferențe de abordare dintre cele două directive și a scutirilor specifice diferite. Atunci când, în acest număr limitat de cazuri, domeniul de aplicare al Directivei 2003/48/CE este în afara domeniului de aplicare al Directivei 2014/107/UE, dispozițiile relevante din Directiva 2003/48/CE ar continua să se aplice, ceea ce ar avea ca rezultat existența, în paralel, a două standarde de raportare în cadrul Uniunii. Beneficiile minore ale menținerii acestei duble raportări ar fi depășite de costuri.
(5)  Directiva 2014/107/UE are, în general, un domeniu de aplicare mai larg decât Directiva 2003/48/CE și prevede că, în cazurile în care domeniile lor de aplicare se suprapun, Directiva 2014/107/UE prevalează. Există încă unele cazuri reziduale în care numai Directiva 2003/48/CE s-ar aplica în mod normal. Aceste cazuri reziduale sunt o consecință a micilor diferențe de abordare dintre cele două directive și a scutirilor specifice diferite. Atunci când, în acest număr limitat de cazuri, domeniul de aplicare al Directivei 2003/48/CE este în afara domeniului de aplicare al Directivei 2014/107/UE, dispozițiile relevante din Directiva 2003/48/CE ar continua să se aplice, ceea ce ar avea ca rezultat existența, în paralel, a două standarde de raportare în cadrul Uniunii. Cu toate că nu s-a făcut nicio analiză specifică a costurilor și beneficiilor sistemului de dublă raportare, nici măcar pentru perioada de tranziție dintre cele două standarde, este rezonabil să presupunem că beneficiile minore ale menținerii acestei duble raportări ar fi depășite de costuri.
Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 11 a (nou)
(11a)  Dispoziții echivalente cu cele din Directiva 2003/48/CE sunt aplicate în prezent prin acorduri bilaterale separate între Uniune și cinci țări europene care nu fac parte din Uniune (Confederația Elvețiană, Principatul Liechtenstein, Republica San Marino, Principatul Monaco și Principatul Andorra), precum și între fiecare dintre statele membre și 12 teritorii dependente sau asociate (Insulele Canalului, Insula Man și teritoriile dependente sau asociate din Marea Caraibilor). Este important ca toate aceste acorduri bilaterale să fie adaptate la noul standard internațional al OCDE și la Directiva 2014/107/UE. Este, de asemenea, crucial să nu se creeze portițe pentru fraudă sau alte inadvertențe în procesul de tranziție de la standardul existent la cel nou. Pe lângă mandatul clar de negociere a modificărilor acordurilor cu cele cinci țări europene care nu sunt state membre ale Uniunii, Comisia ar trebui, în cadrul competențelor sale, să își asume un rol activ în facilitarea și promovarea revizuirii acordurilor statelor membre cu cele 12 teritorii dependente sau asociate. Pentru o desfășurare lină și eficientă a negocierilor, Comisia ar trebui, dacă este cazul și numai cu consimțământul explicit al statelor membre în cauză, să preia sarcina acestor negocieri.
Amendamentul 3
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3 a (nou)
(3a)  Până la 1 iulie 2016 Comisia transmite un raport Consiliului și Parlamentului European referitor la tranziția de la standardul de raportare aplicat în temeiul Directivei 2003/48/CE la noul standard de raportare stabilit prin Directiva 2014/107/UE. Raportul se referă la , orice riscuri de a crea portițe sau alte inexactități în raportare care ar putea fi exploatate pentru frauda și evaziunea fiscală transfrontalieră, fără a se limita la aceste riscuri . Raportul se referă, de asemenea, la procesul aferent de revizuire a acordurilor bilaterale separate între Uniune și cinci țări europene care nu fac parte din Uniune (Confederația Elvețiană, Principatul Liechtenstein, Republica San Marino, Principatul Monaco și Principatul Andorra), precum și între fiecare dintre statele membre și 12 teritorii dependente sau asociate (Insulele Canalului, Insula Man și teritoriile dependente sau asociate din zona Caraibilor). Până la 1 octombrie 2017 Comisia transmite un raport de monitorizare pentru a ține situația sub o observație atentă. Dacă este cazul, rapoartele sunt însoțite de propuneri legislative.

Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Suedia *
PDF 245kWORD 63k
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 27 octombrie 2015 referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Suedia (10027/2015 – C8-0197/2015 – 2015/0804(CNS))
P8_TA(2015)0363A8-0304/2015

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (10027/2015),

–  având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0197/2015),

–  având în vedere Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere(1), în special articolul 33,

–  având în vedere Rezoluția sa din 10 octombrie 2013 referitoare la consolidarea cooperării transfrontaliere în domeniul asigurării respectării legii în UE: punerea în aplicare a „Deciziei Prüm” și modelul european de schimb de informații(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 9 iulie 2015 referitoare la agenda europeană de securitate(3),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0304/2015),

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

(1)JO L 210, 6.8.2008, p. 1.
(2) Texte adoptate, P7_TA(2013)0419.
(3) Texte adoptate, P8_TA(2015)0269.


Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Belgia *
PDF 245kWORD 63k
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 27 octombrie 2015 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Belgia (10029/2015 – C8-0196/2015 – 2015/0805(CNS))
P8_TA(2015)0364A8-0303/2015

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (10029/2015),

–  având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0196/2015),

–  având în vedere Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere(1), în special articolul 33,

–  având în vedere Rezoluția sa din 10 octombrie 2013 referitoare la consolidarea cooperării transfrontaliere în domeniul asigurării respectării legii în UE: punerea în aplicare a „Deciziei Prüm” și modelul european de schimb de informații(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 9 iulie 2015 referitoare la agenda europeană de securitate(3),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0303/2015),

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția sa Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 210, 6.8.2008, p. 1.
(2) Texte adoptate, P7_TA(2013)0419.
(3) Texte adoptate, P8_TA(2015)0269.


Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Polonia *
PDF 245kWORD 63k
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 27 octombrie 2015 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Polonia (09989/2015 – C8-0195/2015 – 2015/0806(CNS))
P8_TA(2015)0365A8-0302/2015

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (09989/2015),

–  având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0195/2015),

–  având în vedere Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere(1), în special articolul 33,

–  având în vedere Rezoluția sa din 10 octombrie 2013 referitoare la consolidarea cooperării transfrontaliere în domeniul asigurării respectării legii în UE: punerea în aplicare a „Deciziei Prüm” și modelul european de schimb de informații(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 9 iulie 2015 referitoare la agenda europeană de securitate(3),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0302/2015),

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

(1)JO L 210, 6.8.2008, p. 1.
(2)Texte adoptate, P7_TA(2013)0419.
(3)Texte adoptate, P8_TA(2015)0269.


Pachetele de servicii de călătorie şi formulele de călătorie asistate ***II
PDF 248kWORD 66k
Rezoluţie
Anexă
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 27 octombrie 2015 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 90/314/CEE a Consiliului (09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD))
P8_TA(2015)0366A8-0297/2015

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (09173/3/2015 – C8-0281/2015),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 11 decembrie 2013(1),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(2) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0512),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A8-0297/2015),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

5.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

DECLARAȚIA COMISIEI

Atunci când va revizui documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 3 decembrie 2009, intitulat „Orientări cu privire la implementarea/aplicarea Directivei 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale”, Comisia va aborda, de asemenea, problema practicilor comerciale prin care furnizorii de servicii de călătorie care își comercializează serviciile online oferă servicii suplimentare într-o manieră ascunsă, neclară sau ambiguă, cum ar fi ascunzând opțiunea de a nu rezerva alte servicii suplimentare. Comisia va informa Parlamentul cu privire la modul în care aceste opinii au fost luate în considerare în momentul adoptării orientărilor revizuite.

(1) JO C 170, 5.6.2014, p. 73.
(2) Texte adoptate, 12.3.2014, P7_TA(2014)0222.


Piața unică europeană a comunicațiilor electronice ***II
PDF 245kWORD 64k
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 27 octombrie 2015 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis și de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații și a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii (10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD))
P8_TA(2015)0367A8-0300/2015

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (10788/2/2015 – C8-0294/2015),

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Parlamentul Irlandei (Oireachtas), Parlamentul Maltei, Consiliul Federal al Austriei și Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 21 ianuarie 2014(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 31 ianuarie 2014(2),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(3) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0627),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0300/2015),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 177, 11.6.2014, p. 64.
(2) JO C 126, 26.4.2014, p. 53.
(3) Texte adoptate, 3.4.2014, P7_TA(2014)0281.


Comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse și tratamente ***I
PDF 478kWORD 239k
Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 27 octombrie 2015 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr 1236/2005 al Consiliului privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD))(1)
P8_TA(2015)0368A8-0267/2015

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 8
(8)  Acordarea unei autorizații globale ar fi adecvată, de asemenea, în cazul în care un producător trebuie să exporte medicamente reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1236/2005 către un distribuitor dintr-o țară care nu a abolit pedeapsa capitală, cu condiția ca exportatorul și distribuitorul să fi încheiat un acord obligatoriu din punct de vedere juridic care prevede ca distribuitorul să aplice un set adecvat de măsuri pentru a se asigura că medicamentele nu vor fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală.
(8)  Acordarea unei autorizații globale ar fi adecvată, de asemenea, în cazul în care un producător trebuie să exporte medicamente reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1236/2005 către un distribuitor dintr-o țară care nu a abolit pedeapsa capitală, cu condiția ca exportatorul și distribuitorul să fi încheiat un acord obligatoriu din punct de vedere juridic care prevede ca distribuitorul să aplice un set adecvat de măsuri pentru a se asigura că medicamentele nu vor fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, acte de tortură sau alte tratamente și pedepse cu cruzime, inumane sau degradante.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 12
(12)  Este necesar să se interzică brokerilor, în cadrul Uniunii, furnizarea de servicii de intermediere în legătură cu bunurile al căror export și import sunt interzise pentru că bunurile respective nu au nicio altă utilizare practică decât în vederea aplicării pedepsei capitale, a torturii sau a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante. Interzicerea prestării unor astfel de servicii servește la protejarea principiilor etice ale societății.
(12)  Este necesar să se interzică brokerilor, în cadrul Uniunii, furnizarea de servicii de intermediere în legătură cu bunurile al căror export și import sunt interzise pentru că bunurile respective nu au nicio altă utilizare practică decât în vederea aplicării pedepsei capitale, a torturii sau a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante. Interzicerea prestării unor astfel de servicii servește la protejarea principiilor etice ale societății și la respectarea principiilor demnității umane, care constituie fundamentul valorilor europene prevăzute în Tratatul privind Uniunea Europeană și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 19 a (nou)
(19a)  Ar trebui introdusă o clauză specifică de utilizare finală pentru ca statele membre să suspende sau să pună capăt transferului de elemente de securitate care nu sunt enumerate în anexele II și III, care în mod clar nu au nicio altă utilizare practică decât folosirea în executarea pedepsei capitale, a actelor de tortură sau a altor pedepse și tratamente cu cruzime, degradante sau inumane, sau în cazul în care există motive întemeiate pentru a crede că transferul acestor elemente ar conduce la facilitarea sau executarea pedepsei capitale, a actelor de tortură sau a altor pedepse și tratamente cu cruzime, degradante sau inumane. Competențele acordate în temeiul clauzei specifice de utilizare finală nu ar trebui să se extindă la produse medicale care ar putea fi utilizate pentru executarea pedepsei capitale,
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 – litera aa (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 2 – litera f
(aa)  litera (f) se înlocuiește cu următorul text:
(f)  „asistență tehnică”: orice asistență tehnică pentru reparația, dezvoltarea, fabricația, testarea, întreținerea, montarea și orice alt serviciu tehnic care poate să ia următoarele forme: instruire, consiliere, formare, transmitere a cunoștințelor sau a calificărilor operaționale sau servicii de consultanță. Asistența tehnică cuprinde formele de asistență verbală și asistență furnizată pe cale electronică;
„(f) «asistență tehnică» înseamnă orice asistență tehnică pentru reparații, dezvoltare, fabricație, testare, întreținere, montare, utilizare și practici și orice alt serviciu tehnic care poate să ia următoarele forme: instruire, consiliere, formare, transmitere a cunoștințelor sau a calificărilor operaționale sau servicii de consultanță. Asistența tehnică cuprinde formele de asistență verbală și asistență furnizată pe cale electronică;”;
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 2 – litera k – paragraful 2
În sensul prezentului regulament, prestarea în exclusivitate de servicii auxiliare este exclusă din această definiție. Serviciile auxiliare sunt transportul, serviciile financiare, asigurarea sau reasigurarea sau publicitatea sau promovarea cu caracter general;
În sensul prezentului regulament, prestarea de servicii auxiliare este inclusă în această definiție. Serviciile auxiliare sunt transportul, serviciile financiare, asigurarea sau reasigurarea sau publicitatea sau promovarea cu caracter general, inclusiv pe internet;
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 2 – litera l
(l)  „broker” înseamnă orice persoană fizică sau juridică sau orice parteneriat rezident sau stabilit într-un stat membru al Uniunii care prestează serviciile definite la litera (k) dinspre Uniune către teritoriul unei țări terțe;
(l)  „broker” înseamnă orice persoană fizică sau juridică sau orice parteneriat, rezident sau stabilit într-un stat membru al Uniunii, precum și orice resortisant al unui stat membru al Uniunii sau o filială a unei persoane juridice sau a unui parteneriat care prestează serviciile definite la litera (k);
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 2 – litera m
(m)  „furnizor de asistență tehnică” înseamnă orice persoană fizică sau juridică sau orice parteneriat rezident sau stabilit într-un stat membru al Uniunii care furnizează asistență tehnică, definită la litera (f), dinspre Uniune către teritoriul unei țări terțe;
(m)  „furnizor de asistență tehnică” înseamnă orice persoană fizică sau juridică sau orice parteneriat rezident sau stabilit într-un stat membru al Uniunii care furnizează asistență tehnică, definită la litera (f);
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 2 – litera n
(n)  „exportator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică sau orice parteneriat în numele căruia se face o declarație de export, mai precis persoana care, în momentul acceptării declarației, deține un contract cu destinatarul din țara terță în cauză și are competența necesară pentru a decide expedierea bunurilor în afara teritoriului vamal al Uniunii. În cazul în care nu a fost încheiat niciun contract de export sau în cazul în care titularul contractului nu acționează în nume propriu, prin exportator se înțelege persoana care are competența necesară pentru a decide expedierea produsului în afara teritoriului vamal al Uniunii. În cazul în care dreptul de a dispune de bunuri aparține unei persoane stabilite în afara Uniunii, în conformitate cu contractul pe care se bazează exportul, exportatorul este considerat a fi partea contractantă stabilită în Uniune;
(n)  „exportator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică sau orice parteneriat în numele căruia se face o declarație de export, mai precis persoana care, în momentul acceptării declarației, deține un contract cu destinatarul din țara terță în cauză și are competența necesară pentru a decide expedierea bunurilor în afara teritoriului vamal al Uniunii. În cazul în care nu a fost încheiat niciun contract de export sau în cazul în care titularul contractului nu acționează în nume propriu, prin exportator se înțelege persoana care are competența necesară pentru a decide expedierea produsului în afara teritoriului vamal al Uniunii. În cazul în care dreptul de a dispune de bunuri aparține unei persoane stabilite în afara Uniunii, în conformitate cu contractul pe care se bazează exportul, exportatorul este considerat a fi partea contractantă rezidentă sau stabilită în Uniune;
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 2 – litera ra (nouă)
(ra)  „tranzit” înseamnă transportul unor bunuri din afara UE, enumerate în anexe, care intră sau trec prin teritoriul vamal al Uniunii pentru a ajunge la o destinație aflată în afara Uniunii;
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 4 b (nou)
3a.  Se introduce următorul articol:
„Articolul 4b
Interzicerea tranzitului
(1)  Orice tranzit al bunurilor enumerate la anexa II se interzice, indiferent de proveniența acestor bunuri.
(2)  Prin derogare de la alineatul (1), autoritatea competentă poate să autorizeze tranzitul bunurilor enumerate în anexa II, dacă se dovedește că, în țara lor de destinație, aceste bunuri vor fi utilizate exclusiv în scopul expunerii publice într-un muzeu, din motivul semnificației lor istorice.”
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 4 c (nou)
3b.  Se introduce următorul articol:
„Articolul 4c
Interzicerea marketingului și promovării în scopuri comerciale
Marketingul și activitățile de promovare în scopuri comerciale, realizate online și offline în cadrul Uniunii de către o persoană fizică sau juridică sau un parteneriat în scopul unui transfer de bunuri enumerate în anexa II sunt interzise.”
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 6 – alineatul 1
1.  Deciziile privind cererile de autorizare pentru exportul de bunuri enumerate în anexa IIIa se iau de către autoritățile competente, de la caz la caz, luând în considerare toate aspectele relevante, inclusiv, în special, dacă o cerere pentru un export identic în esență a fost respinsă de alt stat membru în ultimii trei ani, precum și aspecte privind utilizarea finală prevăzută și riscul de deturnare de la aceasta.
(1)  Deciziile privind cererile de autorizare pentru exportul de bunuri enumerate în anexele III și IIIa se iau de către autoritățile competente de la caz la caz, luând în considerare toate aspectele relevante, inclusiv, în special, dacă o cerere privind un export identic în esență a fost respinsă de un alt stat membru în ultimii trei ani, precum și aspecte privind utilizarea finală prevăzută și riscul de deturnare de la aceasta.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)
5a.  La articolul 6, se introduce următorul alineat:
„(1a) Autoritatea competentă, ținând seama de toate dovezile relevante, adoptă, împreună cu statele membre, măsurile corespunzătoare pentru a garanta că societăților care promovează echipamente de securitate, precum și celor care organizează târguri comerciale și alte evenimente în care sunt promovate astfel de echipamente, li s-a adus la cunoștință faptul că astfel de echipamente pot fi utilizate pentru acte de tortură și alte pedepse și tratamente cu cruzime, degradante sau inumane, precum și faptul că promovarea comercială a acestui tip de echipamente poate fi interzisă și că li se pot retrage autorizațiile.”
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 6 – alineatul 2
5b.  La articolul 6, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
2.  Autoritatea competentă nu acordă autorizația în cazul în care există motive întemeiate de a se crede că bunurile enumerate în anexa III ar putea fi utilizate în scopul torturii sau pentru a impune alte pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante – inclusiv pedepse corporale hotărâte de o instanță judecătorească – de către o autoritate de reprimare sau de către orice persoană fizică sau juridică dintr-o țară terță.
„(2) Autoritatea competentă nu acordă autorizația în cazul în care există motive întemeiate de a se crede că bunurile enumerate în anexele III și IIIa ar putea fi utilizate în scopul torturii sau pentru a impune alte pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante – inclusiv pedepse corporale hotărâte de o instanță judecătorească – de către o autoritate de reprimare sau de către orice persoană fizică sau juridică dintr-o țară terță.
Autoritatea competentă ține seama de:
Autoritatea competentă ține seama de:
–  hotărârile judecătorești deja publicate, adoptate de jurisdicții internaționale;
–  hotărârile judecătorești deja publicate, adoptate de jurisdicții internaționale;
–  rezultatele lucrărilor organismelor competente ale Organizației Națiunilor Unite, ale Consiliului Europei și ale Uniunii Europene, precum și de rapoartele Comitetului European pentru prevenirea torturii și a altor pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante al Consiliului Europei și ale Raportorului special al Organizației Națiunilor Unite privind tortura și alte pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.
–  rezultatele lucrărilor organismelor competente ale Organizației Națiunilor Unite, ale Consiliului Europei și ale Uniunii Europene, precum și de rapoartele Comitetului European pentru prevenirea torturii și a altor pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante al Consiliului Europei și ale Raportorului special al Organizației Națiunilor Unite privind tortura și alte pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.
Alte informații pertinente pot fi luate în considerare, cum sunt hotărârile deja publicate, luate de către jurisdicțiile naționale, rapoartele sau alte informații elaborate de organizațiile societății civile și informațiile privind restricțiile aplicate de țările de destinație exporturilor de bunuri enumerate la anexele II și III.
Alte informații pertinente pot fi luate în considerare, cum sunt hotărârile deja publicate, luate de către jurisdicțiile naționale, rapoartele sau alte informații elaborate de organizațiile societății civile și informațiile privind restricțiile aplicate de țările de destinație exporturilor de bunuri enumerate la anexele II, III și IIIa.”
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5 c (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 6 a (nou)
5c.  Se introduce următorul articol:
„Articolul 6a
Obligația privind autorizația de tranzit
(1)  Este necesară o autorizație pentru tranzitul bunurilor enumerate în anexele III sau IIIa, în cazul în care operatorul economic a fost informat de către autoritățile competente ale statului membru pe teritoriul căruia are loc tranzitul, că produsele în cauză sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, pentru a impune pedeapsa capitală, tortura sau alte pedepse și tratamente crude, inumane sau degradante.
(2)  În cazul în care un operator economic are cunoștință de faptul că bunurile aflate în tranzit și enumerate în anexele III sau IIIa sunt destinate pentru a fi utilizate, integral sau parțial, pentru executarea pedepsei capitale, a unor acte de tortură sau a altor pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, acesta informează autoritățile competente, care decid dacă este sau nu necesar să impună tranzitului în cauză obligativitatea unei autorizații.
(3)  Un stat membru care, în conformitate cu alineatele (1) și (2), impune obligația obținerii unei autorizații pentru tranzitul unui bun care nu este prevăzut la anexele III sau IIIa, informează celelalte state membre și Comisia.”
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 7 a – alineatul 1
1.  Este interzis ca un broker să furnizeze către orice persoană, entitate sau organism situat într-o țară terță, servicii de intermediere privind bunurile enumerate în anexa III, indiferent de proveniența acestora, în cazul în care brokerul știe sau are motive să suspecteze că o parte dintr-un transport de astfel de bunuri este sau ar putea fi destinată utilizării în scopul torturii sau al altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, într-o țară care nu face parte din teritoriul vamal al Uniunii.
(1)  Este interzis ca un broker să furnizeze către orice persoană, entitate sau organism situat într-o țară terță, servicii de intermediere privind bunurile enumerate în anexele III și IIIa, indiferent de proveniența acestora, în cazul în care brokerul știe sau are motive să suspecteze că o parte dintr-un transport de astfel de bunuri este sau ar putea fi destinată utilizării în scopul torturii sau al altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, într-o țară care nu face parte din teritoriul vamal al Uniunii.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 1– punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 7 a – alineatul 2
2.  Este interzis ca un furnizor de asistență tehnică să furnizeze către orice persoană, entitate sau organism situat într-o țară terță, asistență tehnică în ceea ce privește bunurile enumerate în anexa III, indiferent de proveniența acestora, în cazul în care furnizorul unei astfel de asistențe știe sau are motive să suspecteze că unele sau toate bunurile relevante sunt sau ar putea fi destinate utilizării în scopul torturii sau al altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, într-o țară care nu face parte din teritoriul vamal al Uniunii.”
(2)  Este interzis ca un furnizor de asistență tehnică să furnizeze către orice persoană, entitate sau organism situat într-o țară terță, asistență tehnică în ceea ce privește bunurile enumerate în anexele III și IIIa, indiferent de proveniența acestora, în cazul în care furnizorul unei astfel de asistențe știe sau are motive să suspecteze că unele sau toate bunurile relevante sunt sau ar putea fi destinate utilizării în scopul torturii sau al altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, într-o țară care nu face parte din teritoriul vamal al Uniunii. Este, de asemenea, interzis unui furnizor de asistență tehnică să acorde instruire, consiliere, formare sau să transmită cunoștințe practice sau competențe profesionale care ar putea ajuta la executarea pedepsei capitale și a unor acte de tortură sau a altor pedepse și tratamente cu cruzime, degradante sau inumane.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 7 aa (nou)
6a.  Se introduce următorul articol:
„Articolul 7aa
Schimbul de bune practici
Statele membre sunt încurajate să promoveze bunele practici între furnizorii de asistență tehnică pentru a se asigura că această asistență contribuie în mod pozitiv la combaterea torturii și a altor pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.”
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 7 c – alineatul 3 – punctul 3.3 (nou)
„3.3. Comisia, în cooperare cu autoritățile competente din statele membre și din țările terțe, după caz, adoptă orientări în materie de bune practici referitoare la verificarea utilizării finale.”
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 7 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Capitolul III b (nou) – articolul 7 e (nou)
7a.  Se introduce următorul capitol:
„Capitolul III b
Bunuri neprevăzute în listă
Articolul 7e
Clauză generală
(1)  Este necesară o autorizație pentru exportul bunurilor neincluse în anexele din prezentul regulament, în cazul în care exportatorul a fost informat de autoritățile competente ale statului membru în care își are sediul că bunurile în cauză sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, impunerii pedepsei capitale, a torturii și a altor pedepse și tratamente crude, inumane sau degradante.
(2)  În cazul în care un exportator are cunoștință de faptul că bunurile pe care le propune pentru export, care nu sunt enumerate în anexa II, anexa III sau anexa IIIa, sunt destinate, integral sau parțial, impunerii pedepsei capitale, a torturii și a altor pedepse și tratamente crude, inumane sau degradante, el informează autoritățile statului membru în care își are sediul, care decid dacă este sau nu necesar să impună bunurilor în cauză obligativitatea unei autorizații pentru export.
(3)  Un stat membru care, în aplicarea alineatelor (1) și (2), impune obligația obținerii unei autorizații pentru exportul bunurilor care nu sunt prevăzute în anexa III sau în anexa IIIa, informează, după caz, celelalte state membre și Comisia cu privire la aceasta și indică motive precise privind impunerea acestei obligații. De asemenea, statele membre informează de îndată Comisia cu privire la orice modificări aduse măsurilor adoptate în conformitate cu alineatele (1) și (2).
(4)  Celelalte state membre țin seama pe deplin de această informație și o transmit administrației vamale și altor autorități naționale competente.
(5)  Atunci când motive imperative de urgență impun acest lucru, Comisia adoptă acte delegate, adăugând elemente la care se face referire în alineatele (1) și (2) la anexa II, anexa III sau anexa IIIa. Procedura prevăzută la articolul 15b se aplică actelor delegate adoptate în temeiul prezentului alineat.
(6)  Medicamentele, astfel cum sunt definite în Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a, sunt excluse din domeniul de aplicare al articolului.
_________________________
1a Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (JO L 311, 28.11.2001, p. 67).”
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 8 – alineatul 6
6.  Prin derogare de la alineatul (5), în cazul în care medicamentele urmează să fie exportate de un producător către un distribuitor, cel dintâi trebuie să furnizeze informații cu privire la pregătirile realizate și la măsurile luate pentru a împiedica utilizarea produselor în scopul impunerii pedepsei capitale, cu privire la țara de destinație și, în măsura în care acestea sunt disponibile, la utilizarea finală și utilizatorii finali ai bunurilor.
(6)  Prin derogare de la alineatul (5), în cazul în care medicamentele urmează să fie exportate de un producător către un distribuitor, cel dintâi trebuie să furnizeze informații cu privire la pregătirile realizate și la măsurile luate pentru a împiedica utilizarea produselor în scopul impunerii pedepsei capitale, cu privire la țara de destinație și, în măsura în care acestea sunt disponibile, la utilizarea finală și utilizatorii finali ai bunurilor. Aceste informații sunt accesibile, la cerere, unui organism independent de supraveghere relevant, cum ar fi un mecanism național de prevenire înființat în temeiul Protocolului opțional la Convenția ONU împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, sau o instituție națională pentru drepturile omului dintr-un stat membru.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 10 – alineatul 2
8a.  La articolul 10, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
2.  În cazul în care o declarație vamală privind bunurile enumerate la anexele II sau III se prezintă, și se confirmă că nu s-a acordat nici o autorizație în temeiul prezentului regulament pentru exportul sau importul dorit, autoritățile vamale rețin bunurile declarate și atrag atenția asupra posibilității de a solicita o autorizație, în conformitate cu prezentul regulament. În cazul în care nu se prezintă nicio cerere de autorizație în termen de șase luni de la data reținerii sau în cazul în care autoritatea competentă respinge cererea, autoritățile vamale dispun de bunurile reținute în conformitate cu legislația națională în vigoare.
„(2) În cazul în care o declarație vamală privind bunurile enumerate la anexele II, III sau IIIa se prezintă, și se confirmă că nu s-a acordat nici o autorizație în temeiul prezentului regulament pentru exportul sau importul dorit, autoritățile vamale rețin bunurile declarate și atrag atenția asupra posibilității de a solicita o autorizație, în conformitate cu prezentul regulament. În cazul în care nu se prezintă nicio cerere de autorizație în termen de șase luni de la data reținerii sau în cazul în care autoritatea competentă respinge cererea, autoritățile vamale dispun de bunurile reținute în conformitate cu legislația națională în vigoare.”
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 12 a – alineatul 2
2.  În termen de trei luni, Comisia poate solicita statului membru solicitant să furnizeze informații suplimentare, în cazul în care consideră că cererea nu abordează unul sau mai multe aspecte relevante sau că sunt necesare informații suplimentare privind unul sau mai multe aspecte relevante. Aceasta comunică aspectele asupra cărora este necesară furnizarea de informații suplimentare.
(2)  La primirea cererii menționate la alineatul (1), Comisia informează imediat toate statele membre și circulă informațiile primite de la statul membru solicitant. În așteptarea adoptării unei decizii finale de către Comisie, statele membre pot suspenda imediat transferurile de bunuri incluse în cererea în cauză. În termen de trei luni, Comisia poate solicita statului membru solicitant să furnizeze informații suplimentare, în cazul în care consideră că cererea nu abordează unul sau mai multe aspecte relevante sau că sunt necesare informații suplimentare privind unul sau mai multe aspecte relevante. Aceasta comunică aspectele asupra cărora este necesară furnizarea de informații suplimentare.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 12 a – alineatul 3
3.   În cazul în care consideră că nu este necesar să solicite informații suplimentare sau, dacă este cazul, la primirea informațiilor suplimentare pe care le-a solicitat, Comisia inițiază, în termen de șase luni, procedura de adoptare a modificării solicitate sau informează statele membre solicitante cu privire la motivele pentru care nu a procedat astfel.”
(3)   În cazul în care consideră că nu este necesar să solicite informații suplimentare sau, dacă este cazul, la primirea informațiilor suplimentare pe care le-a solicitat, Comisia inițiază, în termen de trei luni, procedura de adoptare a modificării solicitate sau informează statele membre solicitante cu privire la motivele pentru care nu a procedat astfel.”
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 12 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 13 – alineatul 1
12a.  La articolul 13, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
1.  Fără a aduce atingere articolului 11, Comisia și statele membre se informează reciproc și la cerere cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și își comunică orice informație pertinentă de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special informațiile privind autorizațiile acordate și retrase.
„(1) Fără a aduce atingere articolului 11, fiecare stat membru informează Comisia cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și își comunică orice informație pertinentă de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special informațiile privind autorizațiile acordate și retrase, precum și în legătură cu măsurile adoptate în temeiul clauzei specifice de utilizare finală. Comisia transmite informațiile celorlalte state membre.”
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 12 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 13 – alineatul 3 a (nou)
12b.  La articolul 13, se introduce următorul alineat:
„(3a) Comisia întocmește rapoarte anuale care reprezintă o sinteză a rapoartelor de activități anuale menționate la alineatul (3). Raportul se pune la dispoziția publicului.”
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 15
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 15 a
„Articolul 15a
eliminat
Exercitarea delegării de competențe
1.  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.
2.  Delegarea de competențe menționată la articolul 12 este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la… Comisia întocmește un raport cu privire la delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește în mod tacit, pentru perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune unei astfel de reînnoiri cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 12 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Aceasta intră în vigoare în ziua următoare publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată în decizie. Decizia nu afectează valabilitatea actelor delegate care sunt deja în vigoare.
4.  Imediat după adoptarea unui act delegat, Comisia notifică simultan Parlamentului European și Consiliului acest lucru.
5.  Un act delegat adoptat în temeiul articolul 12 intră în vigoare numai în cazul în care nu au fost exprimate obiecții nici de către Parlamentul European, nici de către Consiliu în termen de două luni de la notificarea actului către Parlamentul European și Consiliu sau dacă, înainte de expirarea acestei perioade, Parlamentul European și Consiliul informează Comisia că nu au obiecții. Termenul se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 15 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 15 c (nou)
15a.  Se introduce următorul articol:
„Articolul 15c
Grupul de coordonare pentru combaterea torturii
(1)  Se înființează un Grup de coordonare pentru combaterea torturii, prezidat de un reprezentant al Comisiei. Fiecare stat membru numește un reprezentant în acest grup. Grupul de coordonare examinează orice chestiune privind aplicarea prezentului regulament, care poate fi semnalată fie de președinte, fie de un reprezentant al unui stat membru.
(2)  Grupul de coordonare, în cooperare cu Comisia, ia măsurile corespunzătoare pentru a stabili o cooperare și un schimb de informații directe între autoritățile competente, în special pentru a elimina riscul ca posibilele neconcordanțe în aplicarea controlului exporturilor la bunurile care ar putea fi utilizate pentru impunerea pedepsei capitale, a torturii și a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante să conducă la devierea schimburilor comerciale.
(3)  Președintele Grupului de coordonare pentru combaterea torturii consultă, ori de câte ori consideră necesar, exportatorii, brokerii și alți actori interesați, inclusiv toate părțile societății civile cu expertiză relevantă în aspectele care fac obiectul prezentului regulament.
(4)  Comisia înaintează Parlamentului European un raport anual în scris referitor la activitățile, analizele și consultările Grupului de coordonare pentru combaterea torturii, realizat în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului.”
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 15 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 15 d (nou)
15b.  Se introduce următorul articol:
„Articolul 15d
(1)  Până la data de …* și din trei în trei ani după aceea, Comisia reexaminează punerea în aplicare a prezentului regulament și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cuprinzător de punere în aplicare și de evaluare a impactului, care poate conține propuneri în vederea modificării acestuia. Statele membre pun la dispoziția Comisiei toate informațiile relevante pentru întocmirea raportului.
(2)  Secțiunile speciale ale raportului abordează următoarele aspecte:
(a)  Grupul de coordonare împotriva torturii și activitățile, analizele și consultările sale. Informațiile furnizate de Comisie privind analizele și consultările Grupului de coordonare sunt considerate confidențiale în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001. În orice caz, o informație este considerată confidențială atunci când divulgarea ei poate avea consecințe nefavorabile semnificative pentru persoana care a furnizat-o sau pentru sursa acesteia;
(b)  informații privind deciziile de acordare a autorizațiilor naționale de către statele membre, raportările lor către Comisie, mecanismele de notificare și consultare între statele membre, promulgarea și aplicarea.
(c)  informații cuprinzătoare cu privire la natura și efectele măsurilor luate de către statele membre în conformitate cu articolul 17, inclusiv funcționarea regimurilor de sancțiuni introduse de statele membre și o evaluare pentru a stabili dacă aceste regimuri sunt eficace, proporționale și cu efect de descurajare.
______________
* Trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.”
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 15 c (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 17 – alineatul 2.a (nou)
15c.  La articolul 17, se adaugă alineatul următor:
„2.a. Comisia evaluează dacă reglementările în materie de sancțiuni stabilite de statele membre au caracter și efect similare.”
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 15 – litera -a (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Anexa III – coloana 2 – punctele 1 și 2
(-a) În anexa III, la a doua coloană, punctele 1 și 2 se înlocuiesc cu următorul text:
1.  Bunuri concepute pentru imobilizarea ființelor umane, și anume:
„1. Bunuri concepute pentru imobilizarea ființelor umane, și anume:
1.1.  Cătușe și lanțuri multiple
1.1.  Cătușe și lanțuri multiple
Note:
Note:
1.  Cătușele sunt instrumente de imobilizare compuse din două manșete sau verigi prevăzute cu un mecanism de blocare, legate printr-un lanț sau o bară.
1.  Cătușele sunt instrumente de imobilizare compuse din două manșete sau verigi prevăzute cu un mecanism de blocare, legate printr-un lanț sau o bară.
2.  Acest punct nu se aplică instrumentelor de imobilizare a picioarelor și lanțurilor multiple interzise la punctul 2.3 din anexa II.
2.  Acest punct nu se aplică instrumentelor de imobilizare a picioarelor și lanțurilor multiple interzise la punctul 2.3 din anexa II.
3.  Acest punct nu se aplică „cătușelor obișnuite”. „Cătușele obișnuite” sunt cătușele care îndeplinesc toate condițiile următoare:
3.  Acest punct nu se aplică „cătușelor obișnuite”. „Cătușele obișnuite” sunt cătușele care îndeplinesc toate condițiile următoare:
—  dimensiunea lor totală, inclusiv lanțul, măsurată de la marginea exterioară a uneia dintre cătușe până la marginea exterioară a celeilalte, este cuprinsă între 150 și 280 mm în poziția „închis”;
—  dimensiunea lor totală, inclusiv lanțul, măsurată de la marginea exterioară a uneia dintre cătușe până la marginea exterioară a celeilalte, este cuprinsă între 150 și 280 mm în poziția „închis”;
—  circumferința interioară a fiecărei cătușe este de maximum 165 mm atunci când roata cu clichet este cuplată la ultima treaptă care declanșează mecanismul de blocare;
—  circumferința interioară a fiecărei cătușe este de maximum 165 mm atunci când roata cu clichet este cuplată la ultima treaptă care declanșează mecanismul de blocare;
—  circumferința interioară a fiecărei cătușe este de minimum 200 mm atunci când roata cu clichet este cuplată la prima treaptă care declanșează mecanismul de blocare; și
—  circumferința interioară a fiecărei cătușe este de minimum 200 mm atunci când roata cu clichet este cuplată la prima treaptă care declanșează mecanismul de blocare; și
—  nu au fost modificate pentru a provoca durere fizică sau suferințe.
—  nu au fost modificate pentru a provoca durere fizică sau suferințe
1.2.  Cătușe sau verigi individuale prevăzute cu un mecanism de blocare, având o circumferință interioară de peste 165 mm atunci când roata cu clichet este cuplată la ultima treaptă care declanșează mecanismul de blocare.
1.2.  Cătușe sau verigi individuale prevăzute cu un mecanism de blocare, având o circumferință interioară de peste 165 mm atunci când roata cu clichet este cuplată la ultima treaptă care declanșează mecanismul de blocare.
Notă:
Notă:
Acest punct include instrumentele de imobilizare a gâtului și alte cătușe sau verigi individuale prevăzute cu un mecanism de blocare, care sunt legate de cătușele obișnuite prin intermediul unui lanț.
Acest punct include instrumentele de imobilizare a gâtului și alte cătușe sau verigi individuale prevăzute cu un mecanism de blocare, care sunt legate de cătușele obișnuite prin intermediul unui lanț.
1.3.  Măști antiscuipat: măști, inclusiv măști din plasă, conținând o botniță care acoperă gura pentru a împiedica scuipatul.
1.3.  Măști antiscuipat: măști, inclusiv măști din plasă, conținând o botniță care acoperă gura pentru a împiedica scuipatul.
Notă: Acest punct include măștile antiscuipat care sunt legate de cătușele obișnuite prin intermediul unui lanț.
Notă: Acest punct include măștile antiscuipat care sunt legate de cătușele obișnuite prin intermediul unui lanț.
1.3.a Scaune, planșe și paturi prevăzute cu curele
2.  Arme și dispozitive concepute pentru combaterea dezordinilor publice sau pentru autoprotecție, și anume:
2.  Arme și dispozitive concepute pentru combaterea dezordinilor publice sau pentru autoprotecție, și anume:
2.1.  Arme portabile cu descărcare electrică ce pot viza un singur individ de fiecare dată când este administrat un șoc electric, inclusiv, dar fără însă a se limita la: bastoane cu electroșocuri, scuturi cu electroșocuri, pistoale electrice paralizante și pistoale electrice cu săgeți.
2.1.  Arme portabile cu descărcare electrică ce pot viza un singur individ de fiecare dată când este administrat un șoc electric, inclusiv, dar fără însă a se limita la: bastoane cu electroșocuri, scuturi cu electroșocuri, pistoale electrice paralizante și pistoale electrice cu săgeți.
Note:
Note:
1.  Acest punct nu se aplică centurilor electrice și altor dispozitive care intră în domeniul de aplicare al punctului 2.1 din anexa II.
1.  Acest punct nu se aplică centurilor electrice și altor dispozitive care intră în domeniul de aplicare al punctului 2.1 din anexa II.
2.  Acest punct nu se aplică dispozitivelor cu energie electrostatică individuale în cazul în care acestea însoțesc utilizatorul pentru protecția sa personală.
2.  Acest punct nu se aplică dispozitivelor cu energie electrostatică individuale în cazul în care acestea însoțesc utilizatorul pentru protecția sa personală.
2.2.  Seturi care conțin toate componentele esențiale pentru asamblarea armelor portabile cu descărcare electrică menționate la punctul 2.1
2.2.  Seturi care conțin toate componentele esențiale pentru asamblarea armelor portabile cu descărcare electrică menționate la punctul 2.1
Notă:
Notă:
Următoarele bunuri sunt considerate a fi componente esențiale:
Următoarele bunuri sunt considerate a fi componente esențiale:
—  unitatea producătoare de șoc electric;
—  unitatea producătoare de șoc electric;
—  întrerupătorul, acționat prin telecomandă sau nu; și
—  întrerupătorul, acționat prin telecomandă sau nu; și
—  electrozii sau, după caz, firele prin intermediul cărora urmează să fie administrat șocul electric.
—  electrozii sau, după caz, firele prin intermediul cărora urmează să fie administrat șocul electric.
2.3.  Arme cu descărcare electrică, fixe sau montabile, care acoperă o zonă vastă și care pot viza mai multe persoane în vederea administrării de electroșocuri.
2.3.  Arme cu descărcare electrică, fixe sau montabile, care acoperă o zonă vastă și care pot viza mai multe persoane în vederea administrării de electroșocuri.
2.3.a Dispozitive acustice destinate controlului mulțimilor/situațiilor de dezordine publică
2.3.b Arme cu unde milimetrice”

Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2
Punctul 6 de la articolul 1 și, în măsura în care se introduce articolul 7d, punctul 7 de la articolul 1 se aplică de la 1 ianuarie 2015.
Punctul 6 de la articolul 1 și, în măsura în care se introduce articolul 7d, punctul 7 de la articolul 1 se aplică de la 1 februarie 2016.
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Anexa II - Partea 2
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Anexa III b
Benin
eliminat
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Anexa II - Partea 2
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Anexa III b
Gabon
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Anexa II - Partea 2
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Anexa III b
Liberia
eliminat
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Anexa II - Partea 2
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Anexa III b
Madagascar
eliminat
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Anexa II - Partea 2
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Anexa IIIb
Mongolia
eliminat
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Anexa II - Partea 2
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Anexa III b
São Tomé și Principe
eliminat

(1) Chestiunea a fost retrimisă spre reexaminare comisiei competente în conformitate cu articolul 61 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură (A8-0267/2015).


Schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal *
PDF 481kWORD 251k
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 27 octombrie 2015 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal (COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS))
P8_TA(2015)0369A8-0306/2015

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2015)0135),

–  având în vedere articolul 115 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0085/2015),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0306/2015),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de directivă
Referirea 2 a (nouă)
având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special respectarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal și libertatea de a desfășura o activitate comercială,
Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 1
(1)   Problemele generate de evaziunea fiscală la nivel transfrontalier, de planificarea fiscală agresivă și de concurența fiscală dăunătoare s-au agravat considerabil, devenind un subiect de preocupare major în Uniune și la nivel mondial. Erodarea bazei impozabile reduce considerabil veniturile fiscale naționale, ceea ce împiedică statele membre să aplice politici fiscale favorabile creșterii. În mod concret, deciziile privind structurile create în funcție de sistemul de impozitare conduc la un nivel scăzut de impozitare a unor venituri artificial de ridicate în țara care emite decizia în avans și pot cauza reducerea artificială a veniturilor impozitate în orice alte țări implicate. Creșterea transparenței este așadar o necesitate urgentă. În acest scop, instrumentele și mecanismele instituite de Directiva 2011/16/UE13 a Consiliului trebuie consolidate.
(1)   Problemele generate de evaziunea fiscală la nivel transfrontalier, de planificarea fiscală agresivă și de concurența fiscală dăunătoare s-au agravat considerabil, devenind un subiect de preocupare major în Uniune și la nivel mondial. Erodarea bazei impozabile reduce considerabil veniturile fiscale naționale, ceea ce împiedică statele membre să aplice politici fiscale favorabile creșterii, provoacă denaturări ale concurenței în defavoarea întreprinderilor, mai ales a întreprinderilor mici și mijlocii, care plătesc cota de impozit corespunzătoare, și transferă impozitarea către factori mai puțin mobili, cum ar fi forța de muncă și consumul. Totuși, în cazuri specifice, deciziile privind structurile create în funcție de sistemul de impozitare au condus la un nivel scăzut de impozitare a unor venituri artificial de ridicate în țara care emite decizia în avans și au determinat reducerea artificială a veniturilor impozitate în orice alte țări implicate, reducând astfel baza impozabilă în aceste state membre. Creșterea transparenței specifice și intensificarea schimbului de informații este așadar o necesitate urgentă, cel puțin în conformitate cu standardele OCDE. În acest scop, instrumentele și mecanismele instituite de Directiva 2011/16/UE13 a Consiliului ar trebui consolidate.
__________________
__________________
13 Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal și de abrogare a Directivei 77/799/CEE (JO L 64, 11.3.2011, p. 1).
13 Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal și de abrogare a Directivei 77/799/CEE (JO L 64, 11.3.2011, p. 1).
Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 1 a (nou)
(1a)  Ca urmare a scandalului LuxLeaks, Parlamentul European își exprimă, prin intermediul prezentului raport, hotărârea fermă de a nu tolera frauda și evaziunea fiscală, precum și de a pleda pentru o distribuire echitabilă a sarcinii fiscale între cetățeni și întreprinderi.
Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 2
(2)   În concluziile sale din 18 decembrie 2014, Consiliul European a subliniat nevoia urgentă de intensificare a eforturilor de combatere a evaziunii fiscale și a planificării fiscale agresive, atât la nivel mondial, cât și la nivelul Uniunii. Subliniind importanța transparenței, Consiliul European a salutat intenția Comisiei de a prezenta o propunere privind schimbul automat de informații referitoare la deciziile fiscale în Uniune.
(2)   În concluziile sale din 18 decembrie 2014, Consiliul European a subliniat nevoia urgentă de intensificare a eforturilor de combatere a evaziunii fiscale și a planificării fiscale agresive, atât la nivel mondial, cât și la nivel european. Subliniind importanța transparenței și a schimbului de informații aferent, Consiliul European a salutat intenția Comisiei de a prezenta o propunere privind schimbul automat de informații referitoare la deciziile fiscale în Uniune.
Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 4
(4)   Cu toate acestea, eficiența schimbului spontan de informații privind deciziile transfrontaliere în avans și acordurile de preț în avans este împiedicată de o serie de dificultăți practice importante, cum ar fi marja de apreciere de care dispune statul membru emitent pentru a decide care alte state membre ar trebui informate.
(4)   Cu toate acestea, eficiența schimbului spontan de informații privind deciziile transfrontaliere în avans și acordurile de preț în avans este împiedicată de o serie de dificultăți practice importante, cum ar fi marja de apreciere de care dispune statul membru emitent pentru a decide care alte state membre ar trebui informate și sistemul de monitorizare ineficient care îngreunează sarcina Comisiei de a identifica orice încălcare a cerinței privind schimbul de informații.
Amendamentul 6
Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)
(4a)  Un schimb eficient de informații și prelucrarea eficientă a informațiilor fiscale, precum și presiunea inter pares care rezultă ar avea un puternic efect de descurajare a practicilor fiscale dăunătoare și ar permite statelor membre și Comisiei să aibă la dispoziție toate informațiile necesare pentru a lua măsuri împotriva acestor practici.
Amendamentul 7
Propunere de directivă
Considerentul 5
(5)   Posibilitatea ca furnizarea de informații să fie refuzată în cazul în care ar conduce la divulgarea unui secret comercial, industrial sau profesional sau a unui procedeu comercial ori a unor informații a căror divulgare ar fi contrară ordinii publice nu ar trebui să se aplice dispozițiilor privind schimbul automat obligatoriu de informații privind deciziile transfrontaliere în avans și acordurile de preț în avans, pentru a nu reduce eficacitatea acestor schimburi. Caracterul limitat al informațiilor care trebuie comunicate tuturor statelor membre ar trebui să asigure o protecție suficientă a intereselor comerciale respective.
(5)   Posibilitatea ca furnizarea de informații să fie refuzată în cazul în care ar conduce la divulgarea unui secret comercial, industrial sau profesional sau a unui procedeu comercial ori a unor informații a căror divulgare ar fi contrară ordinii publice nu trebuie să se aplice dispozițiilor privind schimbul automat obligatoriu de informații privind deciziile în avans și acordurile de preț în avans, pentru a nu reduce eficacitatea acestor schimburi. Caracterul limitat al informațiilor care trebuie comunicate tuturor statelor membre asigură o protecție suficientă a intereselor comerciale respective.
Amendamentul 8
Propunere de directivă
Considerentul 5 a (nou)
(5a)  Deciziile fiscale în avans și acordurile de preț în avans pot avea o dimensiune transfrontalieră chiar dacă se referă la tranzacții pur naționale. Acest lucru este adevărat mai ales în cazul tranzacțiilor în cascadă, unde decizia fiscală sau acordul de preț în avans privește primele tranzacții naționale, fără să țină cont de următoarele tranzacții (transfrontaliere).
Amendamentul 9
Propunere de directivă
Considerentul 5 b (nou)
(5b)  Pentru a evita o diferențiere arbitrară între acordurile fiscale care survin în contextul diferitelor practici administrative naționale, definițiile deciziilor în avans și acordurilor de preț în avans ar trebui să se aplice acordurilor fiscale indiferent de modul formal sau informal în care au fost emise și indiferent de caracterul obligatoriu sau facultativ al acestora.
Amendamentul 10
Propunere de directivă
Considerentul 5 c (nou)
(5c)  Deciziile fiscale în avans facilitează aplicarea coerentă și transparentă a legislației.
Amendamentul 11
Propunere de directivă
Considerentul 5 d (nou)
(5d)  Normele de impozitare transparente oferă securitate juridică contribuabililor și întreprinderilor și generează investiții.
Amendamentul 12
Propunere de directivă
Considerentul 6
(6)   Pentru a profita de beneficiile oferite de schimbul automat obligatoriu de informații privind deciziile transfrontaliere în avans și acordurile de preț în avans, informațiile ar trebui comunicate în cel mai scurt timp după emitere și, prin urmare, ar trebui stabilite intervale regulate de comunicare a informațiilor.
(6)   Pentru a profita de beneficiile oferite de schimbul automat obligatoriu de informații privind deciziile în avans și acordurile de preț în avans, informațiile referitoare la acestea ar trebui comunicate imediat după emitere. În cazul nerespectării acestei obligații, pot fi aplicate sancțiuni eficiente și eficace.
Amendamentul 13
Propunere de directivă
Considerentul 7
(7)   Schimbul automat obligatoriu de informații privind deciziile transfrontaliere în avans și acordurile de preț în avans ar trebui să includă, în fiecare caz, comunicarea unui set definit de informații de bază către toate statele membre. Comisia ar trebui să adopte toate măsurile necesare pentru a standardiza comunicarea unor astfel de informații în conformitate cu procedura prevăzută în Directiva 2011/16/UE pentru stabilirea unui formular-tip care să fie utilizat pentru schimbul de informații. Această procedură ar trebui, de asemenea, să fie utilizată pentru adoptarea oricăror măsuri și modalități practice necesare pentru punerea în aplicare a schimbului de informații.
(7)   Schimbul automat obligatoriu de informații privind deciziile în avans și acordurile de preț în avans ar trebui să includă, în fiecare caz, comunicarea unui set definit de informații de bază către toate statele membre. Comisia ar trebui să adopte toate măsurile necesare pentru a standardiza comunicarea unor astfel de informații în conformitate cu procedura prevăzută în Directiva 2011/16/UE pentru stabilirea unui formular-tip care să fie utilizat pentru schimbul de informații. Această procedură ar trebui, de asemenea, să fie utilizată pentru adoptarea oricăror măsuri și modalități practice necesare pentru punerea în aplicare a schimbului de informații.
Amendamentul 14
Propunere de directivă
Considerentul 8
(8)   Statele membre ar trebui să facă schimb cu informații de bază care trebuie comunicate și Comisiei. Acest lucru ar permite Comisiei, în orice moment, să monitorizeze și să evalueze aplicarea efectivă a schimbului automat de informații privind deciziile transfrontaliere în avans și acordurile de preț în avans. Această comunicare nu va scuti un stat membru de obligațiile sale de a notifica toate ajutoarele de stat Comisiei.
(8)   Statele membre ar trebui să facă schimb de informații de bază care trebuie comunicate și Comisiei, întrucât Comisia ar trebui să fie în măsură să analizeze independent dacă aceste informații sunt relevante pentru identificarea ajutoarelor de stat ilegale. Aceste informații de bază ar trebui să permită Comisiei, în orice moment, să monitorizeze și să evalueze în mod eficient aplicarea efectivă a schimbului automat de informații privind deciziile în avans și acordurile de preț în avans și să se asigure că deciziile nu au un impact negativ asupra pieței interne. Această comunicare nu va scuti un stat membru de obligațiile sale de a notifica toate ajutoarele de stat Comisiei.
Amendamentul 15
Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)
(8a)  Înainte de 1 octombrie 2018, statele membre ar trebui să furnizeze Comisiei o analiză ex-post privind eficacitatea prezentei directive.
Amendamentul 16
Propunere de directivă
Considerentul 9
(9)   Feedbackul oferit de statul membru care primește informațiile statului membru care le transmite este un element necesar al funcționării unui sistem eficient de schimb automat de informații. Prin urmare, este oportun să se prevadă măsuri care să permită furnizarea unui feedback în cazurile în care informațiile au fost utilizate și nu se poate furniza feedback în temeiul altor dispoziții din Directiva 2011/16/UE.
(9)   Feedbackul oferit de statul membru care primește informațiile statului membru care le transmite este un element necesar al funcționării unui sistem eficace de schimb automat de informații, întrucât stimulează cooperarea administrativă între statele membre. Prin urmare, este oportun să se prevadă măsuri care să permită furnizarea unui feedback în cazurile în care informațiile au fost utilizate și nu se poate furniza feedback în temeiul altor dispoziții din Directiva 2011/16/UE. În acest mod, ar fi mai dificilă eludarea informațiilor în scop fraudulos.
Amendamentul 17
Propunere de directivă
Considerentul 10
(10)   Un stat membru ar trebui să fie în măsură să se bazeze pe articolul 5 din Directiva 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul de informații la cerere pentru a obține informații suplimentare, inclusiv textul integral al deciziilor transfrontaliere în avans sau al acordurilor de preț în avans, de la statul membru care a emis astfel de decizii sau acorduri.
(10)   Un stat membru ar trebui să fie în măsură să se bazeze pe articolul 5 din Directiva 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul de informații la cerere pentru a obține informații suplimentare, inclusiv textul integral al deciziilor în avans sau al acordurilor de preț în avans, de la statul membru care a emis astfel de decizii sau acorduri și eventualele texte care introduc modificări ulterioare.
Amendamentul 18
Propunere de directivă
Considerentul 10 a (nou)
(10a)  Sintagma „informații care sunt în mod previzibil relevante”, menționată la articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2011/16/UE, ar trebui clarificată pentru a evita interpretările în scopul evaziunii fiscale.
Amendamentul 19
Propunere de directivă
Considerentul 11
(11)   Statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a elimina orice obstacol care ar putea împiedica schimbul automat obligatoriu eficace și cât mai larg posibil de informații privind deciziile transfrontaliere în avans și acordurile de preț în avans.
(11)   Statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a elimina orice obstacol care ar putea împiedica schimbul automat obligatoriu eficace și cât mai larg posibil de informații privind deciziile în avans și acordurile de preț în avans.
Amendamentul 20
Propunere de directivă
Considerentul 12 a (nou)
(12a)  Pentru a spori transparența pentru cetățeni, Comisia ar trebui să publice un rezumat al principalelor decizii fiscale convenite în anul anterior, pe baza informațiilor din registrul central securizat. Acest raport ar trebui să cuprindă cel puțin o descriere a chestiunilor abordate în decizia fiscală, o descriere a criteriilor utilizate pentru a stabili un acord de preț în avans și pentru a identifica statele membre care ar putea fi cele mai afectate. Făcând acest lucru, Comisia ar trebui să respecte dispozițiile referitoare la confidențialitate prevăzute în prezenta directivă.
Amendamentul 21
Propunere de directivă
Considerentul 12 b (nou)
(12b)  Statele membre ar trebui să solicite autorităților lor competente să aloce resurse umane din cadrul personalului existent pentru a colecta și analiza aceste informații.
Amendamentul 22
Propunere de directivă
Considerentul 12 c (nou)
(12c)  Până la 26 iunie 2017, ar trebui să existe un registru al proprietății efective operațional la nivelul întregii Uniuni, care să contribuie la identificarea posibilelor cazuri de evaziune fiscală și de transfer al profiturilor. Ar fi important să se creeze un registru central pentru schimbul automat de decizii fiscale în avans sau de acorduri de preț în avans între statele membre, care să fie accesibil autorităților fiscale și administrațiilor responsabile din statele membre și Comisiei;
Amendamentul 23
Propunere de directivă
Considerentul 15
(15)   Dispozițiile existente privind confidențialitatea ar trebui modificate pentru a reflecta extinderea schimbului automat obligatoriu de informații la deciziile transfrontaliere în avans și la acordurile de preț în avans.
(15)   Dispozițiile existente privind confidențialitatea ar trebui modificate pentru a reflecta extinderea schimbului automat obligatoriu de informații la deciziile în avans și la acordurile de preț în avans.
Amendamentul 24
Propunere de directivă
Considerentul 15 a (nou)
(15a)  Este esențial ca principiul fundamental al suveranității statelor membre în materie fiscală să fie susținut în ceea ce privește impozitele directe și ca actuala propunere să nu pericliteze principiul subsidiarității.
Amendamentul 25
Propunere de directivă
Considerentul 16
(16)  Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În mod concret, prezenta directivă urmărește să asigure respectarea deplină a dreptului la protecția datelor cu caracter personal și a libertății de a desfășura o activitate comercială.
(16)  Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În mod concret, prezenta directivă urmărește să asigure respectarea deplină a dreptului la protecția datelor cu caracter personal și a libertății de a desfășura o activitate comercială. Datele cu caracter personal ar trebui să fie prelucrate în scopuri specifice, explicite și legitime și numai dacă sunt adecvate, relevante și neexcesive în raport cu scopurile. Orice restricție a acestor drepturi ar trebui impusă numai cu condiția să se respecte condițiile prevăzute în Carta drepturilor fundamentale. Sub rezerva respectării principiului proporționalității, pot fi impuse restricții numai cu condiția ca ele să respecte obiectivele necesare și veritabile de interes general, recunoscute prin lege, sau să răspundă nevoii de a proteja drepturile și libertățile altora.
Amendamentul 26
Propunere de directivă
Considerentul 17
(17)   Deoarece obiectivul prezentei directive, și anume instituirea unei cooperări administrative eficiente între statele membre în condiții compatibile cu buna funcționare a pieței interne, nu poate fi atins în mod satisfăcător de către statele membre, ci, din motive de uniformitate și eficacitate, poate fi îndeplinit mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut la articolul menționat, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.
(17)   Deoarece obiectivul prezentei directive, și anume instituirea unei cooperări administrative eficiente între statele membre în condiții compatibile cu buna funcționare a pieței interne, nu poate fi atins în mod satisfăcător de către statele membre, ci, din motive de uniformitate și eficacitate, poate fi îndeplinit mai bine la nivel european, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană, În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut la articolul menționat, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.
Amendamentul 27
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 2011/16/UE
Articolul 3 – punctul 9 – litera a
(a)   în scopul articolului 8 alineatul (1) și al articolului 8a, comunicarea sistematică a informațiilor predefinite către alt stat membru, fără cerere prealabilă, la intervale regulate prestabilite. În scopul articolului 8 alineatul (1), trimiterea la informațiile disponibile se referă la informații din dosarele fiscale ale statelor membre care comunică informațiile respective, care pot fi accesate în conformitate cu procedurile de colectare și procesare a informațiilor din acel stat membru;
(a)   în scopul articolului 8 alineatul (1) și al articolului 8a, comunicarea sistematică a informațiilor predefinite către alt stat membru, fără cerere prealabilă, care, potrivit articolului 8 alineatul (1), are loc la intervale regulate prestabilite. În scopul articolului 8 alineatul (1), trimiterea la informațiile disponibile se referă la informații din dosarele fiscale ale statelor membre care comunică informațiile respective, care pot fi accesate în conformitate cu procedurile de colectare și procesare a informațiilor din acel stat membru;
Amendamentul 28
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2011/16/UE
Articolul 3 – punctul 14 – partea introductivă
14.   «decizie transfrontalieră în avans» înseamnă orice acord, comunicare sau orice alt instrument sau acțiune cu efecte similare, inclusiv o decizie emisă în contextul unui audit fiscal, care:
14.   «decizie în avans» înseamnă orice acord, comunicare sau orice alt instrument sau acțiune cu efecte similare, inclusiv o decizie emisă în contextul unui audit fiscal, și indiferent de caracterul său formal, informal, obligatoriu sau neobligatoriu din punct de vedere juridic, care:
Amendamentul 29
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2011/16/UE
Articolul 3 – punctul 14 – litera a
(a)   este adresată de către sau în numele guvernului sau al autorității fiscale a unui stat membru sau al oricărei subdiviziuni teritoriale sau administrative a acestuia, către orice persoană;
(a)   este adresată sau publicată de către sau în numele guvernului sau al autorității fiscale a unui stat membru sau al oricărei subdiviziuni teritoriale sau administrative a acestuia, pe care una sau mai multe persoane se pot baza;
Amendamentul 30
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2011/16/UE
Articolul 3 – punctul 14 – litera c
(c)   se referă la o tranzacție transfrontalieră sau la întrebarea dacă activitățile desfășurate de o persoană juridică în celălalt stat membru creează sau nu un sediu permanent și
(c)   se referă la o tranzacție sau la întrebarea dacă activitățile desfășurate de o persoană juridică în celălalt stat membru creează sau nu un sediu permanent și
Amendamentul 31
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2011/16/UE
Articolul 3 – punctul 14 – paragraful 2
Tranzacțiile transfrontaliere pot include, fără a se limita la acestea, realizarea de investiții, furnizarea de bunuri, servicii, finanțare sau utilizarea unor active corporale sau necorporale și nu trebuie neapărat să implice în mod direct persoana căreia i se adresează decizia transfrontalieră în avans;
Tranzacțiile pot include, fără a se limita la acestea, realizarea de investiții, furnizarea de bunuri, servicii, finanțare sau utilizarea unor active corporale sau necorporale și nu trebuie neapărat să implice în mod direct persoana căreia i se adresează decizia în avans;
Amendamentul 32
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2011/16/UE
Articolul 3 – punctul 15 – paragraful 1
15.   «acord de preț în avans» înseamnă orice acord, comunicare sau orice alt instrument sau acțiune cu efecte similare, inclusiv un acord emis în contextul unui audit fiscal, adresat de către sau în numele guvernului sau al autorității fiscale din unul sau mai multe state membre, inclusiv al oricărei subdiviziuni teritoriale sau administrative, către orice persoană și care stabilește, anterior tranzacțiilor transfrontaliere între întreprinderi asociate, un set corespunzător de criterii pentru stabilirea prețurilor de transfer pentru aceste tranzacții sau determină atribuirea profiturilor către un sediu permanent.
15.  «acord de preț în avans» înseamnă orice acord, comunicare sau orice alt instrument sau acțiune cu efecte similare, inclusiv un acord emis în contextul unui audit fiscal, adresat sau publicat de către sau în numele guvernului sau al autorității fiscale din unul sau mai multe state membre, inclusiv al oricărei subdiviziuni teritoriale sau administrative, pe care una sau mai multe persoane se pot baza și care stabilește, anterior tranzacțiilor între întreprinderi asociate, un set corespunzător de criterii pentru stabilirea prețurilor de transfer pentru aceste tranzacții sau determină atribuirea profiturilor către un sediu permanent.
Amendamentul 33
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2011/16/UE
Articolul 3 – punctul 16
16.  În sensul punctului 14, «tranzacție transfrontalieră» înseamnă o tranzacție sau o serie de tranzacții în care:
eliminat
(a)  nu toate părțile la tranzacție sau la seria de tranzacții au rezidența fiscală în statul membru care emite decizia transfrontalieră în avans sau
(b)  oricare dintre părțile la tranzacție sau la seria de tranzacții are în același timp rezidența fiscală în mai mult de o jurisdicție sau
(c)  una dintre părțile la tranzacție sau la seria de tranzacții își desfășoară activitatea într-un alt stat membru prin intermediul unui sediu permanent și tranzacția sau seria de tranzacții constituie o parte sau totalitatea activității sediului permanent. O tranzacție sau o serie de tranzacții transfrontaliere include, de asemenea, măsurile luate de către o singură persoană juridică în ceea ce privește activitățile comerciale din alt stat membru pe care persoana respectivă le desfășoară prin intermediul unui sediu permanent.
În sensul punctului 15, «tranzacție transfrontalieră» înseamnă o tranzacție sau o serie de tranzacții care implică întreprinderi asociate care nu își au toate rezidența fiscală pe teritoriul unui singur stat membru.
Amendamentul 34
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 a – alineatul 1
1.   Autoritatea competentă a unui stat membru care emite sau modifică o decizie transfrontalieră în avans sau un acord de preț în avans după data intrării în vigoare a prezentei directive trebuie să comunice, prin schimb automat, informații în acest sens autorităților competente ale tuturor celorlalte state membre, precum și Comisiei Europene.
1.   Autoritatea competentă a unui stat membru care emite sau modifică o decizie în avans sau un acord de preț în avans după data intrării în vigoare a prezentei directive trebuie să comunice, prin schimb automat, informații în acest sens autorităților competente ale tuturor celorlalte state membre, precum și Comisiei Europene.
Amendamentul 35
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 a – alineatul 2
2.   Autoritatea competentă a unui stat membru comunică, de asemenea, autorităților competente ale tuturor celorlalte state membre și Comisiei Europene informații cu privire la deciziile transfrontaliere în avans și la acordurile de preț în avans emise într-o perioadă care începe cu zece ani înainte de data intrării în vigoare, dar care sunt încă valabile la data intrării în vigoare a prezentei directive.
2.   Autoritatea competentă a unui stat membru comunică, de asemenea, autorităților competente ale tuturor celorlalte state membre și Comisiei Europene informații cu privire la deciziile în avans și la acordurile de preț în avans emise înainte de data intrării în vigoare, dar care sunt încă valabile la data intrării în vigoare a prezentei directive.
Amendamentul 36
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 a – alineatul 3
3.   Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care o decizie transfrontalieră în avans implică și se referă exclusiv la afacerile fiscale ale uneia sau mai multor persoane fizice.
3.   Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care o decizie în avans implică și se referă exclusiv la afacerile fiscale ale uneia sau mai multor persoane fizice.
Amendamentul 37
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 a – alineatul 3 a (nou)
3a.  Alineatul (1) se aplică și în cazul în care o decizie în avans este legată de o structură juridică fără personalitate juridică. În acest caz, autoritatea competentă din statul membru care emite decizia în avans transmite informațiile pe care le are la dispoziție autorităților competente din toate celelalte state membre și organizează transferul actului constitutiv către statul membru de reședință al tuturor fondatorilor și beneficiarilor structurii.
Amendamentul 38
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 a – alineatul 4 – litera a
(a)   în ceea ce privește informațiile comunicate în conformitate cu alineatul (1): în termen de o lună de la încheierea trimestrului în care a fost emisă sau modificată decizia transfrontalieră în avans sau acordul de preț în avans;
(a)   în ceea ce privește informațiile comunicate în conformitate cu alineatul (1): imediat și cel târziu la o lună după ce a fost emisă sau modificată decizia în avans sau acordul de preț în avans;
Amendamentul 39
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 a – alineatul 4 – litera b
(b)  în ceea ce privește informațiile comunicate în conformitate cu alineatul (2): înainte de 31 decembrie 2016.
(b)  în ceea ce privește informațiile comunicate în conformitate cu alineatul (2): în termen de trei luni de la intrarea în vigoare;
Amendamentul 40
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 a – alineatul 5 – litera b
(b)   conținutul deciziei transfrontaliere în avans sau al acordului de preț în avans, inclusiv o descriere a activităților comerciale sau a tranzacției sau seriei de tranzacții relevante;
(b)   conținutul deciziei în avans sau al acordului de preț în avans, inclusiv o descriere a activităților comerciale sau a tranzacției sau seriei de tranzacții relevante;
Amendamentul 41
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8a – alineatul 5 – litera ba (nouă)
(ba)  criteriile utilizate pentru a determina deciziile în avans sau acordurile de preț în avans, precum și eventualele limitări în timp sau circumstanțele în care decizia poate fi revocată;
Amendamentul 42
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 a – alineatul 5 – litera d
(d)   identificarea celorlalte state membre care ar putea fi vizate direct sau indirect de decizia transfrontalieră în avans sau de acordul de preț în avans;
(d)   identificarea celorlalte state membre care ar putea fi vizate direct sau indirect de decizia în avans sau de acordul de preț în avans;
Amendamentul 43
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 a – alineatul 5 – litera e
(e)   identificarea oricărei persoane, alta decât o persoană fizică, din celelalte state membre care ar putea fi afectată direct sau indirect de decizia transfrontalieră în avans sau de acordul de preț în avans (indicând statul membru de care sunt legate persoanele afectate).
(e)   identificarea oricărei persoane, alta decât o persoană fizică, din celelalte state membre care ar putea fi afectată direct sau indirect de decizia în avans sau de acordul de preț în avans (indicând statul membru de care sunt legate persoanele afectate).
Amendamentul 44
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 a – alineatul 5 – litera ea (nouă)
(ea)  imediat ce este disponibil, numărul european de identificare fiscală, după cum este precizat în planul de acțiune al Comisiei privind lupta împotriva fraudei și a evaziunii fiscale din 2012;
Amendamentul 45
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 a – alineatul 5 – litera eb (nouă)
(eb)  descrierea setului de criterii utilizate și a regimului aplicabil în cazul în care un mecanism de jure sau de facto permite reducerea bazei de impozitare a contribuabilului prin derogare de la normele standard ale statului membru care emite avizul, ceea ce implică, de exemplu, autorizarea unei amortizări mai rapide decât în mod obișnuit sau deducerea cheltuielilor care nu sunt suportate direct sau care nu sunt suportate efectiv de către contribuabil;
Amendamentul 46
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 a – alineatul 5 – litera ec (nouă)
(ec)  descrierea setului de criterii utilizate și a regimului aplicabil în cazul în care contribuabilul are posibilitatea de a plăti o rată a impozitului inferioară ratei standard din statul care emite avizul;
Amendamentul 47
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 a – alineatul 5 – litera ed (nouă)
(ed)  descrierea setului de criterii utilizate și a mecanismului aplicat, în cazul în care una dintre părțile la acest mecanism își are domiciliul într-o țară terță care are o fiscalitate inexistentă sau mult mai favorabilă.
Amendamentul 48
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 a – alineatul 6
6.  Pentru a facilita schimbul, Comisia adoptă măsurile și modalitățile practice necesare pentru punerea în aplicare a prezentului articol, inclusiv măsuri de standardizare a comunicării setului de informații prevăzut la alineatul (5) din prezentul articol, în cadrul procedurii de stabilire a formularului-tip prevăzut la articolul 20 alineatul (5).
6.  Pentru a facilita schimbul, Comisia adoptă măsurile și modalitățile practice necesare pentru punerea în aplicare a prezentului articol, inclusiv măsuri de standardizare a comunicării setului de informații prevăzut la alineatul (5) din prezentul articol, în cadrul procedurii de stabilire a formularului-tip prevăzut la articolul 20 alineatul (5). Comisia asistă statele membre care au atribuit competențe fiscale organismelor teritoriale sau administrative descentralizate pentru a se asigura că ele se achită de responsabilitatea de a oferi formare și sprijin acestor organisme.
Amendamentul 49
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8a – alineatul 7
7.   Autoritatea competentă căreia i se comunică informațiile în temeiul alineatului (1) confirmă, dacă este posibil prin mijloace electronice, primirea acestor informații autorității competente care le-a furnizat, fără întârziere și, în orice caz, în termen de cel mult șapte zile lucrătoare de la primire.
7.   Autoritatea competentă căreia i se comunică informațiile în temeiul alineatului (1) confirmă, dacă este posibil prin mijloace electronice, primirea acestor informații autorității competente care le-a furnizat, fără întârziere și, în orice caz, în termen de cel mult șapte zile lucrătoare de la primire, facilitând astfel funcționarea unui sistem eficace de schimb automat de informații.
Amendamentul 50
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 a – alineatul 8
8.   Statele membre pot, în conformitate cu articolul 5, să solicite informații suplimentare, inclusiv textul integral al unei decizii transfrontaliere în avans sau al unui acord de preț în avans, din partea statului membru care a emis decizia sau acordul respectiv.
8.   Statele membre sau organismele lor teritoriale ori administrative, inclusiv autoritățile locale, dacă este cazul, pot, în conformitate cu articolul 5, să solicite informații suplimentare, inclusiv textul integral al unei decizii transfrontaliere în avans sau al unui acord de preț în avans, din partea statului membru care a emis decizia sau acordul respectiv.
Amendamentul 51
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 a – alineatul 9 a (nou)
9a.  Statele membre informează din timp Comisia și alte state membre cu privire la orice modificare relevantă a practicii lor în materie de decizii fiscale (formalitățile de solicitare, procesul de luare a deciziilor etc.).
Amendamentul 52
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 a – alineatul 9 b (nou)
9b.  Autoritățile fiscale din statele membre informează Comisia și alte statele membre cu privire la orice modificări relevante ale legislației interne privind impozitarea societăților comerciale (deduceri, scutiri, exceptări, stimulente sau măsuri similare etc.) care ar putea avea un impact asupra ratelor efective ale impozitelor sau a oricăror altor venituri fiscale ale statului membru.
Amendamentul 53
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 b – alineatul 1
1.   Înainte de 1 octombrie 2017, statele membre pun la dispoziția Comisiei în fiecare an statistici cu privire la volumul schimburilor automate prevăzute la articolele 8 și 8a și, în măsura posibilului, informații cu privire la costurile și beneficiile administrative și de altă natură relevante legate de schimburile care au avut loc și orice potențiale modificări, atât pentru administrațiile fiscale, cât și pentru terți.
1.   Înainte de 1 octombrie 2017, statele membre pun la dispoziția Comisiei în fiecare an statistici cu privire la volumul schimburilor automate prevăzute la articolele 8 și 8a, tipurile de decizii acordate și, în măsura posibilului, informații cu privire la costurile și beneficiile administrative și de altă natură relevante legate de schimburile care au avut loc și orice potențiale modificări, atât pentru administrațiile fiscale, cât și pentru terți.
Amendamentul 54
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 b – alineatul 2 a (nou)
2a.  Comisia publică, înainte de 1 octombrie 2017 și ulterior, în fiecare an, un raport în care prezintă succint principalele cazuri cuprinse în registrul central securizat menționat la articolul 21 alineatul (5). Astfel, Comisia respectă dispozițiile referitoare la confidențialitate prevăzute la articolul 23a.
Amendamentul 55
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4
Directiva 2011/16/UE
Articolul 14 – alineatul 3
3.   În cazul în care un stat membru face uz de orice informații comunicate de către un alt stat membru în conformitate cu articolul 8a, acesta trebuie să transmită feedback cu privire la informațiile primite către autoritatea competentă care a furnizat informațiile, în cel mai scurt timp posibil și nu mai târziu de trei luni de la momentul în care se cunoaște rezultatul utilizării informațiilor solicitate, cu excepția cazului în care a fost deja furnizat un feedback în conformitate cu alineatul (1) al prezentului articol. Comisia stabilește măsurile practice în conformitate cu procedura menționată la articolul 26 alineatul (2).
3.   În cazul în care un stat membru face uz de orice informații comunicate de către un alt stat membru în conformitate cu articolul 8a, acesta trebuie să transmită feedback cu privire la informațiile primite către Comisie și autoritatea competentă care a furnizat informațiile, în cel mai scurt timp posibil și nu mai târziu de trei luni de la momentul în care se cunoaște rezultatul utilizării informațiilor solicitate, cu excepția cazului în care a fost deja furnizat un feedback în conformitate cu alineatul (1) al prezentului articol. Comisia stabilește măsurile practice în conformitate cu procedura menționată la articolul 26 alineatul (2).
Amendamentul 56
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/16/UE
Articolul 20 – alineatul 5
5.   Schimbul automat de informații privind deciziile transfrontaliere în avans și acordurile de preț în avans în temeiul articolului 8a se efectuează utilizând un formular-tip de îndată ce acest formular este adoptat de Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 26 alineatul (2).
5.   Schimbul automat de informații privind deciziile în avans și acordurile de preț în avans în temeiul articolului 8a se efectuează utilizând un formular-tip de îndată ce acest formular este adoptat de Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 26 alineatul (2).
Amendamentul 57
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2011/16/UE
Articolul 21 – alineatul 5
5.   Comisia înființează un registru central în care informațiile care urmează să fie comunicate în contextul articolului 8a din prezenta directivă pot fi înregistrate în vederea efectuării schimbului automat prevăzut la articolul 8a alineatele (1) și (2). Comisia are acces la informațiile înregistrate în acest registru. Modalitățile practice necesare se adoptă de Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 26 alineatul (2).
5.   Până la cel târziu 31 decembrie 2016, Comisia înființează un registru central în care informațiile care urmează să fie comunicate în contextul articolului 8a din prezenta directivă trebuie să fie înregistrate în vederea efectuării schimbului automat prevăzut la articolul 8a alineatele (1) și (2). Statele membre se asigură că toate informațiile comunicate în conformitate cu articolul 8a în cursul perioadei de tranziție, în care registrul central securizat nu este încă înființat, sunt încărcate în registrul central securizat până la 1 aprilie 2017. Comisia și statele membre au acces la informațiile înregistrate în acest registru. Modalitățile practice necesare se adoptă de Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 26 alineatul (2).
Amendamentul 58
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 8
Directiva 2011/16/UE
Articolul 23a – alineatul 1
1.   În conformitate cu dispozițiile aplicabile autorităților din Uniune, Comisia păstrează confidențialitatea informațiilor care îi sunt comunicate în temeiul prezentei directive.
1.   În conformitate cu dispozițiile aplicabile autorităților din Uniune, Comisia păstrează confidențialitatea informațiilor care îi sunt comunicate în temeiul prezentei directive, astfel cum este consacrat la articolul 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.
Amendamentul 59
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 8
Directiva 2011/16/UE
Articolul 23 a – alineatul 2 – paragraful 1
2.   Informațiile comunicate Comisiei de un stat membru în temeiul articolului 23, precum și orice raport sau document elaborat de Comisie pe baza acestor informații pot fi transmise altor state membre. Astfel de informații transmise intră sub incidența secretului de serviciu și beneficiază de protecția acordată informațiilor asemănătoare conform legislației interne a statului membru care le-a primit.
2.  Informațiile comunicate Comisiei de un stat membru al UE sau SEE în temeiul articolului 23, precum și orice raport sau document elaborat de Comisie pe baza acestor informații pot fi transmise altor state membre ale UE (și, în caz de reciprocitate, altor state membre ale SEE). Astfel de informații transmise intră sub incidența secretului de serviciu și beneficiază de protecția acordată informațiilor asemănătoare conform legislației interne a statului membru al UE (și, în caz de reciprocitate, a statului membru al SEE) care le-a primit.
Amendamentul 60
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 8
Directiva 2011/16/UE
Articolul 23 a – alineatul 2 – paragraful 2
Rapoartele și documentele întocmite de Comisie, menționate în primul paragraf, pot fi utilizate de statele membre doar în scopuri analitice, dar nu se publică și nici nu se pun la dispoziția unei alte persoane sau a unui alt organism fără acordul expres al Comisiei.
Rapoartele și documentele întocmite de Comisie, menționate în primul paragraf, pot fi utilizate de statele membre ale UE sau ale SEE doar în scopuri analitice, dar nu se publică și nici nu se pun la dispoziția unei alte persoane sau a unui alt organism fără acordul expres al Comisiei.
Amendamentul 61
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 8 a (nou)
Directiva 2011/16/UE
Articolul 23 b (nou)
(8a)  Se introduce următorul articol:
„Articolul 23b
Sancțiuni
Comisia analizează toate sancțiunile care trebuie aplicate în caz de refuz sau omitere a schimbului de informații.”
Amendamentul 62
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 9 a (nou)
Directiva 2011/16/UE
Articolul 25 a (nou)
(9a)  Se introduce următorul articol:
„Articolul 25a
Evoluțiile la nivelul OCDE
Prezenta directivă este compatibilă cu evoluțiile la nivelul OCDE și ia în considerare setul cuprinzător de norme OCDE incluse în standardul pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare.”
Amendamentul 63
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 9 b (nou)
Directiva 2011/16/UE
Articolul 25 b (nou)
(9b)   Se introduce următorul articol:
„Articolul 25b
Măsuri suplimentare ale statelor membre
Prezenta directivă nu împiedică statele membre să ia măsuri suplimentare necesare pentru a elabora dispoziții naționale sau dispoziții bazate pe acorduri în scopul prevenirii evaziunii fiscale.”
Amendamentul 64
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 9 c (nou)
Directiva 2011/16/UE
Articolul 27
(9c)  Articolul 27 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 27
Raportarea
O dată la trei ani după intrarea în vigoare a prezentei directive, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive.

Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună ARTEMIS
PDF 343kWORD 96k
Decizie
Decizie
Rezoluţie
1.Decizia Parlamentului European din 27 octombrie 2015 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ARTEMIS aferent exercițiului financiar 2013 (2014/2132(DEC))
P8_TA(2015)0370A8-0283/2015

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune ARTEMIS pentru exercițiul financiar 2013,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune ARTEMIS pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile întreprinderii comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  având în vedere Decizia sa din 29 aprilie 2015(3) de amânare a deciziei de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2013, precum și răspunsurile directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL (fosta întreprindere comună ARTEMIS),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(4),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(5), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 74/2008 al Consiliului din 20 decembrie 2007 de înființare a întreprinderii comune ARTEMIS în scopul punerii în aplicare a unei inițiative tehnologice comune privind sistemele informatice integrate(6),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 561/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune ECSEL(7), în special articolul 1 alineatul (2) și articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(8),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(9),

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A8-0283/2015),

1.  acordă directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ARTEMIS aferent exercițiului financiar 2013;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2.Decizia Parlamentului European din 27 octombrie 2015 privind închiderea conturilor întreprinderii comune ARTEMIS pentru exercițiul financiar 2013 (2014/2132(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune ECSEL (fosta întreprindere comună ARTEMIS) pentru exercițiul financiar 2013,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune ARTEMIS pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile întreprinderii comune(10),

–  având în vedere declarația de asigurare(11) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  având în vedere Decizia sa din 29 aprilie 2015(12) de amânare a deciziei de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2013, precum și răspunsurile directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL (fosta întreprindere comună ARTEMIS),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(13),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(14), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 74/2008 al Consiliului din 20 decembrie 2007 de înființare a întreprinderii comune ARTEMIS în scopul punerii în aplicare a unei inițiative tehnologice comune privind sistemele informatice integrate(15),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 561/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune ECSEL(16), în special articolul 1 alineatul (2) și articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(17),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(18),

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A8-0283/2015),

1.  aprobă închiderea conturilor întreprinderii comune ARTEMIS pentru exercițiul financiar 2013;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3.Decizia Parlamentului European din 27 octombrie 2015 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ARTEMIS aferent exercițiului financiar 2013 (2014/2132(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ARTEMIS aferent exercițiului financiar 2013,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A8-0283/2015),

A.  întrucât întreprinderea comună ARTEMIS (denumită în continuare „Întreprinderea comună”) a fost înființată în decembrie 2007 pentru o perioadă de 10 ani pentru a defini și a pune în aplicare o „agendă de cercetare” în vederea dezvoltării de tehnologii-cheie pentru sistemele informatice integrate din diferite sectoare de aplicare, cu scopul de a consolida competitivitatea și sustenabilitatea în cadrul Uniunii și de a facilita apariția unor noi piețe și aplicații în societate;

B.  întrucât Întreprinderea comună a început să funcționeze autonom în octombrie 2009;

C.  întrucât contribuțiile financiare totale din partea statelor membre ale ARTEMIS ar trebui să fie de 1,8 ori mai mari decât contribuția financiară a Uniunii, iar contribuția în natură a organizațiilor de cercetare și dezvoltare care participă la proiecte pe durata întreprinderii comune sunt egale sau superioare contribuției autorităților publice;

D.  întrucât Întreprinderea comună și întreprinderea comună ENIAC au fuzionat în vederea creării inițiativei tehnologice comune „Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei” (ECSEL), a cărei activitate a demarat în iunie 2014 și va continua timp de 10 ani,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  reamintește declarația Curții de Conturi („Curtea”) potrivit căreia conturile anuale ale Întreprinderii comune pentru 2013 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2013, precum și rezultatele operațiunilor sale și fluxurile sale de numerar pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile normelor sale financiare;

2.  observă, pe baza informațiilor furnizate de Întreprinderea comună, că au fost instituite modalitățile practice pentru auditurile ex post privind acordurile administrative semnate cu autoritățile naționale de finanțare (ANF); ia act de faptul că modalitățile practice includ introducerea unui formular de raportare specific, consolidat prin evaluarea sistemelor naționale de asigurare de către Întreprinderea comună și vizite efectuate de Curte la ANF;

3.  reamintește faptul că, în conformitate cu strategia sa de audit ex post, Întreprinderea comună are obligația de a realiza cel puțin o dată pe an o evaluare pentru a stabili dacă informațiile transmise de ANF oferă o asigurare suficientă privind legalitatea și regularitatea operațiunilor executate;

4.  ia act de faptul că, pe baza informațiilor furnizate de Întreprinderea comună, cele 23 de ANF care au făcut schimb de informații cu privire la strategiile lor de audit reprezintă 95 % din totalul granturilor acordate; salută faptul că, pentru a completa informațiile obținute de Întreprinderea comună, Curtea primește informații suplimentare direct de la ANF cu scopul de a exprima o opinie cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor;

5.  constată, pe baza informațiilor furnizate de Întreprinderea comună, că aceasta a realizat progrese în punerea în aplicare a planului de acțiune pentru remedierea deficiențelor identificate de Curte în opinia sa cu rezerve; ia act de faptul că asigurările oferite de către sistemele naționale au fost evaluate pozitiv pentru o serie de țări care reprezintă 54 % din totalul granturilor, iar evaluările pentru alte țări sunt într-o fază avansată de execuție, ceea ce va duce acoperirea evaluată a granturilor la 84 %; solicită Întreprinderii comune să continue evaluarea pentru a atinge o acoperire de 100 % din totalul granturilor;

6.  ia act de faptul că a fost organizat un atelier privind asigurarea, reunind reprezentanți ai Curții, Comisiei și Serviciului de Audit Intern al Comisiei, precum și reprezentanți ai ANF activi în cadrul Întreprinderii comune; observă că acest atelier a subliniat cerințele programelor europene și a facilitat schimbul de informații și de bune practici cu ANF;

7.  remarcă faptul că Întreprinderea comună a elaborat o nouă metodologie pentru estimarea ratei de eroare reziduală, similară celei utilizate de serviciile Comisiei responsabile de fondurile gestionate în comun; ia act de faptul că prima evaluare a ratei de eroare reziduală pe baza celor 157 de operațiuni auditate era de 0,73 %, în timp ce o actualizare recentă bazată pe 331 de operațiuni a condus la o rată de eroare de 0,66 %, sub pragul de semnificație de 2 %;

8.  reamintește că rata de utilizare a creditelor de plată după rectificarea bugetară de la sfârșitul exercițiului a fost de 69 %; constată, pe baza informațiilor furnizate de Întreprinderea comună, că întârzierea înregistrată în emiterea de certificate de plată de către ANF reprezintă unul dintre motivele principale ale ratei scăzute de utilizare deoarece plățile sunt executate fără întârziere de îndată ce sunt primite certificatele naționale; observă, în plus, că ritmul mai scăzut al plăților nu a afectat execuția tehnică a proiectelor;

9.  constată, pe baza informațiilor furnizate de Întreprinderea comună, că contribuțiile statelor membre se aflau la nivelul de 1,8 în raport cu angajamentele Uniunii; observă că angajamentele statelor membre au trebuit să fie reduse sub pragul de 1,8 la acordarea granturilor pentru a se conforma limitelor impuse de normele privind ajutoarele de stat; ia act de faptul că volumul contribuțiilor Uniunii la Întreprinderea comună a fost, în consecință, de 181 454 844 EUR, iar contribuțiile statelor membre au fost de 341 842 261 EUR, ceea ce a dus la un nivel de 1,88;

10.  ia act de faptul că Comisia va realiza o evaluare a activității ARTEMIS de până la data înființării întreprinderii comune ECSEL, potrivit Regulamentului (CE) nr. 74/2008 al Consiliului de înființare a întreprinderii comune ARTEMIS, evaluare care urmează să fie analizată în cadrul procedurii de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2014;

Sistemele de control intern

11.  constată, pe baza informațiilor furnizate de Întreprinderea comună, că, în temeiul cerințelor de la articolul 6 alineatul (2) din regulamentul său de înființare, structura de audit intern înființată în cadrul întreprinderii comune ENIAC (ENIAC JU) este acum organizată ca structură de audit intern a Întreprinderii comune în urma fuziunii celor două întreprinderi comune;

12.  observă, pe baza informațiilor furnizate de Întreprinderea comună, că a fost aprobat planul său de recuperare în caz de dezastru pentru infrastructura TI comună a Întreprinderii comune;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

13.  remarcă faptul că, din cauza fuziunii cu ENIAC JU, politica cuprinzătoare pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese în cadrul ENIAC JU se aplică și Întreprinderii comune; observă, de asemenea, că procedurile pentru gestionarea situațiilor de conflicte de interese, precum și mecanismele în caz de încălcare a normelor fac parte din politica adoptată;

14.  constată, pe baza informațiilor furnizate de Întreprinderea comună, că CV-urile și declarațiile de interese ale directorului executiv și ale personalului de conducere prevăzute în Statutul funcționarilor și normele de aplicare a acestuia au fost colectate și publicate pe site-ul Întreprinderii comune; constată că a fost instituită o bază de date cuprinzătoare care include toate informațiile identificate privind conflictele de interese, precum și măsurile luate, această bază de date fiind actualizată în mod regulat;

Monitorizarea și raportarea rezultatelor activităților de cercetare

15.  reamintește că Decizia privind al șaptelea program-cadru (PC7)(19) instituie un sistem de monitorizare și de raportare care vizează protejarea, diseminarea și transferul rezultatelor activităților de cercetare; constată, pe baza informațiilor furnizate de Întreprinderea comună, că un număr de 211,5 publicații și 16,6 patente pentru fiecare 10 000 000 EUR acordați de Uniune sub formă de granturi demonstrează o productivitate ridicată a rezultatelor activităților sale de cercetare și că nivelul respectiv corespunde tuturor cerințelor exprimate până în prezent de către coordonatorii PC7.

