Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/3032(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0068/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 21/01/2016 - 8.3
CRE 21/01/2016 - 8.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0018

Hyväksytyt tekstit
PDF 189kWORD 88k
Torstai 21. tammikuuta 2016 - Strasbourg Lopullinen painos
Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehdyt assosiaatiosopimukset / pitkälle menevät ja laaja-alaiset vapaakauppa-alueet
P8_TA(2016)0018RC-B8-0068/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma 21. tammikuuta 2016 Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehdyistä assosiaatiosopimuksista / pitkälle menevistä ja laaja-alaisista vapaakauppa-alueista (2015/3032(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian, Moldovan ja Ukrainan väliset assosiaatiosopimukset / pitkälle menevät ja laaja-alaiset vapaakauppa-alueet,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Georgiasta, Moldovasta ja Ukrainasta sekä 9. heinäkuuta 2015 annetun mietinnön Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP) uudelleentarkastelusta(1),

–  ottaa huomioon 21. ja 22. toukokuuta 2015 Riiassa pidetyn itäistä kumppanuutta käsitelleen huippukokouksen yhteisen julkilausuman,

–  ottaa huomioon 18. joulukuuta 2015 annetut kertomukset Georgian ja Ukrainan edistymisestä viisumivapautta koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean suositukset kansalaisyhteiskunnan ottamisesta mukaan päätöksentekoon ja uudistusprosesseihin,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Georgia, Moldova ja Ukraina ovat kaikki ratifioineet assosiaatiosopimukset, joihin sisältyvät pitkälle menevät ja laaja-alaiset vapaakauppa-alueet, ja näin päättäneet lähentyä Euroopan unionia poliittisesti ja taloudellisesti; toteaa, että maat käyvät läpi kunnianhimoisia uudistuksia esimerkiksi demokratian, hyvän hallinnon, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien aloilla;

B.  toteaa, että EU tunnustaa näiden maiden eurooppalaiset pyrkimykset ja korostaa assosiaatiosopimusten lisäarvoa niiden uudistusprosesseissa;

C.  toteaa, että hyvä hallintotapa, demokratia, oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeudet pysyvät Euroopan naapuruuspolitiikan keskiössä ja että niissä on kyse perustavasta sitoumuksesta, jonka erityisesti EU:n kanssa assosiaatiosopimuksen allekirjoittaneet kolme maata antavat;

D.  ottaa huomioon, että Venäjä on edelleen suoraan tai välillisesti osallisena kaikkia kolmea assosiaatiomaata koskettavissa konflikteissa ja sisäisten jakolinjojen luomisessa (Abhasian ja Etelä-Ossetian konflikti Georgiassa, Transnistrian kysymys Moldovassa sekä Krimin liittäminen Venäjään ja Venäjän osallistuminen Ukrainan itäosien konfliktiin);

E.  toteaa, että EU:n ja Moldovan välinen viisumivapaus otettiin käyttöön huhtikuussa 2014 ja että komission raportit joulukuulta 2015 osoittavat, että Georgia ja Ukraina täyttävät nyt viisumivapautta koskevien toimintasuunnitelmien ehdot;

F.  toteaa, että Venäjän federaatio on vastustanut jyrkästi EU:n lähentymistä itäisen kumppanuuden maihin ja reagoinut siihen aggressiivisesti esimerkiksi kostotoimilla assosiaatiovaltioita kohtaan; ottaa huomioon, että EU ja sen jäsenvaltiot ovat kohdistaneet erilaisia pakotteita ja rajoittavia toimenpiteitä Venäjän federaatioon ja venäläisiin virkamiehiin;

1.  korostaa assosiaatiosopimusten ja niihin kuuluvien pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppa-alueiden merkitystä; pitää myönteisenä tähän mennessä saavutettua edistystä ja muistuttaa, että näiden assosiaatiosopimusten ja pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppa-alueiden ja niihin liittyvien assosiaatio-ohjelmien täytäntöönpanon on oltava EU:n ja sen kolmen kumppanin painopistealue; korostaa, että Euroopan unionin neuvosto allekirjoitti assosiaatiosopimukset yksimielisesti;

