Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0096(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0367/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0367/2015

Keskustelut :

PV 18/01/2016 - 15
CRE 18/01/2016 - 15

Äänestykset :

PV 19/01/2016 - 5.3
CRE 19/01/2016 - 5.3
Äänestysselitykset
PV 23/06/2016 - 8.7
CRE 23/06/2016 - 8.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0003
P8_TA(2016)0286

Hyväksytyt tekstit
PDF 381kWORD 137k
Tiistai 19. tammikuuta 2016 - Strasbourg Lopullinen painos
Tonnikalan monivuotinen elvytyssuunnitelma Itä-Atlantilla ja Välimerellä ***I
P8_TA(2016)0003A8-0367/2015

Euroopan parlamentin tarkistukset 19. tammikuuta 2016 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tonnikalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta Itä-Atlantilla ja Välimerellä ja asetuksen (EY) N:o 302/2009 kumoamisesta (COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
(3 a)  Elvytyssuunnitelmassa otetaan huomioon erityyppisten pyydysten erityisominaisuudet. Unionin ja jäsenvaltioiden olisi elvytyssuunnitelman täytäntöönpanossa kiinnitettävä erityistä huomiota pienimuotoiseen kalastukseen sekä siinä käytettäviin kestävimpiin pyydystyyppeihin, kuten perinteisiin tonnikalarysiin ("almadrabas", "tonnare"), jotka vaikuttavat hyvin myönteisesti tonnikalakantojen elvyttämiseen korkean valikoivuutensa ja meriekosysteemeille aiheutuvan vähäisen ympäristövaikutuksensa vuoksi ja jotka ovat tieteellisesti arvokkaita.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
(14)  Kaikki elvytyssuunnitelmaan ICCAT:n vuosina 2012, 2013 ja 2014 hyväksymät muutokset olisi saatettava osaksi unionin lainsäädäntöä, jos näin ei ole vielä tehty. Koska tämä saattaminen osaksi unionin lainsäädäntöä koskee suunnitelmaa, jonka tavoitteet ja toimenpiteet ICCAT on määritellyt, tällä asetuksella ei kateta monivuotisten suunnitelmien koko sisältöä, sellaisena kuin se on vahvistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/201321 9 ja 10 artiklassa.
(14)  Kaikki elvytyssuunnitelmaan ICCAT:n vuosina 2006, 2012, 2013 ja 2014 hyväksymät muutokset olisi saatettava osaksi unionin lainsäädäntöä, jos näin ei ole vielä tehty. Koska tämä saattaminen osaksi unionin lainsäädäntöä koskee suunnitelmaa, jonka tavoitteet ja toimenpiteet ICCAT on määritellyt, tällä asetuksella ei kateta monivuotisten suunnitelmien koko sisältöä, sellaisena kuin se on vahvistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/201321 9 ja 10 artiklassa.
____________
____________
21 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354/22, 28.12.2013, s. 1).
21 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale
(15)  Elvytyssuunnitelman uudet sitovat muutokset on tarpeen saattaa osaksi unionin lainsäädäntöä. Jotta tällaiset muutokset voitaisiin nopeasti saattaa osaksi unionin lainsäädäntöä, Euroopan komissiolle, jäljempänä ’komissio’, olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.
Poistetaan.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)
(15 a)  Asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 vahvistetaan säilyttämisen vähimmäisviitekokojen käsite. Johdonmukaisuuden varmistamiseksi ICCAT:n vähimmäiskoon käsite olisi saatettava osaksi unionin lainsäädäntöä säilyttämisen vähimmäisviitekokoina. Näin ollen komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/981a viittauksia tonnikalan vähimmäiskokoihin olisi pidettävä viittauksina tässä asetuksessa tarkoitettuihin säilyttämisen vähimmäisviitekokoihin.
_______________
1a Komission delegoitu asetus (EU) 2015/98, annettu 18 päivänä marraskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen unionin kansainvälisten velvoitteiden täytäntöönpanosta Atlantin tonnikalojen suojelusta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen ja Luoteis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen nojalla (EUVL L 16, 23.1.2015, s. 23).
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale
(17)  Komission olisi hyväksyttävä viipymättä sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka liittyvät siirto- ja kasvatuskassiinsiirtotoimiin sekä tonnikalarysien ja alusten toiminnan kirjaamiseen ja ilmoittamiseen.
