Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2013(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0029/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0029/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 25/02/2016 - 7.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0057

Usvojeni tekstovi
PDF 346kWORD 84k
Četvrtak, 25. veljače 2016. - Bruxelles Završno izdanje
Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass
P8_TA(2016)0057A8-0029/2016
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 25. veljače 2016. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass koji je podnijela Belgija) (COM(2016)0001 – C8-0013/2016 – 2016/2013(BUD))

Europski parlament,

—  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0001 – C8-0013/2016),

—  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006.(1) (Uredba o EGF-u),

—  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

—  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

—  uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

—  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

—  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

—  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0029/2016),

A.  budući da je Europska unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine ili posljedicama svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im pomogla pri ponovnom uključivanju na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije radnicima koji su proglašeni viškom trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF);

C.  budući da je donošenje Uredbe o EGF-u odraz sporazuma između Parlamenta i Vijeća o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju fonda u slučaju krize, o određivanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnoga procijenjenog troška predloženih mjera, o povećanju učinkovitosti pri postupanju sa zahtjevima za mobilizaciju EGF-a u Komisiji, Parlamentu i Vijeću skraćivanjem vremena za procjenu i odobrenje, o proširenju popisa prihvatljivih djelovanja i korisnika obuhvaćanjem samozaposlenih osoba i mladih te o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća;

D.  budući da je Belgija podnijela zahtjev EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass za financijski doprinos iz EGF-a nakon otpuštanja u ekonomskom sektoru razvrstanom u odjeljak 23 Rev. 2 NACE-a (Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda) u regijama razine NUTS 2 Hainautu (BE32) i Namuru (BE35) u Belgiji te s obzirom da se predviđa da će mjerama biti obuhvaćeno 412 radnika koja su proglašena viškom, kao i 100 mladih iz regije Hainaut koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju (NEET) te su mlađi od 25 godina; budući da je od tih radnika njih 144 proglašen viškom zbog zatvaranja proizvodnog postrojenja u Rouxu (Hainautu) koje je u vlasništvu poduzeća AGC Europe SA, a 268 zbog zatvaranja proizvodnog postrojenja u Auvelaisu (regija Namur) u vlasništvu poduzeća Saint-Gobain Glass Benelux;

E.  budući da je zahtjev, iako ne ispunjava kriterije prihvatljivosti iz članka 4. stavka 1. Uredbe o EGF-u, podnesen na temelju intervencijskih kriterija koji u iznimnim okolnostima dopuštaju odstupanje od kriterija prihvatljivosti, i to za otpuštene radnike iz članka 4. stavka 2., odnosno za mlade iz skupine NEET-ova iz članka 6. stavka 2. Uredbe o EGF-u ;

1.  slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 4. stavka 2. Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Belgija stoga u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 1 095 544 EUR, što iznosi 60 % ukupnog troška od 1 825 907 EUR;

2.  napominje da su belgijske vlasti 19. kolovoza 2015. podnijele zahtjev za financijski doprinos iz EGF-a te da je Komisija s ocjenjivanjem tog zahtjeva završila 20. siječnja 2016. i o njoj istog dana obavijestila Parlament;

3.  prima na znanje da su posljednjih godina u sektoru trgovine proizvodima od stakla u Uniji prisutni poremećaji te ističe da se u razdoblju od 2000. do 2010. zaposlenost u cjelokupnom staklarskom sektoru u Europi smanjila za 32 %; ističe da se posljednjih godina nekoliko velikih poduzeća iz Valonije, koja je nadaleko poznata po tradiciji staklarstva, suočilo s poteškoćama, a u razdoblju od 2007. do 2012. broj se radnih mjesta u staklarskom sektoru u regijama Namuru i Hainautu smanjio za 19 %, zbog čega je u Valoniji 2013. izgubljeno 1236 radnih mjesta, a 2014. njih 1878;

4.  ističe da je regija Hainaut posebno pogođena teškom situacijom na tržištu rada, uz stopu zaposlenosti 9,2 postotna boda nižu od nacionalnog prosjeka; napominje da tržišta rada tih dviju regija nadalje odlikuje visok udio nedovoljno kvalificirane radne snage (oko 50 % osoba koje traže zaposlenje u objema regijama nije završilo srednju školu);

5.  prima na znanje da je grupa Saint-Gobain 2013. bila prisiljena zatvoriti još jedno proizvodno postrojenje u deindustrijaliziranoj zoni u Valoniji, za koje je podnesen zahtjev EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit u pogledu otpuštanja 257 radnika iz istog sektora; napominje da je u okviru tih dvaju zahtjeva predloženo nekoliko sličnih mjera;