2.  suhtautuu myönteisesti Georgian, Moldovan ja Ukrainan toteuttamiin toimiin sen varmistamiseksi, että niiden kansallinen lainsäädäntö lähentyy EU:n normeja assosiaatiosopimusten ja pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppa-alueiden mukaisten sitoumusten perusteella; huomauttaa, että tässä onnistuminen riippuu monesta tekijästä, kuten vakaasta poliittisesta ympäristöstä, strategisesta ajattelusta, konkreettisista uudistussuunnitelmista sekä kansainvälisen rahoitustuen ja teknisen tuen järkevästä käytöstä;

3.  tukee tähän liittyen EU:n ja muiden rahoituslaitosten Ukrainalle ja Georgialle myöntämää sitoutunutta ja monialaista rahoitustukea ja teknistä tukea, mutta korostaa, että EU:n rahoitustuki kaikille sen kumppaneille on sidottu konkreettisiin uudistuksiin; korostaa, että komission olisi oltava keskeisessä asemassa assosiaatiosopimusten ja pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppa-alueiden täytäntöönpanon edistämisessä sekä asiaan liittyvien viranomaisten valvomisessa ja avustamisessa niin teknisesti kuin rahoituksenkin osalta;

4.  muistuttaa, että myönnetyt varat on käytettävä hyvin ja että ne eivät sinällään riitä vakauttamaan taloutta tai auta saavuttamaan kestävää menestystä, elleivät kumppanit sitoudu jatkuvasti ehdottamaan ja panemaan täytäntöön rakenneuudistuksia, takaamaan kotimaisen kysynnän kasvua ja saavuttamaan sosiaalista yhteenkuuluvuutta;

5.  katsoo, että parlamentaarinen valvonta on ehdoton edellytys sille, että EU:n politiikkatoimet saavat taakseen demokraattisen tuen; kehottaa siksi komissiota helpottamaan ajoissa Euroopan parlamentin harjoittamaa säännöllistä ja yksityiskohtaista valvontaa assosiaatiosopimusten / pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppasopimusten täytäntöönpanon suhteen; kehottaa antamaan uutta pontta Euronestin parlamentaariselle edustajakokoukselle ja tehostamaan sen toimintaa siten, että se voi vastata tehokkaasti uusiin haasteisiin; kehottaa vaihtamaan parhaita käytäntöjä ja tekemään yhteisymmärryspöytäkirjoja Ukrainan parlamentin kanssa allekirjoitetun pöytäkirjan mallin pohjalta siten, että se voisi toimia mallina parlamenttien väliselle yhteistyölle;

6.  korostaa, että on tärkeää kehittää kumppanuuden sosiaalista ulottuvuutta assosiaatio-ohjelmien ja asiaankuuluvien Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimusten määräysten mukaisesti; kehottaa kaikkia osapuolia noudattamaan työelämän perusnormeista antamiaan sitoumuksia;

7.  painottaa tukevansa vankkumatta näiden kolmen maan alueellista koskemattomuutta; kehottaa Venäjän federaatiota luopumaan Krimin miehityksestä ja lopettamaan välittömästi kaiken suoran tai epäsuoran osallistumisen Ukrainassa käynnissä olevaan konfliktiin sekä Georgian ja Moldovan jäätyneisiin konflikteihin; suhtautuu myönteisesti neuvoston 21. joulukuuta 2015 tekemään päätökseen laajentaa Venäjän federaatioon kohdistettavia talouspakotteita, koska Minskin sopimusten ehtoja ei ole noudatettu;

8.  painottaa, että assosiaatiovaltiot ovat vapaasti valinneet syventävänsä suhteitaan Euroopan unioniin ja että tätä valintaa on ehdottomasti kunnioitettava ilman kolmansien osapuolten painostusta; tuomitsee tässä yhteydessä Venäjän toteuttamat toimet kolmen assosiaatiovaltion valitseman Eurooppa-myönteisen suunnan heikentämiseksi tai suistamiseksi raiteiltaan, ja kehottaa samalla tehostamaan toimia, joilla torjutaan disinformaatiota ja parannetaan strategista viestintää EU:n politiikasta ja toiminnasta itäisessä naapurustossa samoin kuin EU:n East StratCom -työryhmän toimintaa;

