Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0218(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0013/2016

Texte depuse :

A8-0013/2016

Dezbateri :

PV 24/02/2016 - 16
CRE 24/02/2016 - 16

Voturi :

PV 25/02/2016 - 7.5
CRE 25/02/2016 - 7.5
Explicaţii privind voturile
PV 10/03/2016 - 7.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0056
P8_TA(2016)0086

Texte adoptate
PDF 509kWORD 84k
Joi, 25 februarie 2016 - Bruxelles Ediţie definitivă
Introducerea de măsuri comerciale autonome de urgență pentru Republica Tunisia ***I
P8_TA(2016)0056A8-0013/2016
Text
 Text consolidat

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 25 februarie 2016 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea de măsuri comerciale autonome de urgență pentru Republica Tunisia (COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD))(1)
la propunerea Comisiei

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▌.

(1) Chestiunea a fost retrimisă spre reexaminare comisiei competente în conformitate cu articolul 61 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură (A8-0013/2016).


REGULAMENTUL (UE) 2016/...
AL PARLAMENTULUI EUROPAN ȘI AL CONSILIULUI
privind introducerea de măsuri comerciale autonome de urgență pentru Republica Tunisia
[Amendamentele 1-4, dacă nu se menționează altfel]

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)  Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Tunisiană, pe de altă parte(1) („acordulˮ) constituie baza relațiilor dintre Uniune și Tunisia.

(2)  În urma atacului terorist din data de 26 iunie 2015 în vecinătatea localității Sousse din Tunisia, Consiliul, în concluziile sale din 20 iulie 2015, a afirmat că Uniunea, în consultare cu statele membre, va analiza posibilitatea de a lua măsuri excepționale și temporare de susținere a economiei tunisiene.

(3)  Uleiul de măsline este principalul produs agricol exportat de Tunisia către Uniune, iar industria uleiului de măsline reprezintă o parte importantă a economiei țării, la fel ca și pentru câteva regiuni din anumite state membre.

(4)  În conformitate cu obiectivele stabilite în cadrul politicii europene de vecinătate și prin acord, Uniunea poate sprijini cel mai bine economia Tunisiei prin oferirea unei piețe atractive și fiabile pentru exporturile de ulei de măsline ale Tunisiei. Oferirea unei astfel de piețe necesită introducerea unor măsuri comerciale autonome care să permită importul acestui produs în Uniune în baza unui contingent tarifar scutit de taxe vamale.

(5)  Pentru a preveni fraudele și pentru a garanta că măsurile comerciale autonome avute în vedere vor aduce beneficii reale economiei tunisiene, măsurile respective ar trebui condiționate de respectarea de către Tunisia a normelor menţionate în acord, privind originea produselor, precum și a procedurilor aferente, și de eficacitatea cooperării administrative a Tunisiei cu Uniunea.

(6)  Pentru a se menține stabilitatea pieței uleiului de măsline din Uniune, este necesar ca volumul suplimentar generat de măsurile comerciale autonome să fie pus la dispoziție doar după epuizarea volumului aferent contingentului tarifar anual scutit de taxe vamale pentru uleiul de măsline netratat prevăzut la articolul 3 alineatul (1) din Protocolul nr. 1 la acord.

(7)  Articolul 184 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(2) stabilește normele referitoare la administrarea contingentelor tarifare. Normele respective ar trebui să se aplice și măsurilor comerciale autonome prevăzute în prezentul regulament.

(8)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui să îi fie conferite competențe de executare în ceea ce privește suspendarea temporară a regimurilor preferențiale stabilite prin prezentul regulament şi introducerea unor măsuri corective atunci când piaţa Uniunii este afectată de prezentul regulament. Competențele respective ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului(3).

(9)  Măsurile comerciale autonome de urgență stabilite prin prezentul regulament sunt menite să îmbunătățească situația economică dificilă cu care se confruntă Tunisia în prezent, ca urmare a atacurilor teroriste. Prin urmare, măsurile respective ar trebui să se aplice pe o durată limitată și să nu aducă atingere negocierilor dintre Uniune și Tunisia în ceea ce privește instituirea unei zone de liber schimb aprofundat și cuprinzător (ZLSAC). ▌ [AM 11, 15]

(10)  Având în vedere prejudiciile grave cauzate economiei Tunisiei, în special sectorului său turistic, de către atacul terorist din vecinătatea localității Sousse din data de 26 iunie 2015, precum și necesitatea de a lua măsuri comerciale autonome de urgență pentru a îmbunătăți situația economică a Tunisiei în viitorul apropiat, s-a considerat oportun să se prevadă o derogare de la termenul de opt săptămâni menționat la articolul 4 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regimuri preferențiale

Se deschide un contingent tarifar anual de import scutit de taxe vamale de 35 000 de tone pentru anii calendaristici 2016 și 2017 (denumit în continuare „contingentul tarifar anual de import”), pentru importurile în Uniune de ulei de măsline netratat originar din Tunisia care se încadrează la codurile NC 1509 10 10 și 1509 10 90, cu condiția ca acesta să fie obținut integral în Tunisia și transportat direct din Tunisia în Uniune. [AM 5,12]

Articolul 2

Condiții de eligibilitate pentru contingentul tarifar anual de import

Dreptul la contingentul tarifar anual de import este condiționat de respectarea de către Tunisia a normelor privind originea produselor și a procedurilor aferente, prevăzute în Protocolul nr. 4 la acord.

Articolul 3

Acces la contingentul tarifar anual de import

Contingentul tarifar anual de import este pus la dispoziție doar după epuizarea volumului aferent contingentului tarifar anual scutit de taxe vamale pentru ulei de măsline netratat prevăzut la articolul 3 alineatul (1) din Protocolul nr. 1 la acord.

Articolul 4

Administrarea contingentului tarifar anual de import

Comisia administrează contingentul tarifar anual de import în conformitate cu articolul 184 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

Articolul 5

Suspendare temporară

În cazul în care Comisia constată că există suficiente dovezi care indică nerespectarea de către Tunisia a condițiilor stabilite la articolul 2, Comisia poate adopta un act de punere în aplicare prin care suspendă temporar integral sau parțial regimurile preferențiale menționate la articolul 1. Respectivul act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 7 alineatul (2).

Articolul 6

Evaluare intermediară

(1)  Comisia realizează o evaluare intermediară a impactului prezentului regulament asupra pieței de ulei de măsline din Uniune ca urmare a intrării sale în vigoare şi prezintă concluziile acestei evaluări Parlamentului European şi Consiliului.

(2)  În cazul în care se constată că piața de ulei de măsline din Uniune este afectată de dispozițiile prezentului regulament, Comisia este împuternicită să adopte un act de punere în aplicare, pentru a introduce măsuri corective care urmăresc să restabilească situația de pe piața în cauză. Respectivul act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 7 alineatul (2).

Articolul 7

Procedura comitetului

(1)  Comisia este asistată de Comitetul pentru organizarea comună a piețelor agricole, instituit prin articolul 229 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013. Respectivul comitet reprezintă un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 8

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică până la 31 decembrie 2017.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

(1)JO L 97, 30.3.1998, p. 2.
(2)Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671).
(3)Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

Notă juridică