Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/0096(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0367/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0367/2015

Debates :

PV 18/01/2016 - 15
CRE 18/01/2016 - 15

Balsojumi :

PV 19/01/2016 - 5.3
CRE 19/01/2016 - 5.3
Balsojumu skaidrojumi
PV 23/06/2016 - 8.7
CRE 23/06/2016 - 8.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0003
P8_TA(2016)0286

Pieņemtie teksti
PDF 638kWORD 165k
Otrdiena, 2016. gada 19. janvāris - Strasbūra Galīgā redakcija
Daudzgadu plāns zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā ***I
P8_TA(2016)0003A8-0367/2015

Eiropas Parlamenta 2016. gada 19. janvārī pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par daudzgadu plānu zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 302/2009 (COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD))(1)

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
3.aapsvērums (jauns)
(3a)  Atjaunošanas plānā ir ņemtas vērā dažādu zvejas rīku īpatnības. Īstenojot atjaunošanas plānu, Savienībai un dalībvalstīm īpaša uzmanība būtu jāpievērš nerūpnieciskās zvejas darbībām un nerūpnieciskajai zvejai raksturīgākajiem un ilgtspējīgākajiem zvejas rīku veidiem, piemēram, tradicionālajām krātiņveida lamatām (almadrabas, tonnare), kas ļoti pozitīvi veicina tunzivs krājumu atjaunošanu, jo tām ir augsta selektivitātes pakāpe un neliela ietekme uz jūras ekosistēmām, un kas ir vērtīgi no zinātniskā viedokļa.
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
14.apsvērums
(14)  Visi atjaunošanas plāna grozījumi, kurus ICCAT pieņēmusi 2012., 2013. un 2014. gadā un kuri vēl nav transponēti, būtu jāiestrādā Savienības tiesību aktos. Tā kā šī transponēšana attiecas uz plānu, kura mērķus un pasākumus ir noteikusi ICCAT, šī regula neaptver visu daudzgadu plānu saturu, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1380/20131 9. un 10. pantā.
(14)  Visi atjaunošanas plāna grozījumi, kurus ICCAT pieņēmusi 2006., 2012., 2013. un 2014. gadā un kuri vēl nav transponēti, būtu jātransponē Savienības tiesību aktos. Tā kā šī transponēšana attiecas uz plānu, kura mērķus un pasākumus ir noteikusi ICCAT, šī regula neaptver visu daudzgadu plānu saturu, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1380/20131 9. un 10. pantā.
____________
____________
1Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (OV L 354/22, 28.12.2013., 1. lpp.).
1Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.).
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
15.apsvērums
(15)  Savienības tiesību aktos ir jātransponē turpmāki saistoši atjaunošanas plāna grozījumi. Lai šādus grozījumus raiti iestrādātu Savienības tiesību aktos, būtu jādeleģē Eiropas Komisijai (“Komisija”) pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.
svītrots
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
15.aapsvērums (jauns)
(15a)  Ar Regulu (ES) Nr. 1380/2013 tiek ieviests jēdziens „minimālais saglabāšanas references izmērs”. Lai nodrošinātu konsekvenci, ICCAT jēdziens „minimālais izmērs” būtu jātransponē Savienības tiesību aktos kā „minimālais saglabāšanas references izmērs”. Līdz ar to norādes uz zilo tunzivju minimālo izmēru Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2015/981a būtu jāsaprot kā norādes uz minimālo saglabāšanas references izmēru šajā regulā.
_______________
1a Komisijas 2014. gada 18. novembra Deleģētā regula (ES) 2015/98 par Starptautiskajā Konvencijā par Atlantijas tunzivju saglabāšanu un Konvencijā par turpmāku daudzpusēju sadarbību Ziemeļrietumu Atlantijas zvejā paredzēto Savienības starptautisko saistību ieviešanu, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 2. punktā (OV L 16, 23.01.2015., 23. lpp.).
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
17.apsvērums
(17)  Komisijai būtu jāpieņem īstenošanas akti, kas piemērojami nekavējoties, ja pienācīgi pamatotos gadījumos, kas saistīti ar pārvietošanas darbībām, sprostos ievietošanas darbībām un krātiņveida lamatu un kuģu darbību reģistrēšanu un ziņošanu par tām, tas vajadzīgs nenovēršamu un steidzamu iemeslu dēļ.
svītrots
