Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0002(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0224/2015

Внесени текстове :

A8-0224/2015

Разисквания :

PV 24/02/2016 - 15
CRE 24/02/2016 - 15

Гласувания :

PV 25/02/2016 - 7.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0055

Приети текстове
PDF 475kWORD 97k
Четвъртък, 25 февруари 2016 г. - Брюксел Окончателна версия
Европейска мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда ***I
P8_TA(2016)0055A8-0224/2015
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 февруари 2016 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейска мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда (COM(2014)0006 – C7‑0015/2014 – 2014/0002(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0006),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 46 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7-0015/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 4 юни 2014 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 25 юни 2014 г.(2),

—  като взе предвид поетия с писмо от 2 декември 2015 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от ДФЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становището на комисията по регионално развитие (A8‑0224/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 424, 26.11.2014 г., стр. 27.
(2) ОВ C 271, 19.8.2014 г., стр. 70.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 25 февруари 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета относно европейска мрежа на службите по заетостта (EURES), достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда и за изменение на регламенти (EС) № 492/2011 и (EС) № 1296/2013
P8_TC1-COD(2014)0002

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2016/589.)

Правна информация