9.  pitää ilahduttavina 18. joulukuuta 2015 julkaistuja komission tuoreimpia kertomuksia Georgian ja Ukrainan edistymisestä viisumivapautta koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa; odottaa neuvoston ja jäsenvaltioiden myöntävän näille kahdelle maalle viisumivapaan matkustusjärjestelmän viipymättä; kiittää Moldovaa huhtikuusta 2014 alkaen voimassa olevan viisumivapausjärjestelyn toimivasta täytäntöönpanosta, joka on hyvä esimerkki koko alueelle;

10.  korostaa, että pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppa-alueiden keskeiset tavoitteet ovat mikrotasolla tavallisten kansalaisten elinolojen kestävä ja konkreettinen parantaminen siten, että varmistetaan vakautta, luodaan mahdollisuuksia pk-yrityksille ja luodaan työpaikkoja; korostaa, että assosiaatiosopimusten ja pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppa-alueiden täytäntöönpano yhdistettynä vakavaan taloustilanteeseen saattaa aiheuttaa Ukrainan taloudelle ja työmarkkinoille seurauksia, joiden sosiaalisia vaikutuksia ei voi väheksyä; korostaa, että kahdenvälisten pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppa-alueiden perustaminen Ukrainan, Georgian ja Moldovan kanssa on erittäin tärkeä väline nykyaikaiselle, avoimelle ja ennustettavalle kaupalle, sääntelyn lähentämiselle ja kumppaneiden asteittaiselle taloudelliselle integroitumiselle EU:n sisämarkkinoille, samoin kuin työpaikkojen luomiselle ja pitkän aikavälin kasvuun johtaville suorille ulkomaisille investoinneille, sekä perimmäisenä tavoitteena WTO:n sääntöihin perustuvan ja valtioiden omia valintoja kunnioittavan laajemman talousalueen luomiselle;

11.  tähdentää, että on jatkettava herkeämättä uudistusohjelmaa, erityisesti oikeuslaitoksen ja oikeusvaltion aloilla, ja torjuttava korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta, sillä tällaiset toimenpiteet ovat keskeisiä edellytyksiä näiden kolmen assosiaatiomaan taloudellis-yhteiskunnalliselle kehitykselle;

12.  toistaa, että on tärkeää saada kansalaisyhteiskunta mukaan politiikan harjoittamiseen ja uudistusprosesseihin; korostaa, että assosiaatiosopimusten mukaisilla kansalaisyhteiskunnan foorumeilla voi olla merkittävä rooli tässä prosessissa erityisesti siten, että ne lisäävät kansalaisten tietoisuutta sekä valvovat sopimusten täytäntöönpanoa; panee merkille, että assosiaatiovaltioiden väestölle on tärkeää kertoa assosiaatiosopimusten / pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppa-alueiden täytäntöönpanon hyödyistä ja rikkoa mahdollisia myyttejä;

13.  korostaa, että assosiaatiosopimuksen / pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta koskevan sopimuksen määräykset ovat tärkeitä toimitusvarmuuden kannalta ja kilpailukykyisten, avoimien ja syrjimättömien energiamarkkinoiden kehittämiseksi EU:n sääntöjen ja vaatimusten mukaisesti sekä uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden kannalta; tukee EU:n aikomusta edistää energiamarkkinoiden täysimääräistä integroimista Moldovan, Ukrainan ja Georgian kanssa energiayhteisön avulla;

14.  pitää myönteisenä, että huolimatta alueen negatiivisesta taloussuuntauksesta Georgian ja Moldovan vienti EU:hun kasvoi pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen ensimmäisen täytäntöönpanovuoden aikana siten, että tuonti Georgiasta kasvoi 15 prosentilla ja EU-viennin osuus Moldovan kokonaisviennistä kasvoi 62 prosentilla; otaksuu, että sama myönteinen suuntaus vallitsee Ukrainankin suhteen; kehottaa komissiota raportoimaan yksityiskohtaisesti vuosittain Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehtyjen pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppa-alueiden täytäntöönpanosta ja etenkin Georgian toimenpiteiden kiertämisen ehkäisemismekanismista sekä Moldovan toimenpiteiden kiertämisen ehkäisemismekanismista ja suojalausekkeesta;

15.  korostaa, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklan mukaan kaikki Euroopan valtiot voivat hakea EU:n jäsenyyttä sillä edellytyksellä, että ne noudattavat demokratian periaatteita, kunnioittavat perusvapauksia, ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen oikeuksia sekä varmistavat oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen;

16.  pitää ilahduttavana kolmen maan osallistumista tai liittymistä EU:n ohjelmiin, kuten yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskeva ohjelma (COSME), Horisontti 2020, Erasmus+, Marie Sklodowska-Curie -toimi ja Luova Eurooppa; toteaa, että tämä molemmin puolin hyödyllinen yhteistyö tarjoaa kumppanimaille mahdollisuuden tutustua EU:n työskentely- ja toimintatapoihin;

17.  pitää ilahduttavana uudelleentarkastellun ENP:n uutta painopistettä ja EU:n aikomusta vauhdittaa yhteistyötä kumppaneidemme kanssa konfliktinehkäisyn, terrorismin torjunnan, radikalisoitumisen vastaisten toimien ja turvallisuusalan uudistuksen aloilla; katsoo, että tämän yhteistyön on oltava huomattavaa ja sillä on pyrittävä puuttumaan yhteisiin turvallisuusuhkiin ja kehittämään yhteisiä hankkeita konfliktien toteuttamiskelpoiseksi ratkaisemiseksi muun muassa lisäämällä osallistumista yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) operaatioihin ja koulutustoimintaan sekä sellaisten toimien avulla, joilla varmistetaan joukkotuhoaseiden leviämisen estäminen ja torjutaan pienaseiden ja kevyiden aseiden laitonta kauppaa; toistaa tukevansa EU:n rajavalvonnan avustusoperaatiota Moldovan tasavallan ja Ukrainan rajalla, siviiliturvallisuusalan uudistamista koskevaa Euroopan unionin neuvontaoperaatiota Ukrainassa ja Georgiassa toteutettavaa Euroopan unionin tarkkailuoperaatiota sekä ponnisteluja rauhanomaisen ratkaisun löytämiseksi kolmea maata piinaaviin konflikteihin;

Georgia

18.  pitää myönteisenä Georgiassa kolmen viime vuoden aikana saavutettua edistystä viisumivapautta koskevan toimintasuunnitelman kattamalla neljällä osa-alueella ja antaa kiitosta Georgian viranomaisten tässä suhteessa osoittamalle sitoutuneisuudelle;

19.  painottaa, että tiedotusvälineiden vapaus, sananvapaus ja viestinnän moniarvoisuus ovat demokraattisen yhteiskunnan perusarvoja; on huolissaan Rustavi 2 -televisioyhtiön kaltaisten tapausten kielteisistä vaikutuksista tiedotusvälineiden moniarvoisuuteen; kehottaa tässä yhteydessä Georgian viranomaisia takaamaan tiedotusvälineiden moniarvoisuuden, toimituksellisen riippumattomuuden ja tiedotusvälineiden omistuksen avoimuuden, eritoten vuoden 2016 parlamenttivaalien alla; kannattaa Georgian viranomaisten esittämää ajatusta Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen eläkkeelle jääneistä tuomareista koostuvan korkean tason asiantuntijaryhmän lähettämisestä valvomaan Rustavi 2:n meneillään olevaa oikeuskäsittelyä;

20.  korostaa tähän liittyen, että oikeudenkäyntien olisi oltava avoimia ja puolueettomia eikä niiden taustalla saisi olla poliittisia vaikutusperiä; kehottaa Georgiaa jatkamaan oikeuslaitoksen uudistusta ja toteuttamaan sen kattavasti, mihin kuuluu oikeuslaitoksen riippumattomuuden vahvistaminen ja syyttäjänviraston epäpolitisointi; on edelleen huolestunut syyttäjänviraston vähäisestä vastuuvelvollisuudesta sekä syyttäjien ja rikostutkijoiden nimityksissä sovelletuista epäselvistä valintakriteereistä; kehottaa jatkamaan pyrkimyksiä kohti sen varmistamista, että oikeuslaitos, syyttäjänvirasto ja sisäasiainministeriö sekä hiljattain perustettu turvallisuusyksikkö toimivat täysin riippumattomasti, tehokkaasti, puolueettomasti ja ammattimaisesti ja siten, että kahden viimeksi mainitun toimilla on parlamentaarinen valvonta; on huolissaan tutkintavankeuden yleisyydestä erityisesti poliittisten toimijoiden ja aktivistien tapauksissa, sillä sen olisi oltava poikkeuksellinen toimenpide, jota sovelletaan ainoastaan kiireellisissä ja kiistattomissa tapauksissa;

