Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2231(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0020/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0020/2016

Rasprave :

PV 25/02/2016 - 5
CRE 25/02/2016 - 5

Glasovanja :

PV 25/02/2016 - 7.11
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0062

Usvojeni tekstovi
PDF 277kWORD 105k
Četvrtak, 25. veljače 2016. - Bruxelles Završno izdanje
Rad Europskog ombudsmana tijekom 2014.
P8_TA(2016)0062A8-0020/2016

Rezolucija Europskog parlamenta od 25. veljače 2016. o godišnjem izvješću o djelovanju Europskog ombudsmana tijekom 2014. godine (2015/2231(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće o djelovanju Europskog ombudsmana tijekom 2014. godine,

–  uzimajući u obzir članak 228. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članke 11., 19., 41., 42. i 43. Povelje o temeljnim pravima Europske unije,

–  uzimajući u obzir Odluku Europskog parlamenta 94/262/EZUČ, EZ, Euratom od 9. ožujka 1994. o propisima i općim uvjetima kojima se uređuje izvršavanje dužnosti Europskog ombudsmana(1),

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o djelovanju Europskog ombudsmana,

–  uzimajući u obzir drugu i treću rečenicu članka 220. stavka 2. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za predstavke (A8-0020/2016),

A.  budući da je godišnje izvješće o djelovanju Europskog ombudsmana tijekom 2014. godine službeno predano predsjedniku Europskog parlamenta 26. svibnja 2015. i da je Europska ombudsmanica Emily O'Reilly predstavila izvješće Odboru za predstavke 23. lipnja 2015. u Bruxellesu;

B.  budući da je Parlament na svojoj plenarnoj sjednici održanoj 16. prosinca 2014. u Strasbourgu ponovno izabrao Emily O’Reilly na funkciju Europskog ombudsmana;

C.  budući da je glavni prioritet Europskog ombudsmana osigurati da se prava građana u potpunosti poštuju i da pravo na dobru upravu odražava najviše standarde, čija se primjena i očekuje od institucija, tijela, ureda i agencija Unije; budući da Europski ombudsman ima ključnu ulogu u pomaganju institucijama EU-a da postanu otvorenije, učinkovitije i prilagođenije građanima kako bi se ojačalo povjerenje građana u Uniju;

D.  budući da prema istraživanju Eurobarometra iz svibnja 2015. 40 % građana ima povjerenja u Europsku uniju, a njih 46 % nema; budući da je sposobnost institucija da se međusobno nadziru presudna za postizanje veće razine zadovoljstva među europskim građanima;

E.  budući da se u članku 24. UFEU-a navodi sljedeće: „Svaki građanin Unije može se obratiti Europskom ombudsmanu imenovanom u skladu s člankom 228.ˮ;

F.  budući da se člankom 228. UFEU-a Europski ombudsman ovlašćuje za provedbu istraga o nepravilnostima u postupanju europskih institucija, tijela, ureda i agencija, uz iznimku Suda Europske unije u izvršavanju njegovih pravosudnih ovlasti; budući da se člankom 41. Povelje o temeljnim pravima propisuje da „svatko ima pravo da institucije, tijela, uredi i agencije Unije njegove predmete obrađuju nepristrano, pravično i u razumnom roku.”

G.  budući da se u članku 43. Povelje navodi da: „Svaki građanin Unije i svaka fizička ili pravna osoba s boravištem ili sjedištem u nekoj državi članici ima pravo obratiti se Europskom ombudsmanu u vezi s nepravilnostima u djelovanju institucija, tijela, ureda ili agencija Unije, s iznimkom Suda Europske unije u izvršavanju njegovih pravosudnih ovlasti.”;

H.  budući da u skladu s definicijom prvog Europskog ombudsmana „do nepravilnosti u postupku dolazi kada javno tijelo ne postupa u skladu s pravilom ili načelom na koje je obvezano”(2); budući da to znači da institucije, tijela, uredi i agencije Unije moraju ispunjavati svoje pravne obveze, ali i da moraju jamčiti kulturu usluge i primjereno postupanje s građanima, koji u potpunosti uživaju svoja prava; budući da bi dobro upravljanje trebalo shvaćati kao trajan i kontinuiran proces poboljšanja;

