Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2013(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0029/2016

Внесени текстове :

A8-0029/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/02/2016 - 7.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0057

Приети текстове
PDF 510kWORD 87k
Четвъртък, 25 февруари 2016 г. - Брюксел Окончателна версия
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Белгия  — EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass)
P8_TA(2016)0057A8-0029/2016
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 25 февруари 2016 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 година между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2015/007 - BE/Hainaut-Namur Glass от Белгия) (COM(2016)0001 — C8-0013/2016 — 2016/2013(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2016)0001 — C8-0013/2016),

—  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) (Регламент за ЕФПГ),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0029/2016),

А.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от световната финансова и икономическа криза, и за да ги подпомогне при повторната им интеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламента за ЕФПГ отразява постигнатото между Европейския парламент и Съвета споразумение за повторно въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за определяне на финансовото участие на Съюза на 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки, за повишаване на ефективността при обработката на заявления за мобилизиране на ЕФПГ от страна на Комисията, както и от страна на Парламента и Съвета, чрез съкращаване на времето за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и на бенефициентите чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и за финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

Г.  като има предвид, че Белгия подаде заявление EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass за финансово участие от страна на ЕФПГ във връзка със съкращения в стопанския сектор, класифициран в разделение 23 на NACE Rev. 2 (Производство на изделия от други неметални минерални суровини) в регионите на ниво 2 по NUTS Ено (BE32) и Намюр (BE35) в Белгия, и като има предвид, че в тези мерки се очаква да участват 412 съкратени работници, както и 100 млади хора под 25-годишна възраст от регион Ено, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение (NEETs); като има предвид, че 144 от тези работници бяха съкратени след закриването на промишленото предприятие в Ру (Ено), собственост на AGC Europe SA, а 268 след закриването на промишленото предприятие в Овле (регион Намюр), собственост на Saint-Gobain Glass Benelux;

Д.  като има предвид, че въпреки че заявлението не отговаря на критериите за допустимост, определени в член 4, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ, то беше подадено по критериите за намеса, с които се дава възможност за дерогация при изключителни обстоятелства, а именно член 4, параграф 2 от същия регламент в случая със съкратените работници и член 6, параграф 2 от същия регламент в случая с NEETs;

1.  Изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 2 от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Белгия има право на финансово подпомагане в размер на 1 095 544 EUR по този регламент, което съставлява 60% от общата сума в размер на 1 825 907 EUR;

2.  Отбелязва, че белгийските органи са подали заявлението за финансово участие по линия на ЕФПГ на 19 август 2015 г. и че Комисията е приключила оценката му на 20 януари 2016 г. и е уведомила за него Парламента на същия ден;

3.  Отбелязва, че в последните години търговията със стъклени изделия в Съюза претърпя сериозни сътресения, и подчертава, че между 2000 г. и 2010 г. заетостта в стъкларския сектор като цяло в Европа е намаляла с 32%; посочва, че във Валония, която има силни традиции в производството на стъкло, през последните години няколко големи предприятия са имали трудности, като броят на работните места в стъкларския сектор в регионите Намюр и Ено е намалял с 19% между 2007 г. и 2012 г. и 1236 работни места са били съкратени през 2013 г. и 1878 през 2014 г. във Валония;

4.  Посочва, че по-специално регион Ено е изправен пред трудна ситуация на трудовия пазар, тъй като заетостта е 9,2% по-ниска от средната за страната; отбелязва, че трудовите пазари на двата региона се характеризират освен това и с висок дял на ниско квалифицирания труд (около 50% от хората, търсещи работа в двата региона, нямат завършено средно образование);

5.  Отбелязва, че групата Saint-Gobain през 2013 г. беше принудена да закрие друго производствено предприятие в един деиндустриализиран район във Валония, което беше предмет на заявление EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, свързано със съкращаването на 257 лица в същия сектор; отбелязва, че няколко от мерките в двете заявления са сходни;

6.  Приветства факта, че белгийските органи са започнали прилагането на персонализирани мерки за засегнатите работници на 10 септември 2014 г., много преди решението за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

7.  Отбелязва, че дерогацията от член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ в този случай се отнася до броя на съкращенията, който не е значително по-нисък от прага от 500 съкращения; приветства обстоятелството, че заявлението цели да подкрепи още 100 NEETs;

8.  Отбелязва, че Белгия планира седем вида мерки за съкратените работници, обхванати от заявлението: (i) подкрепа/ориентиране/интеграция, (ii) улесняване на търсенето на работа, (iii) интегрирано обучение, (iv) предаване на опит, (v) подкрепа за създаването на предприятия, (vi) подкрепа за колективни проекти и (vii) помощи при търсене на работа и при обучение;

9.  Приветства подкрепата за колективни проекти; призовава Комисията да оцени резултатите от този вид мерки при други заявления, за да определи ползите от тях за участниците;

10.  Приветства обстоятелството, че заявлението съдържа мерки, целящи конкретно да предоставят помощ на NEETs; отбелязва, че персонализираните мерки, предоставяни на NEETs, включват: (i) мобилизиране и ориентиране за по-нататъшно образование/обучение или за въвеждащо обучение, (ii) обучение, (iii) персонализирано повишаване на уменията и (iv) помощи при търсене на работа и при обучение;

11.  Оценява факта, че помощите и стимулите, които ще бъдат предоставяни като част от предлаганите мерки, са ограничени до 5,52% от общите прогнозни разходи;

12.  Отбелязва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е изготвен след консултации със социалните партньори, предприятията и обществените служби по заетостта;

13.  Припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ съгласуваният пакет от персонализирани услуги, ползващ се с подкрепата на ЕФПГ, следва да бъде така проектиран, че да предвижда бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения, и да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, в която ресурсите се използват ефективно;

14.  Припомня, че е важно да се подобри пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото в съгласувания пакет обучение да бъде съобразено не само с потребностите на съкратените работници, но и с актуалната стопанска среда;

15.  Подчертава, че в случай на последователни заявления от един и същи географски регион Комисията следва да събере и анализира опита от предишните заявления и да гарантира, че в случай на нови заявления всички заключения от този анализ се вземат надлежно предвид;

16.  Изисква от Комисията да предоставя в бъдещите предложения допълнителни подробности относно секторите, в които работниците има вероятност да намерят работа, и дали предлаганото обучение е съобразено с икономическите перспективи и потребностите на пазара на труда в регионите, засегнати от съкращенията;

17.  Отбелязва, че белгийските органи потвърждават, че отговарящите на условията за допустимост действия не получават подкрепа от други финансови инструменти на Съюза; отново призовава Комисията да представя сравнителна оценка на тези данни в своите годишни доклади, за да се осигури пълно спазване на действащата нормативна уредба и да се гарантира, че не може да възникне дублиране на финансирани от Съюза услуги;

18.  Отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни трудови договори, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори;

19.  Оценява подобрената процедура, въведена от Комисията вследствие на искането на Парламента за по-бързо отпускане на безвъзмездни средства; отбелязва времевия натиск, който новите срокове предполагат, и потенциалното им въздействие върху ефективността на проучването на случаите;

20.  Изисква от Комисията да осигури публичен достъп до всички документи, свързани със заявленията по линия на ЕФПГ;

21.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

22.  Възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

23.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Белгия — EGF/2015/007 — BE/Hainaut‑Namur Glass)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2016/407.)

Правна информация