Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2013(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0029/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0029/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/02/2016 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0057

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 432kWORD 85k
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass - Βέλγιο
P8_TA(2016)0057A8-0029/2016
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2015/007 BE/Hainaut Namur Glass - από το Βέλγιο) (COM(2016)0001 – C8-0013/2016 – 2016/2013(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0001 – C8-0013/2016),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0029/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζόμενους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς εργαζόμενους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επανένταξη του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή καθώς και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη συντόμευση των προθεσμιών για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των αποδεκτών ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι νέοι καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βέλγιο υπέβαλε την αίτηση EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ μετά από απολύσεις στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται στον κλάδο 23 της NACE αναθ. 2 («Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων») στις περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 Hainaut (BE32) και Namur (BE35) στο Βέλγιο και ότι αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα 412 απολυθέντες εργαζόμενοι και 100 νέοι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ) κάτω των 25 ετών από την περιφέρεια Hainaut· λαμβάνοντας υπόψη ότι 144 από αυτούς τους εργαζόμενους απολύθηκαν μετά το κλείσιμο της μονάδας παραγωγής στο Roux (Hainaut), η οποία ανήκε στην εταιρεία AGC Europe SA, και 268 μετά το κλείσιμο της μονάδας παραγωγής στο Auvelais (περιοχή Namur), η οποία ανήκε στην εταιρεία Saint-Gobain Glass Benelux·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι η αίτηση δεν πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού για το ΕΤΠ, υποβλήθηκε με βάση τα κριτήρια παρέμβασης, που επιτρέπουν παρεκκλίσεις σε εξαιρετικές περιστάσεις, και συγκεκριμένα με βάση το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού για το ΕΤΠ στην περίπτωση των απολύσεων και με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του ίδιου κανονισμού στην περίπτωση των ΕΕΑΚ·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού για το ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, το Βέλγιο δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 1 095 544 EUR δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού κόστους 1 825 907 EUR·

2.  επισημαίνει ότι οι βελγικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 19 Αυγούστου 2015, και ότι η αξιολόγησή της οριστικοποιήθηκε από την Επιτροπή στις 20 Ιανουαρίου 2016 και κοινοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα·

3.  σημειώνει ότι, κατά τα τελευταία έτη, το εμπόριο γυάλινων προϊόντων στην Ένωση έχει υποστεί σοβαρές διαταραχές και υπογραμμίζει ότι, μεταξύ 2000 και 2010, η απασχόληση στον κλάδο της υαλουργίας στο σύνολό του στην Ευρώπη μειώθηκε κατά 32%· επισημαίνει ότι στη Βαλλονία, η οποία έχει μεγάλη παράδοση στην υαλουργία, πολλές μεγάλες επιχειρήσεις αντιμετώπισαν δυσκολίες τα τελευταία χρόνια και ότι ο αριθμός των θέσεων εργασίας στον τομέα της υαλουργίας στις περιφέρειες Namur και Hainaut μειώθηκε κατά 19% μεταξύ 2007 και 2012, ενώ σημειώθηκε απώλεια 1 236 θέσεων εργασίας το 2013 και 1 878 το 2014 στη Βαλλονία·

4.  επισημαίνει ότι ειδικά η περιφέρεια Hainaut, αντιμετωπίζει μια δύσκολη κατάσταση στην αγορά εργασίας, καθώς το ποσοστό απασχόλησης εκεί είναι κατά 9,2% χαμηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο· σημειώνει ότι οι αγορές εργασίας των δύο περιοχών χαρακτηρίζονται επιπλέον από υψηλό ποσοστό εργαζομένων με ανεπαρκή προσόντα (περίπου το 50% των ατόμων που αναζητούν εργασία σε αμφότερες τις περιοχές δεν διαθέτουν απολυτήρια ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)·

5.  σημειώνει ότι ο όμιλος Saint-Gobain αναγκάστηκε το 2013 να κλείσει ακόμα μία μονάδα παραγωγής σε μια αποβιομηχανοποιημένη ζώνη στη Βαλλονία, η οποία αποτέλεσε αντικείμενο της αίτησης EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit και αφορούσε 257 απολύσεις στον ίδιο τομέα· σημειώνει ότι αρκετά μέτρα στις δύο αιτήσεις είναι όμοια·

6.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι βελγικές αρχές άρχισαν να παρέχουν τις εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πληγέντες εργαζομένους στις 10 Σεπτεμβρίου 2014, πολύ πριν από την απόφαση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

