Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0096(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0367/2015

Indgivne tekster :

A8-0367/2015

Forhandlinger :

PV 18/01/2016 - 15
CRE 18/01/2016 - 15

Afstemninger :

PV 19/01/2016 - 5.3
CRE 19/01/2016 - 5.3
Stemmeforklaringer
PV 23/06/2016 - 8.7
CRE 23/06/2016 - 8.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0003
P8_TA(2016)0286

Vedtagne tekster
PDF 420kWORD 136k
Tirsdag den 19. januar 2016 - Strasbourg Endelig udgave
Flerårig genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet ***I
P8_TA(2016)0003A8-0367/2015

Europa-Parlamentets ændringer af 19. januar 2016 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav ogMiddelhavet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 302/2009 (COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)
(3a)  Genopretningsplanen tager hensyn til de forskellige typer redskabers særlige egenskaber. Ved gennemførelsen af genopretningsplanen bør Unionen og medlemsstaterne lægge særlig vægt på ikke-industrielle fiskeriaktiviteter og de mindst industrielle og mest bæredygtige redskabstyper, såsom traditionelle faststående tunfiskenet ("almadrabas", "tonnare"), som yder et særligt positivt bidrag til genopretningen af tunbestande som følge af deres høje selektivitet og ringe miljømæssige påvirkning af de marine økosystemer, og som er værdifulde også set fra et videnskabeligt synspunkt.
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 14
(14)  Samtlige ændringer af genopretningsplanen, som ICCAT vedtog i 2012, 2013 og 2014, og som endnu ikke er gennemført i EU-lovgivningen, bør indarbejdes i EU-lovgivningen. Eftersom gennemførelsen vedrører en plan, hvis mål og foranstaltninger er fastlagt af ICCAT, omfatter nærværende forordning ikke alle de elementer vedrørende flerårige planer, som er anført i artikel 9 og 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013.
(14)  Samtlige ændringer af genopretningsplanen, som ICCAT vedtog i 2006, 2012, 2013 og 2014, og som endnu ikke er gennemført i EU-lovgivningen, bør omsættes i EU-lovgivningen. Eftersom gennemførelsen vedrører en plan, hvis mål og foranstaltninger er fastlagt af ICCAT, omfatter nærværende forordning ikke alle de elementer vedrørende flerårige planer, som er anført i artikel 9 og 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013.1
____________
____________
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 15
(15)  Eventuelle fremtidige bindende ændringer af genopretningsplanen bør gennemføres i EU-lovgivningen. For hurtigst muligt at indarbejde sådanne ændringer i EU-lovgivningen bør Europa-Kommissionen (i det følgende benævnt "Kommissionen") delegeres beføjelser til at vedtage retsakter, jf. artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.
udgår
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)
(15a)  Forordning (EU) nr. 1380/2013 indfører begrebet bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser. For at sikre overensstemmelse bør ICCAT's opfattelse af mindstestørrelser gennemføres i EU-lovgivningen som bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser. Henvisningerne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/981a til mindstestørrelser for almindelig tun bør forstås som bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser i denne forordning.
_______________
1a Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/98 af 18. november 2014 om gennemførelse af Unionens internationale forpligtelser som omhandlet i artikel 15, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 i henhold til den internationale konvention om bevarelse af tunfiskebestanden i Atlanterhavet og konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav (EUT L 16 af 23.1.2015, s. 23).
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 17
(17)  Kommissionen bør vedtage gennemførelsesretsakter med umiddelbar virkning, hvor det i behørigt begrundede tilfælde er nødvendigt af hensyn til sagens særligt hastende karakter for så vidt angår overførsel og anbringelse i bur samt registrering og rapportering af faststående tunfiskenets og fartøjers aktiviteter.
udgår