I.  budući da je 2014. godine 23 072 građana zatražilo pomoć Ombudsmanice; budući da je 19 170 građana dobilo savjet na njezinoj internetskoj stranici slijedeći upute sadržane u interaktivnom vodiču; budući da je 2014. Ombudsmanica primila 2079 pritužbi i 1823 zahtjeva za informacije;

J.  budući da je od ukupno 2163 pritužbe koje je Ombudsmanica obradila u njezinu nadležnost spadalo njih 736, tj. da njih 1427 nije spadalo u njezinu nadležnost;

K.  budući da je od tih 2163 obrađenih pritužbi Ombudsmanica pružila savjet u vezi s njih 1217 ili je predmet proslijedila dalje, u njih 621 podnositelj pritužbe obaviješten je da Ombudsmanica ne može dati daljnje savjete, a na temelju 325 pritužbi otvorena je istraga;

L.  budući da je Ombudsmanica otvorila 342 istrage, od kojih je 325 otvoreno na temelju pritužbe, a ostalih su 17 bile istrage na vlastitu inicijativu; budući da je Ombudsmanica zaključila 400 istraga, od čega su njih 13 bile istrage na vlastitu inicijativu; budući da je od ukupnog broja zaključenih istraga njih 335 otvoreno na temelju pojedinačnih pritužbi građana, a njih 52 na temelju pritužbi koje su podnijela poduzeća, udruge ili druge pravne osobe;

M.  budući da je Ombudsmanica proslijedila 772 pritužbi članovima Europske mreže pučkih pravobranitelja, uključujući 86 pritužbi koje je proslijedila Odboru za predstavke, 144 Komisiji, a njih 524 drugim institucijama i tijelima; budući da se većina istraga odnosila na Komisiju (59,6 %), zatim agencije EU-a (13,7 %), EPSO (9,4 %), druge institucije (8,5 %), Europsku službu za vanjsko djelovanje (3,8 %), Parlament (3,5 %) i OLAF (3,2 %);

N.  budući da su se istrage koje je Ombudsmanica zaključila odnosile na zahtjeve za informacije i pristup dokumentima (21,5 %), na Komisiju kao čuvaricu Ugovora (19,3 %), postupke odabira osoblja (19,3 %), institucijska pitanja i pitanja politike (16 %), upravu i Pravilnik o osoblju (11,3 %), dodjelu ugovora o javnim nabavama ili dodjelu bespovratnih sredstava (8,3 %) te na izvršenje ugovora (6 %);

O.  budući da je od ukupnog broja zaključenih istraga u njih 133 dotična institucija riješila predmet ili je spor riješen sporazumno, a u 163 predmeta Ombudsmanica je zaključila da ne postoj osnova za daljinu istragu;

P.  budući da u 76 predmeta nisu utvrđene nepravilnosti u postupanju; budući da su nepravilnosti u postupanju utvrđene u 39 predmeta, dok je 13 predmeta zaključeno na drugi način; budući da je u vezi s 27 predmeta u kojima su utvrđene nepravilnosti u postupanju Ombudsmanica iznijela primjedbe i da je u vezi s ostalih 12 sastavila nacrte preporuka;

Q.  budući da je većina istraga zaključenih 2014. trajala od 3 do 18 mjeseci; budući da je za zaključivanje pojedine istrage u prosjeku trebalo 11 mjeseci;

R.  budući da je stopa usklađenosti s prijedlozima Ombudsmanice u institucijama iznosila 80 %; budući da u njima još treba provesti 20 % prijedloga koje je Ombudsmanica podnijela;

S.  budući da je Odbor za predstavke, koji je samo 2014. primio 2714 predstavki, važan element u funkcioniranju institucija Europske unije jer približava Europski parlament građanima; budući da bi bliska suradnja Ombudsmanice i Odbora za predstavke doprinijela postizanju više razine demokratskog nadzora nad aktivnostima europskih institucija;

1.  odobrava godišnje izvješće koje je Europska ombudsmanica podnijela za 2014. godinu;

