Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2013(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0029/2016

Ingivna texter :

A8-0029/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/02/2016 - 7.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0057

Antagna texter
PDF 261kWORD 306k
Torsdagen den 25 februari 2016 - Bryssel Slutlig utgåva
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass från Belgien
P8_TA(2016)0057A8-0029/2016
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 25 februari 2016 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass från Belgien) (COM(2016)0001 – C8-0013/2016 – 2016/2013(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0001 – C8-0013/2016),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0029/2016), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller av den globala finansiella och ekonomiska krisen, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden).

C.  Antagandet av förordningen om fonden återspeglar överenskommelsen mellan parlamentet och rådet om att återinföra kriteriet för utnyttjande i krislägen, öka unionens ekonomiska bidrag till 60 % av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, effektivisera handläggningen av ansökningar om medel ur fonden inom kommissionen och av parlamentet och rådet genom att förkorta tiden för bedömning och godkännande, öka antalet stödberättigade åtgärder och förmånstagare genom att inbegripa egenföretagare och ungdomar, samt finansiera incitament att starta egna företag.

D.  Belgien lämnade in ansökan EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass om ekonomiskt stöd från fonden efter uppsägningar inom den näringsgren som i Nace rev. 2 klassificeras under huvudgrupp 23 (Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter) i Nuts 2-regionerna Hainaut (BE32) och Namur (BE35) i Belgien. Från regionen Hainaut förväntas 412 uppsagda arbetstagare samt 100 unga som varken arbetar eller studerar och som ännu inte fyllt 25 år delta i åtgärderna. Av dessa arbetstagare blev 144 uppsagda till följd av nedläggningen av produktionsenheten i Roux (Hainaut), som ägs av företagen AGC Europe SA, och 268 blev uppsagda till följd av nedläggningen av produktionsenheten i Auvelais (regionen Namur), som ägs av Saint-Gobain Glass Benelux.

E.  Även om ansökan inte uppfyller kriterierna för berättigande till stöd enligt artikel 4.1 i förordningen om fonden, lämnades den in med stöd av insatskriterierna, som möjliggör undantag under särskilda omständigheter, särskilt artikel 4.2 i denna förordning när det gäller uppsagda arbetstagare, och artikel 6.2 i denna förordning när det gäller unga som varken arbetar eller studerar.

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att villkoren enligt artikel 4.2 i förordningen om fonden är uppfyllda och att Belgien därför är berättigat till ekonomiskt stöd på 1 095 544 EUR enligt denna förordning, vilket utgör 60 % av de totala kostnaderna på 1 825 907 EUR.

2.  Europaparlamentet noterar att de belgiska myndigheterna lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 19 augusti 2015, och att kommissionen avslutade sin bedömning av ansökan den 20 januari 2016 och underrättade parlamentet samma dag.

3.  Europaparlamentet konstaterar att unionens handel med glasprodukter under de senaste åren har drabbats av allvarliga störningar, och understryker att mellan år 2000 och 2010 minskade sysselsättningen inom glasbranschen som helhet i Europa med 32 %. Parlamentet påpekar att i Vallonien, som har en stark historisk glastillverkningstradition, har flera stora företag de senaste åren haft problem. Antalet jobb i glasbranschen i regionerna Namur och Hainaut minskade 2007–2012 med 19 %. I Vallonien förlorades 1 236 arbetstillfällen 2013 och 1 878 arbetstillfällen 2014.

4.  Europaparlamentet påpekar att särskilt Hainaut står inför en svår arbetsmarknadssituation med en sysselsättning som är 9,2 % lägre än det nationella genomsnittet. Parlamentet noterar att arbetsmarknaderna i de båda regionerna dessutom präglas av en hög andel okvalificerad arbetskraft (ungefär 50 % av de arbetssökande i båda regionerna saknar gymnasieexamen).

5.  Europaparlamentet noterar att Saint-Gobain Group 2013 tvingades lägga ned ytterligare en anläggning i ett avindustrialiserat område i Vallonien, som var föremål för ansökan EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit och som avsåg 257 uppsägningar inom samma sektor. Parlamentet noterar att flera åtgärder i de två ansökningarna liknar varandra.

