Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/0096(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0367/2015

Pateikti tekstai :

A8-0367/2015

Debatai :

PV 18/01/2016 - 15
CRE 18/01/2016 - 15

Balsavimas :

PV 19/01/2016 - 5.3
CRE 19/01/2016 - 5.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 23/06/2016 - 8.7
CRE 23/06/2016 - 8.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0003
P8_TA(2016)0286

Priimti tekstai
PDF 568kWORD 168k
Antradienis, 2016 m. sausio 19 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Daugiametis paprastųjų tunų išteklių rytinėje Atlanto vandenyno dalyje ir Viduržemio jūroje atkūrimo planas ***I
P8_TA(2016)0003A8-0367/2015

2016 m. sausio 19 d. Europos Parlamento priimti pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl daugiamečio paprastųjų tunų išteklių rytinėje Atlanto vandenyno dalyje ir Viduržemio jūroje atkūrimo plano, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 302/2009 (COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(3a)  išteklių atkūrimo plane atsižvelgiama į įvairių žvejybos įrankių tipų ypatumus. Įgyvendindamos šį planą, Sąjunga ir valstybės narės turėtų skirti ypatingą dėmesį nepramoninei žvejybos veiklai ir nepramoninės tausios žvejybos įrankių tipams, tokiems kaip tradicinės gaudyklės (isp. almadraba, tonnare), kurie labai teigiamai prisideda prie tunų išteklių atkūrimo, nes jų selektyvumas labai didelis ir poveikis aplinkai jūrų ekosistemose mažas, jie taip pat turi mokslinę vertę;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
(14)   visi 2012, 2013 ir 2014 m. ICCAT priimti išteklių atkūrimo plano pakeitimai, kurie dar nebuvo perkelti į Sąjungos teisę, turėtų būti į ją įtraukti. Kadangi šis perkėlimas susijęs su planu, kurio tikslus ir priemones nustatė ICCAT, šis reglamentas neapima viso daugiamečių planų turinio, nustatyto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/20131 9 ir 10 straipsniuose;
(14)   visi 2006, 2012, 2013 ir 2014 m. ICCAT priimti išteklių atkūrimo plano pakeitimai, kurie dar nebuvo perkelti į Sąjungos teisę, turėtų būti į ją perkelti. Kadangi šis perkėlimas susijęs su planu, kurio tikslus ir priemones nustatė ICCAT, šis reglamentas neapima viso daugiamečių planų turinio, nustatyto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/20131 9 ir 10 straipsniuose;
____________
____________
12013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354/22, 2013 12 28, p. 1).
12013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
(15)  į Sąjungos teisę būtina perkelti būsimus privalomus išteklių atkūrimo plano pakeitimus. Siekiant tokius pakeitimus kuo greičiau įtraukti į Sąjungos teisę, vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsniu, Europos Komisijai (toliau – Komisija) turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;
Išbraukta.
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(15a)  Reglamente (ES) Nr. 1380/2013 nustatoma mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio sąvoka. Siekiant užtikrinti nuoseklumą, ICCAT mažiausio dydžio sąvoka turėtų būti perkelta į Sąjungos teisę kaip mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio sąvoka. Todėl Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2015/981avartojamos nuorodos į verslinį paprastojo tuno dydį turėtų būti suprantamos kaip nuorodos į mažiausią išteklių išsaugojimą užtikrinantį orientacinį dydį šiame reglamente;
_______________
1a 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES)  2015/98 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 2 dalyje nurodytų Sąjungos tarptautinių įsipareigojimų vykdymo pagal Tarptautinę konvenciją dėl Atlanto tunų apsaugos ir Konvenciją dėl būsimo daugiašalio bendradarbiavimo Šiaurės Vakarų Atlanto žvejyboje (OL L 16, 2015 1 23, p. 23).
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis
(17)  Komisija nedelsdama turėtų priimti taikytinus įgyvendinimo aktus, kai tinkamai pagrįstais atvejais, susijusiais su žuvų perkėlimo bei perkėlimo į varžas operacijomis ir gaudyklėmis bei laivais vykdomos veiklos registravimu ir ataskaitų teikimu, yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti;
Išbraukta.
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis
(24)  Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalyje buvo nustatytas įpareigojimas iškrauti laimikį, kuris paprastiesiems tunams taikomas nuo 2015 m. sausio 1 d. Tačiau pagal to reglamento 15 straipsnio 2 dalį įpareigojimas iškrauti laimikį taikomas nedarant poveikio Sąjungos tarptautiniams įsipareigojimams, pvz., ICCAT rekomendacijomis nustatytiems įsipareigojimams. Remiantis ta pačia nuostata, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kurių tikslas – tokius tarptautinius įsipareigojimus įgyvendinti Sąjungos teisėje, įskaitant visų pirma nuostatas, kuriomis leidžiama nukrypti nuo įpareigojimo iškrauti laimikį. Taigi paprastuosius tunus bus leidžiama išmesti į jūrą tam tikrais 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 2015/98 nustatytais atvejais. Todėl tokių įpareigojimų išmesti žuvis į jūrą į šį reglamentą įtraukti nebūtina,
(24)   Deleguotajame reglamente (ES) 2015/98 nustatytos nuo įpareigojimo iškrauti visą paprastųjų tunų laimikį nukrypti leidžiančios nuostatos, numatytos Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje, kad Sąjunga galėtų laikytis tarptautinių įsipareigojimų pagal Konvenciją. Juo įgyvendinamos tam tikros ICCAT rekomendacijos 13-07 nuostatos, kuriomis tam tikrais atvejais nustatomas išmetimo ir paleidimo į jūrą įpareigojimas laivams ir gaudyklėms, kuriais žvejojami paprastieji tunai rytinėje Atlanto vandenyno dalyje ir Viduržemio jūroje. Todėl tokių įpareigojimų išmesti ar paleisti žuvis į jūrą į šį reglamentą įtraukti nebūtina, taigi šis reglamentas nedaro poveikio atitinkamoms Deleguotojo reglamento (ES) 2015/98 nuostatoms;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis
1.  Šiame reglamente nustatomos bendrosios taisyklės, pagal kurias Sąjunga taikys 3 straipsnio 1 punkte apibrėžtą išteklių atkūrimo planą.
1.  Šiame reglamente nustatomos bendrosios taisyklės, pagal kurias Sąjunga taikys 3 straipsnio 1 punkte apibrėžtą išteklių atkūrimo planą, atsižvelgiant į įvairių žvejybos įrankių tipų ypatumus ir ypatingą dėmesį skiriant tradiciniams nepramoninės tausios žvejybos įrankiams, tokiems kaip gaudyklės.
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 16 punktas
16)  auginimo pajėgumai – žuvininkystės ūkio žuvų laikymo tukinimo ir auginimo tikslais pajėgumai tonomis;
Išbraukta.
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis
1.  Kiekviena valstybė narė imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad jos žūklės laivų ir gaudyklių žvejybos veikla atitiktų tos valstybės narės paprastųjų tunų žvejybos galimybes, kuriomis ji gali naudotis rytinėje Atlanto vandenyno dalyje ir Viduržemio jūroje.
1.  Kiekviena valstybė narė imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad jos žūklės laivų ir gaudyklių žvejybos pastangos atitiktų tos valstybės narės paprastųjų tunų žvejybos galimybes, kuriomis ji gali naudotis rytinėje Atlanto vandenyno dalyje ir Viduržemio jūroje, taip pat priemonių, būtinų užtikrinti socialinį ir ekonominį savo gaudyklių gyvybingumą.
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Kiekvienos valstybės narės pateikiamame metiniame žvejybos plane nustatomos žvejybos įrankių grupėms priskiriamos suderintos kvotos, kuriomis užtikrinama, kad būtų laikomasi individualių kvotų ir leidžiamos priegaudos.
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Valstybės narės, nustatydamos nacionalines kvotas, taiko skaidrius ir objektyvius kriterijus, įskaitant aplinkos, socialinius ir ekonominius veiksnius, ypatingą dėmesį skirdamos žvejų, žvejojančiu nedideliu nepramoniniu mastu ir tradiciniais būdais, panaudojant gaudykles ir kitus atrankiosios žvejybos metodus, išsaugojimui, jų gerovei ir tokių metodų skatinimui.
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis
3.  Su valstybės narės vėliava plaukiojančių žvejybos laivų, žvejojančių paprastuosius tunus rytinėje Atlanto vandenyno dalyje ir Viduržemio jūroje, didžiausias skaičius yra ne didesnis negu su tos valstybės narės vėliava plaukiojančių žvejybos laivų, kurie nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2008 m. liepos 1 d. žvejojo paprastuosius tunus, juos laikė laive, perkrovė, transportavo ar iškrovė, skaičius ir visa atitinkama bendroji talpa. Tas ribojimas žūklės laivams taikomas pagal žvejybos įrankių tipą.