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 24
(24)  Ved artikel 15, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 er der indført en landingsforpligtelse, som anvendes på almindelig tun fra den 1. januar 2015. I henhold til artikel 15, stk. 2, i nævnte forordning gælder landingsforpligtelsen dog med forbehold af Unionens internationale forpligtelser, som f.eks. dem, der følger af ICCAT's henstillinger. I samme bestemmelse tillægges Kommissionen desuden beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at gennemføre sådanne internationale forpligtelser i EU-lovgivningen, herunder navnlig undtagelser fra landingsforpligtelsen. Udsmid af almindelig tun vil således være tilladt i visse situationer som fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2015/98 af 18. november 2014. Nærværende forordning bør derfor ikke omfatte sådanne krav vedrørende udsmid —
(24)   Den delegerede forordning (EU) 2015/98 giver mulighed for undtagelser fra landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013 med det formål at bringe Unionen i overensstemmelse med dens internationale forpligtelser under konventionen. Den gennemfører visse bestemmelser i ICCAT's henstilling 13-07, som fastsætter en udsmids- og udsætningsforpligtelse for fartøjer og net, der fanger almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet i visse situationer. Nærværende forordning behøver derfor ikke omfatte sådanne udsmids og -udsætningsforpligtelser, og den vil følgelig ikke berøre de relevante bestemmelser i den delegerede forordning (EU) 2015/98.
Ændring 7
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1
1.  Ved denne forordning fastsættes der generelle bestemmelser om Unionens anvendelse af den genopretningsplan, der er defineret i artikel 3, nr. 1.
1.  Ved denne forordning fastsættes der generelle bestemmelser om Unionens anvendelse af den genopretningsplan, der er defineret i artikel 3, nr. 1, idet der tages hensyn til de forskellige fiskeredskabers særlige egenskaber og lægges særlig vægt på traditionelle, mere bæredygtige og ikke-industrielle redskaber såsom faststående tunfiskenet.
Ændring 8
Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 16
(16)  "opdrætskapacitet": et akvakulturbrugs opfednings- opdrætskapacitet i ton
udgår
Ændring 9
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1
1.  Hver medlemsstat træffer de fornødne foranstaltninger til at sikre, at dens fangstfartøjers og faststående tunfiskenets fiskeri svarer til de fiskerimuligheder for almindelig tun, som medlemsstaten har til rådighed i det østlige Atlanterhav og Middelhavet.
1.  Hver medlemsstat træffer de fornødne foranstaltninger til at sikre, at dens fangstfartøjers og faststående tunfiskenets fiskeriindsats svarer til de fiskerimuligheder for almindelig tun, som medlemsstaten har til rådighed i det østlige Atlanterhav og Middelhavet, og til at beskytte sine faststående tunfiskenets samfundsøkonomiske bæredygtighed.
Ændring 10
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)
Den årlige fiskeriplan, der forelægges af hver enkelt medlemsstat, skal sørge for en ligelig kvotefordeling mellem de forskellige redskabsgrupper med henblik på at sikre, at de individuelle kvoter og bifangstbegrænsningerne overholdes.
Ændring 11
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Medlemsstaterne anvender gennemsigtige og objektive kriterier, herunder af miljømæssig, social og økonomisk art, ved den nationale tildeling af kvoter og lægger særlig vægt på at bevare ikke-industrielle og traditionelle småfiskere, der anvender faststående tunfiskenet og andre selektive fiskerimetoder, og på at fremme metoder af denne art.
Ændring 12
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3
3.  Det maksimale antal fiskerfartøjer, der fører en medlemsstats flag, og som fisker efter almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet, begrænses til det antal fartøjer og den dertil svarende samlede bruttotonnage, der førte den pågældende medlemsstats flag, og som fiskede efter, opbevarede om bord, omladede, transporterede eller landede almindelig tun i perioden 1. januar 2007-1. juli 2008. For fangstfartøjer gælder begrænsningen pr. redskabstype.