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
24.apsvērums
(24)  Ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 1. punktu tika ieviests izkraušanas pienākums, kas attiecībā uz zilajām tunzivīm ir piemērojams no 2015. gada 1. janvāra. Tomēr saskaņā ar minētās regulas 15. panta 2. punktu izkraušanas pienākums neskar Savienības starptautiskās saistības, piemēram, tās, kas izriet no ICCAT ieteikumiem. Saskaņā ar to pašu noteikumu Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai šādas starptautiskas saistības, tostarp jo īpaši atkāpes no izkraušanas pienākuma, ieviestu Savienības tiesību aktos. Tātad dažos gadījumos, kas noteikti Komisijas 2014. gada 18. novembra Deleģētajā regulā (ES) 2015/98, zilo tunzivju izmešana būs atļauta. Tāpēc šādi izmešanas pienākumi šajā regulā nav jāiekļauj,
(24)   Lai Savienība ievērotu savas starptautiskās saistības saskaņā ar konvenciju, Deleģētajā regulā (ES) 2015/98 ir paredzētas atkāpes no zilo tunzivju izkraušanas pienākuma, kas noteikts Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā. Ar to tiek īstenoti konkrēti ICCAT Ieteikumā 13-07 paredzētie noteikumi, kuri kuģiem un krātiņveida lamatām, ar ko noteiktos gadījumos Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā zvejo zilās tunzivis, nosaka pienākumu tās izmest un atlaist jūrā. Tāpēc šādi izmešanas un atlaišanas pienākumi šajā regulā nav jāiekļauj, un līdz ar to tā neskars attiecīgos noteikumus, kas paredzēti Deleģētajā regulā (ES) 2015/98.
Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
1.  Šajā regulā ir paredzēti vispārīgi noteikumi par to, kā Savienība piemēro 3. panta 1. punktā definēto atjaunošanas plānu.
1.  Šajā regulā ir paredzēti vispārīgi noteikumi par to, kā Savienība piemēro 3. panta 1. punktā definēto atjaunošanas plānu, ņemot vērā dažādu zvejas rīku veidu īpatnības un īpašu uzmanību pievēršot tradicionāliem, ilgtspējīgākiem un nerūpnieciskās zvejas rīkiem, piemēram, krātiņveida lamatām.
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
3. pants – 16. punkts
(16)  “audzēšanas kapacitāte” ir zivaudzētavas kapacitāte (tonnās) turēt zivis nobarošanas un audzēšanas nolūkos;
svītrots
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts
1.  Katra dalībvalsts veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu to, ka ar tās nozvejotājkuģiem un ar tās krātiņveida lamatām veiktās zvejas darbības ir samērīgas ar zilo tunzivju zvejas iespējām, kas attiecīgajai dalībvalstij pieejamas Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā.
1.  Katra dalībvalsts veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu to, ka ar tās nozvejotājkuģiem un ar tās krātiņveida lamatām veiktās zvejas piepūle ir samērīga ar zilo tunzivju zvejas iespējām, kas attiecīgajai dalībvalstij pieejamas Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā, un lai saglabātu tās krātiņveida lamatu sociālekonomisko dzīvotspēju.
Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)
Katras dalībvalsts iesniegtajā gada zvejas plānā norāda kvotu vienmērīgu sadalījumu zvejas rīku grupām, lai nodrošinātu individuālo kvotu un piezvejas kvotu ievērošanu.
Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
7. pants – 1.a punkts (jauns)
1.a  Dalībvalstis kvotu valsts sadalē izmanto pārredzamus un objektīvus kritērijus, tostarp tādus, kas saistīti ar vidi, sabiedrību un ekonomiku, un tās īpaši ņem vērā tādu mazapjoma, nerūpniecisko un tradicionālo zvejnieku aizsardzību un labklājību, kuri izmanto krātiņveida lamatas un citus selektīvus zvejas paņēmienus, un šādu paņēmienu atbalstīšanu.
Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts
3.  Tādu ar dalībvalsts karogu peldošu zvejas kuģu maksimālais skaits, kas iesaistījušies zilās tunzivs zvejniecībā Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā, nepārsniedz to attiecīgās dalībvalsts karoga zvejas kuģu skaitu un atbilstošo bruto tilpību, kuri laikā no 2007. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 1. jūlijam zvejoja, paturēja uz kuģa, pārkrāva citā kuģī, pārvadāja vai izkrāva zilās tunzivis. Minēto limitu nozvejotājkuģiem piemēro atkarībā no zvejas rīku veida.
