Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2013(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0029/2016

Texte depuse :

A8-0029/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/02/2016 - 7.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0057

Texte adoptate
PDF 269kWORD 87k
Joi, 25 februarie 2016 - Bruxelles Ediţie definitivă
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass
P8_TA(2016)0057A8-0029/2016
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluția Parlamentului European din 25 februarie 2016 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2015/007 - BE/Hainaut-Namur Glass, prezentată de Belgia) (COM(2016)0001 – C8-0013/2016 – 2016/2013(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0001 – C8-0013/2016),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0029/2016),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale mondială sau de criza economică și financiară mondială și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008 și cu respectarea AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C.  întrucât adoptarea Regulamentului privind FEG reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a stabili contribuția financiară a Uniunii la 60% din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficacitatea prelucrării cererilor privind mobilizarea FEG la Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin reducerea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni și de beneficiari eligibili prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța măsuri de stimulare pentru înființarea unor afaceri proprii;

D.  întrucât Belgia a depus cererea EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass pentru o contribuție financiară din partea FEG ca urmare a disponibilizărilor care au avut loc în sectorul economic încadrat în NACE Rev.2 diviziunea 23 (Fabricarea altor produse din minerale nemetalice) în regiunile de nivel NUTS 2 Hainaut (BE32) și Namur (BE35) din Belgia și întrucât se preconizează că la aceste măsuri vor participa 412 lucrători disponibilizați, precum și 100 de tineri sub vârsta de 25 de ani din Provincia Hainaut care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET); întrucât 144 dintre acești lucrători au fost disponibilizați în urma închiderii uzinei din Roux (Hainaut), deținută de AGC Europe SA, iar 268, în urma închiderii uzinei din Auvelais (Provincia Namur), deținută de Saint-Gobain Glass Benelux;

E.  întrucât, deși cererea nu îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul privind FEG, aceasta a fost depusă în temeiul criteriilor de intervenție, care prevăd posibilitatea de a se acorda o derogare în împrejurări excepționale, mai exact în temeiul articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul privind FEG în cazul lucrătorilor disponibilizați și în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul privind FEG în cazul tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET),

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul privind FEG și că, prin urmare, Belgia are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară de 1 095 544 EUR, reprezentând 60 % din costurile totale de 1 825 907 EUR;

2.  remarcă faptul că autoritățile belgiene au depus cererea pentru o contribuție financiară din partea FEG la 19 august 2015 și că evaluarea acesteia a fost finalizată de către Comisie la 20 ianuarie 2016, iar Parlamentul a fost notificat în aceeași zi cu privire la acest lucru;

3.  observă că, în ultimii ani, comerțul cu produse din sticlă din Uniune a fost grav afectat și subliniază că, în perioada 2000-2010, ocuparea forței de muncă din întregul sector al sticlei de la nivel european a scăzut cu 32 %; subliniază că în Regiunea Valonă, unde există o tradiție îndelungată de fabricare a sticlei, mai multe întreprinderi mari s-au confruntat cu dificultăți în ultimii ani, iar în provinciile Namur și Hainaut numărul locurilor de muncă din sectorul sticlei a scăzut cu 19 % între 2007 și 2012, în Regiunea Valonă înregistrându-se 1 236 de disponibilizări în 2013 și 1 878 de disponibilizări în 2014;

4.  subliniază că Provincia Hainaut, în special, se confruntă cu o situație deosebit de dificilă pe piața forței de muncă, cu o rată de ocupare a forței de muncă cu 9,2 % mai scăzută decât media pe țară; observă că piețele forței de muncă din cele două regiuni se caracterizează, de asemenea, printr-o pondere mare a forței de muncă slab calificate (aproape jumătate dintre solicitanții de locuri de muncă din ambele regiuni nu au absolvit învățământul secundar superior);

5.  observă că, în 2013, grupul Saint-Gobain a fost obligat să închidă o altă uzină din Regiunea Valonă, care a făcut obiectul cererii EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, referitoare la 257 de disponibilizări din același sector; remarcă faptul că în cele două cereri se menționează mai multe măsuri similare;

6.  salută faptul că autoritățile belgiene au început furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 10 septembrie 2014, cu mult înainte de decizia de acordare a unui sprijin FEG pentru pachetul coordonat propus;

