Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2013(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0029/2016

Ingediende teksten :

A8-0029/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 25/02/2016 - 7.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0057

Aangenomen teksten
PDF 267kWORD 73k
Donderdag 25 februari 2016 - Brussel Definitieve uitgave
Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2015/007 BE/Henegouwen-Namen glas
P8_TA(2016)0057A8-0029/2016
Resolutie
 Bijlage

Resolutie van het Europees Parlement van 25 februari 2016 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2015/007 - BE/Henegouwen-Namen glas, ingediend door België) (COM(2016)0001 – C8-0013/2016 – 2016/2013(BUD))

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0001 – C8-0013/2016),

–  gezien Verordening (EU) nr. 1309/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1927/2006(1) ("de EFG-verordening"),

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020(2), en met name artikel 12,

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer(3) (IIA van 2 december 2013), en met name punt 13,

–  gezien de trialoogprocedure als bedoeld in punt 13 van het IIA van 2 december 2013,

–  gezien de brief van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken,

–  gezien de brief van de Commissie regionale ontwikkeling,

–  gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A8-0029/2016),

A.  overwegende dat de Unie wetgevings- en begrotingsinstrumenten in het leven heeft geroepen om extra steun te geven aan werknemers die de gevolgen van grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen of de wereldwijde financiële en economische crisis ondervinden, en hen te helpen bij hun terugkeer op de arbeidsmarkt;

B.  overwegende dat financiële steun van de Unie aan ontslagen werknemers flexibel moet zijn en zo snel en efficiënt mogelijk ter beschikking moet worden gesteld, overeenkomstig de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie die is goedgekeurd tijdens het overleg van 17 juli 2008, en met inachtneming van het IIA van 2 december 2013 met betrekking tot het nemen van besluiten om middelen beschikbaar te maken uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG);

C.  overwegende dat de vaststelling van de nieuwe EFG-verordening vorm geeft aan de overeenkomst tussen het Parlement en de Raad om het criterium "crisisafwijking" opnieuw in te voeren, de financiële bijdrage van de Unie te verhogen tot 60 % van de totale geraamde kosten van de voorgestelde maatregelen, de efficiëntie voor de behandeling van EFG-aanvragen in de Commissie en door het Parlement en de Raad te verhogen door de termijn voor beoordeling en goedkeuring te verkorten, de subsidiabele maatregelen en begunstigden uit te breiden door zelfstandigen en jongeren toe te voegen en stimuleringsmaatregelen voor de oprichting van een eigen bedrijf te financieren;

D.  overwegende dat België aanvraag EGF/2015/007 BE/Henegouwen-Namen glas heeft ingediend voor een financiële bijdrage van het EFG naar aanleiding van ontslagen in de economische sector die is ingedeeld in NACE Rev. 2 - afdeling 23 (Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten) in de regio's van NUTS-niveau 2 van Henegouwen (BE32) en Namen (BE35) in België, en dat 412 ontslagen werknemers, evenals 100 jongeren uit de regio Henegouwen die geen werk hebben en evenmin onderwijs of een opleiding volgen ("NEET's") van jonger dan 25, naar verwachting zullen deelnemen aan de maatregelen; overwegende dat 144 van deze werknemers werden ontslagen na de sluiting van de fabriek in Roux (Henegouwen), die eigendom is van AGC Europe SA, en 268 na de sluiting van de fabriek in Auvelais (regio Namen), die eigendom is van Saint-Gobain Glass Benelux;

E.  overwegende dat de aanvraag niet voldoet aan de subsidiabiliteitscriteria van artikel 4, lid 1, van de EFG-verordening, maar wel werd ingediend op grond van de criteria voor steunverlening, die een afwijking onder uitzonderlijke omstandigheden toelaten, met name artikel 4, lid 2, van de EFG-verordening in het geval van de ontslagen werknemers, en artikel 6, lid 2, van de EFG-verordening in het geval van de NEET's;

1.  is het met de Commissie eens dat is voldaan aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in artikel 4, lid 2, van de EFG-verordening, en dat België bijgevolg recht heeft op een financiële bijdrage ter hoogte van 1 095 544 EUR, wat overeenkomt met 60 % van de totale kosten van 1 825 907 EUR;

2.  stelt vast dat de Belgische autoriteiten de aanvraag voor een financiële bijdrage uit het EFG op 19 augustus 2015 hebben ingediend, en dat de beoordeling daarvan door de Commissie op 20 januari 2016 is afgerond en op dezelfde dag aan het Parlement is meegedeeld;

3.  merkt op dat de EU-handel in glasproducten de laatste jaren ernstig is ontwricht en benadrukt dat tussen 2000 en 2010 de werkgelegenheid in de hele glassector in Europa met 32 % is afgenomen; wijst erop dat in Wallonië, dat een lange traditie op het gebied van glasproductie heeft, diverse grote bedrijven de afgelopen jaren in moeilijkheden verkeerden, waarbij het aantal banen in de glassector in de regio's Henegouwen en Namen tussen 2007 en 2012 met 19 % is afgenomen en er 1 236 banen verloren zijn gegaan in 2013 en 1 878 in 2014;

4.  wijst erop dat met name Henegouwen wordt geconfronteerd met een moeilijke situatie op de arbeidsmarkt, met een arbeidsparticipatie die 9,2 % lager ligt dan het nationale gemiddelde; merkt op dat de arbeidsmarkt van beide regio's bovendien wordt gekenmerkt door een groot aantal ondergekwalificeerde arbeidskrachten (ongeveer 50 % van de werkzoekenden in beide regio's heeft geen diploma hoger secundair onderwijs);