3.  Tādu ar dalībvalsts karogu peldošu zvejas kuģu maksimālais skaits un atbilstošā bruto tilpība, kas iesaistījušies zilās tunzivs zvejniecībā Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā, nepārsniedz to attiecīgās dalībvalsts karoga zvejas kuģu skaitu un atbilstošo bruto tilpību, kuri laikā no 2007. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 1. jūlijam zvejoja, paturēja uz kuģa, pārkrāva citā kuģī, pārvadāja vai izkrāva zilās tunzivis. Minēto limitu nozvejotājkuģiem piemēro atkarībā no zvejas rīku veida.
Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
8. pants – 6.a punkts (jauns)
6.a  Atkāpjoties no 2., 3. un 5. punkta, dalībvalstis pārskata zilo tunzivju zvejas kvotu sistēmu, kuras dēļ mazapjoma zvejnieki ir nelabvēlīgā situācijā, lai atceltu monopolstāvokli, kādā patlaban atrodas lielo kuģu īpašnieki, un veicinātu ilgtspējīgākas zvejas sistēmas, piemēram, tās, ko izmanto mazapjoma zvejā.
Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
8. pants – 7. punkts
7.  Attiecībā uz 2015., 2016. un 2017. gadu atkāpjoties no 3. un 6. punkta, katra dalībvalsts to kuģu skaitu, kas zvejo ar riņķvadu un kam nav atļauts zvejot zilās tunzivis saskaņā ar 13. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto atkāpi, ierobežo tā, ka tas nepārsniedz to kuģu skaitu, kas zvejo ar riņķvadu un kam tā devusi atļauju 2013. vai 2014. gadā.
7.  Attiecībā uz 2015., 2016. un 2017. gadu katra dalībvalsts to kuģu skaitu, kas zvejo ar riņķvadu, ierobežo tā, ka tas nepārsniedz to kuģu skaitu, kas zvejo ar riņķvadu un kam tā devusi atļauju 2013. vai 2014. gadā. To nepiemēro kuģiem, kas zvejo ar riņķvadu un darbojas saskaņā ar 13. panta 2. punkta b) apakšpunktā noteikto atkāpi.
Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
10. pants – 5. punkts
5.  Zilo tunzivju zveja ar zvejas rīkiem, kas nav nosaukti 1.–4. punktā un 11. pantā, tostarp ar krātiņveida lamatām, ir atļauta visu gadu.
5.  Zilo tunzivju zveja ar zvejas rīkiem, kas nav nosaukti 1.–4. punktā un 11. pantā, tostarp ar krātiņveida lamatām, ir atļauta visu gadu atbilstoši ICCAT saglabāšanas un pārvaldības pasākumiem.
Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
III nodaļa – 2. iedaļa – virsraksts
MINIMĀLAIS IZMĒRS, NEJAUŠA NOZVEJA, PIEZVEJA
MINIMĀLAIS SAGLABĀŠANAS REFERENCES IZMĒRS, NEJAUŠA NOZVEJA, PIEZVEJA
Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
12. pants
Šīs iedaļas noteikumi neskar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantu, arī nevienu atkāpi, kas ir saskaņā ar minētās regulas 15. panta 2. punktu.
Šīs iedaļas noteikumi neskar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantu, arī nevienu no tiem piemērojamām atkāpēm.
Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
13. pants – virsraksts
Minimālais izmērs
Minimālais saglabāšanas references izmērs
Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts
1.  Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā nozvejotu zilo tunzivju minimālais izmērs ir 30 kg vai 115 cm (garums līdz astes spuras sazarojuma vietai).
1.  Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā nozvejotu zilo tunzivju minimālais saglabāšanas references izmērs ir 30 kg vai 115 cm (garums līdz astes spuras sazarojuma vietai).
Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – ievaddaļa
Atkāpjoties no 1. punkta, zilo tunzivju minimālo izmēru 8 kg vai 75 cm (garums līdz astes spuras sazarojuma vietai) piemēro šādās zvejniecībās:
Atkāpjoties no 1. punkta, zilo tunzivju minimālo saglabāšanas references izmēru 8 kg vai 75 cm (garums līdz astes spuras sazarojuma vietai) piemēro šādās zvejniecībās:
Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts
4.  Ja kvota, kas iedalīta attiecīgā zvejas kuģa vai krātiņveida lamatu dalībvalstij, jau ir izmantota, zilo tunzivju nozveja netiek pieļauta. Nedzīvas zilās tunzivis ir jāizkrauj, tās tiek konfiscētas, un uz tām attiecina atbilstošus pēcpasākumus. Saskaņā ar 27. pantu katra dalībvalsts informāciju par šādiem daudzumiem ik gadus sniedz Komisijai, kas to pārsūta ICCAT Sekretariātam.
