Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2526(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0150/2016

Předložené texty :

B8-0150/2016

Rozpravy :

PV 02/02/2016 - 11
CRE 02/02/2016 - 11

Hlasování :

PV 03/02/2016 - 8.9
CRE 03/02/2016 - 8.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0042

Přijaté texty
PDF 334kWORD 78k
Středa, 3. února 2016 - Štrasburk Konečné znění
Nová strategie pro rovnost žen a mužů a práva žen po roce 2015
P8_TA(2016)0042B8-0150/2016

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. února 2016 o nové strategii pro práva žen a pro rovnost žen a mužů v Evropě po roce 2015 (2016/2526(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 2 a čl. 3 odst. 3 druhý pododstavec Smlouvy o Evropské unii (SEU) a na článek 8 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na článek 23 Listiny základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na Pekingskou deklaraci a akční platformu přijaté na čtvrté světové konferenci o ženách dne 15. září 1995 a na následující výsledné dokumenty přijaté na zvláštních zasedáních OSN Peking + 5 (2000), Peking + 10 (2005), Peking + 15 (2010) a Peking + 20 (2015),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 21. února 1996 s názvem „Začlenění otázky rovných příležitostí žen a mužů do všech politik a činností Společenství“ (COM(1996)0067), ve kterém se Komise zavázala „podporovat rovné příležitosti žen a mužů ve všech svých činnostech a politikách na všech úrovních“ a které účinně stanovuje zásadu rovnosti žen a mužů,

–  s ohledem na Evropský pakt pro rovnost žen a mužů (2011–2020), který přijala Rada Evropské unie v březnu 2011,

–  s ohledem na hodnotící zprávu Komise ze dne 21. září 2010 nazvanou „Hodnocení předností a slabin strategie pro rovnost žen a mužů 2010–2015“,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 5. března 2010 nazvané „Posílený závazek pro dosažení rovnosti žen a mužů – Charta žen“ (COM(2010)0078),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 21. září 2010 nazvané „Strategie pro rovnost žen a mužů 2010–2015“ (COM(2010)0491),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 9. června 2015 o strategii EU pro rovnost žen a mužů pro období po roce 2015(1),

–  s ohledem na analýzu veřejné konzultace na téma „Rovnost žen a mužů v EU“, která byla zveřejněna v říjnu 2015,

–   s ohledem na nový plán: soubor legislativních a nelegislativních návrhů zveřejněný Komisí v srpnu 2015 nazvaný „Nový začátek s cílem řešit problém rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, kterému čelí pracující rodiny“,

–  s ohledem na výsledek schůze Poradního výboru Evropské komise pro rovné příležitosti žen a mužů konané dne 26. listopadu 2015,

–  s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 3. prosince 2015 s názvem „Strategický závazek ohledně rovnosti žen a mužů v letech 2016–2019“ (SWD(2015)0278),

–  s ohledem na závěry zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdravotnictví a spotřebitelské otázky (EPSCO), které se konalo dne 7. prosince 2015, zejména na bod 35 těchto závěrů,

–  s ohledem na prohlášení trojice předsednictví EU (Nizozemsko, Slovensko, Malta) ze dne 7. prosince 2015 o rovnosti žen a mužů,

–  s ohledem na otázku Komisi o nové strategii pro rovnost žen a mužů a práva žen po roce 2015 (O-000006/2016 – B8-0103/2016),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že rovnost žen a mužů je základní hodnotou EU zakotvenou ve Smlouvách a v Listině základních práv, kterou se EU zavázala prosazovat ve všech svých činnostech, a vzhledem k tomu, že strategický cíl rovnosti žen a mužů je zásadní pro dosažení celkových cílů strategie Evropa 2020 pro růst, zaměstnanost a sociální začlenění;

B.  vzhledem k tomu, že právo na rovné zacházení je základním právem uznaným ve Smlouvách Evropské unie a je pevně zakotveno v evropské společnosti, a vzhledem k tomu, že toto právo má zásadní význam pro její další rozvoj a mělo by být uplatňováno v právních předpisech, praxi, judikatuře i reálném životě;

C.  vzhledem k tomu, že EU v minulosti učinila určité významné kroky k posílení práv žen a rovnosti žen a mužů, avšak v posledním desetiletí došlo na úrovni EU ke zpomalení politických opatření a reforem týkajících se rovnosti žen a mužů; vzhledem k tomu, že minulá strategie Komise pro rovnost žen a mužů 2010–2015 nebyla dostatečně komplexní, aby přispěla k rovnosti žen a mužů na evropské a mezinárodní úrovni, a vzhledem k tomu, že cíle, které si strategie stanovila, nebyly účinně splněny; vzhledem k tomu, že nová strategie po roce 2015 musí být novým impulzem pro konkrétní opatření vedoucí k posílení práv žen a podpoře rovnosti žen a mužů;