2.  čestita Europskoj ombudsmanici Emily O’Reilly na njezinu ponovnom izboru na funkciju i izvrsnim rezultatima koje je postigla u svome radu; podupire njezin cilj pomaganja institucijama EU-a u njihovim nastojanjima da pruže najbolju moguću uslugu građanima i stanovnicima Europe; smatra da je da naglasak Ombudsmanice na transparentnosti kao jamstvu dobre uprave od ključne važnosti;

3.  pozdravlja i u potpunosti podupire činjenicu da se Ombudsmanica u većoj mjeri služi svojim ovlastima kako bi otvorila strateške istrage na vlastitu inicijativu; pozdravlja imenovanje koordinatora za istrage na vlastitu inicijativu u sklopu Ureda ombudsmana kao i uvođenje novih unutarnjih pravila o zviždačima; pohvaljuje napore koje je Ombudsmanica poduzela u smislu reorganiziranja svoga Ureda, koji su već doveli do znatnog poboljšanja učinkovitosti; pozdravlja i podupire njezine napore usmjerene na budućnost te donošenje nove petogodišnje strategije „Ususret 2019.”, kojom se uvodi jači strateški pristup rješavanju sustavnih problema i kojom se potiče dobra uprava;

4.  pozdravlja istrage koje je Ombudsmanica otvorila 2014. godine i u kojima se mogu utvrditi sljedeće glavne teme: transparentnost u institucijama EU-a, transparentnost lobiranja i kliničkih ispitivanja, temeljna prava, etička pitanja, sudjelovanje građana u postupku odlučivanja EU-a, projekti i programi koje financira EU te politika tržišnog natjecanja EU-a;

5.  podsjeća da se tijekom godina 20 % – 30 % pritužbi odnosilo na pitanje transparentnosti i da su najčešća pitanja u tom smislu povezana s odbijanjem institucija da odobre pristup dokumentima i/ili informacijama; smatra da su otvorenost i pristup dokumentima u skladu s člankom 15. UFEU-a i člankom 42. Povelje ključne sastavnice sustava institucijskih provjera i ravnoteža; podupire inicijativu Komisije i ostalih institucija EU-a da osiguraju pravedan, brz i jednostavan pristup dokumentaciji EU-a za sve; pozdravlja veću transparentnost koja proizlazi iz javnog registra dokumenata objavljenog na internetu; poziva Ombudsmanicu da istraži probleme povezane s transparentnošću u pravodobnom pristupu Parlamenta relevantnim dokumentima Komisije o kršenjima i postupcima projekta EU Pilot, posebice kada su ti dokumenti povezani s podnesenim predstavkama; smatra da treba odrediti i uspostaviti prikladne mehanizme da bi se zajamčio istinski međuinstitucijski dijalog;

6.  upozorava na to da i dalje nije postignuta učinkovita ispravna provedba kada je riječ o nekim odredbama povezanim s Arhuškom konvencijom i Uredbama koje su povezane s njom ((EZ) br. 1367/2006 i (EZ) br. 1049/2001); smatra da Komisija i dalje raspolaže s dosta prostora za poboljšanje u području transparentnosti, posebno u vezi s dostupnošću, i to u smislu kvantitete i kvalitete, informacija koje se pružaju pojedinačno građanima ili organizacijama civilnog društva na njihov zahtjev za pristup dokumentima; poziva Ombudsmanicu da provede istragu na temelju opsežne predstavke br. 0134/2012 o tim pitanjima da bi se identificirali i riješili slučajevi potencijalnih nepravilnosti u postupanju u vezi s provedbom navedenih Uredbi u odgovarajućim institucijama EU-a;

7.  pozdravlja istrage Ombudsmanice o slučajevima primjene praksi „kružnih vrata” u redovima visoko pozicioniranih dužnosnika EU-a; napominje da je Ombudsmanica provela istrage u vezi s pritužbama koje je primila od pet nevladinih organizacija te da je pregledala 54 dosjea Komisije; podržava Ombudsmanicu u naporima da osmisli i uvede jasne i detaljne kriterije te provedbene mehanizme kako bi se utvrdili, istražili i, po potrebi, spriječili sukobi interesa na svim razinama u institucijama, tijelima i agencijama EU-a;

8.  smatra da pojam sukoba interesa nadilazi samo pitanje transparentnosti i da je primarno zajamčiti da u okviru europske javne uprave nema takvih sukoba kada je u pitanju izgradnja istinske europske demokracije i zadržavanje povjerenja europskih građana, između ostalog i u redovima javnih službenika i u institucijama; preporučuje Ombudsmanici da u svojim istragama u obzir uzme odredbe Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije, smjernice Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj za sprečavanje sukoba interesa u javnim službama te posebne preporuke Transparency Internationala.

