Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/0218(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0013/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0013/2016

Debates :

PV 24/02/2016 - 16
CRE 24/02/2016 - 16

Balsojumi :

PV 25/02/2016 - 7.5
CRE 25/02/2016 - 7.5
Balsojumu skaidrojumi
PV 10/03/2016 - 7.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0056
P8_TA(2016)0086

Pieņemtie teksti
PDF 491kWORD 83k
Ceturtdiena, 2016. gada 25. februāris - Brisele Galīgā redakcija
Ārkārtas autonomu tirdzniecības pasākumu ieviešana Tunisijas Republikai ***I
P8_TA(2016)0056A8-0013/2016
Teksts
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2016. gada 25. februārī pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārkārtas autonomu tirdzniecības pasākumu ieviešanu Tunisijas Republikai (COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD))(1)
Komisijas priekšlikumā
---------------------------------------------------------

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumus apzīmē ar simbolu ▌.

(1) Jautājumu nodeva atpakaļ atbildīgajai komitejai atkārtotai izskatīšanai saskaņā ar 61. panta 2. punkta otro daļu (A8-0013/2016).


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/...
(...)
par ārkārtas autonomu tirdzniecības pasākumu ieviešanu Tunisijas Republikai
[1. līdz 4. grozījums, ja nav norādīts citādi]

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)  Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgums, ar ko izveidota asociācija starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Tunisijas Republiku, no otras puses(1) ("nolīgums"), veido pamatu attiecībām starp Eiropas Savienību un Tunisiju.

(2)  Pēc 2015. gada 26. jūnijā Sūsā (Tunisijā) notikušajiem teroristu uzbrukumiem Padome savos 2015. gada 20. jūlija secinājumos norādīja, ka Savienība, apspriežoties ar dalībvalstīm, izvērtēs iespēju uzsākt ārkārtas pagaidu pasākumus Tunisijas ekonomikas atbalstam.

(3)  Olīveļļa ir Tunisijas galvenais uz Savienību eksportējamais lauksaimniecības produkts, un olīveļļas nozarei ir svarīga nozīme valsts ekonomikā, kā tas ir arī dažos konkrētu dalībvalstu reģionos.

(4)  Labākais veids, kā Savienība saskaņā ar Eiropas kaimiņattiecību politikas un nolīguma mērķiem var atbalstīt Tunisijas ekonomiku, ir nodrošināt pievilcīgu un uzticamu tirgu Tunisijas olīveļļas eksportam. Šāda tirgus nodrošināšanai nepieciešams ieviest autonomus tirdzniecības pasākumus, kas ļautu minēto produktu importēt Savienībā atbilstīgi beznodokļu tarifa kvotām.

(5)  Lai novērstu krāpšanu un nodrošinātu, ka paredzētie autonomie tirdzniecības pasākumi patiešām uzlabos Tunisijas ekonomiku, minētie pasākumi būtu jāpiešķir ar nosacījumu, ka Tunisija ievēro nolīgumā izklāstītos produktu izcelsmes noteikumus un procedūras, kā arī iesaistās efektīvā administratīvā sadarbībā ar Savienību.

(6)  Lai saglabātu Savienības olīveļļas tirgus stabilitāti, papildu apjoms, kas izriet no autonomajiem tirdzniecības pasākumiem, jādara pieejams tikai pēc tam, kad būs pilnībā apgūts gada beznodokļu tarifa kvotas apjoms neapstrādātai olīveļļai, kas noteikts nolīguma protokola Nr.1 3. panta 1. punktā.

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013(2) 184. pantā paredzēti noteikumi par tarifa kvotu pārvaldību. Minētie noteikumi būtu jāpiemēro arī šajā regulā paredzētajiem autonomajiem tirdzniecības pasākumiem.

(8)  Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai, dodot tai iespēju uz laiku apturēt preferenču režīmu, kas noteikts ar šo regulu, un ieviest korektīvus pasākumus, ja šī regula ietekmē Savienības tirgu. Minētās pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011(3).

(9)  Šajā regulā noteiktie īpašie autonomie tirdzniecības pasākumi ir paredzēti, lai atvieglotu grūto ekonomisko situāciju, kādā Tunisija patlaban nonākusi teroristu uzbrukumu dēļ. Tādēļ minētie pasākumi būtu jānosaka uz ierobežotu laiku, un tiem nevajadzētu skart Savienības un Tunisijas sarunas par padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas (PVBTZ) izveidi.[Gr. 11, 15]

(10)  Ņemot vērā smago kaitējumu, ko Tunisijas ekonomikai, jo īpaši tās tūrisma nozarei, nodarījuši 2015. gada 26. jūnijā Sūsā notikušie teroristu uzbrukumi, kā arī nepieciešamību veikt ārkārtas autonomos tirdzniecības pasākumus, lai īstermiņā atvieglotu Tunisijas ekonomisko situāciju, tika uzskatīts par lietderīgu paredzēt izņēmumu attiecībā uz astoņu nedēļu laikposmu, kas minēts Līgumam par Eiropas Savienību, Līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam pievienotā protokola (Nr.1) par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā 4. pantā,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Preferenču režīms

Tunisijas izcelsmes neapstrādātas olīveļļas, ko klasificē ar KN kodiem 1509 10 10 un 1509 10 90, importam Savienībā 2016. un 2017. kalendārajam gadam tiek atvērta gada importa beznodokļu tarifa kvota ("gada importa tarifa kvota") 35 000 tonnas, ja šāda neapstrādāta olīveļļa ir pilnībā iegūta Tunisijā un pārvesta uz Savienību tieši no Tunisijas.. [Gr. 5, 12]

2. pants

Nosacījumi, ar kuriem piešķir tiesības izmantot gada importa tarifa kvotu

Tiesības izmantot gada importa tarifa kvotu piešķir ar nosacījumu, ka Tunisija ievēro produktu izcelsmes noteikumus un ar to saistītās procedūras, kas paredzētas nolīguma protokolā Nr. 4.

3. pants

Piekļuve gada importa tarifa kvotai

Gada importa tarifa kvota ir pieejama tikai pēc tam, kad ir pilnībā apgūts neapstrādātas olīveļļas gada beznodokļu tarifa kvotas apjoms, kas noteikts nolīguma protokola Nr. 1 3. panta 1. punktā.

4. pants

Gada importa tarifa kvotas pārvaldība

Komisija pārvalda gada importa tarifa kvotu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 184. pantu.

5. pants

Pagaidu apturēšana

Ja Komisija konstatē, ka ir pietiekami pierādījumi par to, ka Tunisija nav ievērojusi 2. panta nosacījumus, tā var pieņemt īstenošanas aktu, ar ko uz laiku pilnībā vai daļēji aptur 1. pantā paredzēto preferenču režīmu. Minēto īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 7. panta 2. punktā.

6. pants

Vidusposma pārskats

1.  Pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija veic vidusposma izvērtējumu par tās ietekmi uz Savienības olīveļļas tirgu un iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei minētā izvērtējuma secinājumus.

2.  Ja tiek konstatēts, ka šīs regulas noteikumi ietekmē Savienības olīveļļas tirgu, Komisija ir pilnvarota pieņemt īstenošanas aktu, lai ieviestu korektīvos pasākumus nolūkā koriģēt situāciju minētajā tirgū. Minēto īstenošanas aktu pieņem saskaņā pārbaudes procedūru, kas minēta 7. panta 2. punktā.

7. pants

Komiteju procedūra

1.  Komisijai palīdz Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komiteja, kas izveidota ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 229. pantu. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

8. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro līdz 2017. gada 31. decembrim.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

... ,

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā —

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

(1)OV L 97, 30.3.1998., 2. lpp.
(2)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1308/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.).
(3)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

Juridisks paziņojums