7.  constată că, în acest caz, derogarea de la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din regulament se referă la un număr de disponibilizări care nu este semnificativ mai scăzut decât pragul de 500 de disponibilizări; salută faptul că cererea urmărește și sprijinirea a 100 de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET);

8.  constată că Belgia are în vedere șapte tipuri de măsuri pentru lucrătorii disponibilizați vizați de prezenta cerere: (i) sprijin/orientare/integrare, (ii) facilitarea căutării unui loc de muncă, (iii) formare integrată, (iv) transfer de experiență, (v) sprijin pentru înființarea de întreprinderi, (vi) sprijin pentru proiecte colective și (vii) indemnizații pentru căutarea unui loc de muncă și pentru formare;

9.  salută sprijinul pentru proiectele colective; solicită Comisiei să evalueze rezultatele acestui tip de măsuri în cazul altor cereri, pentru a determina avantajele pe care le prezintă acestea pentru participanți;

10.  salută faptul că cererea conține măsuri prin care se intenționează în mod expres să se ofere asistență tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET); constată că serviciile personalizate oferite tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) vor cuprinde următoarele: (i) mobilizare și orientare fie pentru a continua studiile/a urma cursuri de formare profesională, fie pentru a participa la sesiuni speciale de informare, (ii) formare, (iii) perfecționare personalizată și (iv) indemnizații pentru căutarea unui loc de muncă și pentru formare;

11.  ia act cu satisfacție de faptul că indemnizațiile și stimulentele care urmează să fie oferite în cadrul măsurilor propuse sunt limitate la 5,52% din costurile totale estimate;

12.  constată că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat în consultare cu partenerii sociali, întreprinderile și serviciile publice de ocupare a forței de muncă;

13.  reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind FEG, atunci când se concepe pachetul coordonat de servicii personalizate finanțate din FEG ar trebui să se anticipeze perspectivele de pe piața muncii și competențele necesare în viitor și să se asigure compatibilitatea cu tranziția către o economie eficientă în ceea ce privește utilizarea resurselor și durabilă;

14.  reamintește importanța îmbunătățirii capacității de inserție profesională a tuturor lucrătorilor prin cursuri de formare adaptate și prin recunoașterea abilităților și a competențelor acumulate în cursul carierei profesionale; se așteaptă ca oferta de cursuri de formare din pachetul coordonat să fie adaptată nu numai la nevoile lucrătorilor disponibilizați, ci și la nevoile efective ale mediului de afaceri;

15.  subliniază că, în cazul unor cereri succesive provenind din aceeași regiune geografică, Comisia ar trebui să colecteze și să analizeze experiențele dobândite în urma cererilor anterioare și să se asigure că se ține seama de toate concluziile acestei analize atunci când se depun noi cereri;

16.  solicită Comisiei să prezinte, în propunerile viitoare, detalii suplimentare privind sectoarele în care lucrătorii ar putea să își găsească un loc de muncă și să precizeze dacă oferta în materie de formare corespunde perspectivelor economice și nevoilor viitoare de pe piața muncii din regiunile afectate de disponibilizări;

17.  observă că autoritățile belgiene confirmă că acțiunile eligibile nu beneficiază de asistență din partea altor instrumente financiare ale Uniunii; își reiterează apelul adresat Comisiei de a prezenta o evaluare comparativă a acestor date în cadrul rapoartelor sale anuale, pentru a asigura deplina respectare a reglementărilor existente și pentru a evita dublarea serviciilor finanțate de Uniune;

18.  reiterează faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă și nici măsurile de restructurare a unor întreprinderi sau sectoare de activitate;

19.  salută procedura îmbunătățită instituită de Comisie ca urmare a solicitării Parlamentului de a se accelera eliberarea subvențiilor; atrage atenția asupra timpului limitat prevăzut de noul calendar și asupra posibilului impact asupra eficacității prelucrării dosarelor;

20.  solicită Comisiei să asigure accesul public la toate documentele legate de cazurile FEG;

21.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

22.  încredințează Președintei sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

23.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cerere din partea Belgiei EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass)

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia (UE) 2016/407.)

Notă juridică