6.  Europaparlamentet välkomnar att de belgiska myndigheterna den 10 september 2014 beslutade att inleda de individanpassade åtgärderna, långt innan beslutet fattades att bevilja stöd från fonden för det föreslagna samordnade paketet.

7.  Europaparlamentet noterar att undantaget från artikel 4.1 a i förordningen om fonden i detta ärende gäller ett antal uppsägningar som inte är avsevärt mycket lägre än tröskelvärdet på 500 uppsägningar. Parlamentet välkomnar att ansökan syftar till att ge stöd till ytterligare 100 unga som varken arbetar eller studerar.

8.  Europaparlamentet noterar att Belgien planerar för sju typer av åtgärder för de uppsagda arbetstagare som omfattas av denna ansökan, nämligen i) stöd/vägledning/integration, ii) hjälp med jobbsökning, iii) integrerad utbildning, iv) överföring av erfarenheter, v) stöd till att starta eget företag, vi) stöd till kollektiva projekt, och vii) jobbsöknings- och utbildningsbidrag.

9.  Europaparlamentet välkomnar stödet till kollektiva projekt. Parlamentet uppmanar kommissionen att bedöma resultatet av denna typ av åtgärd i andra ansökningar för att konstatera i vilken omfattning de är till nytta för deltagarna.

10.  Europaparlamentet välkomnar att ansökan innehåller åtgärder som särskilt syftar till att ge stöd till unga som varken arbetar eller studerar. Parlamentet noterar att de individanpassade tjänster som tillhandahålls till unga som varken arbetar eller studerar ska omfatta i) mobilisering och vägledning antingen för ytterligare utbildning eller för att gå till särskilda introduktionsmöten, ii) utbildning, iii) individanpassad kompetensutveckling och iv) jobbsöknings- och utbildningsbidrag.

11.  Europaparlamentet uppskattar att de bidrag och incitament som ska tillhandahållas bland de föreslagna åtgärderna är begränsade till 5,52 % av de totala beräknade kostnaderna.

12.  Europaparlamentet konstaterar att det samordnade paketet av individanpassade tjänster har tagits fram i samråd med arbetsmarknadens parter, företag och de offentliga arbetsförmedlingarna.

13.  Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster som får stöd från fonden bör utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden.

14.  Europaparlamentet påminner om vikten av att förbättra de uppsagda arbetstagarnas anställbarhet med hjälp av anpassad yrkesutbildning och av att erkänna den kompetens som en arbetstagare förvärvat under hela sitt yrkesliv. Parlamentet förväntar sig att den utbildning som erbjuds i det samordnade paketet ska anpassas inte bara till de uppsagda arbetstagarnas utan också till näringslivets faktiska behov.

15.  Europaparlamentet understryker att vid på varandra följande ansökningar från samma geografiska område bör kommissionen samla in och analysera erfarenheterna från tidigare ansökningar och se till att vederbörlig hänsyn tas till eventuella slutsatser i samband med nya ansökningar.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i framtida förslag närmare ange inom vilka sektorer arbetstagarna kan förväntas finna sysselsättning och om den utbildning som erbjuds är anpassad till de ekonomiska framtidsutsikterna och arbetsmarknadsbehoven i de regioner som berörs av uppsägningarna.

17.  Europaparlamentet betonar att de belgiska myndigheterna bekräftar att de åtgärder som avses inte får stöd från något annat av unionens finansieringsinstrument. Parlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att lägga fram en jämförande analys av dessa uppgifter i sina årsrapporter för att säkerställa fullständig respekt för det befintliga regelverket och förhindra överlappning mellan EU-finansierade tjänster.

18.  Europaparlamentet betonar på nytt att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal, eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer.

19.  Europaparlamentet uppskattar det förbättrade förfarande som kommissionen införde efter parlamentets begäran att bidragen snabbare skulle göras tillgängliga. Parlamentet noterar den tidspress som den nya tidsplanen för med sig och de potentiella effekterna för hur effektivt ärendena behandlas.

20.  Europaparlamentet uppmanar kommissonen att säkra allmänheten tillgång till samtliga handlingar som berör ansökningar om medel ur fonden.

21.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

22.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

23.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Belgien – EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass)

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2016/407.)

Rättsligt meddelande