Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2013(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0029/2016

Esitatud tekstid :

A8-0029/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 25/02/2016 - 7.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0057

Vastuvõetud tekstid
PDF 261kWORD 73k
Neljapäev, 25. veebruar 2016 - Brüssel Lõplik väljaanne
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine - taotlus EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass
P8_TA(2016)0057A8-0029/2016
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 25. veebruari 2016. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (Belgia taotlus EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass) (COM(2016)0001 – C8-0013/2016 – 2016/2013(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0001 – C8-0013/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006,(1) (edaspidi „EGFi määrus“),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020,(2) eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (edaspidi „2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe“), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0029/2016),

A.  arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste või ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning võttes Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „EGF“) kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

C.  arvestades, et EGFi määruse vastuvõtmine kajastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel saavutatud kokkulepet võtta uuesti kasutusele EGFi kriisi korral kasutamise kriteerium, kehtestada liidu rahalise toetuse suuruseks 60 % kavandatud meetmete hinnangulisest maksumusest, tõhustada EGFi kasutuselevõtmise taotluste läbivaatamist komisjonis ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt, lühendades selleks hindamis- ja heakskiitmisprotsessi, laiendada rahastamiskõlblike tegevuste ja toetusesaajate ringi füüsilisest isikust ettevõtjatele ja noortele ning rahastada oma ettevõtte loomise stiimuleid;

D.  arvestades, et Belgia esitas taotluse EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass, et saada EGFist rahalist toetust seoses koondamistega NACE Revision 2 osa 23 (muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine) alla kuuluvas majandussektoris Belgias NUTS 2. tasandi piirkondades Hainautʼs (BE32) ja Namuris (BE35), ning arvestades, et eeldatavalt osaleb meetmetes 412 koondatud töötajat ning 100 Hainautʼ piirkonna alla 25-aastast mittetöötavat ja mitteõppivat noort; arvestades, et 144 neist töötajaist koondati Rouxʼs (Hainaut) asuva ja ettevõtjale AGC Europe SA kuuluva tootmistehase sulgemise tõttu ning 268 Auvelaisʼs (Namuri piirkond) asuva ja ettevõtjale Saint-Gobain Glass Benelux kuuluva tootmistehase sulgemise tõttu;

E.  arvestades, et kuigi taotluse puhul ei ole täidetud EGFi määruse artikli 4 lõikes 1 sätestatud toetuskõlblikkuse kriteeriumid, esitati see sekkumiskriteeriumide alusel, mis võimaldavad eriolukorras teha erandi, eriti koondatud töötajate puhul EGFi määruse artikli 4 lõike 2 alusel ning mittetöötavate ja mitteõppivate noorte puhul EGFi määruse artikli 6 lõike 2 alusel;

1.  nõustub komisjoniga, et EGFi määruse artikli 4 lõikes 2 sätestatud tingimused on täidetud ja et seetõttu on Belgial õigus saada nimetatud määruse alusel 1 095 544 eurot rahalist toetust, mis moodustab 60 % 1 825 907 euro suurustest kogukuludest;

2.  märgib, et Belgia ametiasutused esitasid taotluse EGFist rahalise toetuse saamiseks 19. augustil 2015 ning komisjon lõpetas hinnangu andmise 20. jaanuaril 2016 ja tegi selle samal päeval Euroopa Parlamendile teatavaks;

3.  märgib, et viimastel aastatel on liidus esinenud klaasitoodetega kauplemisel tõsiseid probleeme, ning rõhutab, et aastatel 2000–2010 vähenes tööhõive Euroopa klaasisektoris tervikuna 32 %; juhib tähelepanu, et Valloonias, kus klaasitootmisel on kauaaegsed traditsioonid, on viimastel aastatel mitu suurt ettevõtet sattunud raskustesse: aastatel 2007 kuni 2012 vähenes Namuri ja Hainautʼ piirkondades klaasisektori töökohtade arv 19 % ning Valloonias kadus 2013. aastal 1 236 ja 2014. aastal 1 878 töökohta;

4.  juhib tähelepanu, et Hainautʼ tööturu olukord on eriti problemaatiline ning sealne tööhõive määr on 9,2 % alla riigi keskmise; märgib, et nende kahe piirkonna tööturgudel on madala kvalifikatsiooniga tööjõu osakaal suur (ligikaudu 50 %-l mõlema piirkonna tööotsijatest puudub keskharidus);

5.  märgib, et Saint-Gobain Group oli 2013. aastal sunnitud sulgema oma teise tootmistehase Valloonia deindustrialiseeritud alal, mille kohta esitati taotlus EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit seoses 257 koondamisega samas sektoris; märgib, et kahe taotluse mitu meedet on sarnased;