(1) JO C 452, 16.12.2014, p. 8.
(2) JO C 452, 16.12.2014, p. 9.
(3) JO L 255, 30.9.2015, p. 416.
(4) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(5) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(6) JO L 30, 4.2.2008, p. 52.
(7) JO L 169, 7.6.2014, p. 152.
(8) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(9) JO L 38, 7.2.2014, p. 2.
(10) JO C 452, 16.12.2014, p. 8.
(11) JO C 452, 16.12.2014, p. 9.
(12) JO L 255, 30.9.2015, p. 416.
(13) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(14) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(15) JO L 30, 4.2.2008, p. 52.
(16) JO L 169, 7.6.2014, p. 152.
(17) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(18) JO L 38, 7.2.2014, p. 2.
(19) Articolul 7 din Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) (JO L 412, 30.12.2006, p. 6).


Descărcarea de gestiune 2013: Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)
PDF 342kWORD 97k
Decizie
Decizie
Rezoluţie
1.Decizia Parlamentului European din 27 octombrie 2015 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie aferent exercițiului financiar 2013 (2014/2125(DEC))
P8_TA(2015)0371A8-0282/2015

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2013,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile Institutului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Institutului European de Inovare și Tehnologie în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  având în vedere Decizia sa din 29 aprilie 2015(3) de amânare a deciziei de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2013, precum și răspunsurile directorului Institutului European de Inovare și Tehnologie,

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(4),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002(5) al Consiliului, în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 294/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 de înființare a Institutului European de Inovare și Tehnologie(6), în special articolul 21,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(7),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(8), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A8-0282/2015),

1.  acordă directorului Institutului European de Inovare și Tehnologie descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului aferent exercițiului financiar 2013;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Institutului European de Inovare și Tehnologie, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2.Decizia Parlamentului European din 27 octombrie 2015 privind închiderea conturilor Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2013 (2014/2125(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2013,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile Institutului(9),

–  având în vedere Declarația de asigurare(10) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Institutului European de Inovare și Tehnologie în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  având în vedere Decizia sa din 29 aprilie 2015(11) de amânare a deciziei de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2013, precum și răspunsurile directorului Institutului European de Inovare și Tehnologie,

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(12),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002(13) al Consiliului, în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 294/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 de înființare a Institutului European de Inovare și Tehnologie(14), în special articolul 21,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(15),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(16), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A8-0282/2015),

1.  aprobă închiderea conturilor Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2013;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Institutului European de Inovare și Tehnologie, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3.Rezoluția Parlamentului European din 27 octombrie 2015 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie aferent exercițiului financiar 2013 (2014/2125(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie aferent exercițiului financiar 2013,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A8-0282/2015),

Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor

1.  reamintește că, în raportul său privind conturile anuale ale Institutului European de Inovare și Tehnologie („Institutul”) pentru exercițiul financiar 2013, Curtea de Conturi („Curtea”) a declarat, pentru al doilea an consecutiv, că nu a obținut asigurări rezonabile în ceea ce privește legalitatea și regularitatea operațiunilor aferente granturilor; ia act de faptul că, în opinia Curții, calitatea certificatelor a fost compromisă, deoarece acestea au fost emise de societăți independente de audit contractate de beneficiarii granturilor, pentru aproximativ 87% din cheltuielile aferente granturilor; reamintește, de asemenea, că pentru a remedia deficiențele legate de calitatea certificatelor de audit, Institutul a îmbunătățit instrucțiunile adresate auditorilor responsabili de certificare și a comunicat instrucțiunile actualizate „comunităților de cunoaștere și inovare” (CCI), beneficiarii granturilor Institutului, în iunie 2013;

2.  remarcă, din informațiile furnizate de Institut, faptul că îmbunătățirea instrucțiunilor a dus la o ameliorare a calității certificatelor de audit primite pentru operațiunile aferente granturilor din 2013 pentru care plata finală s-a realizat în 2014;

3.  recunoaște că, începând cu acordurile de grant din 2014, Institutul utilizează aceeași metodologie pentru certificatele de audit ca toate celelalte programe din programul-cadrul Orizont 2020; ia act de faptul că metodologia mai detaliată și mai consecventă de certificare a dus la creșterea nivelului de asigurare obținut în cursul verificărilor ex ante;

4.  reamintește că Institutul a introdus verificări ex post complementare cu privire la operațiunile aferente granturilor, pentru a obține un al doilea nivel de asigurare cu privire la legalitatea și regularitatea acestor operațiuni; recunoaște că Institutul a realizat audituri la fața locului pentru circa 40% din granturile plătite în cadrul acordurilor de grant pentru 2013; constată că aceste audituri au dus la recuperarea a 263 239 EUR din cuantumul total auditat de 29 163 272 EUR; recunoaște că rata de eroare detectată în eșantionul auditat este de 0,90%, iar rata de eroare reziduală este de 0,69%, sub pragul de semnificație de 2%; ia act de faptul că, în observațiile sale preliminare privind exercițiul financiar 2014, Curtea nu a prezentat nicio observație sau constatare cu privire la verificările ex ante sau ex post;

5.  ia act, din informațiile furnizate de Institut, că acesta și-a îmbunătățit procedurile de achiziții publice după 2013 și a adoptat o abordare proactivă după detectarea erorilor de către Curte; ia act, în special, de faptul că Institutul a anulat două contracte-cadru încheiate în 2010 și 2012, în cazul cărora s-a constatat că utilizarea procedurii negociate a fost neconformă; remarcă, de asemenea, că Institutul și-a revizuit procedurile, circuitele și modelele interne, pentru a respecta pe deplin normele respective privind achiziții publice, acordând o atenție specială planificării eficace și estimării nevoilor; observă că Institutul a recrutat o persoană suplimentară responsabilă pentru achizițiile publice în 2015 și a organizat o serie de cursuri de formare în acest domeniu pentru personalul său;

6.  constată că, în plus față de acțiunile de consultanță realizate de structura de audit intern a Institutului, acesta din urmă a mai întreprins următoarele acțiuni:

   a elaborat un vademecum privind achizițiile publice, care include liste de verificare pentru diversele proceduri de achiziții publice și contractele specifice din cadrul contractelor-cadru;
   a solicitat ca serviciul responsabil de achizițiile publice să verifice toate cererile de servicii înainte de a solicita oferte, instituind astfel un nivel suplimentar de control;
   s-a asigurat că membrii personalului sunt suficient de bine pregătiți, prin cursuri de formare specifice;
   a clarificat rolurile ce le revin serviciilor responsabile pentru achiziții publice, activitățile operaționale și gestionarea contractelor și a introdus liste de verificare și fișe de însoțire îmbunătățite;
   a documentat procedurile de achiziții publice în cadrul unui registru unic, ușor de utilizat, proporțional cu dimensiunea Institutului;

7.  ia act, din informațiile furnizate de Institut, că, în ceea ce privește exercițiul 2014, nu au fost detectate erori legate de achizițiile publice; constată, de asemenea, că, deoarece rata de eroare reziduală privind cheltuielile aferente granturilor este de 0,69%, rata combinată de eroare pentru cheltuielile administrative și operaționale este de circa 0,5% din totalul plăților făcute în 2014; așteaptă cu nerăbdare raportul Curții privind conturile anuale ale Institutului pentru 2014, pentru a confirma aceste constatări;

8.  ia act de faptul că Institutul a obținut certificatele de audit privind costurile activităților complementare ale CCI-urilor din perioada 2010-2014; remarcă faptul că Institutul a trecut în revistă portofoliul de activități complementare ale CCI-urilor pentru a se asigura că sunt acceptate doar activități care au o legătură clară cu activitățile cu valoare adăugată ale CCI-urilor care sunt finanțate de Institut;

9.  recunoaște că finanțarea oferită de Institut CCI-urilor pentru perioada 2010-2014 nu a depășit plafonul de 25% stabilit în acordurile-cadru de parteneriat dintre CCI-uri și Institut;

Gestiunea bugetară și financiară

10.  constată că Institutul a îmbunătățit procedurile de planificare și monitorizare legate de execuția bugetară; ia act de faptul că aceste proceduri includ acum o evaluare mai strictă a tuturor activităților propuse care au un impact bugetar de peste 50 000 EUR și introduc documente suplimentare de planificare care asigură identificarea corectă a resurselor umane și financiare necesare și punerea lor la dispoziție pentru realizarea tuturor activităților planificate; remarcă, de asemenea, că legătura dintre activitățile planificate și alocarea resurselor a fost îmbunătățită prin corelarea programului anual de lucru cu bugetul anual;

11.  constată că Institutul a îmbunătățit considerabil, împreună cu CCI-urile, capacitatea de absorbție a CCI-urilor din primul val pentru perioada 2010-2014, cu o creștere medie anuală a ratei de absorbție a granturilor Institutului de 85%; remarcă, de asemenea, că Consiliul de administrație al Institutului a selectat și desemnat două parteneriate care să fie incluse în al doilea val de CCI-uri, ceea ce va duce la o nouă creștere a capacității de absorbție începând din 2015 și a ratei de execuție a bugetului Instituției;

12.  reamintește că rata redusă de execuție a bugetului pentru titlul I (cheltuieli cu personalul) se explică în principal prin rata ridicată de rotație a personalului și prin faptul că reglementările privind ajustările salariale nu au fost încă adoptate; ia act de faptul că analiza interviurilor cu membri ai personalului care plecau din Institut a identificat ca principale motive pentru rata ridicată de rotație a personalului absența unei perspective clare de carieră, un mediu de lucru dificil și un pachet salarial neatractiv din cauza coeficientului corector pentru Ungaria;

13.  recunoaște acțiunile întreprinse de Institut pentru a reduce rata ridicată de rotație a personalului; remarcă în special îmbunătățirea modului de gestionare a posturilor vacante, instituirea unui sistem de evaluare și reclasificare, oferirea unor perspective de carieră mai bune și consolidarea nivelului intermediar de conducere; salută reducerea ratei de rotație a personalului, de la 20-25% în perioada 2012-2013, la 12% în 2014; ia act de faptul că celelalte patru posturi vacante urmează să fie ocupate treptat în cursul anului 2015;

Auditul intern

14.  constată că, în iunie 2014, Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a emis un raport referitor la un audit de monitorizare privind stadiul de punere în aplicare a planului de acțiune elaborat după examinarea limitată a gestionării granturilor și a pregătirii acordurilor de grant anuale; ia act de faptul că IAS a închis două recomandări din cele șase inițiale și a retrogradat o altă recomandare de la „critică” la „foarte importantă”;

15.  ia act de faptul că IAS a întreprins o vizită de informare la Institut în decembrie 2014, pentru a trece în revistă progresele realizate în ceea ce privește punerea în aplicare a recomandărilor restante; constată, de asemenea, că, în cursul vizitei, IAS a remarcat și alte îmbunătățiri ale procesului de acordare a granturilor anuale și faptul că toate acțiunile detaliate care i-au fost prezentate în cursul vizitei, fie ele finalizate, în curs sau planificate, abordează în mod adecvat riscurile subliniate în examinarea limitată realizată de IAS;

16.  constată că din cele 25 de elemente ale planului de acțiune, 18 au fost realizate, iar celelalte șapte sunt în curs de desfășurare; ia act, de asemenea, că trei dintre cele șapte acțiuni vor fi finalizate înainte de sfârșitul lui 2015, după semnarea acordului-cadru modificat de parteneriat între Institut și CCI-uri; remarcă, din informațiile furnizate de Institut, că realizarea celorlalte acțiuni se desfășoară conform planificării;

17.  constată că structura de audit intern a realizat șapte misiuni de audit și consultanță în 2014 și ia act de acțiunile întreprinse de Institut pentru a da curs recomandărilor structurii de audit intern;

(1) JO C 442, 10.12.2014, p. 184.
(2) JO C 442, 10.12.2014, p. 184.
(3) JO L 255, 30.9.2015, p. 409.
(4) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(5) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(6) JO L 97, 9.4.2008, p. 1.
(7) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(8) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(9) JO C 442, 10.12.2014, p. 184.
(10) JO C 442, 10.12.2014, p. 184.
(11) JO L 255, 30.9.2015, p. 409.
(12) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(13) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(14) JO L 97, 9.4.2008, p. 1.
(15) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(16) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună ENIAC
PDF 342kWORD 96k
Decizie
Decizie
Rezoluţie
1.Decizia Parlamentului European din 27 octombrie 2015 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ENIAC aferent exercițiului financiar 2013 (2014/2135(DEC))
P8_TA(2015)0372A8-0285/2015

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune ENIAC pentru exercițiul financiar 2013,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune ENIAC pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile întreprinderii comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  având în vedere Decizia sa din 29 aprilie 2015(3) de amânare a deciziei de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2013, precum și răspunsurile directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL (fosta întreprindere comună ENIAC),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(4),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(5), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 72/2008 al Consiliului din 20 decembrie 2007 de înființare a întreprinderii comune ENIAC(6),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 561/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune ECSEL(7), în special articolul 1 alineatul (2) și articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(8),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(9),

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere Al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A8-0285/2015),

1.  acordă directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ENIAC aferent exercițiului financiar 2013;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2.Decizia Parlamentului European din 27 octombrie 2015 privind închiderea conturilor întreprinderii comune ENIAC pentru exercițiul financiar 2013 (2014/2135(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune ENIAC pentru exercițiul financiar 2013,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune ENIAC pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile întreprinderii comune(10),

–  având în vedere declarația de asigurare(11) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  având în vedere Decizia sa din 29 aprilie 2015(12) de amânare a deciziei de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2013, precum și răspunsurile directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL (fosta întreprindere comună ENIAC),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(13),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(14), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 72/2008 al Consiliului din 20 decembrie 2007 de înființare a întreprinderii comune ENIAC(15),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 561/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune ECSEL(16), în special articolul 1 alineatul (2) și articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(17),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(18),

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere Al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A8-0285/2015),

1.  aprobă închiderea conturilor întreprinderii comune ENIAC pentru exercițiul financiar 2013;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3.Rezoluția Parlamentului European din 27 octombrie 2015 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ENIAC aferent exercițiului financiar 2013 (2014/2135(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ENIAC aferent exercițiului financiar 2013,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere Al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A8-0285/2015),

A.  întrucât întreprinderea comună ENIAC (denumită în continuare „Întreprinderea comună”) a fost înființată la 20 decembrie 2007 pentru o perioadă de 10 ani cu scopul de a defini și de a pune în aplicare o „agendă de cercetare” în vederea dezvoltării de competențe-cheie pentru nanoelectronică în diferite sectoare de aplicare;

B.  întrucât Întreprinderea comună a obținut autonomie financiară în iulie 2010;

C.  întrucât membrii fondatori ai Întreprinderii comune sunt: Uniunea Europeană, reprezentată de Comisie, Belgia, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Italia, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Suedia și Regatul Unit, precum și Asociația pentru Activități Europene în Domeniul Nanoelectronicii (AENEAS);

D.  întrucât contribuția maximă a Uniunii la Întreprinderea comună pentru perioada de 10 ani este de 450 000 000 EUR, sumă ce provine din bugetul celui de-al șaptelea program-cadru pentru cercetare;

E.  întrucât AENEAS urmează să ofere o contribuție maximă de 30 000 000 EUR pentru costurile de funcționare ale Întreprinderii comune, în timp ce statele membre vor contribui în natură la costurile de funcționare și vor furniza contribuții financiare al căror cuantum este de 1,8 ori mai mare decât contribuția Uniunii;

F.  întrucât Întreprinderea comună și întreprinderea comună ARTEMIS au fuzionat în vederea creării inițiativei tehnologice comune „Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei” (ECSEL), a cărei activitate a demarat în iunie 2014 și va continua timp de 10 ani,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  reamintește declarația Curții de Conturi („Curtea”) potrivit căreia conturile anuale ale Întreprinderii comune pentru 2013 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2013, precum și rezultatele operațiunilor sale și fluxurile sale de numerar pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile normelor sale financiare și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei;

2.  reamintește faptul că Curtea a exprimat o opinie cu rezerve privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor anuale, pe motiv că nu a fost în măsură să aprecieze dacă strategia de audit ex post, care se bazează în mare măsură pe activitatea autorităților naționale de finanțare (ANF) în ceea ce privește auditul declarațiilor de cheltuieli aferente proiectelor, oferă o asigurare suficientă cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

3.  ia act, pe baza informațiilor furnizate de Întreprinderea comună, că Curtea va lua măsuri cu scopul de a obține suficiente asigurări cu privire la auditurile efectuate de ANF; recunoaște, de asemenea, că inițiativa tehnologică comună ECSEL continuă să evalueze sistemele naționale de asigurare în urma fuziunii Întreprinderii comune și a întreprinderii comune ARTEMIS;

4.  observă că Întreprinderea comună stabilește modalitățile practice pentru auditurile ex post privind acordurile administrative semnate cu ANF; ia act de faptul că modalitățile practice includ introducerea unui formular de raportare specific, consolidat prin evaluarea sistemelor naționale de asigurare de către Întreprinderea comună și vizite efectuate de Curte la ANF;

5.  ia act de faptul că analiza limitată a declarațiilor de cheltuieli efectuată de către Întreprinderea comună în 2012 a reprezentat unul dintre elementele care a consolidat asigurarea, permițând Întreprinderii comune să monitorizeze care dintre operațiuni au fost supuse auditurilor înainte de introducerea unui formular de raportare specific; constată că această procedură de eșantionare a înregistrat la început, în 2012, un număr mic de prime audituri naționale și a ajuns în 2014 la un volum care permite evaluări statistice semnificative;

6.  ia act de faptul că, pe baza informațiilor furnizate de Întreprinderea comună, 23 de ANF au făcut schimb de informații cu privire la strategiile lor de audit, ceea ce reprezintă 95 % din totalul granturilor acordate; salută faptul că, pentru a completa informațiile obținute de Întreprinderea comună, Curtea primește informații suplimentare direct de la ANF cu scopul de a exprima o opinie cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor;

7.  constată, pe baza informațiilor furnizate de Întreprinderea comună, că aceasta a realizat progrese în punerea în aplicare a planului de acțiune pentru remedierea deficiențelor identificate de Curte în opinia sa cu rezerve; ia act de faptul că asigurările oferite de către sistemele naționale au fost evaluate pozitiv pentru o serie de țări care reprezintă 54 % din totalul granturilor, iar evaluările pentru alte țări sunt într-o fază avansată de execuție, ceea ce va duce proporția granturilor evaluate la 84 %; solicită Întreprinderii comune să continue evaluarea pentru a atinge o acoperire de 100 % din totalul granturilor;

8.  ia act de faptul că a fost organizat un atelier privind asigurarea, reunind reprezentanți ai Curții, Comisiei și Serviciului de Audit Intern al Comisiei, precum și reprezentanți ai ANF activi în cadrul Întreprinderii comune; observă că acest atelier a subliniat cerințele programelor europene și a facilitat schimbul de informații și de bune practici cu ANF;

9.  remarcă faptul că Întreprinderea comună a elaborat o nouă metodologie pentru estimarea ratei de eroare reziduală, similară celei utilizate de serviciile Comisiei responsabile de fondurile gestionate în comun; ia act de faptul că prima evaluare a ratei de eroare reziduală pe baza celor 157 de operațiuni auditate era de 0,73 %, în timp ce o actualizare recentă bazată pe 331 de operațiuni a condus la o rată de eroare de 0,66 %, sub pragul de semnificație de 2 %;

10.  constată, pe baza informațiilor furnizate de Întreprinderea comună, că contribuțiile statelor membre se aflau sub nivelul de 1,8 ori mai mare decât contribuția Uniunii prevăzut în statutul Întreprinderii comune pentru a se conforma limitelor impuse de normele privind ajutoarele de stat; constată în special că, în cazul participanților industriali la proiecte-pilot la scară largă, finanțarea publică totală nu poate depăși 25 %, în timp ce statutul Întreprinderii comune prevede alocarea aceleiași rate de rambursare pentru fiecare participant;

11.  recunoaște că reducerea contribuțiilor din partea statelor membre a fost mai mult decât compensată prin creșterea contribuțiilor din partea sectorului privat, acoperind 65 % din costurile totale și, prin urmare, obținând un efect foarte important de multiplicare a fondurilor acordate de Uniune;

12.  ia act de faptul că Comisia va realiza o evaluare a activității ENIAC până la data înființării întreprinderii comune ECSEL, potrivit Regulamentului (CE) nr. 72/2008 al Consiliului de înființare a întreprinderii comune ENIAC, evaluare care urmează să fie analizată în cadrul procedurii de descărcare de gestiune pentru exercițiul 2014.