D.  vzhledem k tomu, že hodnocení strategie 2010–2015 a stanoviska zúčastněných stran uvedená v hodnotící zprávě Komise nazvané „Hodnocení předností a slabin strategie pro rovnost žen a mužů 2010–2015“ zdůrazňují, že je třeba dále posílit strategický přístup přijatý v roce 2010;

E.  vzhledem k tomu, že Parlament ve svém usnesení ze dne 9. června 2015 jasné vyzývá k nové, samostatné strategii pro rovnost žen a mužů a práva žen po roce 2015; vzhledem k tomu, že výsledky veřejné konzultace ukázaly, že 90 % respondentů se vyslovilo pro novou strategii;

F.  vzhledem k tomu, že Rada EPSCO ve svých závěrech ze dne 7. prosince 2015 (bod 35) vyzývá Komisi, aby „přijala jakožto sdělení novou strategii pro rovnost žen a mužů po roce 2015“; vzhledem k tomu, že trojice předsednictví EU se ve svém prohlášení ze dne 7. prosince 2015 zavázala postoupit návrhy závěrů Rady o strategii EU pro rovnost žen a mužů po roce 2015 Radě EPSCO;

1.  připomíná, že Komise je podle článku 2 SEU a Listiny základních práv povinna přijmout opatření ve prospěch rovnosti žen a mužů;

2.  konstatuje, že Komise v minulosti jasně podpořila srozumitelné, transparentní, legitimní a veřejné sdělení o rovnosti žen a mužů, kterému vyjádřily podporu všechny orgány a instituce EU na nejvyšší politické úrovni;

3.  považuje za politováníhodné, že pracovní program Komise na rok 2016 zveřejněný v listopadu 2015 neobsahoval specifický odkaz na strategii EU pro rovnost žen a mužů po roce 2015; vyjadřuje politování nad skutečností, že Komise dne 3. prosince 2015 zveřejnila pouze pracovní dokument svých útvarů s názvem „Strategický závazek ohledně rovnosti žen a mužů v letech 2016–2019“, tj. že zveřejnila jen méně významný interní dokument a rovněž omezila dobu trvání opatření;

4.  vítá skutečnost, že Komise v srpnu 2015 zveřejnila svůj „plán: soubor legislativních a nelegislativních návrhů nazvaný „Nový začátek s cílem řešit problém rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, kterému čelí pracující rodiny“;

5.  vyzývá členské státy, aby přijaly plnou zodpovědnost za zdokonalení uplatňování zásad rovného zacházení a rovných příležitostí pro muže a ženy na vnitrostátní úrovni;

6.  vyjadřuje hluboké politování nad tím, že Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele se dne 7. prosince 2015 neshodla na oficiálním stanovisku k několika otázkám, které mohou přispět k rovnosti žen a mužů, včetně směrnice o ženách ve správních orgánech, kterou Parlament již dlouho očekává;

7.  vítá přístup Komise uvedený ve výše zmíněném pracovním dokumentu útvarů Komise o strategickém závazku ohledně rovnosti žen a mužů, vyjadřuje však politování nad tím, že chybějící konkrétní kritéria a odpovídající rozpočtové prostředky znemožňují jak hodnocení, tak dosažení pokroku, pokud jde o cíle a ukazatele;

8.  vyzývá Komisi, aby zvážila své rozhodnutí a přijala sdělení o nové strategii pro rovnost žen a mužů a práva žen v letech 2016–2020, které by se zabývalo otázkami rovnosti žen a mužů a které by bylo v souladu s mezinárodní agendou, zejména se závěrečným dokumentem z roku 2015 ze zasedání Peking + 20 a s novým rámcem s názvem „Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen: proměna života žen a dívek prostřednictvím vnějších vztahů EU (2016–2020)“;

9.  vyzývá Komisi, aby spolupracovala s Parlamentem a Radou, a vyzývá k uspořádání summitu EU o rovnosti žen a mužů a právech žen s cílem posoudit dosažený pokrok a obnovit závazky v rámci nadcházejícího zasedání Rady EPSCO v březnu 2016;

10.  připomíná, že provádění právních předpisů EU a politických nástrojů musí respektovat zásady subsidiarity a „přidané hodnoty“, že jednotná pravidla nejsou vždy nezbytná pro praktické a konkurenceschopné fungování vnitřního trhu a že Komise musí zvážit administrativní zátěž vyplývající z jejích legislativních návrhů a odlišné kulturní zvyklosti a postupy v jednotlivých členských státech;

11.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi jakož i vládám členských států.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2015)0218.

Právní upozornění