21.  palauttaa mieliin Euroopan neuvoston Venetsian komission 22. syyskuuta 2015 antaman lausunnon Georgian perustuslakituomioistuimen tuomareihin kohdistetusta sopimattomasta painostuksesta, ja kehottaa Georgian hallitusta ryhtymään asianmukaisiin toimiin, myös toteuttamaan riittäviä toimenpiteitä tuomioistuinten jäsenten ja heidän perheenjäsentensä suojelemiseksi, tutkimaan perusteellisesti kaikki pelottelutapaukset ja saattamaan syylliset oikeuden eteen;

22.  korostaa, että poliittisen opposition olemassaolo on olennaisen tärkeää tasapainoisen ja kypsän poliittisen järjestelmän kannalta, ja painottaa, että minkä tahansa poliittisen puolueen jäseniin kohdistuvat väkivallanteot olisi tutkittava pikaisesti ja perinpohjaisesti; kehottaa kaikkia Georgian poliittisia voimia parantamaan poliittista ilmapiiriä välttämällä vastakkainasettelua ja polarisaatiota ja varmistamalla puolueiden välinen vuoropuhelu demokratian ja oikeusvaltion lujittamiseksi;

23.  kehottaa panemaan täysimääräisesti täytäntöön suositukset, jotka on kirjattu EU:n erityisneuvonantajan Thomas Hammarbergin laatimaan käänteentekevään perustuslaillisia ja oikeudellisia uudistuksia ja ihmisoikeuksia käsittelevään raporttiin ”Georgia in Transition”;

24.  onnittelee Georgiaa sen innovatiivisesta sähköisestä hankintajärjestelmästä, joka on lisännyt merkittävästi läpinäkyvyyttä, tehokkuutta ja vastuullisuutta, jotka ovat keskeisiä tekijöitä lahjonnan torjunnassa;

Moldova

25.  ilmaisee vakavan huolensa maassa käytännössä vallitsevasta systeemisestä poliittisesta epävakaudesta, joka on jatkunut 30. marraskuuta 2014 pidetyistä parlamenttivaaleista lähtien, ja katsoo, että nykyinen poliittinen umpikuja Moldovassa on saavuttanut kriittisen pisteen, jossa maan instituutioiden vakaus horjuu ja talous on vaarassa, millä on voimakas vaikutus suoriin ulkomaisiin sijoituksiin (FDI);

26.  pitää myönteisenä uuden hallituksen muodostamista pitkään jatkuneen pattitilanteen ja 4. ja 13. tammikuuta 2016 toteutettujen epäonnistuneiden hallituksen muodostamisyritysten jälkeen; kehottaa Moldovan poliittisia voimia vauhdittamaan uudistusprosessia viipymättä kaikkien moldovalaisten hyödyksi sekä Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston vaatimuksien noudattamiseksi; kannustaa välttämään jatkuvan poliittisen kriisin vakavia geopoliittisia seurauksia ja muistuttaa Moldovan puolueita tarpeesta lisätä poliittista vakautta, jotta taataan uudistusten onnistuminen kestävällä tavalla, ja toivoo, että uusi hallitus kykenee saavuttamaan merkittäviä tuloksia;

27.  korostaa, että tarvitaan lisää toimia korruption torjunnassa, riippumattoman ja epäpoliittisen oikeuslaitoksen luomisessa, valtionhallinnon lahjontakoneiston purkamisessa sekä Moldovan talouden vakauttamisessa; pitää valitettavana, että Moldovan toimielinten poliittisen epävakauden ja toimintakyvyttömyyden vuoksi unionin taloudellinen apu keskeytettiin vuoden 2015 alussa;