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

13.  constată, pe baza informațiilor furnizate de Întreprinderea comună, că CV-urile și declarațiile de interese ale directorului executiv și ale personalului de conducere prevăzute în Statutul funcționarilor și normele de aplicare a acestuia au fost colectate și publicate pe site-ul Întreprinderii comune; constată că a fost instituită o bază de date cuprinzătoare care include toate informațiile identificate privind conflictele de interese, precum și măsurile luate, această bază de date fiind actualizată în mod regulat;

Monitorizarea și raportarea rezultatelor activităților de cercetare

14.  reamintește că Decizia privind Al șaptelea program-cadru (PC7)(19) instituie un sistem de monitorizare și de raportare care vizează protejarea, diseminarea și transferul rezultatelor activităților de cercetare; constată, pe baza informațiilor furnizate de Întreprinderea comună, că un nivel de 211,5 publicații și 16,6 patente pentru fiecare 10 000 000 EUR acordați de Uniune sub formă de granturi demonstrează o productivitate ridicată a rezultatelor activităților sale de cercetare și că nivelul respectiv corespunde tuturor cerințelor exprimate până în prezent de către coordonatorii PC7.

(1) JO C 452, 16.12.2014, p. 26.
(2) JO C 452, 16.12.2014, p. 27.
(3) JO L 255, 30.9.2015, p. 424.
(4) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(5) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(6) JO L 30, 4.2.2008, p. 21.
(7) JO L 169, 7.6.2014, p. 152.
(8) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(9) JO L 38, 7.2.2014, p. 2.
(10) JO C 452, 16.12.2014, p. 26.
(11) JO C 452, 16.12.2014, p. 27.
(12) JO L 255, 30.9.2015, p. 424.
(13) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(14) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(15) JO L 30, 4.2.2008, p. 21.
(16) JO L 169, 7.6.2014, p. 152.
(17) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(18) JO L 38, 7.2.2014, p. 2.
(19) Articolul 7 din Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind Al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) (JO L 412, 30.12.2006, p. 6).


Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul
PDF 325kWORD 84k
Decizie
Rezoluţie
1.Decizia Parlamentului European din 27 octombrie 2015 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul (2014/2079(DEC))
P8_TA(2015)0373A8-0269/2015

Parlamentul European,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013(1),

–  având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013 (COM(2014)0510 – C8-0148/2014)(2),

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile instituțiilor(3),

–  având în vedere declarația de asigurare(4) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Decizia sa din 29 aprilie 2015(5) de amânare a deciziei de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2013, precum și rezoluția care o însoțește,

–  având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(7), în special articolele 55, 99, 164, 165 și 166,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A8-0269/2015),

1.  refuză să acorde Secretarului General al Consiliului descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Consiliului European și al Consiliului aferent exercițiului financiar 2013;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Consiliului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție a Uniunii Europene, Curții de Conturi, Ombudsmanului European, Autorității Europene pentru Protecția Datelor și Serviciului European de Acțiune Externă și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2.Rezoluția Parlamentului European din 27 octombrie 2015 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul (2014/2079(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A8-0269/2015),

A.  întrucât toate instituțiile Uniunii ar trebui să fie transparente și răspunzătoare pe deplin față de cetățenii Uniunii pentru fondurile care le sunt încredințate în calitate de instituții ale Uniunii,

B.  întrucât, în calitate de instituții ale Uniunii, Consiliul European și Consiliul ar trebui să dea dovadă de responsabilitate democratică față de cetățenii Uniunii, deoarece beneficiază de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene;

C.  întrucât, dintre instituțiile Uniunii, Parlamentul este singurul organ ales prin vot direct și are responsabilitatea de a acorda descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene,

1.  subliniază rolul acordat Parlamentului European prin Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) în ceea ce privește descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului;

2.  atrage atenția asupra faptului că, în temeiul articolului 335 din TFUE, „[…] Uniunea este reprezentată de fiecare instituție, în temeiul autonomiei lor administrative, pentru chestiunile referitoare la funcționarea lor” și că, în consecință, ținând seama de articolul 55 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 (Regulamentul financiar), instituțiile sunt responsabile individual pentru execuția bugetelor lor;

3.  evidențiază rolul Parlamentului și rolurile celorlalte instituții în cadrul procedurii de descărcare de gestiune, astfel cum este reglementată prin dispozițiile prevăzute de Regulamentul financiar, în special la articolele 164, 165 și 166;

4.  ia act de faptul că, în conformitate cu articolul 94 din Regulamentul de procedură, „[d]ispozițiile care reglementează procedura privind acordarea descărcării de gestiune a Comisiei pentru execuția bugetară se aplică în același mod procedurii privind descărcarea de gestiune [...] a persoanelor răspunzătoare de execuția bugetelor altor instituții și organe ale Uniunii Europene, cum ar fi Consiliul (în calitatea sa de executiv) [...]”;

5.  regretă faptul că Consiliul nu a oferit nicio explicație cu privire la creșterea nivelului de subutilizare și de reportare a angajamentelor în bugetul său aferent exercițiului 2013;

Chestiuni nesoluționate

6.  reamintește Consiliului faptul că Parlamentul a solicitat să îi fie prezentat un raport intermediar cu privire la proiectele imobiliare și o defalcare detaliată a costurilor de până acum;

7.  solicită Consiliului să prezinte explicații scrise detaliate privind cuantumul total al creditelor utilizate pentru achiziționarea clădirii „Résidence Palace”, posturile bugetare de la care provin creditele respective, tranșele plătite până acum și tranșele care mai trebuie plătite;

8.  își reiterează solicitarea adresată Consiliului de a furniza informații privind procesul de modernizare administrativă pe care l-a inițiat, în special cu privire la măsurile de aplicare concrete din cadrul acestui proces și cu privire la impactul preconizat asupra bugetului Consiliului;

9.  regretă dificultățile repetate care au apărut, până în prezent, în cadrul procedurilor de descărcare de gestiune, ca urmare a faptului că Consiliul nu a fost suficient de cooperant; subliniază că Parlamentul a refuzat să acorde descărcarea de gestiune Secretarului General al Consiliului pentru execuția bugetului aferent exercițiilor financiare 2009, 2010, 2011 și 2012, din motivele prezentate în rezoluțiile sale din 10 mai 2011(8), 25 octombrie 2011(9), 10 mai 2012(10), 23 octombrie 2012(11), 17 aprilie 2013(12), 9 octombrie 2013(13), 3 aprilie 2014(14) și 23 octombrie 2014(15) și și-a amânat decizia de a acorda Secretarului General al Consiliului descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului aferent exercițiului financiar 2013, din motivele enumerate în Rezoluția sa din 29 aprilie 2015(16);

10.  insistă asupra faptului că un exercițiu de control bugetar eficace necesită cooperare între Parlament și Consiliu, astfel cum se menționează în Rezoluția sa din 29 aprilie 2015; confirmă faptul că Parlamentul nu este în măsură să ia o decizie în cunoștință de cauză cu privire la acordarea descărcării de gestiune;

11.  reamintește Consiliului punctul de vedere exprimat de Comisie în scrisoarea sa din 23 ianuarie 2014, potrivit căruia toate instituțiile fac parte integrantă din procesul de monitorizare care are loc în urma observațiilor formulate de Parlament în cadrul exercițiului de descărcare de gestiune și toate instituțiile trebuie să dea dovadă de cooperare pentru a asigura buna funcționare a procedurii de descărcare de gestiune;

12.  remarcă faptul că, în aceeași scrisoare, Comisia a declarat că nu va supraveghea execuția bugetelor altor instituții și că formularea de răspunsuri la întrebările adresate unei alte instituții încalcă autonomia instituției în cauză în ceea ce privește execuția secțiunii respective a bugetului;

13.  regretă faptul că, în continuare, Consiliul nu răspunde la întrebările Parlamentului; reamintește concluziile atelierului organizat de Parlament referitor la dreptul Parlamentului European de a acorda Consiliului descărcarea de gestiune, care a avut loc la 27 septembrie 2012 și în cadrul căruia experții juridici și din lumea academică, prin larg consens, au convenit asupra dreptului la informare al Parlamentului; în acest sens, face referire la articolul 15 alineatul (3) al treilea paragraf din TFUE, care prevede că fiecare instituție, organ, oficiu sau agenție asigură transparența lucrărilor lor;

14.  insistă asupra faptului că cheltuielile efectuate de Consiliu trebuie să facă obiectul unui control, la fel ca și în cazul altor instituții, reamintind că elementele fundamentale ale acestui control au fost prezentate în rezoluțiile sale privind descărcarea de gestiune adoptate în ultimii ani;

15.  reliefează prerogativele Parlamentului de a acorda descărcarea de gestiune în temeiul articolelor 316, 317 și 319 din TFUE, în conformitate cu interpretarea și practica actuală, și anume de a acorda descărcarea de gestiune pentru fiecare rubrică bugetară în parte cu scopul de a menține transparența și răspunderea democratică față de contribuabilii Uniunii;

16.  consideră că netransmiterea către Parlamentul European a documentelor solicitate de acesta contravine, mai întâi de toate, dreptului la informare al cetățenilor europeni și principiului transparenței în relația cu aceștia și devine un simptom preocupant al unui deficit în materie de democrație al instituțiilor Uniunii;

17.  consideră că este necesar să se examineze diferite posibilități de a actualiza reglementările privind acordarea descărcării de gestiune prevăzute de TFUE;

18.  consideră că o cooperare satisfăcătoare între Parlament, Consiliul European și Consiliu, bazată pe o procedură menită să asigure un dialog deschis și oficial, le poate transmite un semnal pozitiv cetățenilor Uniunii.

(1) JO L 66, 8.3.2013.
(2) JO C 403, 13.11.2014, p. 1.
(3) JO C 398, 12.11.2014, p. 1.
(4) JO C 403, 13.11.2014, p. 128.
(5) JO L 255, 30.9.2015, p. 21.
(6) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(8) JO L 250, 27.9.2011, p. 25.
(9) JO L 313, 26.11.2011, p. 13.
(10) JO L 286, 17.10.2012, p. 23.
(11) JO L 350, 20.12.2012, p. 71.
(12) JO L 308, 16.11.2013, p. 22.
(13) JO L 328, 7.12.2013, p. 97.
(14) JO L 266, 5.9.2014, p. 26.
(15) JO L 334, 21.11.2014, p. 95.
(16) JO L 255, 30.9.2015, p. 22.


Criza Ebola: lecțiile pe termen lung
PDF 301kWORD 130k
Rezoluţia Parlamentului European din 27 octombrie 2015 referitoare la criza Ebola: lecțiile pe termen lung și modalitatea de consolidare a sistemelor de sănătate în țările în curs de dezvoltare pentru prevenirea crizelor viitoare (2014/2204(INI))
P8_TA(2015)0374A8-0281/2015

Parlamentul European,

–  având în vedere Rezoluția 2177 (2014) a Consiliului de Securitate al ONU din 18 septembrie 2014 privind pacea și securitatea în Africa,

–  având în vedere Rezoluția 69/1 a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite din 19 septembrie 2014 privind măsurile de limitare și combatere a epidemiei cauzată de virusul Ebola, declarată recent în Africa de Vest,

–  având în vedere decizia Secretarului General al ONU, Ban Ki-moon, de creare a primei misiuni sanitare de urgență din istoria organizației, Misiunea ONU pentru acțiuni de urgență contra Ebola (UNMEER), în urma adoptării Rezoluției 69/1 a Adunării Generale a ONU și a Rezoluției 2177(2014) a Consiliului de Securitate al ONU privind epidemia de Ebola,

–  având în vedere Regulamentul sanitar internațional al OMS - RSI din 2005 (WA 32.1),

–  având în vedere recomandările OMS din consultarea privind zoonozele din 5 mai 2004,

–  având în vedere declarația OMS din 8 august 2014 privind declararea epidemiei de Ebola drept urgență la nivel internațional în domeniul sănătății publice,

–  având în vedere foaia de parcurs a OMC din 28 august 2014 privind măsurile de reacție la virusul Ebola, precum și actualizările acesteia,

–  având în vedere raportul directoarei generale a OMS prezentat la sesiunea extraordinară a Consiliului executiv dedicată crizei provocată de virusul Ebola, care a avut loc la Geneva, la 25 ianuarie 2015,

–  având în vedere declarația OMS din 9 mai 2015 privind sfârșitul epidemiei cu virusul Ebola din Liberia;

–  având în vedere Orientările pentru programele de imunizare în regiunea africană în contextul Ebola emise de OMS;

–  având în vedere declarația de la încheierea reuniunii de primăvară din 2015 a Grupului Banca Mondială - FMI, desfășurată la Washington DC, SUA, în perioada 17-19 aprilie 2015,

–  având în vedere Conferința internațională intitulată „Ebola: – From Emergency to Recovery” (De la urgență la redresare), desfășurată la Bruxelles la 3 martie 2015,

–  având în vedere lansarea de către Uniunea Africană la 21 august 2014, a Misiunii de sprijin a Uniunii Africane pentru combaterea Ebola în Africa de Vest (ASEOWA),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 din 11 decembrie 2013 de stabilire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014 – 2020) Orizont 2020,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei Europene COM(2010)0128 împreună cu SEC(2010)0380, 0381 și 0382 privind rolul UE în materie de sănătate globală,

–  având în vedere concluziile Consiliului European din 24 octombrie 2014,

–  având în vedere Concluziile Consiliului privind rolul UE în materie de sănătate globală, adoptate în cadrul celei de-a 3011-a reuniuni a Consiliului Afaceri Externe de la Bruxelles din 10 mai 2010,

–  având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene din 15 august 2014, 20 octombrie 2014, 17 noiembrie 2014, 12 decembrie 2014 și din 16 martie 2015 privind criza provocată de epidemia de Ebola în Africa de Vest,

–  având în vedere rapoartele comisarului european, dl Christos Stylianides, coordonator al UE pentru virusul Ebola, prezentate Consiliului European din noiembrie 2014 și din martie 2015,

–  având în vedere cadrul de intervenție globală al UE pentru epidemia cauzată de virusul Ebola în Africa de Vest, elaborat de Serviciul European de Acțiune Externă și de Comisia Europeană,

–  având în vedere Inițiativa privind transparența în industriile extractive (EITI) și Raportul intermediar EITI din 2011 privind Sierra Leone, Raportul intermediar EITI din 2012 privind Liberia și Raportul intermediar EITI din 2012 privind Guineea,

–  având în vedere programul francez de reacție RIPOST, „Rețeaua de instituții de sănătate publică din Africa de Vest”,

–  având în vedere Rezoluția privind epidemia de Ebola, adoptată de Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE la 3 decembrie 2014, la Strasbourg, Franța,

–  având în vedere Rezoluția sa din 18 septembrie 2014 referitoare la răspunsul UE după izbucnirea epidemiei de Ebola(1),

–  având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, precum și cel al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0281/2015),

A.  întrucât în sistemele de sănătate din Liberia, Sierra Leone și Guineea există lacune enorme și cele trei țări deja înainte de epidemie ocupau ultimele locuri în clasamentul întocmit de PNUD în Indicele dezvoltării umane, cu aproximativ 80% din cetățeni trăind în condiții de sărăcie extremă și înregistrând cele mai înalte rate de mortalitate prematură la adulți și la copiii sub cinci ani din lume, cauzată de boli în marea majoritate tratabile;

B.  întrucât criza Ebola este sistemică la nivel local și regional, dar și la nivelul guvernării naționale și globale;

C.  întrucât amploarea catastrofei poate fi atribuită mai multor factori, printre care: eșecul politic al țărilor afectate de a trage semnalul de alarmă, răspunsul neadaptat al comunității internaționale, efectele distrugătoare ale închiderii frontierelor și restricțiilor impuse asupra persoanelor, ineficiența mecanismelor de supraveghere și alertă, răspunsul lent și insuficient adaptat, odată ce ajutorul a fost în sfârșit mobilizat; absența marcantă de leadership a OMS, lipsa de cercetare și dezvoltare în domeniul medicamentelor, diagnosticării și vaccinurilor;

D.  întrucât trei cazuri nou confirmate ale virusului Ebola au fost înregistrate în săptămâna care s-a încheiat la 18 octombrie 2015, toate în Guineea; întrucât în această țară în cele două săptămâni anterioare fuseseră raportate zero cazuri; întrucât Sierra Leone a raportat zero cazuri pentru a cincea săptămână consecutivă; întrucât la 3 septembrie 2015 OMS a declarat Liberia liberă de transmiterea virusului Ebola la populația umană; întrucât au fost confirmate 28 512 de cazuri, incluzând 11 313 de decese confirmate.

E.  întrucât se cunosc în continuare destul de puține lucruri despre prevalența, transmiterea și potențialul de a suferi mutații al virusului Ebola; întrucât confuzia larg răspândită și neînțelegerile persistente legate de cauzele și consecințele epidemiei provocate de virusul Ebola au contribuit la răspândirea virusului; întrucât cercetarea etnografică este utilă pentru a înțelege felul în care funcționează comunitățile și cum se poate ajunge la persoane din medii culturale diferite;

F.  întrucât virusul Ebola a fost găsit și în spermă și în fluidul ocular al persoanelor convalescente; întrucât există cazuri individuale evidente de transmitere pe cale sexuală care indică dificultățile de a eradica virusului și de a determina momentul în care se poate considera că nu mai există Ebola în țările respective;

G.  întrucât într-un număr mare de țări africane sistemele de sănătate și educație s-au deteriorat din cauza programelor de ajustare structurală impuse de FMI și Banca Mondială, cu reduceri bugetare obligatorii în sectorul public;

H.  întrucât epidemia de Ebola în Africa de Vest a arătat că sistemele de sănătate locale și naționale din țări cu venituri reduse nu au mijloacele sau reziliența de a răspunde unei epidemii de boli infecțioase ca Ebola; întrucât consolidarea sistemelor de sănătate globală a devenit, în consecință, parte integrantă a guvernanței în materie de sănătate globală;

I.  întrucât cultura și obiceiurile tradiționale au fost importante în gestionarea crizei Ebola(2),

J.  întrucât copiii, adolescentele și femeile tinere se află printre grupurile cele mai marginalizate și mai vulnerabile în timpul unei astfel de crize, ceea ce reprezintă o amenințare serioasă față de angajarea femeilor în activități economice și a provocat diferențe de gen în educație; întrucât orfanii riscă să fie repudiați și stigmatizați;

K.  întrucât epidemia de Ebola care a afectat Africa de Vest este cea mai importantă și mai complexă din toată istoria acestei boli; întrucât OMS a fost alertată pentru prima dată de declanșarea epidemiei de Ebola la 23 martie 2014, dar Comisia de urgențe a Regulamentului sanitar internațional a declarat-o ca fiind urgență de sănătate publică la nivel internațional abia la 8 august 2014; întrucât înainte de această declanșare, Ebola nu a fost considerată o problemă majoră de sănătate publică;

L.  întrucât aproape 500 de lucrători în domeniul sănătății au murit din cauza bolii Ebola în Guineea, Liberia și Sierra Leone, țări deja afectate de o gravă penurie de personal înainte de declanșarea crizei Ebola; întrucât spitalele și personalul de sănătate nu au avut capacitatea de a se ocupa de alte boli din cauza resurselor mobilizate pentru combaterea epidemiei de Ebola; întrucât este necesară protejarea unităților de sănătate și a personalului medical pentru a permite furnizarea sustenabilă de îngrijiri medicale;

M.  întrucât numeroși pacienți însănătoșiți au fost stigmatizați de familie și societate; întrucât situația afectează în mod special copiii care au pierdut un părinte sau ambii părinți, mulți dintre ei fiind respinși de familia care a supraviețuit din teamă de infectare;

N.  întrucât este necesară integrarea epidemiologiei, sănătății publice și științei sociale pentru a trage învățămintele necesare din declanșarea epidemiei Ebola;

O.  întrucât, chiar din primele luni ale crizei provocate de epidemia de Ebola, ONG-urile umanitare și, în special, organizația Médecins sans frontières și Crucea Roșie, au fost cele mai eficiente, cele mai bine informate și cu experiența cea mai mare și care, din acest motiv, au jucat un rol de prim-plan în această etapă a combaterii virusului;

P.  întrucât închiderea școlilor și tendința copiilor orfani de a deveni îngrijitori în cadrul gospodăriilor riscă să creeze o „generație pierdută” de copii fără educație formală, pentru o perioadă lungă de timp;

Q.  întrucât prin know-how-ul lor și capacitatea de a lucra în rețea, organizațiile umanitare au demonstrat că, dacă este necesar la începutul crizei, pot fi mai relevante și mai eficiente decât „actorii instituționali”;

R.  întrucât criza Ebola a reliefat un alt fenomen, calificat de organizația Médecins sans frontières drept „criză în interiorul crizei”, care are ca efect faptul că persoanele care suferă de alte boli nu mai merg la spital de teama infectării cu virusul Ebola;

S.  întrucât UE, împreună cu statele membre, este cel mai mare donator de ajutor pentru dezvoltare și a pus la dispoziție un ajutor financiar în valoare de mai mult de 1,39 miliarde de euro pentru a limita epidemia provocată de virusul Ebola în Africa de Vest; întrucât această sumă permite UE să negocieze cu țările partenere și alți donatori pentru a sprijini elaborarea unui sistem de sănătate complet pe baza unei strategii coerente, incluzive și fondată pe necesități;

T.  întrucât Programul alimentar mondial al ONU a dovedit că are o capacitate logistică eficace, ce ar putea fi utilă în viitor și în materie de alertă timpurie și de reacție;

U.  întrucât securitatea personalului de îngrijire este un element indispensabil pentru mobilizarea internațională a personalului de sănătate;

V.  întrucât Consiliul European a numit la 23 octombrie 2014 un coordonator pentru virusul Ebola în persoana comisarului pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor, dl Stylianides; întrucât, din 12 noiembrie 2014, acesta a vizitat țările cele mai afectate însoțit de comisarul pentru sănătate, dl Andriukaitis;

W.  întrucât ONU, OMS și Comisia Europeană au stabilit proceduri de evaluare privind gestionarea epidemiei;

X.  întrucât, în aprilie 2015, OMS a recunoscut că lumea și OMS nu sunt pregătite să facă față unui focar de epidemie de lungă durată;

Y.  întrucât îmbunătățirea guvernării internaționale este esențială pentru gestionarea crizelor sanitare;

Z.  întrucât accesul la medicamente reprezintă un element fundamental al dreptului la sănătate;

AA.  întrucât 2 miliarde de persoane în lume nu au acces la vaccinurile și tratamentele de care au nevoie pentru a rămâne în viață și a-și păstra sănătatea;

AB.  întrucât accesul la medicamente, precum și la cercetare și la rezultatele obținute în acest domeniu trebuie să servească în primul rând nevoilor bolnavilor, indiferent dacă trăiesc în Europa sau în țările în curs de dezvoltare;

