Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0124(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0172/2015

Predkladané texty :

A8-0172/2015

Rozpravy :

PV 02/02/2016 - 3
CRE 02/02/2016 - 3

Hlasovanie :

PV 02/02/2016 - 6.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0033

Prijaté texty
PDF 333kWORD 72k
Utorok, 2. februára 2016 - Štrasburg Finálna verzia
Zriadenie európskej platformy na posilnenie spolupráce v oblasti prevencie a odrádzania od nelegálnej práce ***I
P8_TA(2016)0033A8-0172/2015
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 2. februára 2016 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení európskej platformy na posilnenie spolupráce v oblasti prevencie a odrádzania od nelegálnej práce (COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0221),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 153 ods. 2 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0144/2014),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené v rámci Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality Dolnou snemovňou Spojeného kráľovstva, podľa ktorého návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 10. septembra 2014(1),

–  zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 7. októbra 2014(2),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 20. novembra 2015, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0172/2015),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 458, 19.12.2014, s. 43.
(2)Ú. v. EÚ C 415, 20.11.2014, s. 37.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 2. februára 2016 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o zriadení európskej platformy na posilnenie spolupráce pri riešení problému nedeklarovanej práce
P8_TC1-COD(2014)0124

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2016/344.)

Právne oznámenie