Poistetaan.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale
(24)  Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa otetaan käyttöön purkamisvelvoite, jota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2015 tonnikalaan. Mainitun asetuksen 15 artiklan 2 kohdan mukaan purkamisvelvoite ei kuitenkaan rajoita unionin kansainvälisiä velvoitteita, kuten ICCAT:n suosituksista johtuvia velvoitteita. Samaisella säännöksellä komissiolle siirretään valta hyväksyä delegoituja säädöksiä, joilla pannaan täytäntöön tällaiset kansainväliset velvoitteet unionin lainsäädännössä, mukaan lukien erityisesti poikkeukset purkamisvelvoitteesta. Näin ollen tonnikalan poisheittäminen sallitaan joissakin tilanteissa, joista säädetään 18 päivänä marraskuuta 2014 annetussa komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2015/98. Kyseisiä poisheittämisvelvoitteita ei sen vuoksi tarvitse sisällyttää tähän asetukseen,
(24)   Delegoidussa asetuksessa (EU) 2015/98 säädetään poikkeuksista tonnikalan purkamisvelvoitteeseen, jotka on vahvistettu asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa yleissopimuksen mukaisten unionin kansainvälisten velvoitteiden noudattamiseksi. Siinä pannaan täytäntöön tiettyjä ICCAT:n suosituksen 13-07 määräyksiä, joilla vahvistetaan poisheitto- ja mereenpäästövelvoitteet tonnikalaa itäisellä Atlantilla ja Välimerellä tietyissä tilanteissa pyytäville aluksille ja tonnikalarysille. Tällaisten poisheitto- ja mereenpäästövelvoitteiden ei tarvitse kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan, eikä se estä antamasta vastaavia määräyksiä delegoidussa asetuksessa (EU) 2015/98,
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan yleiset säännöt 3 artiklan 1 kohdassa määritellyn elvytyssuunnitelman soveltamiseksi unionissa.
1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan yleiset säännöt 3 artiklan 1 kohdassa määritellyn elvytyssuunnitelman soveltamiseksi unionissa ottaen huomioon eri pyydysten ominaispiirteet ja kiinnittämällä erityistä huomiota perinteisiin, entistä kestävämpiin ja pienimuotoisiin pyydyksiin, kuten rysiin.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 16 kohta
16)  ’kasvatuskapasiteetilla’ kalanviljelylaitoksen tonneina ilmaistua kapasiteettia pitää kalaa lihotus- tai kasvatustarkoituksissa;
Poistetaan.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että sen pyyntialusten ja tonnikalarysien kalastustoiminta on oikeassa suhteessa jäsenvaltion Itä-Atlantilla ja Välimerellä käytettävissä oleviin tonnikalan kalastusmahdollisuuksiin.
1.  Jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että sen pyyntialusten ja tonnikalarysien pyyntiponnistus on oikeassa suhteessa jäsenvaltion Itä-Atlantilla ja Välimerellä käytettävissä oleviin tonnikalan kalastusmahdollisuuksiin, ja turvatakseen rysiensä sosioekonomisen elinkelpoisuuden.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Jäsenvaltion toimittamassa vuotuisessa kalastussuunnitelmassa on jaettava kiintiöt tasaisesti eri pyydysten kesken, jotta voidaan auttaa varmistamaan aluskohtaisten kiintiöiden ja sallittujen sivusaaliiden noudattaminen.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a. Jäsenvaltioiden on käytettävä kansallisella tasolla kiintiöitä myöntäessään avoimia ja puolueettomia perusteita, mukaan lukien luonteeltaan ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset perusteet, ja kiinnitettävä erityistä huomiota pienimuotoista kotitarvekalastusta ja perinteistä kalastusta harjoittaviin kalastajiin, jotka käyttävät rysiä ja muita valikoivia pyyntimenetelmiä, ja edistettävä tällaisia menetelmiä.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta
3.  Jäsenvaltion lipun alla purjehtivien sellaisten kalastusalusten enimmäismäärä, jotka saavat harjoittaa Itä-Atlantilla ja Välimerellä tonnikalankalastusta, on rajoitettava kyseisen jäsenvaltion lipun alla purjehtivien sellaisten kalastusalusten lukumäärään ja vastaavaan kokonaisbruttovetoisuuteen, jotka kalastivat, pitivät aluksella, jälleenlaivasivat, kuljettivat tai purkivat aluksesta tonnikalaa 1 päivän tammikuuta 2007 ja 1 päivän heinäkuuta 2008 välisellä ajanjaksolla. Tätä rajoitusta on sovellettava pyyntialusten osalta pyydystyypeittäin.