3.  Su valstybės narės vėliava plaukiojančių žvejybos laivų, žvejojančių paprastuosius tunus rytinėje Atlanto vandenyno dalyje ir Viduržemio jūroje, didžiausias skaičius ir atitinkama bendroji talpa yra ne didesni negu su tos valstybės narės vėliava plaukiojančių žvejybos laivų, kurie nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2008 m. liepos 1 d. žvejojo paprastuosius tunus, juos laikė laive, perkrovė, transportavo ar iškrovė, skaičius ir visa atitinkama bendroji talpa. Tas ribojimas žūklės laivams taikomas pagal žvejybos įrankių tipą.
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 a dalis (nauja)
6a.  Nukrypstant nuo 2, 3 ir 5 dalies, valstybės narės persvarsto paprastųjų tunų žvejybos kvotų nustatymo sistemą, dėl kurios nepalankioje padėtyje atsiduria smulkiąja žvejyba besiverčiantys žvejai, kad būtų panaikinta šiuo metu didelių laivų savininkų suformuota monopolija ir paskatintos tvaresnės žvejybos sistemos, pvz., tokios, kurios taikomos smulkiosios žvejybos srityje.
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 7 dalis
7.  Nukrypstant nuo 3 ir 6 dalies, 2015, 2016 ir 2017 metais kiekviena valstybė narė nustato gaubiamaisiais tinklais žvejojančių laivų, kurie neturi leidimo žvejoti paprastuosius tunus pagal 13 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytą nukrypti leidžiančią nuostatą, skaičių, kuris yra ne didesnis nei gaubiamaisiais tinklais žvejojančių laivų, kuriems ji išdavė leidimus 2013 arba 2014 m., skaičius.
7.  2015, 2016 ir 2017 metais kiekviena valstybė narė nustato gaubiamaisiais tinklais žvejojančių laivų skaičių, kuris yra ne didesnis nei gaubiamaisiais tinklais žvejojančių laivų, kuriems ji išdavė leidimus 2013 arba 2014 m., skaičius. Ši nuostata netaikoma gaubiamaisiais tinklais žvejojantiems laivams, kurie vykdo veiklą pagal 13 straipsnio 2 dalies b punkte numatytą išimtį.
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 dalis
5.  Kitais žvejybos įrankiais, negu nurodytieji 1–4 dalyse ir 11 straipsnyje, įskaitant gaudykles, paprastuosius tunus leidžiama žvejoti ištisus metus.
5.  Kitais žvejybos įrankiais, negu nurodytieji 1–4 dalyse ir 11 straipsnyje, įskaitant gaudykles, paprastuosius tunus leidžiama žvejoti ištisus metus , laikantis ICCAT nustatytų išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonių.
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
III skyriaus 2 skirsnio antraštinė dalis
VERSLINIS ŽUVŲ DYDIS, ATSITIKTINAI SUŽVEJOTŲ ŽUVŲ KIEKIS, PRIEGAUDA
MAŽIAUSIAS IŠTEKLIŲ IŠSAUGOJIMĄ UŽTIKRINANTIS ORIENTACINIS DYDIS, ATSITIKTINAI SUŽVEJOTŲ ŽUVŲ KIEKIS, PRIEGAUDA
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnis
Šio skirsnio nuostatos taikomos nepažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio, įskaitant bet kokią pagal to reglamento 15 straipsnio 2 dalį nukrypti leidžiančią nuostatą.
Šio skirsnio nuostatos taikomos nedarant poveikio Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio taikymui, įskaitant bet kokias taikytinas nuo jo nukrypti leidžiančias nuostatas.
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio antraštinė dalis
Verslinis dydis
Mažiausias išteklių išsaugojimą užtikrinantis orientacinis dydis
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis
1.  Rytinėje Atlanto vandenyno dalyje ir Viduržemio jūroje sužvejotų paprastųjų tunų verslinis dydis yra 30 kg arba 115 cm nuo viršutinės žiaunos galo iki uodegos peleko išsiskyrimo.
1.  Rytinėje Atlanto vandenyno dalyje ir Viduržemio jūroje sužvejotų paprastųjų tunų mažiausias išteklių išsaugojimą užtikrinantis orientacinis dydis yra 30 kg arba 115 cm nuo viršutinės žiaunos galo iki uodegos peleko išsiskyrimo.
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
Nukrypstant nuo 1 dalies, verslinis paprastųjų tunų dydis – 8 kg arba 75 cm nuo viršutinės žiaunos galo iki uodegos peleko išsiskyrimo – taikomas:
Nukrypstant nuo 1 dalies, mažiausias paprastųjų tunų išteklių išsaugojimą užtikrinantis orientacinis dydis – 8 kg arba 75 cm nuo viršutinės žiaunos galo iki uodegos peleko išsiskyrimo – taikomas:
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis
4.   Jei valstybei narei, kuriai priklauso atitinkamas žvejybos laivas ar gaudyklė, skirta kvota jau išnaudota, paprastuosius tunus žvejoti vengiama. Negyvi paprastieji tunai privalo būti iškraunami ir yra konfiskuojami imantis tinkamų tolesnių veiksmų. Vadovaudamasi 27 straipsniu, kiekviena valstybė narė Komisijai kasmet pateikia informaciją apie tokius kiekius, o Komisija persiunčia ją ICCAT sekretoriatui.
4.   Jei valstybei narei, kuriai priklauso atitinkamas žvejybos laivas ar gaudyklė, skirta kvota jau išnaudota, paprastuosius tunus žvejoti vengiama. Negyvi paprastieji tunai privalo būti iškraunami nepaliesti ir neapdoroti ir yra konfiskuojami imantis tinkamų tolesnių veiksmų. Vadovaudamasi 27 straipsniu, kiekviena valstybė narė Komisijai kasmet pateikia informaciją apie tokius kiekius, o Komisija persiunčia ją ICCAT sekretoriatui.
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
III skyriaus 3 skirsnio antraštinė dalis
ORLAIVIŲ NAUDOJIMAS
ORO TRANSPORTO PRIEMONIŲ NAUDOJIMAS
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Visi iškraunami paprastieji tunai turi būti nepjaustyti, be žiaunų ir išdarinėti. Visos valstybės narės imasi reikiamų priemonių kuo geriau užtikrinti, kad vykdant mėgėjų ir sportinę žūklę sužvejoti gyvi paprastieji tunai, ypač jų jaunikliai, būtų paleidžiami.
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  visų su jos vėliava plaukiojančių žūklės laivų, kuriems išdavus specialųjį žvejybos leidimą leidžiama aktyviai žvejoti paprastuosius tunus rytinėje Atlanto vandenyno dalyje ir Viduržemio jūroje, sąrašą;
a)  visų su jos vėliava plaukiojančių žūklės laivų, kuriems išdavus žvejybos leidimą leidžiama aktyviai žvejoti paprastuosius tunus rytinėje Atlanto vandenyno dalyje ir Viduržemio jūroje, sąrašą;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
19 a straipsnis (naujas)
19a straipsnis
Ryšys su Reglamentu (EB) Nr. 1224/2009
Šiame skyriuje numatytos kontrolės priemonės taikomos papildomai kartu su priemonėms, numatytomis Reglamente (EB) Nr. 1224/2009, išskyrus tuos atvejus, kai šiame skyriuje nustatyta kitaip.
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis
2.   Vėliavos valstybė narė panaikina paprastųjų tunų žvejybos leidimą ir reikalauja, kad laivas nedelsdamas plauktų į jos paskirtą uostą, kai laikoma, jog individuali kvota išnaudota.
2.   Vėliavos valstybė narė panaikina paprastųjų tunų žvejybos leidimą ir gali reikalauti, kad laivas nedelsdamas plauktų į jos paskirtą uostą, kai laikoma, jog individuali kvota išnaudota.
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis
1.  Kasmet iki vasario 15 d. kiekviena valstybė narė elektroniniu būdu Komisijai siunčia visų gaudyklių, kurioms išduotas specialusis žvejybos leidimas žvejoti paprastuosius tunus rytinėje Atlanto vandenyno dalyje ir Viduržemio jūroje, sąrašą. Į sąrašą įrašomi gaudyklių pavadinimai ir registracijos numeriai; sąrašas sudaromas laikantis ICCAT reikalaujamų duomenų ir informacijos teikimo gairėse nustatytos formos.
1.  Kasmet iki vasario 15 d. kiekviena valstybė narė elektroniniu būdu Komisijai siunčia visų gaudyklių, kurioms išduotas žvejybos leidimas žvejoti paprastuosius tunus rytinėje Atlanto vandenyno dalyje ir Viduržemio jūroje, sąrašą. Į sąrašą įrašomi gaudyklių pavadinimai ir registracijos numeriai; sąrašas sudaromas laikantis ICCAT reikalaujamų duomenų ir informacijos teikimo gairėse nustatytos formos.
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 5 dalies antra pastraipa
Jei yra tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, Komisija priima nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus laikydamasi 59 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros.
Išbraukta.
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis
3.  Jei valstybės narės pranešimui pagal 1 ir 2 dalis taiko Reglamento (ES) Nr. 404/2011 80 straipsnio 3 dalį, apytikriai įvertintus laive laikomus paprastųjų tunų kiekius galima pranešti sutartu pranešimo laiku iki atvykimo.
3.  Jei valstybės narės pranešimui pagal 1 ir 2 dalis taiko Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 404/2011 80 straipsnio 3 dalį, apytikriai įvertintus laive laikomus paprastųjų tunų kiekius galima pranešti sutartu pranešimo laiku iki atvykimo. Jeigu žvejybos vieta yra arčiau nei keturios valandos kelio nuo uosto, apytikriai įvertintus laive laikomus paprastųjų tunų kiekius galima pakeisti bet kuriuo metu iki atvykimo.