4.  Ja kvota, kas iedalīta attiecīgā zvejas kuģa vai krātiņveida lamatu dalībvalstij, jau ir izmantota, zilo tunzivju nozveja netiek pieļauta. Nedzīvas zilās tunzivis ir jāizkrauj veselas un neapstrādātas, tās tiek konfiscētas, un uz tām attiecina atbilstošus pēcpasākumus. Saskaņā ar 27. pantu katra dalībvalsts informāciju par šādiem daudzumiem ik gadus sniedz Komisijai, kas to pārsūta ICCAT Sekretariātam.
Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
III nodaļa – 3. iedaļa – virsraksts
GAISA KUĢU IZMANTOŠANA
GAISA TRANSPORTLĪDZEKĻU IZMANTOŠANA
Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
18. pants – 3.a punkts (jauns)
3.a  Visas izkrautās zilās tunzivis ir nesadalītas, bez žaunām un ķidām. Katra dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūrā atlaiž pēc iespējas vairāk atpūtas un sporta zvejā noķerto dzīvu zilo tunzivju, jo īpaši to mazuļu.
Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
(a)  sarakstu ar visiem nozvejotājkuģiem, kas peld ar tās karogu un kam ar īpašu zvejas atļauju ir atļauts aktīvi zvejot zilās tunzivis Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā;
(a)  sarakstu ar visiem nozvejotājkuģiem, kas peld ar tās karogu un kam ar zvejas atļauju ir atļauts aktīvi zvejot zilās tunzivis Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā;
Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
19.apants (jauns)
19.a pants
Saistība ar Regulu (EK) Nr. 1224/2009
Ja šajā nodaļā nav noteikts citādi, papildus Regulā (EK) Nr. 1224/2009 paredzētajiem pasākumiem piemēro šajā nodaļā paredzētos kontroles pasākumus.
Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts
2.  Kad individuālā kvota ir uzskatāma par pilnībā apgūtu, karoga dalībvalsts atsauc zilās tunzivs zvejas atļauju un pieprasa kuģim nekavējoties doties uz tās apstiprinātu ostu.
2.  Kad individuālā kvota ir uzskatāma par pilnībā apgūtu, karoga dalībvalsts atsauc zilās tunzivs zvejas atļauju un var pieprasīt kuģim nekavējoties doties uz tās apstiprinātu ostu.
Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts
1.  Katra dalībvalsts katru gadu līdz 15. februārim elektroniski nosūta Komisijai sarakstu ar visām krātiņveida lamatām, attiecībā uz kurām ir izdota īpaša zvejas atļauja zilo tunzivju zvejai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā. Sarakstā norāda krātiņveida lamatu nosaukumu un reģistrācijas numuru, un to sagatavo, ievērojot formātu, kas noteikts ICCAT Vadlīnijās par prasīto datu un informācijas iesniegšanu.
1.  Katra dalībvalsts katru gadu līdz 15. februārim elektroniski nosūta Komisijai sarakstu ar visām krātiņveida lamatām, attiecībā uz kurām ir izdota zvejas atļauja zilo tunzivju zvejai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā. Sarakstā norāda krātiņveida lamatu nosaukumu un reģistrācijas numuru, un to sagatavo, ievērojot formātu, kas noteikts ICCAT Vadlīnijās par prasīto datu un informācijas iesniegšanu.
Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – 2. daļa
Pienācīgi pamatotu, nenovēršamu un steidzamu iemeslu dēļ Komisija saskaņā ar 59. panta 3. punktā minēto procedūru pieņem īstenošanas aktus, kas piemērojami nekavējoties.
svītrots
Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
29. pants – 3. punkts
3.  Ja dalībvalstis 1. un 2. punktā paredzētajiem paziņojumiem piemēro Regulas (ES) Nr. 404/2011 80. panta 3. punktu, uz kuģa paturētā zilo tunzivju daudzuma aplēses var paziņot saskaņotajā laikā, kad nosūtāms iepriekšējs paziņojums par ierašanos.
3.  Ja dalībvalstis 1. un 2. punktā paredzētajiem paziņojumiem piemēro Īstenošanas regulas (ES) Nr. 404/2011 80. panta 3. punktu, uz kuģa paturētā zilo tunzivju daudzuma aplēses var paziņot saskaņotajā laikā, kad nosūtāms iepriekšējs paziņojums par ierašanos. Ja zvejas vietas atrodas mazāk nekā četru stundu brauciena attālumā no ostas, uz kuģa paturētā zilo tunzivju daudzuma aplēses var mainīt jebkurā laikā pirms ierašanās.
Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
37. pants – 2. punkts
Pienācīgi pamatotu, nenovēršamu un steidzamu iemeslu dēļ Komisija saskaņā ar 59. panta 3. punktā minēto procedūru pieņem īstenošanas aktus, kas piemērojami nekavējoties.