9.  napominje da je slijedom istraga koje je provela Ombudsmanica Komisija objavila dokumente o ulasku Grčke u europodručje, zatim da je Europska središnja banka objavila dopis na temu financijske krize upućen irskoj vladi te da je Komisija u skladu s preporukom Ombudsmanice objavila dokumente o reformi zajedničke ribarstvene politike, iako je to učinila nakon što je postignut dogovor o reformi;

10.  pozdravlja veću otvorenost tekućih pregovora o TTIP-u nakon što je Ombudsmanica provela istragu o transparentnosti tih pregovora; napominje da je Vijeće otad objavilo direktive kojih se EU pridržava u pregovorima o TTIP-u kao i da je Komisija objavila planove za postizanje veće transparentnosti u lobiranju i davanje većeg pristupa dokumentima o TTIP-u; napominje da su građani zabrinuti zbog problema povezanih s transparentnosti tih pregovora;

11.  podsjeća na to da Odbor za predstavke prima mnoge anonimne pritužbe od skupina i građana koje se odnose na manjak transparentnosti pregovora o TTIP-u, što ukazuje na to da na europskoj razini postoji duboka zabrinutost građana zbog tog pitanja;

12.  postavlja si pitanje spadaju li velika kašnjenja u donošenju odluka u vezi s nekim zakonodavnim inicijativama u Vijeću, kao što je horizontalna direktiva protiv diskriminacije, „zamrznuta” više od šest godina, odnosno ratifikacija Ugovora iz Marakeša za olakšavanje pristupa objavljenim djelima slijepim i slabovidnim te osobama koje imaju druge smetnje pri čitanju otisnutog teksta, u kategoriju nepravilnosti u postupanju, s obzirom na to da su izvor mnogih frustracija građana kada je riječ o institucijama Europske unije; poziva Vijeće, a posebno manjinske skupine u Vijeću odgovorne za blokiranje, da poduzme potrebne korake kako bi se odgovorilo na te probleme koji su postali nepodnošljivi; predlaže Ombudmanici da istraži taj problem u okviru svojih nadležnosti;

13.  pozdravlja veći i nužan fokus Ombudsmanice na transparentnost u lobiranju i njezin rad usmjeren na izradu obveznog registra transparentnosti kako bi se osiguralo da građani mogu saznati tko pokušava utjecati na donositelje odluka u EU-u; pozdravlja njezinu istragu o sastavu i transparentnosti stručnih skupina u Komisiji, osobito onih koje su zadužene za savjetovanje o zajedničkoj poljoprivrednoj politici, u koju EU ulaže više od trećine proračunskih sredstava; podupire njezin pristup u vezi s tim skupinama i potiče je da nastavi s nadziranjem transparentnosti njihova sastava kako bi se u svim područjima politike zajamčila uravnotežena zastupljenost i rodna uravnoteženost u cijelom nizu ekonomskih i neekonomskih interesnih skupina;

14.  napominje da se više od 7000 institucija dobrovoljno evidentiralo u registru transparentnosti, što upućuje na širinu spektra javnih i privatnih dionika s kojima surađuju europske institucije; podržava činjenicu da je Ombudsmanica poduprla plan potpredsjednika Timmermansa da registar postane obavezan; pozdravlja odluku Komisije od 1. prosinca 2014. u skladu s kojom svi povjerenici i članovi rukovodećeg osoblja moraju objaviti sve svoje kontakte i sastanke s dionicima i lobistima; pozdravlja odluku prema kojoj bi registar trebao sadržavati informacije o ljudskim i financijskim izvorima dostupnima organizacijama za lobiranje, uz veće poštovanje postojećih pravila i odredbi o otvorenosti i o dobrom upravljanju u institucijama EU-a;

15.  potiče Ombudsmanicu na to da ostane oprezna i odlučna te nastavlja s pozivima Komisiji da zajamči punu transparentnost u vezi s povjerenicima i sastancima svih stručnih skupina, tehnološkim platformama i agencijama; podsjeća na uvjete utvrđene 2012., kad je prestala vrijediti odluka o zamrzavanju proračuna stručnih skupina;

16.  napominje da je Ombudsmanica 2014. godine pomogla oblikovati proaktivnu politiku transparentnosti Europske agencije za lijekove i tako imala ključnu ulogu u području transparentnosti podataka o kliničkim ispitivanjima; napominje da je u listopadu 2014. Europska agencija za lijekove donijela odluku o proaktivnom objavljivanju svojih izvješća o kliničkim studijama; potiče Ombudsmanicu da nastavi nadzirati na koji način Europska agencija za lijekove objavljuje podatke o kliničkim ispitivanjima i da se pobrine za to da Agencija pritom poštuje najviše standarde transparentnosti;

17.  poziva države članice da budu poduzetnije u svojoj obaveznoj suradnji s Ombudsmanicom;

18.  poziva Ombudsmanicu da i dalje potiče veću transparentnost kliničkih ispitivanja, osobito u ocjeni kvalitete postignutih rezultata za koju je zadužena Europska agencija za lijekove; podsjeća da se ta ocjena treba temeljiti na dodanoj vrijednosti inovativnih lijekova i stvarnim troškovima istraživanja kako bi se državama članicama olakšalo da utvrde model određivanja cijena i financiranja;

19.  Poziva Ombudsmanicu da u okviru svojih ovlasti nastavi podupirati inicijative s ciljem postizanja veće transparentnosti istraživanja i razvoja;

20.  pozdravlja Uredbu EU-a o kliničkim ispitivanjima u skladu s kojom informacije o kliničkim ispitivanjima moraju biti dostupne; napominje da je 2014. godine Međunarodni dan prava na pristup informacijama, u organizaciji Ombudsmanice, bio posvećen transparentnosti podataka o kliničkim ispitivanjima;

21.  pozdravlja istragu Ombudsmanice o zaštiti temeljnih prava u svim slučajevima provedbe kohezijske politike EU-a, koja je uvedena u cilju ostvarenja rasta i otvaranja radnih mjesta, rješavanja problema klimatskih promjena i energetske ovisnosti te smanjenja siromaštva i socijalne isključenosti;

22.  napominje da je Obzor 2020., s proračunom od gotovo 80 000 milijuna EUR, nakon ZPP-a i strukturnih fondova treći najvažniji paket proračunskih ulaganja te da je presudan za budući gospodarski i društveni razvoj; poziva Ombudsmanicu da nastavi jamčiti transparentnost cijelog procesa analize i financiranja projekata u okviru Obzora 2020.;

23.  poziva Frontex da se tijekom povratnih letova pobrine za poštovanje dobrobiti državljana trećih zemalja na koje se primjenjuje odluka o vraćanju kao i za pravilnu provedbu Kodeksa ponašanja za zajedničke operacije vraćanja; pozdravlja činjenicu da je Ombudsmanica pozvala Frontex na uspostavu mehanizma za individualne pritužbe u slučaju potencijalnih kršenja temeljnih prava; poziva Ombudsmanicu da istraži to pitanje s obzirom na aktualni porast broja izbjeglica na granicama EU-a;

24.  pozdravlja istragu Ombudsmanica o tome ispunjavaju li institucije EU-a svoju obvezu u smislu uvođenja unutarnjih pravila o zviždačima; podsjeća devet institucija EU-a kojima se Ombudsmanica obratila u tom kontekstu, uključujući Komisiju, Parlament i Vijeće, da je obavijeste o pravilima koja su uveli ili planiraju uvesti;