7.  σημειώνει ότι η παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ στην προκειμένη περίπτωση αφορά τον αριθμό απολύσεων που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερος από το κατώτατο όριο των 500 απολύσεων· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι με την αίτηση επιδιώκεται η στήριξη και 100 ΕΕΑΚ·

8.  σημειώνει ότι το Βέλγιο σχεδιάζει επτά ειδών μέτρα για τους απολυθέντες εργαζόμενους που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση: (i) υποστήριξη/καθοδήγηση/ένταξη, (ii) διευκόλυνση της αναζήτησης εργασίας, (iii) ολοκληρωμένη κατάρτιση, (iv) μεταφορά εμπειριών, (v) υποστήριξη για τη δημιουργία επιχειρήσεων, (vi) υποστήριξη συλλογικών σχεδίων, και (vii) αναζήτηση εργασίας και επιδόματα κατάρτισης·

9.  επιδοκιμάζει την υποστήριξη συλλογικών σχεδίων· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τα αποτελέσματα του μέτρου αυτού του είδους σε άλλες αιτήσεις προκειμένου να προσδιοριστούν τα οφέλη του για τους συμμετέχοντες·

10.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η αίτηση περιέχει μέτρα ειδικά για την παροχή βοήθειας σε ΕΕΑΚ· σημειώνει ότι οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που παρέχονται στους ΕΕΑΚ περιλαμβάνουν: (i) κινητοποίηση και καθοδήγηση είτε για περαιτέρω εκπαίδευση/κατάρτιση είτε για παρακολούθηση μαθημάτων εισαγωγικής κατάρτισης, (ii) κατάρτιση, (iii) εξατομικευμένη αναβάθμιση των δεξιοτήτων και (iv) αναζήτηση εργασίας και επιδόματα κατάρτισης·

11.  εκφράζει την επιδοκιμασία του για το γεγονός ότι τα επιδόματα και τα κίνητρα που πρόκειται να δοθούν ως μέρος των προτεινόμενων μέτρων περιορίζονται στο 5,52% του συνόλου του εκτιμώμενου κόστους·

12.  επισημαίνει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει καταρτιστεί κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης·

13.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που στηρίζονται από το ΕΤΠ θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με την στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

14.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του εργαζόμενου· προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνον στις ανάγκες των εργαζομένων που απολύονται αλλά και στο πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον·

15.  υπογραμμίζει ότι σε περίπτωση διαδοχικών αιτήσεων από την ίδια γεωγραφική περιοχή, η Επιτροπή θα πρέπει να συλλέξει και να αναλύσει τις εμπειρίες από προηγούμενες αιτήσεις και να εξασφαλίσει ότι σε περίπτωση νέων αιτήσεων όλα τα συμπεράσματα της εν λόγω ανάλυσης λαμβάνονται δεόντως υπόψη·

16.  ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίζει περισσότερο, σε μελλοντικές προτάσεις της, τους τομείς στους οποίους είναι πιθανό να βρουν απασχόληση οι εργαζόμενοι καθώς και εάν η κατάρτιση που προσφέρεται είναι ευθυγραμμισμένη με τις μελλοντικές οικονομικές προοπτικές και ανάγκες της αγοράς εργασίας στις περιφέρειες που πλήττονται από τις απολύσεις·

17.  σημειώνει ότι οι βελγικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι για τις επιλέξιμες δράσεις δε λαμβάνουν ενίσχυση από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να περιλαμβάνει στις ετήσιες εκθέσεις της συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης τήρηση των υφιστάμενων κανονισμών και να αποφευχθεί η αλληλοεπικάλυψη υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από την Ένωση·

18.  επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

19.  επιδοκιμάζει τη βελτιωμένη διαδικασία που θέσπισε η Επιτροπή σε συνέχεια του αιτήματος του Κοινοβουλίου για επίσπευση της διάθεσης των κονδυλίων· σημειώνει τη χρονική πίεση που συνεπάγεται το νέο χρονοδιάγραμμα και τον δυνητικό αντίκτυπό της στην αποτελεσματικότητα της εξέτασης των περιπτώσεων·

20.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πρόσβαση του κοινού σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

21.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2015/007 - BE/Hainaut-Namur Glass, από το Βέλγιο)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (EE) 2016/407.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου