Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2526(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0150/2016

Texte depuse :

B8-0150/2016

Dezbateri :

PV 02/02/2016 - 11
CRE 02/02/2016 - 11

Voturi :

PV 03/02/2016 - 8.9
CRE 03/02/2016 - 8.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0042

Texte adoptate
PDF 258kWORD 78k
Miercuri, 3 februarie 2016 - Strasbourg Ediţie definitivă
Noua strategie pentru egalitatea de gen și drepturile femeilor post-2015
P8_TA(2016)0042B8-0150/2016

Rezoluţia Parlamentului European din 3 februarie 2016 referitoare la noua Strategie pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen în Europa post-2015 (2016/2526(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 2 și articolul 3 alineatul (3) al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și articolul 8 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere articolul 23 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere Declarația de la Beijing și Platforma de acțiune, adoptate în cadrul celei de a patra Conferințe mondiale a ONU privind femeile, la 15 septembrie 1995, precum și documentele finale rezultate, adoptate cu ocazia sesiunilor speciale ale Organizației Națiunilor Unite, Beijing +5 (2000), Beijing +10 (2005), Beijing +15 (2010) și Beijing +20 (2015),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 21 februarie 1996 intitulată „Integrarea egalității de șanse pentru femei și bărbați în toate politicile și activitățile comunitare” (COM(1996)0067), în care Comisia s-a angajat să „promoveze egalitatea între femei și bărbați în toate activitățile sale și politicile la toate nivelurile”, stabilind efectiv principiul integrării dimensiunii de gen,

–  având în vedere Pactul european pentru egalitatea de gen (2011-2020), adoptat de Consiliul Uniunii Europene în martie 2011,

–  având în vedere raportul de cercetare al Comisiei din 21 septembrie 2010 intitulat „Evaluarea punctelor tari și a punctelor slabe din strategia pentru egalitatea între femei și bărbați 2010-2015”

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 5 martie 2010 intitulată „Un angajament consolidat în favoarea egalității dintre femei și bărbați: o cartă a femeii” (COM(2010)0078),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 21 septembrie 2010 intitulată „Strategia pentru egalitatea între femei și bărbați 2010-2015” (COM(2010)0491),

–  având în vedere Rezoluția sa din 9 iunie 2015 referitoare la Strategia UE pentru egalitatea între femei și bărbați post-2015(1),

–  având în vedere analiza consultării publice dedicate „Egalității între femei și bărbați în UE”, publicată în octombrie 2015,

–  având în vedere noua foaie de parcurs intitulată „Un nou început pentru a rezolva problemele vizând echilibrul dintre viața profesională și viața de familie pentru familiile care muncesc”, un pachet de propuneri legislative și nelegislative, publicat de Comisie în august 2015,

–  având în vedere concluziile reuniunii din 26 noiembrie 2015 a Comitetului consultativ pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați din cadrul Comisiei Europene,

–  având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 3 decembrie 2015 intitulat „Angajamentul strategic pentru egalitatea de gen 2016-2019” (SWD(2015)0278),

–  având în vedere concluziile reuniunii Consiliului pentru ocuparea forței de muncă, politică socială, sănătate și consumatori (EPSCO), din 7 decembrie 2015, în special punctul 35,

–  având în vedere Declarația din 7 decembrie 2015 a trioului de președinții UE privind egalitatea de gen, semnată de Țările de Jos, Slovacia și Malta,

–  având în vedere întrebarea adresată Comisiei cu privire la noua Strategie pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen în Europa post-2015 (O-000006/2016 - B8-0103/2016),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât egalitatea de gen este o valoare fundamentală a UE, recunoscută în tratate și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, pe care UE s-a angajat să o integreze în toate activitățile sale și întrucât egalitatea de gen este, ca obiectiv strategic, esențială pentru realizarea obiectivelor generale vizând creșterea economică, ocuparea forței de muncă și incluziunea socială, din Strategia Europa 2020;

B.  întrucât dreptul la tratament egal reprezintă un drept fundamental care este recunoscut în tratatele Uniunii Europene și care stă la baza societății europene și întrucât acest drept este crucial în dezvoltarea viitoare a acestei societăți și ar trebui aplicat în legislație, în practică, în jurisprudență și în viața cotidiană;

C.  întrucât, în trecut, UE a adoptat o serie de măsuri importante pentru a consolida drepturile femeilor și egalitatea de gen, dar întrucât la nivelul UE în ultimul deceniu s-a înregistrat o încetinire a ritmului acțiunilor politice și reformelor pentru egalitatea de gen; întrucât strategia anterioară a Comisiei pentru egalitatea între femei și bărbați 2010-2015 nu a fost suficient de cuprinzătoare pentru a contribui la egalitatea de gen la nivel european și internațional, iar obiectivele planificate nu au fost realizate în practică; întrucât o nouă strategie pentru perioada de după 2015 va trebui să ofere un impuls nou și să conțină măsuri concrete pentru a consolida drepturile femeilor și pentru a promova egalitatea de gen;

