Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0124(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0172/2015

Внесени текстове :

A8-0172/2015

Разисквания :

PV 02/02/2016 - 3
CRE 02/02/2016 - 3

Гласувания :

PV 02/02/2016 - 6.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0033

Приети текстове
PDF 472kWORD 75k
Вторник, 2 февруари 2016 г. - Страсбург Окончателна версия
Създаване на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд ***I
P8_TA(2016)0033A8-0172/2015
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 февруари 2016 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаването на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд (COM(2014)0221 – C7‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2014)0221),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 153, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7–0144/2014),

—  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид мотивираното становище, представено в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност от Камара на общините на Обединеното кралство, в който се посочва, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 10 септември 2014 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 7 октомври 2014 г(2).,

—  като взе предвид поетия с писмо от 20 ноември 2015 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и комисията по правата на жените и равенството между половете (A8‑0172/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 458, 19.12.2014 г., стр. 43.
(2)OВ C 415, 20.11.2014 г., стр. 37.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 2 февруари 2016 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за създаването на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за противодействие на недекларирания труд
P8_TC1-COD(2014)0124

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2016/344.)

Правна информация