5.  merkt op dat de groep Saint-Gobain zich in 2013 genoopt zag nog een andere fabriek in een gede-industrialiseerde zone in Wallonië te sluiten, waarvoor aanvraag EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit met betrekking tot 257 ontslagen in dezelfde sector werd ingediend; stelt vast dat verschillende maatregelen in de twee aanvragen soortgelijk zijn;

6.  is ingenomen met het feit dat de Belgische autoriteiten op 10 september 2014 zijn begonnen met het verlenen van de individuele diensten aan de getroffen werknemers, ruimschoots vóór het definitieve besluit over de toekenning van EFG-steun voor het voorgestelde gecoördineerde pakket;

7.  wijst erop dat de afwijking van artikel 4, lid 1, onder a), van de verordening in dit dossier betrekking heeft op een aantal gedwongen ontslagen dat niet aanzienlijk lager is dan de drempel van 500 ontslagen; is erover verheugd dat met de aanvraag tevens wordt beoogd 100 NEET's te steunen;

8.  wijst erop dat België zeven soorten maatregelen plant voor ontslagen werknemers voor wie in deze aanvraag steun wordt aangevraagd: i) ondersteuning/begeleiding/integratie, ii) hulp bij het zoeken van een baan, iii) geïntegreerde opleiding, iv) overdracht van ervaring, v) ondersteuning bij het oprichten van een bedrijf, vi) ondersteuning van collectieve projecten, en vii) zoeken naar werk en opleidingstoelagen;

9.  is verheugd over de ondersteuning van collectieve projecten; vraagt de Commissie de resultaten van dit soort maatregelen in andere aanvragen te evalueren teneinde de voordelen voor de deelnemers te bepalen;

10.  is verheugd over het feit dat de aanvraag maatregelen bevat die specifiek gericht zijn op bijstand aan NEET's; merkt op dat de aan NEET's te verstrekken individuele dienstverlening uit de volgende acties bestaat: i) mobilisering en begeleiding, zowel voor aanvullend onderwijs of een aanvullende opleiding als voor een introductieprogramma, ii) opleiding, iii) gepersonaliseerde bijscholing, en iv) zoeken naar werk en opleidingstoelagen;

11.  stelt het op prijs dat de toelagen en stimulansen die als onderdeel van de voorgestelde maatregelen worden verstrekt, worden beperkt tot 5,52 % van de geraamde kosten;

12.  wijst erop dat het gecoördineerde pakket van individuele dienstverlening werd samengesteld in overleg met de sociale partners, het bedrijfsleven en de openbare diensten voor arbeidsbemiddeling;

13.  herinnert eraan dat in artikel 7 van de EFG-verordening is bepaald dat bij het samenstellen van het door het EFG gesteunde gecoördineerde pakket van individuele dienstverlening rekening moet worden gehouden met toekomstperspectieven op de arbeidsmarkt en de vereiste vaardigheden, en dat het gecoördineerde pakket gericht moet afgestemd worden op de overgang naar een grondstoffenefficiënte en duurzame economie;

14.  herinnert eraan dat de inzetbaarheid van alle werknemers moet worden verbeterd door middel van aangepaste opleidingen en de erkenning van de in de loop van het beroepsleven opgedane vaardigheden en bekwaamheden; verwacht dat de opleiding die in het gecoördineerde pakket wordt aangeboden, niet alleen is afgestemd op de behoeften van de ontslagen werknemers, maar ook op het huidige ondernemingsklimaat;

15.  benadrukt dat de Commissie, in geval van opeenvolgende aanvragen van dezelfde geografische regio, de ervaringen van de voorgaande aanvragen moet verzamelen en analyseren en ervoor zorgen dat bij nieuwe aanvragen terdege rekening wordt gehouden met alle conclusies van die analyse;

16.  verzoekt de Commissie om in haar volgende voorstellen nader aan te geven in welke sectoren de werknemers het meest kans op een nieuwe baan maken en of de aangeboden opleidingen zijn afgestemd op de toekomstige economische vooruitzichten en behoeften van de arbeidsmarkt in de regio's waar de ontslagen plaatsvonden;

17.  wijst erop dat de Belgische autoriteiten bevestigen dat voor de subsidiabele maatregelen geen steun uit andere financieringsinstrumenten van de Unie wordt ontvangen; herhaalt zijn oproep aan de Commissie om in haar jaarverslagen een vergelijkende evaluatie van deze gegevens op te nemen zodat bestaande regelingen volledig in acht worden genomen en wordt voorkomen dat door de Unie gefinancierde diensten dubbel worden aangeboden;

18.  herhaalt dat uit het EFG afkomstige steun niet in de plaats mag komen van maatregelen waartoe ondernemingen verplicht zijn krachtens de nationale wetgeving of collectieve overeenkomsten, noch van maatregelen voor de herstructurering van ondernemingen of sectoren;

19.  waardeert de verbeterde procedure die de Commissie op verzoek van het Parlement in het leven heeft geroepen om de toekenning van subsidies te versnellen; neemt nota van de tijdsdruk die het nieuwe tijdschema met zich brengt, en van de mogelijke gevolgen voor de doeltreffendheid van de afhandeling van het dossier;

20.  verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat alle documenten in verband met EFG-zaken openbaar toegankelijk zijn;

21.  hecht zijn goedkeuring aan het bij deze resolutie gevoegde besluit;

22.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit samen met de voorzitter van de Raad te ondertekenen en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

23.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, met inbegrip van de bijlage, te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 855.
(2) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.
(3) PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.


BIJLAGE

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van België EGF/2015/007 - BE/Henegouwen-Namen glas)

(De tekst van de bijlage wordt hier niet weergegeven, aangezien deze overeenkomt met de definitieve handeling: Besluit (EU) 2016/407.)

Juridische mededeling