Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2892(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0166/2016

Esitatud tekstid :

B8-0166/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 04/02/2016 - 8.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0046

Vastuvõetud tekstid
PDF 194kWORD 90k
Neljapäev, 4. veebruar 2016 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Serbia 2015. aasta eduaruanne
P8_TA(2016)0046B8-0166/2016

Euroopa Parlamendi 4. veebruari 2016. aasta resolutsioon Serbia 2015. aasta aruande kohta (2015/2892(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse 19.–20. juunil 2003. aastal Thessaloníkis toimunud Euroopa Ülemkogu eesistujariigi järeldusi Lääne-Balkani riikide Euroopa Liiduga ühinemise väljavaadete kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2008. aasta otsust 2008/213/EÜ, millega sätestatakse Serbiaga loodud Euroopa partnerluse põhimõtted, prioriteedid ja tingimused ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2006/56/EÜ(1),

–  võttes arvesse komisjoni 12. oktoobri 2011. aasta arvamust Serbia Euroopa Liidu liikmeks astumise avalduse kohta (SEC(2011)1208),

–  võttes arvesse Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Serbia Vabariigi vahel sõlmitud stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingut, mis jõustus 1. septembril 2013. aastal,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1244(1999), Rahvusvahelise Kohtu 22. juuli 2010. aasta nõuandvat arvamust, mis käsitleb Kosovo iseseisvuse ühepoolse väljakuulutamise vastavust rahvusvahelisele õigusele, ning ÜRO Peaassamblee 9. septembri 2010. aasta resolutsiooni A/RES/64/298, milles seda arvamust tunnustati ning tervitati ELi valmisolekut hõlbustada dialoogi Serbia ja Kosovo vahel,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Serbia parlamentaarse stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitee 7.–8. oktoobril 2015. aastal toimunud neljanda kohtumise deklaratsiooni ja soovitusi,

–  võttes arvesse 8. oktoobril 2015. aastal Luxembourgis toimunud Vahemere idaosa ja Lääne-Balkani rändemarsruudi teemat käsitlenud kõrgetasemelise konverentsi tulemusi,

–  võttes arvesse 9. novembril 2015. aastal kohtunud justiits- ja siseküsimuste nõukogu järeldusi pagulas- ja rändekriisiga toimetulemiseks võetavate meetmete kohta ning 12. oktoobril 2015. aastal kohtunud välisasjade nõukogu järeldusi rände kohta,

–  võttes arvesse 17-punktilist tegevuskava, milles rändajate ja pagulaste sissevoolust mõjutatud ELi liikmesriikide ja ELi mittekuuluvate riikide juhid leppisid kokku 25. oktoobril 2015. aastal toimunud Lääne-Balkani rändemarsruuti käsitleval kohtumisel,

–  võttes arvesse komisjoni 10. novembril 2015. aastal avaldatud Serbia 2015. aasta eduaruannet (SWD(2015)0211),

–  võttes arvesse oma 11. märtsi 2015. aasta resolutsiooni Serbia 2014. aasta eduaruande kohta(2),

–  võttes arvesse oma 15. aprilli 2015. aasta resolutsiooni rahvusvahelise romade päeva puhul romavastasuse kohta Euroopas ning II maailmasõja ajal toime pandud romade genotsiidi mälestuspäeva tunnustamise kohta ELis(3),

–  võttes arvesse nõukogu 15. detsembri 2015. aasta järeldusi laienemise ning stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi kohta,

–  võttes arvesse väliskomisjoni alalise Serbia raportööri David McAllisteri tööd,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Euroopa Ülemkogu otsustas 28. juunil 2013. aastal, et Serbiaga alustatakse ühinemisläbirääkimisi; arvestades, et esimene valitsustevaheline konverents toimus 21. jaanuaril 2014. aastal; arvestades, et läbivaatamisprotsess jõudis lõpule 2015. aasta märtsis; arvestades, et Serbia moodustas lõpliku läbirääkimisrühma 2015. aasta septembris;

B.  arvestades, et 2015. aasta aruandes Serbia kohta annab komisjon ülevaate Serbia edusammudest Euroopaga integreerumisel ja hinnangu Serbia püüdlustele täita Kopenhaageni kriteeriume ning stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi tingimusi; arvestades, et komisjon on aruandmise suhtes kohaldanud uut lähenemisviisi, mis tagab asjaomastele riikidele palju selgemad suunised selle kohta, millele nad peavad keskenduma;

C.  arvestades, et Serbiat, nagu ka kõiki teisi riike, kes soovivad ELi liikmeks saada, tuleb hinnata saavutuste järgi ühiste kriteeriumide täitmisel, rakendamisel ja järgimisel, ning arvestades, et riikide pühendumus vajalike reformide teostamisele ja nende kvaliteet määravad ära ühinemise ajakava;

D.  arvestades, et Serbia on teinud olulisi samme suhete normaliseerimiseks Kosovoga, mille tulemusel sõlmiti 19. aprillil 2013 esimene kokkulepe, mis käsitleb suhete normaliseerimise põhimõtteid; arvestades, et 25. augustil 2015. aastal saavutati neli olulist kokkulepet; arvestades, et läbirääkimisraamistiku kohaselt tuleb Serbia liitumisläbirääkimiste edusammud saavutada paralleelselt Kosovoga suhete normaliseerimise protsessi edusammudega; arvestades, et täiendavad pingutused on vajalikud nende suhete püsivalt rahumeelseks muutmiseks; arvestades, et see on ülioluline, et mõlemad pooled rakendaksid täielikult kõiki kokkuleppeid;

E.  arvestades, et Serbiast sai 2015. aasta juulis 33. riik, kes osaleb ELi kodanikukaitse mehhanismis;

F.  arvestades, et EL on toonitanud vajadust tugevdada majanduse juhtimist, õigusriigi põhimõtet ja avaliku halduse suutlikkust kõigis Lääne-Balkani riikides;

G.  arvestades, et EL on seadnud laienemispoliitika keskmesse õigusriigi põhimõtte järgimise;

H.  arvestades, et 2015. aasta jaanuaris sai Serbiast Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) eesistuja;

1.  väljendab heameelt läbirääkimiste ning peatükkide 32 (finantskontroll) ja 35 (muud küsimused, punkt 1: Serbia ja Kosovo suhete normaliseerimine) avamise üle 14. detsembril 2015 toimunud valitsustevahelisel konverentsil Brüsselis; väljendab heameelt Serbia jätkuva pühendumuse üle Euroopa integratsiooniprotsessile; kutsub Serbiat üles aktiivselt edendama seda strateegilist otsust Serbia üldsuse seas; märgib rahuloluga, et Serbia on alustanud ulatusliku reformikava rakendamist; kutsub Serbiat üles viima otsejoones ja otsustavalt ellu süsteemseid ja sotsiaal-majanduslikke reforme; nõuab tungivalt, et Serbia pühendaks oma reformide elluviimisel erilist tähelepanu noortele;

2.  väljendab heameelt Serbia ettevalmistuste üle, et alustada tõhusaid ühinemisläbirääkimisi, mille käigus viiakse lõpuni 23. peatüki (kohtusüsteem ja põhiõigused) ja 24. peatüki (õigus, vabadus ja turvalisus) sõelumisprotsess ja koostatakse ja esitatakse põhjalikud tegevuskavad; väljendab lootust, et need peatükid saab avada 2016. aasta alguses; rõhutab, et põhjalikud läbirääkimised 23. ja 24. peatüki üle on erakordselt olulised, et käsitleda reforme, mida tuleb ellu viia ja rakendada kohtusüsteemi ja põhiõiguste ning õiguse, vabaduse ja turvalisuse valdkonnas; tuletab meelde, et nendes valdkondades tuleb teha edusamme paralleelselt läbirääkimiste üldise edenemisega; rõhutab, et läbirääkimised 35. peatüki üle on otsustava tähtsusega Serbia edenemiseks ELiga integreerumisel; on seoses sellega seisukohal, et Serbia ja Kosovo suhete täielik normaliseerimine on oluline eeltingimus Serbia ELiga ühinemiseks;

3.  rõhutab, et integratsiooniprotsessi edukuse peamine näitaja on endiselt õigusaktide ja poliitikameetmete põhjalik rakendamine; julgustab Serbia juhtivpoliitikuid jätkama reforme, mis on vajalikud vastavuse saavutamiseks ELi standarditega; kutsub Serbiat üles parandama uute õigusaktide ja poliitikapõhimõtete kavandamist, kooskõlastamist ning rakendamise järelevalvet;

4.  väljendab heameelt Serbia edusammude üle seoses ettevõtluskeskkonna, eelarvepuudujäägi vähendamise ning tööturuga, sealhulgas tööalaste õigusaktide ja tööhõivepoliitikaga; julgustab Serbia ametivõime veelgi parandama investeerimiskeskkonda kogu Serbias ja vähendama piirkondadevahelist majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust, tagama välisinvesteeringute kaitse ja lahendama investeeringuid käsitlevad pikaajalised vaidlused ning, tunnustades riiklike ettevõtete restruktureerimisel saavutatud edu, rõhutab, kui olulised on asjakohased edasised edusammud ja läbipaistvus erastamisprotsessis; rõhutab, et Serbia peab viima riigiabi kontrollimist käsitlevad õigusaktid vastavusse ühenduse õigustikuga;

