Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/3014(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0165/2016

Předložené texty :

B8-0165/2016

Rozpravy :

PV 04/02/2016 - 5
CRE 04/02/2016 - 5

Hlasování :

PV 04/02/2016 - 8.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0049

Přijaté texty
PDF 336kWORD 80k
Čtvrtek, 4. února 2016 - Štrasburk Konečné znění
Ostrovní charakter
P8_TA(2016)0049B8-0165/2016

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. února 2016 o zvláštní situaci ostrovů (2015/3014(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 174 a 175 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005,

–  s ohledem na šestou zprávu Komise o ekonomické, sociální a územní soudržnosti (COM(2014)0473),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru o „Specifických problémech ostrovů“ (1229/2011),

–  s ohledem na otázku ohledně ostrovního charakteru položenou Komisi (O-000013/2016 – B8-0106/2016),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že ostrovy klasifikované jako regiony NUTS-2 a NUTS-3 mají společnou trvalou charakteristiku, která je zřetelně odlišuje od pevninských oblastí;

B.  vzhledem k tomu, že v článku 174 SFEU se uvádí, že ostrovy jsou z přírodního a zeměpisného hlediska trvale znevýhodněny;

C.  vzhledem k tomu, že hlavními cíli politiky soudržnosti, které jsou úzce spojeny s dosažením cílů strategie Evropa 2020, je snižování ekonomických, sociálních a environmentálních rozdílů mezi regiony a dosažení polycentrického harmonického rozvoje;

D.  vzhledem k tomu, že hospodářská krize má dramatický dopad na státní a regionální rozpočty mnoha členských států, jelikož omezuje dostupné finanční prostředky v mnoha oblastech a vede k 20% snížení veřejných investic; vzhledem k tomu, že jak je uvedeno také v šesté zprávě o ekonomické, sociální a územní soudržnosti, má krize také závažný dopad na možný rozvoj mnoha znevýhodněných regionů, včetně ostrovů; vzhledem k tomu, že v důsledku hospodářské krize došlo ke zvrácení dlouhodobého trendu sbližování HDP a míry nezaměstnanosti v celé EU, což vede k rostoucí chudobě a většímu sociálnímu vyloučení a brání Unii v dosažení jejího dlouhodobého cíle, kterým je hospodářská a územní soudržnost;

E.  vzhledem k tomu, že se v případě ostrovů EU jedná někdy také o periferní regiony, které se nacházejí na vnějších hranicích EU a jsou obzvláště ohroženy problémy, jimž Evropa v současnosti čelí, jako je globalizace, demografické trendy, změna klimatu, dodávky energie a v případě jižních oblastí rostoucí příliv migrantů;

F.  vzhledem k tomu, že evropské ostrovy přispívají k rozmanitosti Unie jak z hlediska životního prostředí (zvláštní biotopy a endemické druhy zvířat a rostlin), tak i z kulturního hlediska (architektonické dědictví, zajímavá místa, krajina, zemědělské a jiné než zemědělské charakteristiky a zeměpisná identita);

G.  vzhledem k tomu, že evropské ostrovy mohou s ohledem na svůj potenciál vyrábět energii z obnovitelných zdrojů, jelikož jsou vystaveny působení větru, oceánskému příboji a slunečnímu záření, přispět k upevnění udržitelného rozvoje v Unii;

H.  vzhledem k tomu, že hlavními faktory zatraktivnění ostrovních oblastí pro kvalifikované pracovníky a firmy je přístupnost těchto regionů a propojení ostrovů; vzhledem k tomu, že v souladu se zásadou územní kontinuity je nutné přilákat investice, vytvořit nová pracovní místa a snížit náklady na lodní a leteckou přepravu osob a zboží a zároveň se snažit o omezení emisí a znečištění ovzduší, k němuž v souvislosti s uvedenými druhy dopravy dochází;

I.  vzhledem k tomu, že zemědělství, chov hospodářských zvířat a rybolov jsou důležitým prvkem místní ekonomiky ostrovů, která je zdrojem dodávek pro značnou část zemědělsko-promyslového odvětví, a vzhledem k tomu, že tato odvětví trpí v důsledku nedostatečné přístupnosti, zejména v případě malých a středních podniků, malé míry diferenciace výroby a klimatických podmínek;

J.  vzhledem k tomu, že intenzivní cestovní ruch tvoří u většiny ostrovů důležitou součást jejich místní ekonomiky, obvykle se však soustřeďuje pouze na určitá roční období a není dostatečně plánován na mimosezónní období, což může vést k riziku, pokud jde o udržitelný rozvoj ostrovních oblastí z hlediska životního prostředí;

1.  vybízí Komisi, aby s přihlédnutím k článku 174 SFEU poskytla jasnou definici trvalého zeměpisného, přírodního a demografického znevýhodnění, kterým trpí ostrovní oblasti;

2.  táže se Komise, jakým způsobem hodlá uplatňovat znění článku 174 SFEU, pokud jde o trvalé znevýhodnění ostrovních oblastí, které brání jejich přirozenému rozvoji a neumožňuje jim dosáhnout hospodářské, sociální a územní soudržnosti;

3.  je si vědom toho, že je důležité poskytovat ostrovním oblastem podporu, aby byly schopny se vypořádat se značnou tendencí k vylidňování; připomíná, že s jistými druhy znevýhodnění se hůře vyrovnávají ostrovy v poměru ke své malé velikosti a ke vzdálenosti od evropských pevninských břehů;

4.  požaduje, aby Komise zahájila důkladnou studii/analýzu týkající se nadměrných nákladů, které ostrovům vznikají v souvislosti s dopravou osob a zboží, dodávkou energie a přístupem k trhům, zejména v případě malých a středních podniků, v důsledku toho, že se jedná o ostrovy;

5.  domnívá se, že ostrovy by měly mít řádnou definici/kategorizaci, která by přihlížela nejen k jejich rozdílům a specifickým rysům, které také k jejich konkrétní situaci; vyzývá Komisi, aby na základě článku 174 SFEU, který uznává zvláštní situaci ostrovů, vytvořila homogenní skupinu, jež by se skládala ze všech ostrovních území; vyzývá Komisi navíc k tomu, aby kromě HDP přihlížela také k dalším statistickým ukazatelům, které mohou odrážet hospodářské a sociální ohrožení vznikající v důsledku trvalého přírodního znevýhodnění;

6.  připomíná, že v souladu se směrnicí Rady 2006/112/ES byla pro některé evropské ostrovy přijata zvláštní daňová úprava, která má vyvážit jejich trvalé přírodní a demografické znevýhodnění; poukazuje na význam této zvláštní daňové úpravy pro místní obce a ekonomiku a vyzývá k jejímu zachování, zejména v těch členských státech, v nichž probíhají ekonomické ozdravné programy;

7.  připomíná zejména, že je nutné zajistit lepší propojení ostrovů na základě námořních cest, lepší přístup do přístavů a lepší letecké služby; domnívá se, že zvláštní důraz by měl být kladen na dopravní uzly, intermodální dopravu a udržitelnou mobilitu; zdůrazňuje také, že je nutné podporovat vyvážený územní rozvoj ostrovních oblastí na základě propagace inovací a konkurenceschopnosti v těchto regionech, které jsou vzdáleny od hlavních správních a hospodářských center a nemohou využívat snadno dostupnou dopravu, a také na základě rozšíření místní produkce pro místní trhy;

8.  zdůrazňuje, že digitální kapacita je hlavním prostředkem, který může působit proti znevýhodnění ostrovních území v oblasti dopravní obslužnosti; poukazuje na to, že k tomu, aby bylo možné na ostrovech zajistit přístup k širokopásmovému připojení a jejich plné zapojení do jednotného digitálního trhu, jsou nutné investice do infrastruktury;

9.  připomíná, že řada ostrovů ve Středozemním moři, která je svědkem příjezdu značného počtu migrantů, se musí s touto situací vypořádat; zdůrazňuje, že EU musí zaujmout ucelený přístup, který by měl zahrnovat podporu ze strany EU a společné úsilí všech členských států;

10.  zdůrazňuje, že je důležité zajistit vzdělávání na všech úrovních, v případě nutnosti také na základě většího využívání systémů dálkového studia; připomíná, že ostrovy se potýkají také se značným vlivem změny klimatu, která má velmi závažné důsledky, mj. vede k většímu počtu přírodních rizik;

11.  zdůrazňuje, že přestože se ostrovy potýkají s určitými omezeními, mohou mít prospěch také ze svého územního potenciálu, který by se měl využívat jako k zajištění rozvoje, růstu a vytváření pracovních míst; zdůrazňuje, že je důležité prosazovat politiku nízkých daní a omezování byrokracie jakožto hlavní pobídku k přilákání investic; v této souvislosti upozorňuje na možnost rozvoje udržitelného cestovního ruchu, který by doplňoval sezónní cestovní ruch a který by se zaměřoval na podporu kulturního dědictví a specifické řemeslné hospodářské činnosti; poukazuje také na obrovský potenciál mořské, větrné a sluneční energie a potenciál ostrovů stát se zdrojem alternativní energie, být co nejméně závislými na dovozu energie a především zaručit lacinější dodávky energie pro vlastní obyvatele;

12.  v této souvislosti zdůrazňuje význam využívání všemožného synergického působení mezi evropskými strukturálními a investičními fondy a dalšími unijními nástroji s cílem vyvážit znevýhodnění ostrovů a dosáhnout vyššího hospodářského růstu, většího množství pracovních míst a udržitelného rozvoje;

13.  vyzývá Komisi, aby vytvořila „strategický rámec EU pro ostrovy“ s cílem propojit nástroje, které mají značný územní dopad;

14.  vyzývá členské státy a regionální a místní orgány, aby hrály v rámci ostrovních rozvojových strategií významnou úlohu na základě vertikálního přístupu, který by v souladu se zásadou subsidiarity zahrnoval všechny úrovně státní správy, s cílem zajistit udržitelný rozvoj ostrovů EU;

15.  navrhuje, aby Komise vytvořila v rámci svého generálního ředitelství pro regionální a městskou politiku (GŘ REGIO) „oddělení pro ostrovy“, které by se skládalo z malé skupiny zaměstnanců a které by koordinovalo a analyzovalo otázky vztahující se k ostrovním oblastem;

16.  vyzývá Komisi, aby předložila sdělení obsahující „Agendu EU pro ostrovy“ a v návaznosti na něj bílou knihu, která by sledovala rozvoj ostrovů, byla by založena na osvědčených postupech a zapojovala by místní, regionální a celostátní orgány a další příslušné subjekty, včetně ekonomických a sociálních partnerů a zástupců občanské společnosti;

17.  vyzývá Komisi, aby předložila návrh na vyhlášení Evropského roku ostrovů a hor;

18.  vyzývá Komisi, aby při vypracovávání návrhu příštího víceletého finančního rámce měla na paměti specifickou situaci ostrovů;

19.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Výboru regionů a členským státům.

Právní upozornění