6.  pozdravlja činjenicu da su belgijske vlasti otpuštenim radnicima počele pružati usluge prilagođene potrebama 10. rujna 2014., znatno prije donošenja konačne odluke o odobrenju sredstava iz EGF-a za predloženi usklađeni paket;

7.  napominje da je izuzeće iz uvjeta navedenih u članku 4. stavku 1. točke (a) Uredbe o EGF-u u ovom slučaju povezano s brojem otpuštanja koji nije znatno niži od praga od 500 otpuštenih radnika; pozdravlja to što se tim zahtjevom namjerava podržati dodatnih 100 osoba iz skupine NEET;

8.  napominje da Belgija planira uvesti sedam vrsta mjera za otpuštene radnike koji su obuhvaćeni tim zahtjevom: (i) potporu/usmjeravanje/integraciju, (ii) olakšavanje traženja posla, (iii) integrirano osposobljavanje, (iv) prijenos iskustava, (v) potporu za pokretanje poduzeća, (vi) potporu za skupne projekte i (vii) naknade za traženje posla i osposobljavanje;

9.  pozdravlja potporu kolektivnim projektima; poziva Komisiju da procijeni rezultate ove mjere u okviru drugih zahtjeva kako bi se utvrdila korist za njezine korisnike;

10.  pozdravlja činjenicu da zahtjev sadrži mjere s posebnim ciljem pružanja potpore osobama NEET-ovima; napominje da usluge prilagođene potrebama koje će se pružati NEET-ovima obuhvaćaju: (i) mobilizaciju i usmjeravanje za nastavak s obrazovanjem/osposobljavanjem ili za sudjelovanje u posebnoj uvodnoj obuci, (ii) osposobljavanje, (iii) unaprjeđenje vještina prilagođeno potrebama i (iv) naknade za traženje posla i osposobljavanje;

11.  cijeni to što su naknade i poticaji koje treba pružiti u okviru predloženih mjera ograničeni na 5,52 % ukupnih procijenjenih troškova;

12.  napominje da je usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama sastavljen u suradnji sa socijalnim partnerima, poduzećima i javnim službama za zapošljavanje;

13.  podsjeća na to da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u pri osmišljavanju usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama financiranom iz EGF-a trebali predvidjeti budući izgledi na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao biti usklađen s prelaskom na održivo gospodarstvo u kojemu se na učinkovit način gospodari resursima;

14.  podsjeća na važnost povećanja mogućnosti zapošljavanja svih radnika putem prilagođenih programa osposobljavanja i priznavanja sposobnosti i vještina koje je radnik usvojio tijekom profesionalne karijere; očekuje da se osposobljavanje ponuđeno u usklađenom paketu prilagodi ne samo potrebama otpuštenih radnika nego i stvarnom poslovnom okruženju;

15.  naglašava da bi u slučaju uzastopnih zahtjeva iz iste regije Komisija trebala prikupiti i analizirati iskustva u vezi s prethodnim zahtjevima i zajamčiti da se u slučajevima novih zahtjeva uzmu u obzir rezultati te analize;

16.  poziva Komisiju da u budućim prijedlozima preciznije navede sektore u kojima bi radnici mogli naći zaposlenje te je li ponuđeno osposobljavanje u skladu s budućim gospodarskim izgledima i potrebama tržišta rada u regijama pogođenim otpuštanjima;

17.  napominje da su belgijske vlasti potvrdile da za prihvatljive mjere nije dodijeljena pomoć iz drugih financijskih instrumenata Unije; ponavlja poziv Komisiji da u svojim godišnjim izvješćima predstavi usporednu procjenu tih podataka kako bi se osiguralo potpuno poštovanje postojećih odredbi te kako bi se osiguralo da Unija neće dvostruko financirati usluge;

18.  ponavlja da ti doprinosi iz EGF-a ne smiju zamijeniti ni aktivnosti za koje su prema nacionalnom pravu ili kolektivnim ugovorima nadležna poduzeća ni mjere za restrukturiranje poduzeća ili sektora;

19.  cijeni unaprijeđene postupke koje je Komisija uvela nakon zahtjeva Parlamenta za ubrzano oslobađanje sredstava; napominje da bi vremenski pritisak nametnut novim rasporedom mogao utjecati na učinkovit pregled dokumentacije;

20.  traži od Komisije da omogući pristup javnosti svim dokumentima povezanima s predmetima EGF-a;

21.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

22.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

23.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev iz Belgije ‒ EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass)

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 2016/407.)

Pravna napomena