5.  tunneb heameelt majanduse reformimisel saavutatud edusammude üle, millega parandati Serbia eelarve olukorda, ja kutsub komisjoni üles jätkuvalt toetama valitsuse kavatsust jätkata reforme, eelkõige eelarve tasakaalustamatuse probleemi lahendamise ja majanduse tähtsamate sektorite reformimise eesmärgil;

6.  avaldab Serbiale tunnustust konstruktiivse lähenemisviisi eest rändekriisiga tegelemisel; märgib siiski vajadust edendada konstruktiivset lähenemisviisi naaberriikide suhtes; märgib, et Serbia on ELi jaoks Balkanil oluline ja abivalmis partner, mistõttu on möödapääsmatu, et EL annaks vahendeid ja osutaks piisavalt rahalist abi; väljendab heameelt asjaolu üle, et Serbia on teinud märkimisväärseid pingutusi tagamaks, et kolmandate riikide kodanikele antakse peavarju ja humanitaarabi ELi ja rahvusvahelise toe abil; kutsub Serbiat üles suurendama kiiresti oma vastuvõtusuutlikkust; märgib, et vaja on põhjalikke reforme, et ratsionaliseerida kogu varjupaigasüsteemi ning viia see vastavusse ELi õigustiku ja rahvusvaheliste standarditega; märgib, et Serbia on võtnud täiendavaid meetmeid, et tegeleda Serbia kodanike esitatud põhjendamatute varjupaigataotlustega ELi liikmesriikides ja Schengeni lepinguga ühinenud riikides; kutsub Serbiat üles aitama kaasa põhjendamatute taotluste edasisele vähendamisele; rõhutab, et suutlikkus ja vahendid, mis võimaldavad tagasitulijatel uuesti integreeruda, on jätkuvalt piiratud;

7.  kutsub Serbiat üles tegema suuremaid jõupingutusi oma välis- ja julgeolekupoliitika, sh Venemaa-suunalise poliitika kooskõlla viimiseks ELi vastava poliitikaga; peab seoses sellega Serbia ja Venemaa ühiste sõjaliste õppuste korraldamist kahetsusväärseks; tunnustab Serbia aktiivset osalemist rahvusvahelistes rahuvalveoperatsioonides;

Õigusriigi põhimõtted

8.  toonitab õigusriigi põhimõtete keskset tähtsust; rõhutab sõltumatu kohtusüsteemi tähtsust; märgib, et kuigi kohtusüsteemi valdkonnas on tehtud mõningaid edusamme, nimelt on võetud vastu eeskirjad kohtunike ja prokuröride hindamiseks, esineb ikkagi väga palju poliitilist sekkumist; märgib, et professionaalsetele kohtuorganitele tuleb tagada piisavad vahendid; kutsub ametivõime rakendama kohtureformi riiklikku strateegiat, nagu on sätestatud 23. peatükki käsitlevas tegevuskavas, ning tagama kohtusüsteemi sõltumatuse ja selle, et kohtunike ja prokuröride töö oleks vaba poliitilisest mõjutamisest; kutsub valitsust üles võtma vastu uue õigusakti tasuta õigusabi kohta ja kehtestama õiguslikud muudatused, et lahendada kohtupraktika ja õigusalase hariduse kvaliteedi ja järjepidevusega seotud probleemid; väljendab muret kohtuasjade jätkuva kuhjumise üle, vaatamata kõrgema kassatsioonikohtu programmile nende vähendamiseks, ja palub tungivalt Serbial astuda edasisi samme kohtusüsteemi usaldusväärsuse parandamise nimel;

9.  tuletab meelde, et Serbia valitsusel tuleks rakendada rehabiliteerimist käsitlevat seadust täielikult ja mittediskrimineerivalt; soovitab Serbia valitsusel teha tagastamist käsitlevas seaduses täiendavaid muudatusi, et kõrvaldada kõik mitterahalise hüvitamisega seotud menetluslikud ja õiguslikud takistused;

10.  märgib, et korruptsioon ja organiseeritud kuritegevus on piirkonnas laialt levinud ning see takistab ka Serbia demokraatlikku, sotsiaalset ja majanduslikku arengut; märgib, et võitluses korruptsiooniga, mis on Serbias jätkuvalt murettekitav probleem, on tehtud mõningaid edusamme õigusaktide jätkuva rakendamisega ning rikkumisest teatajate kaitset käsitleva õigusakti vastuvõtmisega; rõhutab vajadust saavutada tulemusi korruptsiooni, sealhulgas kõrgetasemelise korruptsiooni uurimisel ja lõplike kohtuotsuste tegemisel, ning vajadust koordineerida ja kontrollida 23. peatükki käsitlevas tegevuskavas sätestatud korruptsioonivastase strateegia täielikku rakendamist kõigis tähtsaimates institutsioonides; kutsub ametivõimusid üles tagama, et korruptsioonivastase võitluse amet ja korruptsioonivastane nõukogu suudaksid täielikult ja tõhusalt täita oma mandaati ning et riigiasutused järgiksid nende soovitusi; on seisukohal, et nende probleemide tulemuslikumaks lahendamiseks on hädasti vaja piirkondlikku strateegiat ja tõhustatud koostööd kõikide piirkonna riikide vahel; kutsub teadusasutusi võtma koos riigiasutuste ja -teenistujatega selles valdkonnas vastu eeskirjad, et uurida plagiaadijuhtumeid ja need tulevikus ära hoida;

11.  kutsub Serbia ametivõimusid üles muutma ja rakendama karistusseadustiku majandus- ja korruptsioonikuritegusid käsitlevat jagu, et tagada usaldusväärne ja õiguskindel kriminaalõiguse raamistik; väljendab veel kord sügavat muret karistusseadustiku artikli 234 ametiseisundi kuritarvitamist käsitlevate sätete ja nende rakendamise üle; nõuab veel kord ametiseisundi kuritarvitamiseks liigitatud juhtumite sõltumatut ja põhjalikku läbivaatamist, et oleks võimalik viivitamatult ümber lükata pikaajalised ja ebaõiglased süüdistused;

12.  märgib, et võitluses organiseeritud kuritegevusega tuleb teha suuremaid pingutusi ning tuleb saavutada tulemusi lõplike süüdimõistvate kohtuotsuste tegemisel, nagu on sätestatud 24. peatükki käsitlevas tegevuskavas; kutsub Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles osutama asjatundlikku abi institutsioonilise raamistiku loomisel ja jagama asjatundlikke teadmisi tõhusaks võitluseks organiseeritud kuritegevuse vastu; nõuab sellega seoses, et Serbia ja Kosovo õiguskaitseasutused ning Belgradi ja Priština kontaktbürood teeksid vahetut koostööd;

Demokraatia

13.  märgib jõupingutusi, mida on tehtud konsultatsiooniprotsessi parandamiseks parlamendis ja parlamendi osaluse suurendamiseks ELiga ühinemise läbirääkimiste protsessis; on jätkuvalt mures kiirmenetluste laialdase kasutuse pärast õigusaktide, sealhulgas ELi ühinemisprotsessiga seotud õigusaktide vastuvõtmisel, kuna selliste menetluste käigus ei ole alati võimalik sidusrühmade ja laiema üldsusega piisavalt konsulteerida; rõhutab, et parlamendi järelevalvet täitevvõimu üle tuleb veelgi tugevdada; rõhutab, kui oluline on opositsiooni aktiivne ja konstruktiivne osalus otsuste tegemises ja demokraatlikes institutsioonides; rõhutab, et erakondade rahastamine peab olema läbipaistev ja kooskõlas rangeimate rahvusvaheliste normidega;

14.  rõhutab kodanikuühiskonna organisatsioonide tegevuse olulisust demokraatlikus ühiskonnas; märgib, et koostöö valitsuse ja kodanikuühiskonna organisatsioonide vahel on paranenud; julgustab Serbia ametivõimusid võtma lisameetmeid, et tagada läbipaistev dialoog kodanikuühiskonna ja riigiasutuste vahel ning suurendada kodanikuühiskonna ja rahvusvähemuste esindajate tulemuslikku osalemist otsuste tegemises; palub ametiasutustel tagada piisav rahaline toetus kodanikuühiskonna organisatsioonide tõhusaks toimimiseks; nõuab, et kodanikke, organisatsioone ja üldsust teavitataks aegsasti ja läbipaistvalt ühinemisläbirääkimiste protsessi edusammudest ja aidataks kaasa nende laiaulatuslikule osalemisele selles protsessis;

15.  kordab oma palvet Serbia valitsusele, et see arvestaks täielikult Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo (OSCE/OHDIR) valimiste vaatlemise missiooni soovitusi, eriti neid, mille abil tagatakse, et kampaania rahastamine ja valimiste protsess oleksid läbipaistvad; palub ametiasutustel nõuetekohaselt uurida kohalike valimiste ja muude kampaaniaürituste ajal aset leidnud vägivaldseid vahejuhtumeid ning väiteid hirmutamise ja pettuste kohta;

16.  rõhutab veel kord, kui olulised on sõltumatute reguleerivate asutuste, sh ombudsmani olemasolu täitevvõimu järelevalve ja vastutuse tagamisel; palub ametivõimudel tagada ombudsmanile tema töös täielik poliitiline ja haldustoetus ning hoiduda põhjendamatust kriitikast tema suhtes;

17.  kiidab heaks avaliku sektori reformimise põhjaliku tegevuskava, kontrollimeetmete järelevalvet käsitleva õigusakti, kohaliku omavalitsuse koolitamise riikliku strateegia ning avaliku sektori töötajate maksimaalset arvu käsitleva õigusakti vastuvõtmise, ning nõuab, et neid hakataks viivitamatult rakendama; rõhutab, et avalik haldus tuleb depolitiseerida ja professionaalseks muuta ning töölevõtmis- ja koondamismenetlused tuleb muuta läbipaistvamaks, et tagada avaliku halduse ülesannete täitmisel asjatundlikkus, erapooletus ja järjepidevus;

Inimõigused

18.  väljendab heameelt asjaolu üle, et Serbial on inimõiguste ja põhivabaduste kaitsmiseks piisav õigus- ja institutsionaalne raamistik; märgib siiski veel esinevaid puudujääke selle rakendamisel, eriti seoses haavatavate elanikkonnarühmade, sealhulgas puudega inimeste, HIV-positiivsete või AIDSi põdevate inimeste ning lesbide, geide, biseksuaalide, trans- ja intersooliste inimeste (LGBTI-inimeste) diskrimineerimise vältimisega; väljendab heameelt seoses 20. septembril 2015. aastal edukalt toimunud geiparaadiga; rõhutab, et LGBTI-inimeste vastu suunatud diskrimineerimine ja vägivald tekitab siiski muret; ergutab sellega seoses valitsust arvestama Euroopa Nõukogu ministrite komitee soovitust liikmesriikidele CM/Rec(2010); väljendab muret haavatavate elanikkonnarühmade liikmete vastu suunatud arvukate rünnakute pärast, mida ei ole veel täielikult uuritud; lisaks väljendab muret seoses jätkuva koduvägivalla probleemiga; kutsub ametiasutusi üles edendama kõigi inimeste inimõiguste austamist;

19.  väljendab muret asjaolu pärast, et sõna- ja meediavabadusega seotud olukorra parandamisel ei ole saavutatud mingit edu; märgib murelikult, et pidev poliitiline surve kahjustab meedia sõltumatust, mille tagajärjel suureneb meediaväljaannete enesetsensuur; tunneb muret selle pärast, et ajakirjanikud seisavad oma erialal tegutsedes silmitsi poliitilise surve, hirmutamise, vägivalla ja ähvardustega; kutsub ametivõime üles uurima kõiki ajakirjanike ja meediaväljaannete vastu suunatud rünnakujuhtumeid, mille on resoluutselt hukka mõistnud ka rahvusvaheline ajakirjanike ühendus; toonitab veel kord vajadust uute meediavaldkonna õigusaktide täielikuks rakendamiseks; rõhutab vajadust täielikuks läbipaistvuseks meedia omandisuhetes ja rahastamises ning mittediskrimineerimiseks avalik-õigusliku reklaami valdkonnas;

20.  on tõsiselt mures asjaolu pärast, et teave pooleliolevate kriminaaluurimiste kohta on korduvalt meediasse lekkinud, mis on vastuolus süütuse presumptsiooniga; kutsub Serbia ametiasutusi üles tõsiselt uurima mitmeid tähelepanu äratanud juhtumeid, mille puhul meedia on esitanud tõendeid väidetavate rikkumiste kohta;

Vähemuste austamine ja kaitse

21.  rõhutab rahvusvähemuste nõukogude tähtsat rolli rahvusvähemuste õiguste edendamisel ja nende demokraatlikku iseloomu, ning julgustab nende tegevust asjakohaselt ja tõendatavalt rahastama; tervitab Serbia võetud kohustust koostada asjakohane rahvusvähemuste tegevuskava, millega tagatakse rahvusvähemusi käsitlevate tavade ja õigusraamistiku parem rakendamine ja väljaarendamine; kordab Serbiale esitatud üleskutset tagada omandatud õiguste ja pädevuste taseme hoidmine õigusaktide ühtlustamisel Serbia konstitutsioonikohtu otsusega ning palub tungivalt võtta esimesel võimalusel vastu rahvusvähemuste nõukogusid käsitlev seadus, et täpsustada nende õiguslikku seisundit ja tagada kindlustunne nende pädevuste suhtes; väljendab tõsist muret vähemuskeelsete programmide katkemise pärast seoses meediaväljaannete väljakuulutatud erastamisega; kutsub Serbiat üles suurendama kogu riigis jõupingutusi vähemuste kaitset käsitlevate õigusaktide tõhusa ja järjepideva rakendamise ning rahvusvähemuste mittediskrimineeriva kohtlemise suhtes, sealhulgas hariduses, eelkõige seoses vähemuskeelsete õpikute õigeaegse rahastamise ja tõlkimisega, vähemuskeelte kasutamisega, esindatusega avaliku halduse asutustes ja kohaliku, piirkondliku ja riigi tasandi esindusorganites ning meedia ja usutalituste vähemuskeeltes kättesaadavusega; kutsub Serbia valitsust üles rakendama kõiki vähemuste õigusi käsitlevaid rahvusvahelisi lepinguid ja kahepoolseid kokkuleppeid;

22.  märgib, et Vojvodina kultuuriline mitmekesisus kuulub samuti Serbia identiteedi juurde; rõhutab, et Vojvodina autonoomiat ei tohi nõrgestada ning et viivitamata tuleb vastu võtta Vojvodina omavahendeid käsitlev õigusakt, nagu on ette nähtud põhiseaduses;

23.  kutsub Serbia ametivõimusid üles võtma konkreetseid meetmeid, et parandada romade olukorda, eriti isiklike dokumentide, hariduse, eluaseme, tervishoiu ja tööhõive tagamise osas; samuti kutsub Serbia ametiasutusi üles tagama romade võrdne esindatus avaliku sektori institutsioonides ja avalikus elus, pöörates muuhulgas eritähelepanu romadest naiste kaasamisele; rõhutab, et romade integratsioonipoliitikat tuleb veelgi tugevdada ning et, võttes arvesse vähemusi esindavate valitsusväliste organisatsioonide suhtes aset leidnud vägivallajuhtumeid, tuleb tulemuslikult lahendada diskrimineerimise probleem; ootab seetõttu huviga, millised on tulevase romade kaasamist käsitleva strateegia ja tegevuskava meetmed; tervitab seoses sellega Priština deklaratsiooni, milles kutsutakse valitsusi ning rahvusvahelisi, valitsustevahelisi ja kodanikuühiskonna organisatsioone üles põhjalikult kohaldama mittediskrimineerimise ja võrdõiguslikkuse põhimõtteid, kui nad töötavad ja tegutsevad romade õiguste edendamise ja austamise nimel;

Piirkondlik koostöö ja heanaaberlikud suhted

24.  hindab kõrgelt Serbia valitsuse konstruktiivsust naaberriikidega suhtlemisel, kuna see on võimaldanud olulisi edusamme nii piirkondlikus koostöös kui ka tihedamate suhete loomisel ELiga, ja nõuab tungivalt, et Serbia jätkaks oma heanaaberlike suhete arendamist; kutsub Serbiat üles edendama heanaaberlikke suhteid ja vaidluste rahumeelset lahendamist, mis hõlmab salliva õhkkonna edendamist ning mis tahes vormis vihakõne või sõjaaegse retoorika hukkamõistmist ning hoidumist sellistest sammudest nagu sõjakuritegude eest süüdimõistetud isikute avalik tervitamine naasmise puhul; märgib, et lahendamata vaidlused ja küsimused, eelkõige piiride mahamärkimise, õigusjärgluse, kultuuriväärtuste tagastamise ja Jugoslaavia arhiivide avamise küsimused, tuleks lahendada kooskõlas rahvusvahelise õiguse ja väljakujunenud põhimõtetega, sealhulgas rakendades õiguslikult siduvaid lepinguid, muu hulgas õigusjärgluse küsimusi käsitlevat lepingut, ning et kahepoolsed vaidlused tuleks lahendada ühinemisprotsessi varastes etappides kooskõlas rahvusvahelise õigusega; juhib tähelepanu Serbia konstruktiivsele rollile Berliini protsessi ning Lääne-Balkani kuuiku algatuse ja selle ühenduvust käsitleva tegevuskava raames; väljendab heameelt ka teiste Lääne-Balkani riikide tulevikku käsitlevate algatuste, eriti Brdo protsessi üle, mis tõotab olla oluline raamistik koostöö tegemiseks nii poliitikas kui ka tehnilistes valdkondades, ja on seisukohal, et konkreetne koostöö vastastikuste huvide valdkonnas võib aidata kaasa Lääne-Balkani riikide stabiliseerimisele; peab sellega seonduvalt tervitatavaks Serbia ning Bosnia ja Hertsegoviina esimest ühist ministrite tasandi kohtumist, mis toimus 4. novembril 2015. aastal Sarajevos; kutsub Serbiat üles toetama Bosnia ja Hertsegoviina edasist stabiliseerimist ja institutsioonilist tugevdamist olemasolevate kontaktide ja kahe riigi vaheliste heanaaberlike suhete kaudu; kordab oma palvet Serbia ametiasutustele võtta täiendavaid meetmeid, et teha tema naabruses asuvate ELi liikmesriikidega piiriülest koostööd, sealhulgas 2014.–2020. aasta piiriüleste ja riikidevaheliste koostööprogrammide ning ELi Doonau piirkonna strateegia raames; väljendab heameelt kavatsuse üle alustada läbirääkimisi heanaaberlike suhete lepingu sõlmimiseks naaberriikidega ning loodab, et see avaldab piirkondliku arengu kontekstis soodsat mõju; peab tervitatavaks Bulgaaria, Rumeenia ja Serbia peaministrite vahelist kohtumist energeetika- ja transporditaristu koostöö teemal;

25.  ergutab Serbiat jätkama leppimise ja heanaaberlike suhete vaimus koostööd endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtuga (EJRK); rõhutab tervikliku riikliku strateegia olulisust sõjakuritegude siseriiklikuks menetlemiseks; nõuab tungivalt, et ametivõimud jätkaksid tööd teadmata kadunud inimeste saatuse väljaselgitamiseks ning ohvritele ja nende perekondadele hüvitise maksmise süsteemi ettevalmistamiseks, mis on leppimise oluline eeltingimus, tagades ohvrite perekondadele õiguse saada teavet kadunud pereliikmete saatuse kohta; juhib tähelepanu sellele, et tsiviilohvreid käsitlev seadus tuleks ilma põhjendamatu viivituseta vastu võtta, arvestades, et kehtivas õigusaktis ei tunnistata mitmesuguseid sõjakuriteoohvrite rühmi; märgib, et esineb veel vastuolusid, eriti lähiajaloo erinevate tõlgenduste kontekstis; kordab oma toetust RECOMi algatusele, millega luuakse piirkondlik komisjon sõjakuritegude ja muude endises Jugoslaavias toimepandud inimõiguste rikkumiste väljaselgitamiseks;

26.  peab tervitatavaks, et avaldati riikliku sõjakuritegude strateegia projekt, mis hõlmab kava 1990. aastatel endises Jugoslaavias toime pandud kuritegude eest vastutusele võtmisega tegelemise kohta; rõhutab vajadust sõjakuritegudega tegelevate Serbia institutsioonide tugevdamiseks ja depolitiseerimiseks; kutsub Serbiat üles looma tõhusa süsteemi tunnistajate ja ohvrite kaitseks ning tagama ohvritele ja nende perekondadele õiguse kahjutasule; nõuab piirkondliku koostöö parandamist sõjakuritegudega seotud kohtuasjade käsitlemisel; kordab oma üleskutset Serbiale vaadata leppimise ja heanaaberlike suhete vaimus koos komisjoni ja naabritega läbi õigusaktid, mis käsitlevad kohtualluvust sõjakuritegude menetlemisel;

27.  väljendab heameelt Serbia jätkuva osalemise üle suhete normaliseerimises Kosovoga, ning peamiste kokkulepete lõpuleviimise üle 25. augustil 2015, s.o Kosovo serblaste enamusega kohalike omavalitsuste liidu/ühenduse loomise, energeetika, telekommunikatsiooni ning Mitrovica silla kohta; palub tungivalt, et Serbia täidaks kiiresti kõnealuste lepingutega endale võetud kohustused ja teeks Kosovoga konstruktiivselt koostööd edasiste kokkulepete väljatöötamiseks ja rakendamiseks; märgib, et edusamme on tehtud sellistes valdkondades nagu politsei ja tsiviilkaitse, sõidukikindlustus, tollisüsteem, sidepidamiskord ja katastridokumendid; kordab, et dialoogi edukust tuleks mõõta selle kohapealse rakendamise põhjal; kutsub Serbiat ja Kosovot üles hoiduma negatiivsest retoorikast ning võtma heas usus ja õigeaegselt meetmeid kõigi juba sõlmitud kokkulepete täielikuks rakendamiseks, jätkates sihikindlalt normaliseerimisprotsessi; kutsub mõlema riigi valitsust ja ELi institutsioone üles tegema jätkuvaid jõupingutusi selle nimel, et teavitada saavutatud kokkulepete punktidest ja neid selgitada, et tuua albaanlaste ja serblaste kogukonnad Kosovos üksteisele lähemale; peab kiiduväärseks kaubanduskodade eestvedamisel tehtud äriringkondade jõupingutusi suhete normaliseerimise edendamiseks, alustades Serbia ja Kosovo kaubanduskoja vahelist dialoogi, et kaotada tõkked kahe poole vahelistes ärisuhetes ning hõlbustada ettevõtjate vahelisi kontakte ja koostööd; kutsub komisjoni üles toetama edaspidi selliste ettevõtmiste jätkamist ja arendamist; julgustab Serbiat ja Kosovot kindlaks määrama uusi aruteluvaldkondi peetavas dialoogis, eesmärgiga parandada inimeste elu ja normaliseerida põhjalikult suhteid; kutsub Euroopa välisteenistust üles hindama mõlema poole tulemuslikkust oma kohustuste täitmisel; palub tungivalt, et Serbia tegutseks heanaaberlike suhete vaimus, ja avaldab lootust, et dialoog ja Kosovo edasine integreerumine piirkondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega ei kannata Kosovo ebaõnnestunud katse tõttu saada UNESCO liikmeks ning et koostöö ja jõupingutused kultuuripärandi kaitsmiseks jätkuvad ka edaspidi; kutsub Belgradi ja Prištinat üles säilitama heanaaberlikke suhteid; tunneb heameelt Serbia peaministri Vučići ja Kosovo peaministri Mustafa vaheliste kõneluste taasalustamise üle 27. jaanuaril 2016; märgib, et arutatud teemad hõlmasid ülikooli- ja kutsediplomite vastastikust tunnustamist ning maantee- ja raudteeühenduste parandamist; rõhutab, et kohapeal tehtud edusammud toovad kasu kogu piirkonnale;

28.  toetab Berliini protsessi raames Lääne-Balkani riikide kodanikuühiskonna foorumi loomist, kuna see annab piirkonna kodanikuühiskonna esindajatele võimaluse vahetada mõtteid, väljendada oma muresid ja koostada poliitikakujundajatele konkreetseid soovitusi, ning nõuab selle protsessi jätkamist 2016. aastal Pariisis toimuval järgmisel tippkohtumisel, ühtlasi nõuab piirkonna kodanikuühiskonna organisatsioonidele ettevalmistavate seminaride korraldamist;

Energia, keskkond ja transport

29.  rõhutab, et Serbia peaks energiaühenduse osalisena jääma aktiivseks energiaühenduse institutsioonide töös ning rakendama jätkuvalt liidu õigustikku, et ehitada üles jätkusuutlikud ja turvalised energiasüsteemid; kutsub ametivõime üles alustama energiasektori arengustrateegias kindlaks määratud eesmärkide rakendamist, kuna taastuvenergia sektorisse ei ole tehtud mingeid märkimisväärseid investeeringuid; julgustab Serbiat edendama konkurentsi gaasiturul ja võtma meetmeid, et parandada õigusaktide vastavust liidu õigustikuga taastuvenergia ja energiatõhususe valdkonnas, ning palub Serbial panustada rohkem taastuvenergiasse; kutsub komisjoni üles toetama Serbia valitsust tema jõupingutustes vähendada riigi sõltuvust energia impordist ja mitmekesistada Serbia gaasitarneid; märgib, et hiljuti vastuvõetud IPA II 2015. aasta pakett sisaldab eelkõige 155 miljoni euro suurust programmi, mille abil rahastatakse Lääne-Balkani riikides energia- ja transpordisektori peamisi piirkondlikke taristuprojekte; julgustab Serbiat viima endale võetud kohustused kooskõlla ELi keskmiste kliimamuutuste kohustustega ja Pariisis COP21 konverentsil saavutatud kokkuleppega;

30.  kutsub Serbia valitsust üles, arvestades Euroopa territoriaalse koostöö rühmituste (ETKR) tähtsust ELi liikmesriikide ja nende naabrite piiriülese koostöö edendamisel, tagama vajaliku õiguskeskkonna Serbia osalemiseks nendes rühmitustes;

31.  väljendab muret jäätmeid käsitlevate õigusaktide jõustamata jätmise pärast ning kutsub Serbia ametiasutusi üles suurendama jõupingutusi, et sulgeda ja puhastada ebaseaduslikud prügilad ning arendada välja usaldusväärne jäätmete vähendamise poliitika kooskõlas jäätmete raamdirektiiviga;

32.  peab tervitatavaks kava rekonstrueerida, ajakohastada ja uuendada osa raudteevõrgust ning julgustab Serbia ametiasutusi edendama jätkuvalt ühistranspordisüsteemi koostöös naaberriikidega;

o
o   o

33.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning Serbia valitsusele ja parlamendile.

(1) ELT L 80, 19.3.2008, lk 46.
(2) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0065.
(3) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0095.

Õigusalane teave