28.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita antamaan kaiken mahdollisen teknisen tietämyksen ja rahoitustuen Moldovan tulevalle hallitukselle, EU:n Ukrainan tukiryhmän esimerkin mukaisesti, myös lähettämällä asiantuntijoita ja virkamiehiä Brysselistä ja jäsenvaltioiden pääkaupungeista ja sijoittamalla heidät Moldovan hallintoon siten, että he voivat avustaa ja seurata uudistusten täytäntöönpanoa paikan päällä ja päivittäin;

29.  kehottaa viranomaisia tutkimaan kattavasti ja perinpohjaisesti korruptioskandaalia ja miljardin euron varastamista pankkijärjestelmästä sekä saattamaan syylliset oikeuden eteen ja palauttamaan varastetut rahat; katsoo, että meneillään oleva pankkikriisi kuvastaa lainsäädäntöön tehtävien systeemisten parannusten suurta tarvetta, jotta voidaan lujittaa pankkialan toiminnan valvontaa ja läpinäkyvyyttä; kehottaakin tässä yhteydessä komissiota seuraamaan meneillään olevaa esitutkintaa tiiviisti sekä tarjoamaan tarvittaessa Moldovan viranomaisille tutkinnan toteuttamiseen ja loppuun saattamiseen tarvittavaa asiantuntemusta ja apua;

30.  kehottaa uudistamaan media-alan perusteellisesti ja noudattamaan ehdotonta avoimuutta tiedotusvälineiden omistajuuden suhteen; pitää tältä osin huolestuttavana aidon kilpailun puuttumista ja kehottaa hyväksymään ankaran eturistiriitoja koskevan lain;

Ukraina

31.  pitää myönteisenä EU:n ja Ukrainan välisen pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen voimaantuloa 1. tammikuuta 2016; tuomitsee kuitenkin sen, että Venäjän federaatio keskeytti yksipuolisesti Ukrainan kanssa tekemänsä vapaakauppasopimuksen soveltamisen, otti käyttöön raskaat kaupparajoitteet ukrainalaisille vientituotteille ja haittaa tavaroiden vientiä kolmansiin maihin, mikä rikkoo WTO:n sääntöjä ja muita kahdenvälisiä kauppasopimuksia; kehottaa EU:ta tukemaan Ukrainaa sen nykyisissä ja tulevissa, WTO:ssa käynnistetyissä kiistoissa Venäjän kanssa;

32.  korostaa, että komissio on ollut harvinaisen avoin ja pyrkinyt yli puolentoista vuoden ajan käsittelemään kaikkia venäläisen osapuolen epäilyksiä pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen täytäntöönpanon seurauksista ja löytämään käytännön ratkaisuja; pitää valitettavana venäläisen osapuolen kyvyttömyyttä antaa konkreettisia esimerkkejä siitä, miten sen omat markkinat ja kauppa kärsisivät vapaakauppa-alueen voimaantulosta; nostaa jälleen esille assosiaatiosopimuksen / pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen täytäntöönpanosta Venäjälle mahdollisesti koituvan hyödyn lisääntyneen kaupankäynnin ja taloudellisen toiminnan sekä vakaamman naapuruussuhteen muodossa; kehottaa tältä osin tutkimaan lisämahdollisuuksia korkean tason vuoropuhelulle;

33.  kehottaa jäsenvaltioita pitämään Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) valtuuskunnan täysilukuisena ja täysin toimintakykyisenä; panee merkille, että Ukrainan hallitus on pyytänyt laajennettuja kansainvälisiä rauhanturvajoukkoja Ukrainan ja Venäjän rajalle sekä Luhanskin ja Donetskin alueille; on samaa mieltä siitä, että kun tilanne sen sallii, olisi konfliktin osapuolille osana Minskin sopimuksen täysimääräistä täytäntöönpanoa tarjottava mahdollisuutta EU:n johtamaan YTPP-operaatioon, joka avustaisi esimerkiksi miinanraivauksessa, paikallisvaalien valmisteluissa ja humanitaarisen avun järjestöjen vapaan pääsyn varmistamisessa;