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalis
Jei yra tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, Komisija priima nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus laikydamasi 59 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros.
Išbraukta.
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalis
Jei yra tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, Komisija priima nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus laikydamasi 59 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros.
Išbraukta.
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 4 dalis
4.   Valstybės narės užtikrina, kad jų žuvininkystės stebėjimo centrai realiuoju laiku duomenų teikimo formatu „https“ Komisijai ir jos paskirtai įstaigai persiųstų LSS pranešimus, gaunamus iš žvejybos laivų, plaukiojančių su jų vėliava. Komisija tuos pranešimus elektroniniu būdu siunčia ICCAT sekretoriatui.
4.   Valstybės narės perduoda šiame straipsnyje numatytus duomenis pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 404/2011 28 straipsnį. Komisija tuos pranešimus elektroniniu būdu siunčia ICCAT sekretoriatui.
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)
ca)  kiekvieną kartą paprastuosius tunus perkeliant iš vieno žuvininkystės ūkio į kitą;
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 5 dalies a a punktas (naujas)
aa)   stebėti ir prižiūrėti, kad žvejybos ir žuvų auginimo veikla atitiktų atitinkamas ICCAT nustatytas išteklių išsaugojimo ir valdymo priemones;
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnis
57 straipsnis
Išbraukta.
Pakeitimų darymo tvarka
1.  Jei reikia, siekiant įtraukti į Sąjungos teisę paprastųjų tunų išteklių atkūrimo plano galiojančių nuostatų pakeitimus, kurie taptų privalomi Sąjungai, Komisija gali iš dalies keisti neesmines šio reglamento nuostatas pagal 58 straipsnį priimdama deleguotuosius aktus.
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnis
58 straipsnis
Išbraukta.
Įgaliojimų daryti pakeitimus delegavimas
1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2.  57 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 57 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
5.  Pagal 57 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas dviem mėnesiais.
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 3 dalis
3.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 8 straipsnis kartu su jo 5 straipsniu.
Išbraukta.
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 dalis
Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalis
2.  Be 8 straipsnio 3 dalyje nustatytų nuostatų, nustatomas didžiausias žūklės laivų, kuriems leidžiama Adrijos jūroje, laikantis specialiųjų sąlygų, taikomų 13 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytai nukrypti leidžiančiai nuostatai, žvejoti paprastuosius tunus jų auginimo žuvininkystės ūkiuose tikslais, skaičius, kuris lygus Sąjungos žūklės laivų, vykdžiusių specializuotąją paprastųjų tunų žvejybą 2008 m., skaičiui.
2.  Be 8 straipsnio 3 dalyje nustatytų nuostatų, nustatomas didžiausias žūklės laivų, kuriems leidžiama Adrijos jūroje, laikantis specialiųjų sąlygų, taikomų 13 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytai nukrypti leidžiančiai nuostatai, žvejoti paprastuosius tunus jų auginimo žuvininkystės ūkiuose tikslais, skaičius, kuris lygus Sąjungos žūklės laivų, vykdžiusių specializuotąją paprastųjų tunų žvejybą 2008 m., skaičiui. Tuo tikslu skaičiuojamas Kroatijos žūklės laivų, vykdžiusių specializuotąją paprastųjų tunų žvejybą 2008 m., skaičius.
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 punkto 2 eilutė
Vienetų skaičius
Rūšis

Vienetų skaičius
Rūšis
Svoris

Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 7 punkto a papunktis
a)  būtų leidžiama bendrauti su laivo bei žuvininkystės ūkio personalu ir prieiti prie žvejybos įrankių, varžų bei įrenginių;
a)  būtų leidžiama bendrauti su laivo, žuvininkystės ūkio ir gaudyklės personalu ir prieiti prie žvejybos įrankių, varžų bei įrenginių;

(1) Klausimas buvo grąžintas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 61 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą (A8-0367/2015).

Teisinis pranešimas