Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2231(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0020/2016

Внесени текстове :

A8-0020/2016

Разисквания :

PV 25/02/2016 - 5
CRE 25/02/2016 - 5

Гласувания :

PV 25/02/2016 - 7.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0062

Приети текстове
PDF 496kWORD 110k
Четвъртък, 25 февруари 2016 г. - Брюксел Окончателна версия
Дейностите на Европейския омбудсман през 2014 г.
P8_TA(2016)0062A8-0020/2016

Резолюция на Европейския парламент от 25 февруари 2016 г. относно годишния доклад за дейностите на Европейския омбудсман през 2014 г. (2015/2231(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид годишния доклад за дейностите на Европейския омбудсман през 2014 г.,

—  като взе предвид член 228 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 11, 19, 41, 42 и 43 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом на Европейския парламент от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана(1),

—  като взе предвид предходните си резолюции относно дейностите на Европейския омбудсман,

—  като взе предвид член 220, параграф 2, второ и трето изречение от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по петиции (A8‑0020/2016),

А.  като има предвид, че годишният доклад за дейностите на Европейския омбудсман през 2014 г. беше официално предаден на председателя на Парламента на 26 май 2015 г. и че омбудсманът г-жа Емили О’Райли представи доклада пред комисията по петиции на 23 юни 2015 г. в Брюксел;

Б.  като има предвид, че Емили О’Райли беше преизбрана за Европейски омбудсман от Парламента на пленарното му заседание от 16 декември 2014 г. в Страсбург;

В.  като има предвид, че основният приоритет на Европейския омбудсман е да гарантира, че правата на гражданите се зачитат изцяло и че правото на добро администриране отразява най-високите стандарти, очаквани от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза; като има предвид, че омбудсманът играе жизненоважна роля, като подпомага институциите на ЕС да станат по-отворени, по-ефективни и по-ориентирани към гражданите с цел засилване на доверието на гражданите в Съюза;

Г.  като има предвид, че съгласно проучването на Евробарометър от май 2015 г. доверието на гражданите в Европейския съюз достига 40%, а недоверието — 46%; като има предвид, че капацитетът за осъществяване на контрол между институциите е от съществено значение за подобряване на равнището на удовлетвореност на европейските граждани;

Д.  като има предвид, че член 24 от ДФЕС гласи, че „всеки гражданин на Съюза може да се обръща към омбудсмана, предвиден в член 228“;

Е.  като има предвид, че член 228 от ДФЕС оправомощава Европейския омбудсман да извършва разследвания относно случаи на лошо администриране в дейността на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, с изключение на Съда на Европейския съюз при изпълнението на неговите съдебни функции; като има предвид, че в член 41 от Хартата на основните права се посочва, че „всеки има право засягащите го въпроси да бъдат разглеждани от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза безпристрастно, справедливо и в разумен срок“;

Ж.  като има предвид, че член 43 от Хартата гласи следното: „Всеки гражданин на Съюза, както и всяко физическо или юридическо лице, което пребивава или има седалище според устройствения му акт в държава членка, има право да сезира Европейския омбудсман за случаи на лоша администрация в действията на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, с изключение на Съда на Европейския съюз при изпълнението на неговите съдебни функции“;

З.  като има предвид, че съгласно определението на първия Европейски омбудсман „лошо администриране е налице, когато публичен орган не действа в съответствие с правило или принцип, който е задължителен за него“(2); като има предвид, че от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза се изисква не само да изпълняват своите законови задължения, но също така и да проявяват култура на обслужване и да гарантират, че гражданите биват третирани подобаващо и могат да упражняват в пълна степен своите права; като има предвид, че понятието за добро администриране следва да бъде разбирано като текущ непрекъснат процес на подобрение;

И.  като има предвид, че през 2014 г. 23 072 граждани са се обърнали към службите на омбудсмана за помощ; като има предвид, че 19 170 души са получили съвет чрез интерактивното ръководство на уебсайта му; като има предвид, че през 2014 г. омбудсманът е регистрирал 2079 жалби и е получи 1823 искания за информация;

Й.  като има предвид, че от общо 2163 жалби, обработени от омбудсмана, 736 жалби са били по време на мандата му и 1427 — извън него;

К.  като има предвид, че от 2163 обработени жалби в 1217 случая омбудсманът е предоставил на жалбоподателя съвет или е препратил случая, в 621 случая жалбоподателят е бил информиран, че не може да му бъде предоставен допълнителен съвет, а в 325 случая е било започнато разследване;

