Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0218(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0013/2016

Předložené texty :

A8-0013/2016

Rozpravy :

PV 24/02/2016 - 16
CRE 24/02/2016 - 16

Hlasování :

PV 25/02/2016 - 7.5
CRE 25/02/2016 - 7.5
Vysvětlení hlasování
PV 10/03/2016 - 7.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0056
P8_TA(2016)0086

Přijaté texty
PDF 511kWORD 81k
Čtvrtek, 25. února 2016 - Brusel Konečné znění
Zavedení mimořádných autonomních obchodních opatření pro Tunisko ***I
P8_TA(2016)0056A8-0013/2016
Text
 Úplné znění

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 25. února 2016 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení mimořádných autonomních obchodních opatření pro Tuniskou republiku (COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD))(1)
k návrhu Komise
---------------------------------------------------------

(Řádný legislativní postup: první čtení)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU Pozměňovací návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru k opětovnému projednání podle čl. 61 odst.2, druhého pododstavce jednacího řádu(A8-0013/2016).


NAŘÍZENÍ
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/...
o zavedení mimořádných autonomních obchodních opatření pro Tuniskou republiku
[pozm. návrhy 1 - 4, není-li uvedeno jinak]

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé (dále jen „dohoda“)(1) tvoří základ vztahů mezi Unií a Tuniskem.

(2)  Po teroristickém útoku ze dne 26. června 2015 nedaleko Sousse v Tunisku Rada Evropské unie ve svých závěrech ze dne 20. července 2015 uvedla, že Unie za konzultací s členskými státy přezkoumá možnost přijetí výjimečných a dočasných opatření na podporu tuniského hospodářství.

(3)  Olivový olej představuje hlavní zemědělský produkt Tuniska, který se vyváží do Unie, a odvětví olivového oleje je důležitou součástí hospodářství země, stejně jako je důležité pro některé regiony určitých členských států.

(4)  Unie může nejlépe podpořit tuniské hospodářství v souladu s cíli stanovenými v rámci evropské politiky sousedství a v dohodě tím, že poskytne atraktivní a spolehlivý trh pro vývoz olivového oleje z Tuniska. Vytvoření takového trhu vyžaduje zavedení autonomních obchodních opatření, které umožňí dovoz tohoto produktu do Unie na základě celní kvóty s nulovým clem.

(5)  Za účelem zabránění podvodům a zajištění toho, aby zamýšlená autonomní obchodní opatření přinesla tuniskému hospodářství skutečný prospěch, by měla být tato opatření podmíněna dodržováním příslušných pravidel uvedených v dohodě týkajících se původu produktů a souvisejících postupů ze strany Tuniska, jakož i účinnou správní spoluprací Tuniska s Unií.

(6)  Pro zachování stability trhu s olivovým olejem v Unii je nezbytné, aby se dodatečný objem vytvořený autonomními obchodními opatřeními stal dostupným teprve tehdy, až bude vyčerpán objem roční celní kvóty s nulovým clem pro nezpracovaný olivový olej stanovené v čl. 3 odst. 1 protokolu č. 1 k dohodě.

(7)  Ustanovení článku 184 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013(2) stanoví pravidla pro správu celních kvót. Tato pravidla by se měla rovněž vztahovat na autonomní obchodní opatření stanovená tímto nařízením.

(8)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, které jí umožní dočasně pozastavit preferenční režim stanovený tímto nařízením a zavést nápravná opatření, pokud by byl tímto nařízením dotčen trh Unie. Tyto prováděcí pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011(3).

(9)  Mimořádná autonomní obchodní opatření stanovená tímto nařízením jsou určena ke zmírnění obtížné hospodářské situace, které Tunisko v současnosti čelí v důsledku teroristických útoků. Tato opatření by proto měla být časově omezená a neměla by jimi být dotčena jednání mezi Unií a Tuniskem o vytvoření prohloubené a komplexní zóny volného obchodu (DCFTA). ▌[pozm. návrhy 11 a 15]

(10)  Vzhledem k vážnému poškození tuniského hospodářství a zejména tamějšího cestovního ruchu způsobenému teroristickým útokem nedaleko Sousse dne 26. června 2015 a vzhledem k nutnosti přijmout mimořádná obchodní opatření ke zlepšení hospodářské situace Tuniska v krátkodobém horizontu je vhodné stanovit výjimku ze lhůty osmi týdnů uvedené v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii připojeného ke Smlouvě o Evropské unii, ke Smlouvě o fungování Evropské unie a ke Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Preferenční režim

Otevírá se roční celní kvóta na dovoz s nulovým clem ve výši 35 000 tun (dále jen "roční celní kvóta na dovoz") na kalendářní roky 2016 a 2017 pro dovoz nezpracovaného olivového oleje kódů KN 1509 10 10 a 1509 10 90 pocházejícího z Tuniska do Unie, pokud je tento panenský olivový olej zcela získán v Tunisku a dovezen přímo z Tuniska do Unie. [pozm. návrhy 5 a 12]

Článek 2

Podmínky nároku na roční celní kvótu na dovoz

Nárok na využívání roční celní kvóty na dovoz je podmíněn dodržováním pravidel původu produktů a souvisejících postupů podle protokolu č. 4 k dohodě ze strany Tuniska.

Článek 3

Přístup k roční celní kvótě na dovoz

Roční celní kvóta na dovoz bude dostupná teprve tehdy, až bude vyčerpán objem roční celní kvóty s nulovým clem pro nezpracovaný olivový olej stanovené v čl. 3 odst. 1 protokolu č. 1 k dohodě.

Článek 4

Správa roční celní kvóty na dovoz

Roční celní kvótu na dovoz spravuje Komise v souladu s článkem 184 nařízení (EU) č. 1308/2013.

Článek 5

Dočasné pozastavení

Pokud Komise shledá, že existují dostatečné důkazy o nedodržení podmínek stanovených v článku 2 ze strany Tuniska, může přijmout prováděcí akt, kterým dočasně preferenční režim stanovený v článku 1 zcela nebo částečně pozastaví. Tento prováděcí akt se přijímá přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2.

Článek 6

Přezkum v polovině období

1.  Komise provede posouzení dopadu tohoto nařízení na trh Unie s olivovým olejem v polovině období od vstupu tohoto nařízení v platnost a závěry tohoto posouzení poskytne Evropskému parlamentu a Radě.

2.  V případě, že se zjistí, že ustanovení tohoto nařízení mají dopad na trh Unie s olivovým olejem, je Komise oprávněna přijmout prováděcí akt s cílem zavést nápravná opatření, jejichž účelem je obnovit situaci na daném trhu Unie. Tento prováděcí akt se přijímá přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2.

Článek 7

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů zřízený článkem 229 nařízení (EU) č. 1308/2013. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 8

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se do 31. prosince 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V … dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

(1) Úř. věst. L 97, 30.3.1998, s. 2.
(2)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).
(3)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Právní upozornění