3.  Jäsenvaltion lipun alla purjehtivien sellaisten kalastusalusten enimmäismäärä ja vastaava bruttovetoisuus, jotka saavat harjoittaa Itä-Atlantilla ja Välimerellä tonnikalankalastusta, on rajoitettava kyseisen jäsenvaltion lipun alla purjehtivien sellaisten kalastusalusten lukumäärään ja vastaavaan kokonaisbruttovetoisuuteen, jotka kalastivat, pitivät aluksella, jälleenlaivasivat, kuljettivat tai purkivat aluksesta tonnikalaa 1 päivän tammikuuta 2007 ja 1 päivän heinäkuuta 2008 välisellä ajanjaksolla. Tätä rajoitusta on sovellettava pyyntialusten osalta pyydystyypeittäin.
Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 a kohta (uusi)
6 a. Poiketen siitä, mitä 2, 3 ja 5 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on tarkistettava pienimuotoista kalastusta harjoittavia kalastajia syrjivää tonnikalan kalastuksen kiintiöjärjestelmää, jotta voidaan kumota nykyinen suurten alusten omistajien monopoli ja edistää entistä kestävämpiä kalastusjärjestelmiä, kuten sellaisia, joita käytetään pienimuotoisessa kalastuksessa.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 7 kohta
7.  Poiketen siitä, mitä 3 ja 6 kohdassa säädetään, vuosina 2015, 2016 ja 2017 jäsenvaltioiden on rajoitettava niiden kurenuotta-alustensa lukumäärä, jotka eivät saa kalastaa tonnikalaa 13 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun poikkeuksen nojalla, siihen kurenuotta-alusten lukumäärään, jonka ne sallivat vuonna 2013 tai vuonna 2014.
7.  Vuosina 2015, 2016 ja 2017 jäsenvaltioiden on rajoitettava niiden kurenuotta-alustensa lukumäärä siihen kurenuotta-alusten lukumäärään, jonka ne sallivat vuonna 2013 tai vuonna 2014. Tätä ei sovelleta kurenuotta-aluksiin, jotka toimivat 13 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetyn poikkeuksen nojalla.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 5 kohta
5.  Tonnikalan kalastus muilla kuin 1‑4 kohdassa ja 11 artiklassa tarkoitetuilla pyydyksillä, mukaan lukien tonnikalarysät, on sallittua koko vuoden ajan.
5.  Tonnikalan kalastus muilla kuin 1‑4 kohdassa ja 11 artiklassa tarkoitetuilla pyydyksillä, mukaan lukien tonnikalarysät, on sallittua koko vuoden ajan ICCAT:n säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden mukaisesti.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
III luku – 2 jakso – otsikko
VÄHIMMÄISKOKO, TAHATTOMAT SAALIIT JA SIVUSAALIIT
SÄILYTTÄMISEN VÄHIMMÄISVIITEKOKO, TAHATTOMAT SAALIIT JA SIVUSAALIIT
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
12 artikla
Tämän jakson säännökset eivät rajoita asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan säännösten soveltamista, mukaan lukien mainitun asetuksen 15 artiklan 2 kohdan mukaiset mahdolliset poikkeukset.
Tämän jakson säännökset eivät rajoita asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan säännösten soveltamista, mukaan lukien mahdolliset sovellettavat poikkeukset.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – otsikko
Vähimmäiskoko
Säilyttämisen vähimmäisviitekoko
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta
1.  Itä-Atlantilla ja Välimerellä pyydetyn tonnikalan vähimmäiskoko on 30 kilogrammaa tai 115 senttimetriä lovipituutena.
1.  Itä-Atlantilla ja Välimerellä pyydetyn tonnikalan säilyttämisen vähimmäisviitekoko on 30 kilogrammaa tai 115 senttimetriä lovipituutena.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – johdantokappale
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, seuraavissa kalastuksissa tonnikalaan sovelletaan 8 kilogramman tai 75 senttimetrin lovipituuden vähimmäiskokoa:
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, seuraavissa kalastuksissa tonnikalaan sovelletaan 8 kilogramman tai 75 senttimetrin lovipituuden säilyttämisen vähimmäisviitekokoa:
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta
4.  Jos asianomaisen kalastusaluksen tai tonnikalarysän lippujäsenvaltiolle myönnetty kiintiö on jo käytetty, kaikkia tonnikalasaaliita on vältettävä. Kuolleet tonnikalat on purettava aluksesta, ja ne on takavarikoitava ja asianomaiset jatkotoimet toteutettava. Jäsenvaltioiden on 27 artiklan mukaisesti toimitettava tällaisia määriä koskevat tiedot vuosittain komissiolle, joka toimittaa ne edelleen ICCAT:n sihteeristölle.
4.  Jos asianomaisen kalastusaluksen tai tonnikalarysän lippujäsenvaltiolle myönnetty kiintiö on jo käytetty, kaikkia tonnikalasaaliita on vältettävä. Kuolleet tonnikalat on purettava aluksesta kokonaisina ja jalostamattomina, ja ne on takavarikoitava ja asianomaiset jatkotoimet toteutettava. Jäsenvaltioiden on 27 artiklan mukaisesti toimitettava tällaisia määriä koskevat tiedot vuosittain komissiolle, joka toimittaa ne edelleen ICCAT:n sihteeristölle.
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
III luku – 3 jakso – otsikko
ILMA-ALUSTEN KÄYTTÖ
ILMAKALUSTON KÄYTTÖ
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a. Kaikki tonnikalat on purettava aluksesta kokonaisina, ilman kiduksia ja perattuina. Jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen mahdollisimman laajasti, että virkistys- ja urheilukalastuksessa elävinä pyydetyt tonnikalat, erityisesti kalanpoikaset, vapautetaan.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  luettelo kaikista lippunsa alla purjehtivista pyyntialuksista, jotka saavat niille myönnetyn erityiskalastusluvan nojalla kalastaa aktiivisesti tonnikalaa Itä-Atlantilla ja Välimerellä;
a)  luettelo kaikista lippunsa alla purjehtivista pyyntialuksista, jotka saavat niille myönnetyn kalastusluvan nojalla kalastaa aktiivisesti tonnikalaa Itä-Atlantilla ja Välimerellä;
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
19 aartikla (uusi)
19 a artikla
Suhde asetukseen (EY) N:o 1224/2009
Jollei tässä luvussa toisin säädetä, tässä luvussa säädettyjä valvontatoimenpiteitä sovelletaan asetuksessa (EY) N:o 1224/2009 säädettyjen toimenpiteiden lisäksi.
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta
2.  Kun aluskohtainen kiintiö on käytetty loppuun, lippujäsenvaltion on peruutettava tonnikalan kalastuslupa ja vaadittava alusta siirtymään viipymättä osoittamaansa satamaan.
2.  Kun aluskohtainen kiintiö on käytetty loppuun, lippujäsenvaltion on peruutettava tonnikalan kalastusluvan, ja se voi vaatia alusta siirtymään viipymättä osoittamaansa satamaan.
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltion on lähetettävä komissiolle sähköisessä muodossa viimeistään kunkin vuoden 15 päivänä helmikuuta luettelo tonnikalarysistään, joilla saadaan niille myönnetyn erityiskalastusluvan nojalla kalastaa aktiivisesti tonnikalaa Itä-Atlantilla ja Välimerellä. Luettelossa on oltava tonnikalarysien nimet ja rekisterinumerot, ja se on laadittava ICCAT:n laatimissa datan ja tietojen toimittamista koskevissa ohjeissa olevan mallin mukaisesti.
1.  Jäsenvaltion on lähetettävä komissiolle sähköisessä muodossa viimeistään kunkin vuoden 15 päivänä helmikuuta luettelo tonnikalarysistään, joilla saadaan niille myönnetyn kalastusluvan nojalla kalastaa aktiivisesti tonnikalaa Itä-Atlantilla ja Välimerellä. Luettelossa on oltava tonnikalarysien nimet ja rekisterinumerot, ja se on laadittava ICCAT:n laatimissa datan ja tietojen toimittamista koskevissa ohjeissa olevan mallin mukaisesti.
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 5 kohta – 2 alakohta
Komissio hyväksyy 59 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä.
Poistetaan.
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta
3.  Jos jäsenvaltiot soveltavat asetuksen (EU) N:o 404/2011 80 artiklan 3 kohtaa 1 ja 2 kohdan mukaisiin ilmoituksiin, aluksella olevan tonnikalan arvioidut määrät voidaan ilmoittaa sovitulla ilmoitushetkellä ennen saapumista.
3.  Jos jäsenvaltiot soveltavat täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 404/2011 80 artiklan 3 kohtaa 1 ja 2 kohdan mukaisiin ilmoituksiin, aluksella olevan tonnikalan arvioidut määrät voidaan ilmoittaa sovitulla ilmoitushetkellä ennen saapumista. Jos kalastusalueet ovat alle neljän tunnin päässä satamasta, aluksella pidettävän tonnikalan arvioituja määriä voidaan muuttaa milloin tahansa ennen saapumista.