34.  ilmaisee vakavan huolensa Minskin sopimuksen täytäntöönpanosta alun perin sovittuun määräaikaan (31. joulukuuta 2015) mennessä; muistuttaa, että Venäjän viranomaisilla on asiassa erityinen vastuu; muistuttaa, että tulitaukorikkomukset ovat lisääntyneet lokakuun puolivälin jälkeen, Etyj:n erityistarkkailuryhmän tarkkailijoiden vapaata liikkumista rajoitetaan edelleen, Ukrainan rajavalvontaa Venäjän vastaisella rajalla ei ole palautettu, väliaikaisesti miehitettyjen Luhanskin ja Donetskin alueiden paikallisvaalien järjestämisestä ei ole sovittu eikä kaikkia vankeja ja Nadja Savtšenkon tai Oleg Sentsovin kaltaisia laittomasti pidätettyjä henkilöitä ole vapautettu;

35.  pitää myönteisenä Alankomaiden tutkintalautakunnan raportin julkistamista 298 viattoman siviilin kuoleman aiheuttaneen Malaysia Airlines -yhtiön lennon 17 pudottamisesta; kannattaa kansainvälisen rikostuomioistuimen perustamista ja kehottaa Venäjän federaatiota tekemään tiivistä yhteistyötä kansainvälisen yhteisön kanssa perusteellisen ja riippumattoman rikostutkinnan toteuttamiseksi ja syyllisten saamiseksi oikeuden eteen; pitää hyvin valitettavana Venäjän federaation päätöstä estää YK:n turvallisuusneuvostoa antamasta päätöslauselmaa kansainvälisen tuomioistuimen perustamisesta tämän rikoksen tutkimiseksi;

36.  pitää valitettavana, että Venäjän jatkuvat voimatoimet ovat aiheuttaneet vakavan humanitaarisen tilanteen Donbasissa ja että ukrainalaisilta ja kansainvälisiltä humanitaarisilta järjestöiltä on kielletty pääsy miehitetyille alueille; on syvästi huolissaan yli 1,5 miljoonan maan sisäisesti siirtymään joutuneen henkilön elinolojen aiheuttamasta humanitaarisesta ongelmasta; on myös erittäin huolissaan ihmisoikeusloukkauksista Venäjän miehittämällä Krimillä ja varsinkin Krimin tataarien surkeasta tilanteesta ja korostaa, että Ukrainaan tarvitaan lisää EU:n taloudellista tukea;

37.  pitää myönteisenä Ukrainan viranomaisten jatkuvia pyrkimyksiä täyttää viisumivapautta koskevan toimintasuunnitelman vaatimukset ja onnittelee Ukrainaa sen viisumivapautta koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa koskevasta myönteisestä loppuraportista; ilmaisee tyytyväisyytensä hyväksyttyyn uuteen lainsäädäntöön ja uusiin toimintalinjoihin, joiden avulla tehostetaan suojelua syrjintää vastaan; odottaa Ukrainan johdon täyttävän sen korruption vastaiset sitoumukset vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä;

38.  korostaa, että yleinen korruptio on uudistuspyrkimysten suurin yksittäinen haaste; pitää myönteisenä tähän mennessä tehtyjä päätöksiä, kuten korruption vastaista lainsäädäntöä, hallintoelimiä (kansallinen korruptiontorjuntavirasto, korruption estämistä käsittelevä kansallinen virasto, korruptioasioiden erityissyyttäjä) ja mekanismeja sekä korruption tuottojen palauttamista käsittelevää kansallista virastoa; on tyytyväinen myös hiljan hyväksyttyyn, 1. heinäkuuta 2016 voimaan tulevaan poliittisten puolueiden julkista rahoitusta koskevaan lakiin sekä julkisia hankintoja koskevaan lakiin;

39.  ilmaisee ymmärtävänsä, että sotatilanne Ukrainan itäosissa on vakava uhka näille pyrkimyksille; tekee kuitenkin selväksi, että Ukrainan menestys ja sisukkuus ulkoisten vihollisten suhteen riippuu vahvasti sen talouden ja oikeuskehyksen, kukoistavan demokratian ja kasvavan vaurauden toimimisesta;

40.  pitää myönteisenä meneillään olevaa perustuslain uudistamisprosessia, joka koskee hajauttamista ja oikeuslaitosta; muistuttaa, että Venetsian komissio on antanut myönteisiä suosituksia molemmista perustuslain muutosesityksistä; korostaa, että on tärkeää edistyä lisää kyseisillä aloilla ja muillakin aloilla, kuten taloudessa, jossa parempaa sääntelyä ja monopolien purkamista on pidettävä edelleen painopistealueena, kuten myös verotuksen uudistamista, avoimuuden edistämistä ja suotuisan investointiympäristön luomista; on huolestunut Ukrainan talouden tilasta sekä maan yleisestä taloudellisesta tilanteesta; panee merkille, että taloudellisen suorituskyvyn vakauttamisessa on tapahtunut jonkin verran edistymistä; pitää ilahduttavana Ukrainan syyskuussa 2015 velkojiensa kanssa tekemää merkittävää velkahelpotussopimusta; muistuttaa, että kansainvälinen yhteisö, erityisesti EU, Euroopassa toimivat kansainväliset rahoituslaitokset, IMF ja yksittäiset lahjoittajavaltiot ovat luvanneet maalle ennennäkemättömän summan eli noin 20 miljardia euroa;

41.  pitää myönteisenä EU:n energia-alalla osoittamaa aktiivista tukea ja solidaarisuutta, joiden ansiosta Venäjän kaasutoimitukset Ukrainaan voitiin käynnistää uudelleen talvikaudella 2015–2016; kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään Ukrainan siirtokapasiteetin täysimääräisesti ja lujittamaan yhteistyötä niin EU:n kuin Ukrainan energiatoimitusten varmistamiseksi sekä pidättäytymään uusien, Ukrainan kiertävien kaasuputkien rakentamisesta; toteaa, että tämä tarkoittaa erityisesti kehitteillä olevaa, Venäjän kaasun kuljettamista Eurooppaan koskevaa Nord Stream II -hanketta, joka saattaa osoittautua vahingolliseksi energialähteiden monipuolistamista koskevan EU:n strategian sekä EU:n lainsäädännön kannalta; tukee EU:n aikomusta edistää energiamarkkinoiden täysimääräistä integroimista Ukrainan kanssa energiayhteisön avulla ja vähentää energiariippuvuutta rasittamatta liiaksi kotitalouksia; kehottaa EU:ta ja Ukrainan hallitusta kehittämään toimenpiteitä sosiaalisten vaikeuksien lieventämiseksi;

42.  arvostaa EU:n ja Ukrainan parlamentaarisen assosiaatiovaliokunnan tehokasta ja dynaamista työtä maan poliittisen, taloudellisen ja turvallisuustilanteen seuraamisessa sekä sen sitoutumista Ukrainan viranomaisten aloittaman EU-painotteisen yleisen uudistusprosessin parantamiseen ja tukemiseen; muistuttaa, että vuonna 2015 Euroopan parlamentti ja Ukrainan parlamentti allekirjoittivat yhteisymmärryspöytäkirjan parlamentaarista tukea ja valmiuksien kehittämistä koskevista yhteisistä järjestelyistä;

43.  korostaa tarvetta vahvistaa Ukrainan kansalaisyhteiskuntaa, jotta se voisi neuvoa ja tukea viranomaisia luvattujen uudistusten toteuttamisessa ja toimia tehokkaana ”vahtikoirana” ja epäkohtien paljastajana; pitää myönteisenä asiantuntijayhteisön ja Ukrainan parlamentin välistä tehokasta yhteistyötä uudistusprosessissa ja assosiaatiosopimusten / pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppa-alueiden täytäntöönpanossa; antaa kiitosta siitä, että Ukrainan parlamentin ensisijaisiin tavoitteisiin kuuluu kattava vuoropuhelu kansalaisyhteiskunnan kanssa;

44.  panee merkille tulevan Alankomaiden neuvoa-antavan kansanäänestyksen EU:n ja Ukrainan välisestä assosiaatiosopimuksesta / pitkälle menevästä ja laaja-alaisesta vapaakauppa-alueesta; luottaa siihen, että Alankomaiden kansalaisten päätös perustuu sopimuksen ansioihin ja siinä otetaan huomioon sopimuksen konkreettiset vaikutukset EU:hun ja erityisesti Alankomaihin;

o
o   o

45.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioille, itäisten kumppanuusmaiden ja Venäjän federaation hallituksille ja parlamenteille, Euronestin parlamentaariselle edustajakokoukselle sekä Euroopan neuvoston ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisille yleiskokouksille.

(1)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0272.

Oikeudellinen huomautus