Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/0124(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0172/2015

Esitatud tekstid :

A8-0172/2015

Arutelud :

PV 02/02/2016 - 3
CRE 02/02/2016 - 3

Hääletused :

PV 02/02/2016 - 6.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0033

Vastuvõetud tekstid
PDF 238kWORD 71k
Teisipäev, 2. veebruar 2016 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Deklareerimata töö ennetamise ja tõkestamise alast koostööd edendava Euroopa platvormi loomine ***I
P8_TA(2016)0033A8-0172/2015
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 2. veebruari 2016. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus deklareerimata töö ennetamise ja tõkestamise alast koostööd edendava Euroopa platvormi loomise kohta (COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0221),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 153 lõike 2 punkti a, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7‑0144/2014),

–  võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust kavandatud õigusliku aluse kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Ühendkuningriigi Parlamendi Alamkoja poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamust, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 10. septembri 2014. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 7. oktoobri 2014. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 20. novembri 2015. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ja naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A8-0172/2015),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 458, 19.12.2014, lk 43.
(2)ELT C 415, 20.11.2014, lk 37.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 2. veebruaril 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2016/... deklareerimata tööga tegelemise alast koostööd edendava Euroopa platvormi loomise kohta
P8_TC1-COD(2014)0124

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (otsus (EL) 2016/344) lõplikule kujule).

Õigusalane teave