Л.  като има предвид, че омбудсманът е започнал 342 разследвания, от които 325 са по подадени жалби и 17 — по собствена инициатива; като има предвид, че е приключил 400 разследвания, от които 13 са разследвания по собствена инициатива; като има предвид, че от приключените разследвания 335 са проведени по жалби на отделни граждани, а 52 — по жалби на дружества, сдружения и други юридически лица;

М.  като има предвид, че омбудсманът е препратил 772 жалби на членовете на Европейската мрежа на омбудсманите, включително 86 жалби, препратени на комисията по петиции, 144 — на Комисията, а 524 — на други институции и органи; като има предвид, че повечето разследвания се отнасят до Комисията (59,6%), следвани от агенциите на ЕС (13,7%), Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) (9,4%), други институции (8,5%), ЕСВД (3,8%), Парламента (3,5%) и OLAF (3,2%);

Н.  като има предвид, че от приключените от омбудсмана разследвания 21,5% се отнасят до искания за информация и достъп до документи, 19,3% — до ролята на Комисията като пазител на Договорите, 19,3% — до конкуренция и процедури за подбор и 16% — до институционални и политически въпроси, 11,3% — до администрация и правилник за персонала, 8,3% — до възлагане на договори по тръжни процедури и предоставяне на безвъзмездни средства и 6% — до изпълнение на договори;

О.  като има предвид, че от приключените разследвания 133 случая са разрешени от институцията или са приключени, след като е било постигнато приятелско споразумение, а в 163 случая омбудсманът е счел, че не са оправдани по-нататъшни разследвания;

П.  като има предвид, че в 76 случая не е установено лошо администриране; като има предвид, че в 39 случая е установено лошо администриране, а в 13 случая е използван друг начин за приключване на случая; като има предвид, че в случаите, в които е установено наличието на лошо администриране, омбудсманът е отправил критични забележки в 27 случая и проектопрепоръки в 12 случая;

Р.  като има предвид, че продължителността на повечето разследвания, приключени през 2014 г., е между 3 и 18 месеца; като има предвид, че средната продължителност на приключване на разследванията е 11 месеца;

С.  като има предвид, че институциите са спазили 80% от предложенията на омбудсмана; като има предвид, че все още остават 20% от предложенията, които са представени и трябва да се спазят;

Т.  като има предвид, че комисията по петиции, която само през 2014 г. получи 2714 петиции, е важна част от функционирането на институциите на Европейския съюз, приближавайки Парламента до гражданите; като има предвид, че тясната връзка между омбудсмана и комисията по петиции би повишила демократичния контрол върху дейността на европейските институции;

1.  Одобрява годишния доклад за 2014 г., представен от Европейския омбудсман;

2.  Поздравява Емили О’Райли за нейното преизбиране за Европейски омбудсман и за отличната ѝ работа; подкрепя нейната цел за подпомагане на институциите на ЕС в техните усилия за предоставяне на възможно най-добри услуги на гражданите и на жителите на Европа; счита, че концентрирането на омбудсмана върху прозрачността като гаранция за добро администриране е от решаващо значение;

3.  Приветства и напълно подкрепя факта, че омбудсманът се възползва в по-голяма степен от своето правомощие да започва стратегически разследвания по собствена инициатива; приветства назначаването в кабинета на омбудсмана на координатор за разследване по собствена инициатива и въвеждането на нови вътрешни правила относно подаването на сигнали за нередности; поздравява омбудсмана за положените усилията за реорганизиране на нейния кабинет, в резултат на които вече е значително повишена ефективността; приветства и подкрепя далновидния подход на омбудсмана и приемането на новата петгодишна стратегия „Към 2019 г.“ която въвежда по-стратегически подход за справяне със системни проблеми и насърчаване на доброто администриране;

4.  Приветства разследванията, започнати през 2014 г. от омбудсмана, в които могат да се откроят следните ключови теми: прозрачност в рамките на институциите на ЕС, прозрачност при лобиране и клинични изпитвания, основни права, етични въпроси, участие на гражданите при вземането на решения на ЕС, финансирани от ЕС проекти и програми и политика на ЕС в областта на конкуренцията;