3.  Det maksimale antal fiskerfartøjer, og den dertil svarende bruttotonnage, der fører en medlemsstats flag, og som fisker efter almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet, begrænses til det antal fartøjer og den dertil svarende samlede bruttotonnage, der førte den pågældende medlemsstats flag, og som fiskede efter, opbevarede om bord, omladede, transporterede eller landede almindelig tun i perioden 1. januar 2007-1. juli 2008. For fangstfartøjer gælder begrænsningen pr. redskabstype.
Ændring 41
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6 a (nyt)
6a.  Uanset stk. 2, 3 og 5 skal medlemsstaterne ændre fangstkvotesystemet for almindelig tun, som straffer ikkeindustrielt fiskeri, med henblik på at fjerne det monopol, som store fiskeskippere i øjeblikket har, og opmuntre til mere bæredygtige fangstmetoder, eksempelvis dem, der anvendes til fiskeri i lille målestok.
Ændring 13
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 7
7.  Uanset stk. 3 og 6 skal hver medlemsstat for 2015, 2016 og 2017 begrænse det antal notfartøjer, der ikke har tilladelse til at fiske efter almindelig tun i henhold til undtagelsen i artikel 13, stk. 2, litra b), til det antal notfartøjer, den udstedte tilladelse til i 2013 eller 2014.
7.  For 2015, 2016 og 2017 skal hver medlemsstat begrænse sit antal notfartøjer til det antal notfartøjer, den udstedte tilladelse til i 2013 eller 2014. Dette gælder ikke for notfartøjer, der udøver fiskeri under undtagelsen i artikel 13, stk. 2, litra b).
Ændring 14
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5
5.  Fiskeri efter almindelig tun med andre redskaber end dem, der er omhandlet i stk. 1-4 og artikel 11, herunder faststående tunfiskenet, er tilladt året rundt.
5.  Fiskeri efter almindelig tun med andre redskaber end dem, der er omhandlet i stk. 1-4 og artikel 11, herunder faststående tunfiskenet, er i overensstemmelse med ICCAT’s bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger tilladt året rundt.
Ændring 15
Forslag til forordning
Kapitel III – Artikel 2 – overskrift
MINDSTEMÅL, UTILSIGTEDE FANGSTER OG BIFANGSTER
BEVARELSESMÆSSIG MINDSTEREFERENCESTØRRELSE, UTILSIGTEDE FANGSTER OG BIFANGSTER
Ændring 16
Forslag til forordning
Artikel 12
Bestemmelserne i denne afdeling gælder med forbehold af artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, herunder en eventuel undtagelse i henhold til artikel 15, stk. 2, i nævnte forordning.
Bestemmelserne i denne afdeling gælder med forbehold af artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, herunder eventuelle gældende undtagelser herfor.
Ændring 17
Forslag til forordning
Artikel 13 – overskrift
Mindstemål
Bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse
Ændring 18
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1
1.  Mindstemålet for almindelig tun, der er fanget i det østlige Atlanterhav og Middelhavet, er 30 kg eller 115 cm (haledelingspunkt).
1.  Den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse for almindelig tun, der er fanget i det østlige Atlanterhav og Middelhavet, er 30 kg eller 115 cm (haledelingspunkt).
Ændring 19
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – indledning
Uanset stk. 1 gælder der et mindstemål for almindelig tun på 8 kg eller 75 cm (haledelingspunkt), når der er tale om:
Uanset stk. 1 gælder der en bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse for almindelig tun på 8 kg eller 75 cm (haledelingspunkt), når der er tale om:
Ændring 20
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4
4.   Hvis den kvote, der er tildelt det berørte fiskerfartøjs eller faststående tunfiskenets medlemsstat, allerede er brugt op, undgås det at fange almindelig tun. Døde almindelige tun skal landes og konfiskeres, og der træffes passende opfølgende foranstaltninger. De enkelte medlemsstater skal i henhold til artikel 27 årligt indberette oplysninger om sådanne mængder til Kommissionen, som videresender oplysningerne til ICCAT's sekretariat.
