Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 – όλα τα τμήματα
 Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ο αριθμός των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου ***II
 Διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας της ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) ***II
 Χρήση γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών ***I
 Νέα τρόφιμα ***I
 Εκπομπές ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων ***I
 Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών
 Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους
 Πολιτική συνοχής και αναθεώρηση της στρατηγικής «ΕΕ 2020»
 Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, τα ταμεία επενδύσεων και η χρηστή οικονομική διακυβέρνηση

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 – όλα τα τμήματα
PDF 594kWORD 222k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 (11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD))
P8_TA(2015)0376A8-0298/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2016(6),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 24 Ιουνίου 2015 (COM(2015)0300),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 4 Σεπτεμβρίου 2015 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 17 Σεπτεμβρίου 2015 (11706/2015 – C8-0274/2015),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2016(7),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο, της 23ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης: άμεσα επιχειρησιακά, δημοσιονομικά και νομικά μέτρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση (COM(2015)0490),

–  έχοντας υπόψη τις διορθωτικές επιστολές αριθ. 1/2016 (COM(2015)0317) και 2/2016 (COM(2015)0513) στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 88 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0298/2015),

Τμήμα III

Γενική επισκόπηση

1.  τονίζει ότι στην ανάγνωση του προϋπολογισμού 2016 από το Κοινοβούλιο αποτυπώνονται πλήρως οι πολιτικές προτεραιότητες που εγκρίθηκαν με συντριπτική πλειοψηφία στα προαναφερθέντα ψηφίσματά του της 11ης Μαρτίου 2015 σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές και της 8ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο· υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω προτεραιότητες συνίστανται στο να επιδειχθεί αλληλεγγύη τόσο εντός της Ένωσης όσο και προς τα έξω, ειδικότερα σε μία αποτελεσματική αντιμετώπιση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης, καθώς και στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της δημιουργίας αξιοπρεπούς απασχόλησης και απασχόλησης ποιότητας και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας σε ολόκληρη την Ένωση·

2.  τονίζει ότι η Ένωση αντιμετωπίζει σήμερα διάφορες σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ιδίως την πρωτοφανή μεταναστευτική και προσφυγική κρίση· είναι πεπεισμένο ότι πρέπει να αναπτυχθούν οι απαραίτητοι χρηματοοικονομικοί πόροι στον προϋπολογισμό της Ένωσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πολιτικές προκλήσεις και να δοθεί η δυνατότητα στην Ένωση να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην εν λόγω κρίση, κατεπειγόντως και κατά προτεραιότητα· κατανοεί ότι για τη μεταναστευτική και την προσφυγική κρίση δεν μπορεί να υπάρξει λύση μόνον με τη διάθεση χρηματοοικονομικών πόρων και ότι είναι αναγκαία μία περιεκτική προσέγγιση για να επιληφθεί κανείς τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής διάστασης της κρίσης· θεωρεί ότι σε εξαιρετικές περιστάσεις απαιτούνται έκτακτα μέτρα και ότι χρειάζεται ισχυρή πολιτική δέσμευση για να εξασφαλιστούν νέες πιστώσεις για τον σκοπό αυτό· υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι η αλληλεγγύη αποτελεί βασική αρχή του προϋπολογισμού της ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία του διότι, όσον αφορά την προσφυγική κρίση, η αλληλεγγύη εκδηλώνεται με άνισο τρόπο μεταξύ των κρατών μελών· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο προϋπολογισμός της ΕΕ μπορεί να ωθήσει τα κράτη μέλη προς μια πιο ισόρροπη προσέγγιση της αλληλεγγύης·

3.  επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο έχει ευθύς εξ αρχής δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη μετανάστευση και τους πρόσφυγες στον προϋπολογισμό του 2016· υπενθυμίζει τις παλαιότερες δηλώσεις του σύμφωνα με τις οποίες η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών βρίσκεται στο σημείο όπου συναντώνται η εσωτερική και η εξωτερική αλληλεγγύη και ότι θα πρέπει επίσης να κινητοποιηθούν εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα, σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, για να αντιμετωπισθούν τα βαθύτερα αίτια των προβλημάτων ενώπιον των οποίων ευρίσκεται η Ένωση· υπενθυμίζει τα κείμενα υφισταμένων κοινών συνθηκών και συμφωνιών, όπως είναι το κεκτημένο Σένγκεν και ο κανονισμός του Δουβλίνου(8), και την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με δεσμευτικό μηχανισμό μετεγκατάστασης λόγω κρίσης (COM(2015)0450

4.  αποφασίζει, συνεπώς, να υποβάλει πάραυτα περιεκτική δέσμη τροπολογιών αυξάνοντας το σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) κατά 1 161 εκατομμύρια EUR τόσο στον Τομέα 3 (Ασφάλεια και Ιθαγένεια) όσο και στον Τομέα 4 (Η Ευρώπη στον κόσμο), για να δοθεί μια πρώτη απάντηση στη μεταναστευτική κρίση· τονίζει ότι, όσον αφορά την εσωτερική διάσταση της κρίσης, οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου ήδη ενσωματώνουν πλήρως και ευθυγραμμίζουν τις δύο δέσμες μέτρων για τη μετεγκατάσταση των αιτούντων άσυλο, ενώ προτείνουν πρόσθετες αυξήσεις για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και τους οργανισμούς της Ένωσης στον τομέα αυτό· επισημαίνει, όσον αφορά την εξωτερική διάσταση, ορισμένες πρόσθετες ενισχύσεις που στοχεύουν ειδικά προγράμματα στον Τομέα 4, όπως είναι ο ευρωπαϊκός μηχανισμός γειτονίας, ο μηχανισμός αναπτυξιακής συνεργασίας, η ανθρωπιστική βοήθεια και ο μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας·

5.  υπογραμμίζει ωστόσο ότι οι εν λόγω τροπολογίες θα πρέπει να εξεταστούν παράλληλα με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 2/2016 της Επιτροπής, η οποία περιλαμβάνει, εκτός από τη δεύτερη δέσμη μέτρων για τη μετεγκατάσταση, τα πρόσθετα μέτρα που προβλέπονται στην προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Σεπτεμβρίου 2015· εκφράζει τη λύπη του, διότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν έχουν περισσότερο χρόνο για να εξετάσουν την καταλληλότητα της εν λόγω διορθωτικής επιστολής, αλλά κατανοεί την ανάγκη να υπάρξει απόκριση πάραυτα και την τεράστια πίεση χρόνου· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο προσυπογράφει πλήρως αυτά τα νέα μέτρα και προτίθεται να υπερασπιστεί τη χρηματοδότησή τους μέσω νέων πιστώσεων ακόμη και υψηλότερων από το επίπεδο που προτείνεται στη δική του θέση επί του προϋπολογισμού 2016·

6.  αποφασίζει να αναλάβει επίσης δράση όσον αφορά την τρέχουσα κρίση που πλήττει τους ευρωπαίους γεωργούς, ιδίως στον γαλακτοκομικό τομέα, και να ενσωματώσει ήδη στη θέση του για τον προϋπολογισμό 2016 τα ύψους 500 εκατομμυρίων EUR έκτακτα μέτρα στήριξης που εξήγγειλε η Επιτροπή· ευελπιστεί ότι η διορθωτική επιστολή αριθ. 2/2016 της Επιτροπής θα επιτρέψει να προσδιοριστούν οι ακριβείς γραμμές του προϋπολογισμού που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο αυτό· χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής να μεταφέρει αχρησιμοποίητες πιστώσεις του αποθεματικού για την κρίση από τον προϋπολογισμό 2015 στον προϋπολογισμό 2016, σημειώνει δε ότι αυτά τα μη δαπανηθέντα ποσά θα χρησιμοποιηθούν για επιστροφές στους δικαιούχους αμέσων ενισχύσεων όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013·

7.  αναγνωρίζει ότι πρέπει να καταβληθεί πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια για την αντιμετώπιση των ελλείψεων στην οικονομία της Ένωσης με την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης της οικονομίας και των ποιοτικών θέσεων εργασίας· τονίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν εν προκειμένω οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας· ενισχύει ως εκ τούτου το πρόγραμμα COSME κατά 16,5 εκατομμύρια EUR· αποφασίζει επίσης να προτείνει νέες αναλήψεις υποχρεώσεων το 2016 για τη συνέχιση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (YEI), της οποίας ολόκληρο το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης χρησιμοποιήθηκε εμπροσθοβαρώς τα έτη 2014-2015· αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή του προγράμματος αυτού στην καταπολέμηση της ανεργίας και είναι αποφασισμένο να εξασφαλίσει ότι διατίθενται οι απαραίτητες πιστώσεις για να αποφευχθεί χρηματοδοτικό κενό στην εκτέλεσή του· εγκρίνει, ως εκ τούτου, αύξηση κατά 473,2 εκατομμύρια EUR για το 2016, η οποία αντιστοιχεί στην αρχική δόση που προβλεπόταν για την YEI σε ετήσια βάση·

8.  επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης δεν θα πρέπει να χρηματοδοτεί νέες πρωτοβουλίες σε βάρος των υφιστάμενων ενωσιακών προγραμμάτων και πολιτικών και να αγνοεί ήδη ανειλημμένες πολιτικές δεσμεύσεις· αναγνωρίζει και επιβεβαιώνει πλήρως την ευρεία πολιτική και χρηματοδοτική στήριξη στην έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) αλλά παράλληλα προτίθεται να τηρήσει τη δέσμευση που ανέλαβε στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το ΕΤΣΕ, ήτοι να ελαχιστοποιήσει στο μέγιστο τον αντίκτυπο στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και στη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού· προτείνει, ως εκ τούτου, να αντισταθμιστούν πλήρως οι περικοπές που επήλθαν σε αυτά τα δύο προγράμματα - λόγω της τροφοδότησης του Ταμείου Εγγυήσεων για το ΕΤΣΕ - το 2016 (1 326 εκατομμύρια EUR), για να καταστεί δυνατόν τα προγράμματα αυτά να επιτύχουν πλήρως τους στόχους που συμφωνήθηκαν πριν από μόλις δύο έτη με την έγκριση των αντίστοιχων νομικών βάσεων·

9.  τονίζει ότι έχει σημασία να τηρηθεί πλήρως η κοινή δήλωση για το σχέδιο πληρωμών 2015-2016 που συμφωνήθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, σύμφωνα με την κοινή δέσμευση για μείωση των συσσωρευμένων εκκρεμών απαιτήσεων πληρωμής για τα προγράμματα συνοχής της χρονικής περιόδου 2007-2013 σε περίπου 2 δισεκατομμύρια EUR μέχρι τα τέλη του 2016· επικρίνει εν προκειμένω το ότι οι προτεινόμενες από το Συμβούλιο περικοπές είναι σε ευθεία αντίθεση προς αυτό το σχέδιο πληρωμών· τονίζει πέραν τούτων την ανάγκη να αποφευχθεί στο μέλλον αυτή η μη βιώσιμη συσσώρευση πληρωμών και καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις προς τον σκοπό αυτό· θεωρεί, για τον λόγο αυτόν, ότι οι ανάγκες για απρόβλεπτες πληρωμές θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν με νέες πιστώσεις και ότι η εμπροσθοβαρής χρηματοδότηση ύψους 1 δισεκατομμυρίου EUR το 2016 για την Ελλάδα θα πρέπει συνεπώς να προέλθει από διαθέσιμες πιστώσεις στο πλαίσιο του ανώτατου ορίου πληρωμών του ΠΔΠ· τονίζει την πάγια θέση του ότι οι πληρωμές που απορρέουν από αναλήψεις υποχρεώσεων που κινητοποιούνται δυνάμει του μέσου ευελιξίας υπολογίζονται υπεράνω και πέραν αυτού του ανωτάτου ορίου·

10.  αποκαθιστά όλες τις πιστώσεις που περιέκοψε το Συμβούλιο στο σχέδιο προϋπολογισμού (563,6 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 1 421,8 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις πληρωμών)· αδυνατεί να κατανοήσει τη λογική πίσω από τις προτεινόμενες περικοπές, για παράδειγμα τις περικοπές στο «Ορίζων 2020» και τη ΔΣΕ, δύο προγράμματα που ήδη πλήττονται από τις αναδιατάξεις προς το ΕΤΣΕ, και εκείνες στην αναπτυξιακή πολιτική και την πολιτική γειτονίας, ιδίως υπό το φως των πρόσφατων γεγονότων· εκφράζει ανησυχία, διότι προτείνοντας αυτές τις σημαντικές περικοπές στο σχέδιο προϋπολογισμού το Συμβούλιο εν πολλοίς αγνοεί την προστιθέμενη αξία που αναντίρρητα έχει ο προϋπολογισμός της Ένωσης· αμφισβητεί, εν πάση περιπτώσει, τη δήλωση του Συμβουλίου ότι στόχος του ήταν οι γραμμές του προϋπολογισμού με χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης ή ικανότητα απορρόφησης πόρων, διότι τούτο δεν θεμελιώνεται από τα πραγματικά αριθμητικά στοιχεία εκτέλεσης και αγνοεί τους διαφορετικούς τρόπους εκτέλεσης ορισμένων προγραμμάτων·

11.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι ομάδες εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής συνεχίζουν να μην είναι ισορροπημένες, αφού κυριαρχούνται από τα συμφέροντα των μεγάλων εταιρειών·

12.  συμπεραίνει ότι, με σκοπό την επαρκή χρηματοδότηση των εν λόγω επιτακτικών αναγκών και λαμβάνοντας υπόψη τα πολύ στενά περιθώρια του ΠΔΠ το 2016, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα που προβλέπονται στον κανονισμό για το ΠΔΠ όσον αφορά την ευελιξία, περιλαμβανομένης της πλήρους κινητοποίησης του μέσου ευελιξίας· αναμένει ότι το Συμβούλιο θα συμμεριστεί αυτή την προσέγγιση και ότι θα επιτευχθεί εύκολα συμφωνία στο στάδιο της συνδιαλλαγής, παρέχοντας τη δυνατότητα στην Ένωση να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να ανταποκριθεί στις επικείμενες προκλήσεις· τονίζει εν προκειμένω ότι ολόκληρο το βάσει του ΠΔΠ περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων από το 2015 θα πρέπει να κινητοποιηθεί ευθύς όταν θα πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις· αναμένει την επίτευξη εκ των προτέρων συμφωνίας με το Συμβούλιο και την Επιτροπή επ' αυτού·

13.  υπενθυμίζει την κοινή δήλωση των τριών θεσμικών οργάνων της Ένωσης στο πλαίσιο της πολιτικής συμφωνίας για το ΠΔΠ ότι οι ετήσιες διαδικασίες του προϋπολογισμού θα ενσωματώνουν, όπου είναι σκόπιμο, στοιχεία που αντανακλούν τη διάσταση του φύλου· τονίζει ότι η ένταξη του παράγοντα φύλο στον κύριο κορμό δραστηριοτήτων θα πρέπει να διέπει ως διατομεακή αρχή τις πολιτικές της Ένωσης και ζητεί να εφαρμόζεται συνολικά η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού· χαιρετίζει επιπροσθέτως τα πρώτα βήματα στην κατεύθυνση περιβαλλοντικού προσανατολισμού του προϋπολογισμού της Ένωσης· επισημαίνει την ανάγκη να προχωρήσει περαιτέρω αυτή η διεργασία με σκοπό να επιτευχθούν οι συμφωνηθέντες στόχοι δαπανών σε σχέση με το κλίμα και το περιβάλλον·

14.  καθορίζει το συνολικό ποσό των πιστώσεων για το 2016 σε 157 427,3 εκατομμύρια EUR για τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 146 459,3 εκατομμύρια EUR για τις πιστώσεις πληρωμών·

Υποτομέας 1α – Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

15.  επικρίνει το ότι και πάλι φέτος ο υποτομέας 1α πλήττεται σοβαρά από τις περικοπές του Συμβουλίου με μείωση κατά 140,9 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 435,4 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις πληρωμών σε σύγκριση με το ΣΠ· τονίζει ότι περίπου οι μισές από τις περικοπές αυτές αφορούν το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζων 2020», γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα περαιτέρω μείωση για το πρόγραμμα αυτό το 2016, αφού μέρος των πιστώσεών του είχε ανακατανεμηθεί στο ΕΤΣΕ·

16.  υπογραμμίζει ότι για λόγους συνεκτικής προσέγγισης διάφορες περικοπές που επέφερε το Συμβούλιο με τη δικαιολογία της χαμηλής ικανότητας απορρόφησης σε πολλά προγράμματα του υποτομέα 1α τον Ιούνιο 2015 πρέπει τώρα να αντιστραφούν λόγω του έντονου ρυθμού εκτέλεσης που παρατηρήθηκε στα εν λόγω προγράμματα τον Σεπτέμβριο 2015· σημειώνει ότι πρόκειται για γενική τάση, σύμφωνη με τον κύκλο ζωής των εν λόγω προγραμμάτων· αποφασίζει συνεπώς να επαναφέρει το επίπεδο του ΣΠ για τις γραμμές στις οποίες επέφερε περικοπές το Συμβούλιο, τόσο σε αναλήψεις υποχρεώσεων όσο και σε πληρωμές·

17.  σύμφωνα με τις προτεραιότητές του για το 2016, Απασχόληση, Επιχειρήσεις, Επιχειρηματικότητα, και μετά από προσεκτική αξιολόγηση της ικανότητας απορρόφησης μέχρι στιγμής, αποφασίζει να προτείνει, παράλληλα με την πλήρη αντιστάθμιση των σχετικών με το ΕΤΣΕ περικοπών για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και τη ΔΣΕ, ορισμένες επιλεκτικές αυξήσεις πάνω από το επίπεδο του ΣΠ για τα προγράμματα COSME, «Ορίζων 2020», EaSI και Erasmus +·

18.  τονίζει ειδικότερα ότι η εμπροσθοβαρής χρησιμοποίηση των πιστώσεων για το COSME την περίοδο 2014-2015 έχει αποδειχθεί πραγματικά επωφελής με δεδομένο τη σταθερή αύξηση της ζήτησης για στήριξη των ΜΜΕ όσον αφορά την πρόσβαση σε αγορές και τη χρηματοδότηση κατά τα τελευταία χρόνια· αντιτίθεται κατά συνέπεια στη μείωση των πιστώσεων για το COSME στο ΣΠ σε σύγκριση με το 2015 και αποφασίζει να τις αυξήσει πάνω από το ΣΠ για το εν λόγω πρόγραμμα· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή έχει ήδη επισημάνει την ανεπάρκεια των χρηματοδοτικών μέσων COSME για τα έτη 2015, 2016 και 2017, γεγονός που καταδεικνύει το χάσμα μεταξύ των διαθέσιμων αναλήψεων υποχρεώσεων και την αναμενόμενη ζήτηση· στο πλαίσιο του COSME, ζητεί την ουσιαστική ενίσχυση των πιστώσεων για το πρόγραμμα Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες, δεδομένου ότι οι διαθέσιμοι πόροι δεν επαρκούν για να καλύψουν την σημαντική ζήτηση για συμμετοχή·

19.  καλεί την Επιτροπή να αναλύσει το χρηματοοικονομικό άχθος που προκαλούν τέλη και επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβληθούν στο πλαίσιο των υποχρεωτικών διαδικασιών πιστοποίησης και αδειοδότησης· παροτρύνει την Επιτροπή να αποτιμήσει δεόντως τον αντίκτυπο που έχουν αυτά τα κόστη στην ανταγωνιστικότητα των βιομηχανικών επιχειρήσεων και των μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων·

20.  αποφασίσει να αυξήσει πάνω από το ΣΠ τις πιστώσεις για τους τρεις οργανισμούς χρηματοπιστωτικής εποπτείας (EBA, EIOPA και ESMA) καθώς και για τον ACER με σκοπό να τους παράσχει επαρκείς πόρους για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων καθηκόντων τους·

21.  επιβεβαιώνει την υποστήριξή του προς το πρόγραμμα ITER και δεσμεύεται να εξασφαλίσει την κατάλληλη χρηματοδότηση· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του σχετικά με τις ενδεχόμενες περαιτέρω καθυστερήσεις και το πρόσθετο κόστος του προγράμματος αυτού καθώς και τις σχετικές δυνητικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της Ένωσης· εκφράζει, ως εκ τούτου, τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν ήταν σε θέση να αξιολογήσει το επίπεδο των πιστώσεων του ITER το 2016 σε σύγκριση με το επικαιροποιημένο σχέδιο και χρονοδιάγραμμα πληρωμών, το οποίο πρόκειται να υποβληθεί στο Συμβούλιο του ITER μόλις τον Νοέμβριο 2015· αναμένει, ωστόσο, ότι το εν λόγω αναθεωρημένο σχέδιο θα παρέχει επαρκή στοιχεία που θα αποδεικνύουν ότι οι συστάσεις του Κοινοβουλίου, όπως διατυπώθηκαν στο σχετικό ψήφισμα για την απαλλαγή 2013(9), έχουν ληφθεί δεόντως υπόψη και ότι η οικονομική ευρωστία και η αποτελεσματικότητα των δαπανών θα είναι εξασφαλισμένη· προτίθεται να θέσει το θέμα αυτό στη συνδιαλλαγή για τον προϋπολογισμό 2016· πέραν τούτων εμμένει στην ανάγκη για πλήρη διαφάνεια σχετικά με τη χρήση των συνεισφορών από τη Σύντηξη για Ενέργεια στο πρόγραμμα ITER· ζητεί έναν αρμόζοντα μηχανισμό λογοδοσίας που να παρέχει σαφή επισκόπηση του ποσού χρηματοδοτικών πόρων που έχουν χορηγηθεί στο διεθνές έργο και να αποτιμά την αποτελεσματική χρησιμοποίησή τους·

22.  διαθέτει μέρος των πιστώσεων για την τυποποίηση των χρηματοοικονομικών εκθέσεων και των λογιστικών ελέγχων και ζητεί να υλοποιηθούν οι συστάσεις της έκθεσης Maystadt αναφορικά με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Ομάδας για θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (EFRAG), ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό επίσης την επιρροή της Ένωσης στον καθορισμό διεθνών λογιστικών προτύπων· εκφράζει επίσης την ανησυχία του για τη σημαντική χρηματοδότηση που προσφέρει η ΕΕ στο ίδρυμα IFRS, η οποία δεν αντισταθμίζεται από αναγκαίες βελτιώσεις όσον αφορά τη λογοδοσία, τη διαφάνεια και τη δημοκρατία·

23.  ως εκ τούτου, αυξάνει το επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών για τον υποτομέα 1α πάνω από το ΣΠ κατά 1 405,5 εκατομμύρια EUR και 491,5 εκατομμύρια EUR αντιστοίχως (περιλαμβανομένων των δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών), υπερβαίνοντας έτσι το ανώτατο όριο για τις αναλήψεις υποχρεώσεων κατά 1 316,9 εκατομμύρια EUR, που θα χρηματοδοτηθούν με όλα τα διαθέσιμα μέσα όσον αφορά την ευελιξία στον κανονισμό για το ΠΔΠ μετά την εξάντληση των διαθέσιμων περιθωρίων·

Υποτομέας 1β – Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

24.  αποδοκιμάζει τις περικοπές που πρότεινε το Συμβούλιο ύψους 3,1 εκατομμυρίων EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων και, το σημαντικότερο, 220,1 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις πληρωμών στον υποτομέα 1β, περιλαμβανομένων των γραμμών ολοκλήρωσης· καλεί το Συμβούλιο να εξηγήσει πώς οι περικοπές αυτές είναι συμβατές με τον στόχο, αφενός, της μείωσης των συσσωρευμένων απλήρωτων λογαριασμών και, αφετέρου, της αποφυγής αρνητικών επιπτώσεων και άσκοπων καθυστερήσεων για την υλοποίηση των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020· υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής αντιπροσωπεύει τη βασική επενδυτική πολιτική της Ένωσης που αποσκοπεί στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ μέσω της ενίσχυσης της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής· υπογραμμίζει ότι μέσα όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής ή η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων είναι καθοριστικά για την προώθηση της σύγκλισης, την άμβλυνση του χάσματος ανάπτυξης και τη στήριξη για τη δημιουργία ποιοτικών και βιώσιμων θέσεων εργασίας·

25.  σημειώνει την προκαταρκτική αποτίμηση της Επιτροπής, με βάση τις πλέον πρόσφατες προβλέψεις των κρατών μελών, ότι η υλοποίηση των προγραμμάτων στον τομέα της πολιτικής για τη συνοχή πιθανότατα να καθυστερήσει το 2016· ανησυχεί ιδιαίτερα διότι κάθε σημαντική υποχρησιμοποίηση των πιστώσεων κατά το τρίτο έτος εφαρμογής του νέου κύκλου Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία τα προγράμματα θα πρέπει να έχουν εξεύρει ρυθμό πλήρους λειτουργίας, όχι μόνον θα έχει αρνητική συνέπεια όσον αφορά την έγκαιρη επίτευξη αποτελεσμάτων στην πράξη, αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσει σε σοβαρή πίεση στις πληρωμές τα επόμενα έτη, με πιθανή ανασύσταση της συσσώρευσης ανεξόφλητων λογαριασμών· προτρέπει τα κράτη μέλη τα οποία αφορούν οι καθυστερήσεις να προχωρήσουν ταχέως στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων των εν λόγω καθυστερήσεων στην εκτέλεση, όπως μέσω του έγκαιρου ορισμού αρχών για προγράμματα και του μη πολλαπλασιασμού και της απλούστευσης των σε επίπεδο κράτους μέλους διοικητικών διαδικασιών· σύμφωνα με το σχέδιο πληρωμών ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εξέλιξη των πληρωμών του υποτομέα 1β που σχετίζονται με την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, μεταξύ άλλων μέσω λεπτομερών, τακτικά επικαιροποιούμενων προβλέψεων που θα συζητούνται σε ειδικές προς τούτο διοργανικές συναντήσεις, και να διατυπώνει τις δέουσες προτάσεις, εάν κρίνεται αναγκαίο·

26.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή δεν έχει προτείνει πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων το 2016, λόγω της εμπροσθοβαρούς χρηματοδότησής της τα έτη 2014-2015· αποφασίζει, σύμφωνα με τον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο(10), ο οποίος προβλέπει τη δυνατότητα συνέχισης, να παράσχει στην Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων 473,2 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, ήτοι ποσό που αντιστοιχεί στην αρχική ετήσια δόση που είχε προβλεφτεί για το πρόγραμμα αυτό· είναι πεπεισμένο ότι η χρηματοδότηση για το σημαντικό αυτό πρόγραμμα, το οποίο καλύπτει μία από τις πλέον πιεστικές προκλήσεις της Ένωσης, δεν θα πρέπει να σταματήσει το 2015· υπογραμμίζει ότι η πρόσθετη χρηματοδότηση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να ενισχύσει το πρόγραμμα, βοηθώντας ούτως περισσότερους νέους στην αναζήτηση αξιοπρεπούς και μόνιμης απασχόλησης· προτρέπει τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιταχυνθεί η εκτέλεση της πρωτοβουλίας, προς άμεσο όφελος των νέων Ευρωπαίων· παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με τα χρηματοδοτούμενα από την Ένωση μέτρα προς καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και σχετικά με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται χάρη στα εν λόγω μέτρα·

27.  λαμβάνοντας υπόψη τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, αυξάνει τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τον υποτομέα 1β κατά 482,7 εκατομμύρια EUR και τις πιστώσεις πληρωμών κατά 1 164 εκατομμύρια EUR σε σχέση με το ΣΠ, υπερβαίνοντας έτσι το ανώτατο όριο για αναλήψεις υποχρεώσεων κατά 467,3 εκατομμύρια EUR που θα χρηματοδοτηθούν με κάθε διαθέσιμο μέσο όσον αφορά την ευελιξία στον κανονισμό για το ΠΔΠ·

Τομέας 2 – Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι

28.  σημειώνει ότι το Συμβούλιο μείωσε επίσης τις πιστώσεις του τομέα 2 κατά 199,9 εκατομμύρια EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων και 251,1 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις πληρωμών, συμπεριλαμβανομένης της αγροτικής ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας και του προγράμματος LIFE· θεωρεί ότι η διορθωτική επιστολή αριθ. 2/2016 για τη γεωργία θα πρέπει να παραμείνει η βάση για οιαδήποτε αξιόπιστη αναθεώρηση των πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ)· επαναφέρει τα επίπεδα του ΣΠ αναλόγως·

29.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την παρουσίαση από την Επιτροπή συνολικής δέσμης μέτρων έκτακτης ανάγκης ύψους 500 εκατομμυρίων EUR για την υποστήριξη των ευρωπαίων αγροτών, ιδίως στον γαλακτοκομικό τομέα εν μέσω μείωσης των τιμών βασικών προϊόντων και μεγαλύτερης παραγωγής γάλακτος· τονίζει ότι οι συνέπειες είναι πιο σοβαρές σε απομακρυσμένες περιοχές όπου η κοινωνικοοικονομική σημασία του γαλακτοκομικού τομέα είναι αναμφισβήτητη· ενσωματώνει το ποσό αυτό στην ανάγνωσή του ως δείγμα υποστήριξης προς την ανακοίνωση της Επιτροπής και προσβλέπει στην πλήρη ένταξή του στο πλαίσιο της διαδικασίας συνδιαλλαγής βάσει της διορθωτικής επιστολής αριθ. 2/2016· υπογραμμίζει ότι η εν λόγω δέσμη μέτρων θα πρέπει να προστεθεί στο φάσμα μέτρων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των ζημιών και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων που έχει στους ευρωπαίους αγρότες το ρωσικό εμπάργκο στα γεωργικά προϊόντα, δεδομένου ότι η Ρωσία είναι μέχρι τούδε ο δεύτερος πιο σημαντικός προορισμός των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων της Ένωσης·

30.  θεωρεί τις επιστροφές κατά την εξαγωγή ως παράγοντες στρέβλωσης της αγοράς και αντίθετες προς τους αναπτυξιακούς στόχους της ΕΕ· υποστηρίζει, συνεπώς, την πλήρη κατάργησή τους·

31.  επαναλαμβάνει ότι οι πιστώσεις της ΚΓΠ ή οιεσδήποτε άλλες πιστώσεις από τον προϋπολογισμό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για ταυρομαχίες που έχουν ως κατάληξη τη θανάτωση του ταύρου· υπενθυμίζει ότι τέτοιου είδους χρηματοδότηση αποτελεί σαφή παραβίαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των ζώων στα εκτροφεία (οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου(11)

32.  τονίζει την αύξηση των καθηκόντων που ανατίθενται στην Ένωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας· ως εκ τούτου, επαναφέρει το επίπεδο των πιστώσεων του προϋπολογισμού του 2015 για επιστημονικές συμβουλές και γνώση στον τομέα της αλιείας λόγω της σημασίας της συλλογής δεδομένων στη λήψη των αποφάσεων, και ενισχύει τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) προς στήριξη του ρόλου που διαδραματίζει όσον αφορά τον συντονισμό και την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής·

33.  αυξάνει συνεπώς τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων κατά 510,4 εκατομμύρια EUR και τις πιστώσεις πληρωμών κατά 520,6 εκατομμύρια EUR (περιλαμβανομένων των δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών), και αφήνει περιθώριο 647,2 εκατομμύρια EUR κάτω από το ανώτατο όριο για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων του τομέα 2·

Τομέας 3 – Ασφάλεια και ιθαγένεια

34.  υπενθυμίζει ότι στο ΣΠ προβλέπονται ενισχύσεις στον τομέα της ασφάλειας και της μετανάστευσης, μεταξύ άλλων 150 εκατομμύρια EUR για την μετεγκατάσταση 40 000 ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, στοιχείο που οδηγεί την Επιτροπή να υπερβεί το ανώτατο όριο για τον τομέα αυτόν κατά 124 εκατομμύρια EUR και να προτείνει την αντίστοιχη κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο έχει συμφωνήσει επί της αρχής της κινητοποίησης του μέσου ευελιξίας για τον σκοπό αυτό· σημειώνει πάντως ότι χρειάζεται να υπάρξει μακρόπνοο σχέδιο χρηματοδότησης για ανταπόκριση στην προσφυγική κρίση και θεωρεί ότι του θέματος αυτού επίσης θα επιληφθεί κανείς μέσω της αναθεώρησης του ΠΔΠ·

35.  αποφασίζει, με γνώμονα τις τρέχουσες έκτακτες ροές μεταναστών και προσφύγων, να επικεντρώσει τις ενισχύσεις του στην τροφοδότηση του ΤΑΜΕ· υποστηρίζει θερμά στο πλαίσιο αυτό τη δεύτερη δέσμη ύψους 780 εκατομμυρίων EUR για τη μετεγκατάσταση επιπρόσθετων 120 000 ατόμων· αποφασίζει να ενσωματώσει τους απαραίτητους πόρους στην ανάγνωσή του και να ευθυγραμμίσει την πρώτη δέσμη μέτρων για τη μετεγκατάσταση με την δεύτερη προσθέτοντας 20 εκατομμύρια EUR για τη χρηματοδότηση των εξόδων μεταφοράς (500 EUR ανά μετανάστη στην Ιταλία και την Ελλάδα)· εγκρίνει πρόσθετη αύξηση ύψους 79 εκατομμυρίων EUR για γενική ενίσχυση του ΤΑΜΕ· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλισθούν επίσης επαρκείς δυνατότητες χρηματοδότησης για το ΤΑΜΕ τα προσεχή έτη· υπενθυμίζει ότι το σημείο 17 της διοργανικής συμφωνίας επιτρέπει αύξηση άνω του 10 % στο ποσό που προβλέπεται για την όλη διάρκεια ενός προγράμματος όταν ανακύπτουν νέες, αντικειμενικές και διαρκείς περιστάσεις·

36.  σημειώνει ότι αυτά τα μέτρα είναι μόνον ένα πρώτο βήμα προς την πλήρη υλοποίηση της αρχής της αλληλεγγύης επί της οποίας βασίζεται η Ένωση· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να υλοποιήσουν πλήρως τα σχέδια που προτάθηκαν στην προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Σεπτεμβρίου 2015 και να δείξουν σαφή προσήλωση στον σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως δηλώνεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τονίζει πόσο σημαντική είναι η αρμόζουσα χρηματοδότηση των επιχειρήσεων επαναπατρισμού σύμφωνα με τον Χάρτη και την αρχή της μη επαναπροώθησης για να επιτευχθεί αποτελεσματική πολιτική επιστροφής που να προλαμβάνει και να μειώνει την παράτυπη μετανάστευση· υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η παροχή στήριξης στους πρόσφυγες κοντά στις πατρίδες τους και η διευκόλυνση των διαδικασιών για τη χορήγηση ασύλου στα κράτη μέλη·

37.  τέλος αποφασίζει να ενισχύσει με συνολικό ποσό 26 εκατομμυρίων EUR τους εξαρτημένους οργανισμούς με καθήκοντα που σχετίζονται με τη μετανάστευση, με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) να λαμβάνει τη μεγαλύτερη αύξηση ύψους 12 εκατομμυρίων EUR πάνω από το ποσό του ΣΠ· υπενθυμίζει ότι αυτή η υπηρεσία διαδραματίζει κεντρικό, συντονιστικό ρόλο στην υλοποίηση των προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας και καλείται διαρκώς περισσότερο να παράσχει βοήθεια σε κράτη μέλη που τη χρειάζονται·

38.  επιδοκιμάζει την ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Σεπτεμβρίου 2015 και τα αντίστοιχα μέτρα που αποτυπώνονται στη διορθωτική επιστολή αριθ. 2/2016, συγκεκριμένα 600 εκατομμύρια EUR πρόσθετης χρηματοδότησης έκτακτης ανάγκης για τα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο· εκφράζει την ικανοποίησή του, διότι η Επιτροπή έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στον τομέα αυτό και με την πράξη της αυτή επιβεβαιώνει την προσέγγιση που υιοθέτησε το Κοινοβούλιο στην ανάγνωσή του· είναι πρόθυμο να εξετάσει περαιτέρω ενισχύσεις κατά τη διάρκεια της συνδιαλλαγής·

39.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το Συμβούλιο μειώνει τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων κατά 25,1 εκατομμύρια EUR και τις πιστώσεις πληρωμών κατά 33,6 εκατομμύρια EUR σε σύγκριση με το ΣΠ· πιστεύει ότι οι μειώσεις αυτές θέτουν σε κίνδυνο την ορθή εκτέλεση των προγραμμάτων και των δράσεων που υπάγονται στον τομέα 3· υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι μολονότι ορισμένες από τις προτεινόμενες περικοπές μπορεί να φαίνονται ήσσονος σημασίας, χρειάζεται να έχει κανείς κατά νου το σχετικά μικρό μέγεθος πολλών σημαντικών και πολύτιμων προγραμμάτων, στοιχείο που τα καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτα στις περικοπές· αποφασίζει συνεπώς να επαναφέρει το επίπεδο του ΣΠ

40.  επιπλέον κρίνει αναγκαίο, δεδομένου του καθοριστικού τους ρόλου στην υποστήριξη των πολιτιστικών και δημιουργικών κλάδων που αντιπροσωπεύουν βασικές ευρωπαϊκές αξίες, να αυξήσει συνολικά κατά 10,5 εκατομμύρια EUR σε σύγκριση με το ΣΠ τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τα επιμέρους προγράμματα για τον πολιτισμό και τα μέσα ενημέρωσης, περιλαμβανομένων των ενεργειών πολυμέσων, και για τον Μηχανισμό Εγγυήσεων για τον Πολιτιστικό και τον Δημιουργικό Τομέα (CCSGF) που προβλέπονται για το 2016 και τα οποία προορίζονται να επιλύσουν το κρίσιμο ζήτημα της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και οργανώσεις στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα·

41.  θεωρεί επίσης προτεραιότητα να ενισχυθεί το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» με 1,5 εκατομμύριο EUR καθώς και να τροποποιηθεί η ονοματολογία του προϋπολογισμού του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες», δημιουργώντας χωριστή γραμμή για την εκτέλεση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών (ECI)·

42.  σημειώνει ότι η ανάγνωσή του (περιλαμβανομένων των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών) υπερβαίνει το ανώτατο όριο του τομέα 3 κατά 1 055,1 εκατομμύρια EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων, εκ των οποίων 931,1 εκατομμύρια EUR πάνω από το ΣΠ, με ταυτόχρονη αύξηση των πιστώσεων πληρωμών κατά 586,5 εκατομμύρια EUR· προτείνει ως εκ τούτου να κινητοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα στο ΠΔΠ με σκοπό να χρηματοδοτηθεί η δέσμη των ενισχύσεων που συνδέονται με τη μετανάστευση·

Τομέας 4 – Η Ευρώπη στον κόσμο

43.  επισημαίνει το γεγονός ότι από όλους τους τομείς ο τομέας 4 υπέστη τις μεγαλύτερες περικοπές από το Συμβούλιο τόσο σε αναλήψεις υποχρεώσεων (-163,4 εκατομμύρια EUR) όσο και σε πληρωμές (-450,4 εκατομμύρια EUR)· σημειώνει με έκπληξη ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας (συγκεκριμένα φτώχεια και ασφάλεια στις χώρες της Μεσογείου), ο Μηχανισμός Αναπτυξιακής Συνεργασίας (περιλαμβανομένου του θεματικού στόχου μετανάστευσης και ασύλου) και ο Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (παρά το γεγονός ότι οι υποψήφιες χώρες φιλοξενούν μεγάλο αριθμό προσφύγων ή βρίσκονται σε μείζονες μεταναστευτικές οδούς) περιλαμβάνονται στους μηχανισμούς που επλήγησαν περισσότερο· υπογραμμίζει ότι η προσέγγιση αυτή έρχεται σε κατάφωρη αντίθεση με τις δηλώσεις του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με το θεματολόγιο για τη μετανάστευση, σχετικά με την προσφυγική κρίση και σχετικά με τη συνεργασία με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης·

44.  στο πλαίσιο αυτό, αποφασίζει να επαναφέρει το επίπεδο των πιστώσεων που προβλέπονται από το ΣΠ· σημειώνει ότι η κατάσταση πληρωμών του τομέα 4 εξακολουθεί να αποτελεί ζήτημα ιδιαίτερης ανησυχίας λόγω της μετακύλισης σημαντικού όγκου ανεξόφλητων λογαριασμών και της τεχνητής μετάθεσης συμβατικών υποχρεώσεων για την αντιμετώπιση συνεχών ανεπαρκών προβλέψεων πληρωμών στον προϋπολογισμό· επαναβεβαιώνει, ως εκ τούτου, ότι οι αυξήσεις των πιστώσεων πληρωμών που προτείνονται από την Επιτροπή ήταν απλώς αναγκαίες, μολονότι η άνευ προηγουμένου μεταναστευτική και προσφυγική κρίση έχει εν τω μεταξύ επιβάλει πρόσθετες προκλήσεις για την εξωτερική δράση της Ένωσης·