5.  Припомня, че в течение на годините 20—30% от жалбите са били свързани с прозрачност и че повечето от повдигнатите общи въпроси, свързани с прозрачността, са по повод отказа на институциите да предоставят достъп до документи и/или информация; счита, че откритостта и публичният достъп до документи в съответствие с член 15 от ДФЕС и член 42 от Хартата са основен елемент от системата на взаимозависимост и взаимоограничаване на институциите; подкрепя всяка инициатива на Комисията и на останалите институции на ЕС, за да се гарантира справедлив, бърз и лесен достъп за всички до документацията на ЕС; отбелязва със задоволство повишената прозрачност в резултат на публикуването на публичния регистър на документи онлайн; призовава омбудсмана да разследва свързаните с прозрачността въпроси относно своевременния достъпна Парламента до важни документи на Комисията по производства за установяване на нарушение и по процедурата „EU Pilot“, особено когато тези документи са свързани с подадени петиции; счита, че трябва да бъдат идентифицирани и въведени подходящи механизми, за да се гарантира истински междуинституционален диалог;

6.  Предупреждава, че все още не се спазват надлежно всички разпоредби във връзка с Конвенцията от Орхус и свързаните с нея регламенти (Регламент (ЕО) № 1367/2006 и Регламент (ЕО) № 1049/2001); счита, че все още има много възможности за подобрения в областта на прозрачността от страна на Комисията, особено по отношение на количеството и качеството на наличната информация, предоставяна на отделни граждани и на организации на гражданското общество при искане от тяхна страна за достъп до документи; приканва омбудсмана да проведе разследване въз основа на обширната петиция 0134/2012 по тези въпроси с цел идентифициране и преодоляване на всеки възможен случай на лошо администриране във връзка с прилагането на тези регламенти от страна на съответните институции на ЕС;

7.  Приветства разследванията на омбудсмана на случаи на „кадрова въртележка“ по отношение на високопоставени длъжностни лица на ЕС; отбелязва, че омбудсманът е разследвал жалби от пет неправителствени организации и е проверил 54 досиета на Комисията; насърчава омбудсмана да спомогне за разработването и въвеждането на ясни и подробни критерии и механизми за прилагане с цел установяване, разследване и при възможност предотвратяване на конфликт на интереси на всички равнища на институциите, органите и агенциите на ЕС;

8.  Счита, че понятието за конфликт на интереси надхвърля въпроса за прозрачността и че осигуряването на европейска публична администрация, в която няма такива конфликти, е от първостепенно значение в опитите за изграждане на истинска европейска демокрация и за съхраняване на доверието на европейските граждани, между самите публични служители и в институциите; препоръчва на омбудсмана да вземе предвид при разследванията си разпоредбите на Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу корупцията, Насоките на ОИСР за управление на конфликта на интереси в публичния сектор и специфичните препоръки на „Трансперънси интернешънъл“;

9.  Отбелязва, че в резултат на разследванията на омбудсмана Комисията публикува документи относно влизането на Гърция в еврозоната, Европейската централна банка оповести писмо до ирландското правителство относно финансовата криза и Комисията приложи препоръката на омбудсмана да предостави документи относно реформата на общата политика в областта на рибарството, макар и след като беше постигнато споразумение относно реформата;

10.  Приветства напредъка по отношение на откритостта в текущите преговори за ТПТИ вследствие на разследванията на омбудсмана по отношение на прозрачността на тези преговори; отбелязва, че след това Съветът публикува директивите, които ЕС използва за договаряне на ТПТИ, а Комисията обяви планове за увеличаване на прозрачността в областта на лобирането и за разширяване на достъпа до документи, свързани с ТПТИ; отбелязва загрижеността на гражданите относно прозрачността на преговорите за ТПТИ;

11.  Припомня, че в неговата комисия по петиции постъпват многобройни анонимни жалби от групи и граждани относно липсата на прозрачност при преговорите за ТПТИ, които показват дълбоката загриженост на обществеността по този въпрос на европейско равнище;

12.  Си задава въпроса дали големите закъснения при вземането на решения по някои законодателни инициативи в рамките на Съвета, като например хоризонталната директива срещу дискриминацията, която е замразена от повече от шест години, или ратифицирането на Договора от Маракеш за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, не попадат в категорията на лошо администриране, тъй като те пораждат голямо разочарование сред засегнатите граждани по отношение на институциите на ЕС; настоятелно призовава Съвета, и по-специално блокиращите малцинства в рамките на Съвета, да предприемат необходимите стъпки за справяне с тези неприемливи ситуации; предлага омбудсманът да проучи този въпрос в рамките на своята компетентност;