4.  Hvis den kvote, der er tildelt det berørte fiskerfartøjs eller faststående tunfiskenets medlemsstat, allerede er brugt op, undgås det at fange almindelig tun. Døde almindelige tun skal landes hele og uforarbejdede og konfiskeres, og der træffes passende opfølgende foranstaltninger. De enkelte medlemsstater skal i henhold til artikel 27 årligt indberette oplysninger om sådanne mængder til Kommissionen, som videresender oplysningerne til ICCAT's sekretariat.
Ændring 21
Forslag til forordning
Kapitel III – Artikel 3 – overskrift
ANVENDELSE AF LUFTFARTØJER
ANVENDELSE AF LUFTBÅRENT UDSTYR
Ændring 22
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)
3a.  Al almindelig tun, der landes, skal landes hel, uden gæller og renset. Hver enkelt medlemsstat træffer de fornødne foranstaltninger til i videst muligt omfang at sikre, at almindelig tun, især ungfisk, der fanges levende ved fritids- og sportsfiskeri, slippes fri igen.
Ændring 23
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra a
a)  en liste over alle fangstfartøjer, der fører dens flag med særlig tilladelse til at fiske aktivt efter almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet
a)  en liste over alle fangstfartøjer, der fører dens flag, som i kraft af en fiskeritilladelse har lov til at fiske aktivt efter almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet
Ændring 24
Forslag til forordning
Artikel 19 a (ny)
Artikel 19a
Forholdet til forordning (EF) nr. 1224/2009
Kontrolforanstaltningerne i dette kapitel finder anvendelse som supplement til foranstaltningerne i forordning (EF) nr. 1224/2009, medmindre andet er fastsat i dette kapitels bestemmelser.
Ændring 25
Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2
2.  Flagmedlemsstaten inddrager tilladelsen til at fiske efter almindelig tun og kræver, at fartøjet øjeblikkeligt sejler til en havn, som den har udpeget, når den individuelle kvote skønnes at være opbrugt.
2.  Flagmedlemsstaten inddrager tilladelsen til at fiske efter almindelig tun og kan kræve, at fartøjet øjeblikkeligt sejler til en havn, som den har udpeget, når den individuelle kvote skønnes at være opbrugt.
Ændring 26
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1
1.  Hvert år senest den 15. februar sender hver medlemsstat Kommissionen elektronisk en liste over alle faststående tunfiskenet, for hvilke der er udstedt særlig fiskeritilladelse til fiskeri efter almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet. Listen skal omfatte navnet på hvert enkelt faststående tunfiskenet og dets registernummer og skal opstilles i overensstemmelse med det format, der er fastsat i ICCAT's retningslinjer for indsendelse af data og information.
1.  Hvert år senest den 15. februar sender hver medlemsstat Kommissionen elektronisk en liste over alle faststående tunfiskenet, for hvilke der er udstedt fiskeritilladelse til fiskeri efter almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet. Listen skal omfatte navnet på hvert enkelt faststående tunfiskenet og dets registernummer og skal opstilles i overensstemmelse med det format, der er fastsat i ICCAT's retningslinjer for indsendelse af data og information.
Ændring 27
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5 – afsnit 2
I behørigt begrundede særligt hastende tilfælde vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 59, stk. 3, øjeblikkeligt gældende gennemførelsesretsakter.
udgår
Ændring 28
Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3
3.  Hvis medlemsstaterne anvender artikel 80, stk. 3, i forordning (EU) nr. 404/2011 på de forhåndsmeddelelser, der er omhandlet i stk. 1 og 2, kan skønnet over de mængder almindelig tun, der opbevares om bord, meddeles på det tidspunkt, der er fastsat som frist for fremsendelse af forhåndsmeddelelsen.
3.  Hvis medlemsstaterne anvender artikel 80, stk. 3, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011 på de forhåndsmeddelelser, der er omhandlet i stk. 1 og 2, kan skønnet over de mængder almindelig tun, der opbevares om bord, meddeles på det tidspunkt, der er fastsat som frist for fremsendelse af forhåndsmeddelelsen. Hvis fiskepladsen befinder sig mindre end 4 timer fra havnen, kan skønnet over de mængder almindelig tun, der opbevares om bord, ændres til enhver tid inden ankomst.
Ændring 29
Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2
