Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/2013(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0029/2016

Predložena besedila :

A8-0029/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 25/02/2016 - 7.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0057

Sprejeta besedila
PDF 341kWORD 82k
Četrtek, 25. februar 2016 - Bruselj Končna izdaja
Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji - EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass
P8_TA(2016)0057A8-0029/2016
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. februarja 2016 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass, Belgija) (COM(2016)0001 – C8-0013/2016 – 2016/2013(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0001 – C8-0013/2016),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) (uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 12 navedene uredbe,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013), zlasti točke 13 medinstitucionalnega sporazuma,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0029/2016),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za dodatno podporo delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali posledice svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in čim učinkoviteje, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013, kar zadeva sprejemanje sklepov o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG);

C.  ker je bila uredba o ESPG sprejeta ob upoštevanju dogovora Parlamenta in Sveta o tem, da se znova uvede merilo za uporabo sklada zaradi krize, da se finančni prispevek Unije določi kot 60 % vseh ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se vloge za sredstva iz ESPG v Komisiji, Parlamentu in Svetu obravnavajo učinkoviteje in se tako skrajša postopek ocene in odobritve, da se z vključitvijo samozaposlenih in mladih razširi obseg upravičenih ukrepov in upravičencev ter da se financirajo spodbude za ustanovitev lastnega podjetja;

D.  ker je Belgija vložila vlogo EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass za finančni prispevek iz ESPG zaradi odpuščanja presežnih delavcev v gospodarskem sektorju v oddelku 23 NACE po reviziji 2 (Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov) v belgijskih regijah Hainaut (BE32) in Namur (BE35) na ravni 2 NUTS in ker naj bi v ukrepih sodelovalo 412 presežnih delavcev, pa tudi 100 mladih iz regije Hainaut, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET) in so mlajši od 25 let; ker je bilo 144 presežnih delavcev odpuščenih po zaprtju proizvodnega obrata podjetja AGC Europe SA v kraju Roux (Hainaut), 268 delavcev pa po zaprtju proizvodnega obrata podjetja Saint-Gobain Glass Benelux v kraju Auvelais (regija Namur);

E.  ker vloga sicer ne izpolnjuje običajnih meril za upravičenost iz člena 4(1) uredbe o ESPG, vendar je bila vložena v skladu z merilom za pomoč, ki omogoča odstopanje v izjemnih okoliščinah, in sicer členom 4(2) te uredbe v primeru presežnih delavcev ter členom 6(2) v primeru mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo;

1.  se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 4(2) uredbe o ESPG izpolnjeni in da je zato Belgija na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 1 095 544 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 1 825 907 EUR;

2.  ugotavlja, da so belgijski organi vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložili 19. avgusta 2015, Komisija pa je njeno oceno dokončala 20. januarja 2016 in še istega dne obvestila Parlament;

3.  ugotavlja, da je trgovina z izdelki iz stekla v Uniji v zadnjih letih doživela resne motnje, in poudarja, da se je zaposlenost v celotnem steklarskem sektorju med letoma 2000 in 2010 zmanjšala za 32 %; poudarja, da so se v Valoniji, ki ima močno steklarsko tradicijo, številna velika podjetja v zadnjih letih soočala s težavami, tako da se je število delovnih mest v steklarskem sektorju v regijah Namur in Hainaut med letoma 2007 in 2012 zmanjšalo za 19 %, v Valoniji pa je bilo v letu 2013 izgubljenih 1236 delovnih mest in v letu 2014 1878 mest;

4.  poudarja, da se zlasti regija Hainaut sooča s težavnimi razmerami na trgu dela, saj je stopnja zaposlenosti za 9,2 % nižja od državnega povprečja; ugotavlja, da je za trg dela v obeh regijah poleg tega značilen velik delež premalo kvalificirane delovne sile (približno polovica iskalcev zaposlitve nima višje sekundarne izobrazbe);

5.  ugotavlja, da je bilo podjetje Saint-Gobain Group leta 2013 prisiljeno zapreti drug proizvodni obrat v deindustrializiranem območju v Valoniji, ki je bil predmet vloge EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit v zvezi z 257 presežnimi delavci v isti panogi; ugotavlja, da je več ukrepov v obeh vlogah podobnih;

6.  pozdravlja dejstvo, da so začeli belgijski organi prilagojene ukrepe izvajati 10. septembra 2014, precej pred dokončno odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj;

7.  ugotavlja, da se odstopanje od člena 4(1)(a) te uredbe v tem primeru nanaša na število presežnih delavcev, ki ni občutno nižje kot prag 500 delavcev; pozdravlja, da vloga namerava podpreti tudi 100 mladih, ki niso zaposleni ter se ne izobražujejo ali usposabljajo;

8.  je seznanjen, da Belgija načrtuje sedem vrst ukrepov za odpuščene delavce, zajete v tej vlogi: pomoč/informiranje in svetovanje/vključevanje, (ii) spodbujanje pri iskanju zaposlitve, (iii) integrirano usposabljanje, (iv) prenos izkušenj, (v) podporo za ustanavljanje podjetja, (vi) podporo za skupne projekte ter (vii) nadomestila za iskanje zaposlitve in usposabljanje;

9.  pozdravlja podporo skupnim projektom; poziva Komisijo, naj oceni rezultate tovrstnih ukrepov v drugih vlogah, da bi ugotovila, ali prinašajo koristi udeležencem;

10.  je zadovoljen, da vloga vsebuje ukrepe, katerih cilj je izključno zagotoviti pomoč mladim, ki niso zaposleni ter se ne izobražujejo ali usposabljajo; ugotavlja, da bodo prilagojene storitve za mlade, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, zajemale: mobilizacijo ter informiranje in svetovanje za nadaljnje izobraževanje/usposabljanje ali posebno uvajanje, (ii) usposabljanje, (iii) individualno izpopolnjevanje ter (iv) nadomestila za iskanje zaposlitve in usposabljanje;

11.  ceni, da so nadomestila in spodbude, zagotovljene v okviru predlaganih ukrepov, omejene na 5,52 % skupnih predvidenih stroškov;

12.  ugotavlja, da je bil usklajeni sveženj prilagojenih storitev pripravljen v posvetovanju s socialnimi partnerji, podjetji in javnimi zavodi za zaposlovanje;

13.  opominja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev, ki bodo podprte s sredstvi ESPG, predvideti prihodnje obete na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

14.  opozarja, da je treba izboljšati zaposljivost vseh delavcev s prilagojenim usposabljanjem ter priznavanjem znanja in veščin, pridobljenih na njihovi celotni poklicni poti; pričakuje, da usposabljanje, ki je na voljo v usklajenem svežnju, ne bo prilagojeno le potrebam odpuščenih delavcev, temveč tudi dejanskemu poslovnemu okolju;

15.  poudarja, da bi morala Komisija v primeru zaporednih vlog iz iste geografske regije zbrati in analizirati izkušnje, pridobljene pri prejšnjih vlogah, in zagotoviti, da se bodo zaključki te analize ustrezno upoštevali pri novih vlogah;

16.  poziva Komisijo, naj v prihodnjih predlogih podrobneje navede sektorje, v katerih naj bi delavci najverjetneje našli zaposlitev, in to, ali je ponujeno usposabljanje prilagojeno gospodarskim obetom in potrebam na trgu delovne sile v regijah, kjer je prišlo do odpuščanja;

17.  ugotavlja, da so belgijski organi potrdili, da se za upravičene ukrepe ne črpa pomoč iz drugih finančnih instrumentov Unije; ponovno poziva Komisijo, naj v svoja letna poročila vključi primerjalno oceno teh podatkov, da bi zagotovila polno upoštevanje veljavnih uredb in preprečila podvajanje storitev, ki jih financira Unija;

18.  ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalnega prava ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

19.  ceni izboljšani postopek, ki ga je Komisija uvedla na zahtevo Parlamenta, da bi pospešila dodeljevanje nepovratnih sredstev; je seznanjen, da utegne zaradi novega urnika nastati časovna stiska, kar bi lahko vplivalo na učinkovitost dajanja navodil v posameznih primerih;

20.  poziva Komisijo, naj javnosti omogoči vpogled v vse dokumente, povezane z vlogami za sredstva ESPG;

21.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

22.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

23.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s Prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(3) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.


PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga Belgije – EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass)

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu (EU) 2016/407.)

Pravno obvestilo