45.  συμπληρώνει τη δέσμη τροπολογιών σχετικά με τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση εγκρίνοντας στοχευμένες ενισχύσεις στις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων κατά πρώτο και κύριο λόγο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (+178,1 εκατομμύρια EUR) αλλά και για τον Μηχανισμό Αναπτυξιακής Συνεργασίας (+26,6 εκατομμύρια EUR), την Ανθρωπιστική Βοήθεια (+26 εκατομμύρια EUR), τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (+11,2 εκατομμύρια EUR), τον Μηχανισμό Συμβολής στη Σταθερότητα και την Ειρήνη (+12,6 εκατομμύρια EUR) και το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (+1 εκατομμύριο EUR)· ενώ υποστηρίζει, όπου κρίνεται απαραίτητο, τον επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων εντός αυτών των προγραμμάτων προς αντιμετώπιση των πλέον επικαίρων προκλήσεων, τονίζει ότι τούτο δεν πρέπει να οδηγήσει σε μείωση των προσπαθειών που σχετίζονται με τους αρχικούς στόχους των αντιστοίχων νομικών βάσεων με κίνδυνο αποσταθεροποίησης της περιοχής της Ευρωπαϊκής Γειτονίας ή άλλων σχετικών περιοχών· επαναλαμβάνει την ανάγκη να υιοθετηθεί μια περιεκτική και βασιζόμενη στα ανθρώπινα δικαιώματα προσέγγιση, που να συνδέει τη μετανάστευση με την ανάπτυξη της οικονομίας και να αποσκοπεί στην ένταξη των νομίμων μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων· τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η συνεργασία και ανάληψη δέσμευσης με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης για να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά η παρούσα μεταναστευτική κρίση, ειδικότερα να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες των εκτοπισμένων σε τρίτες χώρες στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης· θεωρεί συνεπώς τις εν λόγω ενισχύσεις απαραίτητες για τη χρηματοδότηση πρόσθετων πρωτοβουλιών, πέραν των αρχικών στόχων των αντίστοιχων νομικών βάσεων·

46.  σημειώνει ότι το Περιφερειακό Καταπιστευματικό Ταμείο της Ένωσης για την Κρίση στη Συρία και το Καταπιστευματικό Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης για τη σταθερότητα και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης και των εκτοπισμένων ατόμων στην Αφρική δημιουργήθηκαν διότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης δεν έχει ούτε την απαιτούμενη ευελιξία ούτε τους πόρους για να καθίσταται δυνατή μία ταχεία και περιεκτική απόκριση στην κρίση· τονίζει ότι χρειάζεται να εξευρεθεί μία περισσότερο ολιστική λύση στην επανεξέταση/αναθεώρηση του ΠΔΠ σχετικά με το πώς να καταστεί η στήριξη από τον προϋπολογισμό της Ένωσης για ανθρωπιστική βοήθεια και ανάπτυξη περισσότερο αποτελεσματική και περισσότερο άμεσα διαθέσιμη και πώς να τη συνδυάζει κανείς με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και τη σε διμερή βάση βοήθεια που παρέχουν τα κράτη μέλη· ζητεί οι επιπρόσθετες πιστώσεις για τα προγράμματα που εμπίπτουν στον τομέα 4 να χρησιμοποιηθούν ειδικότερα προς αύξηση της χρηματοδότησης στα δύο καταπιστευματικά ταμεία καθώς και για την άμεση βοήθεια μέσω της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος· καλεί τα επί μέρους κράτη μέλη να μετατρέψουν σε πράξη τα λόγια τους και να παράσχουν τις απαραίτητες πρόσθετες συνεισφορές για να είναι αντίστοιχες προς τη χρηματοδότηση από την Ένωση που συνδέεται με τα καταπιστευματικά ταμεία και να κλείσουν το κενό χρηματοδότησης που παρατηρείται στις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· σημειώνει ότι η δεξαμενή έργων που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από τα καταπιστευματικά ταμεία αποδυναμώνει περαιτέρω το επιχείρημα του Συμβουλίου για μια εικαζόμενη έλλειψη ικανότητας απορρόφησης πόρων στον τομέα 4·

47.  ενισχύει κατά 40 εκατομμύρια EUR το κονδύλιο του προϋπολογισμού για την υποστήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας και την χρηματοοικονομική συνδρομή προς την Παλαιστίνη και την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες της Παλαιστίνης στη Μέση Ανατολή (UNRWA)· σημειώνει ότι η UNRWA διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη στήριξη του αυξανόμενου αριθμού των Παλαιστινίων προσφύγων που πλήττονται άμεσα από την κρίση στη Συρία, γεγονός που αποτελεί πρόσθετη επιβάρυνση για την υπηρεσία αυτή· εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τα κενά χρηματοδότησης της UNRWA και ζητεί οι εν λόγω πρόσθετες πιστώσεις να διοχετευθούν στο Γενικό Ταμείο της προς στήριξη της βασικής εκπαίδευσης, της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών·

48.  υπενθυμίζει ότι προς ελάφρυνση των βλαβερών χρόνιων επιπτώσεων που προέρχονται από την ανθρωπιστική κρίση είναι ουσιαστικής σημασίας για να εξασφαλίζεται ότι τα παιδιά που πλήττονται από αυτές παραμένουν στην εκπαίδευση· συνεπώς αυξάνει τη χρηματοδότηση προς στήριξη της εκπαίδευσης στον προϋπολογισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας ώστε να αντιστοιχεί στο 3 % αντί του 1 %, με στόχο να φθάσει στο κατώφλι 4 % έως το 2019·

49.  εγκρίνει μια συμβολική ενίσχυση του προϋπολογισμού της ΚΕΠΠΑ για τη στήριξη οιασδήποτε πρωτοβουλίας αποσκοπεί να καταστήσει τη μετανάστευση ειδικό συστατικό στοιχείο των μη στρατιωτικών αποστολών της ΚΠΑΑ, ενώ παρέχει πλήρη στήριξη στη στρατιωτική αποστολή EUNAVFOR Med που αποσκοπεί στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων·

50.  εκτιμά την εν εξελίξει διεργασία προβληματισμού που διεξάγεται στους κόλπους της ΕΥΕΔ σχετικά με το μέλλον των ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ και τη σχέση τους με την ΕΥΕΔ· θεωρεί ότι οιαδήποτε αλλαγή στη γραμμή του προϋπολογισμού για τους ειδικούς εντεταλμένους της ΕΕ θα πρέπει να επέλθει μόνο μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας διεργασίας προβληματισμού·

51.  κρίνει απαραίτητη την αύξηση των πιστώσεων στη γραμμή του προϋπολογισμού για την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα (+2 εκατομμύρια EUR) για να υπάρξει αποφασιστικής σημασίας συμβολή στη συνέχιση και εντατικοποίηση της αποστολής της Επιτροπής για τους Αγνοουμένους στην Κύπρο και να παρασχεθεί στήριξη στη δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά (TCCH), προάγοντας ούτως την εμπιστοσύνη και συμφιλίωση μεταξύ των δύο κοινοτήτων·

52.  υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου, η οποία συνήφθη κατά την 9η υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ θα απαιτήσει αυξημένη χρηματοδοτική στήριξη για τις λιγότερο ανεπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες· τονίζει την ανάγκη να καταβληθούν συντονισμένες προσπάθειες μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών όσον αφορά τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για να αποφευχθούν η μείωση των πιστώσεων που προορίζονται για τη Βοήθεια για το Εμπόριο και τις πολυμερείς πρωτοβουλίες καθώς και οι παρατυπίες σε σχέση με τη συνεργασία με ορισμένους εταίρους, οι οποίες οδηγούν σε μείωση της αποτελεσματικότητας των δαπανών και για να εξασφαλιστεί ότι η Συμφωνία για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου ευνοεί την ανάπτυξη·

53.  αποφασίζει, μαζί με τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, να εξαντλήσει το περιθώριο των 261,3 εκατομμυρίων EUR που παραμένει στο ΣΠ κάτω από το ανώτατο όριο για τον τομέα 4 σε αναλήψεις υποχρεώσεων και να μην προχωρήσει περαιτέρω προς το παρόν· αυξάνει επίσης τις πιστώσεις πληρωμών κατά 132,5 εκατομμύρια EUR· προσβλέπει σε μια εποικοδομητική συνδιαλλαγή με βάση τις εν λόγω τροπολογίες, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη διορθωτική επιστολή αριθ. 2/2016· τονίζει, ωστόσο, ότι το ανώτατο αυτό όριο μπορεί να είναι ανεπαρκές δεδομένου ότι έχει καθοριστεί αρκετά πριν από τις σημαντικές εξελίξεις στην Ουκρανία, τη Συρία, την Τυνησία και γενικότερα στο σύνολο των γειτονικών χωρών, στη Μέση Ανατολή και την Αφρική· ζητεί, ως εκ τούτου, την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού του αποθεματικού έκτακτης βοήθειας και παραμένει ανοικτό σε οιαδήποτε περαιτέρω κινητοποίηση των διατάξεων ευελιξίας που προβλέπονται στο ΠΔΠ για την αντιμετώπιση της εξωτερικής διάστασης της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης·

Τομέας 5 - Διοίκηση· Άλλοι τομείς - Δαπάνες διοικητικής και ερευνητικής υποστήριξης

54.  επισημαίνει ότι οι περικοπές του Συμβουλίου στον τομέα αυτό ανέρχονται σε 31,2 εκατομμύρια EUR, εκ των οποίων 19,3 εκατομμύρια EUR αφορούν τον διοικητικό προϋπολογισμό της Επιτροπής, ιδίως τα κτήριά της, τον εξοπλισμό, και κυρίως το προσωπικό της, ως συνέπεια της αύξησης της κατ’ αποκοπή περικοπής σε 4,3 %· δεν βλέπει καμία αιτιολόγηση για την ανάγνωση του Συμβουλίου και υπενθυμίζει ότι, μετά από σταθερή συγκράτηση τα τελευταία χρόνια, οι διοικητικές δαπάνες που πρότεινε η Επιτροπή για το 2016 διατηρήθηκαν κοντά στο αναμενόμενο επίπεδο του πληθωρισμού, δηλαδή σταθερές σε πραγματικές τιμές και ότι η Επιτροπή εφαρμόζει συνεχή μείωση του προσωπικού της·

55.  θεωρεί επιπλέον τις περικοπές αυτές αυθαίρετες δεδομένης της προβλεψιμότητας των δαπανών αυτού του είδους που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε συμβατικές υποχρεώσεις, και δεδομένου του πολύ υψηλού ποσοστού εκτέλεσης, όπως ανέφερε η Επιτροπή· σημειώνει ειδικότερα ότι η πλήρωση των θέσεων του πίνακα προσωπικού της Επιτροπής έφτασε σε επίπεδο ρεκόρ την 1η Απριλίου 2015 με 97,8% των θέσεων να έχουν στην πράξη καλυφθεί· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι επιπροσθέτως, σε άλλους τομείς εκτός από τον τομέα 5, το Συμβούλιο περιέκοψε τις δαπάνες διοικητικής και ερευνητικής υποστήριξης κατά 28 εκατομμύρια EUR συνολικά, μολονότι οι δαπάνες αυτές είναι καίριας σημασίας για την εξασφάλιση της επιτυχίας των προγραμμάτων στους διάφορους τομείς πολιτικής της Ένωσης·

56.  αποφασίζει συνεπώς να επαναφέρει το ΣΠ σε όλες τις γραμμές δαπανών διοικητικής και ερευνητικής υποστήριξης σε τομείς πολιτικής και σε όλες τις γραμμές του τομέα 5 στις οποίες επέφερε μειώσεις το Συμβούλιο, καθώς και να εγκρίνει περιορισμένο αριθμό μικρών ενισχύσεων·

57.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι ο συνδυασμένος προϋπολογισμός της Επιτροπής Εποπτείας της OLAF και της Γραμματείας της εμφαίνεται σε χωριστό κονδύλιο του προϋπολογισμού OLAF για το 2016·

Οργανισμοί

58.  προσυπογράφει, εν είδει γενικού κανόνα, τις εκτιμήσεις της Επιτροπής σχετικά με τις δημοσιονομικές ανάγκες των οργανισμών· σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει ήδη μειώσει σημαντικά τα αρχικά αιτήματα των περισσότερων οργανισμών·

59.  θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι οι περαιτέρω περικοπές που προτείνει το Συμβούλιο θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία των οργανισμών και δεν θα τους επέτρεπαν να επιτελέσουν τα καθήκοντα που τους έχει αναθέσει η νομοθετική αρχή·

60.  αποφασίζει να αυξήσει, στο πλαίσιο της συνολικής δέσμης μέτρων για τη μετανάστευση, τις πιστώσεις για τους κύριους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, Frontex, Ευρωπόλ, Eurojust, eu.LISA, CEPOL και Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για συνολικό ποσό ύψους 26 εκατομμυρίων EUR, διότι οι οργανισμοί αυτοί έχουν ζωτική σημασία για την αντιμετώπιση των τρεχόντων πιεστικών προβλημάτων των μεταναστευτικών ροών με αποτελεσματικό τρόπο· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρόσθετες πιστώσεις και τις πρόσθετες 120 θέσεις στον πίνακα προσωπικού των οργανισμών στον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 7/2015 και ευελπιστεί ότι η απόφαση αυτή θα έχει επίσης αντίκτυπο στον προϋπολογισμό 2016 καθώς και στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών· τονίζει την ταχέως επιδεινούμενη κατάσταση της κρίσης και την τεράστια αύξηση των μεταναστευτικών ροών· προτρέπει την Επιτροπή να παράσχει επικαιροποιημένες και ενοποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες των οργανισμών πριν από τη συνδιαλλαγή για τον προϋπολογισμό· καλεί την Επιτροπή να προτείνει μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική για τις ενέργειες των οργανισμών στο πεδίο δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων: στόχοι, αποστολές, συντονισμός, ανάπτυξη των κομβικών σημείων υποδοχής (hot spots) και οικονομικοί πόροι·

61.  αποφασίζει πέραν τούτων να αυξήσει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 2016 για τους τρεις οργανισμούς χρηματοπιστωτικής εποπτείας, λόγω των πρόσθετων καθηκόντων και της αύξησης του φόρτου εργασίας· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έως το 2017 πρόταση για χρηματοδότηση με βάση έσοδα από τέλη, η οποία θα αντικαταστήσει πλήρως τις τρέχουσες συνεισφορές από τα κράτη μέλη, ως μέσο διασφάλισης της οικονομικής ανεξαρτησίας των ευρωπαϊκών αρχών από τις εθνικές αρχές-μέλη·

62.  αποφασίζει επίσης να αυξήσει τις πιστώσεις για τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, για να υπάρξει καλύτερη αντιστοίχιση των διαθέσιμων πόρων προς τα καθήκοντα των οργανισμών·

63.  δεν μπορεί να αποδεχθεί, ωστόσο, την προσέγγιση της Επιτροπής και του Συμβουλίου όσον αφορά τη στελέχωση των οργανισμών, και, ως εκ τούτου, τροποποιεί ένα σημαντικό αριθμό πινάκων προσωπικού· υπογραμμίζει για μια ακόμη φορά ότι κάθε οργανισμός θα πρέπει να περικόψει 5 % του προσωπικού στη διάρκεια 5ετίας όπως συμφωνήθηκε στη διοργανική συμφωνία, αλλά ότι οι νέες θέσεις που απαιτούνται για την εκπλήρωση πρόσθετων καθηκόντων που απορρέουν από τις νέες πολιτικές εξελίξεις και τη νέα νομοθεσία από το 2013 και μετέπειτα πρέπει να συνοδεύονται από πρόσθετους πόρους και πρέπει να υπολογιστούν εκτός του στόχου μείωσης του προσωπικού στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας·

64.  τονίζει, επομένως, εκ νέου την αντίθεσή του προς την ιδέα της ομάδας ανακατανομής προσωπικού μεταξύ οργανισμών, αλλά επιβεβαιώνει τη βούλησή του να ελευθερώσει θέσεις επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα μεταξύ οργανισμών χάρις στην αύξηση της διοικητικής συνεργασίας ή ακόμη να αναλύσει τις δυνατότητες συγχωνεύσεων, όπου κρίνεται σκόπιμο, και χάρις στην από κοινού επιτέλεση ορισμένων καθηκόντων με την Επιτροπή ή άλλο οργανισμό·

65.  υπογραμμίζει για μια ακόμη φορά ότι θέσεις που χρηματοδοτούνται από τη βιομηχανία δεν έχουν αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της Ένωσης και συνεπώς δεν θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο οιασδήποτε μείωσης του προσωπικού· τονίζει ότι θα πρέπει να αφήνεται στην ευχέρεια του σχετικού οργανισμού να εξισορροπεί τον κυμαινόμενο όγκο εργασίας χωρίς να πληρώνει όλες τις θέσεις που έχει στη διάθεσή του·

66.  τροποποιεί συνεπώς ορισμένους πίνακες προσωπικού των οργανισμών σύμφωνα με τις προτεραιότητες που περιγράφονται ανωτέρω με σκοπό να ευθυγραμμιστεί το προσωπικό προς τα πρόσθετα καθήκοντα, τροποποιεί άλλους πίνακες για να τους ευθυγραμμίσει με μία πραγματική μείωση κατά 5 % σε 5 έτη και να χειριστεί διαφορετικά τις θέσεις που χρηματοδοτούνται με έσοδα από τέλη· υπενθυμίζει ότι η περικοπή 5 % σε 5 έτη θεσπίσθηκε για να μειωθεί το κόστος διοίκησης· τονίζει εν προκειμένω ότι πρόσθετες θέσεις στον πίνακα προσωπικού δεν έχουν αυτομάτως χρηματοδοτικό αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της Ένωσης καθόσον οι οργανισμοί προβαίνουν σε πλήρωση των θέσεών τους σύμφωνα με τις ανάγκες τους και συνεπώς οι οργανισμοί δεν έχουν πάντοτε όλες τις θέσεις στον πίνακα προσωπικού καλυμμένες·

Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες (ΔΣ-ΠΕ)

67.  αποφασίζει, μετά από προσεκτική εξέταση των δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών που έχουν υποβληθεί, όσον αφορά το ποσοστό επιτυχίας εκείνων που βρίσκονται σε εξέλιξη και εξαιρουμένων των πρωτοβουλιών που ήδη καλύπτονται από υπάρχουσες νομικές βάσεις, και λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμοσιμότητα των σχεδίων, να εγκρίνει συμβιβαστική δέσμη με περιορισμένο αριθμό ΔΣ-ΠΕ, δεδομένου επίσης ότι τα περιθώρια που υπάρχουν είναι περιορισμένα·

Πληρωμές

68.  τονίζει για μία ακόμη φορά τη σημασία που έχει το κοινό σχέδιο πληρωμών 2015-2016 που συμφωνήθηκε πριν από τη διαδικασία του προϋπολογισμού από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, το οποίο αντικατοπτρίζει τη δέσμευση των τριών θεσμικών οργάνων να μειώσουν τις συσσωρευμένες εκκρεμείς πληρωμές· σημειώνει ότι τα τρία θεσμικά όργανα συμφώνησαν να συνεργαστούν πλήρως εν όψει της έγκρισης ενός επιπέδου των πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό 2016 που να επιτρέπει την επίτευξη του εν λόγω στόχου, και ότι οι πιστώσεις πληρωμών που ζητούνται για το 2016 υπολογίστηκαν από την Επιτροπή αναλόγως· θεωρεί ότι οιαδήποτε δράση προς διαχείριση του κινδύνου μιας μη βιώσιμης συσσώρευσης θα πρέπει να συνοδεύεται από προσπάθειες να εξασφαλισθεί μια παραγωγικότερη ανταλλαγή γνωμών και να βελτιωθεί το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ αφενός του Συμβουλίου και αφετέρου του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 310 ΣΛΕΕ, ο προϋπολογισμός της Ένωσης πρέπει να είναι ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και τις δαπάνες·

69.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, παρά τις συγκρατημένες αυξήσεις και τα άνετα περιθώρια που πρότεινε η Επιτροπή, το Συμβούλιο αποφάσισε να μειώσει τις πιστώσεις πληρωμών κατά 1,4 δισεκατομμύρια EUR, με στόχο τόσο τις γραμμές δράσεων στη φάση ολοκλήρωσης όσο και τα προγράμματα σε πλήρη εξέλιξη, θέτοντας ούτως σε κίνδυνο τη σταδιακή εξάλειψη του υπερβολικού όγκου εκκρεμών απαιτήσεων πληρωμής· υπενθυμίζει ότι, για τα υπό άμεση διαχείριση προγράμματα, οι ελλείψεις πιστώσεων πληρωμών δεν αντικατοπτρίζονται μόνον στην εξέλιξη του υπερβολικού όγκου εκκρεμών απαιτήσεων πληρωμής αλλά και στις τεχνητές καθυστερήσεις στην εκτέλεση των προγραμμάτων, για παράδειγμα καθυστέρηση στις προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων και/ή στην υπογραφή νέων συμβάσεων·

70.  αποφασίζει να επαναφέρει τις πιστώσεις πληρωμών του ΣΠ για όλες τις γραμμές στις οποίες επέφερε περικοπές το Συμβούλιο, με βάση την υπόθεση ότι τα επίπεδα των πληρωμών που πρότεινε η Επιτροπή στο ΣΠ είναι εκείνα που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου πληρωμών·

71.  ενισχύει, με κατάλληλη αναλογία, τις πιστώσεις πληρωμών για όλες αυτές τις γραμμές που τροποποιούνται όσον αφορά τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τους τομείς που παρουσιάζουν ταχύ ρυθμό εκταμιεύσεων ή υψηλό βαθμό κατεπείγοντος, ήτοι τις γραμμές για το Erasmus +, τα δύο προγράμματα μετεγκατάστασης, την UNRWA και την ανθρωπιστική βοήθεια· αυξάνει τις πιστώσεις πληρωμών κατά 1 επιπλέον δισεκατομμύριο EUR για την πλήρη κάλυψη με νέες πιστώσεις της επίσπευσης των πληρωμών στην Ελλάδα· αποφασίζει επίσης, με δεδομένο την εκτέλεση κατά το παρελθόν, να αυξήσει τις πληρωμές για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση·

Άλλα τμήματα

Τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

72.  υπενθυμίζει ότι η κατάσταση προβλέψεων του Κοινοβουλίου για το έτος 2016 ορίστηκε σε 1 823 648 600 EUR, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 1,6 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό 2015· υπενθυμίζει επιπροσθέτως ότι έχουν δεσμευτεί 15 εκατομμύρια EUR για επείγουσες επενδύσεις σε μέτρα ασφάλειας και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, οπότε το συνολικό επίπεδο του προϋπολογισμού του για το 2016 ανέρχεται σε 1 838 648 600 EUR·

73.  επισημαίνει ότι, από τις 15 Ιουνίου 2015, μετά την έγκριση της κατάστασης προβλέψεων του Κοινοβουλίου για το 2016, έχει δημιουργηθεί μια νέα πολιτική ομάδα και ότι, λόγω αυτών των αλλαγών στην οργάνωση του Κοινοβουλίου, χρειάζονται συμπληρωματικές πιστώσεις για να εξασφαλιστεί ότι όλες οι πολιτικές ομάδες τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης·

74.  αντισταθμίζει πλήρως τις εν λόγω ενισχύσεις μειώνοντας τις πιστώσεις στις γραμμές του προϋπολογισμού για το αποθεματικό για απρόβλεπτα, την αποζημίωση γενικών εξόδων των βουλευτών, την περαιτέρω κατάρτιση, τη διαρρύθμιση των χώρων, την κατανάλωση ενέργειας, την πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — επενδύσεις σε έργα και επίπλωση·

75.  σημειώνει ότι το Προεδρείο στα συμπεράσματά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2015 ενόψει της ανάγνωσης του Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό 2016 προτείνει να μεταφερθούν οι πρόσφατες αποφάσεις του και οι τεχνικές προσαρμογές στον προϋπολογισμό· εγκρίνει τις εν λόγω περιορισμένες τεχνικές αλλαγές που προτείνονται από το Προεδρείο, οι οποίες συνεπάγονται δημοσιονομικά ουδέτερες προσαρμογές των πιστώσεων και του πίνακα προσωπικού, και επικαιροποιεί ορισμένες πτυχές της ονοματολογίας του προϋπολογισμού·

76.  διατηρεί ως εκ τούτου αμετάβλητο το συνολικό επίπεδο του προϋπολογισμού του για το 2016, όπως εγκρίθηκε από την ολομέλεια στις 29 Απριλίου 2015, σε 1 838 648 600 EUR·

77.  υπογραμμίζει ότι οι δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων δεν αντιστοιχούν σε διοικητικό έργο· επιβεβαιώνει ότι, για τον λόγο αυτό, το συνολικό επίπεδο του προσωπικού των πολιτικών ομάδων εξαιρείται από τον στόχο μείωσης του προσωπικού κατά 5 % σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν όσον αφορά τα οικονομικά έτη 2014(12), 2015(13) και τις προβλέψεις για το 2016(14)·

78.  υπενθυμίζει ότι για τις πολιτικές ομάδες έχουν παγώσει οι νέες προσλήψεις από το 2012 και ότι οι ανάγκες τους είχαν καλυφθεί μόνον εν μέρει κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη·

79.  επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να εφαρμόσει το σημείο 27 της διοργανικής συμφωνίας και να μειώσει το προσωπικό του κατά 1 %·

80.  τονίζει ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να επιληφθούν της ανάγκης για έναν χάρτη πορείας προς μία ενιαία έδρα, όπως ζητείται από ευρεία πλειοψηφία του Κοινοβουλίου σε πλείονα ψηφίσματά του, με σκοπό την επίτευξη μακροπροθέσμων εξοικονομήσεων στον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Αλλαγές στον πίνακα προσωπικού

81.  μειώνει τον πίνακα προσωπικού της Γενικής Γραμματείας του για το 2016 κατά 57 θέσεις (στόχος μείωσης του προσωπικού κατά 1%) ως εξής: 4 AD14, 13 AD13, 2 AD12, 1 AD9, 2 AD8, 1 AD5, 2 AST11, 1 AST10, 3 AST9, 8 AST8, 7 AST7, 4 AST6, 3 AST5, 2 AST4, 1 AST3, 1 AST1 όσον αφορά τις μόνιμες θέσεις και 2 AST4 όσον αφορά τις έκτακτες· υπενθυμίζει ότι ο δημοσιονομικός αντίκτυπος του μέτρου αυτού έχει ήδη ληφθεί υπόψη στην κατάσταση προβλέψεων·

82.  μετατρέπει, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, 80 μόνιμες θέσεις AST (25 AST11, 10 AST10, 5 AST8, 15 AST7, 5 AST6, 5 AST5, 5 AST4, 5 AST3 και 5 AST2) σε 80 AST/SC1 θέσεις·

83.  προβαίνει στις ακόλουθες τεχνικές διορθώσεις: διαγράφει τρεις θέσεις AST7 και τρεις θέσεις AST6 και προσθέτει έξι θέσεις AST5 και διαγράφει την υποσημείωση αριθ. 1 από τον πίνακα προσωπικού, δεδομένου ότι η σχετική διαδικασία δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο πρόσφατο παρελθόν·

84.  εγκρίνει τη δημιουργία 43 νέων έκτακτων θέσεων (2 AD7, 19 AD5, 5 AST5, 5 AST3 και 12 AST1) και την αναβάθμιση μίας έκτακτης θέσης AD10 σε AD14 για τις πρόσθετες ανάγκες που σχετίζονται με τη δημιουργία της νέας πολιτικής ομάδας·

Μείωση του προσωπικού κατά 5 %

85.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο υλοποιεί τον στόχο μείωσης του προσωπικού κατά 5 % για τρίτο συνεχές έτος, τηρώντας δεόντως το πνεύμα και το γράμμα της διοργανικής συμφωνίας· υπογραμμίζει ότι προς τούτο 171 μόνιμες θέσεις έχουν αφαιρεθεί από τον πίνακα προσωπικού του από το 2014(15)· τονίζει ότι, για να συμμορφωθεί πλήρως προς τον στόχο μείωσης του προσωπικού κατά 5 %, θα πρέπει να προβεί σε άλλες δύο ετήσιες μειώσεις 57 θέσεων(16) έως το 2018·

86.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το σημείο 27 της διοργανικής συμφωνίας, ο στόχος της κατά 5 % μείωσης είναι αντιστάθμιση με όρους προσωπικού που σχετίζεται με την αύξηση του χρόνου εργασίας από 37,5 σε 40 ώρες την εβδομάδα σε σύγκριση με τον πίνακα προσωπικού της 1ης Ιανουαρίου 2013· θεωρεί ότι η μείωση αυτή πρέπει να εφαρμοστεί για ένα σταθερό φόρτο εργασίας και ότι, κατά συνέπεια, νέες αρμοδιότητες και αποστολές πρέπει να εξαιρεθούν από τον υπολογισμό αυτό·

87.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την ενίσχυση των προνομίων του και των νέων καθηκόντων του, το Κοινοβούλιο έχει προβεί από το 2013 σε σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές, όπως είναι οι διεργασίες ανάθεσης εντός του οργάνου, για τις οποίες στο μέτρο του δυνατού το προσωπικό προήλθε από εσωτερικές ανακατατάξεις, ενώ νέες θέσεις δημιουργήθηκαν μόνο όπου ήταν απολύτως αναγκαίο· αποφασίζει να αποκλείσει αυτές τις πρόσθετες θέσεις από την προσπάθεια μείωσης του προσωπικού κατά 5 %·

88.  προτρέπει την Επιτροπή, κατά την παρακολούθηση της εφαρμογής του στόχου της μείωσης του προσωπικού από το Κοινοβούλιο, να λάβει υπόψη τα νέα πρόσθετα στοιχεία, όπως ο σταθερός φόρτος εργασίας, η εξαίρεση των πολιτικών ομάδων, η αντιστάθμιση των αναθέσεων εντός του οργάνου με μειώσεις στις γραμμές του προϋπολογισμού για εξωτερικές υπηρεσίες, και τα νέα προνόμια και καθήκοντα·

89.  τονίζει ότι η εφαρμογή της μείωσης του προσωπικού κατά 5 % δεν θα πρέπει να θέσει σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία του Κοινοβουλίου και την άσκηση από το Κοινοβούλιο των βασικών εξουσιών του, ούτε να αλλοιώσει τη νομοθετική αριστεία του ή την ποιότητα των συνθηκών εργασίας για τους βουλευτές και το προσωπικό·

90.  υπενθυμίζει ότι καμία συμφωνία δεν μπορεί να στερήσει από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο την κυρίαρχη ελευθερία αξιολόγησης και την εξουσία τους να λαμβάνουν αποφάσεις κάθε έτος επί του περιεχομένου του προϋπολογισμού·

Λοιπά θέματα που σχετίζονται με το προσωπικό

91.  υπενθυμίζει ότι η ανάγκη για νέες θέσεις στη Γραμματεία θα πρέπει να καλυφθεί από εσωτερική αναδιάταξη, εκτός εάν η ανάγκη δημιουργίας νέων θέσεων αιτιολογείται και αποδεικνύεται δεόντως·

92.  υπενθυμίζει ότι οιαδήποτε αναδιοργάνωση των κοινοβουλευτικών εργασιών ή των διαδικασιών δεν θα πρέπει να οδηγεί σε επιδείνωση των συνθηκών εργασίας και των κοινωνικών δικαιωμάτων του προσωπικού ασχέτως θέσης·

93.  επαναλαμβάνει ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής υποστήριξη στους βουλευτές για την εκπλήρωση των κοινοβουλευτικών τους δραστηριοτήτων, απαιτείται μια νέα ισορροπία μεταξύ διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών και τοπικών βοηθών· σημειώνει ότι ο Γενικός Γραμματέας έχει διατυπώσει πρόταση στο Προεδρείο προς επίτευξη αυτού του στόχου· λαμβάνει γνώση της συμφωνίας στην οποία κατέληξε το Προεδρείο στο βαθμό που αυτή ανταποκρίνεται κατ’ ουσίαν στο σχετικό αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων του Κοινοβουλίου· χαιρετίζει την απόφαση για άμεση εφαρμογή της εν λόγω συμφωνίας·

94.  επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να στηρίζει την πολυγλωσσία στο κοινοβουλευτικό έργο μέσω διερμηνείας και μετάφρασης υψηλών προτύπων· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να παρουσιάσει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών τα αποτελέσματα από την ανάλυση και αποτίμηση που δρομολόγησε μετά τη μη επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τις νέες συνθήκες εργασίας για τους διερμηνείς (άνοιξη 2015)· αναμένει από τον Γενικό Γραμματέα να χρησιμοποιήσει όλη την ευελιξία που απαιτείται για να εξασφαλίζει υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης υψηλής ποιότητας για τους βουλευτές·

95.  ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να παράσχει λεπτομερή επισκόπηση όλων των θέσεων στο Κοινοβούλιο τα έτη 2014-2016, περιλαμβανομένης της κατανομής των θέσεων κατά υπηρεσία, κατηγορία και τύπο σύμβασης·

Πολιτική ακινήτων

96.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα πρέπει να τηρείται τακτικά ενήμερη σχετικά με νέες εξελίξεις στην πολιτική κτηρίων του Κοινοβουλίου και θα πρέπει να της ζητείται να γνωμοδοτήσει εν ευθέτω χρόνω, ήτοι πριν από τη σύναψη σύμβασης, σχετικά με οιοδήποτε έργο το οποίο έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις· επιβεβαιώνει ότι ο δημοσιονομικός αντίκτυπος όλων των έργων κτηρίων θα εξετάζεται ενδελεχώς εκ του σύνεγγυς·

97.  πιστεύει ότι οι αποφάσεις που σχετίζονται με έργα κτηρίων θα πρέπει να υπόκεινται σε διαφανή διεργασία λήψης αποφάσεων·

98.  επαναλαμβάνει για μία ακόμη φορά το αίτημά του να υποβληθεί η νέα μεσοπρόθεσμη στρατηγική κτηρίων στην Επιτροπή Προϋπολογισμών το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο έως τις αρχές 2016, εγκαίρως για την εκπόνηση της κατάστασης προβλέψεων του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών μία δυνατή μακροπρόθεσμη στρατηγική έως το 2025 νωρίς εκ των προτέρων πριν από την ανάγνωση του προϋπολογισμού στο Κοινοβούλιο το φθινόπωρο 2016·

99.  σημειώνει ότι από το 2014 δεν έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για επενδύσεις στην κατασκευή του κτιρίου Konrad Adenauer (KAD) στο Λουξεμβούργο· υπενθυμίζει ότι στην κατάσταση προβλέψεων 2016 περιλαμβάνονται μόνο πιστώσεις για την κάλυψη έργων και υπηρεσιών που θα πληρωθούν απευθείας από το Κοινοβούλιο, κυρίως για τη διαχείριση του έργου, την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και παροχή συμβουλών· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να εκτιμήσει, πριν το τέλος του τρέχοντος έτους, τα κεφάλαια που δεν χρησιμοποιήθηκαν στον προϋπολογισμό 2015 και να τα δεσμεύσει για το έργο KAD, μέσω αίτησης μεταφοράς πιστώσεων στο τέλος του έτους 2015, προκειμένου να αποφευχθούν στο μέτρο του δυνατού μελλοντικές πληρωμές τόκων που συνδέονται με τα κτήρια·

Δαπάνες των βουλευτών

100.  επαναλαμβάνει την έκκληση για μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την αποζημίωση γενικών εξόδων για τους βουλευτές· καλεί το Προεδρείο του Κοινοβουλίου να εργαστεί για τον καθορισμό ακριβέστερων κανόνων όσον αφορά τη λογοδοσία για τις δαπάνες που εγκρίνονται στο πλαίσιο αυτών των αποζημιώσεων, χωρίς την πρόκληση πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης για το Κοινοβούλιο·

101.  ζητεί να διενεργηθεί αποτίμηση σχετικά με τα αποτελέσματα της σε εθελοντική βάση προσέγγισης που επελέγη από τη μικτή ομάδα εργασίας προς περιορισμό των στη διακεκριμένη θέση πτήσεων από τους βουλευτές και το προσωπικό καθώς και σχετικά με τους δυνατούς τρόπους επίτευξης ευνοϊκότερων ναύλων με σκοπό τη μείωση των εξόδων ταξιδίου των βουλευτών και του προσωπικού·

Τμήμα IV — Δικαστήριο

102.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, παρά τη συνεχιζόμενη αύξηση του όγκου της δικαστικής δραστηριότητας και τη σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση του Γενικού Δικαστηρίου, η Επιτροπή μείωσε το προσωπικό κατά 20 θέσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν σημεία συμφόρησης και να απειληθεί η εύρυθμη λειτουργία και η ταχεία απονομή της δικαιοσύνης· αποφασίζει ως εκ τούτου να αποκαταστήσει τις 20 θέσεις που είχε ζητήσει αρχικά το Δικαστήριο·

103.  εκφράζει τη λύπη του διότι το Συμβούλιο αύξησε το ποσοστό της κατ’ αποκοπή μείωσης που εφαρμόζεται στις πιστώσεις για τις αμοιβές του προσωπικού από 2,5 % σε 3,2 %, το οποίο ισοδυναμεί με μείωση ύψους 1,55 εκατομμυρίων EUR και έρχεται σε αντίθεση με το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό κάλυψης των θέσεων του Δικαστηρίου (98 % στο τέλος του 2014) και το υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού (99 % το 2014)· αναπροσαρμόζει ως εκ τούτου το ποσοστό της κατ’ αποκοπή μείωσης στο επίπεδο του σχεδίου προϋπολογισμού και ακυρώνει τη σχετική μείωση των πιστώσεων για να εξασφαλιστεί ότι το Δικαστήριο μπορεί να αντεπεξέλθει επαρκώς στη σημαντική αύξηση του αριθμού των υποθέσεων και να κάνει πλήρη χρήση των θέσεων που του χορηγήθηκαν·

104.  αποφασίζει ακόμη να επαναφέρει τις επτά θέσεις που είχαν ζητηθεί αρχικά από το Δικαστήριο για να ανταποκριθεί στη διττή απαίτηση της ενίσχυσης του τμήματος προστασίας και ασφάλειας του Δικαστηρίου με σκοπό να προστατεύονται καλύτερα το προσωπικό, οι επισκέπτες και τα έγγραφα, και ταυτόχρονα της εφαρμογής του νέου άρθρο 105 του κανονισμού του Γενικού Δικαστηρίου, το οποίο απαιτεί εξαιρετικά ασφαλές σύστημα για να έχουν τη δυνατότητα τα μέρη που εμπλέκονται σε ορισμένες υποθέσεις να παρέχουν πληροφορίες και υλικό που σχετίζεται με την ασφάλεια της Ένωσης, των κρατών μελών ή τον χειρισμό των διεθνών τους σχέσεων·

105.  υπογραμμίζει στο ίδιο πλαίσιο την ανάγκη για πόρους για την ασφάλεια και την επίβλεψη των κτιρίων του Δικαστηρίου και αποφασίζει συνεπώς να επαναφέρει τις πιστώσεις που περιέκοψε το Συμβούλιο στον τομέα αυτό στο επίπεδο του σχεδίου προϋπολογισμού·

106.  καταργεί το υφιστάμενο αποθεματικό όσον αφορά τις αποστολές και το αντικαθιστά με ένα νέο, το οποίο θα αποδεσμευτεί όταν το Δικαστήριο δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τις εξωτερικές δραστηριότητες των δικαστών, όπως είχε ζητήσει το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του για την απαλλαγή 2013 σχετικά με το Δικαστήριο(17)·

Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο

107.  αναπροσαρμόζει το ποσοστό της κατ’ αποκοπή μείωσης στο αρχικό του επίπεδο 2,76 %, για να μπορέσει το Ελεγκτικό Συνέδριο να καλύψει τις ανάγκες του αναφορικά με τον πίνακα προσωπικού·

108.  επαναφέρει όλες τις άλλες πιστώσεις στις γραμμές που περιέκοψε το Συμβούλιο για να μπορέσει το Ελεγκτικό Συνέδριο να υλοποιήσει το πρόγραμμα εργασίας του και να συντάξει τις προγραμματισμένες εκθέσεις λογιστικού ελέγχου·

Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

109.  αναπροσαρμόζει το ποσοστό της κατ’ αποκοπή μείωσης στο αρχικό του επίπεδο 4,5 %, για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή να καλύψει τις ανάγκες της και να αντιμετωπίσει τη συνεχιζόμενη μείωση του προσωπικού στο πλαίσιο της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Κοινοβουλίου και της επιτροπής·

110.  αποφασίζει πέραν τούτου να επαναφέρει το σχέδιο προϋπολογισμού όσον αφορά τα έξοδα ταξιδίου και τις αποζημιώσεις διαμονής·

Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών

111.  μειώνει αφενός τις αποδοχές και τις αποζημιώσεις κατά ποσό αντίστοιχο προς τις 66 αναβαθμίσεις και τις τέσσερις επιπλέον θέσεις που δεν είχαν ακόμη υπολογιστεί στο σχέδιο προϋπολογισμού για να αποτυπωθεί η μεταφορά των εν λόγω θέσεων στο Κοινοβούλιο·

112.  αυξάνει αφετέρου τις πιστώσεις σε ορισμένες γραμμές (εξωτερική ανάθεση μετάφρασης, τρίτοι, επικοινωνία, έξοδα παραστάσεως, επικοινωνία πολιτικών ομάδων, αποστολές και καθαρισμός και συντήρηση) ακολουθώντας τις εκτιμήσεις της ίδιας της Επιτροπής των Περιφερειών για να μπορέσει η επιτροπή αυτή να επιτελέσει το πολιτικό έργο της και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της·

113.  τέλος, αποκαθιστά τις πιστώσεις που περιέκοψε το Συμβούλιο σχετικά με την ασφάλεια και την επιτήρηση των κτηρίων της Επιτροπής των Περιφερειών για να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για μέτρα ασφάλειας στην περίπτωση αυξημένης απειλής για την ασφάλεια (επίπεδο συναγερμού «κίτρινο») κατά τη διάρκεια του 2016·

Τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

114.  σημειώνει με λύπη του ότι το Συμβούλιο έχει μειώσει το σχέδιο προϋπολογισμού του Διαμεσολαβητή κατά 135 000 EUR· υπογραμμίζει ότι η μείωση αυτή θα συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον πολύ περιορισμένο προϋπολογισμό του Διαμεσολαβητή και θα έχει μείζονα αντίκτυπο στην ικανότητα του θεσμικού οργάνου να υπηρετεί τους πολίτες της Ένωσης στην πράξη· επαναφέρει συνεπώς τις πιστώσεις σε όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού που περιέκοψε το Συμβούλιο, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στην Διαμεσολαβήτρια να ανταποκριθεί στην εντολή και τις δεσμεύσεις της·

Τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

115.  σημειώνει με λύπη του ότι το Συμβούλιο έχει μειώσει το σχέδιο προϋπολογισμού του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων κατά 135 000 EUR· υπογραμμίζει ότι η μείωση αυτή θα συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον πολύ περιορισμένο προϋπολογισμό του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και θα έχει μείζονα αντίκτυπο στην ικανότητα του θεσμικού οργάνου να υπηρετεί τα θεσμικά όργανα της Ένωσης στην πράξη· επαναφέρει συνεπώς τις πιστώσεις σε όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού που περιέκοψε το Συμβούλιο, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στον Επόπτη Προστασίας Δεδομένων να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις του·

Τμήμα X - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

116.  πιστεύει ότι για να μπορεί να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που απορρέουν από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και να εξασφαλίζει ότι η Ένωση διαδραματίζει τον ρόλο της σε ολόκληρο τον κόσμο χρειάζεται να εξασφαλίζεται η δέουσα χρηματοδότηση της ΕΥΕΔ· επαναφέρει συνεπώς το σχέδιο προϋπολογισμού σε όλες τις γραμμές και διαγράφει τα αποθεματικά που ενέκρινε το Συμβούλιο σε σχέση με τη διακύμανση της ισοτιμίας του EUR·

o
o   o

117.  είναι πεπεισμένο ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση όχι μόνο των επιπτώσεων αλλά και των βαθύτερων αιτίων των κρίσεων που διέρχεται σήμερα η Ένωση· έχει ωστόσο την άποψη ότι τα απρόβλεπτα γεγονότα με πανενωσιακή διάσταση θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με την από κοινού καταβολή προσπαθειών και την κινητοποίηση πρόσθετων μέσων στο επίπεδο της Ένωσης και όχι με αμφισβήτηση των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί κατά το παρελθόν ή με επιστροφή στην ψευδαίσθηση των καθαρά εθνικών λύσεων· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι υπάρχουν διατάξεις ευελιξίας για να καθιστούν δυνατή μια τέτοια κοινή και ταχεία αντίδραση και ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στο έπακρο με σκοπό να αντισταθμίζονται οι στενοί περιορισμοί των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ·

118.  υπογραμμίζει ότι μετά βίας δύο έτη μετά την έναρξη του ισχύοντος ΠΔΠ η Επιτροπή έχει χρειασθεί να ζητήσει δύο φορές την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας καθώς και να προσφύγει στο περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες για να καλύψει πιεστικές και απρόβλεπτες ανάγκες που δεν μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν εντός των υφισταμένων ανωτάτων ορίων του ΠΔΠ· επίσης σημειώνει ότι το συνολικό περιθώριο των αναλήψεων υποχρεώσεων το 2015, πρώτο έτος λειτουργίας του, χρησιμοποιήθηκε πάραυτα στο πλήρες μέγεθός του, ενώ οι πόροι δύο σημαντικών προγραμμάτων της Ένωσης χρειάσθηκε να μειωθούν για να καταστεί δυνατή η χρηματοδότηση νέων πρωτοβουλιών· υπογραμμίζει ότι, λόγω της εμπροσθοβαρούς χρηματοδότησης το 2014-15, πλείονα προγράμματα της Ένωσης έχουν λιγότερες ή και μηδενικές πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων στη διάθεσή τους από το 2016 και μετέπειτα· βλέπει ως εκ τούτων σαφώς ότι τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ είναι πολύ στενά σε πολλούς τομείς και προκαλούν παράλυση της Ένωσης σε πεδία μεγίστης ανάγκης, ενώ οι μηχανισμοί ευελιξίας που διατίθενται έχουν ήδη φθάσει στα όριά τους· θεωρεί ότι αυτές οι εξελίξεις θέτουν το θέμα πραγματικής αναθεώρησης του ΠΔΠ στα μέσα της περιόδου ισχύος του· αναμένει με ανυπομονησία τις φιλόδοξες προτάσεις της Επιτροπής προς τούτο το 2016·

119.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, μαζί με τις τροπολογίες στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τα άλλα ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 163 της 23.6.2007, σ. 17.
(2) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(4) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0061.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0172.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0263.
(8) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 31).
(9) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2013 (ΕΕ L 255 της 30.9.2015, σ. 395).
(10) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470).
(11) Οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1998 σχετικά με την προστασία των ζώων στα εκτροφεία (ΕΕ L 221 της 8.8.1998, σ. 23).
(12) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0437).
(13) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0036).
(14) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2016 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0172).
(15) -67 θέσεις το 2014, -47 θέσεις το 2015 και -57 θέσεις το 2016.
(16) Δεδομένου ότι έχει ληφθεί πολιτική απόφαση για την εξαίρεση των πολιτικών ομάδων από αυτόν τον υπολογισμό, αυτή η μείωση εφαρμόζεται στο μέρος του πίνακα προσωπικού που αφορά τη Γενική Γραμματεία (αριθμός αναφοράς θέσεων (1%): -57).
(17) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα IV – Δικαστήριο (ΕΕ L 255 της 30.9.2015, σ. 118).


Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ο αριθμός των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου ***II
PDF 396kWORD 66k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD))
P8_TA(2015)0377A8-0296/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (09375/1/2015 – C8-0166/2015),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(1) σχετικά με την αίτηση του Δικαστηρίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο (02074/2011),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 21ης Οκτωβρίου 2015, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 8 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 69 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0296/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε δεύτερη ανάγνωση όπως εμφαίνεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στο Δικαστήριο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 28 Οκτωβρίου 2015 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/2422.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Στο τέλος της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας, το Γενικό Δικαστήριο θα απαρτίζεται από δύο δικαστές ανά κράτος μέλος. Ως εκ τούτου, προκειμένου να επιτευχθεί η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, που είναι ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 3 ΣΕΕ, οι κυβερνήσεις των κρατών μελών θα πρέπει, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στο στάδιο του διορισμού των δικαστών στο Γενικό Δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 254 ΣΛΕΕ, να διασφαλίζουν την ίση παρουσία ανδρών και γυναικών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 15.4.2014, P7_TA(2014)0358.


Διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας της ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) ***II
PDF 389kWORD 66k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας της ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) (08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 2014/0213(COD))
P8_TA(2015)0378A8-0295/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (08806/1/2015 – C8-0260/2015),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 15ης Οκτωβρίου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(2) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0457),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 76 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0295/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  εγκρίνει τη δήλωση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της, από κοινού με τη σχετική δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη χορήγηση παρεκκλίσεων για την αλιεία με χρήση διχτυών τράτας και απλαδιών διχτυών στον Εύξεινο Πόντο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλώνει ότι οι διατάξεις του άρθρου 15α που πρόκειται να ενσωματωθούν στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1343/2011, όσον αφορά παρεκκλίσεις από την απαγόρευση της χρήσης ορισμένων αλιευτικών εργαλείων στα παράκτια ύδατα του Εύξεινου Πόντου, έχουν έκτακτο χαρακτήρα. Λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην εν λόγω περιοχή, όπου τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει μέτρα προκειμένου να επιτρέπεται η χρήση των συγκεκριμένων αλιευτικών εργαλείων, σύμφωνα με τις συναφείς συστάσεις της ΓΕΑΜ. Η πληροφορία αυτή ήταν ήδη διαθέσιμη στο Κοινοβούλιο πριν από την κατάθεση της τρέχουσας πρότασης της Επιτροπής. Για τους λόγους αυτούς, το Κοινοβούλιο δέχεται, εν προκειμένω, τη ρύθμιση που επιτρέπει στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να χορηγήσουν τις συγκεκριμένες παρεκκλίσεις. Τονίζει, ωστόσο, ότι οι διατάξεις αυτές δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ή να χρησιμοποιούνται ως προηγούμενο για καμία μελλοντική νομοθετική πράξη.

(1) ΕΕ C 12 της 15.1.2015, σ. 116.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, 13.1.2015, P8_TA(2015)0005.


Χρήση γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών ***I
PDF 382kWORD 63k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 όσον αφορά τη δυνατότητα των κρατών μελών να περιορίζουν ή να απαγορεύουν τη χρήση γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών στην επικράτειά τους ((COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))
P8_TA(2015)0379A8-0305/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0177),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0107/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του Βασιλείου του Βελγίου, το Ισπανικό Κοινοβούλιο, το Κοινοβούλιο του Βασιλείου των Κάτω Χωρών και από το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Δημοκρατίας της Αυστρίας, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε της 16ης Σεπτεμβρίου 2015(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 13ης Οκτωβρίου 2015(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0305/2015),

1.  απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  καλεί την Επιτροπή να αποσύρει την πρότασή της και να υποβάλει νέα πρόταση·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) Δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


Νέα τρόφιμα ***I
PDF 393kWORD 88k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα νέα τρόφιμα (COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD))
P8_TA(2015)0380A8-0046/2014

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0894),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0487/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις θέσεις του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Μαρτίου 2011 μετά την αποτυχία της διαδικασίας συνδιαλλαγής για τα νέα τρόφιμα,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση και τη Γερουσία της Γαλλικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 30ής Απριλίου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0046/2014),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 28 Οκτωβρίου 2015 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2015/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα νέα τρόφιμα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της Επιτροπής

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2015/2283.)

(1) EE C 311 της 12.9.2014, σ. 73.