I behørigt begrundede særligt hastende tilfælde vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 59, stk. 3, øjeblikkeligt gældende gennemførelsesretsakter.
udgår
Ændring 30
Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2
I behørigt begrundede særligt hastende tilfælde vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 59, stk. 3, øjeblikkeligt gældende gennemførelsesretsakter.
udgår
Ændring 31
Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 4
4.  Medlemsstaterne sørger for, at deres fiskeriovervågningscentre tidstro og i formatet "https data feed" sender Kommissionen og et organ, som denne har udpeget, de FOS-meddelelser, som de har modtaget fra fiskerfartøjer, der fører deres flag. Kommissionen sender disse meddelelser elektronisk til ICCAT’s sekretariat.
4.  Medlemsstaterne sender de i denne artikel omhandlede data i overensstemmelse med artikel 28 i gennemførselsforordning (EU) nr. 404/2011. Kommissionen sender disse meddelelser elektronisk til ICCAT’s sekretariat.
Ændring 32
Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 2 – litra c a (nyt)
ca)  ved alle flytninger fra ét akvakulturbrug til et andet;
Ændring 33
Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 5 – litra a a (nyt)
aa)   observere og overvåge, at fiskeri- og opdrætsaktiviteterne er i overensstemmelse med de relevante ICCAT-bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger
Ændring 34
Forslag til forordning
Artikel 57
Artikel 57
udgår
Procedure for ændringer
1.  For så vidt som det er nødvendigt for at indarbejde ændringer til bestemmelserne i genopretningsplanen for almindelig tun, som bliver bindende for Unionen, kan Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 58 ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning.
Ændring 35
Forslag til forordning
Artikel 58
Artikel 58
udgår
Udøvelse af de delegerede beføjelser med henblik på ændringer
1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.
2.  De delegerede beføjelser i artikel 57 tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode.
3.  Den i artikel 57 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 57 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for fristen på 2 måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med 2 måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
Ændring 36
Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 3
3.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011 sammenholdt med dennes artikel 5.
udgår
Ændring 37
Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 1
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Ændring 38
Forslag til forordning
Bilag I – tabel 2
2.  Foruden bestemmelserne i artikel 8, stk. 3, fastsættes det maksimale antal fangstfartøjer, der har tilladelse til at fiske efter almindelig tun i Adriaterhavet med henblik på opdræt på de særlige betingelser, der gælder for undtagelsen i artikel 13, stk. 2, litra b), til det antal EU-fangstfartøjer, der deltog i målrettet fiskeri efter almindelig tun i 2008.
2.  Foruden bestemmelserne i artikel 8, stk. 3, fastsættes det maksimale antal fangstfartøjer, der har tilladelse til at fiske efter almindelig tun i Adriaterhavet med henblik på opdræt på de særlige betingelser, der gælder for undtagelsen i artikel 13, stk. 2, litra b), til det antal EU-fangstfartøjer, der deltog i målrettet fiskeri efter almindelig tun i 2008. I denne forbindelse skal der tages højde for antallet af kroatiske fangstfartøjer, der deltog i målrettet fiskeri efter almindelig tun i 2008.
Ændring 39
Forslag til forordning
Bilag IV – punkt 2 – afsnit 2
Antal fisk:
Art:

Antal fisk:
Art:
Vægt:

Ændring 40
Forslag til forordning
Bilag VII – nr. 7 – litra a
a)  frit kan henvende sig til fartøjets besætning og akvakulturbrugets personale og får adgang til redskaber, bure og udstyr
a)  frit kan henvende sig til fartøjets besætning og akvakulturbrugets og de faststående tunfiskenets personale og får adgang til redskaber, bure og udstyr

(1) Efter vedtagelsen af ændringerne blev sagen henvist til fornyet udvalgsbehandling, jf. forretningsordenens artikel 61, stk. 2, andet afsnit (A8-0367/2015).

Juridisk meddelelse