D.  întrucât evaluarea strategiei pentru 2010-2015 și a pozițiilor părților interesate, prezentată în raportul de cercetare al Comisiei intitulat „Evaluarea punctelor tari și a punctelor slabe ale Strategiei pentru egalitatea între femei și bărbați 2010-2015”, subliniază necesitatea de a consolida mai mult abordarea strategică adoptată în 2010;

E.  întrucât, în rezoluția sa din 9 iunie 2015, Parlamentul a cerut clar o nouă strategie post-2015 pentru egalitatea de gen și drepturile femeilor; întrucât, în urma consultării publice, 90 % dintre respondenți s-au declarat în favoarea elaborării unei strategii noi;

F.  întrucât, în concluziile Consiliului EPSCO din 7 decembrie 2015 (punctul 35), Comisia este invitată să adopte o nouă strategie pentru egalitatea post-2015, sub forma unei comunicări; întrucât, în declarația din 7 decembrie 2015, trioul de președinții UE s-a angajat să transmită Consiliului EPSCO proiectul de concluzii ale Consiliului privind Strategia UE pentru egalitatea de gen post-2015,

1.  reamintește că, prin articolul 2 din TUE și prin Carta drepturilor fundamentale, Comisia este obligată să adopte măsuri în favoarea egalității de gen;

2.  observă că, în trecut, Comisia și-a exprimat clar sprijinul pentru o comunicare clară, transparentă, legitimă și publică privind Strategia pentru egalitatea între femei și bărbați, care a fost susținută de toate instituțiile UE la cel mai înalt nivel politic;

3.  consideră regretabil că programul de lucru al Comisiei pentru 2016, publicat în noiembrie 2015, nu a făcut nicio mențiune specifică la strategia UE pentru egalitatea de gen post-2015; deplânge faptul că, la 3 decembrie 2015, Comisia nu a publicat decât un document de lucru al serviciilor sale intitulat „Angajament strategic pentru egalitatea de gen 2016-2019”, ceea ce reprezintă nu numai un document intern mai puțin important decât o comunicare, dar și o reducere a perioadei sale de acțiune;

4.  salută publicarea de către Comisie a foii sale de parcurs intitulate „Un nou început pentru a rezolva problemele vizând echilibrul dintre viața profesională și viața de familie pentru familiile care muncesc”, un pachet de propuneri legislative și nelegislative, publicat de Comisie în august 2015;

5.  invită statele membre să își asume pe deplin responsabilitatea de a îmbunătăți punerea în aplicare a principiilor egalității de tratament și de șanse între femei și bărbați la nivel național;

6.  deplânge faptul că, la 7 decembrie 2015, Consiliul EPSCO nu a putut conveni asupra unei poziții oficiale privind diferite chestiuni în favoarea egalității de gen, printre care „Directiva privind femeile în consiliile de administrație”, îndelung așteptată de Parlament;

7.  salută abordarea Comisiei, reflectată în documentul de lucru menționat anterior privind angajamentul strategic pentru egalitatea de gen, dar deplânge absența obiectivelor de referință concrete și a unui buget alocat, elemente fără de care progresele înregistrate la nivelul obiectivelor specifice și al indicatorilor nu sunt posibile și nici măsurabile;

8.  invită Comisia să își reanalizeze decizia și să adopte o comunicare privind o nouă Strategie pentru egalitatea de gen și drepturile femeilor 2016-2020, care să abordeze aspectele legate de egalitatea de gen și care să fie în concordanță cu agenda internațională, și anume cu documentul final al Conferinței Beijing+ 20 din 2015 și cu noul cadru pentru „Egalitatea de gen și capacitarea femeilor: transformarea vieții fetelor și femeilor prin intermediul relațiilor externe ale UE (2016-2020)”(Gender Equality and Women’s Empowerment: Transforming the lives of Girls and Women through EU External Relations);

9.  invită Comisia să coopereze cu Parlamentul și Consiliul și cere un summit al UE pentru egalitatea de gen și drepturile femeilor, pentru a identifica progresele făcute și pentru a reînnoi angajamentele în cadrul viitorului Consiliul EPSCO din martie 2016;

10.  reamintește că punerea în aplicare a legislației și a instrumentelor de politică ale UE trebuie să respecte principiile subsidiarității și „valorii adăugate”, că nu întotdeauna este nevoie de norme uniforme pentru o funcționare practică și competitivă a pieței interne și că Comisia trebuie să țină seama de sarcina administrativă rezultată în urma propunerilor sale legislative, precum și de diferitele contexte și practici culturale din statele membre;

11.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și guvernelor statelor membre.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2015)0218.

Notă juridică