Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2013(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0029/2016

Předložené texty :

A8-0029/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/02/2016 - 7.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0057

Přijaté texty
PDF 426kWORD 82k
Čtvrtek, 25. února 2016 - Brusel Konečné znění
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost Belgie – EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass
P8_TA(2016)0057A8-0029/2016
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. února 2016 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2015/007 – BE/Hainaut-Namur Glass, předložená Belgií) (COM(2016)0001 – C8-0013/2016 – 2016/2013(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0001 – C8-0013/2016),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (dále jen „nařízení o EFG“),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (dále jen „IID ze dne 2. prosince 2013“), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0029/2016),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje, aby mohla poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky významných změn ve struktuře světového obchodu nebo v důsledku celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 2. prosince 2013, pokud jde o přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG);

C.  vzhledem k tomu, že přijetí nařízení o EFG je výsledkem dohody mezi Evropským parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, stanovení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů navrhovaných opatření, zefektivnění postupu Komise, Parlamentu a Rady při vyřizování žádostí o příspěvek z EFG tím, že se zkrátí doba jejich posuzování a schvalování, a dále ohledně rozšíření způsobilých činností a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a ohledně financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

D.  vzhledem k tomu, že Belgie podala žádost EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass o finanční příspěvek z EFG v důsledku propouštění v hospodářském odvětví, které je v rámci klasifikace NACE Revize 2 řazeno do oddílu 23 (Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků) v regionech na úrovni NUTS 2 Hainaut (BE32) a Namur (BE35) v Belgii, a vzhledem k tomu, že těchto opatření se má účastnit 412 propuštěných pracovníků a dále 100 mladých lidí z regionu Hainaut, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy (NEET), ve věku do 25 let; vzhledem k tomu, že 144 z těchto pracovníků bylo propuštěno v důsledku uzavření výrobního závodu v Roux (Hainaut) patřícího společnosti AGC Europe SA a 268 jich bylo propuštěno v důsledku uzavření výrobního závodu v Auvelais (region Namur) patřícího společnosti Saint-Gobain Glass Benelux;

E.  vzhledem k tomu, že ačkoli tato žádost nesplňuje kritéria způsobilosti stanovená v čl. 4 odst. 1 nařízení o EFG, byla podána na základě kritérií pro pomoc, jež za mimořádných okolností umožňují výjimku, především čl. 4 odst. 2 nařízení o EFG v případě propuštěných pracovníků a čl. 6 odst. 2 nařízení o EFG v případě osob, které nejsou zaměstnány ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy;

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 2 nařízení o EFG jsou splněny, a Belgie má proto podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 1 095 544 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů, které činí 1 825 907 EUR;

2.  bere na vědomí, že belgické orgány podaly žádost o finanční příspěvek z EFG dne 19. srpna 2015 a že Komise dokončila její posouzení dne 20. ledna 2016 a ve stejný den o tom informovala Parlament;

3.  konstatuje, že v posledních letech došlo v Unii k vážnému narušení obchodu se sklářskými výrobky, a zdůrazňuje, že v období 2000–2010 poklesla v Evropě zaměstnanost ve sklářském odvětví celkově o 32 %; poukazuje na to, že ve Valonsku, které má dlouhou sklářskou tradici, se v posledních letech dostalo do potíží několik velkých podniků a že v odvětví sklářství v regionech Namur a Hainaut se mezi lety 2007 a 2012 snížil počet pracovních míst o 19 % a ve Valonsku poklesl v roce 2013 počet pracovních míst o 1 236 a v roce 2014 o 1 878;

4.  upozorňuje na to, že zejména Hainaut se potýká s obtížnou situací na trhu práce, neboť zaměstnanost v tomto regionu je o 9,2 % nižší než celostátní průměr; bere na vědomí, že pracovní trhy obou regionů se navíc vyznačují vysokým podílem nekvalifikované pracovní síly (přibližně 50 % uchazečů o zaměstnání v obou regionech nemá vyšší sekundární vzdělání);

5.  konstatuje, že společnost Saint-Gobain Group byla v roce 2013 donucena ukončit výrobu v dalším závodě v deindustrializované zóně ve Valonsku, což bylo předmětem žádosti EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, jež se týkala propuštění 257 pracovníků v tomtéž odvětví; bere na vědomí, že některá opatření v obou žádostech jsou podobná;

6.  vítá, že belgické orgány dne 10. září 2014 – tedy se značným předstihem před rozhodnutím o poskytnutí finanční podpory z fondu EFG pro navrhovaný koordinovaný soubor opatření – zahájily poskytování individualizovaných služeb dotčeným pracovníkům;

7.  konstatuje, že výjimka z kritérií uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG se v tomto případě týká počtu propuštěných pracovníků, který není výrazně nižší než stanovených 500 propuštěných pracovníků; vítá skutečnost, že žádost má podpořit dalších 100 lidí, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy;

8.  bere na vědomí, že pro propuštěné pracovníky, na něž se vztahuje tato žádost, plánuje Belgie sedm druhů opatření: i) podpora/vedení/začlenění, ii) pomoc při hledání zaměstnání, iii) integrovaná odborná příprava, iv) předávání zkušeností, v) podpora při zakládání podniků, vi) podpora kolektivních projektů a vii) příspěvky na hledání zaměstnání a odbornou přípravu;

9.  vítá podporu kolektivních projektů; žádá Komisi, aby v zájmu posouzení, jaké přínosy má tento druh opatření pro účastníky, posuzovala u dalších žádostí výsledky takových opatření;

10.  vítá skutečnost, že žádost obsahuje opatření specificky určená na pomoc osobám, které nejsou zaměstnány ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy; bere na vědomí, že individualizované služby poskytované těmto osobám budou zahrnovat: i) mobilizaci a vedení buď za účelem dalšího vzdělávání / odborné přípravy, nebo za účelem účasti na iniciačních schůzkách, ii) odbornou přípravu, iii) individualizované zvyšování kvalifikace a iv) příspěvky na hledání zaměstnání a odbornou přípravu;

11.  oceňuje, že příspěvky a pobídky, jež mají být poskytovány v rámci tohoto navrhovaného opatření, jsou omezeny na 5,52 % celkových odhadovaných nákladů;

12.  bere na vědomí, že při vypracovávání koordinovaného balíčku individualizovaných služeb byly vedeny konzultace se sociálními partnery, podniky a veřejnými službami pro zaměstnanost;

13.  připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by měla podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb podporovaných z fondu EFG předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti a odrážet posun směrem k udržitelnému hospodářství, jež účinně využívá zdroje;

14.  připomíná, že je důležité zlepšit zaměstnatelnost všech pracovníků vhodnou odbornou přípravou a uznáním dovedností a schopností získaných během jejich profesní dráhy; očekává, že odborná příprava, která je v rámci koordinovaného balíčku nabízena, bude přizpůsobena nejen potřebám propuštěných pracovníků, ale i stávajícímu podnikatelskému prostředí;

15.  zdůrazňuje, že v případě po sobě jdoucích žádostí z téhož geografického regionu by měla Komise shromáždit a analyzovat zkušenosti z předchozích žádostí a zajistit, aby byly všechny závěry této analýzy u nových žádostí řádně zohledněny;

16.  žádá Komisi, aby v příštích návrzích uvedla více podrobností o tom, v jakých odvětvích dotčení pracovníci pravděpodobně naleznou práci, a o tom, zda je nabízené vzdělávání přizpůsobeno budoucím ekonomickým vyhlídkám a potřebám pracovního trhu v regionu, v němž k propouštění došlo;

17.  konstatuje, že belgické orgány potvrdily, že na způsobilé akce není čerpána podpora z jiných finančních nástrojů Unie; znovu žádá Komisi, aby do svých výročních zpráv zařazovala také srovnávací hodnocení těchto údajů, aby bylo zajištěno plné dodržování stávajících předpisů a aby se zamezilo zdvojování služeb financovaných z prostředků Unie;

18.  opětovně poukazuje na to, že pomoc z EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou podle vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

19.  oceňuje, že Komise v návaznosti na žádost Parlamentu o rychlejší uvolňování prostředků zavedla účinnější postup; bere na vědomí časový tlak vyplývající z nového harmonogramu a jeho potenciální dopad na efektivitu posuzování případu;

20.  žádá Komisi, aby zajistila přístup veřejnosti ke všem dokumentům souvisejícím s případy pomoci z EFG;

21.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

22.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

23.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení včetně jeho přílohy předal Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost EGF/2015/007 – BE/Hainaut-Namur Glass předložená Belgií)

(Znění této přílohy zde není uvedeno, neboť odpovídá konečnému znění finálního aktu, rozhodnutí (EU) 2016/407.)

Právní upozornění