AC.  întrucât Inițiativa privind medicamentele inovatoare este cel mai mare parteneriat public-privat din lume în domeniul științelor vieții, cu un buget de 3,3 miliarde EUR pentru perioada 2014-2024, din care 1,638 miliarde EUR provenind din programul Orizont 2020;

AD.  întrucât trauma cauzată de Ebola a creat neîncrederea populației față de unitățile de sănătate, teama personalului de sănătate de a-și relua munca și a lăsat comunitățile sărăcite și neîncrezătoare; întrucât relansarea serviciilor de sănătate de bază este urgentă; întrucât este, de asemenea, esențial să se creeze sisteme de sănătate solide, inclusiv de mutualizare a riscurilor, în toate țările în curs de dezvoltare, fapt care implică formarea solidă a personalului medical local;

AE.  întrucât criza Ebola a determinat intensificarea recesiunii în țările din zona afectată de virus și întrucât, numai pentru anul 2015, potrivit Băncii Mondiale, acest fapt va avea ca efect reducerea cu 2 miliarde USD a PIB-ului celor trei țări cele mai afectate;

AF.  întrucât cele trei țări au solicitat FMI și Băncii Mondiale un „plan Marshall” în valoare de 7 500 de milioane EUR pentru a le ajuta să depășească criza economică;

AG.  întrucât o serie de ONG-uri au solicitat Băncii Mondiale să pună la dispoziție aproximativ 1,7 miliarde USD pentru a ajuta țările să aducă îmbunătățiri durabile infrastructurilor sanitare;

AH.  întrucât comunitatea internațională trebuie să rămână vigilentă și întrucât obiectivul urmărit trebuie să fie ajungerea la stadiul post-Ebola, fără cazuri noi de contaminare pentru o perioadă lungă de timp;

AI.  întrucât bunele practici de igienă sunt indispensabile; întrucât sistemele sanitare și de apă din cele trei țări sunt totuși insuficiente;

AJ.  întrucât există temerea ca, în cazul unei noi epidemii, rata de mortalitate să fie similară;

AK.  întrucât Vicepreședintele/Înaltul Reprezentant Federica Mogherini, comisarul european pentru ajutor umanitar și coordonatorul UE pentru Ebola, Christos Stylianides, comisarul european pentru cooperare internațională și dezvoltare, Neven Mimica, membri ai Parlamentului European, guverne și parlamentari din statele membre au solicitat în repetate rânduri consolidarea sistemelor de sănătate;

AL.  întrucât, potrivit celui de-al 11-lea Fond European de Dezvoltare, consolidarea sistemelor de sănătate și a serviciilor sanitare și de apă face parte din sectoarele prioritare în Guineea, dar nu în Liberia și Sierra Leone;

AM.  întrucât Comunicarea Comisiei privind rolul UE în materie de sănătate globală (COM(2010)0128) prezintă o strategie globală, completă și bazată pe necesități în materie de sănătate, care a fost aprobată de statele membre;

AN.  întrucât nu toate statele au pus în aplicare pe deplin RSI; întrucât RSI ar trebui revizuit în lumina experienței ultimei epidemii de Ebola;

AO.  întrucât se știu puține despre zoonozele potențial periculoase; întrucât practicile alimentare și agricole, despăduririle, comerțul cu animale sau produse de origine animală conduc la apariția și evoluția de noi zoonoze, cum ar fi gripa aviară, virusul Ebola și HIV;

AP.  întrucât OMS recomandă coordonarea între sectoarele sănătății publice și cele veterinare;

AQ.  întrucât o delegație a Comisiei pentru dezvoltare va efectua o vizită în Sierra Leone în noiembrie 2015;

1.  critică reacția internațională lentă din primele luni ale crizei; subliniază totuși reacția și angajamentul din partea UE și a statelor membre din martie 2014 de a contribui la limitarea propagării virusului Ebola; ia act de intensificarea angajamentului al UE și al statelor membre în domeniul ajutorului umanitar și al ajutorului pentru dezvoltare, al logisticii și cercetării pentru a răspunde crizei;

2.  salută dezvoltarea unui nou vaccin (într-un timp record) care, la 23 martie 2015, și-a dovedit eficacitatea în proporție de 100% în Guineea și solicită accesul rapid și garantat la acest vaccin, care ar trebui să fie accesibil tuturor, în Liberia și Sierra Leone;

3.  consideră că nu trebuie coborâtă garda în privința celor câteva noi cazuri de Ebola, ale cărei modalități de transmitere continuă să ridice întrebări;

4.  solicită tuturor părților implicate, în special guvernelor țărilor în curs de dezvoltare, instituțiilor europene și organizațiilor internaționale să tragă concluziile care se impun din această criză, inclusiv în ceea ce privește efectele negative ale condiționalităților FMI-ului și ale mecanismelor de adaptare structurală ale Băncii Mondiale asupra sectoarelor sănătății din țările în curs de dezvoltare, și să dezvolte metode eficiente de combatere a crizelor sanitare la nivel mondial;

5.  ia act, în acest context, de reforma anunțată la 18 mai 2015 de directoarea OMS și mai ales de crearea unui nou program de urgență și a unei rezerve mondiale de personal care să poată fi trimisă rapid pe teren, precum și punerea la dispoziție a unui nou fond de rezervă de 100 de milioane USD pentru cazuri de urgență; salută angajamentul luat de mărire cu 10 % a bugetului OMS în următorii doi ani pentru a atinge suma de 4,5 miliarde USD;

6.  invită comunitatea internațională să promoveze campanii de informare și educare în țările vizate; subliniază importanța capitală a campaniilor de prevenire și informare în gestionarea crizei, în special în ceea ce privește limitarea contaminării și conștientizarea cu privire la practicile nesigure ce ar trebui evitate; subliniază importanța metodelor alternative de diseminare a informațiilor;

7.  subliniază în mod deosebit importanța combaterii tensiunilor crescânde dintre grupuri ca urmare a epidemiei Ebola, întrucât crearea de mituri ar putea însemna că anumite grupuri etnice sunt acuzate pentru epidemia Ebola;

8.  consideră că răspunsul pe termen lung al Uniunii Europene, după ce nu va mai fi nevoie de ajutoarele de urgență, ar trebui să se concentreze pe ajutorul pentru dezvoltare, care trebuie să cuprindă investițiile necesare în sectorul sănătății pentru a promova reziliența și mai ales în ceea ce privește organizarea și gestionarea sistemelor de sănătate, monitorizarea și informarea în materie de sănătate, sistemele de aprovizionare cu medicamente, guvernanța internă și consolidarea statului și, ulterior, pe ajutorul absolut necesar pentru relansarea economică a celor trei țări;

9.  invită autoritățile să ia în considerare învățămintele desprinse în ceea ce privește fenomenul de stigmatizare și să le aplice în crizele umanitare similare care ar putea să survină;

10.  reamintește importanța prevenirii conflictelor, dat fiind faptul că conflictele și fragilitatea au un impact foarte negativ asupra sistemelor de sănătate;

11.  solicită înființarea unei echipe europene permanente de reacție rapidă, formată din experți, echipe de laborator, epidemiologi și o infrastructură logistică, inclusiv laboratoare mobile, care să poată fi trimisă pe teren extrem de rapid; atrage atenția mai ales asupra contribuției pe care UE ar putea-o avea în depistarea virusului la granițele terestre și maritime și asupra faptului că autoritățile sanitare americane excelează în depistarea virusului în aeroporturi, un exemplu de care Uniunea ar putea beneficia și pe care l-ar putea urma;

12.  invită, de asemenea, UE să sprijine punerea în aplicare a unei rețele de puncte de control în țările în curs de dezvoltare pentru a permite identificarea cât mai rapidă a noilor cazuri de boli infecțioase cu potențial pandemic, pentru a crea o rețea de santinele pe teritoriul acestor țări;

13.  recunoaște necesitatea de a susține crearea unei cooperări între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și țările în curs de dezvoltare, pe de altă parte, mai ales țările din Africa de Vest, în materie de formare a personalului medical;

14.  subliniază importanța consolidării sistemelor de protecție și evacuare rapidă pentru agenții internaționali de sănătate;

15.  regretă că ajustările și reformele implementate și politicile de dezvoltare inechitabile au contribuit la ineficiența sistemelor de sănătate; îndeamnă Comisia să ajute cele trei țări afectate să își dezvolte propriile sisteme de sănătate publică pentru a răspunde nevoilor lor sanitare de bază și pentru a dezvolta infrastructurile necesare pentru a asigura tuturor cetățenilor lor accesul la îngrijiri medicale; consideră, în special, că pentru construirea unui sistem de sănătate solid pe termen lung este necesar, printre altele: (i) să se investească resurse în servicii de sănătate publică de bază, (ii) să se asigure îngrijiri sigure și de calitate prin mărirea resurselor destinate formării, supravegherii și remunerării într-un mod adecvat a personalului de sănătate, oferindu-le acces la medicamente sigure, (iii) părțile interesate și comunitățile locale să fie angajate în răspunsul la crize și la planificarea dezvoltării; invită donatorii internaționali să mărească asistența oficială pentru dezvoltare (ODA) destinate acestor țări prin sisteme naționale cum ar fi ajutorul bugetar; invită Comisia să stabilească, în cooperare cu țările partenere, OMS, Banca Mondială și alți donatori, planuri de sănătate coerente bazate pe necesități și proceduri de monitorizare;

16.  subliniază că răspunsul ar trebui să abordeze cauzele subiacente ale subreprezentării femeilor, accesul la sănătate și servicii și distrugerea mijloacelor de subzistență; subliniază în special necesitatea de a oferi servicii de bază și de asistență medicală de calitate, în special în ceea ce privește îngrijirile de maternitate și serviciile de obstretică și ginecologie;

17.  salută Comunicarea Comisiei privind rolul UE în materie de sănătate globală (COM(2010)0128) și viziunea sa holistică asupra sistemelor de sănătate complete, abordarea sa orizontală și eforturile sale în favoarea asigurării de sănătate universale; încurajează Comisia să revizuiască această comunicare în lumina noilor cunoștințe dobândite în timpul crizei Ebola, menținând abordarea globală și orizontală, și să prezinte și să implementeze un program de acțiune în timp util;

18.  subliniază că, în general, țările în curs de dezvoltare trebuie să prevadă în primul rând linii bugetare pentru a crea sisteme publice de securitate socială și sănătate solide și reziliente, pentru a construi un număr suficient de infrastructuri de sănătate sustenabile bine echipate (mai ales laboratoare, instalații sanitare și de aprovizionare cu apă) și pentru a oferi servicii de bază și de asistență medicală de calitate; subliniază necesitatea de a dispune de un număr suficient de personal de sănătate în raport cu populația și invită guvernele să se asigure că personalul de sănătate este remunerat și că banii destinați sănătății ajung la populație; recunoaște totuși că crize ca cea actuală nu pot fi soluționate doar de către sistemele de sănătate, ci este necesară o abordare globală, care să implice sectoare diferite, cum ar fi educația și formarea, infrastructurile sanitare, siguranța alimentară și apa potabilă, pentru a remedia lacunele extrem de grave care afectează toate serviciile de bază; subliniază, în același timp, că educația legată de dimensiunea culturală și de credințe este, de asemenea, esențială pentru a ieși din criză;

19.  reamintește că investițiile în sectorul sănătății reprezintă un vector important de dezvoltare economică și contribuie la reducerea sărăciei în țările în curs de dezvoltare; salută integrarea obiectivului 3, „Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor la toate vârstele”, în propunerea privind viitoarele obiective de dezvoltare durabilă (ODD);

20.  subliniază că planurile cifrate pe termen lung, necesare pentru instituirea de sisteme de sănătate complete și solide, trebuie să mai prevadă un număr adaptat de personal de sănătate calificat, accesul la materiale medicale suficiente și la sisteme de informare medicală solide;

21.  solicită consolidarea infrastructurilor de cercetare prin crearea unui centru public regional de cercetare a bolilor infecțioase în Africa de Vest și crearea unei cooperări interuniversitare cu participarea UE și a statelor sale membre;

22.  subliniază necesitatea de a aborda inegalitatea socială pentru a institui un sistem public de sănătate durabil și solid; pledează pentru introducerea unei asigurări de sănătate universale gratuite la punctul de serviciu și îndeamnă Comisia, împreună cu alte țări partenere și alți donatori, să prezinte în cel mai scurt timp un program pentru stabilirea unei asigurări de sănătate universale, care va garanta mutualizarea riscurilor de sănătate;

23.  invită toate țările să se angajeze pentru acoperirea universală de sănătate și să elaboreze un plan de identificare a resurselor naționale și a finanțării internaționale potențiale pentru realizarea acestui obiectiv; sprijină obiectivul de mărire a cheltuielilor pentru îngrijirile de sănătate în toate țările la un prag minim recunoscut de 86 USD pe persoană pentru serviciile de sănătate esențiale;

24.  salută conferința internațională la nivel înalt pe tema Ebola din 3 martie 2015 organizată sub auspiciile UE și a principalilor parteneri cu scopul de a eradica Ebola, dar și pentru a evalua impactul asupra țărilor afectate pentru a se asigura că ajutorul pentru dezvoltare se bazează pe eforturi umanitare;

25.  susține ideea creării unui „plan Marshall” care să contribuie la relansarea economiilor din aceste țări; propune oferirea de asistență tehnică administrației pentru a-și consolida capacitățile și pentru a garanta că banii ajung la populație și nu se pierd din cauza corupției sau din alte motive;

26.  salută eforturile internaționale depuse pentru reducerea datoriilor internaționale ale țărilor afectate de virusul Ebola;

27.  consideră că eficacitatea parteneriatelor între UE și zona afectată de criză va fi asigurată numai dacă Liberia, Guineea și Sierra Leone vor putea să-și asume cât mai curând responsabilitatea pentru propria dezvoltare;

28.  consideră că programarea celui de-al 11-lea Fond European de Dezvoltare ar trebui reexaminată pentru ca investițiile în domeniul sănătății și al bunei guvernanțe să devină domenii prioritare în toate țările care au infrastructuri publice fragile; este preocupat de faptul că sănătatea, aprovizionarea cu apă și salubrizarea nu se află printre sectoarele prioritare ale programelor indicative naționale din Liberia și Sierra Leone; invită Comisia să pună în aplicare mecanisme de monitorizare mai atentă a ajutorului;

29.  consideră că la revizuirea cadrului financiar multianual CFM la jumătatea perioadei nu se mai poate ignora riscul subfinanțării structurale a acțiunilor umanitare ale UE;

30.  felicită călduros personalul din organizațiile umanitare și personalul medical prezent la fața locului care au acționat, cu riscul vieții pentru a limita răspândirea acestei crize sanitare majore;

31.  felicită Misiunea Organizației Națiunilor Unite pentru combaterea urgentă a Ebola (UNMEER), organizațiile partenere și organizațiile umanitare neguvernamentale, cum ar fi Médecins Sans Frontières sau Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și de Semilună Roșie, Emergency și altele, pentru activitatea lor la fața locului, și salută călduros contribuția și ajutorul lor considerabil în controlarea acestei epidemii; regretă cazurile de tratament inadecvat al membrilor personalului medical și altor categorii de personal implicat în lupta împotriva epidemiei Ebola după întoarcerea acestora din Africa;

32.  consideră că accesul la medicamente nu ar trebui să depindă, în principiu, de puterea de cumpărare a pacientului, ci să răspundă nevoilor pacienților și că nici piața nu ar trebui să decidă singură tipurile de medicamente ce vor fi produse;

33.  solicită UE și statelor membre să respecte principiul coerenței politicilor în favoarea dezvoltării stabilit la articolul 208 din TFUE prin promovarea unui comerț internațional echitabil și just, a cercetării medicale și politicilor de inovare care încurajează și facilitează accesul universal la medicamente;

34.  invită Comisia să examineze modele alternative celor bazate pe monopolurile de brevet atunci când este vorba de dezvoltarea de medicamente sau vaccinuri produse prin parteneriate public-privat, cum ar fi Inițiativa privind medicamentele inovatoare, care pot garanta accesul pacienților la tratamente, sustenabilitatea bugetelor pentru îngrijirile de sănătate și un răspuns eficient la crize ca cea creată de virusul Ebola sau amenințări similare;

35.  subliniază importanța măririi capacităților de cercetare epidemiologică la scară mondială, a dezvoltării unor „teste rapide” și a garantării accesului la vaccinuri; salută, în acest context, faptul că numeroase fonduri europene în materie de cercetare au fost mobilizate pentru a lupta împotriva virusului Ebola, inclusiv prin intermediul Inițiativei privind medicamentele inovatoare, programul Orizont 2020 și programului pentru Parteneriatul dintre țările europene și cele în curs de dezvoltare privind studiile clinice (EDCTP); subliniază că, deși vaccinurile sunt binevenite, acestea nu sunt probabil adaptate pentru a eradica virusul Ebola, care suferă mutații; subliniază, prin urmare, că prioritatea de finanțare trebuie acordată consolidării sistemului de sănătate general, igienei, capacității de limitare a contagiunii, testelor rapide și fiabile în zone tropicale și medicamentelor care vizează virusul și simptomele pe care le provoacă;

36.  solicită tuturor actorilor implicați să promoveze formarea cetățenească în materie de sănătate, punând accentul pe aspectele legate de obiceiurile tradiționale incompatibile cu lupta împotriva propagării epidemiologice;

37.  subliniază că UE ar trebui să promoveze finanțarea efectivă și echitabilă a cercetării de care beneficiază sănătatea pentru toți și asigură că inovările și intervențiile au ca rezultat soluții abordabile și accesibile; reiterează în special că ar trebui analizate modele care separă costurile pentru cercetare și dezvoltare de prețurile medicamentelor, inclusiv oportunitățile de transfer de tehnologie către țările în curs de dezvoltare;

38.  reiterează necesitatea de a investi în tratamentul bolilor neglijate; invită, în acest context, Comisia să continue dezbaterea pe această temă și să inițieze o amplă cooperare între sectorul public și cel privat, cu condiția ca măsuri de protecție să fie introduse pentru a evita ca parteneriatele public-privat să dăuneze persoanelor vulnerabile într-o piață nereglementată, cu scopul de a consolida sistemele de sănătate naționale și de a facilita transferurile de rezultate către populația în cauză; salută în acest context faptul că, pentru a aborda necesitatea urgentă de cercetare pentru noi tratamente, UE a pus la dispoziție 138 de milioane EUR pentru proiecte de dezvoltare de trialuri clinice pentru noi vaccinuri, teste de diagnosticare rapidă și tratamente în cadrul Orizont 2020 și Inițiativei privind medicamentele inovatoare; salută industria farmaceutică europeană care a angajat, de asemenea, resurse importante pentru sprijinirea eforturilor de cercetare:

39.  subliniază că Ebola și alte epidemii sunt amenințări transnaționale, care impun cooperarea internațională; invită OMS să revizuiască RSI (Regulamentul sanitar internațional) în vederea introducerii ideii de responsabilitate interdependentă și a acordării de sprijin financiar și pentru a determina cauzele profunde ale crizei,

40.  salută, în lumina punerii în aplicare sumare a RSI și a lipsei de supraveghere epidemiologică, programul francez de reacție RIPOST, „Rețeaua de instituții de sănătate publică din Africa de Vest”;

41.  subliniază că, acum când epidemia se află în declin și având în vedere că virusul persistă în gonade câteva luni după vindecare, trebuie propuse consilierea și planificarea sexuală în cadrul sistemului de sănătate și al măsurilor de educație;

42.  subliniază faptul că pare din ce în ce mai probabil ca o criză alimentară să apară în urma epidemiei, care a avut efecte devastatoare asupra micilor agricultori; invită statele membre, Comisia și comunitatea internațională să investească în dezvoltarea pe termen lung a acestora, pentru a nu risca viitorul fermelor familiale și al securității alimentare din Africa de Vest;

43.  invită comisia competentă să monitorizeze modul de gestionare a crizei, în strânsă cooperare cu coordonatorul UE pentru virusul Ebola și după misiunea PE în Sierra Leone, înainte de a prezenta o evaluare finală bazată pe criterii bine definite;

44.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernelor și parlamentelor țărilor din Uniunea Africană, Secretarului General al ONU, precum și Organizației Mondiale a Sănătății.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2014)0026.
(2) Obiceiuri care interzic arderea morților, de exemplu.


Măsurarea nivelurilor de emisii în sectorul autoturismelor
PDF 288kWORD 117k
Rezoluţia Parlamentului European din 27 octombrie 2015 referitoare la măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (2015/2865(RSP))
P8_TA(2015)0375RC-B8-1075/2015

Parlamentul European,

–  având în vedere întrebarea adresată Comisiei referitoare la măsurarea nivelurilor de emisii în sectorul autoturismelor (O-000113/2015 - B8-0764/2015),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor(1),

–  având în vedere Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective(2),

–  având în vedere Directiva 2001/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici(3),

–  având în vedere Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa(4),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 333/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 443/2009 pentru a defini modalitățile de realizare a obiectivului prevăzut pentru anul 2020 de reducere a emisiilor de CO2 generate de autoturismele noi(5),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, la 18 septembrie 2015, Agenția Federală a SUA pentru Protecția Mediului (Environmental Protection Agency - EPA) și organismul californian responsabil pentru calitatea aerului (California Air Resources Board - CARB) au emis un aviz de încălcare a normelor în vigoare privind poluarea împotriva companiilor Volkswagen AG, Audi AG și Volkswagen Group of America (cunoscuți în mod colectiv ca „VW”); întrucât ancheta a început ca urmare a unor cercetări privind emisiile de oxid de azot (NOx) ale vehiculelor cu motor diesel efectuate de o organizație neguvernamentală în cooperare cu cercetători universitari, cercetări ale căror rezultate au fost prezentate EPA și CARB în mai 2014;

B.  întrucât poluarea atmosferică cauzează anual peste 430 000 de decese premature în UE și generează costuri estimate de până la 940 miliarde EUR pe an din cauza efectelor asupra sănătății; întrucât NOx este un poluant atmosferic important, cauzând, printre altele, cancer pulmonar, astm și multe afecțiuni respiratorii, precum și degradarea mediului, de exemplu prin eutrofizare și acidifiere; întrucât gazele de eșapament provenite de la vehiculele cu motor diesel reprezintă o sursă principală de NOx în zonele urbane din Europa; întrucât până la o treime din populația urbană a UE continuă să fie expusă unor niveluri superioare limitelor sau valorilor-țintă stabilite de UE; întrucât transporturile continuă să fie principalul responsabil pentru nivelurile scăzute ale calității aerului în orașe și pentru efectele conexe asupra sănătății; întrucât peste 20 de state membre nu respectă în prezent limitele impuse de UE pentru calitatea aerului, în special din cauza poluării urbane;

C.  întrucât, începând cu 2012, Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului a OMS (IARC) a clasificat gazele de eșapament ale motoarelor pe motorină printre substanțele cancerigene și a recomandat, date fiind efectele suplimentare asupra sănătății ale particulelor provenite din motorină, reducerea la nivel mondial a expunerii la amestecul de substanțe chimice emise;

D.  întrucât industria autovehiculelor este unul dintre principalii actori din domeniul creșterii și inovării și contribuie la ocuparea forței de muncă într-un număr semnificativ de state membre; întrucât, dacă nu se iau măsuri decisive, acest scandal riscă să submineze reputația și competitivitatea întregului sector;

E.  întrucât întreprinderile mici și mijlocii domină sectorul de aprovizionare a industriei autovehiculelor și contribuie în proporție de 50% la cercetarea și dezvoltarea specifică sectorului; întrucât forța economică a multor regiuni din Europa se datorează industriei autovehiculelor și sectorului de aprovizionare a industriei autovehiculelor;

F.  întrucât concurența loială, inclusiv între producătorii de automobile, presupune să se dea clientului posibilitatea de a alege produsul pe baza caracteristicilor tehnice care îi sunt comunicate în mod complet și imparțial;

G.  întrucât UE a depus multe eforturi pentru a remedia efectele crizei economice asupra industriei autovehiculelor, utilizând instrumentele disponibile pentru ajutorul de stat;

H.  întrucât Regulamentul privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare [Regulamentul (CE) nr. 715/2007 adoptat de Parlamentul European și Consiliu în decembrie 2006], care stabilește standardele de emisii Euro 5/6, le impune producătorilor să își echipeze autovehiculele astfel încât să respecte cerințele privind emisiile „în condiții de utilizare normală” [(articolul 5 alineatul (1)];

I.  întrucât articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 715/2007 interzice în mod explicit utilizarea dispozitivelor de manipulare, definite ca fiind „orice element de proiectare care măsoară temperatura, viteza vehiculului, turația motorului (RPM), raportul de transmisie, depresiunea în galeria de admisie sau orice alt parametru în scopul activării, modulării, întârzierii sau dezactivării funcționării oricărei părți a sistemului de control al emisiilor, care reduce eficiența sistemului de control al emisiilor în condiții care pot fi regăsite, în mod rezonabil, în timpul funcționării și al utilizării normale a vehiculului”; întrucât statele membre au obligația de a asigura punerea în aplicare a acestei interdicții; întrucât, în plus, regulamentul respectiv invită în mod explicit Comisia să introducă teste și să adopte măsuri privind folosirea dispozitivelor de manipulare;

J.  întrucât, în temeiul Directivei privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum și garanțiile conexe (1999/44/CE), consumatorii au dreptul la o garanție minimă de doi ani după achiziționarea unui produs și întrucât vânzătorul are obligația de a livra consumatorului bunuri conforme cu contractul de vânzare; întrucât, dacă bunurile nu sunt conforme, consumatorul are dreptul la repararea sau înlocuirea lor gratuită sau la o reducere de preț;

K.  întrucât Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor prevede ca informațiile referitoare la principalele caracteristici ale unui produs să fie furnizate înainte de încheierea contractelor în interiorul sau în afara spațiilor comerciale și a contractelor la distanță și cere ca statele membre să dispună de norme privind aplicarea unor sancțiuni eficiente, proporționale și cu efect de descurajare în cazul în care dispozițiile directivei nu sunt respectate;

L.  întrucât Directiva 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale interzice, în special, orice practică care „denaturează sau poate denatura semnificativ comportamentul economic cu privire la un produs al consumatorului mediu la care ajunge sau căruia îi este adresat” și prevede că printre practicile comerciale considerate neloiale în orice situație se numără și faptul de „[a] afirma că un comerciant (inclusiv practicile sale comerciale) sau un produs a fost agreat, aprobat sau autorizat de un organism public sau privat fără un temei real sau fără a îndeplini condițiile necesare pentru agrearea, aprobarea sau autorizarea obținută” și impune ca statele membre să adopte sancțiuni eficiente, proporționale și cu efect de descurajare;

M.  întrucât valoarea-limită Euro 5 pentru emisiile de NOx provenind de la vehiculele cu motor diesel este de 180 mg/km și se aplică vehiculelor omologate de tip între 1 septembrie 2009 și 1 septembrie 2014, precum și tuturor vehiculelor vândute între 1 ianuarie 2011 și 1 septembrie 2015; întrucât valoarea corespunzătoare standardului Euro 6 este de 80 mg/km și se aplică noilor tipuri începând cu 1 septembrie 2014 și tuturor vehiculelor vândute începând cu 1 septembrie 2015; întrucât autovehiculele Euro 6 înmatriculate înainte de introducerea standardului ca limită legală au beneficiat de reduceri fiscale în multe state membre; întrucât rezultatele testărilor independente confirmă discrepanțe semnificative între limite și emisiile reale ale autovehiculelor în condiții normale de utilizare în cazul ambelor standarde;

N.  întrucât o analiză efectuată de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei (JRC)(6) în 2011 a concluzionat că emisiile de NOx ale vehiculelor cu motor diesel măsurate cu sisteme portabile de măsurare a emisiilor (PEMS) depășesc semnificativ limitele de emisie Euro 3-5, de două până la patru ori în ceea ce privește emisiile medii de NOx pe parcursul itinerariilor complete de testare și de până la 14 ori în intervale de testare individuale; întrucât un alt raport al JRC(7), publicat în 2013, face referire la concluzii conform cărora autovehiculele Euro 6 pot chiar depăși nivelurile de emisii ale autovehiculelor Euro 5; întrucât analize independente realizate în octombrie 2014 au arătat că emisiile de NOx generate în condiții reale de trafic de vehiculele cu motor diesel testate, sunt, în medie, de șapte ori mai mari decât limitele stabilite de standardul Euro 6;

O.  întrucât compania Volkswagen a recunoscut că a instalat dispozitive de manipulare pentru cel puțin 11 milioane de vehicule pe motorină pe care le-a vândut în întreaga lume; întrucât compania a anunțat că va rechema 8,5 milioane de autovehicule VW pe motorină în UE, în urma deciziei Autorității federale germane pentru autovehicule;

P.  întrucât aceste diferențe documentate între emisii pot fi cauzate atât de caracterul inadecvat al procedurii actuale de încercare utilizate în UE, care nu se bazează pe condiții reale de condus, cât și de utilizarea de dispozitive de manipulare; întrucât fiabilitatea și robustețea procedurii de încercare pentru autovehicule are o importanță crucială pentru respectarea limitelor emisiilor și, prin urmare, pentru protecția sănătății publice și a mediului în UE;

Q.  întrucât articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 715/2007 obligă Comisia să monitorizeze ciclurile de încercare utilizate pentru măsurarea emisiilor și, dacă se constată că încercările nu mai sunt adecvate, să le adapteze pentru ca acestea să reflecte în mod corespunzător emisiile generate de circulația reală pe șosea; întrucât nu a avut loc încă o astfel de adaptare; întrucât în prezent Comisia pregătește totuși adoptarea unui nou ciclu de încercare privind emisiile generate în condiții reale de trafic (RDE);

R.  întrucât încercările de conformitate a producției și de conformitate în funcționare nu fac obiectul unor standarde comune la nivelul UE, în pofida mandatului conferit Comisiei de a stabili cerințe specifice pentru astfel de proceduri prin intermediul procedurii comitetelor; întrucât, în consecință, în general nu se asigură în mod corespunzător respectarea cerințelor privind conformitatea producției și conformitatea în funcționare; întrucât nu există nicio obligație de comunicare către Comisie, către alte autorități de omologare ale statelor membre sau către alte părți interesate a informațiilor referitoare la testele realizate de autoritățile de omologare de tip competente și la rezultatele acestora;

S.  întrucât actualul regim de omologare de tip al UE nu permite Comisiei sau altor autorități ale statelor membre să reexamineze omologările de tip sau certificatele de conformitate ale vehiculelor, să retragă vehicule sau să suspende introducerea lor pe piață în cazul în care sunt omologate de către un alt stat membru; întrucât, conform sistemului actual, nu există un control al încercărilor efectuate de autoritățile naționale de omologare de tip pentru a se asigura faptul că toate autoritățile respectă normele comune ale UE și nu se implică în acte de concurență neloială prin coborârea standardelor;

T.  întrucât Comisia revizuiește în prezent cadrul pentru omologarea de tip; întrucât această revizuire este extrem de importantă pentru a restabili încrederea consumatorilor în încercările privind emisiile și consumul de carburant;

U.  întrucât sistemele actuale de control al emisiilor de NOx care provin de la autoturismele cu motor diesel se bazează pe trei tehnologii principale: modificarea internă a motorului, cuplată cu recircularea gazelor de eșapament (EGR), tehnica amestecului sărac pentru absorbția NOx (captatoare de NOx în cazul arderii cu amestec sărac sau LNT) și reducerea catalitică selectivă (SCR); întrucât, pentru a respecta valorile limită ale Euro 6, majoritatea vehiculelor sunt echipate cu cel puțin două dintre cele trei tehnologii; întrucât toate aceste tehnologii pot fi dezactivate prin dispozitive software de manipulare;

V.  întrucât, pentru a se asigura respectarea standardelor de emisii, vehiculele echipate cu dispozitive de manipulare vor necesita îndepărtarea dispozitivului, modificări ale programului informatic al sistemului de control al emisiilor și, în funcție de tehnologia utilizată pentru motor, intervenții mecanice; întrucât ar fi posibil să se îmbunătățească performanța sistemelor de control al emisiilor instalate deja pe vehicule prin eliminarea dispozitivelor de manipulare, prin reprogramare și prin recalibrare;

W.  întrucât apar discrepanțe între rezultatele testelor și performanța vehiculelor în condiții normale de utilizare nu numai în cazul NOx, ci și în cazul altor poluanți și al CO2; întrucât, conform unor studii independente, diferența dintre emisiile oficiale și cele reale de CO2 ale autoturismelor în Europa era de 40 % în 2014;

X.  întrucât trecerea la procedura de testare a vehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure - WLTP) în UE necesită adaptarea la noul test a obiectivelor actuale impuse producătorilor pentru emisiile medii de CO2 ale parcului existent de automobile,

1.  condamnă ferm orice fraudă comisă de către producătorii de automobile și îndeamnă întreprinderile să își asume în totalitate responsabilitatea pentru acțiunile lor și să coopereze pe deplin cu autoritățile în cadrul eventualelor anchete; regretă faptul că milioane de consumatori au fost înșelați și induși în eroare prin informații false privind emisiile generate de autovehiculele lor;

2.  consideră că, atunci când dovezile indicând fapte ilicite se confirmă, s-ar impune ca consumatorilor să le fie comunicate imediat căile de atac, care ar trebui aplicate rapid, fără ca aceste fapte să mai producă efecte în detrimentul consumatorilor;

3.  consideră regretabil faptul că emisiile suplimentare conduc la decese premature, au efecte dăunătoare asupra sănătății oamenilor și aduc daune mediului;

4.  consideră că este absolut necesar ca statele membre și Comisia să restabilească rapid încrederea consumatorilor prin măsuri concrete și să depună toate eforturile posibile pentru detensionarea situației; își exprimă ferm solidaritatea cu angajații implicați și este preocupat de impactul asupra întregului lanț de aprovizionare, în special asupra IMM-urilor, care în momentul de față se confruntă, în ciuda inocenței lor, cu probleme enorme cauzate de această fraudă; subliniază faptul că angajații nu trebuie să fie cei care în final plătesc prețul manipulărilor la nivelul dispozitivelor de măsurare a emisiilor;

5.  subliniază că, înainte de a avea în vedere orice concediere, producătorii trebuie să utilizeze propriile resurse financiare, inclusiv prin reținerea profiturilor și ne distribuirea dividendelor, pentru a acoperi în cât mai mare măsură costurile implicate de încălcarea legislației aplicabile;

6.  este extrem de preocupat de întârzierea cu care autoritățile statelor membre și Comisia au luat măsuri în urma probelor ce dovedesc depășirea gravă și constantă a valorilor-limită ale emisiilor prevăzute de legislația UE pentru autovehicule în condiții normale de utilizare;

7.  reamintește faptul că automobilele pe motorină au emisii de CO2 mai reduse pe kilometru decât vehiculele pe benzină echivalente și că sunt un mijloc important care creează condiții pentru producători să atingă obiectivele UE pentru 2021 în ceea ce privește emisiile medii de CO2 ale parcului de automobile; reamintește că acestea vor continua, de asemenea, să contribuie în mod esențial la realizarea obiectivelor post-2021, dar subliniază că producătorii trebuie să utilizeze tehnologiile curate disponibile pentru a reduce NOx, PM și alți poluanți;

8.  îndeamnă la transparență totală din partea Comisiei și a statelor membre cu privire la informațiile deținute despre aceste încălcări și la măsurile pe care le-au luat în legătură cu ele; solicită o anchetă aprofundată cu privire la rolul și responsabilitatea Comisiei și ale autorităților statelor membre, ținând seama, între altele, de problemele semnalate în raportul din 2011 al Centrului Comun de Cercetare al Comisiei;

9.  invită Comisia să consolideze implementarea strategiei UE pentru sisteme sustenabile care permit o utilizare eficientă a resurselor pentru transportul rutier și alte moduri de transport, renunțând treptat la sistemul actual bazat pe combustibili fosili și folosind noi tehnologii și surse de energie, cum ar fi hidrogenul, electricitatea și aerul comprimat;

10.  salută anchetele care se efectuează în prezent în mai multe state membre și în alte țări din lume în ceea ce privește manipularea rezultatelor obținute în cursul testelor de emisii ale vehiculelor; sprijină apelul Comisiei adresat autorităților naționale de supraveghere de a realiza controale detaliate ale unei game largi de mărci și modele de vehicule; consideră că toate anchetele de acest tip ar trebui să implice Comisia; insistă ca anchetele să se desfășoare în mod transparent și eficace, ținând seama în mod corespunzător de necesitatea de a-i informa în mod corespunzător pe consumatorii afectați direct de orice neconformitate constatată;

11.  solicită Comisiei să transmită Parlamentului un raport scris cu privire la rezultatele acestor anchete până la 31 martie 2016;

12.  solicită ca, în cazul în care se descoperă dispozitive de manipulare, autoritățile statelor membre să ia toate măsurile necesare pentru a remedia situația și să aplice sancțiunile corespunzătoare în conformitate cu articolul 30 din Directiva 2007/46/CE și cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 715/2007;

13.  atrage atenția asupra raportului Girling (privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți) (A8-0249/2015), adoptat de Comisia pentru mediu la 15 iulie 2015, și în special asupra solicitării acesteia adresată Comisiei și statelor membre de a finaliza urgent noua normă Euro 6 pentru emisiile generate în condiții reale de trafic (RDE), propunere de regulament aflată în curs de examinare;

14.  îndeamnă Comisia să adopte și să pună în aplicare fără întârziere noul ciclu de încercare privind emisiile generate în condiții reale de trafic (Real Driving Emissions - RDE) și să asigure intrarea sa în vigoare în scopuri de reglementare; salută raportul privind reducerea emisiilor poluante provenind de la vehiculele rutiere (Raportul Deß, A8-0270/2015), adoptat de Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară a Parlamentului la 23 septembrie 2015 și, în special, cerința adresată Comisiei de a „introduce testarea emisiilor generate în condiții reale de trafic pentru toate vehiculele omologate de tip sau înmatriculate din 2015 pentru a asigura eficiența sistemelor de control al emisiilor și a permite vehiculelor să fie în conformitate cu prezentul regulament și cu măsurile de punere în aplicare a acestuia, factorul de conformitate reflectând numai toleranțele posibile ale procedurii de măsurare a emisiilor valabile până în 2017”; îndeamnă statele membre și Comisia să ajungă rapid la un acord privind cadrul pentru ciclul de încercare pe baza acestor elemente;

15.  ia act de faptul că, potrivit planurilor actuale ale Comisiei, încercările privind RDE vor fi folosite numai pentru emisiile de NOx; solicită ca încercările privind RDE să se aplice în cazul tuturor emisiilor poluante;

16.  regretă lipsa de transparență a deliberărilor prin procedura comitetelor privind propunerea unei testări RDE și, în special, faptul că informațiile nu au fost transmise de Comisie Parlamentului European în același timp ca reprezentanților statelor membre; invită Comisia să facă cunoscute Parlamentului, în aceleași condiții ca și statelor membre, toate documentele relevante și, în special, să publice documentele pregătitoare pentru Comitetul tehnic pentru autovehicule referitoare la adoptarea noii testări RDE;

17.  subliniază necesitatea unei consolidări semnificative a actualului regim al UE de omologare de tip, inclusiv a unui control mai strict din partea UE, în special în ceea ce privește supravegherea pieței, sistemul de coordonare și monitorizare a vehiculelor vândute în Uniunea Europeană, competența de a solicita statelor membre să inițieze proceduri de control pe bază de probe și capacitatea de a adopta măsuri corespunzătoare în cazul încălcării legislației UE;

18.  invită Comisia să prezinte o nouă concepție a regimului de omologare de tip actual pentru a garanta, pe de o parte, că omologările de tip și certificatele de conformitate emise de autoritățile naționale competente pot fi verificate în mod independent și reevaluate de către Comisie, dacă este cazul, cu scopul de a asigura condiții de concurență echitabile la nivelul UE, și, pe de altă parte, că reglementările UE sunt puse în aplicare în mod eficace, iar deficiențele măsurilor de punere în aplicare sunt corectate fără creșterea necesară a sarcinii administrative;

19.  solicită, prin urmare, să se aibă în vedere instituirea unei autorități de supraveghere la nivelul UE;

20.  consideră că este extrem de important ca Comisia și toate autoritățile competente din statele membre să aibă dreptul să reevalueze omologarea de tip și certificatele de conformitate, să solicite rechemarea unor vehicule și să sisteze introducerea lor pe piață atunci când dețin probe legate de nerespectarea valorilor-limită de emisii în UE, în conformitate cu Regulamentul privind Euro 5 și 6 sau cu orice altă cerință prevăzută de către regimul de omologare de tip;

21.  consideră că viitoarea revizuire a Directivei-cadru privind omologarea de tip trebuie să ia în considerare extinderea și precizarea cerințelor de conformitate a producției, astfel încât să se realizeze anual încercări asupra unui eșantion suficient și reprezentativ de noi modele alese aleatoriu de pe liniile de producție, utilizând testări RDE pentru a verifica conformitatea acestora cu valorile-limită pentru poluanți și CO2 impuse de UE; solicită, de asemenea, o ameliorare a testărilor în condiții de circulație ale vehiculelor deja utilizate în trafic, inclusiv pe baza procedurii RDE, pentru a verifica conformitatea în funcționare a vehiculelor la kilometraje diferite, conform cerințelor regulamentului; solicită ameliorarea supravegherii în trafic prin inspecții tehnice periodice, în vederea detectării și reparării autovehiculelor despre care se constată că nu respectă legislația UE;

22.  invită autoritățile naționale să manifeste toleranță zero față de așa-numitele „optimizări pentru testarea vehiculului”, în cadrul cărora sunt curente practici cum ar fi umflarea exagerată a pneurilor, îndepărtarea oglinzilor laterale, acoperirea golurilor dintre panourile de caroserie pentru a reduce rezistența aerodinamică, folosirea de uleiuri speciale pentru motor și de cutia de viteze, uleiuri care în mod normal nu sunt utilizate la motoare, îndepărtarea echipamentelor auxiliare, cum ar fi cele audio, precum și testarea la temperatura ambiantă maximă permisă, practici care accentuează în mod nepermis diferența dintre testarea în laborator și experiența consumatorului pe șosea;

23.  subliniază faptul că, în conformitate cu dispozițiile Directivelor 1999/44/CE, 2005/29/CE și 2011/83/UE, consumatorii trebuie să fie în măsură să își exercite drepturile cu ușurință;

24.  invită Comisia, care este responsabilă pentru concurența pe piața internă a UE, ca, în cooperare cu autoritățile naționale de supraveghere, să asigure condiții de concurență echitabile între concurenții de pe piață;

25.  reamintește că este necesar să se transpună și să se pună în aplicare pe deplin normele europene privind funcționarea pieței interne în toate statele membre și invită, de asemenea, autoritățile de supraveghere a pieței de la nivel național și european să ancheteze cu fermitate toate alegațiile de fraudă;

26.  solicită Comisiei să se asigure că informațiile furnizate consumatorilor în temeiul Directivei 1999/94/CE privind etichetarea autovehiculelor sunt exacte, relevante și comparabile; consideră că etichetele ar trebui să se bazeze pe valorile emisiilor și pe eficiența consumului de combustibil corespunzătoare condițiilor reale de trafic;

27.  este preocupat de discrepanța dintre emisiile de CO2 declarate în rezultatele oficiale ale încercărilor și cele măsurate în condiții reale de trafic; solicită, prin urmare, realizarea rapidă a unui acord privind testarea WLTP în privința obiectivelor pentru emisiile medii de CO2 pentru parcul de autovehicule, respectând în mod corespunzător principiul rigorii comparabile, dar fără a acorda flexibilități inechitabile în actuala procedură de testare, pentru a nu submina obiectivul pentru 2021;

28.  invită Comisia să țină seama de dezvăluirile recente atunci când elaborează noi politici în domeniul transportului sustenabil; solicită Comisiei să ia măsuri suplimentare pentru a consolida strategia UE pentru sisteme sustenabile și eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor pentru transportul rutier și alte moduri de transport; face trimitere la abordarea stabilită în Cartea albă din 2011 a Comisiei intitulată „Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport competitiv și eficient din punctul de vedere al resurselor” și subliniază contribuția importantă pe care aceasta ar putea-o avea la reducerea efectivă a emisiilor reale generate de transport și la îmbunătățirea mobilității urbane; îndeamnă Comisia să depună eforturi mai mari pentru a prezenta măsurile recomandate care fac obiectul Cărții albe și încurajează statele membre să sprijine aceste eforturi;

29.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 171, 29.6.2007, p. 1.
(2) JO L 263, 9.10.2007, p. 1.
(3) JO L 309, 27.11.2001, p. 22.
(4) JO L 152, 11.6.2008, p. 1.
(5) JO L 103, 5.4.2014, p. 15.
(6) Analizarea emisiilor generate de vehiculele ușoare în condiții reale de trafic cu sisteme portabile de măsurare a emisiilor (PEMS), JRC, 2011.
(7) Un test de emisii complementar pentru vehiculele ușoare: evaluarea fezabilității tehnice a procedurilor candidate, JRC, 2013.

Notă juridică