svītrots
Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts
Pienācīgi pamatotu, nenovēršamu un steidzamu iemeslu dēļ Komisija saskaņā ar 59. panta 3. punktā minēto procedūru pieņem īstenošanas aktus, kas piemērojami nekavējoties.
svītrots
Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
47. pants – 4. punkts
4.  Dalībvalstis nodrošina, ka to Zvejas uzraudzības centri reāllaikā un https data feed formātā pārsūta Komisijai vai tās izraudzītai struktūrai VMS ziņojumus, kas saņemti no zvejas kuģiem, kas peld ar to karogu. Komisija minētos ziņojumus elektroniski nosūta ICCAT Sekretariātam.
4.  Dalībvalstis šajā pantā paredzētos datus nosūta saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 404/2011 28. pantu. Komisija minētos ziņojumus elektroniski nosūta ICCAT Sekretariātam.
Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
49. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
(ca)  ikreiz, kad notiek pārvietošana no zivaudzētavas uz citu zivaudzētavu;
Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
49. pants – 5. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
(aa)   novērot un uzraudzīt zvejas un audzēšanas darbību atbilstību attiecīgajiem ICCAT saglabāšanas un pārvaldības pasākumiem;
Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
57. pants
57. pants
svītrots
Grozījumu izdarīšanas kārtība
1.  Ciktāl tas nepieciešams, lai Savienības tiesību aktos iestrādātu spēkā esošu zilās tunzivs krājumu atjaunošanas plāna noteikumu grozījumus, kas kļūst saistoši Savienībai, Komisija var grozīt nebūtiskus šīs regulas noteikumus, izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar 58. pantu.
Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
58. pants
58. pants
svītrots
Deleģēšanas īstenošana attiecībā uz grozījumiem
1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
2.  Pilnvaras pieņemt 57. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku.
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 57. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
4.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.
5.  Saskaņā ar 57. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 2 mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 2 mēnešiem.
Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
59. pants – 3. punkts
3.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 8. pantu saistībā ar tās 5. pantu.
svītrots
Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
61. pants – 1. punkts
Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa
2.  Papildus noteikumiem, kas izklāstīti 8. panta 3. punktā, to nozvejotājkuģu maksimālais skaits, kuriem atļauts Adrijas jūrā zvejot zilās tunzivis audzēšanas vajadzībām saskaņā ar īpašajiem nosacījumiem, kas piemērojami 13. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētajai atkāpei, ir vienāds ar to Savienības nozvejotājkuģu skaitu, kuri 2008. gadā piedalījās zilo tunzivju specializētajā zvejā.
2.  Papildus noteikumiem, kas izklāstīti 8. panta 3. punktā, to nozvejotājkuģu maksimālais skaits, kuriem atļauts Adrijas jūrā zvejot zilās tunzivis audzēšanas vajadzībām saskaņā ar īpašajiem nosacījumiem, kas piemērojami 13. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētajai atkāpei, ir vienāds ar to Savienības nozvejotājkuģu skaitu, kuri 2008. gadā piedalījās zilo tunzivju specializētajā zvejā. Šajā nolūkā jāņem vērā Horvātijas nozvejotājkuģi, kas 2008. gadā piedalījās zilo tunzivju specializētajā zvejā.
Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
IV pielikums – 2. punkts – 2. rinda
Īpatņu skaits:
Suga:

Īpatņu skaits:
Suga:
Svars:

Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
VII pielikums – 7. punkts – a apakšpunkts
(a)  tiek dota piekļuve kuģa un zivaudzētavas personālam un zvejas rīkiem, sprostiem un aprīkojumam;
(a)  tiek dota piekļuve kuģa, zivaudzētavas un krātiņveida lamatas personālam un zvejas rīkiem, sprostiem un aprīkojumam;

(1) Pēc tam jautājumu nodeva atpakaļ atbildīgajai komitejai atkārtotai izskatīšanai saskaņā ar 61. panta 2. punkta otro daļu (A8-0367/2015).

Juridisks paziņojums