6.  väljendab heameelt tõsiasja üle, et Belgia ametiasutused alustasid individuaalsete teenuste osutamist koondatud töötajatele 10. septembril 2014, varakult enne seda, kui tehti otsus esildatud kooskõlastatud paketi jaoks EGFist toetuse andmise kohta;

7.  toonitab, et erand EGFi määruse artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud kriteeriumidest on käesoleval juhul seotud koondatud töötajate arvuga, mis ei ole oluliselt väiksem kui künniseks seatud 500 töötajat; väljendab heameelt, et taotluse abil soovitatakse toetada veel 100 mittetöötavat ja mitteõppivat noort;

8.  märgib, et Belgial on kavas võtta käesolevas taotluses käsitletud koondatud töötajate jaoks seitset liiki meetmeid: i) toetus, juhendamine, integratsioon, ii) tööotsingute hõlbustamine, iii) tervikkoolitus, iv) kogemuste edasiandmine, v) ettevõtte loomise toetus, vi) ühisprojektide toetamine ning vii) tööotsimis- ja koolitustoetused;

9.  väljendab heameelt ühisprojektide toetamise üle; kutsub komisjoni üles hindama seda liiki meetme tulemusi muude taotluste osas, et teha kindlaks meetmes osalejatele tulenevad eelised;

10.  väljendab heameelt, et taotlus sisaldab konkreetselt mittetöötavate ja mitteõppivate noorte abistamiseks ette nähtud meetmeid; märgib, et mittetöötavatele ja mitteõppivatele noortele osutatavad individuaalsed teenused sisaldavad järgmist: i) kaasamine ja juhendamine täiendõppe- või koolituskursustele või sissejuhatavatele loengutele suundumiseks, ii) koolitus, iii) individuaalsed täiendõppevõimalused ning iv) tööotsimis- ja koolitustoetused;

11.  tunneb heameelt, et kavandatavate meetmete raames antavad toetused ja stiimulid on piiratud 5,52 %-ga hinnangulistest kuludest kokku;

12.  märgib, et individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett on koostatud tööturu osapoolte, ettevõtjate ja riiklike tööhõiveasutustega konsulteerides;

13.  tuletab meelde, et kooskõlas EGFi määruse artikliga 7 tuleks EGFist rahastatava individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel lähtuda tööturu tulevastest väljavaadetest ja nõutavatest oskustest ning see peaks kokku sobima üleminekuga ressursitõhusale ja säästvale majandusele;

14.  tuletab meelde, kui tähtis on tõsta kõigi töötajate tööalast konkurentsivõimet, pakkudes neile kohandatud koolitust ning tunnustades nende kutsealase karjääri raames omandatud oskusi ja pädevusi; eeldab, et kooskõlastatud paketti kuuluv koolitus kohandatakse mitte üksnes koondatud töötajate vajadustele, vaid ka tegelikule ärikeskkonnale;

15.  toonitab, et kui samast geograafilisest piirkonnast on esitatud mitu järjestikust taotlust, peaks komisjon koguma ja analüüsima eelmiste taotluste osas saadud kogemusi ja tagama selle, et uute taotluste puhul võetaks selle analüüsi tulemusi nõuetekohaselt arvesse;

16.  palub, et komisjon kirjeldaks tulevastes ettepanekutes täpsemalt, millistes sektorites võiksid töötajad tõenäoliselt tööd leida ning kas pakutav koolitus on kooskõlas majanduse tulevikuväljavaadete ning koondamistest mõjutatud piirkondade tööturu vajadustega;

17.  märgib, et Belgia ametiasutused on kinnitanud, et toetuskõlblikele meetmetele ei anta toetust liidu muudest rahastamisvahenditest; tuletab meelde, et on komisjonilt nõudnud nende andmete võrdleva analüüsi esitamist komisjoni aastaaruannetes, et tagada täielik vastavus kehtivatele eeskirjadele ja hoida ära liidu rahastatavate teenuste topeltrahastamine;

18.  kordab, et EGFi abi ei tohi asendada meetmeid, mille võtmine on siseriikliku õiguse või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute kohustus, ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid;

19.  tunneb heameelt, et tulenevalt parlamendi nõudmisest toetuste eraldamist kiirendada kehtestas komisjon parandatud menetluse; võtab teadmiseks uue ajakavaga kaasneva ajalise surve ning võimaliku mõju juhtumi läbivaatamise tulemuslikkusele;

20.  palub komisjonil tagada üldsuse juurdepääsu kõigile EGFi vahendite kasutamisega seotud dokumentidele;

21.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

22.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

23.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
(2) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(3) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Belgia taotlus – EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass)

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL) 2016/407).

Õigusalane teave