Εκπομπές ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων ***I
PDF 860kWORD 459k
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 2015 στην πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων και την τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ (COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD))(1)
P8_TA(2015)0381A8-0249/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Το έβδομο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον18 επιβεβαιώνει τον μακροπρόθεσμο στόχο της Ένωσης όσον αφορά την πολιτική για τον ατμοσφαιρικό αέρα, ήτοι την επίτευξη επιπέδων ποιότητας του αέρα που να μη συνεπάγονται σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις και κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, και ζητεί, για τον σκοπό αυτό, πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, στρατηγικούς στόχους και δράσεις για το διάστημα μετά το 2020, μεγαλύτερες προσπάθειες στις περιοχές όπου ο πληθυσμός και το οικοσύστημα εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων, καθώς και ενισχυμένες συνέργειες μεταξύ της νομοθεσίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και των στόχων πολιτικής της Ένωσης που έχουν τεθεί, συγκεκριμένα, για την κλιματική αλλαγή και τη βιοποικιλότητα.
(2)  Το έβδομο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον18 επιβεβαιώνει τον μακροπρόθεσμο στόχο της Ένωσης όσον αφορά την πολιτική για τον ατμοσφαιρικό αέρα, ήτοι την επίτευξη επιπέδων ποιότητας του αέρα που να μη συνεπάγονται σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις και κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, και ζητεί, για τον σκοπό αυτό, πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, στρατηγικούς στόχους και δράσεις για το διάστημα μετά το 2020, μεγαλύτερες προσπάθειες στις περιοχές όπου ο πληθυσμός και το οικοσύστημα εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων, καθώς και ενισχυμένες συνέργειες μεταξύ της νομοθεσίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και των στόχων πολιτικής της Ένωσης που έχουν τεθεί, συγκεκριμένα, για την κλιματική αλλαγή και τη βιοποικιλότητα. Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) για την περίοδο 2014-2020 προσφέρει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να συμβάλουν στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα με τη λήψη ειδικών μέτρων. Οι μελλοντικές αξιολογήσεις θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων αυτών των μέτρων.
__________________
__________________
18 Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας», COM(2012)0710 της 29.11.2012.
18 Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας», COM(2012)0710 της 29.11.2012.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)  Τα κράτη μέλη και η Ένωση είναι συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης της Minamata του 2013 για τον υδράργυρο, η οποία επιδιώκει να βελτιώσει την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των εκπομπών υδραργύρου από τις υφιστάμενες και τις νέες πηγές. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών υδραργύρου στην Ένωση, όπως απαιτείται δυνάμει της ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 28ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά με μία κοινοτική στρατηγική για τον υδράργυρο και τη Σύμβαση της Μιναμάτα για τον υδράργυρο.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)   Θα πρέπει επομένως να αναθεωρηθεί το καθεστώς εθνικών ανώτατων ορίων εκπομπών που θεσπίστηκε με την οδηγία 2001/81/ΕΚ, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης και των κρατών μελών.
(6)   Θα πρέπει επομένως να αναθεωρηθεί το καθεστώς εθνικών ανώτατων ορίων εκπομπών που θεσπίστηκε με την οδηγία 2001/81/ΕΚ, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης και των κρατών μελών.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)   Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα που καθορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία, στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, μέσω της μείωσης των εκπομπών βραχύβιων κλιματικών ρύπων, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα παγκοσμίως.
(8)   Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να συνεισφέρει, με αποδοτικό τρόπο, στην επίτευξη των στόχων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα που καθορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία, στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, μέσω της μείωσης των εκπομπών βραχύβιων κλιματικών ρύπων, επιπροσθέτως προς τη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα παγκοσμίως, μέσω της βελτίωσης των συνεργειών με την πολιτική της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια και μέσω της εξασφάλισης της αποφυγής επικαλύψεων με την υφιστάμενη ενωσιακή νομοθεσία. Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με την εξελισσόμενη ενωσιακή και διεθνή δράση για την αλλαγή του κλίματος, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του πλαισίου πολιτικής 2030 για το κλίμα και την ενέργεια και μιας σφαιρικής, δεσμευτικής συμφωνίας για την παγκόσμια αλλαγή του κλίματος.
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8α)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να συμβάλει στη μείωση των δαπανών για την υγεία που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση για την Ένωση, με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της, καθώς και στην ενθάρρυνση της μετάβασης σε πράσινη οικονομία.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)
(8β)  Προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές από τις θαλάσσιες μεταφορές, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η πλήρης και έγκαιρη εφαρμογή των ορίων που καθορίζονται στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), καθώς και η αυστηρή εφαρμογή της οδηγίας 2012/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Είναι επίσης αναγκαία η ανάληψη περαιτέρω δράσης για τον έλεγχο των εκπομπών της ναυτιλίας. Η Ένωση και τα κράτη μέλη είναι σκόπιμο να εξετάσουν τον καθορισμό νέων περιοχών ελέγχου των εκπομπών και να συνεχίσουν να εργάζονται στο πλαίσιο του ΔΝΟ για περαιτέρω μείωση των εκπομπών.
______________
Οδηγία 2012/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο (ΕΕ L 327 της 27.11.2012, σ. 1)
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)   Τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν τις δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία για το 2020 και το 2030. Για να είναι δυνατόν να καταδειχθεί η σημειούμενη πρόοδος προς την τήρηση των δεσμεύσεων για το 2030, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτύχουν το 2025 ενδιάμεσα επίπεδα εκπομπών, τα οποία καθορίζονται με βάση γραμμική πορεία από τα επίπεδα των εκπομπών τους του 2020 προς εκείνα που απορρέουν από τις δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών για το 2030, εκτός εάν αυτό συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος. Σε περίπτωση αδυναμίας περιορισμού των εκπομπών στα επίπεδα αυτά το 2025, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξηγούν τους σχετικούς λόγους στις εκθέσεις που υποβάλλουν βάσει της παρούσας οδηγίας.
(9)   Προκειμένου να περιοριστούν οι ατμοσφαιρικές εκπομπές αέριων ρύπων και να εξασφαλιστεί αποτελεσματική συμβολή στην υλοποίηση του στόχου της Ένωσης για επίτευξη ποιότητας του αέρα που δεν θα προκαλεί σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις και κινδύνους για την υγεία και για μείωση των επιπέδων και εναπόθεση ρύπων που συμβάλλουν στην οξίνιση και τον ευτροφισμό κάτω από τα κρίσιμα φορτία και επίπεδα, καθορίζονται στην παρούσα οδηγία εθνικές δεσμευτικές υποχρεώσεις για μείωση των εκπομπών για το 2020, το 2025 και το 2030.
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)   Προκειμένου να προαχθεί η οικονομικά αποδοτική επίτευξη των εθνικών δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών και των ενδιάμεσων επιπέδων των εκπομπών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να συνυπολογίζουν τις μειώσεις εκπομπών που επιτυγχάνονται στον τομέα της διεθνούς θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, εάν οι εκπομπές του εν λόγω τομέα είναι χαμηλότερες από τα επίπεδα εκπομπών που θα επιτυγχάνονταν με τη συμμόρφωση με τα πρότυπα της ενωσιακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των ορίων περιεκτικότητας των καυσίμων σε θείο που επιβάλλει η οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου21. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να τηρούν από κοινού τις δεσμεύσεις τους και τα ενδιάμεσα επίπεδα εκπομπών όσον αφορά το μεθάνιο (CH4) και να εφαρμόζουν την απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον σκοπό αυτό22. Για τον έλεγχο της τήρησης των εθνικών ανώτατων ορίων εκπομπών, των δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών και των ενδιάμεσων επιπέδων των εκπομπών, τα κράτη μέλη μπορούν να αναπροσαρμόζουν τις εθνικές τους απογραφές εκπομπών καθώς θα βελτιώνονται η επιστημονική κατανόηση και οι επιστημονικές μέθοδοι όσον αφορά τις εκπομπές. Η Επιτροπή μπορεί να προβάλλει αντίρρηση ως προς τη χρήση οποιασδήποτε από αυτές τις διατάξεις ευελιξίας από κράτος μέλος, εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας.
(11)   Προκειμένου να προαχθεί η οικονομικά αποδοτική επίτευξη των εθνικών δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να τηρούν από κοινού τις δεσμεύσεις τους όσον αφορά το μεθάνιο (CH4) και να εφαρμόζουν την απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον σκοπό αυτό22. Για τον έλεγχο της τήρησης των εθνικών ανώτατων ορίων εκπομπών, των δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών και των επιπέδων των εκπομπών, τα κράτη μέλη μπορούν να αναπροσαρμόζουν τις εθνικές τους απογραφές εκπομπών καθώς θα βελτιώνονται η επιστημονική κατανόηση και οι επιστημονικές μέθοδοι όσον αφορά τις εκπομπές. Η Επιτροπή μπορεί να προβάλλει αντίρρηση ως προς τη χρήση αυτής της ευελιξίας από κράτος μέλος, εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας.
__________________
__________________
21Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο και για την τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ (ΕΕ L 121 της 11.5.1999, σ. 13).
22 Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 136).
22 Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 136).
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)   Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγκρίνουν και να εφαρμόζουν εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης για την επίτευξη των απαιτούμενων μειώσεων και των ενδιάμεσων επιπέδων των εκπομπών τους, καθώς και για την αποτελεσματική συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης όσον αφορά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη μείωσης των εκπομπών σε ζώνες και οικισμούς που πλήττονται από υπέρμετρες συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικών ρύπων και/ή συντελούν σημαντικά στη ρύπανση της ατμόσφαιρας άλλων ζωνών και οικισμών, μεταξύ άλλων και σε γειτονικές χώρες. Τα εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα πρέπει επομένως να συνεισφέρουν στην επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων για την ποιότητα του αέρα που εγκρίνονται δυνάμει του άρθρου 23 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23.
(12)   Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγκρίνουν και να εφαρμόζουν εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης για την επίτευξη των απαιτούμενων μειώσεων, καθώς και για την αποτελεσματική συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης όσον αφορά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη μείωσης των εκπομπών σε ζώνες και οικισμούς που πλήττονται από υπέρμετρες συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικών ρύπων και/ή συντελούν σημαντικά στη ρύπανση της ατμόσφαιρας άλλων ζωνών και οικισμών, μεταξύ άλλων και σε γειτονικές χώρες. Τα εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα πρέπει επομένως να συνεισφέρουν στην επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων για την ποιότητα του αέρα που εγκρίνονται δυνάμει του άρθρου 23 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23.
__________________
__________________
23Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη (ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σ. 1).
23Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη (ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σ. 1).
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)   Προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές NH3 και PM2,5 στην ατμόσφαιρα από τις κύριες πηγές ρύπανσης, στα εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα πρέπει να περιλαμβάνονται μέτρα για εφαρμογή στον γεωργικό τομέα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να εφαρμόζουν μέτρα διαφορετικά από αυτά που παρατίθενται στην παρούσα οδηγία, ισοδύναμου όμως επιπέδου περιβαλλοντικών επιδόσεων, λόγω ειδικών εθνικών περιστάσεων.
(13)   Προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές NH3, CH4 και PM2,5 στην ατμόσφαιρα από τις κύριες πηγές ρύπανσης, στα εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα πρέπει να περιλαμβάνονται μέτρα για εφαρμογή στον γεωργικό τομέα. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι αποδοτικά από οικονομική άποψη και να βασίζονται σε ειδικές πληροφορίες και δεδομένα, λαμβανομένων υπόψη της επιστημονικής προόδου και προηγούμενων μέτρων που ελήφθησαν από τα κράτη μέλη. Θα ήταν επίσης επιθυμητή η ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις ορθές γεωργικές πρακτικές για τη χρήση NH3, που να ανταλλάσσονται σε επίπεδο Ένωσης, σε μια προσπάθεια να μειωθούν αυτές οι εκπομπές. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να εφαρμόζουν μέτρα διαφορετικά από αυτά που παρατίθενται στην παρούσα οδηγία, ισοδύναμου όμως επιπέδου περιβαλλοντικών επιδόσεων, λόγω ειδικών εθνικών περιστάσεων.
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13α)  Προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές από τους βασικούς συντελεστές, τα εθνικά προγράμματα καταπολέμησης της ρύπανσης του αέρα πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα εφαρμοστέα σε όλους τους σχετικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων της γεωργίας, της βιομηχανίας, των οδικών μεταφορών, των μη οδικών κινητών μηχανημάτων, των εσωτερικών και εθνικών θαλασσίων μεταφορών, της οικιακής θέρμανσης και των διαλυτών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να εφαρμόζουν μέτρα διαφορετικά από αυτά που παρατίθενται στην παρούσα οδηγία, ισοδύναμου όμως επιπέδου περιβαλλοντικών επιδόσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές εθνικές περιστάσεις.
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)
(13β)  Όταν λαμβάνουν μέτρα που πρόκειται να συμπεριληφθούν στα εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την πλήρη συνεκτίμηση των επιπτώσεων στις μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ότι οι επιπτώσεις αυτές δεν θα συνεπάγονται σημαντικό πρόσθετο κόστος, το οποίο δεν μπορούν να καλύψουν αυτές οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Βελτιώσεις στην ποιότητα του αέρα θα πρέπει να επιτευχθούν μέσω αναλογικών μέτρων που να εξασφαλίζουν το μέλλον των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Τα εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα πρέπει να εξασφαλίζουν ισορροπία μεταξύ της κτηνοτροφίας και του ελέγχου της ρύπανσης.
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 γ (νέα)
(13γ)  Τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης για την πρόληψη των εκπομπών NH3, PM2.5 και CH4 στον γεωργικό τομέα θα πρέπει να είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο, μεταξύ άλλων, των ταμείων αγροτικής ανάπτυξης, και ειδικότερα τα μέτρα των μικρών και μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων που απαιτούν σημαντικές αλλαγές των πρακτικών ή σημαντικές επενδύσεις, όπως η εκτατική βόσκηση, η αγροοικολογία, η αναερόβια χώνευση για την παραγωγή βιοαερίου με χρήση γεωργικών αποβλήτων και τα συστήματα στέγασης χαμηλών εκπομπών.
Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)
(14α)  Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές, τα εθνικά προγράμματα καταπολέμησης της ρύπανσης του αέρα πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα για τη μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου και αιωρούμενων σωματιδίων στις εν λόγω περιοχές.
Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)
(15α)  Σύμφωνα με τη σύμβαση του Aarhus σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα καθώς και με τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το κοινό θα πρέπει να έχει ευρεία πρόσβαση στη δικαιοσύνη προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή και εκτέλεση της παρούσας οδηγίας και να προστατευθεί το δικαίωμα διαβίωσης σε ένα περιβάλλον κατάλληλο για την προσωπική υγεία και ευημερία.
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)
(15β)  Απαιτούνται περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις και εποπτεία της αγοράς προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της παρούσας οδηγίας και των μέτρων που θεσπίζονται σύμφωνα με την επίτευξη των στόχων της.
Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 γ (νέα)
(15γ)  Κατά την αξιολόγηση των συνεργιών μεταξύ της πολιτικής για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και του κλίματος και της ενεργειακής πολιτικής, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη της την μελέτη της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Ποιότητα του αέρα – Συμπληρωματική μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στην πολιτική της ΕΕ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και την κλιματική και ενεργειακή πολιτική».
Τροπολογία 123
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Είναι απαραίτητη η τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26 προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέπεια της παρούσας οδηγίας με τη σύμβαση του Aarhus του 1998 σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα.
(20)  Είναι απαραίτητη η τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26 προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέπεια της παρούσας οδηγίας και της οδηγίας 2008/50/ΕΚ με τη σύμβαση του Aarhus του 1998 σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα.
______________
______________
26 Οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και με την τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου, (ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 17).
26 Οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και με την τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 17).
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)   Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνολογικές εξελίξεις, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την τροποποίηση των κατευθυντήριων γραμμών για την υποβολή εκθέσεων που παρατίθενται στο παράρτημα Ι, καθώς και στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙΙ και στα παραρτήματα IV και V, με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
(21)   Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνολογικές εξελίξεις, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει πράξεις για μια ορισμένη περίοδο, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την τροποποίηση των κατευθυντήριων γραμμών για την υποβολή εκθέσεων που παρατίθενται στο παράρτημα Ι, καθώς και στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙΙ και στα παραρτήματα IV και V, με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)
(26α)  Οι υποψήφιες και εν δυνάμει υποψήφιες για ένταξη χώρες θα πρέπει να εναρμονίσουν, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, την εθνική νομοθεσία τους με την παρούσα οδηγία.
Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στον περιορισμό των ατμοσφαιρικών εκπομπών που προκαλούν οξίνιση και ευτροφισμό, των προδρόμων ουσιών του όζοντος, των πρωτογενών σωματιδίων και των προδρόμων δευτερογενών σωματιδίων και άλλων αέριων ρύπων, συμβάλλοντας έτσι:
α)  στον μακροπρόθεσμο στόχο της Ένωσης για επίτευξη επιπέδων ποιότητας του αέρα που δεν θα έχουν ουσιαστικές αρνητικές επιπτώσεις και κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για την ποιότητα του αέρα·
β)  στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης στον τομέα της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων μέσω της μείωσης των επιπέδων και της εναπόθεσης των ρύπων που προξενούν οξίνιση και ευτροφισμό αλλά και άλλων ρύπων, καθώς και του όζοντος στο επίπεδο του εδάφους, κάτω από τα κρίσιμα φορτία και επίπεδα·
γ)  στην επίτευξη των στόχων ποιότητας του αέρα που ορίζονται σε νομοθετικές πράξεις της Ένωσης·
δ)  στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, μέσω της μείωσης των εκπομπών βραχύβιων κλιματικών ρύπων και μέσω της βελτίωσης των συνεργειών με την πολιτική της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια.
Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία ευθυγραμμίζεται με την εξελισσόμενη ενωσιακή και διεθνή δράση για την αλλαγή του κλίματος, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του πλαισίου πολιτικής 2030 για το κλίμα και την ενέργεια και μιας σφαιρικής, δεσμευτικής συμφωνίας για την παγκόσμια αλλαγή του κλίματος.
Τροπολογία 131
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 2
2.  «πρόδρομες ουσίες του όζοντος»: οξείδια του αζώτου, πτητικές οργανικές ενώσεις εκτός του μεθανίου, μεθάνιο και μονοξείδιο του άνθρακα·
2.  «πρόδρομες ουσίες του όζοντος»: οξείδια του αζώτου, πτητικές οργανικές ενώσεις εκτός του μεθανίου και μονοξείδιο του άνθρακα·
Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 3 α (νέο)
3α.  «κρίσιμο φορτίο»: η ποσοτική εκτίμηση της έκθεσης σε έναν ή περισσότερους ρύπους κάτω από την οποία, σύμφωνα με τις υφιστάμενες γνώσεις, δεν παρατηρούνται σημαντικές δυσμενείς επιδράσεις σε συγκεκριμένα ευαίσθητα στοιχεία του περιβάλλοντος·
Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 3 β (νέο)
3β.  «κρίσιμο επίπεδο»: η συγκέντρωση ρύπων στην ατμόσφαιρα ή ροή στους δέκτες πάνω από την οποία, σύμφωνα με τις υφιστάμενες γνώσεις, ενδέχεται να παρατηρηθούν άμεσες δυσμενείς επιδράσεις σε δέκτες όπως οι άνθρωποι, τα φυτά, τα οικοσυστήματα ή τα υλικά·
Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 4 α (νέο)
4α.  «όζον σε επίπεδο εδάφους»: το όζον στο χαμηλότερο τμήμα της τροπόσφαιρας·
Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 4 β (νέο)
4β.  «πτητικές οργανικές ενώσεις εκτός του μεθανίου» (VOC εκτός του μεθανίου): όλες οι ανθρωπογενείς οργανικές ενώσεις, εκτός από το μεθάνιο, που είναι ικανές να παράγουν φωτοχημικά οξειδωτικά μέσα αντιδρώντας με οξείδια του αζώτου παρουσία ηλιακού φωτός·
Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 6 α (νέο)
6α.  «εθνικό ανώτατο όριο εκπομπής»: η μέγιστη ποσότητα μιας ουσίας, εκφραζόμενη σε χιλιάδες τόνους, η οποία μπορεί να εκπέμπεται από ένα κράτος μέλος κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους·
Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 9
9.  «διεθνής θαλάσσια ναυσιπλοΐα»: διαδρομές στη θάλασσα και στα παράκτια ύδατα, εκτελούμενες με πλωτά οχήματα ανεξαρτήτως σημαίας, εκτός από τα αλιευτικά σκάφη, που αναχωρούν από την επικράτεια μίας χώρας και αφικνούνται στην επικράτεια άλλης χώρας·
Διαγράφεται
Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 12 α (νέο)
12α.  «ενωσιακές πολιτικές για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πηγή»: κανονισμοί ή οδηγίες που, ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις που καθορίζονται σε αυτούς τους κανονισμούς ή οδηγίες, έχουν ως στόχο, είτε εν μέρει είτε όχι, τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου (NOx), πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3), σωματιδίων (PM2,5) και μεθανίου (CH4), με τη λήψη μέτρων μετριασμού στην πηγή, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον, αλλά όχι αποκλειστικά, των μειώσεων εκπομπών που επιτυγχάνονται με τις εξής νομικές πράξεις:
—  οδηγία 94/63/EΚ,
—  οδηγία 97/68/EΚ,
—  οδηγία 98/70/EΚ;
—  οδηγία 1999/32/EΚ,
—  οδηγία 2009/126/EΚ,
—  οδηγία 2004/42/EΚ1στ,
—  οδηγία 2007/46/EΚ, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007,
—  κανονισμό (EΚ) αριθ. 79/2009,
—  κανονισμό (EΚ) αριθ. 595/2009 και κανονισμό (EΚ) αριθ. 661/20091ια,
—  οδηγία 2010/75/EΕ1ιβ,
—  κανονισμό (EΕ) αριθ. 167/20131ιγ,
—  κανονισμό (EΕ) αριθ. 168/20131ιδ,
—  οδηγία 2014/94/EΕ1ιε.
_______________________
Οδηγία 94/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τον έλεγχο των εκπομπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη διάθεσή της από τις τερματικές εγκαταστάσεις στους σταθμούς διανομής καυσίμων (ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 24).
Οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1997 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ληπτέα μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα (ΕΕ L 59 της 27.2.1998, σ. 1)·
Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και την τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ. 58).
Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο και για την τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ (ΕΕ L 121 της 11.5.1999, σ. 13).
Οδηγία 2009/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων (ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ. 36).
1στ Οδηγία 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε χρώματα διακόσμησης και βερνίκια και σε προϊόντα φανοποιΐας αυτοκινήτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/13/ΕΚ (ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σ. 87).
Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (οδηγία-πλαίσιο) (ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1).
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων (ΕΕ L 171 της 29.6.2007, σ. 1).
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 79/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με την έγκριση τύπου υδρογονοκίνητων μηχανοκίνητων οχημάτων και την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ (ΕΕ L 35 της 4.2.2009, σ. 32).
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων όσον αφορά τις εκπομπές των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (ευρώ VI) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, καθώς και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και για την κατάργηση των οδηγιών 80/1269/ΕΟΚ, 2005/55/ΕΚ και 2005/78/ΕΚ (EE L 188 της 18.7.2009, σ. 1).
1ια Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και γενικής ασφαλείας των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (ΕΕ L 200 της 31.7.2009, σ. 1).
1ιβ Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 17).
1ιγ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 2013, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων (ΕΕ L 60 της 2.3.2013, σ. 1).
1ιδ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων (ΕΕ L 60 της 2.3.2013, σ. 52).
1ιε Οδηγία 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (ΕΕ L 307 της 28.10.2014, σ. 1).
Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 12 β (νέο)
12β.  «ενδιαφερόμενο κοινό»: το κοινό που θίγεται ή ενδέχεται να θιγεί ή του οποίου διακυβεύονται συμφέροντα από τη ρύπανση του αέρα στην ατμόσφαιρα· για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, θεωρούνται ότι έχουν συμφέροντα οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος, οι οργανώσεις καταναλωτών, οι οργανώσεις που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και άλλοι αρμόδιοι φορείς του τομέα της υγείας που πληρούν τις απαιτήσεις σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
1.   Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη περιορίζουν τις οικείες ετήσιες ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου (NOx), πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3), σωματιδίων (PM2,5) και μεθανίου (CH4) σύμφωνα με τις εθνικές δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών που ισχύουν από το 2020 και το 2030, όπως προβλέπεται στο παράρτημα II.
1.   Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη περιορίζουν τις οικείες ετήσιες ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου (NOx), πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3), σωματιδίων (PM2,5), σύμφωνα με τις εθνικές δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών που ισχύουν από το 2020, το 2025 και το 2030, όπως προβλέπεται στο παράρτημα II.
Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη περιορίζουν τις οικείες ετήσιες ανθρωπογενείς εκπομπές μεθανίου (CH4) με εξαίρεση τις εκπομπές εντερικού μεθανίου που παράγονται από μηρυκαστικά σύμφωνα με τις εθνικές δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών που ισχύουν από το 2030, όπως προβλέπεται στο παράρτημα II.
Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
2.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα που δεν συνεπάγονται δυσανάλογο κόστος ώστε να περιορίσουν τις οικείες ανθρωπογενείς εκπομπές SO2, NOx, VOC εκτός από το μεθάνιο, NH3, PM2,5 και CH4 του 2025. Τα επίπεδα των εκπομπών αυτών προσδιορίζονται με βάση τις πωλήσεις καυσίμων και σύμφωνα με γραμμική πορεία μείωσης από τα επίπεδα των εκπομπών τους του 2020 σε εκείνα που απορρέουν από τις δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών για το 2030.
2.  Τα κράτη μέλη παρέχουν, στις εκθέσεις που υποβάλλουν στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 9, ενημέρωση σχετικά με την πρόοδό τους όσον αφορά την επίτευξη των εθνικών δεσμεύσεών τους για μείωση των εκπομπών.
Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος
3.   Οι ακόλουθες εκπομπές δεν συνυπολογίζονται για τη συμμόρφωση με τις παραγράφους 1 και 2:
3.   Οι ακόλουθες εκπομπές δεν συνυπολογίζονται για τη συμμόρφωση με την παράγραφο 1:
Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ
δ)   οι εκπομπές από τη διεθνή θαλάσσια ναυσιπλοΐα, με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παράγραφος 1.
δ)   οι εκπομπές από τη διεθνή θαλάσσια ναυσιπλοΐα.
Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
1.  Προκειμένου να τηρούν τα ενδιάμεσα επίπεδα εκπομπών, που προσδιορίζονται για το 2025 σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2, και τις εθνικές δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών, που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ και ισχύουν από το 2030 και έπειτα για τα NOx, SO2 και PM2,5, τα κράτη μέλη μπορούν να συμψηφίζουν τις μειώσεις των εκπομπών NOx, SO2 και PM2,5 που επιτυγχάνονται στη διεθνή θαλάσσια ναυσιπλοΐα με τις εκπομπές NOx, SO2 και PM2,5 από άλλες πηγές κατά το ίδιο έτος, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
Διαγράφεται
α)  οι μειώσεις των εκπομπών σημειώνονται στις θαλάσσιες περιοχές εντός των χωρικών υδάτων των κρατών μελών, των αποκλειστικών οικονομικών τους ζωνών ή σε ζώνες ελέγχου της ρύπανσης, εάν έχουν οριστεί τέτοιες ζώνες·
β)  τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει και εφαρμόζουν αποτελεσματικά μέτρα παρακολούθησης και επιθεώρησης για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της παρούσας διάταξης ευελιξίας·
γ)  εφαρμόζουν μέτρα για την επίτευξη χαμηλότερων εκπομπών NOx, SO2 και PM2,5 από τη διεθνή θαλάσσια ναυσιπλοΐα, σε σύγκριση με τα επίπεδα εκπομπών που θα επιτυγχάνονταν με τη συμμόρφωση με τα πρότυπα της Ένωσης που ισχύουν για τις εκπομπές NOx, SO2 και PM2,5, και έχουν καταδείξει επαρκή ποσοτικοποίηση των πρόσθετων μειώσεων εκπομπών που απορρέουν από τα εν λόγω μέτρα·
δ)  δεν έχουν συμψηφίσει ποσοστό μεγαλύτερο του 20 % των μειώσεων των εκπομπών NOx, SO2 και PM2,5, υπολογιζόμενων σύμφωνα με το στοιχείο γ), υπό τον όρο ότι ο συμψηφισμός δεν επιφέρει μη συμμόρφωση με τις εθνικές δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών κατά την περίοδο 2020-2024 που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ.
Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να τηρούν από κοινού τις δεσμεύσεις τους για μείωση των εκπομπών μεθανίου και τα ενδιάμεσα επίπεδα εκπομπών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να τηρούν από κοινού τις δεσμεύσεις τους για μείωση των εκπομπών μεθανίου που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3
3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να καταρτίζουν αναπροσαρμοσμένες ετήσιες εθνικές απογραφές εκπομπών για τα SO2, NOx, NH3, VOC εκτός του μεθανίου και PM2,5 σύμφωνα με το παράρτημα IV, όταν η αδυναμία τήρησης των εθνικών τους δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών ή των ενδιάμεσων επιπέδων των εκπομπών τους είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής βελτιωμένων μεθόδων απογραφής εκπομπών οι οποίες έχουν επικαιροποιηθεί σύμφωνα με την επιστημονική γνώση.
3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να καταρτίζουν αναπροσαρμοσμένες ετήσιες εθνικές απογραφές εκπομπών για τα SO2, NOx, NH3, VOC εκτός του μεθανίου και PM2,5 σύμφωνα με το παράρτημα IV, όταν η αδυναμία τήρησης των εθνικών τους δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής βελτιωμένων μεθόδων απογραφής εκπομπών οι οποίες έχουν επικαιροποιηθεί σύμφωνα με την επιστημονική γνώση.
Τροπολογία 40
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4
4.   Τα κράτη μέλη που προτίθενται να εφαρμόσουν τις παραγράφους 1, 2 και 3 ενημερώνουν την Επιτροπή έως τις 30 Σεπτεμβρίου του έτους που προηγείται του εκάστοτε έτους αναφοράς. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει τους καλυπτόμενους ρύπους και κλάδους και, εφόσον διατίθενται στοιχεία, την έκταση των επιπτώσεων στις εθνικές απογραφές εκπομπών.
4.   Τα κράτη μέλη που προτίθενται να εφαρμόσουν τις διατάξεις ευελιξίας που περιλαμβάνει η παρούσα οδηγία ενημερώνουν την Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται του εκάστοτε έτους αναφοράς. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει τους καλυπτόμενους ρύπους και κλάδους και, εφόσον διατίθενται στοιχεία, την έκταση των επιπτώσεων στις εθνικές απογραφές εκπομπών.
Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1
5.  Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, εξετάζει και κρίνει αν η χρήση κάποιας από τις διατάξεις ευελιξίας για συγκεκριμένο έτος πληροί τις αντίστοιχες απαιτήσεις και κριτήρια.
5.  Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, εξετάζει και κρίνει αν η χρήση της ευελιξίας ή της προσαρμογής για συγκεκριμένο έτος πληροί τις αντίστοιχες απαιτήσεις και κριτήρια.
Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2
Εφόσον η Επιτροπή δεν εγείρει αντίρρηση εντός εννέα μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφοι 4, 5 και 6, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θεωρεί ότι η χρήση της διάταξης ευελιξίας έχει γίνει δεκτή και ισχύει για το εν λόγω έτος. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι η χρήση διάταξης ευελιξίας δεν πληροί τις εφαρμοστέες απαιτήσεις και κριτήρια, εκδίδει απόφαση και πληροφορεί το κράτος μέλος ότι η εν λόγω χρήση δεν μπορεί να γίνει δεκτή.
Εφόσον η Επιτροπή δεν εγείρει αντίρρηση εντός έξι μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφοι 5 και 6, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θεωρεί ότι η χρήση της διάταξης ευελιξίας έχει γίνει δεκτή και ισχύει για το εν λόγω έτος. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι η χρήση διάταξης ευελιξίας δεν πληροί τις εφαρμοστέες απαιτήσεις και κριτήρια, εντός εννέα μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής έκθεσης, εκδίδει απόφαση και πληροφορεί το κράτος μέλος ότι η εν λόγω χρήση δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Η απόφαση συνοδεύεται από αιτιολόγηση.
Τροπολογία 43
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 6
6.   Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που ορίζουν τους λεπτομερείς κανόνες χρήσης των διατάξεων ευελιξίας των παραγράφων 1, 2 και 3, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 14.
6.   Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που ορίζουν τους λεπτομερείς κανόνες χρήσης της ευελιξίας των παραγράφων 2 και 3, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 14.
Τροπολογία 44
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
1.   Τα κράτη μέλη καταρτίζουν και εγκρίνουν εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ρύπανσης σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ μέρος 2 με σκοπό τον περιορισμό των ετήσιων ανθρωπογενών εκπομπών τους σύμφωνα με το άρθρο 4.
1.   Τα κράτη μέλη καταρτίζουν και εγκρίνουν εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ρύπανσης σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ μέρος 2 με σκοπό τον περιορισμό των ετήσιων εκπομπών τους σύμφωνα με το άρθρο 4 και την επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με το άρθρο 1.
Τροπολογία 45
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  εξετάζουν την οικονομική αποδοτικότητα των μέτρων μείωσης των εκπομπών και λαμβάνουν υπόψη τους τις μειώσεις εκπομπών που έχουν ήδη επιτευχθεί ή που, εάν το κράτος μέλος αποδίδει προτεραιότητα στα μέτρα μείωσης των εκπομπών του, μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας·
Τροπολογία 46
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α β (νέο)
αβ)  αποδίδουν προτεραιότητα σε ειδικά μέτρα πολιτικής που αποσκοπούν στη μείωση των κινδύνων που απειλούν την υγεία ευάλωτων ομάδων και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το στόχο μείωσης της έκθεσης που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το Τμήμα Β του Παραρτήματος XIV της οδηγίας 2008/50/ΕΚ·
Τροπολογία 47
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)   λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη μείωσης των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων για την επίτευξη της συμμόρφωσης με τους στόχους ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στην επικράτειά τους και, κατά περίπτωση, στα γειτονικά κράτη μέλη·
β)   μειώνουν τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων για την επίτευξη της συμμόρφωσης με τους στόχους ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στην επικράτειά τους, ειδικότερα δε τις οριακές τιμές που καθορίζονται στην οδηγία 2008/50/ΕΚ, και, κατά περίπτωση, στα γειτονικά κράτη μέλη·
Τροπολογία 48
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  προσδιορίζουν ποσοτικά τις συμπληρωματικές μειώσεις των εκπομπών που χρειάζονται για να τηρηθούν έως το 2030 επίπεδα ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα ίσα ή χαμηλότερα από τα επίπεδα που συνιστώνται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας·
Τροπολογία 49
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β β (νέο)
ββ)  προσδιορίζουν ποσοτικά τις συμπληρωματικές μειώσεις των εκπομπών που χρειάζονται για να επιτευχθούν τα κρίσιμα φορτία και επίπεδα για την προστασία του περιβάλλοντος έως το 2030·
Τροπολογία 50
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β γ (νέο)
βγ)  προσδιορίζουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στα στοιχεία βα) και ββ)·
Τροπολογία 51
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  υποστηρίζουν την στροφή επενδύσεων προς καθαρές και αποτελεσματικές τεχνολογίες και βιώσιμη παραγωγή με τη βοήθεια φορολογικών κινήτρων·
Τροπολογία 52
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ β (νέο)
γβ)  αξιολογούν το βαθμό στον οποίο διάφορες εθνικές γεωγραφικές περιοχές έχουν ξεχωριστές ανάγκες και δυσκολίες για να αντιμετωπίσουν την ατμοσφαιρική ρύπανση.
Τροπολογία 53
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  εξασφαλίζουν ότι οι σχετικές αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την αποτελεσματικότητα των μέτρων που θέτουν σε ισχύ τα κράτη μέλη προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία και ότι, εφόσον είναι αναγκαίο, είναι εξουσιοδοτημένες να αναλαμβάνουν δράση.
Τροπολογία 124
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι όλες οι πολιτικές της ΕΕ για την ατμοσφαιρική ρύπανση που βασίζονται στις πηγές εκπομπών είναι κατάλληλες για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα.
Προς αυτό, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα προβούν χωρίς αναβολή σε συμφωνία όσον αφορά την νέα πρόταση κανονισμού για τις εκπομπές υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE) που εξετάζεται επί του παρόντος.
Η νέα μέθοδος δοκιμής για την έγκριση τύπου θα τεθεί σε εφαρμογή το 2017 το αργότερο και θα διασφαλίζει ότι ρύποι όπως τα οξείδια του αζώτου (NOx) και τα σωματίδια (PM2,5 και PM10) θα περιορίζονται σύμφωνα με παράγοντες συμμόρφωσης που είναι απαραίτητοι για να αντιπροσωπεύονται οι πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Οι νέες δοκιμές θα είναι ανεξάρτητες και διαφανείς.
Αυτοί οι παράγοντες συμμόρφωσης θα είναι αυστηροί και ποσοτικοί, ούτως ώστε να αντανακλούν μόνο τις αβεβαιότητες περί μετρήσεων της διαδικασίας δοκιμής υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE).
Τροπολογία 55
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 β (νέα)
2β.  Tα κράτη μέλη θεσπίζουν σύστημα τακτικών και έκτακτων περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και παρακολούθησης της αγοράς καθώς και δημοσίευσης εκθέσεων σχετικά με κινητές και στάσιμες πηγές, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι πολιτικές και τα μέτρα οδηγούν πράγματι σε μειώσεις των εκπομπών υπό πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.
Έως την ... * η Επιτροπή υποβάλλει νομοθετική πρόταση για ενωσιακό σύστημα δοκιμών εποπτείας κατά τη χρήση και δημοσίευση εκθέσεων σχετικά με τα πρότυπα για τις εκπομπές των ελαφρών εμπορικών οχημάτων, τα οποία εφαρμόζει η σχετική αρμόδια αρχή, ούτως ώστε να εξακριβωθεί ότι τα οχήματα και οι κινητήρες πληρούν το πρότυπο Euro 6 καθ’ όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους.
______________
* Δύο έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.
Τροπολογία 56
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Τα κράτη μέλη μπορούν να υποστηρίξουν τη σταδιακή κατάργηση των πηγών τροποσφαιρικών εκπομπών, μέσω της προώθησης της αντικατάστασης, στους τομείς των μεταφορών και του ανεφοδιασμού με καύσιμα, των πορωδών εύκαμπτων σωλήνων με τεχνολογίες σωλήνων μηδενικών εκπομπών.
Τροπολογία 57
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο β
β)   τα κράτη μέλη αποφασίζουν να κάνουν χρήση κάποιας από τις διατάξεις ευελιξίας του άρθρου 5.
β)   τα κράτη μέλη αποφασίζουν να κάνουν χρήση της ευελιξίας του άρθρου 5.
Τροπολογία 58
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)
Τα εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης δείχνουν κατά πόσο τα κράτη μέλη σκοπεύουν να κάνουν χρήση της ευελιξίας του άρθρου 5.
Τροπολογία 59
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5
5.   Τα κράτη μέλη διαβουλεύονται, σύμφωνα με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία, με το κοινό και τις αρμόδιες αρχές τις οποίες, λόγω των ειδικών περιβαλλοντικών τους αρμοδιοτήτων στον τομέα της ρύπανσης, της ποιότητας και της διαχείρισης του ατμοσφαιρικού αέρα σε όλα τα επίπεδα, είναι πιθανόν να αφορά η εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, σχετικά με τα σχέδια των εν λόγω προγραμμάτων και τυχόν σημαντικές επικαιροποιήσεις τους, πριν από την οριστικοποίησή τους. Κατά περίπτωση, εξασφαλίζονται διασυνοριακές διαβουλεύσεις σύμφωνα με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία.
5.   Τα κράτη μέλη διαβουλεύονται, σύμφωνα με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία, με τις αρμόδιες αρχές τις οποίες, λόγω των ειδικών περιβαλλοντικών τους αρμοδιοτήτων στον τομέα της ρύπανσης, της ποιότητας και της διαχείρισης του ατμοσφαιρικού αέρα σε όλα τα επίπεδα, είναι πιθανόν να αφορά η εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, σχετικά με τα σχέδια των εν λόγω προγραμμάτων και όλες τις επικαιροποιήσεις τους, πριν από την οριστικοποίησή τους. Οι διαβουλεύσεις αυτές περιλαμβάνουν τις οικείες τοπικές ή περιφερειακές αρχές που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της πολιτικής μείωσης των εκπομπών σε καθορισμένες ζώνες και/ή αστικές περιοχές, μη εξαιρουμένων ζωνών και/ή αστικών περιοχών που βρίσκονται σε τουλάχιστον δύο κράτη μέλη.
Τροπολογία 60
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, σύμφωνα με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία, ότι τα ενδιαφερόμενα μέλη του κοινού θα καλούνται να εκφέρουν γνώμη σε πρώιμο στάδιο στο πλαίσιο της κατάρτισης ή της αναθεώρησης των εθνικών προγραμμάτων ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τυχόν σημαντικών επικαιροποιήσεών τους, πριν από την οριστικοποίησή τους. Εφόσον ενδείκνυται, οι διασυνοριακές διαβουλεύσεις εξασφαλίζονται σύμφωνα με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 25 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ.
Τροπολογία 61
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.  Τα κράτη μέλη ορίζουν δικό τους ανεξάρτητο φορέα εμπειρογνωμόνων, ο οποίος επανεξετάζει τα σχέδια των εθνικών προγραμμάτων ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, με σκοπό να αξιολογήσει την ακρίβεια των πληροφοριών και την επάρκεια των πολιτικών και των μέτρων που περιλαμβάνουν τα εν λόγω προγράμματα. Τα αποτελέσματα της εν λόγω εξέτασης δημοσιοποιούνται πριν από τη δημοσίευση του σχεδίου του εθνικού προγράμματος ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης προκειμένου να διευκολυνθεί η ουσιαστική συμμετοχή του κοινού.
Τροπολογία 62
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 α (νέο)
Η Επιτροπή παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τα μέτρα μείωσης των εκπομπών που δεν περιλαμβάνονται στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙΙ, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της οικιακής θέρμανσης και των οδικών μεταφορών, τα οποία τα κράτη μέλη δύνανται να περιλαμβάνουν στα εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Τροπολογία 63
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 8
8.   Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κατευθύνσεις σχετικά με την εκπόνηση και εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
8.   Η Επιτροπή εκδίδει κατευθύνσεις σχετικά με την εκπόνηση και εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Τροπολογία 64
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9
9.   Η Επιτροπή μπορεί επίσης να προσδιορίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τη μορφή και τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης των κρατών μελών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 14.
9.   Η Επιτροπή προσδιορίζει επίσης, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τη μορφή και τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης των κρατών μελών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 14.
Τροπολογία 65
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 α (νέο)
Άρθρο 6α
Ταμείο καθαρού αέρα
H Επιτροπή διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδοτική στήριξη για να εξασφαλιστεί ότι θα είναι δυνατή η λήψη κατάλληλων μέτρων για να επιτευχθεί συμμόρφωση με τους στόχους της παρούσας οδηγίας.
Τούτο συμπεριλαμβάνει τη διάθεση χρηματοδοτικών πόρων μεταξύ άλλων στο πλαίσιο:
α)  της χρηματοδότησης της γεωργίας, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης που διατίθεται στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε κατά την μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση 2017 για να συμπεριλάβει την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα ως «δημόσιο αγαθό» με ιδιαίτερη αναφορά στην αμμωνία ή το μεθάνιο, ή σε αμφότερα, ούτως ώστε να προσφέρει στα κράτη μέλη και στις σχετικές περιφερειακές και τοπικές αρχές τους την ευκαιρία να συνεισφέρουν στις μειώσεις εκπομπών με ειδικά μέτρα και υποστήριξη σε αυτήν τους την προσπάθεια·
β)  μελλοντικών επιμέρους προγραμμάτων εργασίας του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020»·
γ)  των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων
δ)  των χρηματοδοτικών μέσων για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα, όπως το LIFE·
ε)  οποιουδήποτε συνδυασμού των ανωτέρω.
Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι διαδικασίες χρηματοδότησης είναι απλές, διαφανείς και προσιτές σε διάφορα επίπεδα διοίκησης.
Η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενιαίου σημείου επαφής, στο οποίο οι φορείς να μπορούν να ενημερώνονται εύκολα σχετικά με τα διαθέσιμα κονδύλια και τις διαδικασίες που σχετίζονται με την πρόσβαση για τις περιπτώσεις έργων που αφορούν ζητήματα σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση.
Τροπολογία 67
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4
4.  Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση της ευελιξίας δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 1 συμπεριλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες στην ενημερωτική έκθεση απογραφής του οικείου έτους:
Διαγράφεται
α)  την ποσότητα εκπομπών NOx, SO2 και PM2,5 που θα είχε σημειωθεί ελλείψει περιοχής ελέγχου εκπομπών·
β)  το ύψος των μειώσεων εκπομπών που επιτεύχθηκαν στο τμήμα της περιοχής ελέγχου εκπομπών το οποίο ανήκει στο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ)·
γ)  τον βαθμό στον οποίο έκαναν χρήση της εν λόγω ευελιξίας·
δ)  τυχόν πρόσθετα δεδομένα που τα κράτη μέλη κρίνουν ενδεδειγμένα ώστε να είναι σε θέση η Επιτροπή, επικουρούμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, να διενεργήσει πλήρη αξιολόγηση των συνθηκών υπό τις οποίες έγινε χρήση της ευελιξίας.
Τροπολογία 68
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 7
7.   Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τις απογραφές εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων των αναπροσαρμοσμένων απογραφών εκπομπών, τις προβλέψεις εκπομπών και την ενημερωτική έκθεση απογραφής σύμφωνα με το παράρτημα IV.
7.   Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τις απογραφές εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των αναπροσαρμοσμένων απογραφών εκπομπών, τις προβλέψεις εκπομπών και την ενημερωτική έκθεση απογραφής σύμφωνα με το παράρτημα IV.
Τροπολογία 69
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, εφόσον είναι πρακτικά εφικτό, την παρακολούθηση των δυσμενών επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα οικοσυστήματα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος V.
1.   Τα κράτη μέλη παρακολουθούν τις δυσμενείς επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα οικοσυστήματα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος V.
Τροπολογία 70
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
2.   Κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη συντονίζουν την παρακολούθηση των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με άλλα προγράμματα παρακολούθησης που έχουν θεσπιστεί δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας, μεταξύ άλλων, της οδηγίας 2008/50/ΕΚ και της οδηγίας 2000/60 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου30.
2.   Τα κράτη μέλη συντονίζουν την παρακολούθηση των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με άλλα προγράμματα παρακολούθησης που έχουν θεσπιστεί δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας, μεταξύ άλλων, της οδηγίας 2008/50/ΕΚ και της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου30.
__________________
__________________
30 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1).
30 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1).
Τροπολογία 71
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
1.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν το εθνικό τους πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Επιτροπή [εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 17 – η ημερομηνία θα συμπληρωθεί από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης] και, στη συνέχεια, το επικαιροποιούν ανά διετία.
1.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν το εθνικό τους πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Επιτροπή έως ...* και, στη συνέχεια, το επικαιροποιούν ανά διετία.
_________________
* Έξι μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 72
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Όταν ένα εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης επικαιροποιείται δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 4, το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή εντός δύο μηνών.
Όταν ένα εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης επικαιροποιείται δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 4, το οικείο κράτος μέλος κοινοποιεί το επικαιροποιημένο πρόγραμμα στην Επιτροπή εντός δύο μηνών.
Τροπολογία 73
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
2.   Από το 2017 τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος τις εθνικές απογραφές εκπομπών, τις προβλέψεις εκπομπών, τις απογραφές εκπομπών με χωρική υποκλιμάκωση, τις απογραφές μεγάλων σημειακών πηγών και τις εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφοι 1, 2 και 3 και, κατά περίπτωση, στο άρθρο 7 παράγραφοι 4, 5 και 6, κατά τις ημερομηνίες υποβολής που ορίζονται στο παράρτημα Ι.
2.   Από το 2017 τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος τις εθνικές απογραφές εκπομπών, τις προβλέψεις εκπομπών, τις απογραφές εκπομπών με χωρική υποκλιμάκωση, τις απογραφές μεγάλων σημειακών πηγών και τις εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφοι 1, 2 και 3 και, κατά περίπτωση, στο άρθρο 7, κατά τις ημερομηνίες υποβολής που ορίζονται στο παράρτημα Ι.
Τροπολογία 134
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3
3.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις εθνικές τους εκπομπές και προβλέψεις εκπομπών για το CH4 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου31.
Διαγράφεται
__________________
31 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που αφορούν την αλλαγή του κλίματος και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 13).
Τροπολογία 74
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος
4.   Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και τα κράτη μέλη, εξετάζει τακτικά τα δεδομένα των εθνικών απογραφών εκπομπών. Η εν λόγω εξέταση περιλαμβάνει τα εξής:
4.   Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και τα κράτη μέλη, εξετάζει τακτικά τα δεδομένα των εθνικών απογραφών εκπομπών και τα εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η εν λόγω εξέταση περιλαμβάνει τα εξής:
Τροπολογία 75
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  ελέγχους για την εξακρίβωση της εκπλήρωσης των απαιτήσεων του άρθρου 6 από τα εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Τροπολογία 76
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)
Τα αποτελέσματα της αναθεώρησης της Επιτροπή τίθενται στη διάθεση του κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 11.
Τροπολογία 77
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
1.   Τουλάχιστον ανά πενταετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, η οποία περιλαμβάνει αξιολόγηση της συνεισφοράς της εφαρμογής στην επίτευξη των στόχων της οδηγίας.
1.   Η Επιτροπή, ανά 30 μήνες αρχής γενομένης από ...* υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Με τον τρόπο αυτό, η Επιτροπή αξιολογεί τα εξής:
α)  την συμβολή της και τις προσπάθειες των κρατών μελών να επιτύχουν τους στόχους της παρούσας οδηγίας·
β)  την εξέλιξη της μείωσης των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων έως το 2025 και το 2030·
γ)  την πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων που αφορούν την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, οι οποίοι τέθηκαν στο έβδομο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον·
δ)  το ερώτημα εάν υπάρχει υπέρβαση των κρίσιμων φορτίων και επιπέδων και των ενδεικτικών τιμών ατμοσφαιρικής ρύπανσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας· και
ε)  την απορρόφηση από τα κράτη μέλη της διαθέσιμης ενωσιακής χρηματοδότησης εφόσον η χρηματοδότηση αυτή χρησιμοποιήθηκε για την επίτευξη του στόχου της μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
______________
* Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 78
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
Στις εκθέσεις σχετικά με τις μειώσεις των εκπομπών των κρατών μελών για τα έτη 2020, 2025 και 2030, η Επιτροπή περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τους λόγους της μη εκπλήρωσης.
Τροπολογία 79
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 β (νέο)
Όταν από την έκθεση συνάγεται ότι τα κράτη μέλη δεν είναι σε θέση να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία της Ένωσης και τις οριακές τιμές ποιότητας του αέρα που ορίζονται στην οδηγία 2008/50/ΕK, η Επιτροπή:
α)  αξιολογεί κατά πόσο η μη επίτευξη οφείλεται στην αναποτελεσματική εφαρμογή των ενωσιακών πολιτικών για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πηγή, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής τους σε επίπεδο κράτους μέλους,
β)  διαβουλεύεται με την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 14 και εντοπίζει πού υπάρχει ανάγκη για νέα νομοθεσία για τις πηγές και, κατά περίπτωση, υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους στόχους της παρούσας οδηγίας. Οποιαδήποτε πρόταση αυτού του είδους υποστηρίζεται από άρτια αξιολόγηση του αντίκτυπου και αντανακλά τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα.
Τροπολογία 80
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Η Επιτροπή υποβάλλει οπωσδήποτε για το έτος 2025 την ανωτέρω προβλεπόμενη έκθεση, στην οποία συμπεριλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την επίτευξη των αναφερόμενων στο άρθρο 4 παράγραφος 2 ενδιάμεσων επιπέδων των εκπομπών, καθώς και με τους λόγους τυχόν αποτυχίας. Η Επιτροπή εκτιμά την ανάγκη περαιτέρω δράσης, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις κλαδικές επιπτώσεις της εφαρμογής.
Με βάση αυτές τις εκθέσεις, η Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, εκτιμά την ανάγκη για ανάληψη περαιτέρω δράσης, μεταξύ άλλων και σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις κλαδικές επιπτώσεις της εφαρμογής.
Τροπολογία 81
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2
2.   Οι εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν ενδεχομένως αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της παρούσας οδηγίας.
2.   Οι εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν αξιολόγηση των υγειονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στα συστήματα υγείας των κρατών μελών, καθώς και το κόστος της μη εφαρμογής. Η Επιτροπή θέτει τις εκθέσεις αυτές στη διάθεση του κοινού.
Τροπολογία 152
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2α (νέα)
2α.  Η Επιτροπή προβαίνει σε εκτίμηση των επιπτώσεων για τον υδράργυρο (Hg) πριν προσδιοριστεί μια εθνική δέσμευση για μείωση των εκπομπών, και, εφόσον είναι αναγκαίο, υποβάλει νέα νομοθετική πρόταση.
Τροπολογία 82
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 α (νέο)
Άρθρο 10α
Ευρωπαϊκό φόρουμ «καθαρός αέρας»
Η Επιτροπή συγκροτεί το ευρωπαϊκό φόρουμ «καθαρός αέρας» για να διευκολύνει τη συντονισμένη εφαρμογή του προγράμματος «καθαρός αέρας» και για να συγκεντρώνει ανά διετία όλους τους συναφείς φορείς, περιλαμβανομένων των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών σε όλα τα σχετικά επίπεδα, της Επιτροπής, της βιομηχανίας, της κοινωνίας των πολιτών και της επιστημονικής κοινότητας. Το φόρουμ «καθαρός αέρας» επιβλέπει την κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την κατάρτιση και εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, την εξέλιξη της εκάστοτε πορείας μείωσης εκπομπών, καθώς και την αξιολόγηση των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων.
Τροπολογία 83
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  πρόοδο των κρατών μελών ως προς την επίτευξη των ειδικών για την εκάστοτε χώρα δεσμευτικών στόχων ατμοσφαιρικής ρύπανσης ανά ρύπο για το 2025 και το 2030
Τροπολογία 84
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)
ββ)  τα αποτελέσματα της εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 4.
Τροπολογία 85
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το ενδιαφερόμενο κοινό να έχει πρόσβαση σε διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες για την αμφισβήτηση πράξεων και παραλείψεων αρμόδιων αρχών και ιδιωτών που δεν συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία.
Αυτές οι διαδικασίες πρέπει να προβλέπουν επαρκή και αποτελεσματικά διορθωτικά μέτρα, να περιλαμβάνουν τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων εάν κρίνεται σκόπιμο και να είναι ορθές, δίκαιες, εμπρόθεσμες και να μην έχουν απαγορευτικό κόστος.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης σε αυτές τις διαδικασίες και εξετάζουν την κατάρτιση κατάλληλων μηχανισμών παροχής βοήθειας έτσι ώστε να εξαλειφθούν ή να μειωθούν τα χρηματοοικονομικά και τα λοιπά εμπόδια πρόσβασης στη δικαιοσύνη.
Τροπολογία 127
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 β (νέα)
2β.  Με βάση τις εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1, η Επιτροπή, όσον αφορά την αμμωνία (NH3), αξιολογεί τις υφιστάμενες νομικά δεσμευτικές εθνικές δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών, με βάση τα τελευταία επιστημονικά στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη τα επιτεύγματα των κρατών μελών δυνάμει της οδηγίας 2001/81/ΕΚ και του πρωτοκόλλου της σύμβασης του 1979 για τη διαμεθοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλη απόσταση, για τη μείωση της οξίνισης, του ευτροφισμού και του τροποσφαιρικού όζοντος.
Έως το 2022, η Επιτροπή αξιολογεί την πρόοδο προς την επίτευξη των δεσμεύσεων δυνάμει της παρούσας οδηγίας, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων:
α)  το κατευθυντήριο έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) για την πρόληψη και τη μείωση των εκπομπών αμμωνίας, τον κώδικα-πλαίσιο της UNECE, περί ορθών γεωργικών πρακτικών για τη μείωση των εκπομπών αμμωνίας3, όπως αναθεωρήθηκε το 2014, και τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 10 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·
β)  τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής·
γ)  τις αναθεωρήσεις όλων των νομοθετικών πράξεων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, και, μεταξύ άλλων, εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 12α της παρούσας οδηγίας.
Εάν κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή υποβάλει νομοθετικές προτάσεις ως προς τους στόχους για την περίοδο μετά το 2030 για τη βελτίωση των προτύπων ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα.
Τροπολογία 86
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 α (νέο)
Άρθρο 11α
Με βάση τις εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1, η Επιτροπή επανεξετάζει την παρούσα οδηγία το αργότερο το 2025, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι σημειώνεται πρόοδος όσον αφορά την επίτευξη των συνιστώμενων από την ΠΟΥ επιπέδων ποιότητας του αέρα καθώς και του μακροπρόθεσμου οράματος, όπως ορίζεται στο 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον. Ειδικότερα, η Επιτροπή, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, και λαμβάνοντας υπόψη την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο, προτείνει αλλαγές των εθνικών δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών στο Παράρτημα ΙΙ·
Με βάση τις τακτικές εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 η Επιτροπή εξετάζει μέτρα για τη μείωση των εκπομπών από τη διεθνή ναυτιλία, ιδίως στα χωρικά ύδατα και στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες των κρατών μελών, και, εάν κριθεί σκόπιμο, υποβάλλει νομοθετική πρόταση.
Τροπολογία 87
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12
Η Ένωση και τα κράτη μέλη, κατά περίπτωση, επιδιώκουν διμερή και πολυμερή συνεργασία με τρίτες χώρες και συντονισμό στο πλαίσιο συναφών διεθνών οργανισμών, όπως το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP), η Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE), ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) και ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), μεταξύ άλλων με την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την τεχνική και επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, με σκοπό τη βελτίωση της βάσης στην οποία στηρίζονται οι μειώσεις εκπομπών.
Η Ένωση και τα κράτη μέλη, κατά περίπτωση, επιδιώκουν διμερή και πολυμερή συνεργασία με τρίτες χώρες και συντονισμό στο πλαίσιο συναφών διεθνών οργανισμών, όπως το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP), η Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE), ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) και ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), μεταξύ άλλων με την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την τεχνική και επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, με σκοπό τη βελτίωση της βάσης στην οποία στηρίζονται οι μειώσεις εκπομπών. Τα κράτη μέλη διενεργούν διακρατικές διαβουλεύσεις σχετικά με τις αμοιβαίες απειλές που προκαλούνται από εκπομπές προερχόμενες από γειτονικές βιομηχανικές περιοχές στις εν λόγω χώρες και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη εκπονούν κοινά σχέδια δράσης για την εξάλειψη ή τον περιορισμό των εκπομπών αυτών.
Τροπολογία 88
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2
2.   Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 7, στο άρθρο 7 παράγραφος 9 και στο άρθρο 8 παράγραφος 3 εκχωρείται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
2.   Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 7, στο άρθρο 7 παράγραφος 9 και στο άρθρο 8 παράγραφος 3 εκχωρείται στην Επιτροπή για περίοδο 5 ετών από ...*. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετίας. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις για την εν λόγω παράταση, το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
_______________
* Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 89
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15
Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των εθνικών διατάξεων οι οποίες θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.
Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των εθνικών διατάξεων οι οποίες θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα εν λόγω μέτρα στην Επιτροπή το αργότερο έως τις ...* και την ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση για κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.
_________________
* Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 90
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να μετακυλήσουν το βάρος της συμμόρφωσης σε αρχές που δεν διαθέτουν τις στρατηγικές εξουσίες για να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της οδηγίας.
Τροπολογία 125
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – εισαγωγικό μέρος
Στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2003/35/EΚ, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ζ):
Στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2003/35/EΚ, προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία ζ) και η):
Τροπολογία 126
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – στοιχείο η α (νέο)
«η) Άρθρο 23 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη.»
Τροπολογία 135
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – πίνακας Α – σειρά 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Συνολικές εθνικές εκπομπές ανά κατηγορία πηγών

—  CH4

Ετήσιες, από το 2005 έως το έτος υποβολής της έκθεσης μείον 2 (Χ-2)

15/02****

Τροπολογία

Διαγράφεται

Τροπολογία 91
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – πίνακας A – σειρά 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Προκαταρκτικές εθνικές εκπομπές αθροιστικά κατά NFR(2)

—  SO2, NOX, NH3, VOC εκτός του μεθανίου, PM2,5

Ετήσια, για το έτος υποβολής της έκθεσης μείον 1 (Χ-1)

30/09

Τροπολογία

Προκαταρκτικές εθνικές εκπομπές αθροιστικά κατά NFR(2)

—  SO2, NOX, NH3, VOC εκτός του μεθανίου, PM2,5

Ανά διετία, για το έτος υποβολής της έκθεσης μείον 1 (Χ-1)

31/12

Τροπολογία 136
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – πίνακας Γ – σειρά 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Προβλεπόμενες εκπομπές αθροιστικά ανά κατηγορία πηγών

—  CH4

Διετείς με κάλυψη κάθε έτους από το έτος Χ έως το 2030 και, εφόσον διατίθενται προβλέψεις, το 2040 και το 2050

15/03

Τροπολογία

Διαγράφεται

Τροπολογία 95
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – Μέρος 1 – ενότητα Α – σημείο 1 – στοιχείο α
α)   διαχείριση του αζώτου, λαμβάνοντας υπόψη τον πλήρη κύκλο του αζώτου·
α)   διαχείριση του αζώτου, λαμβάνοντας υπόψη τον πλήρη κύκλο του αζώτου, και την κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης του εδάφους και των θρεπτικών στοιχείων·
Τροπολογία 96
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – Μέρος 1 – ενότητα Α – σημείο 1 – στοιχείο γ
γ)   προσεγγίσεις διασποράς κοπριάς με χαμηλά επίπεδα εκπομπών·
γ)   προσεγγίσεις και τεχνικές διασποράς κοπριάς με χαμηλά επίπεδα εκπομπών, περιλαμβανομένου του διαχωρισμού υγρών και στερεών·
Τροπολογία 97
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – Μέρος 1 – ενότητα Α – σημείο 1 – στοιχείο ε
ε)   συστήματα επεξεργασίας και λιπασματοποίησης κοπριάς με χαμηλά επίπεδα εκπομπών·
ε)   συστήματα επεξεργασίας και λιπασματοποίησης κοπριάς με χαμηλά επίπεδα εκπομπών, περιλαμβανομένου του διαχωρισμού μεταξύ υγρών και στερεών·
Τροπολογία 98
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – Μέρος 1 – ενότητα Α – σημείο 1 – στοιχείο ζ α (νέο)
ζα)  προώθηση της βόσκησης και της εκτατικής γεωργίας και ενίσχυση της βιοποικιλότητας των βοσκότοπων με φυτά με υψηλό επίπεδο αμινοξέων όπως είναι το τριφύλλι, η μηδική και τα σιτηρά·
Τροπολογία 99
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – Μέρος 1 – ενότητα Α – σημείο 1 – στοιχείο ζ β (νέο)
ζβ)  προώθηση της αμειψισποράς, συμπεριλαμβανομένων καλλιεργειών που δεσμεύουν το άζωτο·
Τροπολογία 100
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – Μέρος 1 – ενότητα Α – σημείο 1 – στοιχείο ζ γ (νέο)
ζγ)  προώθηση μιας αγροοικολογικής γεωργίας που οδηγεί σε αγροτικά συστήματα με υψηλή βιοποικιλότητα, αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων και μειωμένη ή ιδανικά μηδενική εξάρτηση από τεχνητές εισροές.
Τροπολογία 101
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – Μέρος 1 – ενότητα Α – σημείο 3 – στοιχείο δ
δ)   διασπορά των ανόργανων λιπασμάτων σύμφωνα με τις προβλέψιμες ανάγκες σε άζωτο και φωσφόρο της καλλιέργειας ή της χορτολιβαδικής έκτασης στην οποία εφαρμόζονται, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την υφιστάμενη περιεκτικότητα του εδάφους σε θρεπτικά συστατικά και τα θρεπτικά συστατικά από άλλα λιπάσματα.
δ)   αντικατάσταση των ανόργανων λιπασμάτων στο μέτρο του δυνατού με οργανικά λιπάσματα. Στις περιπτώσεις που συνεχίζεται η εφαρμογή ανόργανων λιπασμάτων αυτά διασπείρονται σύμφωνα με τις προβλέψιμες ανάγκες σε άζωτο και φωσφόρο της καλλιέργειας ή της χορτολιβαδικής έκτασης στην οποία εφαρμόζονται, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την υφιστάμενη περιεκτικότητα του εδάφους σε θρεπτικά συστατικά και τα θρεπτικά συστατικά από άλλα λιπάσματα.
Τροπολογία 108
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – Μέρος 1 – ενότητα Α α (νέα)
Aα. Μέτρα για τον έλεγχο των εκπομπών οξειδίων του αζώτου και αιωρούμενων σωματιδίων σε αστικές περιοχές
Σε συνεννόηση με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τα κράτη μέλη εξετάζουν το ενδεχόμενο λήψης των ακόλουθων μέτρων:
—  αειφόρα σχέδια αστικής κινητικότητας συμπεριλαμβανομένων μέτρων όπως ζώνες χαμηλών εκπομπών, τιμολόγηση της συμφόρησης, έλεγχοι στάθμευσης, όρια ταχύτητας, συστήματα κοινής χρήσης οχημάτων και ανάπτυξη εναλλακτικών υποδομών χρέωσης·
—  προώθηση της στροφής προς την αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου, την πεζοπορία και τα μέσα μαζικής μεταφοράς·
—  αειφόρα σχέδια αστικών εμπορευματικών μεταφορών, όπως η δημιουργία κέντρων συγκέντρωσης καθώς και μέτρα για την ενθάρρυνση της στροφής των περιφερειακών εμπορευματικών μεταφορών από τις οδικές στις σιδηροδρομικές, ηλεκτρικές και πλωτές μεταφορές·
—  χρήση του συστήματος σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των εκπομπών από τα νέα συστήματα ανάπτυξης και λεβήτων· μέτρα μετασκευής για λόγους ενεργειακής απόδοσης σε υφιστάμενα κτίρια·
—  εκ των υστέρων εγκατάσταση συστημάτων για την προώθηση της αντικατάστασης των παλαιών οικιακών εγκαταστάσεων καύσης με καλύτερη μόνωση των οικιών, αντλίες θερμότητας, ελαφρύ μαζούτ, νέες εγκαταστάσεις ξύλου πέλετ, τηλεθέρμανση ή φυσικό αέριο·
—  οικονομικά και φορολογικά κίνητρα για την ενθάρρυνση της χρήσης των συσκευών θέρμανσης χαμηλής εκπομπής·
—  απαγόρευση της καύσης στερεών καυσίμων σε κατοικημένες περιοχές και σε άλλες ευαίσθητες περιοχές για την προστασία της υγείας των ευάλωτων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών·
—  διασφάλιση της ελαχιστοποίησης των εκπομπών από κατασκευές με την εισαγωγή και εφαρμογή πολιτικών για τη μείωση και τον έλεγχο της σκόνης των κατασκευών, και καθορισμός ορίων εκπομπών για τα μη οδικά κινητά μηχανήματα (ΜΟΚΜ)·
—  αναθεώρηση των συντελεστών φορολογίας των οχημάτων υπό το φως της αναγνώρισης των υψηλότερων πραγματικών εκπομπών από τα αυτοκίνητα ντίζελ και τα οχήματα βενζίνης άμεσου ψεκασμού για να ενθαρρυνθούν τις πωλήσεις των λιγότερο ρυπογόνων οχημάτων·
—  δημόσιες συμβάσεις και φορολογικά κίνητρα για να ενθαρρυνθεί η ταχύτερη διείσδυση στην αγορά των οχημάτων εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών·
—  υποστήριξη για την εκ των υστέρων εγκατάσταση φίλτρων σωματιδίων UNECE REC κλάσης IV για πετρελαιοκίνητα μηχανήματα, φορτηγά, λεωφορεία και ταξί·
—  ρύθμιση των εκπομπών από κατασκευαστικά μηχανήματα και άλλα μη οδικά κινητά μηχανήματα που λειτουργούν σε πυκνοκατοικημένες περιοχές (μεταξύ άλλων και μέσω της μετασκευής)·
—  εκστρατείες ευαισθητοποίησης και προειδοποιήσεις.
Τροπολογία 109
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – Μέρος 1 – ενότητα Γ α (νέα)
Γα. Μέτρα μείωσης των εκπομπών για τον περιορισμό των εκπομπών υδρογονανθράκων
Τα κράτη μέλη περιορίζουν τις εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων εκτός του μεθανίου (VOC εκτός του μεθανίου) προωθώντας τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών στους αγωγούς, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς.
Τροπολογία 110
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙΙ – Μέρος 2 – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο i
i)   των προτεραιοτήτων της πολιτικής και της σχέσης τους με τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί σε άλλους συναφείς τομείς πολιτικής, μεταξύ άλλων, στον τομέα της κλιματικής αλλαγής,
i)   των προτεραιοτήτων της πολιτικής και της σχέσης τους με τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί σε άλλους συναφείς τομείς πολιτικής, μεταξύ άλλων, στον γεωργικό τομέα, τον τομέα της αγροτικής οικονομίας, τη βιομηχανία, την κινητικότητα και τις μεταφορές, τη διατήρηση της φύσης και στον τομέα της κλιματικής αλλαγής,
Τροπολογία 111
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙΙ – Μέρος 2 – σημείο 1 – στοιχείο β
β)   τις επιλογές πολιτικής που εξετάστηκαν για την τήρηση των δεσμεύσεων μείωσης των εκπομπών για το 2020 και το 2030 και των προσδιοριζόμενων ενδιάμεσων επιπέδων των εκπομπών για το 2025, καθώς και για τη συμβολή στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και ανάλυση των επιλογών αυτών, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου ανάλυσης, τις επιμέρους ή συνδυασμένες επιδράσεις των πολιτικών και των μέτρων στη μείωση των εκπομπών, στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και στο περιβάλλον, καθώς και τις αντίστοιχες αβεβαιότητες·
β)   τις επιλογές πολιτικής που εξετάστηκαν για την τήρηση των δεσμεύσεων μείωσης των εκπομπών για το 2020, 2025 και το 2030 για τη συμβολή στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και ανάλυση των επιλογών αυτών, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου ανάλυσης, οι επιμέρους ή συνδυασμένες επιδράσεις των πολιτικών και των μέτρων για τη μείωση των εκπομπών, η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και το περιβάλλον, καθώς και τις αντίστοιχες αβεβαιότητες·
Τροπολογία 112
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙΙ – Μέρος 2 – σημείο 1 – στοιχείο δ
δ)   κατά περίπτωση, εξήγηση των λόγων για τους οποίους τα ενδιάμεσα επίπεδα εκπομπών για το 2025 είναι αδύνατον να επιτευχθούν χωρίς να ληφθούν μέτρα που συνεπάγονται δυσανάλογο κόστος·
δ)   εξήγηση των μέτρων που λαμβάνονται για την εκπλήρωση των εθνικών δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών·
Τροπολογία 113
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – Μέρος 2 – σημείο 1 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  εξήγηση της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται για να εξασφαλιστεί ότι τα μέτρα για την επίτευξη των εθνικών δεσμεύσεων για μείωση των PM2.5 δίνουν προτεραιότητα στη μείωση των εκπομπών αιθάλης·
Τροπολογία 114
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙΙ – Μέρος 2 – σημείο 1 – στοιχείο ε
ε)   αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο τα μέτρα και οι πολιτικές που επιλέχθηκαν διασφαλίζουν τη συνέπεια με τα σχέδια και προγράμματα που καταρτίζονται σε άλλους συναφείς τομείς πολιτικής.
ε)   αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο τα μέτρα και οι πολιτικές που επιλέχθηκαν διασφαλίζουν τη συνέπεια με τα σχέδια και προγράμματα που καταρτίζονται σε άλλους συναφείς τομείς πολιτικής, και ειδικότερα, όχι όμως αποκλειστικά, με τα σχέδια για την ποιότητα του αέρα σύμφωνα με την οδηγία 2008/50/ΕΚ, τα μεταβατικά εθνικά σχέδια και τα σχέδια επιθεώρησης σύμφωνα με την οδηγία 2010/75/ΕΚ, τα εθνικά σχέδια ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με την οδηγία 2012/27/ΕΕ, τα εθνικά σχέδια δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με την οδηγία 2009/28/ΕΚ και τα συναφή σχέδια ή προγράμματα για τα οποία ισχύουν οι απαιτήσεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ, ή ισοδύναμες διατάξεις της διάδοχης νομοθεσίας.
Τροπολογία 115
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙΙ – Μέρος 2 – σημείο 2 – στοιχείο α
α)   αξιολόγηση της προόδου που έχει σημειωθεί όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος και τη μείωση των εκπομπών και των συγκεντρώσεων·
α)   αξιολόγηση της προόδου που έχει σημειωθεί όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος και τη μείωση των εκπομπών, των συγκεντρώσεων και των συναφών περιβαλλοντικών ωφελειών, καθώς και των ωφελειών στον τομέα της δημόσιας υγείας και των κοινωνικο-οικονομικών ωφελειών·
Τροπολογία 116
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙΙ – Μέρος 2 – σημείο 2 – στοιχείο β
β)   τυχόν σημαντικές αλλαγές που έχουν επέλθει στο πλαίσιο πολιτικής, στις αξιολογήσεις, στο πρόγραμμα ή στο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.
β)   τυχόν σημαντικές αλλαγές που έχουν επέλθει στο πλαίσιο πολιτικής, στις αξιολογήσεις (συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων και της εποπτείας της αγοράς που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο β), στο πρόγραμμα ή στο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.
Τροπολογία 117
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙΙ – Μέρος 2 – σημείο 2 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  αξιολόγηση της προόδου που σημειώθηκε όσον αφορά την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της Ένωσης για την υγεία και το περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη κάθε αναγκαία επικαιροποίηση των εν λόγω στόχων, περιλαμβανομένων και των τυχόν νέων κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την ποιότητα του αέρα που ορίζονται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας·
Τροπολογία 118
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙΙ – Μέρος 2 – σημείο 2 – στοιχείο β β (νέο)
ββ)  Όταν ένα εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης επικαιροποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 4, θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με όλα τα πρόσθετα μέτρα μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που έχουν εξεταστεί στο κατάλληλο τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο για την υλοποίηση σε σχέση με την επίτευξη των δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών και των στόχων για την ποιότητα του αέρα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας και στην παράγραφο 3 του παραρτήματος XV (B) της οδηγίας 2008/50/ΕΚ.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0249/2015).


Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών
PDF 419kWORD 113k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (2014/2257(INI))
P8_TA(2015)0382A8-0284/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 24 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρωτοβουλία πολιτών (Α7-0350/2010),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕE) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών,

–  έχοντας υπόψη τη δημόσια ακρόαση της 26ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών, που διοργανώθηκε από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων από κοινού με την Επιτροπή Αναφορών,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Θεματικού Τμήματος Γ του Κοινοβουλίου, με τίτλο «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών - Πρώτα διδάγματα από την εφαρμογή της», που εκδόθηκε το 2014,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, της 4ης Μαρτίου 2015, για την περάτωση της ιδία πρωτοβουλία έρευνάς της σχετικά με την Επιτροπή (OI/9/2013/TN),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της Υπηρεσίας Ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Φεβρουαρίου 2015, με τίτλο «Εφαρμογή της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 31ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Αναφορών και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0284/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) συνιστά ένα νέο πολιτικό δικαίωμα για τους πολίτες καθώς και ένα μοναδικό και καινοτόμο μέσο καθορισμού του θεματολογίου μιας συμμετοχικής δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο επιτρέπει στους πολίτες να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο σε σχέδια και διαδικασίες που τους επηρεάζουν, και το δυναμικό του οποίου πρέπει αναμφίβολα να αξιοποιηθεί πλήρως και να ενισχυθεί σημαντικά για να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και να ενθαρρυνθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες της Ένωσης να συμμετάσχουν στην περαιτέρω διαμόρφωση της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας των θεσμικών της οργάνων πρέπει να αποτελεί έναν από τους στόχους προτεραιότητας της ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τρία χρόνια μετά από την θέση σε εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 της 1ης Απριλίου 2012, επιβάλλεται η εμπεριστατωμένη αξιολόγηση της εφαρμογής του, προκειμένου να εντοπιστούν κενά και να προταθούν βιώσιμες προτάσεις για την προώθηση της αναθεώρησής του·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πείρα έχει αποδείξει ότι οι περισσότεροι από τους διοργανωτές ΕΠΠ έχουν αντιμετωπίσει διάφορες δυσκολίες για την ανάληψη παρόμοιας πρωτοβουλίας, τόσο πρακτικής όσο και νομικής φύσεως, και ότι διοργανωτές διαφόρων ΕΠΠ που απορρίφθηκαν έχουν, ως εκ τούτου, προσφύγει στο Δικαστήριο της ΕΕ και στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή κατά της σχετικής απόφασης της Επιτροπής να μην καταχωρίσει την ΕΠΠ τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει συνεπώς οι κανόνες να αναπροσαρμοστούν για να γίνουν οι ΕΠΠ όσο το δυνατόν πιο προσιτές στους πολίτες και τους διοργανωτές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο είναι το μόνο άμεσα εκλεγμένο σώμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ότι ως τέτοιο εκπροσωπεί, εξ ορισμού, τους πολίτες της ΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφοροι οργανισμοί, ΜΚΟ, ομάδες προβληματισμού και ομάδες της κοινωνίας των πολιτών εξέτασαν τις ποικίλες αδυναμίες στην εφαρμογή του κανονισμού (EΕ) αριθ. 211/2011σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών καθώς και στη διοργάνωση των ΕΠΠ, πρότειναν πολυάριθμες βελτιώσεις και υπέδειξαν επανειλημμένα τις πτυχές εκείνες του κανονισμού που είναι αναγκαίο να μεταρρυθμιστούν επειγόντως·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρακτικές λεπτομέρειες που ορίζονται στο άρθρο 6 του κανονισμού, ειδικότερα η σύσταση ενός επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης και η πιστοποίησή του από αρμόδια αρχή σε κράτος μέλος, στις περισσότερες περιπτώσεις παρέχουν στους διοργανωτές λιγότερους από 12 μήνες για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων υπογραφών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποβολή μιας επιτυχούς πρωτοβουλίας στην Επιτροπή μετά τη λήξη της περιόδου συγκέντρωσης υπογραφών δεν υπόκειται σε συγκεκριμένο χρονικό όριο και είναι, κατά συνέπεια, πηγή σύγχυσης και αβεβαιότητας τόσο για τα θεσμικά όργανα όσο και για το κοινό·

1.  χαιρετίζει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) – όπως ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στο άρθρο 24 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) – ως το πρώτο μέσο διεθνικής συμμετοχικής δημοκρατίας που επιτρέπει στους πολίτες να συμμετέχουν άμεσα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και να έχουν άμεση εμπλοκή στην πλαισίωση της ευρωπαϊκής πολιτικής και νομοθεσίας, συμπληρώνοντας το δικαίωμά τους να υποβάλλουν αναφορές στο Κοινοβούλιο και να προσφεύγουν στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή·

2.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ΕΠΠ αποτελεί το πρώτο μέσο συμμετοχικής δημοκρατίας που χορηγεί το δικαίωμα στους πολίτες της ΕΕ, με βάση τουλάχιστον ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης από τουλάχιστον το ένα τέταρτο των κρατών μελών, να λαμβάνουν την πρωτοβουλία - στηρίζοντας με τον τρόπο αυτό το νέο πολιτικό τους προνόμιο - και να ζητούν από την Επιτροπή να υποβάλει, εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της, κατάλληλη πρόταση για θέματα για τα οποία οι πολίτες θεωρούν ότι είναι αναγκαία μια νομοθετική πράξη για την εφαρμογή των Συνθηκών·

3.  τονίζει ότι η ΕΠΠ αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για τους πολίτες για να προσδιορίσουν και να εκφράσουν τις προσδοκίες τους και να ζητήσουν την ανάληψη δράσης εκ μέρους της ΕΕ, και ότι, ως εκ τούτου, η Πρωτοβουλία αυτή πρέπει να ενθαρρυνθεί και να υποστηριχθεί με κάθε διαθέσιμο μέσο· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν και να επιλυθούν προκειμένου να καταστεί η ΕΠΠ πιο αποτελεσματική· υπογραμμίζει ότι η όποια περαιτέρω αξιολόγηση του εν λόγω μέσου πρέπει να αποσκοπεί στην επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής φιλικότητας προς τον χρήστη, δεδομένου ότι συνιστά βασικό μέσο σύνδεσης των πολιτών της Ευρώπης με την ΕΕ· υπογραμμίζει περαιτέρω ότι η χρήση της μητρικής γλώσσας αποτελεί δικαίωμα του πολίτη, και, ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν εναλλακτικές προκειμένου να παρέχεται αυτή η δυνατότητα σε όλες οι δραστηριότητες που συνδέονται με μια ΕΠΠ, δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό ενθαρρύνεται η συμμετοχή των πολιτών· επισημαίνει τη σημασία της ευαισθητοποίησης του κοινού για την ΕΠΠ, ενώ παράλληλα εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι πολίτες της ΕΕ δεν γνωρίζουν επαρκώς το μέσο αυτό· για το λόγο αυτό, ζητεί από την ΕΕ να οργανώσει εκστρατείες προβολής και προώθησης με σκοπό να γίνει η ΕΠΠ ευρύτερα γνωστή στα μέσα ενημέρωσης και στο κοινό·

4.  υπογραμμίζει, περαιτέρω ότι η συμμετοχή των νέων στα κοινά είναι θεμελιώδους σημασίας για το μέλλον όλων των δημοκρατιών, και καλεί την Επιτροπή να αντλήσει διδάγματα από τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν σε εθνικό επίπεδο από πραγματικά επιτυχείς ΕΠΠ·

5.  θεωρεί ουσιαστικής σημασίας το να μπορούν οι πολίτες να συμβάλλουν στην άσκηση των νομοθετικών προνομίων της Ένωσης και να συμμετέχουν άμεσα στη δρομολόγηση νομοθετικών προτάσεων·

6.  υπογραμμίζει τη σημασία της ευαισθητοποίησης του κοινού για την ΕΠΠ προκειμένου η πρωτοβουλία αυτή να αποτελέσει αποτελεσματικό μέσο δημοκρατικής συμμετοχής· παροτρύνει, εν προκειμένω, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεγιστοποιήσουν τις επικοινωνιακές τους προσπάθειες σχετικά με το μέσο προκειμένου να ενημερώσουν όσο το δυνατό περισσότερους πολίτες για την ύπαρξή του και να ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή σε αυτό·

7.  καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα δημόσια κανάλια επικοινωνίας για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια των ΕΠΠ και να διευκολύνει την επικοινωνία σχετικά με τις τρέχουσες ΕΠΠ, για παράδειγμα, με τη δημιουργία εφαρμογών που παρέχουν πληροφορίες, αποστέλλουν κοινοποιήσεις και καθιστούν δυνατή την ηλεκτρονική υπογραφή· τονίζει ότι η ενεργός συμμετοχή των πολιτών στις ΕΠΠ εξαρτάται επίσης σε μεγάλο βαθμό από την προβολή αυτών στα κράτη μέλη και προτείνει, ως εκ τούτου, να παραπέμπουν τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών στους επίσημους δικτυακούς τόπους τους στην ΕΠΠ·

8.  επισημαίνει ότι περισσότεροι από έξι εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ έχουν συμμετάσχει σε ΕΠΠ, ότι έχουν υποβληθεί 51 αιτήσεις για τη δρομολόγηση πρωτοβουλίας, από τις οποίες τρεις μόνο - οι πρωτοβουλίες «Δικαίωμα στο Νερό», η «Ένας από Εμάς» και η «Σταματήστε τη Ζωοτομία» - κρίθηκαν παραδεκτές, και ότι οι οργανωτές έξι ΕΠΠ, που αντιστοιχούν στο 30% όλων των απορρίψεων, προσέβαλαν την άρνηση της Επιτροπής ενώπιον του Δικαστηρίου, γεγονός που καταδεικνύει ότι πολλά χρειάζεται να γίνουν ακόμη προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η ΕΠΠ αξιοποιεί το πλήρες της δυναμικό· υπογραμμίζει τις διάφορες πρακτικές δυσκολίες που έχουν συναντήσει οργανωτές από την έναρξη ισχύος του κανονισμού τον Απρίλιο του 2012 και το γεγονός ότι μειώνεται ο αριθμός των πρωτοβουλιών·

9.  καλεί την Επιτροπή να παρέχει κατάλληλη και ολοκληρωμένη καθοδήγηση - κυρίως νομικής φύσεως – όσο το δυνατό πιο έγκαιρα στους διοργανωτές των ΕΠΠ μέσω του κέντρου επαφής Europe Direct, ούτως ώστε να ενημερώνονται οι διοργανωτές για τις διαθέσιμες δυνατότητες και να μην υποβάλλουν προτάσεις για ΕΠΠ που δεν γίνονται δεκτές διότι εμφανώς δεν καλύπτονται από τις αρμοδιότητες της Επιτροπής και δεν πληρούν τα νομικά κριτήρια περί παραδεκτού· ζητεί να εξεταστεί η δυνατότητα να συγκροτηθεί ένας άλλος ανεξάρτητος φορέας πουν θα έχει ως καθήκον να παρέχει συμβουλές· επισημαίνει, ωστόσο, ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, τα θέματα που θίγονται μέσω των ΕΠΠ δεν μπορούν να αντιστοιχούν πλήρως στις αρμοδιότητες της Επιτροπής· εκφράζει επίσης την άποψη ότι θα έπρεπε η Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να δημιουργήσει ένα ειδικό γραφείο για την ΕΠΠ σε καθεμία από τις αντιπροσωπείες της στα κράτη μέλη προκειμένου να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, συμβουλές και υποστήριξη για τις ΕΠΠ·

10.  τονίζει, περαιτέρω, ότι ένα ειδικό γραφείο για την ΕΠΠ θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στην αύξηση της ενημέρωσης του κοινού και των μέσων ενημέρωσης για την ΕΠΠ· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να προωθήσει την ΕΠΠ ως επίσημο εργαλείο της ΕΕ προκειμένου να επιτύχει τον εν λόγω στόχο· υπογραμμίζει ότι το εν λόγω μέτρο μπορεί επίσης να βοηθήσει τους πολίτες να ξεπεράσουν τη δυσπιστία τους όσον αφορά την παροχή των προσωπικών τους δεδομένων τα οποία είναι απαραίτητα για την υποστήριξη μιας ΕΠΠ·

11.  ζητεί να παρασχεθούν λεπτομερέστερες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ερμηνεία των νομικών βάσεων και περισσότερες πληροφορίες για τις απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων σε κάθε κράτος μέλος όπου οι διοργανωτές πραγματοποιούν τις εκστρατείες τους, ώστε να διαθέτουν ασφάλεια δικαίου, καθώς και σχετικά με τη δυνατότητα των διοργανωτών να συνάπτουν οικονομικά προσιτές ασφαλιστικές συμβάσεις·

12.  εκφράζει δυσαρέσκεια για την έλλειψη σαφούς ενημέρωσης για το μέσο της ΕΠΠ στα αρχικά στάδια, η οποία οδήγησε σε γενική εσφαλμένη αντίληψη σχετικά με τον χαρακτήρα της και προκάλεσε απογοήτευση όταν οι πρώτες ΕΠΠ απορρίφθηκαν από την Επιτροπή· υπενθυμίζει ότι το μέσο πρέπει να είναι απλό, σαφές, φιλικό προς τον χρήστη και ευρέως δημοσιοποιημένο· τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τους εκλεγμένους αντιπροσώπους σε εθνικό και τοπικό επίπεδο προκειμένου να προωθήσουν αυτή την προβολή των ΕΠΠ·

13.  υποστηρίζει, περαιτέρω, την ενεργό συμμετοχή των πολιτών της ΕΕ στην κατάλληλη χρήση του μέσου αυτού για τον καθορισμό θεματολογίου· εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, δεδομένου ότι η ίδια η Επιτροπή φέρει την αποκλειστική αρμοδιότητα διεξαγωγής του ελέγχου του παραδεκτού, και ζητεί η εν λόγω κατάσταση να αντιμετωπιστεί κατάλληλα στο μέλλον· σημειώνει, ταυτόχρονα, ότι η διαφάνεια και η λογοδοσία πρέπει να αποτελούν στόχο για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να διατηρηθεί η σαφήνεια των δραστηριοτήτων των πολιτών·

14.  καλεί, σε αυτό το πλαίσιο, την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το Κοινοβούλιο και ως φορέα λήψης αποφάσεων, ιδίως δεδομένου ότι αποτελεί το μοναδικό θεσμικό όργανο με μέλη άμεσα εκλεγμένα από τους πολίτες της ΕΕ·

15.  τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011, εφόσον αρνηθεί την καταχώριση προτεινόμενης ΕΠΠ, «η Επιτροπή αναφέρει στους διοργανωτές τους λόγους της άρνησης καθώς και όλα τα πιθανά ένδικα και εξώδικα μέσα που τίθενται στη διάθεσή τους»· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τα πολυάριθμα παράπονα διοργανωτών ότι δεν είχαν πληροφορηθεί τους λεπτομερείς και εκτενείς λόγους για την απόρριψη των ΕΠΠ τους· καλεί την Επιτροπή να εξηγεί λεπτομερώς τους λόγους απόρριψης μιας ΕΠΠ, σε περίπτωση που, κατά την άποψή της, η υποβληθείσα ΕΠΠ «εμφανώς δεν καλύπτεται από τις αρμοδιότητες της Επιτροπής», και ταυτόχρονα να ενημερώνει τους διοργανωτές, γραπτώς και κατά τρόπο που να διευκολύνεται το έργο τους, όσον αφορά τις σχετικές νομικές εκτιμήσεις - οι οποίες για λόγους διαφάνειας θα πρέπει να δημοσιοποιούνται πλήρως - προκειμένου η εγκυρότητα και η πλήρης αντικειμενικότητα των στοιχείων αυτών να μπορούν να υποβάλλονται σε νομικό έλεγχο, προκειμένου η διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής ως κριτής και μέρος κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του παραδεκτού μιας πρωτοβουλίας να περιορίζεται στο μέτρο του δυνατού, και να μπορούν οι διοργανωτές να αποφασίζουν εάν θα επανεπεξεργαστούν την ΕΠΠ τους και θα την υποβάλουν εκ νέου σε τροποποιημένη μορφή·

16.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα να καταχωρίζει μέρος μόνο της πρωτοβουλίας στην περίπτωση που η συνολική ΕΠΠ δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής· καλεί την Επιτροπή να υποδεικνύει στους διοργανωτές, κατά τη στιγμή της καταχώρισης, ποιο μέρος θα μπορούσαν να καταχωρίσουν, αναγνωρίζοντας ότι ο διάλογος και η συνεργασία με τους διοργανωτές ΕΠΠ έχουν ουσιαστική σημασία καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, και να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με την απόφασή της όσον αφορά τη καταχώριση της ΕΠΠ· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει επίσης τρόπους παραπομπής των πρωτοβουλιών, ή των μερών των πρωτοβουλιών, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής στην αρμόδια αρχή, είτε σε εθνικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο·

17.  υπογραμμίζει τη σημασία της τεχνολογίας ως μέσου για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών· καλεί την Επιτροπή να καταστήσει το λογισμικό της για την ηλεκτρονική συγκέντρωση υπογραφών πιο φιλικό προς τον χρήστη και προσβάσιμο για τα άτομα με αναπηρίες, να προσφέρει δωρεάν και σε μόνιμη βάση την χρήση των ατομικών της διακομιστών για την αποθήκευση ηλεκτρονικών υπογραφών, χρησιμοποιώντας υπάρχοντα κονδύλια στον προϋπολογισμό της ΕΕ, και να απλοποιήσει και να αναθεωρήσει τις τεχνικές προδιαγραφές για την ηλεκτρονική συγκέντρωση υπογραφών ώστε οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να είναι δυνατό να συγκεντρώνονται σε μη υποχρεωτική βάση στην ίδια οθόνη με τη φόρμα υποστήριξης, αλλά να αποθηκεύονται σε διαφορετική βάση δεδομένων·

18.  πιστεύει ότι το μέσο αυτό, εάν αναθεωρηθεί, έχει δυνατότητες για προώθηση της συμμετοχής του κοινού και του διαλόγου μεταξύ πολιτών, καθώς και μεταξύ πολιτών και θεσμικών οργάνων της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη σύνδεσης της ηλεκτρονικής συγκέντρωσης υπογραφών με τα σχετικά νέα εργαλεία κοινωνικών και ψηφιακών μέσων διεξαγωγής εκστρατειών, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων επιτυχημένων πλατφορμών που διεξάγουν διαδικτυακές εκστρατείες·

19.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει την αυτόματη έναρξη της δωδεκάμηνης προθεσμίας για τη συλλογή των δηλώσεων υποστήριξης μετά την καταχώριση μιας ΕΠΠ, ούτως ώστε οι διοργανωτές μιας ΕΠΠ να μπορούν να αποφασίζουν οι ίδιοι από πότε επιθυμούν να ξεκινήσουν τη συλλογή των δηλώσεων υποστήριξης·

20.  καλεί την Επιτροπή να παροτρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν το εργαλείο επικύρωσης ΕΠΠ για τις δηλώσεις υποστήριξης, το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος λύσεων διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις·

21.  τονίζει ότι, στο πλαίσιο των εργαλείων που διατίθενται για τη βελτίωση της συμμετοχικής δημοκρατίας στην Ένωση, τα εργαλεία πληροφορικής πρέπει να καταστούν διαθέσιμα και στις περιφέρειες, προκειμένου να έχουν οι πολίτες τη δυνατότητα να συμμετέχουν περισσότερο στα κοινά·

22.  χαιρετίζει θερμά την προσφορά της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής να αναλάβει τη δωρεάν μετάφραση των κειμένων των ΕΠΠ για να μειωθεί το κόστος της διοργάνωσης μιας ΕΠΠ·

23.  ζητεί αυξημένη διοργανική συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, όσον αφορά την παροχή πληροφοριών και στήριξης στους διοργανωτές των ΕΠΠ κατά τον χειρισμό ΕΠΠ· ζητεί τη βελτίωση του πολύγλωσσου ιστότοπου της ΕΠΠ, τον οποίο διαχειρίζεται η Επιτροπή, και μια ενιαία δέσμη κατευθυντήριων γραμμών σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των διοργανωτών ΕΠΠ και σχετικά με τις διοικητικές διαδικασίες που εφαρμόζονται καθ' όλη τη διαδικασία ΕΠΠ·

24.  ζητεί τη μελλοντική δημιουργία μιας υπηρεσίας μιας στάσης, σε υλική και διαδικτυακή μορφή, η οποία θα παρέχει, σε μόνιμη βάση, πληροφορίες, μεταφραστικές υπηρεσίες και τεχνική, νομική και πολιτική υποστήριξη για τις ΕΠΠ, και θεωρεί ότι η υπηρεσία αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιεί τους υπάρχοντες πόρους από το σημείο επαφής του κέντρου επαφής Europe Direct, τις αντιπροσωπείες της Επιτροπής και τα γραφεία πληροφοριών του Κοινοβουλίου στα κράτη μέλη· θεωρεί ότι το πλαίσιο αυτό θα έφερνε την ΕΠΠ εγγύτερα στους πολίτες·

25.  θεωρεί υπερβολικά περίπλοκη την απαίτηση προς τους διοργανωτές να παρέχουν διαφορετικά προσωπικά δεδομένα προς υποστήριξη των ΕΠΠ στα 28 κράτη μέλη, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 211/2011 βάσει των διαφόρων εθνικών διατάξεων, και ζητεί να καθιερωθεί μια ενιαία διαδικασία για την υποβολή των δηλώσεων υποστήριξης μέσω της τροποποίησης του Παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 ώστε να καταστεί ομοιόμορφος ο χαρακτήρας των δεδομένων που συλλέγονται στα κράτη μέλη· ενθαρρύνει την Επιτροπή να διαπραγματευτεί περαιτέρω με τα κράτη μέλη προκειμένου να μειωθούν οι απαιτήσεις που αφορούν τα δεδομένα, καταργώντας - συνεπώς - την απαίτηση για προσωπικούς αριθμούς αναγνώρισης, και να καταστούν φιλικότερες προς τον χρήστη, και υπενθυμίζει ότι μια ΕΠΠ αφορά τη συμμετοχή και τον καθορισμό θεματολογίου και όχι δεσμευτικές προτάσεις· προτείνει να εξεταστεί το ενδεχόμενο της θέσπισης μιας ψηφιακής ιδιότητας του πολίτη της ΕΕ, και συνιστά να υπάρξει μια ενδιάμεση λύση μέχρι τη δημιουργία της ιδιότητας αυτής, με στόχο να επιλυθούν τα υφιστάμενα προβλήματα που προκύπτουν από την πολλαπλή καταχώριση· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να ερευνήσει το θέμα αυτό στο πλαίσιο του ψηφιακού της θεματολογίου ως θέμα επείγοντος χαρακτήρα·

26.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 και να συστήσει στα κράτη μέλη να μειώσουν από το 18ο στο 16ο έτος το όριο ηλικίας για την παροχή υποστήριξης και τη συμμετοχή σε ΕΠΠ και να μην συνδέεται αυτό με το δικαίωμα ψήφου στις εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να δοθεί ιδιαίτερα στους νέους η δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στην περαιτέρω διαμόρφωση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος·

27.  αναγνωρίζει το λεπτό πρόβλημα της προσωπικής ευθύνης των διοργανωτών όσον αφορά την προστασία των δεδομένων όταν συγκεντρώνουν τα προσωπικά δεδομένα των υπογραφόντων, και προτείνει να περιοριστεί το φάσμα των απαιτούμενων δεδομένων και να τροποποιηθεί το κείμενο του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011, σχετικά με την ευθύνη, ούτως ώστε να καταστεί σαφές ότι η προσωπική ευθύνη δεν είναι απεριόριστη· προτείνει, για την επίτευξη του σκοπού αυτού, να μπορούν οι επιτροπές πολιτών να αποκτούν νομική προσωπικότητα και να αντληθεί έμπνευση από το άρθρο 3 της οδηγίας 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου, με σκοπό να καταστεί σαφές ότι διοργανωτές είναι υπεύθυνοι για μια πράξη μόνον «εφόσον είναι παράνομη και είναι εσκεμμένη ή οφείλεται σε βαριά αμέλεια»·

28.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιτύχουν περισσότερο φιλικές προς τον χρήστη και πιο εναρμονισμένες απαιτήσεις όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων· καλεί τις αρμόδιες εθνικές αρχές να ενημερώνουν τακτικά τις επιτροπές ευρωπαϊκών υποθέσεων των εθνικών κοινοβουλίων τους για τις ΕΠΠ που βρίσκονται σε εξέλιξη και που έχουν ήδη συγκεντρώσει έναν σημαντικό αριθμό υπογραφών· παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες θα μπορούν να υπογράφουν μια ΕΠΠ και στη χώρα διαμονής τους·

29.  εκφράζει ανησυχία επειδή, από το 2012, από τις 31 ΕΠΠ που καταχωρίστηκαν, μόνο 3 έχουν φθάσει στην τελική φάση· επισημαίνει ότι η δραματική μείωση του αριθμού νέων πρωτοβουλιών είναι μία από τις συνέπειες των δυσανάλογων απαιτήσεων και ενός άνευ λόγου περίπλοκου συστήματος· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη νομοθετικού αντικτύπου και την αποθαρρυντική συνέχεια που δίνει η Επιτροπή σε επιτυχημένες πρωτοβουλίες εκφράζει διαφορές απόψεων με την Επιτροπή όσον αφορά την επιτυχή εφαρμογή του κανονισμού με στόχο την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού των ΕΠΠ· τονίζει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προωθήσουν την ΕΠΠ και να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς αυτό το εργαλείο·

30.  καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τη διατύπωση του άρθρου 10 γ του κανονισμού (EE) αριθ. 211/2011, για να μπορεί να δίδεται κατάλληλη συνέχεια σε επιτυχή ΕΠΠ· ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να προβαίνει στην προετοιμασία νομικής πράξης σχετικά με επιτυχείς ΕΠΠ εντός 12 μηνών από την έκδοση θετικής γνώμης·

31.  είναι της άποψης ότι, προκειμένου να δοθεί έμφαση στην πολιτική διάσταση των ΕΠΠ η δημόσια ακρόαση, σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011, θα πρέπει να διαμορφώνεται κατά τρόπο ώστε να επιτρέπεται στους διοργανωτές να συμμετέχουν σε απευθείας διάλογο με τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους αρμόδιους αξιωματούχους της Επιτροπής· τονίζει ότι ακροάσεις με θέμα τις ΕΠΠ θα πρέπει να διοργανώνονται υπό την αιγίδα μιας «ουδέτερης» επιτροπής που δεν έχει την κύρια αρμοδιότητα ως προς το περιεχόμενο του συγκεκριμένου θέματος, ενώ επιπλέον τονίζει ότι στις εν λόγω ακροάσεις θα πρέπει να συμμετέχουν πάντοτε εξωτερικοί εμπειρογνώμονες·

32.  παροτρύνει, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, το Κοινοβούλιο και τις επιτροπές του, σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν υποβάλλει νομοθετική πρόταση εντός της εν λόγω προθεσμίας των 12 μηνών, να ασκήσουν βάσει του άρθρου 225 ΣΛΕΕ, το δικαίωμά τους να ζητήσουν από την Επιτροπή να υποβάλει κατάλληλη πρόταση· πιστεύει ότι κατά την άσκηση του δικαιώματος αυτού, η αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το περιεχόμενο οποιασδήποτε επιτυχούς ΕΠΠ και να πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τους οργανωτές της ΕΠΠ στο πλαίσιο μιας ξεχωριστής ακρόασης· ζητεί ο Κανονισμός του να τροποποιηθεί αναλόγως·

33.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα παροχής χρηματοδοτικής ενίσχυσης για ΕΠΠ από υφιστάμενα κονδύλια του προϋπολογισμού της ΕΕ, μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» και το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια», συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας χρηματοδότησης προωθητικών προγραμμάτων στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση, έχοντας κατά νου ότι πρέπει να διασφαλίζεται η ισότητα μεταξύ των πολιτών, ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη χρηματοδοτικής ενίσχυσης για τη διοργάνωση των ΕΠΠ και ότι έχουν υποβληθεί πολυάριθμες τροπολογίες στον προϋπολογισμό της ΕΕ που αποβλέπουν στο σκοπό αυτό·

34.  καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει, λαμβάνοντας κάθε δυνατή προφύλαξη, την υποκλοπή - μεταξύ άλλων μέσω διαδικτυακών εργαλείων - ευαίσθητων πληροφοριών που αφορούν τους υπογράφοντες, ιδίως όταν η διαχείριση των εν λόγω πληροφοριών γίνεται με τη μορφή συγκεντρωτικών στοιχείων·

35.  χαιρετίζει την έκθεση της Επιτροπής της 31ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την ΕΠΠ και την απόφαση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή OI/9/2013/TN και καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει, κατά την αναθεώρηση του μέσου αυτού, ότι όλα τα πρόσφορα νομικά μέσα θα εφαρμόζονται προκειμένου να δίνεται κατάλληλη συνέχεια όποτε θεωρηθεί ότι μια ΕΠΠ έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή, λόγω των διαφόρων αδυναμιών που έχουν διαπιστωθεί, να υποβάλει όσο το δυνατόν συντομότερα πρόταση αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1179/2011της Επιτροπής ·

36.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να επιτελέσουν σημαντικό επικοινωνιακό έργο μέσω ενημερωτικής εκστρατείας σχετικά με τις ΕΠΠ·

37.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο των εν εξελίξει ΕΠΠ, ώστε το Κοινοβούλιο - στο πλαίσιο της δέσμευσης που έχει αναλάβει έναντι των πολιτών της ΕΕ - να μπορεί να ελέγχει ότι το εργαλείο λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά· τονίζει ότι η διαδικασία ΕΠΠ θα πρέπει να βελτιώνεται συνεχώς με βάση την αποκτώμενη πρακτική πείρα και, επιπλέον, θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις που πρόκειται να εκδώσει το Δικαστήριο·

38.  συνιστά τη χρησιμοποίηση κάθε διαθέσιμου διαύλου επικοινωνίας, ιδίως των πλατφορμών κοινωνικών και ψηφιακών μέσων όλων των σχετικών θεσμικών οργάνων της ΕΕ, για την πραγματοποίηση συνεχών εκστρατειών αύξησης της ευαισθητοποίησης, με τη συμμετοχή γραφείων και αντιπροσωπειών της ΕΕ, καθώς και εθνικών αρχών· ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει την ανάπτυξη ειδικού λογισμικού προγράμματος ανοικτού κώδικα για τις ΕΠΠ, για φορητές συσκευές· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι ορισμένες ΕΠΠ κατάφεραν να έχουν αντίκτυπο σε τοπικό επίπεδο·

39.  θεωρεί ότι, προκειμένου να διασφαλισθεί η ορθή χρήση του εν λόγω εργαλείου συμμετοχικής δημοκρατίας από τους πολίτες και να αποφευχθεί η πιθανή κατάχρησή του από ιδιωτικά συμφέροντα, είναι καίριας σημασίας να αυξηθούν η διαφάνεια και η ποιότητα των ελέγχων επί της χρηματοδότησης και της χορηγίας των ΕΠΠ·

40.  επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά τη διενέργεια έρευνας όσον αφορά τη διαχείριση από την Επιτροπή των αιτήσεων καταχώρισης ΕΠΠ, και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις άρνησης καταχώρισης ΕΠΠ·

41.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.


Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους
PDF 561kWORD 186k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου Πελάγους (2014/2214(INI))
P8_TA(2015)0383A8-0279/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (COM(2014)0357), καθώς και το συνοδευτικό σχέδιο δράσης και το υποστηρικτικό αναλυτικό έγγραφο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006(1) (εφεξής «ΚΚΔ»),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(2),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την προστιθέμενη αξία των μακροπεριφερειακών στρατηγικών (COM(2013)0468) και τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 11ης Σεπτεμβρίου 2014, με θέμα την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (COM(2014)0357) και την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου: έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία στις ΜΜΕ (διερευνητική γνωμοδότηση που ζήτησε η ιταλική Προεδρία της ΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 21ης Ιανουαρίου 2014, με θέμα «Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους (EUSAIR)» (διερευνητική γνωμοδότηση),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 26ης Ιουνίου 2014, με θέμα «Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους»,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση πρωτοβουλίας της Επιτροπής των Περιφερειών, της 11ης Οκτωβρίου 2011, με θέμα «Εδαφική συνεργασία στη Λεκάνη της Μεσογείου μέσω της μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Ιουλίου 2012 σχετικά με την εξέλιξη των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της EE: τρέχουσες πρακτικές και προοπτικές για το μέλλον, κυρίως στη Μεσόγειο(3),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Θαλάσσια στρατηγική για την Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο πέλαγος» (COM(2012)0713),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη διακυβέρνηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών (COM(2014)0284),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Ιανουαρίου 2011 με τίτλο «Συμβολή της περιφερειακής πολιτικής στη βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (COM(2011)0017),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/52/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2005/370/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 2005 για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέματα περιβάλλοντος (Σύμβαση του Aarhus),

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της Ανκόνας, που εκδόθηκε στη Διάσκεψη για την Ανάπτυξη και Ασφάλεια της Αδριατικής και του Ιονίου στις 19 και 20 Μαΐου 2000,

–  έχοντας υπόψη την ιδρυτική διάσκεψη της ευρωπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου που πραγματοποιήθηκε στην Πούλα στις 30 Ιουνίου 2006 και τη διακήρυξη σχετικά με τη δρομολόγηση της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία της στρατηγικής για την Αδριατική που εγκρίθηκε στη συνέλευση της ευρωπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Σπλιτ στις 22 Οκτωβρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπονήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών (Τμήμα Β: Διαρθρωτικές πολιτικές και Συνοχή) τον Ιανουάριο του 2015 με τίτλο «New Role of Macro-Regions in European Territorial Cooperation» (Ο νέος ρόλος των μακροπεριφερειών στην ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπονήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών (Τμήμα Β: Διαρθρωτικές πολιτικές και Συνοχή) τον Ιούνιο του 2015 με τίτλο «Adriatic and Ionian region: Socio-Economic Analysis and Assessment of Transport and Energy Links» (Περιφέρεια Αδριατικής και Ιονίου: κοινωνικο-οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση των μεταφορικών και ενεργειακών συνδέσεων),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Αλιείας (A8-0279/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές αποτελούν ένα νέο πρότυπο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στο πλαίσιο του οποίου η συμμετοχή ενδιαφερόμενων φορέων που εκπροσωπούν το ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και η συμπληρωματικότητα μεταξύ διαφορετικών πολιτικών και προγραμμάτων έχουν ουσιαστική σημασία για την επιτυχή εφαρμογή και υλοποίηση των στόχων· λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανισμοί περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης στην προώθηση της δημοκρατίας, της αποκέντρωσης και της μεγαλύτερης τοπικής και περιφερειακής αυτονομίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παλαιότερες στρατηγικές των περιοχών της Βαλτικής Θάλασσας και του Δούναβη έχουν αποφέρει απτά οφέλη για τις εμπλεκόμενες περιοχές, έχουν επιβεβαιώσει την επιτυχία των μηχανισμών συνεργασίας της ΕΕ και προσφέρει χρήσιμη εμπειρία για την ανάπτυξη νέων μακροπεριφερειακών στρατηγικών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνεται το ενδιαφέρον που έχουν επιδείξει οι περιφέρειες σε αυτή την σύγχρονη μορφή περιφερειακής συνεργασίας και για το μοντέλο διαχείρισης που την συνοδεύει· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό ειδικά έχει συμβεί πρόσφατα σε ορεινές περιοχές όπως η περιοχή των Καρπαθίων και των Άλπεων, στις οποίες οι φυσικοί περιορισμοί απαιτούν την εφαρμογή συγκεκριμένης περιφερειακής πολιτικής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια μακροπεριφερειακή στρατηγική ως ολοκληρωμένο πλαίσιο που αφορά κράτη μέλη και τρίτες χώρες στην ίδια γεωγραφική περιοχή και την οποία εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αποτελεί στρατηγική της ΕΕ·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν μεγάλες κοινωνικοοικονομικές διαφορές μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν σε αυτήν τη στρατηγική, ιδίως μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των κρατών που δεν είναι μέλη της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το αυξημένο ενδιαφέρον των χωρών στην περιφέρεια Αδριατικής και Ιονίου για συνεργασία και καθορισμό κοινών δράσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αξιοποιώντας τις δυνατότητες ολόκληρης της περιφέρειας, καθώς και η συνεχής προσπάθειά τους για την επίτευξη συνέργειας, οδήγησαν στην έγκριση της στρατηγικής της ΕΕ για την περιφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές μπορούν να θεωρηθούν ως ένα εργαλείο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της μεγαλύτερης εδαφικής συνοχής που βασίζεται στην εθελοντική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των γειτονικών χωρών για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η EUSAIR αποτελεί μια νέα μορφή περιφερειακής συνεργασίας η οποία μπορεί να συνδράμει τις συμμετέχουσες υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες στην πορεία τους προς την ΕΕ και βασικό συστατικό της ευρύτερης μεσογειακής πολιτικής της ΕΕ, όπως εκφράζεται από την Ένωση για τη Μεσόγειο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η EUSAIR, ως τμήμα της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ, αποτελεί εργαλείο για την προαγωγή της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής με κύριους στόχους τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, την προαγωγή πραγματικής σύγκλισης και την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω του ημίκλειστου χαρακτήρα της η Αδριατική Θάλασσα είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στη ρύπανση, έχει δε ασυνήθη υδρογραφικά χαρακτηριστικά, όπως είναι το γεγονός ότι το βάθος και η ακτογραμμή της ποικίλλουν κατά πολύ ανάμεσα στο βορρά και τον νότο της περιοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αλιευτικά αποθέματα είναι κοινά για όλες τις παράκτιες χώρες, γεγονός που ασκεί διαρκή πίεση στην ανανέωση των αποθεμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις του μελλοντικού κανονισμού πλαισίου για τα τεχνικά μέτρα σχετικά με την μεταρρυθμισμένη ΚΑλΠ θα πρέπει να εκπονηθούν σε περιφερειακή βάση και να είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες αυτής της περιοχής και τους θαλάσσιους πόρους και αλιεύματα που διαθέτει·

Γενικές σκέψεις

1.  επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου και το συνοδευτικό σχέδιο δράσης· πιστεύει ότι αποτελεί βήμα ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη αυτής της περιοχής της Ευρώπης· τονίζει ότι η EUSAIR δημιουργήθηκε για να προσθέτει αξία στις παρεμβάσεις, είτε αυτές γίνονται από την ΕΕ είτε από εθνικές ή περιφερειακές αρχές είτε από τον ιδιωτικό τομέα, κατά τρόπο που να ενισχύει σημαντικά τη λειτουργία της μακροπεριφέρειας· επισημαίνει τις προοπτικές της στρατηγικής για τις υποψήφιες και τις δυνάμει υποψήφιες χώρες της περιφέρειας· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό η στρατηγική να βασίζεται στις αρχές της ολοκλήρωσης, του συντονισμού, της συνεργασίας και της εταιρικής σχέσης· επαναλαμβάνει τη σημασία της αρχής των «τριών όχι»: όχι νέα νομοθεσία, όχι νέα θεσμικά όργανα, όχι νέα χρηματοδότηση, καθώς οι μακροπεριφέρειες αποτελούν πλαίσια για πρωτοβουλίες συνεργασίας, αξιοποιώντας συνέργειες που προκύπτουν από τη σύνδεση των διαφόρων μέσων πολιτικής της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων·

2.  χαιρετίζει τις προσπάθειες που κατέβαλαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς όσον αφορά τη διαμόρφωση μιας θεσμικής δομής για την υλοποίηση της EUSAIR εντός του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου· ενθαρρύνει όλους τους εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς να αναλάβουν πλήρως την ευθύνη υλοποίησης των έργων που καλύπτει η παρούσα μακροπεριφερειακή στρατηγική· τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας και αποτελεσματικότητας των δημόσιων διοικήσεων και δημόσιων υπηρεσιών και της διασφάλισης, σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, επαρκών πόρων και κατάλληλου διοικητικού προσωπικού που θα προορίζεται ρητώς για την υλοποίηση της EUSAIR·

3.  τονίζει την ανάγκη για μια τοποκεντρική προσέγγιση όσον αφορά τις δραστηριότητες συνεργασίας και επισημαίνει την προστιθέμενη αξία του μοντέλου πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που θα πρέπει να αντιμετωπίσει την έλλειψη διοικητικής ικανότητας και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την συγκέντρωση πόρων στην μακροπεριφέρεια· επιμένει, εν προκειμένω, ότι είναι αναγκαίο να συμπεριληφθούν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές στους φορείς διαχείρισης πολιτικής και στους επιχειρησιακούς, τεχνικούς και εκτελεστικούς φορείς της στρατηγικής διατηρώντας συγχρόνως τον ρόλο της Επιτροπής στην διαδικασία συντονισμού· τονίζει ότι η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (CLLD) μπορεί να κινητοποιήσει και να εμπλέξει τοπικούς παράγοντες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να συμβάλει στην ενίσχυση του αισθήματος οικειοποίησης των έργων στους πολίτες·

4.  τονίζει τη σημασία διαμόρφωσης μιας διαφανούς διαδικασίας για την υιοθέτηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της στρατηγικής, καθώς και της ύπαρξης ανοικτού και συμμετοχικού πνεύματος προς την κοινωνία των πολιτών και όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη· τονίζει ότι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση σε όλους τους πυλώνες είναι απαραίτητες για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την εξασφάλιση της δημόσιας στήριξης· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την κατάλληλη προβολή της στρατηγικής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, να παρέχουν επαρκή ενημέρωση σχετικά με τους στόχους και τα αποτελέσματα της στρατηγικής, και να προωθήσουν τον συντονισμό και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών με άλλες υφιστάμενες και μελλοντικές μακροπεριφερειακές στρατηγικές·

5.  επισημαίνει την ανάγκη εναρμόνισης της νομοθεσίας των χωρών εκτός ΕΕ με το συγκεκριμένο ανά τομείς κεκτημένο που σχετίζεται με τη στρατηγική, προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων της ΕΕ και η τακτική, νόμιμη και έγκαιρη εφαρμογή βάσει των προτύπων και της νομοθεσίας της ΕΕ· ενθαρρύνει όλες τις συμμετέχουσες χώρες να συγκροτήσουν ομάδες προβληματισμού και να οργανώνουν τακτικές συνεδριάσεις προκειμένου να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές με σκοπό να διασφαλισθεί αυτή η διαδικασία και να καταστεί πιο αποτελεσματική·

6.  επισημαίνει ότι, λόγω της απότομης πτώσης των ιδιωτικών επενδύσεων σε όλες τις χώρες της περιφέρειας, σε συνδυασμό με τη δημοσιονομική εξυγίανση και την περιορισμένη επενδυτική ικανότητα του δημόσιου τομέα, ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα στη χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο της στρατηγικής· καλεί τις συμμετέχουσες χώρες να διατηρήσουν υψηλό επίπεδο οικειοποίησης, δέσμευσης και ηγεσίας, το οποίο είναι αναγκαίο για την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής·

7.  επικροτεί το γεγονός ότι τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) και ο Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας 2014-2020, και ιδίως το Πρόγραμμα Συνεργασίας Αδριατικής-Ιονίου 2014-2020 (ADRION), παρέχουν σημαντικούς δυνητικούς πόρους και ευρύ φάσμα εργαλείων και τεχνικών επιλογών για τη στρατηγική· στηρίζει το γεγονός ότι είναι διαθέσιμοι και άλλοι πόροι και μηχανισμοί που σχετίζονται με τους πυλώνες της στρατηγικής, και συγκεκριμένα τα προγράμματα «Ορίζοντας 2020» και Erasmus Plus που αφορούν όλους τους πυλώνες, η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» όσον αφορά τον πυλώνα II, το πρόγραμμα LIFE όσον αφορά τον πυλώνα III, καθώς και την άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή, και τα προγράμματα COSME και «Δημιουργική Ευρώπη» για τις ΜΜΕ όσον αφορά τον πυλώνα IV, καθώς και το πρόγραμμα INNOVFIN για τη χρηματοδότηση της καινοτομίας· ενθαρρύνει τη συνεργασία, προκειμένου να υπάρξει συνέργεια των διαθέσιμων πόρων, μεταξύ των επιτροπών παρακολούθησης των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας που λειτουργούν στην περιφέρεια, του Διοικητικού Συμβουλίου της EUSAIR και των διαχειριστικών αρχών των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ)· τονίζει ότι η στρατηγική πρέπει να δώσει τη δυνατότητα για πιο αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των υφιστάμενων μηχανισμών και πόρων·

8.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς φορείς που είναι αρμόδιοι για την κατάρτιση, τη διαχείριση και την υλοποίηση των προγραμμάτων ΕΔΕΤ να τονίσουν τη σημασία των μακροπεριφερειακών έργων και δράσεων·

9.  τονίζει τη σημασία που έχει να καθοριστεί σε μακροπεριφερειακό επίπεδο η δομή υλοποίησης και οι μηχανισμοί συντονισμού προκειμένου να διευκολυνθεί η συνεργασία και μέσω του κοινού σχεδιασμού, της ευθυγράμμισης των ευκαιριών χρηματοδότησης και της υιοθέτησης μιας προσέγγισης από τη βάση· υπογραμμίζει την ανάγκη να ευθυγραμμισθούν τα εθνικά και περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα με τους στόχους της στρατηγικής, συμπεριλαμβανομένης, όπου αυτό είναι δυνατό, της ενσωμάτωσης της EUSAIR στα προγράμματα· θεωρεί αναγκαίο τον συντονισμό και την εναρμόνιση των πρωτοβουλιών, των προτάσεων και των έργων που σχετίζονται με την περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου·

10.  ενθαρρύνει την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και τις συμμετέχουσες χώρες να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που παρέχονται στο πλαίσιο του νεοσυσταθέντος Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) για τη χρηματοδότηση έργων στην περιφέρεια τα οποία θα προσφέρουν προστιθέμενη αξία, θα προωθήσουν την βιώσιμη ανάπτυξη και την οικονομική και κοινωνική συνοχή, θα τονώσουν την ανάπτυξη, θα αυξήσουν την απασχόληση σε μακροπεριφερειακό επίπεδο και θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020· ενθαρρύνει στο πλαίσιο αυτό τη χορήγηση «μορίων» σε μακροπεριφερειακά έργα κατά το στάδιο επιλογής έργων λόγω του εγγενούς διεθνικού χαρακτήρα τους·

11.  επισημαίνει ότι δεν υφίστανται συγκεκριμένοι πόροι που να προορίζονται μόνο για την υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών και ότι η ισχυρή πολιτική βούληση, η εταιρική σχέση και ο συντονισμός μεταξύ των χωρών αποτελούν προϋπόθεση για την επιτυχία· καλεί, ως εκ τούτου, τις χώρες της περιφέρειας να συσσωρεύσουν κεφάλαια (κεφάλαια ΕΔΕΤ, ΜΠΒ και ΕΤΣΕ), καθώς και συνεισφορές από εθνικές πηγές στα πλαίσια της ΕΤΕπ, ως οικονομική και επενδυτική πλατφόρμα για τη στήριξη της χρηματοδότησης των έργων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής· ζητεί τη δημιουργία διαφανούς και δημόσια διαθέσιμης σειράς έργων για την περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου, η οποία θα προβάλει τις εν εξελίξει και τις δυνητικές επενδυτικές ανάγκες και τα εν εξελίξει και δυνητικά έργα, ώστε να ενθαρρυνθούν οι επενδυτές να επενδύσουν σε αυτά·

12.  παροτρύνει τους ενδιαφερόμενους φορείς να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές, να αντλήσουν διδάγματα από την εμπειρία που αποκτήθηκε και να εντοπίσουν τα εμπόδια στην υλοποίηση άλλων μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ και να εντείνουν τη συνεργασία με αντίστοιχους φορείς από άλλες μακροπεριφέρειες, όπως φορείς από τη Βαλτική Θάλασσα, τη λεκάνη του Δούναβη και τις μακροπεριφέρειες των Άλπεων·

13.  ζητεί από την Επιτροπή να καταργήσει τα διοικητικά και τα μη οικονομικού χαρακτήρα εμπόδια που αποτρέπουν συχνά τους δυνητικούς επενδυτές να επενδύσουν σε τέτοιου είδους έργα·

14.  θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να βρεθούν τρόποι για τη συμμετοχή χωρών που δεν εμπλέκονται στη στρατηγική και οι οποίες βρίσκονται από γεωγραφική και οικονομική άποψη κοντά στην περιφέρεια, τουλάχιστον στη βάση μεμονωμένων και ειδικών έργων· επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό τη σημασία της διασυνοριακής και διεθνικής συνεργασίας στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και καλεί τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να κάνουν χρήση των υφιστάμενων βέλτιστων πρακτικών στο πεδίο αυτό·

15.  υπενθυμίζει τον σημαντικό αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στην περιφέρεια και τονίζει την ανάγκη τακτικής αξιολόγησης των στρατηγικών που έχουν σχεδιαστεί για την επίτευξη οικονομικής ανάκαμψης· επισημαίνει ότι οι χώρες στην περιφέρεια βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης και έχουν διαφορετικές ανάγκες· καλεί την Επιτροπή να υπογραμμίσει τη σημασία της δημιουργίας των προϋποθέσεων για τη μείωση των κοινωνικοοικονομικών διαφορών μεταξύ των χωρών· στηρίζει τις μεταρρυθμίσεις στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και ενθαρρύνει την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και πρακτικών στο πλαίσιο αυτό·

16.  επισημαίνει ότι είναι αναγκαία η ενίσχυση, η ανανέωση και η εμβάθυνση της πολιτιστικής, επιστημονικής και εκπαιδευτικής συνεργασίας, μεταξύ άλλων μέσω της αύξησης των δυνατοτήτων ακαδημαϊκής κινητικότητας των φοιτητών και του ακαδημαϊκού προσωπικού· επισημαίνει ότι η επιστήμη και η καινοτομία αποτελούν προϋποθέσεις για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη· υπογραμμίζει την αλληλεξάρτηση της επιστημονικής και της πολιτιστικής συνεργασίας με την ανάπτυξη της οικονομικής δυναμικής και του επιπέδου ποικιλομορφίας και βιωσιμότητας του τουρισμού στην περιφέρεια·

17.  επιδοκιμάζει την εκπροσώπηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα διευθυντικά όργανα της EUSAIR· ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει τις κοινές προσπάθειες των χωρών της περιφέρειας (κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες), καθώς και την αποτελεσματική συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής·

18.  παραπέμπει σε προηγούμενα που έχουν καθιερωθεί στο πλαίσιο άλλων μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ και ζητεί να στηριχθούν, στο πλαίσιο πιλοτικών έργων και προπαρασκευαστικών δράσεων, διαφορετικά είδη δράσεων, από μελέτες μέχρι κεφάλαιο εκκίνησης, για την προετοιμασία έργων σε διάφορους τομείς προτεραιότητας·

19.  θεωρεί ότι, στο στάδιο υλοποίησης της στρατηγικής, είναι αναγκαίο οι γενικές αρχές της, και ιδίως οι απαιτήσεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και την αξιοποίηση των φυσικών πόρων, να ληφθούν δεόντως υπόψη και στους τέσσερις πυλώνες, μεταξύ άλλων προκειμένου να εφαρμοστεί μια ολιστική προσέγγιση έναντι των περίπλοκων και ποικίλων προκλήσεων της μακροπεριφέρειας·

20.  τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως νησιά και ορεινές και αγροτικές περιοχές, με σκοπό τον εντοπισμό και την αξιοποίηση του ιδιαίτερου δυναμικού τους, ιδίως στον τομέα του τουρισμού, με σεβασμό στους τομείς παρέμβασης και στις προτεραιότητες που καθορίζονται στην παρούσα έκθεση· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να προτείνει την καθιέρωση ευρωπαϊκού έτους νησιωτικών και ορεινών περιοχών·

21.  θεωρεί απαραίτητο να βρεθούν τρόποι για τις συμμετέχουσες χώρες να συμπεριλάβουν άλλους σημαντικούς πυλώνες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αναπτυξιακά οφέλη για την περιοχή, όπως η γεωργία λόγω των ειδικών γεωκλιματικών συνθηκών, της βιοποικιλότητας και της δυνατότητας δημιουργίας συνεργατικών συντονισμένων αποτελεσμάτων και περαιτέρω ανάπτυξης· συνιστά στενή συνεργασία και συντονισμό μεταξύ περιοχών της ενδοχώρας, της παράκτιας ζώνης και των νήσων προκειμένου να επιτευχθούν συνέργειες μεταξύ έργων καθαρής ενέργειας και παραγωγής υγιεινών τροφίμων·

22.  εφιστά την προσοχή στη σημασία της επαρκούς υποβολής εκθέσεων και της αξιολόγησης της υλοποίησης της στρατηγικής· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από τις συμμετέχουσες χώρες από κοινού με την Επιτροπή να συλλέγουν αξιόπιστα δεδομένα βάσης και να ορίζουν συγκεκριμένους στόχους για κάθε πυλώνα, οι οποίοι θα αξιολογούνται σε ετήσια βάση και θα δημοσιοποιούνται·

23.  ζητεί την υιοθέτηση σφαιρικής και ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής προσέγγισης για το μεταναστευτικό· επισημαίνει ότι η περιφέρεια αντιμετωπίζει σοβαρές μεταναστευτικές προκλήσεις και εκφράζει τη λύπη του για τις τραγωδίες στη Μεσόγειο· επισημαίνει ότι για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων είναι απαραίτητη μια σημαντική μεταστροφή στις πολιτικές ασύλου από άποψη αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να εξεταστεί η συνολική στρατηγική για τη συνεργασία με τρίτες χώρες· εκφράζει τη λύπη του για την ανεπαρκή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με τις μεταναστευτικές προκλήσεις· ενθαρρύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών για την υποδοχή προσφύγων και απευθύνει κατεπείγουσα έκκληση να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα κοινωνικά και ανθρωπιστικά ζητήματα που απασχολούν την περιφέρεια, με στόχο πιθανό επανακαθορισμό των μελλοντικών προτεραιοτήτων της EUSAIR·

24.  προσβλέπει σε μια νέα ώθηση για την ενίσχυση της ειρήνης και της ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη·

25.  καλεί τις χώρες να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές στο πεδίο του σεβασμού των δικαιωμάτων των μειονοτήτων προκειμένου να εφαρμόζονται τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα, δεδομένου ότι πρόκειται για ιδιαίτερα ευαίσθητο πεδίο που αφορά γλωσσικά ζητήματα·

26.  τονίζει ότι, στο πλαίσιο των διαφόρων σταδίων εφαρμογής, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η κατάλληλη κατάρτιση των δημόσιων και ιδιωτικών οικονομικών φορέων, των κοινωνικών φορέων και των διαφόρων παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών, μέσω εξατομικευμένων προγραμμάτων και οργανωτικής και τεχνικής υποστήριξης·

27.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει ανά διετία έκθεση προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της EUSAIR προκειμένου να αξιολογήσουν την λειτουργία και την προστιθεμένη αξία της όσον αφορά την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας, τη μείωση των ανισοτήτων και τη βιώσιμη ανάπτυξη·

28.  ενθαρρύνει την πραγματοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών για την αξιοποίηση της κοινωνικής διάστασης τονίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης προτεραιοτήτων και δράσεων που αποσκοπούν στη στήριξη της ένταξης ατόμων με αναπηρία και στην αποφυγή κάθε μορφής διακρίσεων·

Γαλάζια ανάπτυξη

29.  τονίζει ότι η μοναδική γεωγραφική θέση της περιφέρειας και η συγκεκριμένη δομή της ακτογραμμής, μαζί με την πλούσια θαλάσσια βιοποικιλότητά της, διαθέτουν τεράστιο δυναμικό για τη δημιουργία «γαλάζιων» θέσεων εργασίας και για καινοτόμο και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση, συμπεριλαμβανομένων των «γαλάζιων» τεχνολογιών, της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, και της καλύτερης ναυτιλιακής και θαλάσσιας διακυβέρνησης της ναυτιλίας και των ναυτιλιακών υπηρεσιών·

30.  τάσσεται υπέρ της γαλάζιας οικονομίας ως λύσης για την οικονομική κρίση, δεδομένου ότι θα τονώσει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη, και ιδίως τη δημιουργία θέσεων εργασίας για τις γυναίκες και τους νέους στις παράκτιες και νησιωτικές χώρες· πιστεύει ότι η στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής θάλασσας και του Ιονίου πελάγους δεν μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς να ληφθεί υπόψη η έννοια της γαλάζιας οικονομίας, η οποία συνδέει τους οικονομικούς τομείς που αφορούν τις θάλασσες και τους ωκεανούς, την υδατοκαλλιέργεια, τις θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές, καθώς και τον τουρισμό με την προστασία του περιβάλλοντος·

31.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη που συμμετέχουν στη στρατηγική να παρέχουν κίνητρα που ελκύουν τους νέους στο πεδίο της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στην περιφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου και τους ενθαρρύνουν στην ανάληψη αυτών των δραστηριοτήτων·

32.  ζητεί να υπάρξει συντονισμός των πολιτικών και εναρμόνιση των στόχων της στρατηγικής, καθώς και κοινά έργα, σύμφωνα με τις αξίες, τις αρχές και τους στόχους της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής· ενθαρρύνει, επιπλέον, τη στήριξη της ανάπτυξης ενός βιώσιμου αλιευτικού τομέα και της παραγωγής παραδοσιακών και υγιεινών τροφίμων· ζητεί να δημιουργηθούν τοπικές ομάδες δράσης αλιείας οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα φυσικό εργαλείο για τη διαφοροποίηση της αλιείας· επισημαίνει το γεγονός ότι η βιώσιμη και επικερδής αλιεία και ιχθυοκαλλιέργεια απαιτούν ενισχυμένη συμμετοχή από τους ενδιαφερομένους παράγοντες στην όλη διαχείριση καθώς και βελτιωμένες και διαφοροποιημένες δραστηριότητες αλιείας·

33.  θεωρεί ότι η γαλάζια ανάπτυξη περιλαμβάνει πολύ διαφορετικούς κλάδους και επιχειρήσεις και για τον λόγο αυτό η ανάπτυξή της απαιτεί εργατικό δυναμικό υψηλής ειδίκευσης σε όλους τους εν λόγω κλάδους· καλεί τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην EUSAIR να προωθήσουν τους διάφορους κλάδους της γαλάζιας ανάπτυξης στα προγράμματα κατάρτισής τους, λαμβάνοντας υπόψη τα συστήματα διά βίου μάθησης και την κατάρτιση των εργαζομένων· επισημαίνει την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων, των τομέων και των κλάδων των κοινωνικοοικονομικών συστημάτων που εμπλέκονται στη γαλάζια ανάπτυξη και, ως εκ τούτου, θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στη στρατηγική EUSAIR να υιοθετήσουν πολιτικές για την αγορά εργασίας προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα προσαρμογής στις αλλαγές, η καινοτομία και η πολυεπιστημονικότητα, να προσαρμοστεί η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και να αυξηθεί το ποσοστό της συμμετοχής των γυναικών·

34.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρξει μεγαλύτερη και πραγματική διασύνδεση μεταξύ της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των τριών πυλώνων (ιδίως του πυλώνα της γαλάζιας ανάπτυξης) της στρατηγικής EUSAIR, βάσει του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής· θεωρεί το σχέδιο δράσης ένα από τα αποτελέσματα της προσέγγισης της στρατηγικής που προσδιορίζει τις συγκεκριμένες προτεραιότητες για τη μακροπεριφέρεια· επισημαίνει ότι, βάσει αυτού, κάθε δράση ή έργο επιλέγεται στο πλαίσιο μιας διαδικασίας εκτεταμένης διαβούλευσης από κάτω προς τα πάνω στην οποία συμμετέχει ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων φορέων από την περιφέρεια της Αδριατικής-Ιονίου, το οποίο εκπροσωπεί τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς και τον ιδιωτικό τομέα, την κοινωνική οικονομία, την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών·

35.  ενθαρρύνει τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών και τη συνεργασία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, πανεπιστημίων, ερευνητικών ινστιτούτων και λοιπών σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων στον θαλάσσιο και ναυτιλιακό τομέα, με σκοπό την τόνωση της καινοτομίας και την πλήρη αξιοποίηση των συνεργειών· θεωρεί ότι οι δράσεις στο πλαίσιο του πυλώνα της γαλάζιας ανάπτυξης θα πρέπει να αξιοποιήσουν τις εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση, προκειμένου να εξασφαλιστούν περισσότερο αποδοτικές και αποτελεσματικές επενδύσεις· καλεί τις χώρες και τις περιφέρειες να συμμετάσχουν στην πλατφόρμα S3 της Επιτροπής προκειμένου να τύχουν συνδρομής στην ανάπτυξη, την υλοποίηση και την επανεξέταση στρατηγικών ευφυούς εξειδίκευσης· θεωρεί απαραίτητη, στο πλαίσιο αυτό, την καλύτερη πρόσβαση των ΜΜΕ σε πιστώσεις και τη βελτίωση των υφιστάμενων επιχειρηματικών δικτύων (συνεργατικών σχηματισμών) μέσω της διαδικασίας της διεθνοποίησης, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες ποιοτικές και βιώσιμες θέσεις εργασίας·

36.  τάσσεται υπέρ της δημιουργίας μιας κοινής ετικέτας ποιότητας για τα θαλασσινά προϊόντα υψηλής ποιότητας της περιφέρειας προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά τους·

37.  τονίζει τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου και της συμμετοχής των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών στις δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων παράλληλα με τις δημόσιες αρχές· θεωρεί ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της θέσπισης μιας μόνιμης πλατφόρμας σε μακροπεριφερειακό και περιφερειακό επίπεδο σε κάθε κράτος μέλος για την εκπροσώπηση των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων, σύμφωνα με ό,τι έχει ήδη γίνει για τα πανεπιστήμια, τα εμπορικά επιμελητήρια και τις πόλεις·

38.  τονίζει τη σημασία της έρευνας στον τομέα της θάλασσας και της ναυτιλίας και της ενισχυμένης συνεργασίας στους συγκεκριμένους τομείς μεταξύ των ερευνητών και μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών που συμμετέχουν στη στρατηγική EUSAIR, προκειμένου να καλυφθεί το υφιστάμενο χάσμα μεταξύ των εν λόγω κρατών μελών και να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα των παράκτιων περιοχών και η δημιουργία ποιοτικών και βιώσιμων θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο·

39.  διαπιστώνει με ανησυχία τον ρυθμό εξάντλησης των ιχθυαποθεμάτων στην Αδριατική θάλασσα και στο Ιόνιο πέλαγος ως αποτέλεσμα της υπεραλίευσης σε συνδυασμό με την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία (ΠΛΑ) και άλλους σημαντικούς κινδύνους για όλη τη θαλάσσια ζωή· τονίζει ότι η αλιεία αποτελεί μία από τις βασικές συνιστώσες της οικονομίας των παράκτιων περιοχών και των νησιών· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η προστασία και η διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, σύμφωνα με την αρχή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης που περιλαμβάνεται στην κοινή αλιευτική πολιτική, πρέπει να θεωρείται πρωταρχικός στόχος της στρατηγικής· υπογραμμίζει την ανάγκη να υποστηριχθεί, κατά τη μεταβατική περίοδο, η προσαρμογή των περιορισμών αλιείας μέσω επιδοτήσεων για την αγορά εξοπλισμού μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)· ζητεί να αναληφθεί αποφασιστική δράση με τη μορφή της ευθυγράμμισης της αλιευτικής νομοθεσίας τρίτων χωρών με την νομοθεσία της ΕΕ, της ανταλλαγής δεδομένων, των κοινών πλατφορμών παρακολούθησης και πολυετών σχεδίων διαχείρισης αλιείας, καθώς και να εξετασθεί ο τρόπος με τον οποίο θα αναπτυχθεί ο κλάδος της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας με τις μεγάλες δυνατότητές του να λειτουργεί με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές·

40.  υπενθυμίζει ότι η εμπορική εκμετάλλευση ιχθύων και οστρακοειδών πρέπει να περιορίζεται εντός ασφαλών βιολογικών ορίων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η καλή κατάσταση του περιβάλλοντος και να διασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του κλάδου της αλιείας·

41.  καλεί την Επιτροπή να καταγράψει τους όγκους αλιευμάτων της ερασιτεχνικής αλιείας, να ορίσει ρυθμιστικές διατάξεις για αυτή τη δραστηριότητα και να θέσει τις δραστηριότητες τόσο της ερασιτεχνικής όσο και της επαγγελματικής αλιείας υπό την προϋπόθεση των στόχων ΜΒΑ·

42.  ζητεί τη διεξαγωγή ολοκληρωμένης έρευνας για τα ιχθυαποθέματα, ιδίως όσον αφορά τα είδη που απειλούνται με εξαφάνιση και τη βιολογική διασύνδεσή τους, δεδομένου ότι η έλλειψη ακριβών δεδομένων θα καθιστούσε τις αξιολογήσεις ασαφείς και αναξιόπιστες· ζητεί τη διατήρηση των ζωνών της φυσικής αναπαραγωγής·

43.  ζητεί να αξιολογηθούν και να προωθηθούν τα έργα που επιδιώκουν την αποτίμηση της έμμεσης αλιείας (εγκαταλελειμμένα δίχτυα, πλέγματα καλλιέργειας μυδιών) και των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων προστατευομένων ειδών, διότι εκτιμάται ότι μόνον στην Αδριατική πιάνονται τυχαία άνω των 40 000 θαλάσσιες χελώνες· είναι της γνώμης ότι είναι επειγόντως απαραίτητες περιβαλλοντικές μελέτες και μελέτες σχετικά με τα μέσα προς ελάφρυνση του προβλήματος (όπως είναι συσκευές που διώχνουν τις χελώνες)·

44.  ζητεί την ισχυρή στήριξη της ναυπηγικής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των σκαφών αναψυχής, εστιάζοντας στον εκσυγχρονισμό και την εξειδίκευσή της προκειμένου να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις για βιώσιμη και ανταγωνιστική ανάπτυξη που να ευθυγραμμίζεται με τις «γαλάζιες» τεχνολογίες·

45.  ζητεί την ισχυρή στήριξη των παραγωγικών ζωνών, των προγραμμάτων αδελφοποίησης και της συνεργασίας μεταξύ των ζωνών διαφόρων περιφερειών της μακροπεριφέρειας· ενθαρρύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών καθώς και των σημαντικότερων εμπειριών του τομέα και της πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν άλλες περιφέρειες οι οποίες προτίθενται να αναπτύξουν την ίδια προσέγγιση προκειμένου να προωθηθεί η δημιουργία παραγωγικών ζωνών·

46.  υπογραμμίζει τη σημασία της στήριξης και ενίσχυσης της ερασιτεχνικής και οικογενειακής αλιείας αναψυχής παράλληλα με ολοκληρωμένες πολιτικές για την αλιεία και τον τουρισμό (αλιεία και αλιευτικός τουρισμός, θαλασσοκαλλιέργεια), ιδίως στα νησιά, προκειμένου να διαφυλαχθούν οι τοπικές πολιτιστικές παραδόσεις και ο τρόπος ζωής των κατοίκων των νησιών και των μικρών παράκτιων περιοχών, που συνδέεται άμεσα με τη θάλασσα· ενθαρρύνει την βιώσιμη, μικρής κλίμακας και παραδοσιακή αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, συνδυασμένη με μια διαφοροποιημένη γαστρονομική προσφορά και με την προώθηση των τοπικών αγορών ιχθύων ως τον καλύτερο τρόπο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας καθώς και την παροχή ισχυρότερης στήριξης στις παράκτιες τουριστικές δραστηριότητες·

47.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει και να προαγάγει τη συμμετοχή της αλιείας και των εργαζομένων στην αλιεία σε έργα όπως αυτά που σχετίζονται με τον πολιτιστικό τουρισμό και τον τουρισμό για την κληρονομιά, περιλαμβάνοντας την αλιεία και την εκ νέου ανακάλυψη των ναυτικών δραστηριοτήτων και των παραδοσιακών ιχθυοτόπων και επαγγελμάτων·

48.  υπογραμμίζει τη σημασία της κοινωνικής οικονομίας και της γυναικείας επιχειρηματικότητας για την επίτευξη του πυλώνα της γαλάζιας ανάπτυξης και ζητεί από τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στη στρατηγική EUSAIR να ενθαρρύνουν και να στηρίξουν τη συμμετοχή των γυναικών σε όλους τους σχετικούς τομείς· υπενθυμίζει τον θεμελιώδη ρόλο των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στις σχετικές περιφέρειες και τα εδάφη και ζητεί από τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην EUSAIR να εφαρμόσουν ενεργές πολιτικές για την προώθηση τέτοιων μορφών οικονομικής δραστηριότητας·

49.  στηρίζει τις δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση του υδρογεωλογικού κινδύνου και της διάβρωσης των ακτών·

50.  τονίζει τη σημασία της έρευνας και ενθαρρύνει την παροχή μεγαλύτερης στήριξης στις ναυτικές και θαλάσσιες ζώνες·

51.  τονίζει ότι η ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας και της θαλασσοκαλλιέργειας μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο όχι μόνον στην ανάκτηση της ποικιλίας των ειδών αλλά και στην οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας της Αδριατικής και του Ιονίου·

52.  καλεί την Επιτροπή να εντατικοποιήσει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, όπως είναι η βιωσιμότητα των έργων που αναπτύσσουν οι ομάδες παράκτιας δράσης·

Σύνδεση της περιφέρειας

53.  επισημαίνει ότι η βελτίωση των συνδέσεων στον τομέα των μεταφορών και της ενέργειας μεταξύ των εμπλεκομένων χωρών, καθώς και μεταξύ αυτών των χωρών και των άλλων γειτόνων τους, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων μεταφορών, των διατροπικών συνδέσεων με την ενδοχώρα και των ενεργειακών δικτύων, αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τη μακροπεριφέρεια και προϋπόθεση για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξή της· υπογραμμίζει την έλλειψη σύνδεσης μεταξύ των δύο ακτών της Αδριατικής και το χάσμα των υποδομών δικτύου που υπάρχει στην περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου·

54.  ζητεί την παροχή κινήτρων για τη δημιουργία βιώσιμων συνδέσμων μεταφορών, οι οποίοι θα μειώνουν τον χρόνο μετακίνησης, το κόστος της μεταφοράς και της εφοδιαστικής και τους εξωτερικούς παράγοντες· ζητεί την υλοποίηση μεγάλων έργων στρατηγικής σημασίας για τη σύνδεση ξηράς και θάλασσας προκειμένου να δημιουργηθούν ευκαιρίες για διατροπικές μεταφορές μεταξύ χωρών, να προωθηθεί η συνοχή, να ενισχυθεί το γενικό δίκτυο και να μειωθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση και, κατά συνέπεια οι εκπομπές CO2· εφιστά την προσοχή στην ανάγκη βελτίωσης της θαλάσσιας και λιμενικής διάστασης που συνδέεται με τις ενδομεταφορές, τις θαλάσσιες αρτηρίες και τις κρουαζιέρες μεταξύ των δύο ακτών της Αδριατικής, τόσο στις διαδρομές από το βόρειο στο νότιο τμήμα όσο και στις εγκάρσιες διαδρομές από το ανατολικό στο δυτικό τμήμα· τονίζει την ανάγκη για μεγαλύτερο συντονισμό ώστε να αποφευχθεί η θαλάσσια κυκλοφοριακή συμφόρηση και να βελτιωθεί η διαχείριση και ο έλεγχός της·

55.  προτείνει να γίνει χρήση του κανονισμού για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από θαλάσσιες μεταφορές (κανονισμός (ΕΕ) 2015/757) προκειμένου να προαχθεί η καινοτομία και να καθιερωθούν βιώσιμες θαλάσσιες μεταφορές στη μακροπεριφέρεια, μέσω της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και κινητήρων προώθησης των πλοίων, έτσι ώστε να μειωθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση στον τομέα των μεταφορών·

56.  υπογραμμίζει τη σημασία σύνδεσης των θαλάσσιων οδών μεταφοράς και των λιμένων με άλλα μέρη της Ευρώπης και τη σημασία των διασυνδέσεων με τους διαδρόμους ΔΕΔ-Μ (Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών)· καλεί τις συμμετέχουσες χώρες να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην υλοποίηση έργων που καλύπτονται από το τρέχον δίκτυο ΔΕΔ-Μ και άλλων παρεμβάσεων για την προτεινόμενη επέκτασή του προς τη νοτιοανατολική Ευρώπη/ανατολική ακτή της Αδριατικής, ικανών να καλύψουν το χάσμα δικτύου που υπάρχει στην περιοχή Αδριατικής-Ιονίου· καλεί κατά συνέπεια τις ενδιαφερόμενες χώρες να προσδιορίσουν τις προτεραιότητες για έργα υποδομής περιφερειακής και ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας και προτείνει να δοθεί προσοχή μεταξύ άλλων:

   (i) στην ολοκλήρωση του διαδρόμου Βαλτικής-Αδριατικής, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του συνολικού νωτιαίου διαδρόμου Ιονίου-Αδριατικής,
   (ii) στην επέκταση προς βορρά και νότο του διαδρόμου Σκανδιναβίας-Μεσογείου,
   (iii) στην δημιουργία ενός σιδηροδρομικού εμπορευματικού διαδρόμου Άλπεων-Δυτικών Βαλκανίων,
   (iv) στην καλύτερη σύνδεση της Ιβηρικής χερσονήσου με την κεντρική Ιταλία και τα Δυτικά Βαλκάνια,
   (v) στην υλοποίηση οδικής σύνδεσης στην περιοχή των Βαλκανίων μεταξύ του συστήματος λιμένων και του εσωτερικού των χωρών, καθώς και στη διασύνδεση με τον διάδρομο Ρήνου-Δούναβη,
   (vi) στην βελτίωση των λιμενικών εγκαταστάσεων για καλύτερες συνδέσεις μεταξύ των δύο ακτών της Αδριατικής, και στην κατάρτιση κοινής στρατηγικής από τους διαχειριστικούς φορείς των λιμένων της Βόρειας Αδριατικής για πιο εκτεταμένο εφοδιασμό της Κεντρικής Ευρώπης με εμπορεύματα εισαγωγής·

57.  ζητεί τη βελτιστοποίηση της μεταφορικής ικανότητας του υφιστάμενου δικτύου υποδομών, με ιδιαίτερη έμφαση στις υφιστάμενες οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις της μακροπεριφέρειας, μέχρι τις συνδέσεις του «τελευταίου χιλιομέτρου»· τονίζει την ανάγκη ολοκλήρωσης του αυτοκινητόδρομου Αδριατικής-Ιονίου το συντομότερο δυνατόν, ο οποίος θα τονώσει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της μακροπεριφέρειας· υπενθυμίζει τη σημασία των νέων διαδρόμων που θα ενσωματώνουν αυτοκινητόδρομους, σιδηροδρομικές γραμμές, και λοιπές υποδομές και στις δυο πλευρές της περιοχής Αδριατικής-Ιονίου· τονίζει την ανάγκη για μεγαλύτερο συντονισμό ώστε να αποφευχθεί η θαλάσσια κυκλοφοριακή συμφόρηση και να βελτιωθεί η διαχείριση και ο έλεγχός της·

58.  ζητεί να αναπτυχθούν υποδομές σιδηροδρομικών γραμμών υψηλής ταχύτητας που θα διασυνδέουν τη μακροπεριφέρεια και θα επιτρέπουν την καλύτερη σύνδεση με την ΕΕ και εντός της ΕΕ· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η συνδεσιμότητα των σιδηροδρόμων της περιφέρειας της Αδριατικής και του Ιονίου, καθώς επίσης μεταξύ των ακτών της Τυρρηνικής και των ακτών Αδριατικής-Ιονίου·

59.  καλεί τις συμμετέχουσες χώρες να βελτιώσουν τις υποδομές θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και εναέριων μεταφορών, να αναπτύξουν θαλάσσιες αρτηρίες στη μακροπεριφέρεια, συνδυάζοντας μέσα διατροπικών μεταφορών, ιδίως για τη σύνδεση της ενδοχώρας και να βελτιώσουν την εφοδιαστική των μεταφορών, αξιοποιώντας κατά τον βέλτιστο τρόπο την τεχνολογία αιχμής και διασφαλίζοντας πάντα υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής ασφάλειας και βιωσιμότητας· ζητεί επίσης από τις συμμετέχουσες χώρες να αξιολογήσουν τις δυνατότητες βελτίωσης της συνδεσιμότητας με μηχανισμούς ηλεκτρονικής κινητικότητας οι οποίοι θα μπορούσαν να προβλέπουν τη δυνατότητα διεθνούς υπηρεσίας έκδοσης ηλεκτρονικών εισιτηρίων·

60.  υπογραμμίζει την έλλειψη αποτελεσματικής σύνδεσης με τα νησιά· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη δημιουργία καλύτερων συνδέσεων εξετάζοντας νέες συντονισμένες επιλογές με προστιθέμενη αξία, βελτιστοποιώντας τη χρήση των εμπορευματικών και των επιβατικών διαδρομών, καθώς και με τη συμμετοχή ιδιωτικών και δημόσιων ενδιαφερόμενων μερών προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής, να σταματήσει ο αποπληθυσμός και να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση των κοινωνικοοικονομικών ευκαιριών σε αυτές τις περιοχές· επισημαίνει την ανάγκη να ενισχυθούν οι εσωτερικές συνδέσεις των νησιών και οι υποδομές μεταφορών με στόχο μια βιώσιμη εσωτερική κινητικότητα· τονίζει επίσης την ανάγκη διασφάλισης κατάλληλων προγραμμάτων υγειονομικής περίθαλψης και εκπαίδευσης για τους νησιωτικούς πληθυσμούς, κατά τη διάρκεια του έτους·

61.  ζητεί την υλοποίηση μεγάλων έργων για την ανάπτυξη διατροπικών συνδέσεων στα νησιά, και ζητεί συγκεκριμένα την παροχή ισχυρής στήριξης για την ενίσχυση των αεροδρομίων στρατηγικής σημασίας, ως προς τις υποδομές αλλά και ως προς τη δημιουργία νέων οδών προς τις άλλες περιφέρειες της μακροπεριφέρειας·

62.  παροτρύνει τις συμμετέχουσες χώρες να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για τη διαφοροποίηση των πηγών ενεργειακού εφοδιασμού, μια διαδικασία που όχι μόνο θα βελτιώσει την ενεργειακή ασφάλεια της μακροπεριφέρειας αλλά θα αυξήσει τον ανταγωνισμό και θα καταπολεμήσει την ενεργειακή ένδεια, γεγονός το οποίο θα έχει σημαντικά οφέλη για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιφέρειας· τονίζει την ανάγκη για ενδελεχή αξιολόγηση της επίπτωσης στο περιβάλλον των παρεμβάσεων στον ενεργειακό τομέα· υπογραμμίζει τη σημασία του κοινού σχεδιασμού των επενδύσεων στην ανάπτυξη τερματικών σταθμών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και ελλειπόντων δικτύων αγωγών φυσικού αερίου στη μακροπεριφέρεια, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην επίτευξη μεγαλύτερης ανεξαρτησίας και ενεργειακής ασφάλειας· ενθαρρύνει, επιπλέον, τη λήψη μέτρων για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και της αποδοτικότητας των πόρων, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ανταγωνιστικότητα·

63.  ενθαρρύνει την ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών ικανών να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα, να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και να διασφαλίσουν την ενεργειακή ασφάλεια της μακροπεριφέρειας και όχι μόνο· υπογραμμίζει, επίσης, τη σημασία ανάπτυξης και προώθησης της έννοιας των έξυπνων πόλεων προκειμένου να δοθεί προστιθεμένη αξία στις υφιστάμενες συνολικές ενεργειακές υποδομές της μακροπεριφέρειας·

64.  αναγνωρίζει το υψηλό δυναμικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην μακροπεριφέρεια, το οποίο δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς· ζητεί την αξιοποίηση των διαθέσιμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η ηλιακή και η αιολική, η παλιρροϊκή (όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό) και η κυματική ενέργεια, στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την ενέργεια· υπογραμμίζει τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα πιθανών υδροηλεκτρικών σταθμών, σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες· καλεί τις συμμετέχουσες χώρες να συμβάλουν στη δημιουργία μιας εύρυθμα λειτουργούσας και διασυνδεδεμένης αγοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας στη μακροπεριφέρεια που θα διασφαλίζει ίση πρόσβαση σε φθηνή και οικονομικά προσιτή ενέργεια· τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης των διασυνοριακών ενεργειακών διασυνδέσεων για τη στήριξη των επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας ως βασική προϋπόθεση για την ενσωμάτωση στο ενεργειακό δίκτυο της ΕΕ, καθώς και την άρση των εμποδίων στις διασυνοριακές επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας·

65.  στηρίζει τον κοινό σχεδιασμό και τις επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές τόσο για την παραγωγή όσο και για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στη μακροπεριφέρεια, σύμφωνα με το δίκτυο ΔΕΔ-Ε (Διευρωπαϊκό Δίκτυο Ενέργειας), μέσω της υλοποίησης των συγκεκριμένων έργων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο έργων ενδιαφέροντος για την ενεργειακή κοινότητα (PECI)·

66.  εκφράζει την ανησυχία του για την ανανεωμένη ώθηση στις έρευνες και την εκμετάλλευση πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ανοικτή θάλασσα και στην ξηρά, γεγονός που θα μπορούσε να εκθέσει την μακροπεριφέρεια στον κίνδυνο καταστροφών με σοβαρότατες συνέπειες για το περιβάλλον, την οικονομία, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της αλιείας, και τη δημόσια υγεία· τονίζει ότι οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα πρέπει να συνάδει με τους κανόνες και τις κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης για το κλίμα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· τονίζει ότι η Αδριατική θάλασσα είναι μια κλειστή και ρηχή θάλασσα χωρίς την ικανότητα να διασπείρει τους ρύπους, η οποία ωστόσο έχει αυξημένη τουριστική κίνηση σε αμφότερες τις ακτές της· τονίζει επίσης ότι η ανάπτυξη της μακροπεριφέρειας πρέπει να βασίζεται κατά προτεραιότητα στον τουρισμό και τις οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων της· τονίζει την ανάγκη για συνεπή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ και των διεθνών συμβάσεων σχετικά με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την ασφάλεια των θαλάσσιων δραστηριοτήτων· ζητεί, ως εκ τούτου, την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική (2008/56/ΕΚ) και της οδηγίας για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου (2013/30/ΕΕ)·

67.  ζητεί τον καθορισμό κοινών ευρωπαϊκών προτύπων στη μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου σχετικά με την ασφάλεια των μεταφορών·

68.  τονίζει την ανάγκη προώθησης διασυνοριακών αεροπορικών υπηρεσιών μέσω της υλοποίησης κοινών έργων που θα αποσκοπούν στη διασφάλιση και την αύξηση των συνδέσεων στο εσωτερικό της μακροπεριφέρειας·

Ποιότητα του περιβάλλοντος

69.  υπενθυμίζει τον πλούτο των θαλάσσιων, παράκτιων και χερσαίων οικοσυστημάτων των συμμετεχουσών χωρών· σημειώνει ότι η Αδριατική φιλοξενεί σχεδόν το ήμισυ (49%) όλων των καταγεγραμμένων μεσογειακών θαλάσσιων ειδών και αποτελεί την πιο ασυνήθιστη υποπεριφέρεια της Μεσογείου λόγω του μικρού βάθους της, των περιορισμένων ροών, και των πολλών ποταμών που εκβάλλουν σ' αυτήν· ζητεί να καταβληθούν κοινές προσπάθειες προκειμένου να ληφθούν όλα τα δυνατά μέτρα, όπως η χρησιμοποίηση καθαρών καυσίμων για τις θαλάσσιες μεταφορές και την εφοδιαστική, με στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των διεθνικών χερσαίων οικοτόπων, καθώς και για την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης της θάλασσας και λοιπών απειλών για την παράκτια και θαλάσσια βιοποικιλότητα· τονίζει ότι είναι σημαντικό να προστατευθούν τα θαλάσσια και χερσαία είδη που απειλούνται με εξαφάνιση, όπως οι μεσογειακές φώκιες, οι σαλαμάνδρες, οι λύγκες, οι γυπαετοί και άλλα, και καλεί τις συμμετέχουσες χώρες να εφαρμόσουν αναλογικά μέτρα για την επίτευξη αυτού του στόχου·

70.  ζητεί την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών στο πεδίο της διαχείρισης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του δικτύου Natura 2000 και των χαρακτηρισμένων από την UNESCO τόπων, με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων πόλων έλξης τουριστών·

71.  παροτρύνει όλες τις συμμετέχουσες χώρες να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την εφαρμογή θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, σύμφωνα με την οδηγία 2014/89/ΕΕ περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, και ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών, με τη συμμετοχή διαφόρων ενδιαφερόμενων φορέων (εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, ερευνητική κοινότητα, ΜΚΟ, κ.λπ.)· θεωρεί ότι η αρμόζουσα από κοινού διακυβέρνηση του θαλάσσιου χώρου παρέχει σημαντικό πλαίσιο για βιώσιμη και διαφανή χρήση των θαλασσίων και ναυτιλιακών πόρων·

72.  τονίζει τη σημασία προστασίας και διατήρησης των ποταμών και των λιμνών στη λεκάνη Αδριατικής-Ιονίου·

73.  επισημαίνει την ανάγκη υπεύθυνης αντιμετώπισης της ιστορικής και διασυνοριακής ρύπανσης και την ανάγκη καθαρισμού των περιοχών που πλήττονται από τη βιομηχανική μόλυνση του εδάφους, των υδάτων και του αέρα και, κατά περίπτωση, από τη ρύπανση που οφείλεται στις στρατιωτικές συγκρούσεις· στηρίζει όλα τα ενεργά μέτρα για τη μείωση της ρύπανσης της θάλασσας από χημικά και συμβατικά όπλα· τάσσεται υπέρ της μείωσης, με στόχο την εξάλειψη, των θαλάσσιων απορριμμάτων, σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική, ιδίως δε όσον αφορά την ρύπανση των νησιών της Αδριατικής με απόβλητα·

74.  εκφράζει ανησυχία για τη ζημία που προκαλούν τα πλαστικά απορρίμματα στη θάλασσα· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει πρωτοβουλίες για περισυλλογή και ανακύκλωση αυτών των αποβλήτων· τονίζει πόσο είναι σημαντικό το να περιληφθούν οι αλιείς σε αυτή τη διεργασία·

75.  καλεί τις χώρες να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ολοκληρωμένα σχέδια για την επαναχρησιμοποίηση παρωχημένων βιομηχανικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων· τονίζει ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις όχι μόνο συνιστούν απειλή για το περιβάλλον αλλά προσφέρουν επίσης σημαντικό οικονομικό δυναμικό το οποίο δεν αξιοποιείται·

76.  ζητεί να ενθαρρυνθεί η μετεγκατάσταση των βιομηχανιών από τα αστικά κέντρα και τις παράκτιες περιοχές με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής·

77.  επιμένει ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται όλα τα υπάρχοντα μέσα κατά την εφαρμογή των βέλτιστων λύσεων διαχείρισης αποβλήτων και επεξεργασίας λυμάτων στην περιφέρεια, σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1991 για την επεξεργασία των λυμάτων στις χώρες της ΕΕ·

78.  εφιστά την προσοχή σε διάφορες φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές που έπληξαν την περιφέρεια τα τελευταία χρόνια· εφιστά την προσοχή στο πρόβλημα της αποψίλωσης και των λοιπών κινδύνων κλιματικής αλλαγής· τονίζει την ανάγκη να εφαρμοστούν πλήρως κατά την υλοποίηση του σχεδίου δράσης και των προτεραιοτήτων κάθε πυλώνα, οι οριζόντιες αρχές για τη διαχείριση του κινδύνου φυσικών καταστροφών και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή· ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των υδρομετεωρολογικών ιδρυμάτων των χωρών για την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων, των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, και την διαχείριση του κινδύνου καταστροφών· αναγνωρίζει ότι οι τομείς του νερού, της γεωργίας και του τουρισμού είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στην κλιματική αλλαγή, και ενθαρρύνει, συνεπώς, τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών, προκειμένου να δημιουργηθούν ένα πλαίσιο και ένας μηχανισμός στήριξης για την εφαρμογή των μέτρων προσαρμογής και μετριασμού των επιπτώσεων·

79.  υπογραμμίζει την ανάγκη να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ιδίως στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών·

80.  επισημαίνει το πρόβλημα της ανισότητας πρόσβασης λόγω γεωγραφικής θέσης και εποχής του χρόνου σε αποθέματα νερού, με σημαντική λειψυδρία στα νησιά και τις παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν η ζήτηση νερού αυξάνεται κατά πολύ λόγω της άφιξης μεγάλου αριθμού τουριστών·

81.  ζητεί τη σύσταση περιφερειακού κέντρου ετοιμότητας σε περίπτωση καταστροφών καθώς και ενός κοινού σχεδίου έκτακτης ανάγκης για πετρελαιοκηλίδες και επεισόδια ρύπανσης μεγάλης κλίμακας, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την πρόληψη φυσικών καταστροφών και καταστροφών που προκαλούνται από βιομηχανικές δραστηριότητες, μεταφορές και άλλες δραστηριότητες, όπως πλημμύρες, πυρκαγιές, καθώς και από δραστηριότητες εκμετάλλευσης στην Αδριατική· υπογραμμίζει ότι το κέντρο πρέπει να συνδέεται άμεσα με τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ· τονίζει τη σημασία της διατήρησης του οικοσυστήματος και της βιοποικιλότητας της περιφέρειας μέσω καλύτερης κατανόησης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών·

82.  καλεί τις τρίτες χώρες να επιταχύνουν την εφαρμογή του τομεακού κεκτημένου (όπως η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα) με σκοπό τη μελλοντική τους ένταξη στην Ένωση·

83.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να διαβουλεύονται με τις αρμόδιες αρχές των γειτονικών χωρών και τις τοπικές κοινότητες στη μακροπεριφέρεια, ιδίως όσον αφορά τις οικονομικές δραστηριότητες που υπόκεινται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με την οδηγία 2014/52/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον·

Βιώσιμος και ανταγωνιστικός τουρισμός

84.  υπογραμμίζει την καίρια σημασία του τουρισμού για την ευρωπαϊκή οικονομία και την ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής στην ΕΕ, ιδίως για τις χώρες της Μεσογείου και την περιφέρεια στο σύνολό της· υπογραμμίζει την ανάγκη ανάπτυξης νέων προσεγγίσεων για να αντισταθμισθεί ο εποχιακός χαρακτήρας του τουρισμού, οι οποίες θα συνάδουν με τον αντίκτυπο και τη βιωσιμότητα του τουρισμού στο περιβάλλον· ζητεί την παροχή μεγαλύτερης στήριξης για τη χρηματοδότηση έργων τουρισμού από τα ΕΔΕΤ και λοιπές πηγές·

85.  παροτρύνει την επείγουσα βελτίωση της διασυνοριακής οδικής σύνδεσης προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του τουρισμού δεδομένου ότι η κακή συνδεσιμότητα προκαλεί κυκλοφοριακές συμφορήσεις και μεγάλες καθυστερήσεις· υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης, για τουριστικούς λόγους, των υφιστάμενων εναέριων υποδομών και της θαλάσσιας σύνδεσης μεταξύ των δύο ακτών της Αδριατικής·

86.  υπενθυμίζει την ανάγκη να υποστηριχθεί η χρήση των αερολιμένων που υπάρχουν ήδη στη μακροπεριφέρεια προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική συγκέντρωση επιβατών σε λίγους κόμβους και να ευνοηθεί ένας βιώσιμος και πιο ισορροπημένος τουρισμός ως προς τις ροές προς διάφορες περιοχές·

87.  αναγνωρίζει την πλούσια πολιτιστική και φυσική κληρονομιά (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών δραστηριοτήτων όπως ο κινηματογράφος, το θέατρο και η μουσική) της περιφέρειας ως ισχυρό πλεονέκτημα στο οποίο στηρίζεται ο τομέας του τουρισμού· επισημαίνει ότι σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες υπάρχει μεγάλος αριθμός περιοχών που προστατεύονται από την UNESCO και περιοχών που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000· θεωρεί ότι, παρά τη σημαντική συνεισφορά του εν λόγω τομέα στην οικονομία, το δυναμικό του τουρισμού δεν αξιοποιείται πλήρως, ιδίως λόγω της υψηλής εποχικότητας και των ελλείψεων στους τομείς της καινοτομίας, της βιωσιμότητας, των υποδομών μεταφοράς, της ποιότητας της προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών, των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων φορέων και της υπεύθυνης τουριστικής διαχείρισης· ζητεί από τις συμμετέχουσες χώρες να εγκρίνουν πολιτικές για τη διασφάλιση της επαρκούς προσφοράς συνδέσεων και υπηρεσιών φιλοξενίας ακόμα και πέραν της θερινής περιόδου, με στόχο τη διαφοροποίηση των τουριστικών ροών και τη διασφάλιση συνεχούς τουριστικής παρουσίας στις διάφορες εποχές του έτους· τονίζει τη σημασία της ενοποίησης του τουρισμού και της φυσικής, πολιτιστικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς·

88.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν λύσεις βιώσιμης κινητικότητας στον τομέα του τουρισμού, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών και ενισχύοντας το φάσμα τους·

89.  αναγνωρίζει τη σημασία των εθνικών και φυσικών πάρκων, καθώς και των προστατευόμενων περιοχών, ως τα θεμέλια της μελλοντικής εκπαίδευσης των πολιτών σε τομείς που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής·

90.  τονίζει ότι η συνεργασία μεταξύ των χωρών είναι σημαντική για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού στην περιφέρεια· ενθαρρύνει τη χάραξη στρατηγικών στον τομέα του τουρισμού για την Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο πέλαγος οι οποίες θα βασίζονται στη βιωσιμότητα και θα επιτρέπουν στις χώρες να επωφελούνται από συνέργειες και να αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις σε μακροπεριφερειακό επίπεδο· θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία για την ανάδειξη του προφίλ των προορισμών στην περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου·

91.  παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις συμμετέχουσες χώρες και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να λάβουν μέτρα που θα παράσχουν κίνητρα στους ενδιαφερόμενους φορείς για τη βελτίωση των τουριστικών υποδομών·

92.  τονίζει τη σημασία της παροχής στήριξης στις βιομηχανίες του πολιτισμού και της δημιουργικότητας και ιδίως τη στήριξη της ανάπτυξης των επιχειρήσεων του τομέα, των διαδικασιών επιχειρηματικής συγκέντρωσης, των τομέων της μουσικής, του θεάτρου, του χορού, του κινηματογράφου· ενθαρρύνει τη διοργάνωση φεστιβάλ, συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων που προωθούν την ενοποίηση·

93.  εφιστά την προσοχή στην ανάγκη ευκολότερης πρόσβασης σε στήριξη και χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ εφόσον διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στον τομέα του τουρισμού· ενθαρρύνει τους ενδιαφερόμενους φορείς στην περιφέρεια να συμμετάσχουν στο δίκτυο Enterprise Europe με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών, τη δικτύωση και την εύρεση διασυνοριακών εταίρων·

94.  τονίζει τη σημασία των διαδικασιών έξυπνης εξειδίκευσης και έξυπνων πόλεων μέσω της αξιοποίησης υφιστάμενων πλατφορμών καινοτομίας, μεταξύ των οποίων η δημιουργία ενός χώρου δημιουργικότητας στην περιοχή Αδριατικής-Ιονίου·

95.  στηρίζει την ανάπτυξη μιας διαφοροποιημένης προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών που θα περιλαμβάνει θεματικά τουριστικά πάρκα και διαδρομές, καθώς και πολιτιστικό, αγροτικό τουρισμό, τουρισμό υγείας, ιατρικό, ναυτικό, οινο-γαστρονομικό, συνεδριακό και αθλητικό τουρισμό, συμπεριλαμβανομένης της ποδηλασίας, του γκολφ, των καταδύσεων, της πεζοπορίας, του σκι, της ορειβασίας και των υπαίθριων αθλημάτων, προκειμένου να προωθηθεί ο τουρισμός σε όλη τη διάρκεια του έτους και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των τουριστικών προορισμών, με βάση την βιωσιμότητα· στηρίζει την ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού προκειμένου να μειωθεί η πίεση στα μεγάλα τουριστικά κέντρα και στην περιορισμένη παράκτια ζώνη και να συμβάλει στην καταπολέμηση της εποχικότητας· στηρίζει την επέκταση των τουριστικών δραστηριοτήτων προς την ενδοχώρα με τη δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προϊόντων που περιλαμβάνουν τους κύριους πόλους έλξης της μακροπεριφέρειας και εκείνους των πρωτευουσών της·

96.  τονίζει τη σημασία της συνοχής μεταξύ της διαχείρισης του τουρισμού και των υποδομών, καθώς και την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας και της ποικιλομορφίας των υπηρεσιών και των δυνατοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της περιφέρειας· τονίζει επίσης τη σημασία της προώθησης και της διατήρησης των τοπικών και περιφερειακών παραδόσεων·

97.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να διερευνηθούν εναλλακτικές διαδρομές και επιχειρηματικά μοντέλα και να βελτιωθεί η σύνδεση της προσφοράς κρουαζιέρας με τον ντόπιο πληθυσμό και τα προϊόντα, επιτρέποντας ως εκ τούτου την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της μη βιώσιμης συμφόρησης και την καλύτερη αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού, με πιο μακροχρόνια οικονομικά οφέλη για τις τοπικές οικονομίες· αναγνωρίζει τη σημασία της ανάπτυξης και της δημιουργίας εμπορικού σήματος για τουριστικές διαδρομές της μακροπεριφέρειας, μέσω της χαρτογράφησης και της περαιτέρω προώθησης των υφιστάμενων διαδρομών·

98.  στηρίζει την αξιοποίηση, για τουριστικούς σκοπούς, ομάδων από τα πιο αντιπροσωπευτικά προϊόντα της περιοχής, καθώς και τον σχεδιασμό προγραμμάτων προώθησης και εμπορίας·

99.  τονίζει την ανάγκη ύπαρξης πραγματικής διατροπικότητας στις μεταφορές με την χρησιμοποίηση ενός ολοκληρωμένου δικτύου υπηρεσιών και κόμβων, με στόχο την ανάπτυξη ενός ποιοτικού οικολογικού τουρισμού·

100.  ζητεί την εκπόνηση ενός Χάρτη της Αδριατικής θάλασσας και του Ιονίου πελάγους που θα περιέχει κριτήρια, αρχές και κατευθυντήριες γραμμές για την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού μέσω της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τουριστικών Δεικτών (ETIS) για την αξιολόγηση των τουριστικών προορισμών με στόχο τη βελτίωση της βιώσιμης ανάπτυξής τους·

o
o   o

101.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμά στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των χωρών που συμμετέχουν στη EUSAIR (Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, Aλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και Σερβία).

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 259.
(3) ΕΕ C 349 E της 29.11.2013, σ. 1.


Πολιτική συνοχής και αναθεώρηση της στρατηγικής «ΕΕ 2020»
PDF 521kWORD 134k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την πολιτική συνοχής και την επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (2014/2246(INI))
P8_TA(2015)0384A8-0277/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 4, 162 και 174 έως 178,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006(1) (εφεξής «κανονισμός περί κοινών διατάξεων»),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (EΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, την απλούστευση και τη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών των ομίλων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(7),

–  έχοντας υπόψη την έκτη έκθεση της Επιτροπής για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή με τίτλο «Επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη: Προώθηση της ανάπτυξης και της καλής διακυβέρνησης στις περιφέρειες και πόλεις της ΕΕ», της 23ης Ιουλίου 2014 (εφεξής «έκτη έκθεση συνοχής»),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(8),

–  έχοντας υπόψη την όγδοη έκθεση προόδου της Επιτροπής για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή με τίτλο «Η περιφερειακή και αστική διάσταση της κρίσης», της 26ης Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιανουαρίου 2014 με θέμα «Ευφυής εξειδίκευση: δικτύωση κέντρων αριστείας για μια αποτελεσματική πολιτική συνοχής»(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την ετοιμότητα των κρατών μελών της ΕΕ για μια αποτελεσματική και έγκαιρη έναρξη της νέας περιόδου προγραμματισμού για την πολιτική συνοχής(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την έβδομη και την όγδοη έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική έκθεση του 2013 σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τις καθυστερήσεις στην εκκίνηση της πολιτικής συνοχής για το διάστημα 2014-2020(12),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2011 με τίτλο «Ένα πλαίσιο για τη νέα γενιά καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων – οι ενωσιακές πλατφόρμες ιδίων κεφαλαίων και χρέους» (COM(2011)0662),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/760 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια(13),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Ιανουαρίου 2015 με τίτλο «Αξιοποίηση στο έπακρο της ελαστικότητας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης» (COM(2015)0012),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την έκτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή: επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, τα οποία εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων (Συνοχής) στις 19 Νοεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 3ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την έκτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή(14),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας με τίτλο «Σχέδιο για μια αναθεωρημένη στρατηγική «Ευρώπη 2020: Συνεισφορά της συντονιστικής επιτροπής της πλατφόρμας παρακολούθησης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» της Επιτροπής των Περιφερειών»(15),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 21ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την έκτη έκθεση συνοχής της Επιτροπής(16),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2015 με τίτλο «Αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2015)0100),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Ιανουαρίου 2015 με τίτλο «Αξιοποίηση στο έπακρο της ελαστικότητας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης» (COM(2015)0012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0277/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί την κύρια επενδυτική πολιτική της ΕΕ για τη μεγέθυνση και την ανάπτυξη, η οποία ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και έχει ως στόχο τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ περιφερειών και την προώθηση της σύγκλισης και προϋπολογισμό 351,8 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το τέλος του 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παραμένει αντιμέτωπη με τα αποτελέσματα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης – υψηλή ανεργία, άνισο και βραδύ ρυθμό οικονομικής ανάκαμψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής έχει ως σκοπό να εξασφαλίσει την κινητοποίηση και εστίαση όλων των ενεργειών και ικανοτήτων στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει καίρια σημασία οι διάφορες πρωτοβουλίες της ΕΕ για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος, να διατηρούν μια συνεκτική προσέγγιση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην ενίσχυση του συντονισμού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο όσον αφορά την εφαρμογή της πολιτικής για τη συνοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι στον προγραμματισμό και τις διατάξεις σχετικά με την υποβολή εκθέσεων δεν προβλέπεται συγκεκριμένος μηχανισμός που να αφορά ρητά τη συμβολή των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων στην υλοποίηση των εμβληματικών πρωτοβουλιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» θα πρέπει να εξετάζει την υλοποίηση των εμβληματικών πρωτοβουλιών και να αποσκοπεί στην εξισορρόπηση των χρηματοπιστωτικών, δημοσιονομικών και οικονομικών μέτρων, αφενός, και των κοινωνικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών πτυχών όπως και της πτυχής της ισότητας (ιδίως της ισότητας των φύλων), αφετέρου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίσταται αυξανόμενη ανάγκη για μεγαλύτερη συνοικειοποίηση της στρατηγικής από τα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης και τους διάφορους εμπλεκόμενους παράγοντες, και για επιμερισμό της ευθύνης, με αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις, σε όλα τα επίπεδα υλοποίησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και η εταιρική σχέση πρέπει να ενισχυθούν, δεδομένου ότι έχουν το δυναμικό να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της έλλειψης διοικητικής ικανότητας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της πολιτικής για τη συνοχή έχουν αναμφισβήτητα εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου για να στηρίξουν τις επενδύσεις στις βασικές ενωσιακές προτεραιότητες, αποδεικνύοντας την προσαρμοστικότητα και την αποτελεσματικότητά τους, ενώ κεντρικός στόχος παραμένει η μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών, η ενίσχυση του δυναμικού των περιφερειών και η προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων κομίζει νέα στοιχεία στη συνολική στρατηγική της ΕΕ που αποσκοπεί στη δημιουργία καινοτόμου, βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και εξειδικευμένων θέσεων εργασίας·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις σοβαρές και άνισες συνέπειες της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες και να είναι έξυπνη και ισόρροπη χάριν συνέπειας και αποτελεσματικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί, ωστόσο, να εξετάζει άλλα μέτρα, όπως μέτρα για τις υποδομές, την εσωτερική αγορά και τη διοικητική ικανότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να συνεκτιμώνται τα διάφορα εδαφικά χαρακτηριστικά , ενώ ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις περιφέρειες της ΕΕ που αναφέρονται στα άρθρα 174 και 349 ΣΛΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενδιάμεση επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», μολονότι καθυστέρησε το 2015, αποτελεί προπαντός ευκαιρία για την αξιολόγηση (και αναγνώριση) της συμβολής που έχει η πολιτική συνοχής στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής και για τη βελτίωση των υφιστάμενων αλληλεπιδράσεων και δεσμών ανάμεσα στις διάφορες πολιτικές της ΕΕ και με τον προϋπολογισμό της ΕΕ, με στόχο να λειτουργούν ως ουσιαστικός καταλύτης για την εφαρμογή της στρατηγικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι το παρόν στάδιο έχει καίρια σημασία για τη διαμόρφωση της μελλοντικής πολιτικής για τη συνοχή, ως πανενωσιακής επενδυτικής πολιτικής, ενώ το προβάδισμα θα πρέπει να δίδεται στη μείωση των αναπτυξιακών ανισοτήτων και στην εκ νέου επιτάχυνση της διαδικασίας σύγκλισης·

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» και η διασύνδεσή της με την πολιτική συνοχής

1.  υπενθυμίζει ότι η στρατηγική «Ευρώπη 2020» αποτελεί μια συνολική, μακροπρόθεσμη στρατηγική «ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οικοδομημένη πάνω σε πέντε φιλόδοξους στόχους: απασχόληση, καινοτομία, κλιματική αλλαγή και ενεργειακή βιωσιμότητα, εκπαίδευση, καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού· υπενθυμίζει ότι οι στόχοι συνοδεύονται από επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες, ότι οι προκλήσεις που εντοπίσθηκαν το 2010 έχουν αντιμετωπισθεί με άνισο τρόπο και ότι η πρόοδος σε επίπεδο ΕΕ ως προς την επίτευξη ορισμένων από αυτούς, όπως είναι η καταπολέμηση της ανεργίας, εξακολουθεί να είναι περιορισμένη· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να επικεντρώνεται στη βιώσιμη μεγέθυνση και ανάπτυξη και στις αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, έτσι ώστε τα οφέλη από τις επενδύσεις να είναι μακροπρόθεσμα·

2.  τονίζει ότι η πρόοδος όσον αφορά την ισότητα των φύλων θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στην οικονομική μεγέθυνση, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή·

3.  επισημαίνει ότι το 2010 θεσπίστηκε ένα ενωσιακό πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης και ο μηχανισμός υλοποίησής του, το «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο», με στόχο τη διασφάλιση του συντονισμού των δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών, των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την καλύτερη ευθυγράμμιση των εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών για τη μεγέθυνση και την απασχόληση σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου να υποστηριχθεί η υλοποίηση της στρατηγικής· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι προκλήσεις για περισσότερο συντονισμό και συγχρονισμό παραμένουν επίκαιρες·

4.  τονίζει ότι η πολιτική συνοχής για την περίοδο 2007-2013, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με την προηγούμενη στρατηγική της Λισαβόνας και έχει παρόμοιους βασικούς στόχους, βρισκόταν ήδη σε φάση εφαρμογής όταν δρομολογήθηκε η στρατηγική «Ευρώπη 2020», και ότι ο αναπρογραμματισμός σύμφωνα με τους στόχους της νέας στρατηγικής θα ήταν, ως εκ τούτου, όχι μόνο δυσχερής, αλλά και αντιπαραγωγικός· επισημαίνει, ωστόσο, ότι, σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, για πολλά κράτη μέλη η πολιτική συνοχής είναι η μόνη πηγή επενδύσεων αλλά επίσης ότι, μέσω της δέσμευσης κονδυλίων για τους στόχους της Λισαβόνας, παρέσχε σημαντική στήριξη και συμβολή στις πολιτικές των χωρών για την υλοποίηση της στρατηγικής, όπως προκύπτει από την έκτη έκθεση συνοχής και από διάφορες ανακοινώσεις και μελέτες της Επιτροπής· υπενθυμίζει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας έχασε, με την πάροδο του χρόνου, τη στήριξη κρατών μελών, περιφερειών και δήμων, και ότι η διακυβέρνηση «Ευρώπη 2020» είναι ιδιαίτερα συνεπής προς τις αρχές και τα μέσα της πολιτικής για τη συνοχή, πράγμα που μπορεί να εξασφαλίσει μια δέσμευση για την υλοποίηση της στρατηγικής σε πνεύμα συνοικειοποίησης·

5.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο των εκ των υστέρων αξιολογήσεων για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, να παράσχει πληροφορίες για τα αποτελέσματα και την εστίαση σε αυτά και για τη συγκεκριμένη συμβολή που έχει η πολιτική συνοχής στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· τονίζει τη σημασία που έχει η κατανόηση της πραγματικότητας και των ορίων όσον αφορά τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη συμβολή της πολιτικής για τη συνοχή στους γενικούς στόχους της στρατηγικής, όπως και η συνεκτίμηση της αναστάτωσης που υπήρξε στις οικονομίες της ΕΕ, ιδίως στις χώρες που υπέστησαν σοβαρό πλήγμα κατά τη διάρκεια της κρίσης· εκτιμά ότι τα συμπεράσματα αυτά θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα για την τρέχουσα υλοποίηση της στρατηγικής·

6.  τονίζει ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί το βασικό μέσο της ΕΕ, που καλύπτει όλες τις περιοχές, για επενδύσεις στην πραγματική οικονομία και ότι ενεργεί ως έκφραση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης με την επέκταση της ανάπτυξης και της ευημερίας και με τη μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων· επισημαίνει ότι η πολιτική συνοχής ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και παρέχει το απαιτούμενο επενδυτικό πλαίσιο, χωρίς να είναι απλώς ένα εργαλείο για την εφαρμογή της· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι, μέσω της θεματικής συγκέντρωσης, τα ΕΔΕΤ, στο πλαίσιο της νέας αρχιτεκτονικής τους, προσανατολίζονται προς 11 θεματικούς στόχους που προκύπτουν απευθείας από τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και ότι έχουν θεσπιστεί προϋποθέσεις άμεσα συνδεδεμένες με τους εν λόγω θεματικούς στόχους προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι επενδύσεις πραγματοποιούνται κατά τρόπο ώστε να μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητά τους· υπογραμμίζει ότι στηρίζει πλήρως τη νέα αυτή προσέγγιση, η οποία θα συμβάλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των δαπανών·

7.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η πολιτική συνοχής αναπτύσσει συνέργειες με άλλες πολιτικές της ΕΕ, όπως η ενιαία ψηφιακή αγορά, η ενεργειακή ένωση, η ενιαία αγορά κεφαλαίων και η κοινωνική πολιτική και ότι, με το σύνολο των μέσων και των στόχων της, περιλαμβανομένων των μακροπεριφερειακών στρατηγικών, του αστικού θεματολογίου, της εδαφικής ατζέντας, των επενδύσεων σε ΜΜΕ, των στρατηγικών έξυπνης ανάπτυξης και έξυπνης εξειδίκευσης, συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από τις εθνικές και περιφερειακές αρχές σε όλη την Ευρώπη να σχεδιάσουν έξυπνες στρατηγικές εξειδίκευσης και να αξιοποιήσουν τις συνέργειες μεταξύ των διαφόρων ενωσιακών, εθνικών και περιφερειακών μηχανισμών, τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών·

8.  επισημαίνει τη σχέση με μια ευρύτερη διαδικασία οικονομικής διακυβέρνησης μέσω μέτρων που συνδέουν την αποτελεσματικότητα των ΕΔΕΤ με τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση· καλεί τα κράτη μέλη να δράσουν με πλήρη υπευθυνότητα προκειμένου να αποφευχθεί κατά το δυνατόν η εφαρμογή τους και να προληφθούν ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην υλοποίηση των ΕΔΕΤ και στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής για τη συνοχή· υπογραμμίζει επίσης ότι θα πρέπει να παρασχεθεί στήριξη στα κράτη μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν προσωρινές δημοσιονομικές δυσκολίες· εκφράζει την ικανοποίησή του για τους μηχανισμούς ευελιξίας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (COM(2015)0012) που έχουν ως στόχο να ενισχυθεί η σύνδεση μεταξύ επενδύσεων, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και της χρήσης των πόρων για να υποστηριχθεί η μακροπρόθεσμη βιώσιμη μεγέθυνση και να διευκολυνθεί η πρόοδος ως προς την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

9.  τονίζει με ανησυχία τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση της πολιτικής για τη συνοχή κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού· υπογραμμίζει ότι, παρόλο που έχει συμφωνηθεί η μεγάλη πλειονότητα των επιχειρησιακών προγραμμάτων, η ίδια η εκτέλεση βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο· επισημαίνει, ωστόσο, ότι μπορούν να γίνουν αξιολογήσεις όσον αφορά τη διοχέτευση πόρων της πολιτικής σε προτεραιότητες που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι, σύμφωνα με την πρώτη αξιολόγηση που εξέδωσε η Επιτροπή, τα ποσά που διατίθενται στην έρευνα και την καινοτομία, στη στήριξη των ΜΜΕ, στις ΤΠΕ, στην οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, στην απασχόληση, στην κοινωνική ένταξη, στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη ικανοτήτων έχουν αυξηθεί σημαντικά σε σύγκριση με την προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού, ενώ το επίπεδο στήριξης στις μεταφορές και τις περιβαλλοντικές υποδομές έχει μειωθεί· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, όταν θα διενεργηθεί η ενδιάμεση αξιολόγηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ενδέχεται να μην είναι ακόμη διαθέσιμα τα δεδομένα σχετικά με την εκτέλεση των πόρων των ΕΔΕΤ και, κατά συνέπεια, να μην είναι εφικτή, στο στάδιο αυτό, μια ακριβής εκτίμηση όσον αφορά τη συμβολή των κονδυλίων αυτών στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ότι τα κράτη μέλη έχουν αναλάβει δράση, π.χ. για να διασφαλίσουν ότι το 20% των πόρων τους δαπανάται στη δράση για το κλίμα·

10.  αναγνωρίζει ότι η δημιουργία πλαισίου επιδόσεων και η καθιέρωση εκ των προτέρων προϋποθέσεων και συνδέσεων με τις συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ) στον προγραμματισμό για την πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020, θα εξασφαλίσει ένα καλύτερο επενδυτικό περιβάλλον για τη μεγιστοποίηση της συμβολής της πολιτικής για τη συνοχή στην επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

Δυναμική της επανεξέτασης και συναφείς προκλήσεις

11.  υπενθυμίζει ότι η Ευρώπη δρομολόγησε τη διαδικασία επανεξέτασης της στρατηγικής το 2014, με τη δημοσίευση της ανακοίνωσής της με τίτλο «Απολογισμός της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», και θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το εν λόγω έγγραφο δεν αναφερόταν επαρκώς στην πολιτική συνοχής και τα σχετικά μέσα· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η διαδικασία συνεχίστηκε με δημόσια διαβούλευση, η οποία διεξήχθη μεταξύ Μαΐου και Οκτωβρίου 2014, με σκοπό τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για τη διαδικασία επανεξέτασης, και χαιρετίζει το γεγονός ότι επιβεβαιώθηκαν η συνάφεια της στρατηγικής και η σημασία των στόχων και των προτεραιοτήτων της·

12.  σημειώνει ότι οι εμβληματικές πρωτοβουλίες θεωρείται ότι εξυπηρετούν τον σκοπό τους, αλλά τονίζει επίσης ότι η προβολή τους κρίνεται μάλλον χαμηλή· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έχει εντείνει τις ανισότητες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι έχει σημειωθεί ανεπαρκής πρόοδος ως προς την επίτευξη αρκετών πρωταρχικών στόχων της στρατηγικής, ιδίως όσον αφορά την απασχόληση, την έρευνα και την ανάπτυξη, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό· χαιρετίζει το συμπέρασμα που έχει συναχθεί ως προς την ανάγκη ενίσχυσης της οικειοποίησης και της επιτόπιας συμμετοχής, μέσω της εδραίωσης των κάθετων και οριζόντιων εταιρικών σχέσεων, με στόχο να βελτιωθεί η υλοποίηση της στρατηγικής· τονίζει ότι η στρατηγική θα πρέπει να ενθαρρύνει τη μετάβαση από τον προσανατολισμό με βάση τη διαδικασία και το αποτέλεσμα, σε έναν προσανατολισμό με γνώμονα το πραγματικό αποτέλεσμα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των ενωσιακών πολιτικών που συνδέονται με αυτή·

13.  χαιρετίζει την τακτική δημοσίευση από τη Eurostat δεικτών προόδου όσον αφορά την υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· ζητεί, ωστόσο, λεπτομερέστερες και ακριβέστερες πληροφορίες για τις περιφέρειες όσον αφορά τα δεδομένα που παρέχονται στα επίπεδα NUTS II και NUTS III, η σημασία των οποίων θα βαίνει αυξανόμενη λόγω των απρόβλεπτων οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που εμφανίζονται σε διάφορες περιοχές της ΕΕ ανεξάρτητα από το αναπτυξιακό τους επίπεδο· επισημαίνει, επιπλέον, τις τρεις διαστάσεις της πολιτικής για τη συνοχή – οικονομική, κοινωνική και εδαφική – και θεωρεί, υπό το πρίσμα αυτό, ότι η πολιτική συνοχής δεν πρέπει να αξιολογείται μόνο βάσει οικονομικών δεικτών· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τη συζήτηση και να προχωρήσουν σε αποτελεσματικότερη συνεργασία σχετικά με την ανάπτυξη ενός πιο περιεκτικού συνόλου δεικτών που θα συμπληρώνουν το ΑΕΠ, με σκοπό να έχουν μεγαλύτερη συνάφεια με την αξιολόγηση της προόδου ως προς την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

14.  σημειώνει ότι η πρόταση της Επιτροπής για την επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» αναμένεται να δημοσιευθεί πριν από τα τέλη του 2015 και λυπάται για την καθυστέρησή αυτή, δεδομένου ότι αρχικά είχε προγραμματιστεί για τις αρχές του έτους· τονίζει ότι, για μια ακόμη φορά, αυτό θα γίνει σε μια μάλλον «ακατάλληλη στιγμή» στον κύκλο της πολιτικής για τη συνοχή, όταν η διαδικασία υλοποίησης θα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη· τονίζει, επίσης, ότι ο πρώιμος αναπρογραμματισμός θα ήταν απολύτως αντιπαραγωγικός για τον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό της πολιτικής για τη συνοχή·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύσταση ειδικής ομάδας για την καλύτερη εκτέλεση των κονδυλίων της ΕΕ· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για τη δημιουργία της «υπηρεσίας στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», η οποία ξεκίνησε επίσημα τις εργασίες της την 1η Ιουλίου 2015, και θα παρέχει τεχνική συνδρομή στα κράτη μέλη για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και των ειδικών ανά χώρα συστάσεων·

16.  αναγνωρίζει, συγχρόνως, την ανάγκη να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη των οικονομικών προοπτικών, η χρήση νέων μέσων, η πρόοδος που έχει σημειωθεί ως προς τους στόχους της στρατηγικής και η επακόλουθη ανάγκη για προσαρμογές σε επιχειρησιακό επίπεδο·

17.  ζητεί, ως εκ τούτου, η ενδιάμεση επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» να είναι ευφυής και ισόρροπη και να εστιάσει στην καλύτερη διασύνδεση των πέντε στόχων της στρατηγικής και των εμβληματικών πρωτοβουλιών της, καθώς και στον προσδιορισμό μεθόδων ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω στόχοι και πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να υλοποιηθούν και να αξιολογηθούν καλύτερα χωρίς να δημιουργηθούν πρόσθετα επίπεδα πολυπλοκότητας και υπέρμετρος διοικητικός φόρτος· τονίζει ότι θα πρέπει να συνεκτιμηθούν τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες της οικονομίας της ΕΕ, οι αυξανόμενες ανισότητες (π.χ. ως προς τον πλούτο), η υψηλή ανεργία και τα υψηλά δημόσια χρέη· τονίζει ότι, παράλληλα με την εστίαση στα μακροοικονομικά κριτήρια της δημοσιονομικής και οικονομικής διακυβέρνησης, θα πρέπει να επιδιωχθεί η πρόοδος σε όλους τους πρωταρχικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· εκτιμά ότι θα πρέπει να δοθεί προσοχή επίσης στην αύξηση της κοινωνιακής και περιβαλλοντικής αλληλεγγύης , στη μεγαλύτερη κοινωνική ένταξη και στην ισότητα των φύλων· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να συνεχισθεί η υποστήριξη των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τις αρχές των κρατών μελών για τη βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων τους·

18.  επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του για ενίσχυση των παραμέτρων της ευθύνης, της οικειοποίησης, της διαφάνειας της στρατηγικής και της συμμετοχής σε αυτή με την ανάμειξη τοπικών και περιφερειακών αρχών και άλλων σημαντικών παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών και ενδιαφερομένων μερών, από τη διαμόρφωση των στόχων έως την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της στρατηγικής· εμμένει στην καίρια σημασία μιας ενισχυμένης δομής διακυβέρνησης βασισμένης στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, σε δομές παροχής κινήτρων, σε μια αποτελεσματική μικτή προσέγγιση από την κορυφή προς τη βάση και αντίστροφα, στο μοντέλο της σύμπραξης στην πολιτική συνοχής και στις εταιρικές σχέσεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, με στόχο τη διαβούλευση και τη συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών, προκειμένου να διασφαλιστεί ουσιαστική ικανότητα υλοποίησης των μακροπρόθεσμων στόχων· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τα θεσμικά και νομικά πλαίσια των κρατών μελών, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές είναι επίσης υπεύθυνες για τις δημόσιες επενδύσεις και, συνεπώς, θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως καίριος παράγοντας στην εφαρμογή της στρατηγικής·

19.  προτείνει ακόμη να ανανεωθεί η δέσμευση των τοπικών και περιφερειακών αρχών και των ενδιαφερομένων μερών στο έργο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» υπό μορφή συμφώνου μεταξύ των εν λόγω εταίρων, των κρατών μελών και της Επιτροπής, ώστε να εξασφαλιστεί η οικειοποίηση και η συμμετοχή και να εγκριθεί κώδικας συμπεριφοράς παρόμοιος με αυτός της εταιρικής σχέσης, ο οποίος καθιερώθηκε με την πολιτική συνοχής 2014-2020·

20.  τονίζει την ανάγκη για μια πραγματικά εδαφική προσέγγιση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» με στόχο την προσαρμογή των δημόσιων παρεμβάσεων και επενδύσεων στα διαφορετικά εδαφικά χαρακτηριστικά και ειδικές ανάγκες· υπογραμμίζει ότι είναι ύψιστης σημασίας η σύνδεση μεταξύ της γενικής προσέγγισης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και της εδαφικής προσέγγισης της εδαφικής ατζέντας 2020 (ΕΑ 2020)· εκτιμά επιπλέον ότι σε περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα για εξειδικευμένους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σε εθελοντική βάση οι οποίοι θα πρέπει να συζητηθούν, χωρίς πρόσθετη γραφειοκρατική επιβάρυνση για τους ενδιαφερομένους· τονίζει ότι αυτοί οι εξειδικευμένοι περιφερειακοί στόχοι σε εθελοντική βάση θα πρέπει να συνάδουν με τη γενική αρχιτεκτονική της στρατηγικής και να εντάσσονται στους προκαθορισμένους στόχους· υπενθυμίζει επίσης, εν προκειμένω, τη σημασία που έχουν οι τοπικές στρατηγικές ανάπτυξης υπ' ευθύνη των κοινοτήτων·

21.  αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο των πόλεων και των αστικών περιοχών ως κινητήριων δυνάμεων για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ζητεί η επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» να λαμβάνει επίσης υπόψη μια ευρύτερη προσέγγιση ολιστικού χαρακτήρα για τη μελλοντική ανάπτυξη των πόλεων ως οντοτήτων που διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· καλεί την Επιτροπή, ως εκ τούτου, να λάβει δεόντως υπόψη την πρόσφατη δήλωση της Ρίγας για το αστικό θεματολόγιο, δεδομένου του θεμελιώδους ρόλου που διαδραματίζουν οι αστικές περιοχές, μικρές, μεσαίες ή μεγάλες· τονίζει, ειδικότερα, την ανάγκη να προβλεφθεί μια κατάλληλη στρατηγική που θα λαμβάνει υπόψη τις ειδικές ανάγκες των μικρών και μεσαίου μεγέθους αστικών περιοχών, με βάση μια προσέγγιση που θα δημιουργεί συνέργειες με το ψηφιακό θεματολόγιο και με τον χρηματοδοτικό μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη»·

22.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο των εδαφικών πτυχών ως παραγόντων οικονομικής μεγέθυνσης, δημιουργίας θέσεων εργασίας και βιώσιμης ανάπτυξης, και ζητεί η επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» να εξετάσει τις εδαφικές επιπτώσεις και να παράσχει καθοδήγηση για την αντιμετώπισή τους· επαναλαμβάνει τη σημασία που έχει εν προκειμένω η διαβούλευση με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, δεδομένου ότι έχουν καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή εδαφικών αναπτυξιακών στρατηγικών· τονίζει επίσης τον ρόλο που μπορούν να επιτελέσουν οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές και η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία εν γένει στην επιτυχή υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», δεδομένου ότι πολλά αναπτυξιακά έργα αφορούν διασυνοριακές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων πολλών περιφερειών και χωρών, και είναι σε θέση να αναπτύξουν τοποκεντρική ανταπόκριση στις μακροπρόθεσμες προκλήσεις·

23.  τονίζει τη σημασία του νέου επενδυτικού μέσου της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), το οποίο θα υποστηρίξει την κινητοποίηση έως 315 δισεκατομμυρίων ευρώ σε επενδύσεις, με σκοπό τη γεφύρωση του επενδυτικού χάσματος στην ΕΕ και τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των δημόσιων δαπανών· επισημαίνει ότι το ΕΤΣΕ θα πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά και επιπρόσθετα προς τα ΕΔΕΤ· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι το ΕΤΣΕ δεν συνδέεται με σαφήνεια με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», αλλά εκτιμά ότι, μέσω των στόχων του και της επιλογής βιώσιμων έργων, αναμένεται ότι θα συμβάλει στην υλοποίηση της στρατηγικής σε συγκεκριμένα πεδία·

24.  τονίζει, επιπλέον, την επιτακτική ανάγκη διασφάλισης πλήρους συνοχής και συνεργειών μεταξύ όλων των μέσων της ΕΕ, μέσω της αναγνώρισης των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης ως βασικών επενδυτικών μέσων, προκειμένου να αποφευχθούν επικαλύψεις ή αντιφάσεις μεταξύ τους ή μεταξύ των διαφόρων επιπέδων υλοποίησης της πολιτικής· ζητεί, συνεπώς, η επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» να επαναβεβαιώσει τη στρατηγική αυτή ως το μακροπρόθεσμο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, και να αντιμετωπίσει την πρόκληση του συντονισμού των μέσων πολιτικής, περιλαμβανομένου του ΕΤΣΕ, με στόχο την αποτελεσματική χρήση όλων των διαθέσιμων πόρων και την επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων όσον αφορά τους γενικούς στρατηγικούς στόχους·

25.  ζητεί από την Επιτροπή, προκειμένου να προαχθεί η συνολική αρμονική ανάπτυξη της ΕΕ και δεδομένου του κεντρικού ρόλου της πολιτικής για τη συνοχή στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», να λάβει υπόψη κατά την επανεξέταση των σκοπών και των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», τα χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς συγκεκριμένων εδαφών, όπως οι αγροτικές περιοχές, οι περιοχές που πλήττονται από τη βιομηχανική μετάβαση, οι περιοχές που πάσχουν από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα, οι νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές περιοχές και οι εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 174 και 349 ΣΛΕΕ· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, το δυναμικό των περιοχών αυτών σε τομείς όπως η βιοτεχνολογία, οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και η βιοποικιλότητα·

26.  τονίζει τα βελτιωμένα αποτελέσματα που προκύπτουν από την αύξηση της ποσότητας, της ποιότητας και του αντίκτυπου των επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία, μέσω της συντονισμένης χρήσης των μέσων της πολιτικής για τη συνοχή και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να ενισχύσει όλες τις πιθανές διαδράσεις και συνέργειες μεταξύ των δύο σημαντικών πλαισίων πολιτικής κατά την επανεξέταση των σκοπών και των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και να διαμορφώσει ένα δικτυακό σύστημα για τον εντοπισμό περιπτώσεων συνδυασμού χρηματοδοτήσεων από τα ΕΔΕΤ με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», το ΕΤΣΕ και τα άλλα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα· επιδοκιμάζει επίσης το σχέδιο για την καθιέρωση «σφραγίδας αριστείας» για τους υποψήφιους που αξιολογούνται ως άριστοι αλλά δεν μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», ώστε να υποστηριχθεί η πρόσβασή τους στους πόρους των ΕΔΕΤ·

27.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μια συνεκτική διαδικασία συνεχούς αξιολόγησης, ώστε να αξιολογεί τακτικά την πρόοδο σε σχέση με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και να προτείνει κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη των στόχων αυτών, καθώς και συστάσεις για την πολιτική συνοχής μετά το 2020· υπογραμμίζει επίσης τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επίβλεψη της εφαρμογής της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και της πολιτικής για τη συνοχή κατά τρόπο συντονισμένο, όχι μόνο εντός του Κοινοβουλίου αλλά και μεταξύ όλων των εμπλεκομένων οργάνων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την έγκαιρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε όλες τις σχετικές συζητήσεις με στόχο τον σχεδιασμό των πολιτικών που καλύπτονται από τη στρατηγική, την εφαρμογή και την αξιολόγησή τους· υπενθυμίζει τη σημασία που έχει επίσης η συμμετοχή της Επιτροπής των Περιφερειών, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, των εθνικών και περιφερειακών κοινοβουλίων, των τοπικών και περιφερειακών αρχών και άλλων ενδιαφερομένων μερών, σε αυτές τις ανταλλαγές απόψεων·

Μελλοντική πολιτική συνοχής – πέρα από τον βραχυπρόθεσμο ορίζοντα

28.  θεωρεί ότι η επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η οποία θα προηγηθεί της υποβολής της πρότασης για την ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2014-2020, θα αποτελέσει τη βάση για την αρχιτεκτονική της μελλοντικής πολιτικής για τη συνοχή μετά το 2020, καθώς και για άλλα μέσα του ΠΔΠ· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία που έχει η αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των παραπάνω ανησυχιών, με παράλληλη διασφάλιση συνέχειας στη στρατηγική προσέγγιση· υπενθυμίζει, επίσης, την προστιθεμένη αξία που έχει μια πολιτική συνοχής σε επίπεδο ΕΕ, η οποία πρέπει να παραμείνει ένα από τα κύρια επενδυτικά μέσα της ΕΕ για την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την προστασία του κλίματος, με παράλληλη διασφάλιση ισόρροπης και αρμονικής ανάπτυξης σε ολόκληρη την ΕΕ, ως καταλύτη για την αλλαγή και μοχλού ευημερίας, μεταξύ άλλων στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να εξασφαλιστεί επαρκές επίπεδο χρηματοδότησης για τα ΕΔΕΤ μετά το 2020·

29.  τονίζει ότι τόσο η μελλοντική πολιτική συνοχής όσο και η μελλοντική μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί πριν από το τέλος της τρέχουσας θητείας της Επιτροπής, δεδομένου ότι το 2019 θα διεξαχθούν εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γεγονός που επιβάλλει σημαντικούς και συγκεκριμένους χρονικούς περιορισμούς στους συννομοθέτες, όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων, και στη νέα Επιτροπή και στα κράτη μέλη, όσον αφορά την προπαρασκευή και την έγκριση των νέων συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων πριν από την έναρξη του επόμενου ΠΔΠ· σημειώνει, συγχρόνως, ότι θα ξεκινήσουν επίσης διαπραγματεύσεις για το μελλοντικό ΠΔΠ· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να λάβει υπόψη όλους τους συγκεκριμένους περιορισμούς που προκαλούν οι διασυνδέσεις και οι απαιτήσεις χρονικού συντονισμού και να αναπτύξει μια συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά τη μελλοντική στρατηγική της ΕΕ για τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ιδιαίτερα δε την πολιτική συνοχής, και για τα άλλα μέσα που προβλέπει το ΠΔΠ·

o
o   o

30.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 289.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470.
(4) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 259.
(5) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 303.
(6) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 281.
(7) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(8) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0002.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0015.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0132.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0068.
(13) ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 98.
(14) ΕΕ C 19 της 21.1.2015, σ. 9.
(15) https://portal.cor.europa.eu/europe2020/SiteCollectionDocuments/2459-brochure-BlueprintEU2020.pdf
(16) ΕΕ C 242 της 23.7.2015, σ.43.


Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, τα ταμεία επενδύσεων και η χρηστή οικονομική διακυβέρνηση
PDF 509kWORD 107k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση: κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 23 του κανονισμού περί καθορισμού κοινών διατάξεων (2015/2052(INI))
P8_TA(2015)0385A8-0268/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που συνδέουν την αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων με τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (COM(2014)0494) (εφεξής «κατευθυντήριες γραμμές»),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ιδίως τα άρθρα 4, 162, 174 έως 178 και 349,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006(1) (εφεξής «ΚΚΔ»),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής επί του άρθρου 23, η οποία περιλαμβάνεται στις δηλώσεις σχετικά με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τις συνέπειες των δημοσιονομικών περιορισμών για τις περιφερειακές και τοπικές αρχές όσον αφορά τις δαπάνες των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ στα κράτη μέλη(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 20ής Μαΐου 2010, σχετικά με τη συμβολή της πολιτικής συνοχής στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας και της ΕΕ2020(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την 7η και την 8η έκθεση προόδου της Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική έκθεση του 2013 σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2014(6),

–  έχοντας υπόψη την έκτη έκθεση της Επιτροπής για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, με τίτλο «Επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη: προώθηση της ανάπτυξης και της καλής διακυβέρνησης στις περιφέρειες και πόλεις της ΕΕ», της 23ης Ιουλίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την «Πολιτική για τη συνοχή: Στρατηγική έκθεση του 2013 για την υλοποίηση των προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013» της Επιτροπής, της 18ης Απριλίου 2013 (COM(2013)0210),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 12ης Φεβρουαρίου 2015, με θέμα «Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τα μέτρα που συνδέουν τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) με τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση»,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Κοινοβουλίου, του Ιανουαρίου του 2014, με τίτλο «Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση και Πολιτική Συνοχής» (Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών, Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτικές Πολιτικές και Πολιτική Συνοχής),

–  έχοντας υπόψη την ενημέρωση του Κοινοβουλίου, του Δεκεμβρίου του 2014, με τίτλο «Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και χρηστή οικονομική διακυβέρνηση: κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 23 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων (Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών, Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτικές Πολιτικές και Πολιτική Συνοχής),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0268/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί πρωτίστως πολιτική που βασίζεται στη ΣΛΕΕ και έκφραση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ένωση, και ιδίως στη μείωση των αποκλίσεων μεταξύ των περιφερειών, προωθώντας μια ισόρροπη και αρμονική κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί επίσης μια επενδυτική πολιτική που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την πολιτική συνοχής, αν και δημιουργεί δεσμούς με τη στρατηγική της ΕΕ για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της Ευρώπης 2020, καθώς και με τις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις και τις συστάσεις του Συμβουλίου, υπόκειται ωστόσο σε πολύ συγκεκριμένες αποστολές, στόχους και οριζόντιες αρχές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ) αποσκοπεί στην ενίσχυση του συντονισμού, της συμπληρωματικότητας και των συνεργιών με άλλες πολιτικές και μέσα της ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η χρηστή διακυβέρνηση και τα αποτελεσματικά δημόσια θεσμικά όργανα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για βιώσιμη και μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων εργασίας και κοινωνική και εδαφική ανάπτυξη, μολονότι υπάρχουν λιγότερα στοιχεία για τους μακροοικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας της πολιτικής συνοχής·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική έλλειψη προβλεψιμότητας και ασφάλειας δικαίου ενδέχεται να οδηγήσουν σε μείωση του ύψους των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, θέτοντας σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων της πολιτικής συνοχής·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατευθυντήριες γραμμές αφορούν το πρώτο σκέλος των μέτρων που συσχετίζουν την αποτελεσματικότητα των ΕΔΕΤ με τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση βάσει του άρθρου 23 του ΚΚΔ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σκέλος αυτό αφορά τον αναπρογραμματισμό και την αναστολή των πληρωμών που δεν έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα, σε αντίθεση με το δεύτερο σκέλος του άρθρου 23 του ΚΚΔ, το οποίο επιτάσσει την αναστολή των αναλήψεων υποχρεώσεων ή πληρωμών όταν τα κράτη μέλη δεν προβαίνουν σε διορθωτικά μέτρα στο πλαίσιο της διαδικασίας οικονομικής διακυβέρνησης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη εμφανίζουν χαμηλές επιδόσεις στην υλοποίηση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων βάσει των εκτιμήσεων της Επιτροπής για την πρόοδο που έχει καταγραφεί στην υλοποίηση των 279 ειδικών ανά χώρα συστάσεων που εκδόθηκαν το 2012 και το 2013, σύμφωνα με την οποία 28 συστάσεις εφαρμόστηκαν πλήρως ή σημείωσαν σημαντική πρόοδο (10%), 136 (48,7%) σημείωσαν σχετική πρόοδο ενώ σε 115 (41,2%) καταγράφηκε μικρή ή μηδενική πρόοδος·

Σύνδεση της αποτελεσματικότητας των ΕΔΕΤ με τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση

1.  τονίζει τη σημασία των μέσων και πόρων της πολιτικής συνοχής για να διατηρηθεί το ύψος των ευρωπαϊκών επενδύσεων προστιθέμενης αξίας στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, καθώς και για την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και τη βελτίωση των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, ιδίως εκεί όπου οι επενδύσεις έχουν μειωθεί σημαντικά λόγω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης·

2.  πιστεύει ότι η επίτευξη των στόχων και σκοπών της πολιτικής των ΕΔΕΤ δεν θα πρέπει να παρεμποδίζονται από τους μηχανισμούς της οικονομικής διακυβέρνησης, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη σημασία τους όσον αφορά τη συμβολή τους σε ένα σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον και σε μια ουσιαστική, αποτελεσματική και στραμμένη προς την επίτευξη αποτελεσμάτων πολιτική συνοχής·

3.  θεωρεί ότι το άρθρο 23 του ΚΚΔ πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως έσχατο μέσο προκειμένου να συμβάλει σε μια αποτελεσματική υλοποίηση των ΕΔΕΤ·

4.  υπενθυμίζει τον πολυετή και μακρόπνοο χαρακτήρα των προγραμμάτων και στόχων των ΕΔΕΤ, σε αντίθεση με τον ετήσιο κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να διασφαλισθεί η σαφήνεια των μηχανισμών εφαρμογής τους, και ζητεί τον στενό συντονισμό μεταξύ των δύο αυτών διαδικασιών και μεταξύ των αρμόδιων φορέων για την αντίστοιχη εφαρμογή τους·

5.  υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει Λευκή Βίβλο στην οποία να λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των δημόσιων επενδύσεων σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και να προσδιορίζει τυπολογικά τις ποιοτικές επενδύσεις, ώστε να εντοπίζονται σαφώς αυτές που παράγουν τα καλύτερα αποτελέσματα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα·

6.  υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής έχει διαδραματίσει ζωτικής σημασίας ρόλο και επέδειξε σημαντική προσαρμογή στους μακροοικονομικούς και δημοσιονομικούς περιορισμούς στην παρούσα συγκυρία κρίσης, μέσω του αναπρογραμματισμού άνω του 11% του διαθέσιμου προϋπολογισμού της περιόδου 2007-2012, προκειμένου να υποστηριχθούν οι πιο επιτακτικές ανάγκες και να ενισχυθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι σε αρκετά κράτη μέλη η πολιτική συνοχής αντιπροσώπευε πάνω από το 80% των δημόσιων επενδύσεων κατά την περίοδο 2007-2013·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει περαιτέρω αναλυτικά στοιχεία για τον αντίκτυπο και τη σημασία των μακροοικονομικών μηχανισμών στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής, καθώς και στην αλληλεπίδραση μεταξύ του ευρωπαϊκού πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης και της πολιτικής συνοχής, όπως επίσης και να παράσχει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμβολής της πολιτικής συνοχής στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις και στις συστάσεις του Συμβουλίου·

8.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο την ευελιξία που υπάρχει στο πλαίσιο των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης·

Αναπρογραμματισμός βάσει του άρθρου 23 του ΚΚΔ

Γενικές παρατηρήσεις

9.  υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε απόφαση αφορά τον αναπρογραμματισμό ή την αναστολή βάσει του άρθρου 23 του ΚΚΔ πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εξαιρετικές καταστάσεις και να είναι καλά σταθμισμένη, εκτενώς αιτιολογημένη και να εφαρμόζεται προσεκτικά, με αναφορά των σχετικών προγραμμάτων ή προτεραιοτήτων, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια και να παρέχεται δυνατότητα επαλήθευσης και ελέγχου· τονίζει, επιπλέον, ότι οι αποφάσεις αυτές δεν θα πρέπει να αυξάνουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι περιφέρειες και τα κράτη μέλη λόγω του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος ή λόγω της γεωγραφικής τους θέσης και των ιδιαιτεροτήτων τους κατά την έννοια των άρθρων 174 και 349 της ΣΛΕΕ·

10.  θεωρεί ότι οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα προγράμματα που εγκρίθηκαν στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού έχουν λάβει υπόψη τις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις και τις συστάσεις του Συμβουλίου, διασφαλίζοντας βάσιμους λόγους για την αποφυγή κάθε μεσοπρόθεσμου αναπρογραμματισμού, εκτός εάν οι οικονομικές συνθήκες επιδεινωθούν σημαντικά·

11.  τονίζει ότι ο συχνός αναπρογραμματισμός θα ήταν αντιπαραγωγικός και θα πρέπει να αποφευχθεί, προκειμένου να μην διακοπεί η διαχείριση των κονδυλίων ούτε να υπονομευθεί η σταθερότητα και η προβλεψιμότητα της πολυετούς επενδυτικής στρατηγικής και να αποτραπούν οιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της απορρόφησης των ΕΔΕΤ·

12.  χαιρετίζει την προσεκτική προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά τον αναπρογραμματισμό και την πρόθεσή της να τον περιορίσει στο ελάχιστο δυνατό· ζητεί μια προσέγγιση «έγκαιρης προειδοποίησης», προκειμένου να ενημερώνονται τα κράτη μέλη για την έναρξη της διαδικασίας αναπρογραμματισμού σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΚΚΔ, και τονίζει ότι κάθε αιτήματος αναπρογραμματισμού θα πρέπει να προηγείται διαβούλευση με την επιτροπή παρακολούθησης·

13.  ζητεί από την Επιτροπή να πραγματοποιεί, σε στενή συνεργασία με το οικείο κράτος μέλος, εμπεριστατωμένη ανάλυση όλων των διαθέσιμων επιλογών εκτός της εφαρμογής του άρθρου 23 του ΚΚΔ, προκειμένου να αντιμετωπίζονται ζητήματα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αφορμή για υποβολή αιτήματος αναπρογραμματισμού·

14.  εκφράζει τη λύπη του για οποιαδήποτε δυσανάλογη αύξηση του διοικητικού φόρτου και του συνακόλουθου κόστους για όλες τις διοικητικές βαθμίδες, δεδομένων των αυστηρών προθεσμιών και της πολυπλοκότητας της διαδικασίας αναπρογραμματισμού βάσει του άρθρου 23 του ΚΚΔ· προειδοποιεί για τον κίνδυνο αλληλεπικάλυψης των διαδικασιών αναπρογραμματισμού βάσει του άρθρου 23 του ΚΚΔ με τους μεταγενέστερους κύκλους του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα επανεκτίμησης της εφαρμογής των προθεσμιών όσον αφορά την αναθεώρηση που προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 13 του ΚΚΔ·

Οριζόντιες αρχές βάσει του ΚΚΔ

15.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι κατευθυντήριες γραμμές δεν κάνουν ρητή αναφορά στις γενικές και οριζόντιες αρχές που προβλέπονται στα άρθρα 4 έως 8 του ΚΚΔ, και υπενθυμίζει ότι η ερμηνεία του άρθρου 23 του ΚΚΔ πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να συμμορφώνεται με τις αρχές αυτές, ιδίως με τις αρχές της εταιρικής σχέσης και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, καθώς και με τον κανονισμό και το κοινό στρατηγικό πλαίσιο στο σύνολό του· ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να διευκρινίσει με ποιον τρόπο θα ληφθούν υπόψη οι αρχές αυτές κατά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 23 του ΚΚΔ·

Η υποεθνική διάσταση του άρθρου 23 του ΚΚΔ

16.  τονίζει ότι η αύξηση του δημόσιου χρέους οφείλεται κυρίως στις πολιτικές που ακολουθούν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών, και εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία ότι η αδυναμία ορθής αντιμετώπισης των μακροοικονομικών ζητημάτων σε εθνικό επίπεδο μπορεί να ζημιώσει τις υπο-εθνικές αρχές, τους δικαιούχους των ΕΔΕΤ και τους αιτούντες για ΕΔΕΤ·

17.  υπενθυμίζει ότι οι κανόνες θεματικής επικέντρωσης που προβλέπει η πολιτική συνοχής 2014-2020 επιτρέπουν κάποιο βαθμό ευελιξίας στην αντιμετώπιση των αναγκών των κρατών μελών και των περιφερειών, και σημειώνει ότι η εφαρμογή του άρθρου 23 του ΚΚΔ ενδέχεται να περιορίσει αυτή την ευελιξία· υπενθυμίζει την ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη βασικές εδαφικές προκλήσεις, καθώς και η αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του ΚΚΔ·

18.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους εταίρους, όπως ορίζει το άρθρο 5 του ΚΚΔ, τον αντίκτυπο και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο οποιωνδήποτε μέτρων υιοθετηθούν βάσει του άρθρου 23 του ΚΚΔ·

19.  τονίζει την ανάγκη ενεργού συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών αρχών σε οιοδήποτε εγχείρημα αναπρογραμματισμού, και είναι της γνώμης ότι, εφόσον τα ΕΔΕΤ συνδέονται με τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα πρέπει να αποκτήσει εδαφική διάσταση, επίσης με τη συμμετοχή των αρχών αυτών·

20.  ζητεί από την Επιτροπή να ερμηνεύσει το άρθρο 23 του ΚΚΔ σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση των κρατών μελών και περιφερειών που αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες και όπου τα ΕΔΕΤ αντιπροσωπεύουν σημαντικό μερίδιο των επενδύσεων, κάτι που είναι ακόμη πιο εμφανές σε ένα πλαίσιο κρίσης· τονίζει ότι τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες, και ιδίως εκείνες που παρουσιάζουν υστέρηση, δεν θα πρέπει να υφίστανται περαιτέρω τις αρνητικές επιπτώσεις·

Συντονισμός, διαφάνεια και λογοδοσία θεσμικών οργάνων

21.  υπενθυμίζει ότι ο ισχυρός συντονισμός των θεσμικών οργάνων είναι εξαιρετικά σημαντικός για να διασφαλίζονται οι κατάλληλες συμπληρωματικότητες και συνέργειες κατά την άσκηση των πολιτικών, καθώς και για να υπάρχει κατάλληλη και σταθερή ερμηνεία του πλαισίου της χρηστής οικονομικής διακυβέρνησης και της αλληλεπίδρασής του με την πολιτική συνοχής·

22.  ζητεί να υπάρξει επαρκής ροή πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου και να διεξαχθεί συζήτηση στο κατάλληλο πολιτικό επίπεδο προκειμένου να εξασφαλιστεί κοινή αντίληψη ως προς την ερμηνεία των όρων εφαρμογής του άρθρου 23 του ΚΚΔ· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη για μια ειδική δομή του Συμβουλίου που θα ασχολείται με την πολιτική συνοχής και θα είναι υπεύθυνη για τις αποφάσεις βάσει του άρθρου 23 του ΚΚΔ·

23.  θεωρεί σημαντικό να διασφαλιστεί διαφάνεια και λογοδοσία, αναθέτοντας στο Κοινοβούλιο τη δημοκρατική εποπτεία του συστήματος διακυβέρνησης στο πλαίσιο του άρθρου 23 του ΚΚΔ, το οποίο εισάγει σημαντικούς περιορισμούς στην προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή που αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό της πολιτικής συνοχής·

Αναστολή πληρωμών

24.  υπενθυμίζει ότι η αναστολή πληρωμών αποτελεί ζήτημα που αποφασίζει το Συμβούλιο στη βάση πρότασης που έχει τη δυνατότητα να διατυπώσει η Επιτροπή σε περίπτωση που το εμπλεκόμενο κράτος μέλος δεν λάβει αποτελεσματικά μέτρα· υπογραμμίζει τις σημαντικές νομικές διασφαλίσεις που προβλέπονται από το άρθρο 23 του ΚΚΔ προκειμένου να διασφαλιστεί ο έκτακτος χαρακτήρας του μηχανισμού αναστολής·

25.  τονίζει τον τιμωρητικό χαρακτήρα οποιασδήποτε αναστολής πληρωμών και ζητεί από την Επιτροπή να αξιοποιήσει τη διακριτική ευχέρεια που διαθέτει ώστε να προτείνει την αναστολή πληρωμών με εξαιρετική προσοχή και με απαρέγκλιτη τήρηση του άρθρου 23 παράγραφος 6 του ΚΚΔ, μετά από προσήκουσα εξέταση όλων των σχετικών πληροφοριών και στοιχείων που προκύπτουν, καθώς και των απόψεων που διατυπώνονται μέσω του διαρθρωμένου διαλόγου·

26.  χαιρετίζει, στο πλαίσιο των κριτηρίων καθορισμού των προς αναστολή προγραμμάτων και του ύψους της αναστολής του πρώτου σκέλους, την προσεκτική προσέγγιση που υιοθετήθηκε στις κατευθυντήριες γραμμές βάσει της οποίας θα λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες των κρατών μελών, εξετάζοντας ελαφρυντικούς παράγοντες ανάλογους με εκείνους που προβλέπονται στις αναστολές βάσει του άρθρου 23 παράγραφος 9 του ΚΚΔ·

27.  καλεί την Επιτροπή να ορίσει προθεσμία εντός της οποίας να άρει την αναστολή που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 8 του ΚΚΔ.

Ο ρόλος του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο του άρθρου 23 του ΚΚΔ

28.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στις κατευθυντήριες γραμμές δεν γίνεται καμιά αναφορά στον ρόλο του Κοινοβουλίου, παρά το γεγονός ότι ο ΚΚΔ θεσπίστηκε βάσει της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας και παρά τις συνεχείς εκκλήσεις του Κοινοβουλίου για ενίσχυση της δημοκρατικής λογοδοσίας και του ελέγχου στο πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης·

29.  θεωρεί ότι πρέπει να επισημοποιηθεί η συμμετοχή του Κοινοβουλίου ως του κύριου δημοκρατικού θεματοφύλακα για την ορθή εφαρμογή του άρθρου 23 παράγραφος 15 του ΚΚΔ, μέσω της θέσπισης μιας απλής διαδικασίας η οποία θα επιτρέπει τη διαβούλευση με το Κοινοβούλιο σε όλα τα στάδια σχετικά με την έγκριση αιτημάτων αναπρογραμματισμού ή οποιωνδήποτε προτάσεων και αποφάσεων που αφορούν αναστολή αναλήψεων υποχρεώσεων ή πληρωμών·

30.  τονίζει την ανάγκη για διαρκή, σαφή και διαφανή συνεργασία σε διοργανικό επίπεδο και θεωρεί ότι μια τέτοια διαδικασία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στάδια:

   η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει άμεσα το Κοινοβούλιο για τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις και τις συστάσεις του Συμβουλίου που είναι συναφείς με το πλαίσιο των ΕΔΕΤ, καθώς και για τα προγράμματα χρηματοδοτικής βοήθειας ή τις αντίστοιχες τροποποιήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην υποβολή αιτήματος αναπρογραμματισμού βάσει του άρθρου 23 παράγραφος 1 του ΚΚΔ·
   η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει άμεσα το Κοινοβούλιο για οποιοδήποτε αίτημα αναπρογραμματισμού βάσει του άρθρου 23 παράγραφος 1 του ΚΚΔ ή για τυχόν πρόταση για απόφαση αναστολής πληρωμών βάσει του άρθρου 23 παράγραφος 6 του ΚΚΔ, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να λάβει θέση υπό τη μορφή ψηφίσματος, προτού αναληφθούν περαιτέρω ενέργειες·
   η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου και όποια στοιχεία προκύπτουν ή όποιες γνώμες διατυπώνονται μέσω του διαρθρωμένου διαλόγου βάσει του άρθρου 23 παράγραφος 15 του ΚΚΔ·
   το Κοινοβούλιο πρέπει να καλεί την Επιτροπή να εξηγήσει εάν οι απόψεις του Κοινοβουλίου έχουν ληφθεί υπόψη στη διαδικασία, καθώς και τη συνέχεια που δόθηκε ενδεχομένως στον διαρθρωμένο διάλογο·
   η Επιτροπή των Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνονται και να ακούγεται η γνώμη τους όσον αφορά τα αιτήματα αναπρογραμματισμού·
   το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να καθιερώσουν διάλογο στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 23 του ΚΚΔ, εξασφαλίζοντας τον συντονισμό των θεσμικών οργάνων και την εύρυθμη ροή πληροφοριών, η οποία θα επιτρέπει την παρακολούθηση της εφαρμογής οποιασδήποτε διαδικασίας του άρθρου 23 του ΚΚΔ·

31.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει εκθέσεις για τον αντίκτυπο και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται κατά την εφαρμογή του άρθρου 23 του ΚΚΔ στο πλαίσιο της αναθεώρησης της εφαρμογής του σύμφωνα με την παράγραφο 17 του εν λόγω άρθρου, μεταξύ άλλων αναφέροντας λεπτομερώς κατά πόσον το εκάστοτε αίτημα αναπρογραμματισμού βασίζεται στην εφαρμογή των σχετικών ειδικών ανά χώρα συστάσεων ή των συστάσεων του Συμβουλίου ή έχει ενισχύσει τα αποτελέσματα της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των διαθέσιμων ΕΔΕΤ στα κράτη μέλη που υπάγονται σε προγράμματα χρηματοδοτικής στήριξης, παρέχοντας επίσης στοιχεία για ποσά που έχουν ενδεχομένως ανασταλεί και για τα σχετικά προγράμματα·

o
o   o

32.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στα κράτη μέλη και στις περιφέρειές τους.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
(2) ΕΕ C 375 της 20.12.2013, σ. 2.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0401.
(4) ΕΕ C 161 E της 31.5.2011, σ. 120.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0132.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0038.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου