Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/0218(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0013/2016

Teksty złożone :

A8-0013/2016

Debaty :

PV 24/02/2016 - 16
CRE 24/02/2016 - 16

Głosowanie :

PV 25/02/2016 - 7.5
CRE 25/02/2016 - 7.5
Wyjaśnienia do głosowania
PV 10/03/2016 - 7.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0056
P8_TA(2016)0086

Teksty przyjęte
PDF 512kWORD 82k
Czwartek, 25 lutego 2016 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Wprowadzenie nadzwyczajnych autonomicznych środków handlowych dla Republiki Tunezyjskiej ***I
P8_TA(2016)0056A8-0013/2016
Tekst
 Tekst skonsolidowany

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnych autonomicznych środków handlowych dla Republiki Tunezyjskiej (COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD))(1)
do tekstu proponowanego przez Komisję
---------------------------------------------------------

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie))

POPRAWKI PARLAMENTUPoprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony kursywą i wytłuszczonym drukiem; symbol ▌sygnalizuje skreślenia.

(1) Sprawa została odesłana do właściwej komisji w celu ponownego rozpatrzenia zgodnie z art. 61 ust. 2 akapit drugi regulaminu(A8-0013/2016).


ROZPORZĄDZENIE
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/...
w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnych autonomicznych środków handlowych dla Republiki Tunezyjskiej
[Poprawki 1-4, o ile nie wskazano inaczej.]

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony(1) (zwany dalej „Układem”) stanowi podstawę stosunków między Unią a Tunezją.

(2)  Po ataku terrorystycznym w dniu 26 czerwca 2015 r. w Susie w Tunezji, Rada w swoich konkluzjach z dnia 20 lipca 2015 r. oświadczyła, że Unia, w porozumieniu z państwami członkowskimi, zbada możliwość przyjęcia wyjątkowych i czasowych środków mających wesprzeć gospodarkę tunezyjską.

(3)  Oliwa z oliwek jest głównym produktem rolnym Tunezji wywożonym do Unii, a sektor oliwy z oliwek to ważna część gospodarki krajowej, podobnie jak w niektórych regionach niektórych państw członkowskich.

(4)  Najlepszym sposobem na wsparcie przez Unię gospodarki Tunezji, zgodnie z celami określonymi w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa oraz w Układzie, jest zapewnienie atrakcyjnego i wiarygodnego rynku dla wywożonej z Tunezji oliwy z oliwek. Zapewnienie takiego rynku wymaga wprowadzenia autonomicznych środków handlowych umożliwiających przywóz tego produktu do Unii na podstawie bezcłowych kontyngentów taryfowych.

(5)  Aby zapobiec nadużyciom oraz w celu zapewnienia, aby przewidziane autonomiczne środki handlowe rzeczywiście przyniosły korzyści tunezyjskiej gospodarce, środki te muszą być uzależnione od przestrzegania przez Tunezję przewidzianych w Układzie zasad dotyczących pochodzenia produktów oraz związanych z tym procedur, jak również od skutecznej współpracy administracyjnej Tunezji z Unią.

(6)  Utrzymanie stabilności rynku oliwy z oliwek w Unii wymaga, aby dodatkowa ilość wynikająca z autonomicznych środków handlowych była udostępniana wyłącznie po wyczerpaniu rocznego kontyngentu bezcłowego nieprzetworzonej oliwy z oliwek określonego w art. 3 ust. 1 protokołu nr 1 do Układu.

(7)  Art. 184 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady(2) określa przepisy dotyczące zarządzania kontyngentami taryfowymi. Przepisy te powinny także mieć zastosowanie do autonomicznych środków handlowych przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu.

(8)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze umożliwiające jej zawieszenie czasowo uzgodnień preferencyjnych ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu oraz wprowadzenie środków naprawczych w przypadkach gdy niniejsze rozporządzenie będzie miało wpływ na rynek Unii. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady(3).

(9)  Nadzwyczajne autonomiczne środki handlowe ustanowione w niniejszym rozporządzeniu mają na celu poprawę trudnej sytuacji gospodarczej, w której Tunezja znalazła się na skutek ataków terrorystycznych. Środki te powinny zatem być ograniczone w czasie i pozostawać bez uszczerbku dla negocjacji między Unią a Tunezją w sprawie utworzenia pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu (zwanej dalej „DCFTA”). ▌ [Popr. 11 i 15]

(10)  W związku z poważnymi szkodami, jakie gospodarce Tunezji, a w szczególności sektorowi turystyki, wyrządził atak terrorystyczny w Susie w dniu 26 czerwca 2015 r. a także z uwagi na potrzebę przyjęcia nadzwyczajnych autonomicznych środków handlowych w celu uspokojenia sytuacji gospodarczej Tunezji w perspektywie krótkoterminowej, uznano, iż należy wprowadzić wyjątek od ośmiotygodniowego okresu, o którym mowa w art. 4 Protokołu nr 1 w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Uzgodnienia preferencyjne

Otwiera się roczny bezcłowy kontyngent taryfowy na przywóz (zwany dalej „rocznym kontyngentem taryfowym na przywóz”) na lata kalendarzowe 2016 i 2017 wynoszący 35 000 ton na przywóz nieprzetworzonej oliwy z oliwek pochodzącej z Tunezji i objętej kodami CN 1509 10 10 i 1509 10 90, uzyskanej całkowicie w Tunezji i przywożonej bezpośrednio z Tunezji do Unii. [Popr. 5 i 12]

Artykuł 2

Warunki korzystania z rocznego kontyngentu taryfowego na przywóz

Uprawnienie do rocznego kontyngentu taryfowego na przywóz jest uzależnione od przestrzegania przez Tunezję zasad dotyczących pochodzenia produktów i związanych z tym procedur, określonych w protokole nr 4 do Układu.

Artykuł 3

Dostęp do rocznego kontyngentu taryfowego na przywóz

Roczny kontyngent taryfowy na przywóz udostępnia się po wyczerpaniu wielkości rocznego bezcłowego kontyngentu taryfowego na nieprzetworzoną oliwę z oliwek przewidzianego w art. 3 ust. 1 protokołu nr 1 do Układu.

Artykuł 4

Zarządzanie rocznym kontyngentem taryfowym na przywóz

Komisja zarządza rocznym kontyngentem taryfowym na przywóz zgodnie z art. 184 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

Artykuł 5

Tymczasowe zawieszenie

W przypadku gdy Komisja stwierdzi, że istnieją wystarczające dowody nieprzestrzegania przez Tunezję warunków określonych w art. 2, może przyjąć akt wykonawczy zawieszający czasowo, w całości lub częściowo, uzgodnienia preferencyjne określone w art. 1. Ten akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 7 ust. 2.

Artykuł 6

Przegląd śródokresowy

1.  Po jego wejściu w życie Komisja dokonuje śródokresowej oceny wpływu niniejszego rozporządzenia na unijny rynek oliwy z oliwek i przedkłada wnioski z tej oceny Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

2.  W przypadku stwierdzenia, że przepisy niniejszego rozporządzenia mają wpływ na unijny rynek oliwy z oliwek, Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktu wykonawczego w celu wprowadzenia środków naprawczych zmierzających do przywrócenia sytuacji na tym rynku. Ten akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 7 ust. 2.

Artykuł 7

Procedura komitetowa

1.  Komisję wspomaga Komitet ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych ustanowiony na mocy art. 229 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Artykuł 8

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

(1)Dz.U. L 97 z 30.3.1998, s. 2.
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671
(3)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

Informacja prawna