13.  Приветства омбудсмана за по-силния и необходим акцент върху прозрачността при свързаните с лобиране дейности и за работата му в посока към създаване на задължителен регистър за прозрачност, така че гражданите да знаят кой се опитва да повлияе на лицата, вземащи решения на равнището на ЕС; приветства разследването на омбудсмана на състава и прозрачността на експертните групи към Комисията, по-специално консултиращите относно общата селскостопанска политика (ОСП), за които ЕС изразходва повече от една трета от своя бюджет; подкрепя подхода му към тези групи и го насърчава да продължи наблюдението на прозрачността на състава им, за да гарантира балансирано представителство и баланс между половете в широкия спектър от групи по икономически и неикономически интереси във всички области на политиката;

14.  Отбелязва, че повече от 7000 институции са се регистрирали доброволно в Регистъра за прозрачност, което отразява разнообразието на съществуващите публични и частни заинтересовани лица, с които работят европейските институции; одобрява подкрепата на омбудсмана за плана на заместник-председателя Тимерманс да направи регистъра задължителен; приветства решението на Комисията от 1 декември 2014 г. да се задължат всички членове на Комисията и висши служители да публикуват всички контакти и срещи със заинтересовани лица и лобисти; приветства факта, че регистърът следва да включва информация за човешките и финансовите ресурси, с които разполагат лобистки организации, в по-голямо съответствие със съществуващите правила и разпоредби относно откритостта и доброто управление в институциите на ЕС;

15.  Насърчава омбудсмана да продължи да проявява бдителност и решимост и да продължи да настоява пред Комисията да осигури пълна прозрачност на членовете и на заседанията на всички експертни групи, технологични платформи и агенции; припомня условията, които Парламентът определи през 2012 г. при отмяна на замразяването на бюджета за експертните групи;

16.  Отбелязва, че през 2014 г. омбудсманът изигра ключова роля в областта на прозрачността на данните от клинични изпитвания чрез подпомагане на изграждането на проактивна политика за прозрачност на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА); отбелязва, че през октомври 2014 г. ЕМА взе решение да публикува проактивно своите доклади от клиничните изпитвания; насърчава омбудсмана да продължи да наблюдава начина, по който ЕМА предоставя данни от клинични изпитвания, и да гарантира, че се спазват най-високите стандарти на прозрачност;

17.  Призовава държавите членки да бъдат по-активни в своето наложително сътрудничество с омбудсмана;

18.  Настоятелно призовава омбудсмана да продължи насърчаването на по-голяма прозрачност при клиничните изпитвания, особено при оценяването на качеството на резултатите от страна на Европейската агенция по лекарствата; припомня, че тази оценка следва да се основава на добавената стойност на иновативните лекарства и действителните разходи за научни изследвания, за да се подпомогнат моделите на държавите членки за ценообразуване и финансиране;

19.  Призовава омбудсмана да продължи да насърчава инициативата за гарантиране на по-голяма прозрачност по отношение на научните изследвания и иновациите, за да гарантира достъпа до здравеопазване в рамките на правомощията на службата на омбудсмана;

20.  Приветства новия Регламент на ЕС за клиничните изпитвания, който изисква да се предоставя информация относно клиничните изпитвания; отбелязва, че „Международният ден на правото да се знае“ на омбудсмана през 2014 г. беше посветен на прозрачността на данните от клиничните изпитвания;

21.  Приветства факта, че омбудсманът започна разследване по отношение на защитата на основните права във всички случаи на прилагане на политиката на сближаване на ЕС, създадена с цел създаване на растеж и работни места, справяне с изменението на климата и енергийната зависимост и намаляване на бедността и социалното изключване;

22.  Отбелязва, че „Хоризонт 2020“ е третият най-важен пакет от бюджетни инвестиции след ОСП и структурните фондове, с бюджет от почти 80 000 милиона евро, както и че той е от ключово значение за икономическото и социалното развитие в бъдеще; призовава омбудсмана да продължи да гарантира прозрачност в целия процес на анализ и възлагане на проекти по „Хоризонт 2020“;

23.  Призовава Frontex да гарантира зачитане на благосъстоянието на завърналите се лица по време на полети за връщане и правилно прилагане на своя кодекс за поведение за съвместни операции по връщане; приветства призива на омбудсмана към Frontex за създаване на отделен механизъм за подаване на жалби във връзка с евентуални нарушения на основните права; приканва омбудсмана да проучи допълнително този въпрос в настоящите условия на все по-голям брой бежанци по границите на ЕС;