25.  pohvaljuje Ombudsmanicu za istraživanja koje je provela u vezi s pravom građana da sudjeluju u procesu odlučivanja EU-a, a osobito u vezi s funkcioniranjem europske građanske inicijative; napominje da je 2014. godine ona pozvala organizatore europske građanske inicijative, organizacije civilnog društva i druge zainteresirane strane da daju povratne informacije o europskoj građanskoj inicijativi u cilju njezina unaprjeđenja; sa zabrinutošću napominje da predstavnici organizacija za podnošenje predstavki pozivaju na bolje usklađivanje i na unaprjeđenje administrativnih metoda za prikupljanje i evidenciju potpisa; očekuje daljnje prijedloge za poboljšanja, posebno u vezi s postojećim tehničkim ograničenjima i ograničenjima u vezi sa zaštitom podataka u procesu prikupljanja potpisa; poziva Ombudsmanicu da podijeli svoja iskustva i doprinese preispitivanju Uredbe o europskoj građanskoj inicijativi;

26.  pozdravlja 80-postotnu stopu usklađenosti institucija EU-a s prijedlozima Ombudsmanice; izražava zabrinutost zbog toga što i dalje postoji 20-postotna stopa neusklađenosti; svjestan je da prijedlozi Ombudsmanice nisu pravno obvezujući; poziva institucije, tijela i agencije da odmah, učinkovito i odgovorno reagiraju na primjedbe Ombudsmanice kao i na nacrte njezinih preporuka; podupire Ombudsmanicu da u svojim budućim istragama, koje će provoditi u skladu sa svojim ovlastima, utvrdi moguće nedostatke u vezi s transparentnošću u izvršavanju proračuna EU-a te da, kada je to potrebno, surađuje s Revizorskim sudom, Europskim uredom za borbu protiv prijevara i Odborom Parlamenta za proračunski nadzor;

27.  podsjeća na to da je nadzor nad Parlamentom u okviru ostvarivanja cilja dobre uprave u korist europskih građana u nadležnosti Ombudsmanice te da je slijedom toga taj nadzor i njezina dužnost;

28.  pohvaljuje Ombudsmanicu na njezinoj inicijativi da u razdoblju koje je prethodilo europskim izborima organizira interaktivni događaj „Vaša lista želja za Europu” s ciljem da građani dospiju u samo središte procesa donošenja odluka;

29.  potiče Ombudsmanicu da nastavi promicati Europsku mrežu pučkih pravobranitelja radi boljeg informiranja građana EU-a o raspodjeli odgovornosti između Europske ombudsmanice, nacionalnih i regionalnih pučkih pravobranitelja i Odbora za predstavke Europskog parlamenta; prepoznaje bitan doprinos te mreže u poticanju razmjene najboljih praksi i informacija o zadaćama i područjima nadležnosti svojih članova; napominje da je 59,3 % pritužbi obrađenih 2014. godine spadalo u nadležnost jednog od članova te mreže; poziva Odbor za predstavke da bude aktivniji član te mreže i da ojača svoju suradnju s njom u području zajedničkih politika koje se ubrajaju u okvir aktivnosti Europske unije; napominje da je 2014. Ombudsmanica tom odboru proslijedila 86 pritužbi;

30.  potiče Ombudsmanicu da u suradnji s Europskim revizorskim sudom istraži programe i projekte koji se financiraju sredstvima Europske unije, s posebnim naglaskom na financiranje projekata usmjerenih na smanjivanje razlika u razvoju;

31.  slaže se s Ombudsmanicom da bi institucije EU-a trebale zajamčiti dostupnost svojih usluga osobama s invaliditetom i njihov pristup informacijama i sredstvima komunikacije; apelira na institucije da se pobrinu za to da su radna okruženja otvorena, uključiva i dostupna osobama s invaliditetom kako bi one mogle potpuno i učinkovito sudjelovati u političkom i javnom životu;

32.  poziva na povećanje godišnjeg proračuna Ureda Ombudsmana;

33.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju i izvješće proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskoj ombudsmanici, vladama i parlamentima država članica te nacionalnim uredima pučkih pravobranitelja ili sličnim nadležnim tijelima.

(1)SL L 113, 4.5.1994., str. 15.
(2)„Europski ombudsman – godišnje izvješće za 1999. (SL C 260, 11.9.2000., str. 1.).

Pravna napomena