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta
Komissio hyväksyy 59 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä.
Poistetaan.
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta
Komissio hyväksyy 59 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä.
Poistetaan.
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 4 kohta
4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden kalastuksenseurantakeskukset toimittavat komissiolle ja sen nimeämälle elimelle reaaliaikaisesti ja ”https data feed” -formaatissa jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta kalastusaluksilta saadut VMS-viestit. Komissio lähettää kyseiset viestit sähköisesti ICCAT:n sihteeristölle.
4.  Jäsenvaltioiden on välitettävä tässä artiklassa tarkoitetut tiedot täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 404/2011 28 artiklan mukaisesti. Komissio lähettää kyseiset viestit sähköisesti ICCAT:n sihteeristölle.
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)
c a)  aina, kun tonnikalaa siirretään kalanviljelylaitokselta toiselle;
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 5 kohta – a a alakohta (uusi)
a a)   tarkkailla ja seurata, että kalastus- ja kasvatustoimet noudattavat asiaankuuluvia ICCAT:n säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä;
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
57 artikla
57 artikla
Poistetaan.
Muutoksiin sovellettava menettely
1.  Sikäli kuin se on tarpeellista ja jotta tonnikalan elvytyssuunnitelmaa koskevien nykyisten säännösten muutokset voidaan sisällyttää unionin lainsäädäntöön niin, että niistä tulee unionia sitovia, komissio voi muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia 58 artiklan mukaisilla delegoiduilla säädöksillä.
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
58 artikla
58 artikla
Poistetaan.
Siirretyn säädösvallan käyttäminen muutosten osalta
1.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.
2.  Siirretään 57 artiklassa tarkoitettu valta komissiolle määräämättömäksi ajaksi.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 57 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
4.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
5.  Edellä olevan 57 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 3 kohta
3.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 8 artiklaa yhdessä sen 5 artiklan kanssa.
Poistetaan.
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 kohta
2.  Asetuksen 8 artiklan 3 kohdassa vahvistettujen säännösten lisäksi niiden pyyntialusten enimmäismäärä, joilla on lupa kalastaa tonnikalaa Adrianmerellä kasvatustarkoituksiin 13 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun poikkeukseen sovellettavin erityisin edellytyksin, vahvistetaan niiden unionin pyyntialusten määräksi, jotka osallistuivat vuonna 2008 tonnikalan kohdennettuun kalastukseen.
2.  Asetuksen 8 artiklan 3 kohdassa vahvistettujen säännösten lisäksi niiden pyyntialusten enimmäismäärä, joilla on lupa kalastaa tonnikalaa Adrianmerellä kasvatustarkoituksiin 13 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun poikkeukseen sovellettavin erityisin edellytyksin, vahvistetaan niiden unionin pyyntialusten määräksi, jotka osallistuivat vuonna 2008 tonnikalan kohdennettuun kalastukseen. Tätä tarkoitusta varten tonnikalan kohdennettuun kalastukseen vuonna 2008 osallistuneiden Kroatian pyyntialusten määrät otetaan huomioon.
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 2 kohta – 2 rivi
Yksilöiden lukumäärä:
Laji:

Yksilöiden lukumäärä:
Laji:
Paino:

Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
Liite VII – 7 kohta – a alakohta
(a)  sallitaan yhteydet aluksen ja kalanviljelylaitoksen henkilökuntaan, ja tarkkailijoiden annetaan tarkastaa pyydykset, kassit ja laitteet;
(a)  sallitaan yhteydet aluksen, kalanviljelylaitoksen ja tonnikalarysän henkilökuntaan, ja tarkkailijoiden annetaan tarkastaa pyydykset, kassit ja laitteet;

(1)Asia päätettiin palauttaa valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 61 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti (A8-0367/2015).

Oikeudellinen huomautus