24.  Приветства разследването на омбудсмана на това дали институциите на ЕС са спазвали задължението си за въвеждане на вътрешни правила относно подаването на сигнали за нередности; припомня на девет институции на ЕС, към които се обърна омбудсманът, включително Комисията, Парламента и Съвета, да информират омбудсмана за правилата, които са въвели или възнамеряват да въведат;

25.  Поздравява омбудсмана за разследванията му по отношение на правото на гражданите да участват в процеса на вземане на решения в ЕС, и по-специално по отношение на функционирането на Европейската гражданска инициатива (ЕГИ); отбелязва, че през 2014 г. омбудсманът прикани организатори на ЕГИ, организации на гражданското общество и други заинтересовани страни да предоставят обратна информация относно ЕГИ с цел подобряването ѝ; отбелязва със загриженост, че представителите на подкрепящите платформи изискват по-добро хармонизиране и подобряване на административните методи за събиране и регистриране на подписи; очаква по-нататъшни предложения за подобрение, и по-специално по отношение на съществуващите технически ограничения и свързани със защитата на данните ограничения в процеса на събиране на подписи; приканва омбудсмана да сподели своя опит и да допринесе за предстоящото преразглеждане на Регламента относно ЕГИ;

26.  Приветства 80-процентното зачитане на предложенията на омбудсмана от страна на институциите на ЕС; изразява загриженост във връзка с продължаващото 20-процентно незачитане; съзнава, че предложенията на омбудсмана не са правно обвързващи; настоятелно призовава институциите, органите и агенциите да реагират бързо, ефективно и отговорно на критичните забележки и проектопрепоръките на омбудсмана; подкрепя омбудсмана в бъдещи разследвания в областта му на компетентност с цел установяване на възможни пропуски в прозрачността при изпълнението на бюджета на ЕС, като си сътрудничи при необходимост със Сметната палата, OLAF и комисията по бюджетен контрол на Парламента;

27.  Припомня, че омбудсманът също така има капацитета, а следователно и задължението да осъществява контрол върху Парламента в рамките на постигане на целта за добра администрация за гражданите на ЕС;

28.  Поздравява омбудсмана за инициативата му, предприета при подготовката на европейските избори, да бъде домакин на интерактивна проява, озаглавена „Вашият списък с желания за Европа“, с цел поставяне на гражданите в центъра на процеса на вземане на решения;

29.  Насърчава Европейския омбудсман да продължи да подкрепя дейността на Европейската мрежа на омбудсманите с оглед на по-добро осведомяване на гражданите на ЕС относно разпределянето на отговорности между Европейския омбудсман, националните и регионалните омбудсмани и комисията по петиции на Парламента; признава важния принос на мрежата за насърчаване на обмена на най-добри практики и информация относно обхвата на дейност и правомощията на нейните членове; отбелязва, че 59,3% от жалбите, обработени през 2014 г., попадат в правомощията на член на мрежата; призовава комисията по петиции да бъде по-активен член на мрежата и да укрепи сътрудничеството си с мрежата по отношение на общи политики, които попадат в сферата на дейност на Европейския съюз; отбелязва, че през 2014 г. омбудсманът е прехвърлил 86 жалби на тази комисия;

30.  Насърчава омбудсмана да разследва в координация с Европейската сметна палата програмите и проектите, финансирани от Европейския съюз, особено по отношение на финансирането на проекти, насочени към намаляване на различията в развитието;

31.  Изразява съгласие с омбудсмана, че институциите на ЕС следва да гарантират, че техните услуги са достъпни за лица с увреждания, както и че тези лица имат достъп до информация и средства за комуникация; настоятелно призовава институциите да гарантират, че работната среда е открита, приобщаваща и достъпна за лица с увреждания, така че те да могат да участват ефективно и пълноценно в политическия и обществения живот;

32.  Призовава за увеличаване на бюджета на службата на омбудсмана;

33.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и настоящия доклад на Съвета, на Комисията, на Европейския омбудсман, на правителствата и парламентите на държавите членки и на техните омбудсмани или на други органи с подобни правомощия.

(1) ОВ L 113, 4.5.1994 г., стр. 15.
(2)„Европейският омбудсман — годишен доклад за 1999 г.“ (ОВ C 260, 11.9.2000 г., стр. 1.)

Правна информация